Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)"

Transkrypt

1 Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL /12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Lublin, dn. 1 grudnia 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez PAIZ Konsulting Sp. z o.o. projektu Przedsiębiorca na maxa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, na podstawie zawartej umowy z PARP nr UDA-POKL /12-01, zapraszamy do złożenia oferty na: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Hotelarskie usługi noclegowe Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe I. Zamawiający PAIZ Konsulting Sp. z o.o. ul. Północna Lublin tel.: II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących usług: a. wyżywienie ( Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe) i nocleg ( Hotelarskie usługi noclegowe) świadczone zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, b. wynajem sali szkoleniowej ( Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji) świadczone zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Przedsiębiorca na maxa, na podstawie zawartej umowy z PARP nr UDA-POKL / Zapytanie ofertowe nr 18/213 dotyczy zakwaterowania i wyżywienia oraz wynajem sali na szkolenie, realizowane w Krakowie, łącznie 2 dni pobytu grupy wg załącznika 1. III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 18/213,: ; (przyjazd uczestników i trenera wieczorem) 6 uczestników szkolenia, 1 trener, jedna sala szkoleniowa IV. Warunki udziału w postępowaniu (kryteria formalne): O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 1. nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z firmą PAIZ Konsulting Sp. z o.o. 2. posiadają standard minimum trzygwiazdkowy 3. dysponują miejscami noclegowymi w odpowiedniej ilości, w tym samym budynku co sale szkoleniowe i restauracja 4. zapewnią wyżywienie w tym samym budynku co sale szkoleniowe i noclegi 5. dysponują klimatyzowaną salą szkoleniową o powierzchni min. 40 m 2, wyposażoną we flipchart, art. piśmiennicze (zapasowy papier do flipcharta i mazaki), ekran, telewizor, dvd, rzutnik multimedialny 6. lokalizacja szkolenia: Kraków Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 7. koszt wyżywienia, noclegów i sali konferencyjnej zgodnie z załącznikiem dla grupy 7-osobowej (6 uczestników i 1 trener) na szkolenie 2-dniowe nie może przekraczać 3800,00 zł brutto. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia. V. Kryteria jakościowe: Za spełnienie każdego z poniższych kryteriów przyznawane są 4 punkty: 1. możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu z dostępem do sieci Wi-Fi; 2. możliwość korzystania z bezpłatnego monitorowanego parkingu przez uczestników i trenerów; 3. zapewnienie owoców podczas przerw kawowych; 4. zapewnienie kawy z ekspresu podczas przerw kawowych; 5. zapewnienie posiłków wegetariańskich na obiedzie Oferta, która ma największą liczbę punktów jakościowych otrzymuje maksymalną ilość punktów tj. 20 pkt. VI. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania. 2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie. 3. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez okres realizacji zamówienia. 4. Ceny należy wyrazić w PLN w kwocie brutto, obejmującej podatek VAT od towarów i usług, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia. VII. Miejsce oraz termin dostarczania ofert 1. Ofertę wraz z załącznikami i propozycją menu należy złożyć do dnia 15 grudnia 2014 r. do godz em, faksem bądź listownie. 2. Każdorazowo korespondencję ową należy kierować na adres: 3. Zamawiający może przedłużyć termin przesyłania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadamia wszystkich Wykonawców. 4. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może poprosić Wykonawców o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert. VIII. Ocena ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z ofert w przypadku, gdy stawki cenowe będą przekraczały kwoty z budżetu projektu. Ocena ofert składa się z dwóch etapów: a) Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia. Do oferty należy dołączyć propozycję menu dla grupy (po min. 5 propozycji menu na obiad i kolację, zgodnie ze standardem hotelu) b) Etap 2 - W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, ocena ważnych ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych z sumy kryteriów I, II i III. Kryterium I: Cena ofertowa łącznie za 2 noclegi ze śniadaniem 30% (2 pokoje 1-os), maks. 30 pkt (Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 30 = Liczba punktów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 Kryterium II: Cena ofertowa za 4 przerwy kawowe, 2 obiady i 2 kolacje dla 7 osób oraz wynajem 1 sali szkoleniowej (o powierzchni min. 40 m 2) każda) na 2 dni 50%, maks. 50 pkt (Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 50 = Liczba punktów Kryterium III kryterium jakościowe 20%, maks. 20 pkt (Łączna liczba punktów przyznanych za spełnienie kryteriów jakościowych ) VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert. IX. Załączniki Załącznik nr 1: Opis Przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2: Formularz ofertowy Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w postępowaniu Załącznik nr 4: Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3

4 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia I. Opis przedmiotu zamówienia: a. Usługi hotelarskie ( Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, Hotelarskie usługi noclegowe) wyżywienie i nocleg w każdym z ww. terminów: 2 noclegi dla 2 osób (2 pokoje jednoosobowe, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym) ze śniadaniem (przynajmniej jedno danie ciepłe) w terminach wskazanych w punkcie III Zapytania Ofertowego 2 obiady dla 7 osób (zupa, drugie danie z surówką, napój, ewentualnie deser lub przystawka), 2 kolacje dla 7 osób (ciepłe danie, zimny bufet z sałatką), 4 przerwy kawowe dla 7 osób (po 2 przerwy kawowe każdego dnia: kawa, herbata, woda, ciastka po 10 dag na osobę w czasie każdej przerwy, z zastrzeżeniem, że wymaga się przynajmniej 2 rodzajów ciastek). b. Usługi hotelarskie wynajem 1 sali szkoleniowej na 2 dni szkolenia ( Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji): 8 godzin zegarowych dziennie Sale powinny być wyposażone w: przestawne krzesła i stoliki, okna flip-chart z papierem (2 rolki papieru na każdy dzień), pisaki, rzutnik multimedialny, powierzchnia każdej sali minimum 40 m², sale z oknami i światłem dziennym z możliwością zaciemnienia. II. Inne warunki realizacji zamówienia 1. Po wyborze Wykonawcy zostanie podpisana umowa, precyzująca szczegóły ilościowe dotyczące poszczególnych terminów. 2. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się na podstawie faktury VAT. 3. W przypadku, gdy ewaluacja ośrodka przeprowadzona poprzez badanie ankietowe po szkoleniu wykaże niezadowolenie uczestników z miejsca szkolenia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Wykonawcy w kolejnych terminach. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4

5 Załącznik nr 2: Formularz ofertowy... Miejscowość, data FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego nr 18/213 Na noclegi, wyżywienie i salę konferencyjną w Krakowie w projekcie Przedsiębiorca na maxa, na podstawie zawartej umowy z PARP nr UDA-POKL /12-01, w terminie: ; (przyjazd uczestników i trenera wieczorem) 6 uczestników szkoleń, 1 trener, jedna sala szkoleniowa I. Dane Wykonawcy Nazwa Wykonawcy:... Osoba do kontaktu... Siedziba... NIP... Numer z właściwego rejestru (np.: REGON) Numer telefonu:... Numer faksu II. Wartość oferty dla grupy 7 osób zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Ceny za realizację poszczególnych usług: 1. Cena ofertowa brutto za 2 noclegi ze śniadaniem dla grupy 2 osób (2 pokoje 1-os.) w terminach wskazanych w punkcie III Zapytania Ofertowego Łącznie kryterium I (noclegi ze śniadaniem) 2. Cena ofertowa brutto za wynajem 1 sali szkoleniowej na dwa dni szkoleniowe (8 godzin zegarowych dziennie wg pktu 1b wraz z niezbędnym sprzętem) 3. Cena ofertowa brutto za wyżywienie (4 przerwy kawowe, 2 obiady i 2 kolacje) dla grupy 7 osób Łącznie Kryterium II (wynajem sali i wyżywienie). (Suma ceny nr 2 i ceny nr 3) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5

6 Kryteria jakościowe (proszę zaznaczyć, które są spełnione): 1. możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu z dostępem do sieci Wi-Fi; 2. możliwość korzystania z bezpłatnego parkingu przez uczestników i trenerów; 3. zapewnienie owoców podczas przerw kawowych; 4. zapewnienie kawy z ekspresu i herbaty podczas przerw kawowych; 5. zapewnienie posiłków wegetariańskich na obiedzie. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.. Pieczęć firmowa Załączniki: 1. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w postępowaniu. 2. Propozycja menu (po min. 5 propozycji obiadu i kolacji). 3. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem (Zamawiającym) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6

7 Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w postępowaniu Oświadczenie Oświadczam, iż (nazwa Wykonawcy).. spełnia poniższe warunki udziału w postępowaniu: 1. nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z firmą PAIZ Konsulting Sp. z o.o. 2. posiadają standard minimum trzygwiazdkowy 3. dysponują miejscami noclegowymi w odpowiedniej ilości, w tym samym budynku co sale szkoleniowe i restauracja 4. zapewnią wyżywienie w tym samym budynku co sale szkoleniowe i noclegi 5. dysponują klimatyzowanymi salami szkoleniowymi o powierzchni min. 40 m 2, wyposażoną we flipchart, art. piśmiennicze (zapasowy papier do flipcharta i mazaki), ekran, telewizor, dvd, rzutnik multimedialny 6. lokalizacja szkolenia: Kraków 7. koszt wyżywienia, noclegów i sali konferencyjnej zgodnie z załącznikiem dla grupy 7-osobowej (6 uczestników i 1 trener) na szkolenie 2-dniowe nie może przekraczać 3 800,00 zł brutto.. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy Pieczęć firmowa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7

8 Załącznik nr 4 data i miejsce pełna nazwa Wykonawcy adres Wykonawcy NIP Wykonawcy.. imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENTEM (ZAMAWIAJĄCYM) Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem projektu Przedsiębiorca na maxa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, na podstawie zawartej umowy z PARP nr UDA-POKL /12-01 firmą PAIZ Konsulting Sp. z o.o., ul. Północna 129, Lublin, NIP , ani Partnerem Dorotą Curyło, ul. Umińskiego 8/12, Warszawa, NIP: , ani Partnerem BIZNESFERA PAWEŁ INDYKA, ul. J. Lompy 15B/11, Katowice, NIP: Nie posiadam powiązań z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegającymi w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. podpis i pieczęć Wykonawcy.. pieczęć firmowa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynajem sali podczas pierwszych Warsztatów Arteterapeutycznych organizowanych przez Oddział Warszawski PTSR na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 07. 11. 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce Warszawa, 30.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności: na wynajęcie sal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Tel.: 022 49 20 08, 0 801 000 511, Fax: +48 22 49 29 85 NIP: 11-266-90-77, REGON: 140920781, KRS: 000027922, Kapitał zakładowy: 50 000 pln, opłacony gotówką w całości Warszawa 12.12.2011 ZAPROSZENIE DO

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Gdańsk, 14 października 2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo