Wrocław, dn. 18 czerwca 2012r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dn. 18 czerwca 2012r."

Transkrypt

1 Wrocław, dn. 18 czerwca 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Numer kzk.d.zo (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Zapytanie ofertowe na wynajem sal, catering oraz noclegi w ramach projektu KADRY Z KLASĄ szkolenia dla kucharzy i menedżerów firm z dolnośląskiego sektora hoteli i restauracji, numer projektu WND-POKL / Zamawiający: EKSPERT Maciej Mrozek Biuro Projektu: Rynek 35, Wrocław, IV p. Biuro firmy: Fabryczna 11, Bydgoszcz tel , faks Określenie przedmiotu zamówienia Zakup usług noclegowych i gastronomicznych Wynajem sal, catering oraz noclegi w ramach projektu KADRY Z KLASĄ szkolenia dla kucharzy i menedżerów firm z dolnośląskiego sektora hoteli i restauracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VIII działanie Kody CPV zamówienia Wspólny Słownik Zamówień Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego Usługi hotelarskie Pola kempingowe i inne miejsca noclegowe, inne niż hotelowe Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków Usługi podawania napojów Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność 3. Zakres przedmiotu zamówienia 1. Wynajem sali szkoleniowej na potrzeby realizacji szkoleń. 2. Usługi gastronomiczne: wyżywienie uczestników szkolenia oraz trenera (śniadania, obiady, przerwy kawowe). 3. Usługi noclegowe dla uczestników szkoleń. 4. Inne (bezpłatne) usługi oferowane przez ośrodek konferencyjny / hotel. 4. Szczegółowy opis zamówienia Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe Liczebność grupy: 14 osób + trener. Lokalizacja szkoleń: na terenie województwa dolnośląskiego. Terminy zjazdów: Grupa 1 weekendowa: lipca 2012 Grupa 2 tygodniowa: lipca 2012 Ilość noclegów przypadająca na uczestnika/trenera na 1 zjazd: 1 (trener i uczestnicy)

2 Struktura pokoi: pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe. Osobne pokoje dla kobiet i mężczyzn. Ostateczna liczba noclegów zostanie podana na 3 dni przed szkoleniem. Wyżywienie: Dzień I Obiad (wszyscy uczestnicy + 1 x trener) 2 x przerwa kawowa (wszyscy uczestnicy + 1 x trener) Dzień II śniadanie (tylko dla osób korzystających z noclegu) obiad (wszyscy uczestnicy + 1 x trener) 2 x przerwa kawowa (wszyscy uczestnicy + 1 x trener) Agenda szkolenia: Dzień I Blok szkoleniowy (1) Przerwa kawowa Blok szkoleniowy (2) Przerwa na obiad Blok szkoleniowy (3) Przerwa kawowa Blok szkoleniowy (4) Dzień II Blok szkoleniowy (5) Przerwa kawowa Blok szkoleniowy (6) Przerwa kawowa Blok szkoleniowy (7) Przerwa na obiad Blok szkoleniowy (8) Godziny drugiego dnia mogą ulec zmianie przesunięcie o godzinę (rozpoczęcie zajęć o godzinie 08.00, zakończenie o 15.00). Zapytanie odnosi się do zorganizowania wszystkich lub wybranych zjazdów szkolenia. 5. Wymagania dotyczące sali szkoleniowej, miejsca szkolenia oraz pozostałych warunków organizacji uwaga, wszystkie wymagania muszą zostać spełnione, niespełnienie chociaż jednego dyskwalifikuje ofertę: 1. Lokalizacja obiektu, w którym odbędzie się szkolenie: na obszarze województwa dolnośląskiego. 2. Sala szkoleniowa: A) Wyposażenie sali szkoleniowej: flipchart z papierem pisaki ekran do prezentacji slajdów rzutnik multimedialny (projektor) przedłużacz stolik na sprzęt audio-video Ustawienie stołów w tzw. podkowę (literę U) B) Miejsca siedzące dla liczby osób wskazanej w formularzu cenowym. C) Możliwość przestawiania stołów w przypadku pracy w grupach. D) Sala szkoleniowa musi mieć dostęp do światła dziennego (posiadać okna) oraz możliwość zaciemnienia. E) Sala musi być odrębnym pomieszczeniem, niezależnym od sali restauracyjnej. F) Sala nie może być zaadaptowanym pokojem hotelowym. G) Możliwość oznakowania sal szkoleniowych dostarczonymi przez Zamawiającego materiałami o wizualizacji zgodnej z wymogami PO KL.

3 H) Przerwa obiadowa uwzględnia ciepły posiłek oraz napój. I) Możliwość wieszania kart flipchartów oraz innych materiałów dydaktycznych na ścianach lub w przygotowanych do tego miejscach. J) Możliwość zamykania sali na klucz podczas przerw. K) W sali szkoleniowej musi być miejsce do swobodnego poruszania się uczestników podczas pracy w grupach. 3. Przerwy kawowe: 2 dziennie (minimum: kawa, herbata, ciastka, zimne napoje). 4. Po wymeldowaniu nocujących uczestników bezpłatnie dostępna zamykana przechowalnia bagażu. 5. Zaplecze sanitarne (toalety) w pobliżu sali szkoleniowej. 6. Pomieszczenia, w których będą przebywać uczestnicy szkolenia muszą mieć zapewnione zaplecze do przeprowadzenia zajęć/szkolenia, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe. 7. Rozliczenie noclegów oraz posiłków na podstawie rzeczywistego zużycia. 8. Możliwość bezkosztowej zmiany terminów realizacji zamówienia. 9. Bezpłatne kolacje i śniadania dla osób korzystających z noclegu (bezpłatne świadczenia: dzień 1: kolacja, dzień 2: śniadanie). 10. Bezpłatne wyżywienie 1 (jednego) trenera (świadczenia: dzień 1: przerwa kawowa, obiad, przerwa kawowa; dzień 2: przerwa kawowa, obiad, przerwa kawowa). Zapytanie odnosi się do zrealizowania wszystkich elementów przedmiotu zamówienia. 6. Realizacja oferty Czas realizacji oferty: 2 dni ( lub ) lub 4 dni ( i ). 7. Sposób przygotowania oferty Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na załączonych formularzach formularzu cenowym oraz formularzu ofertowym wraz z niezbędnymi załącznikami. 7. Miejsce i sposób złożenia oferty Oferty należy dostarczyć do Biura Projektu w wybrany z 4 sposobów: 1) drogą elektroniczną (skan) na adres 2) faksem na numer ; 3) osobiście na adres EKSPERT Maciej Mrozek, Biuro Projektu: Rynek 35, Wrocław, IVp.; 4) przesłać pocztą lub kurierem na adres EKSPERT Maciej Mrozek, Biuro Projektu: Rynek 35, Wrocław, IVp. 8. Termin złożenia oferty r. do godziny Termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego r. po godzinie Informacje dotyczące zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności;

4 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; oświadczą zgodnie z prawdą, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie o umyślne przestępstwo ani umyślne przestępstwo skarbowe. 11. Informacje dotyczące wyłączenia z realizacji zamówienia Z możliwości realizacji zamówienia zostają wyłączone podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez: Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 12. Kryteria oceny oferty Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące elementy: 1) cena brutto wartość wagowa oceny cena brutto : 40% maksymalna ilość punktów: 40 Punkty za kryterium cena brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru: cena oferty najtańszej cena oferty badanej x 40 = ilość punktów 2) odległość wartość wagowa oceny odległość : 40% maksymalna ilość punktów: 40 Punkty za kryterium odległość zostaną przyznane według następującego wzoru: Najmniejsza odległość podana w ofertach Odległość oferty badanej x 40 = ilość punktów Odległość będzie liczona na podstawie odległości wykazanej w Google Maps od adresu biura projektu (Rynek 35, Wrocław) do adresu miejsca wskazanego przez oferenta w formularzu ofertowym, w którym odbędą się szkolenia. 3) oferta bezpłatnych usług oferowanych przez ośrodek wartość wagowa oceny oferta bezpłatnych usług oferowanych przez ośrodek : 20% maksymalna ilość punktów: 20 Punkty za kryterium oferta bezpłatnych usług oferowanych przez ośrodek zostaną przyznane według następującego wzoru: Internet bezprzewodowy w sali szkoleniowej: 7 punktów

5 Bezpłatne korzystanie z ksero, skanera, faksu i drukarki (bez limitu): 7 punktów [inna bezpłatna usługa oferowana przez ośrodek]: 3 punkty [inna bezpłatna usługa oferowana przez ośrodek]: 3 punkty 13. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi drogą elektroniczną wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 14. Kontakt z Zamawiającym: EKSPERT Maciej Mrozek, Biuro Projektu: Rynek 35, Wrocław, IV p. Osoba do kontaktu: Joanna Kotarska, tel

POKL.03.01.02-00-001/12,

POKL.03.01.02-00-001/12, Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 51.04.2014.ORE_II dotyczące wynajmu sal wykładowych i komputerowych sal szkoleniowych, zapewnienia wyżywienia i noclegów do organizacji

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo,

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo, Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i nocleg Uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Projekt Akademia Menedżera Grupy Centrum nr WND-POKL.02.01.01-00-195/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 1. Zamawiający 1. Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. 2. Ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 3. Tel + 48 22 811 44 40 4. Fax + 48 22 887-17-85 5. Adres strony

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13.09.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 6/ROZVIYAK/2012. Szanowni Państwo,

Kraków, dnia 13.09.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 6/ROZVIYAK/2012. Szanowni Państwo, Kraków, dnia 13.09.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 6/ROZVIYAK/2012 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej (konferencyjnej), wyżywienie i nocleg Uczestników/czek oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie:

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,:

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014 Zaproszenie do składania ofert z dnia 26 września 2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe / Rozeznanie cenowe Nr 18 /EFS/2014

Zapytanie ofertowe / Rozeznanie cenowe Nr 18 /EFS/2014 Zapytanie ofertowe / Rozeznanie cenowe Nr 18 /EFS/2014 Pasłęk, 3 lutego 2014r. W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na organizacje warsztatów obejmująca wynajem 2 sal szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 Wrocław, dnia 10.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) dotyczące wyłonienia wykonawców usługi z zakresu szkoleń

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE nr IT/9/POKL/8.1.1/2012 W związku z realizacją projektu Rozwój kompetencji społecznych i zarządczych wśród kadr IT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności Białystok, 26.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Ks. Abramowicza 1, III piętro,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 15/01/2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru ośrodka szkoleniowego/hotelu w Krakowie na potrzeby szkoleń w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL Warszawa, 08.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL I. Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: 20-21.05.2015r.

Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: 20-21.05.2015r. Jastrzębie-Zdrój, dn. 24.04.2015r. LD HOLDING S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 157/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI ZAPEWNIENIA BAZY NOCLEGOWO-SZKOLENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu ROSSMANN SDP Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109 91-222 Łódź Tel.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH W związku z realizacją projektu pn. Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 Lublin, 1 sierpnia 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 12/2014 dotyczące świadczenia usługi zapewnienia sal szkoleniowych, wyżywienia oraz noclegów na szkolenie stacjonarne w ramach projektu pt. Dobre

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Rybnik, dnia 04.03.2015 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783

Bardziej szczegółowo