Zaproszenie do składania ofert nr POKL /IFR/30 [zapytanie o cenę]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]"

Transkrypt

1 Zaproszenie do składania ofert nr POKL /IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu Firmy Rodzinne 2 w ramach poddziałania POKL I. Składający zapytanie: Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych ul. Smolna 14 m Warszawa Biuro Projektu Firmy Rodzinne 2: ul. Chodakowska 19/ Warszawa Tel. (22) Kontakt: Karina Knyż-Grzywa Koordynator ds. organizacji szkoleń Kody CPV zamówienia: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków Usługi bufetowe w zakresie podawania posiłków II. Opis przedmiotu zapytania: Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajęcie pomieszczeń sal konferencyjnych, miejsc noclegowych, wyżywienia w 2015 roku w celu prowadzenia działań szkoleniowych w ramach projektu Firmy Rodzinne 2 w Warszawie. Planowane jest przeprowadzenie od 6 do 40 dni szkoleniowych Przedmiotem zamówienia jest:

2 1) Wynajęcie od 1 do 5 sal konferencyjnych/szkoleniowych w różnych terminach na 2 dni (łącznie od 6 do 40 dni szkoleniowych w terminach luty czerwiec ) noclegi dla uczestników i kadry merytorycznej projektu około od 12 do 60 osób w trakcie każdego ze szkoleń. 3) wyżywienie (śniadanie, obiad, kolację) plus przerwy kawowe ciągłe III. Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia 1. Budynek w którym znajduje się sala szkoleniowa powinien: a. znajdować się w bliskiej odległości od przystanku/ stacji komunikacji publicznej b. być pod opieką administratora w czasie szkoleń i konferencji c. umożliwiać dostęp osobom niepełnosprawnym do sali szkoleniowej i konferencyjnej, pokoi, pomieszczeń sanitarnych d. posiadać oddzielne pomieszczenie przeznaczone na stołówkę 2. Sale na spotkania, które zapewnią komfort pracy dla wskazanej w punkcie II liczby osób powinna: a. mieć stały dostęp do Internetu Wi-Fi, z możliwością podłączenia projektora, ustawienia ekranu b. umożliwiać wstawienie do sal banerów i umieszczenie informacji o realizowanym projekcie na drzwiach sali oraz w recepcji lub w holu wejściowym c. mieć klimat sprzyjający efektywnemu uczeniu się - być jasna, przytulna, wygodna (przyziemie wykluczone), d. mieć zapewnione w ogrzewanie w sezonie grzewczym. e. posiadać krzesła dla wskazanej punkcie II liczby uczestników 3. Strona organizacyjna warunkiem jest: a. ustalenie harmonogramu spotkań do 30 stycznia 2015 b. możliwość ustalenia godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć c. możliwość weryfikacji ilości osób uczestniczących w spotkaniu na 2 dni przed wydarzeniem, d. zapewnienie ciągłości przerw kawowych dla wskazanej w punkcie II liczby osób w trakcie trwania zajęć kawa, herbata, woda, soki, kanapki (rano) oraz ciasta (późniejsze przerwy)

3 4. Pokoje powinny: a. znajdować się w tym samym budynku, co sale szkoleniowe b. umożliwiać nocleg uczestnikom i trenerom dla wskazanej w punkcie II liczby osób - (z uwzględnieniem podziału na płeć) oraz ostatniego dnia szkolenia (zapewnienie uczestnikom zamykanego pomieszczenia, w którym ostatniego dnia będą mogli złożyć bagaże). c. być najwyżej dwu-osobowe. d. mieć oddzielne łazienki e. mieć przytulną atmosferę, f. być ogrzewane w sezonie grzewczym 5. Wyżywienie oczekujemy: a. zapewnienia uczestnikom i trenerom pełnego wyżywienia przez czas trwania w konferencji w tym: Śniadanie drugiego dnia Obiady i kolacje ciepłe posiłki w formie bufetu Przerwy kawowe ciągłe (uzupełniane na bieżąco) zawierające kawę, herbatę, wodę, soki oraz kanapki/tartinki (pierwsza poranna przerwa) oraz ciasta w trakcie kolejnych przerw b. możliwości ustalenia pór posiłków przed każdym zjazdem. c. możliwości zapewnienia posiłków do wyboru: wegetariańskie, mięsne i uwzględnienie diet zgłoszone dwa dni przed spotkaniem. 6. Warunki płatności - Płatność po realizacji poszczególnych etapów projektu bez zaliczki. IV. Zakres i cel: Przeprowadzenie zajęć, zapewnienie noclegów i wyżywienia dla beneficjentów ostatecznych w ramach realizacji projektu Firmy Rodzinne 2 V. Opis warunków, jakie musi spełnić oferta: Ofertę może złożyć Wykonawca, który dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i powinna zawierać: 1. cenę wynajęcia sali wraz z dostępem do wymienionych w pkt. III pomieszczeń

4 2. cenę wyżywienia (cenę jednostkową za dzień szkoleniowy i łączną) 3. cenę noclegów (cenę jednostkową za dzień szkoleniowy i łączną) 4. zdjęcie proponowanej sali szkoleniowej, przykładowego pokoju VI. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : Cena 100% - oferta o najniższej cenie - całkowita kwota brutto uzyska 100 punktów. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: Cn C = W Cb C liczba punktów za cenę (całkowita kwota brutto); Cn najniższa cena ofertowa (całkowita kwota brutto); Cb cena (całkowita kwota brutto) badanej oferty; W waga = 100. VII. ZAKRES WYKLUCZENIA PODMIOTÓW Z UDZIAŁU W NINIEJSZYM ZAMÓWIENIU (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podsekcja 1 Zasada konkurencyjności, pkt. 8) Z niniejszego zamówienia wykluczone zostają podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem pkt. 12 lit b Wytycznych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

5 d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. VIII. Miejsce i termin składania ofert: Oferta winna być złożona bezpośrednio do siedziby zamawiającego lub za pośrednictwem poczty (z dopiskiem) na adres: ul. Chodakowska 19/31, Warszawa lub mailem na adres do dnia do godz Dodatkowe informacje drogą mailową: lub telefonicznie pod nr telefonu: Termin związania ofertą 30 dni od daty upływu składania ofert. Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oraz wykaże dopasowanie oferty do potrzeb organizatora. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w sytuacji, kiedy podane wartości w zwycięskiej ofercie odbiegać będą od cen rynkowych, lub kiedy będą znacząco odbiegać od kwoty jaką dysponuje Zamawiający na przedmiotowe zamówienie. Uprzejmie informujemy, że: zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty Zapytanie ofertowe kierujemy do kilku firm i zdajemy sobie sprawę, że powyższy zapytanie może nie wyczerpać wszystkich nasuwających się wątpliwości, dlatego, przed przesłaniem do nas oferty, zapraszamy do kierowania pytań. W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości zamówienia do wysokości 50% jego wartości określonej w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

6 Jeżeli zdecydują się Państwo nie odpowiadać na powyższe zapytanie, bardzo prosimy o taką informację i zapewniamy, że nie będzie to miało wpływu na kierowanie do Państwa zapytań ofertowych w przyszłości. Z poważaniem Karina Knyż-Grzywa

7 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do zamówienia nr POKL /IFR/30 Nazwa oferenta:.. Adres:... Tel:... Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu Firmy Rodzinne 2 w ramach poddziałania POKL współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym w kwocie: Kryterium Cena wynajęcia sali wraz z dostępem do wymienionych w pkt. III pomieszczeń Sala dla 16 osób Sala dla 60 osób Kwota brutto za jeden dzień Kryterium Koszt przerw kawowych zawie- Kwota brutto za osobę, za 1 dzień szkoleniowy

8 rających kawę, herbatę, soki (3 rodzaje), wodę oraz kanapki (pierwsza poranna przerwa kawowa) lub ciasta 2 rodzaje (kolejne przerwy kawowe) Kryterium Catering Lunch (dwa dania, deser, woda, soki (3 rodzaje) Kolacja Kwota brutto za osobę Kryterium Nocleg w pokoju 2- osobowym Nocleg w pokoju 1- osobowym Kwota brutto za pokój Koszt organizacji jednego szkolenia 2-dniowego dla 16 osób wynosi:.. zł Koszt organizacji jednego szkolenia 2-dniowego dla 60 osób wynosi:.. zł Łącznie koszt organizacji jednego szkolenia 2 dniowego dla 16 osób oraz jednego szkolenia 2-dniowego dla 60 osób wynosi:.. zł

9 Oświadczam, że zapoznałem/am się się ze Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminach określonych w zapytaniu ofertowym. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Ponadto oświadczam, że: Nie jestem powiązany/a osobowo i kapitałowo z Zamawiającym tj. nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. Nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji Zamawiającego. Nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego, zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1) Zdjęcie pokoju 2) zdjęcie sali szkoleniowej 3)... Data i podpis oferenta

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 16/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 16/2013/GSWB Gdańsk, 08.05.2013 Zapytanie ofertowe 16/2013/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179, NIP 9570959922 Skład

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2013 z dnia 12.07.2013r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 23 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej Edotto Andrzej Lewna ul.obrzeżna 5f, lok. 57 NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARIANT I Łódź, 220 uczestników I. Informacja o przedmiocie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby konferencji rozpoczynającej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO:

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO: PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO: świadczenia usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 08-09

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy oprogramowania dla placówek oświaty oraz przeprowadzenia kursów specjalistycznych. Zapytanie realizowane jest w ramach projektu Nowy wymiar zawodu, nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-14-

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo