kod CPV: usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kod CPV: 70220000-9 usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkanie"

Transkrypt

1 Numer zapytania ofertowego PS.zo Wrocław, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE Numer PS.zo (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na wynajmie sal szkoleniowych na zajęcia grupowe i indywidualne w ramach kursu reintegracji społecznej w ramach projektu "Połączeni sportem", numer projektu WND-POKL /11 kod CPV: usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkanie Zamawiający: Dolnośląska Federacja Sportu ul. Borowska 1-3, Wrocław Biuro Projektu ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, Wrocław tel. / fax Dolnośląska Federacja Sportu zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na wynajmie sal szkoleniowych na zajęcia grupowe i indywidualne w ramach kursu reintegracji społecznej organizowanego w ramach projektu Połączeni sportem finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 1. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajem sal dla dwóch grup szkoleniowych na zajęcia grupowe i indywidualne w ramach kursu reintegracji społecznej organizowanego przez Dolnośląski Instytut Doradczy w ramach projektu Połączeni sportem 2. Zakres usługi: 1. Wynajem dwóch sal szkoleniowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, każda dla 12 uczestników, trenera i asystenta osoby niepełnosprawnej, o powierzchni ok. 30 m² przeznaczonych na realizację zajęć grupowych 2. Wynajem dwóch sal dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dla uczestnika szkolenia oraz trenera, o powierzchni ok. 10 m² - przeznaczonych na realizację zajęć indywidualnych 3. Szczegółowy opis zamówienia Czas trwania szkolenia: 4 miesiące (od stycznia 2012 do końca kwietnia 2012) Liczebność grup: 2 grupy każda licząca 12 uczestników, 2 trenerów, asystent osoby niepełnosprawnej

2 Lokalizacja szkoleń: Wrocław Realizacja usługi w terminach wskazanych w Załączniku nr 1 Zestawienie terminów i podział na grupy Wymagania dotyczące sal szkoleniowych na zajęcia grupowe: 1. Przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 2. Wyposażenie sal: a. Flipchart z papierem b. Pisaki c. Ekran do prezentacji slajdów d. Rzutnik multimedialny (projektor) e. Magnetofon f. Laptop g. Przedłużacz h. Stolik na sprzęt audio-video 3. Miejsca siedzące dla min. 14 osób, w tym osób niepełnosprawnych (w każdej sali) 4. W salach musi być miejsce do swobodnego poruszania się uczestników podczas pracy w grupach, w tym osób niepełnosprawnych 5. Możliwość przestawiana stołów w przypadku pracy w grupach 6. Sale muszą mieć dostęp do światła dziennego (posiadać okna) oraz możliwość zaciemnienia 7. Sale muszą być odrębnymi pomieszczeniami, niezależnymi od sali restauracyjnej 8. Możliwość wieszania kart flipchartów oraz innych materiałów dydaktycznych na ścianach lub przygotowanych do tego miejscach 9. Możliwość zamykania sal na klucz podczas przerw 10. Zaplecze sanitarne (toalety), w tym przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych powinno znajdować się na tym samym poziomie co sale szkoleniowe/znajduje się na innym poziomie z możliwością dojazdu windą Wymagania dotyczące sal na zajęcia indywidualne: 1. Przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 2. Miejsca siedzące dla 2 osób, w tym osób niepełnosprawnych (w każdej sali) 3. Zaplecze sanitarne (toalety), w tym przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych powinno znajdować się na tym samym poziomie co sale szkoleniowe/znajduje się na innym poziomie z możliwością dojazdu windą Wymagania dodatkowe: 1. Pomieszczenia, w których będą przebywać uczestnicy kursu muszą mieć zapewnione zaplecze do przeprowadzenia zajęć/szkolenia, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe 2. Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia i trenera 4. Wymagania wobec oferentów O realizację wyżej opisanej usługi mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności, 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych

3 podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3. Posiadają odpowiednie warunki do przeprowadzenia szkoleń 4. Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie o umyślne przestępstwo ani umyślne przestępstwo skarbowe 5. Wymagane załączniki Oferent, aby mógł się ubiegać o realizację powyższego zamówienia musi dołączyć do oferty następujące załączniki: 1. Aktualny wypis z KRS lub wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności 2. Opis zaplecza technicznego oferowanego w ramach realizowanej usługi 6. Sposób przygotowania oferty 1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na załączonych formularzach formularzu cenowym oraz formularzu ofertowym wraz z załącznikami, o których mowa w pkt Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny 3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane 4. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sadowym, wpisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym 5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte 7. Miejsce i sposób złożenia oferty Oferty należy dostarczyć do Biura Projektu na adres: Dolnośląska Federacja Sportu Biuro Projektu Połączeni Sportem Ul. Ofiar Oświęcimskich 41/ Wrocław Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z napisem Oferta na wynajem sal szkoleniowych na zajęcia grupowe i indywidualne w ramach kursu reintegracji społecznej w ramach projektu "Połączeni sportem", numer projektu WND-POKL /11 8. Termin złożenia oferty r. do godz Termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego r. po godz Kryteria oceny Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące elementy: 1. Cena brutto wynajmu sal na zajęcia grupowe

4 Wartość wagowa oceny cena brutto wynajmu sal na zajęcia grupowe : 40% Maksymalna ilość punktów: 40 Punkty za kryterium cena brutto wynajmu sal na zajęcia grupowe zostaną obliczone wg następującego wzoru cena oferty najtańszej cena oferty badanej x 40 = ilość punktów 2. Cena brutto wynajmu sal na zajęcia indywidualne Wartość wagowa oceny cena brutto wynajmu sal na zajęcia indywidualne : 40% Maksymalna ilość punktów: 40 Punkty za kryterium cena brutto wynajmu sal na zajęcia indywidualne zostaną obliczone wg następującego wzoru cena oferty najtańszej cena oferty badanej x 40 = ilość punktów 3. Oferta bezpłatnych usług oferowanych przez podmiot Wartość wagowa oceny oferta bezpłatnych usług oferowanych przez podmiot : 20% Maksymalna ilość punktów: 20 Punkty za kryterium oferta bezpłatnych usług oferowanych przez podmiot zostaną przyznane wg następującego wzoru: Internet w sali szkoleniowej 8 pkt. Klimatyzacja bądź nawiew w sali szkoleniowej 8 pkt. Inna bezpłatna usługa.. 2 pkt. Inna bezpłatna usługa.. 2 pkt. 11. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 12. Pozostałe informacje Niniejsza oferta nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest dostępne na stronie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dolnośląskiej Federacji Sportu przy ul. Borowskiej 1-3 we Wrocławiu, a także w Biurze Projektu ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu. 13. Kontakt z Zamawiającym Dolnośląska Federacja Sportu, Biuro Projektu Połączeni sportem

5 Ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, Wrocław Anna Dzięgielewska, tel./fax

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 Wrocław, dnia 10.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) dotyczące wyłonienia wykonawców usługi z zakresu szkoleń

Bardziej szczegółowo

POKL.03.01.02-00-001/12,

POKL.03.01.02-00-001/12, Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 51.04.2014.ORE_II dotyczące wynajmu sal wykładowych i komputerowych sal szkoleniowych, zapewnienia wyżywienia i noclegów do organizacji

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na wybór dostawcy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE nr IT/9/POKL/8.1.1/2012 W związku z realizacją projektu Rozwój kompetencji społecznych i zarządczych wśród kadr IT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 9/2014/TP, data: 5.09.2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012. dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012. dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu Wrocław, dn. 23.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012 dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 1. Zamawiający 1. Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. 2. Ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 3. Tel + 48 22 811 44 40 4. Fax + 48 22 887-17-85 5. Adres strony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 08/2013/TP, data: 20.03.2013 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 tyś euro netto

Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 tyś euro netto Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA ul. Rynek 16/1 35-064 Rzeszów Rzeszów, 24.03.2015 r. Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi Warszawa, 25.02.2014r. Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi Zapewnienie sal szkoleniowych oraz usługi cateringowej dla uczestników i uczestniczek szkoleń na terenie całej Polski w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/LNN/L

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/LNN/L ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/LNN/L Lublin, dn. 04.07.2014r. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: Licencja na niezależność w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI SPOZA 03-729 Warszawa, ul. Targowa 66 lok. 23 tel. 518 382 038, 508 967 137 e-mail: osrodki.wsparcia@spoza.org.pl, www.spoza.org.pl / www.osrodkiwsparcia.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Zapewnienie sal szkoleniowych na ZAJĘCIA GRUPOWE I DORADZTWO spełniających następujące kryteria:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Zapewnienie sal szkoleniowych na ZAJĘCIA GRUPOWE I DORADZTWO spełniających następujące kryteria: Warszawa, dnia 20 kwietnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY The Tower, ul. Marszałkowska 34/50, 00 554 Warszawa 2. INFORMACJE OGÓLNE 1) W związku z realizacją przez firmę The TOWER projektu AKTYWNE

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo,

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo, Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i nocleg Uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 14/2014/TP, data: 22.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nr postępowania: 14/2014/TP, data: 22.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 14/2014/TP,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Warszawa, dnia 13 października 2011 roku W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa zwaną

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zaproszenie do składania ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 23 grudnia 2013 r. dokonywane w związku z realizacją projektu pn.: Start w biznes! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 15.03.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. I. ZLECENIODAWCA DGA Human Capital Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 121/2013 Kielce, dn. 13. 03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi wynajmu sal komputerowych na potrzeby realizacji projektu NAUCZYCIEL opiekun pracowni komputerowej; profesjonalny użytkownik

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Nr 17/REZON/2013

Zapytanie Ofertowe Nr 17/REZON/2013 Zapytanie Ofertowe Nr 17/REZON/2013 Kraków, dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu pt. Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Identyfikator: FPCP/6/15 Puławy, dnia 20.03.2015r. Zatwierdził: 1. INFORMACJE OGÓLNE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ na terenie Biłgoraja

Bardziej szczegółowo