Kraków, dnia r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV , , Szanowni Państwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1 Kraków, dnia r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV , , Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i nocleg Uczestników/czek oraz Trenerów/ek podczas szkoleń w terminach: 10, ; 14, ; 24, ; 28, ; 14, ; 18, ; 25, Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, tj. nie obejmujących wszystkich wymienionych wyżej terminów. 1. Zamawiający: Alma Market S.A. w związku z realizacją projektu WND- POKL /11 Podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry menadżerskiej firmy Alma poprzez coaching, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie Opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz wykaz wymaganych dokumentów, które należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Warunkach Zamówienia. 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym formularzu (FORMULARZ OFERTOWY) oraz załączyć wymagane dokumenty. 4. Ofertę (skan wypełnionego formularza oraz załączniki) należy przesłać na adres (tel ) lub przesłać na adres Biura Projektu przy ul. Józefińska 31/2, Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. 5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert dokona Kierownik Projektu upoważniony przez Alma Market S.A. Wybór najkorzystniejszej oferty/ ofert jest dokonywany w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria i jest dokumentowany protokołem. Po zakończonym postępowaniu zostanie przesłana informacja o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę 1. Wybranie Wykonawcy/Wykonawców i ewentualne rozpoczęcie negocjacji będą miały miejsce r. w Biurze Projektu. Zamawiający podpisuje z Wykonawcą/ Wykonawcami umowę w formie pisemnej w terminie nieprzekraczającym dnia realizacji zamówienia. Alma Market S.A. może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą a w ostateczności powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności. Z poważaniem, Alma Market S.A. 1 Informacja dotyczy wyłącznie wyniku złożonej oferty Wykonawcy

2 WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia 2. Wybór oferty - Kryteria oceny oferty, informacja na temat wag punktowych lub procentowych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz informacja na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 3. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia 4. Wymagane dokumenty 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: Usługa wynajmu Sali szkoleniowej (konferencyjnej), obsługi cateringowej (wyżywienie) oraz zapewnienie noclegu dla Uczestników/ - czek oraz Trenerów/ - ek (łącznie). Termin realizacji zamówienia: 10, (wstępny termin może zostać anulowany); 14, ; 24, ; 28, ; 14, ; 18, ; 25, (dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, tj. nie obejmujących wszystkich wymienionych wyżej terminów). Lokalizacja i standard obiektu: Obiekt (hotel lub ośrodek szkoleniowy), w którym realizowana będzie usługa spełnia następujące wymogi: Obiekt trzygwiazdkowy lub wyższy (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie). Lokalizacja obiektu poza granicami administracyjnymi miasta Krakowa do 50 km od miasta Krakowa. Sala szkoleniowa i miejsce zakwaterowania Uczestników/ -czek szkoleń zlokalizowane w jednym budynku lub budynkach sąsiadujących, położonych od siebie w odległości nie większej niż 50 m. Ilość osób związanych z zamówieniem: ok. 15 Uczestników/-czek oraz 2 Trenerów/ ek (ostateczna ilość osób zostanie ustalona na dwa dni przed każdym szkoleniem) Wynajem sali szkoleniowej (konferencyjnej): wynajem w godzinach 9-17 sala szkoleniowa (konferencyjna) o powierzchni pozwalającej prowadzić szkolenie dla ok. 25 osób (krzesła w podkowie, stoły w kątach sali), z możliwością przesuwania stołów, przestrzenią pozwalającą na swobodne poruszanie się grupy podczas ćwiczeń, na sali szkoleniowej nie mogą znajdować się słupy, kolumny lub inne elementy, które utrudnią prowadzenie zajęć, odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej,

3 flipchart z zapasem papieru tj. ok. 25 kartek na dzień, ekran do wyświetlania obrazów z projektora multimedialnego, sala szkoleniowa powinna posiadać miejsce na umieszczenie serwisu kawowego dla Uczestników/-czek i Trenerów/ -ek, bliski dostęp do toalety, dostęp do Internetu, dostęp do źródeł prądu, sprawna (działająca) wentylacja lub klimatyzacja, ogrzewanie i zagwarantowanie możliwości przeprowadzenia szkolenia w ciszy, możliwość skorzystania z sali na godzinę przed zajęciami i dwie godziny po zajęciach, prawo do oznakowania szkolenia, m.in. naklejenie/rozwieszenie informacji o realizowanym szkoleniu oraz jego współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w miejscach ogólnie dostępnych, widocznych (np. drzwi, tablice informacyjne). Obsługa cateringowa/ wyżywienie: Przerwa kawowa przerwa kawowa (ciągła) składająca się z: kawy, herbaty, cukru, śmietanki do kawy, cytryny do herbaty, wody mineralnej, soku, ciast domowych dostępnych od pierwszej godziny szkoleniowej, przerwa kawowa na bieżąco uzupełniana w czasie przerw szkoleniowych zgodnie z harmonogramem lub sugestiami prowadzących zajęcia, bieżąca wymiana brudnych naczyń w czasie przerw szkoleniowych zgodnie z harmonogramem lub sugestiami prowadzących zajęcia. Obiad obiad w formie ciepłego posiłku składający się z: zupy, drugiego dania, deseru i napojów, wydzielone miejsce w restauracji dla grupy Uczestników/-czek oraz Trenerów/-ek, pora posiłku zgodna z harmonogramem lub sugestiami prowadzących zajęcia, wymagane minimum trzy propozycje zestawów menu z informacją o wadze poszczególnych produktów. Kolacja kolacja w formie ciepłego lub zimnego posiłku, pora posiłku zgodna z harmonogramem lub sugestiami prowadzących zajęcia, wymagane propozycje zestawów menu z informacją o wadze poszczególnych produktów. Śniadanie dla Uczestników/ -czek oraz Trenerów/ -ek dla których został przewidziany nocleg, koszt śniadania wliczony w nocleg wymagana propozycja menu

4 Nocleg: 2 - osobowy pokój/pokoje posiadające łazienkę (TV opcjonalnie) lub 1 osobowe w przypadku nieparzystej liczby Uczestników/ -czek oraz Trenerów/ -ek zgodnie z zapotrzebowaniem min 2 dni przed szkoleniem Zastrzeżenia Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezkosztowej zmiany terminu szkolenia, zmiany ilości dni oraz zmiany ilości osób. Sposób informowania o w/w zmianach zawarty zostanie w umowie z Wykonawcą. 2. Wybór oferty - Kryteria oceny oferty, informacja na temat wag punktowych lub procentowych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz informacja na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium Podstawą oceny oferty jest uzupełniony i podpisany formularz oferty (załącznik) wraz z wymaganymi dokumentami. Poniżej kryteria oferty oraz informacja o punktach i sposobie ich przyznawania. Kryteria oceny Wagi punktowe poszczególnych kryteriów oceny Informacja na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium Kryteria wymagane Nie dotyczy Brak informacji lub podpisu w określonych miejscach odrzucenie oferty. Oferta złożona po terminie nie zostanie uwzględniona (wyjątek przedłużenie terminu składania ofert). Standard obiektu *** - 5 pkt., powyżej *** - 10 pkt. Punkty przyznawane będą na podstawie oferty (załącznika). Brak informacji odrzucenie oferty Położenie obiektu Obiekt poza granicami administracyjnymi miasta Krakowa do 25 km 10 pkt., km 5 pkt. Punkty przyznawane będą na podstawie oferty (załącznika). Brak informacji odrzucenie oferty

5 Cena z VAT wynajmu Sali szkoleniowej za dzień Cena z VAT noclegu jednej osoby Cena z VAT wyżywienia jednej osoby za dzień tj. serwis kawowy, obiad, kolacja Termin uregulowania zobowiązania 15 pkt. - cena nieprzekraczająca budżetu projektu, 10 pkt. - cena przekraczająca budżet projektu do max 20%, oferta której koszt wynajmu Sali szkoleniowej przekracza 20% stawki budżetu zostanie odrzucona. 15 pkt. - cena nieprzekraczająca budżetu projektu, 10 pkt. - cena przekraczająca budżet projektu do max 20%, oferta której koszt noclegu przekracza 20% stawki budżetu zostanie odrzucona. 15 pkt. - cena nieprzekraczająca budżetu projektu, 10 pkt. - cena przekraczająca budżet projektu do max 20%, oferta której koszt wyżywienia przekracza 20% stawki budżetu zostanie odrzucona. 5 pkt. termin powyżej 30 dni, 0 pkt. - oferta z terminem realizacji do 29 dni lub brak informacji. Punkty przyznawane będą na podstawie oferty (załącznika). Punkty przyznawane będą na podstawie oferty (załącznika). Ocenie podlega stawka noclegu jednej osoby w pokoju dwuosobowym. Śniadanie wliczone jest w koszt noclegu. Punkty przyznawane będą na podstawie oferty (załącznika). Punkty przyznawane będą na podstawie oferty (załącznika). Wyżywienie propozycje menu 0-10 pkt. Punkty przyznane na podstawie zaproponowanych zestawów. Ranking ofert. Dopuszcza się możliwość uwzględnienia przy punktacji opinii klientów obiektu. Jakość Sali szkoleniowej / konferencyjnej: 0-3 pkt. za każdy podpunkt (załącznik), maksymalna ilość punktów Informacje w formularzu muszą dotyczyć Sali której zdjęcie stanowi załącznik

6 - 15 pkt. do oferty. W przypadku oferty kilku Sal wymagane są oddzielne opisy i odpowiadające im zdjęcia. Ocenie podlega jeden wskazany opis. Bezpłatne wyposażenie tj. w przypadku awarii możliwość wypożyczenia rzutnika ekran do rzutnika tablica flpchart z zapasem papieru klimatyzacja dostęp do Internetu 1 pkt. za każdy podpunkt, maksymalna ilość punktów - 5 pkt. Informacje o poszczególnych podpunktach muszą dotyczyć Sali której zdjęcie stanowi załącznik do oferty. W przypadku ofert o podobnej liczbie punktów (zwycięskich) decydująca będzie informacja o obiekcie i atrakcjach. Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Alma Market S.A./ prorozvoyovo s.c. Sylwia Cichowska, Rafał Cichowski na potrzeby procesu wyboru oferty zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. 3. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Alma Market S.A. lub prorozvoyovo s.c. Sylwia Cichowska, Rafał Cichowski (Partner w projekcie) oraz osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Alma Market S.A. lub prorozvoyovo s.c. Sylwia Cichowska, Rafał Cichowski oraz osobami wykonującymi w imieniu Alma Market S.A. lub prorozvoyovo s.c. Sylwia Cichowska, Rafał Cichowski czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7 Osobą dokonującą wyboru oferty jest Sylwia Kuś (Kierownik Projektu) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4. Wymagane dokumenty Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik), Zdjęcia oferowanej Sali szkoleniowej (widoczna cała sala), Zdjęcia pokoi lub link do strony internetowej, Zdjęcie obiektu (Hotel / ośrodek szkoleniowy), Przykładowe menu (min 3 zestawy) obiadu, przerwy kawowej, kolacji oraz śniadania w ramach zaproponowanej ceny Istnieje możliwość otrzymania formularza oferty w wersji Word kontakt:

8 Załącznik FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego nr 4/ALMA w związku z realizacją projektu WND-POKL /11 Podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry menadżerskiej firmy Alma poprzez coaching, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie Miejscowość, data OFERTA NA USŁUGI HOTELOWE, CATERINGOWE ORAZ WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ 1. Kryteria wymagane Dane wykonawcy/ nazwa, adres, nip, regon, nr KRS/wpis do ewidencji działalności/:... Miejsce świadczenia usługi/ nazwa, adres/:... Dane kontaktowe w sprawie oferty/ imię i nazwisko, telefon/:... Adres do kontaktu w sprawie oferty:... Termin realizacji usługi: Termin Tak/Nie 2 10, / wstępny termin Tak Nie 14, Tak Nie 24, Tak Nie 28, Tak 2 Właściwe zaznaczyć krzyżykiem

9 Nie 14, Tak Nie 18, Tak Nie 25, Tak Nie A) Oświadczam, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia i jeśli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązuję się przed podpisaniem umowy dostarczyć kserokopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania. B) Oświadczam, iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. C) Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. D) Oświadczam, iż nie jesteśmy powiązani z firmą Alma Market S.A., prorozvoyovo s.c. Sylwia Cichowska, Rafał Cichowski oraz osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Alma Market S.A., prorozvoyovo s.c. Sylwia Cichowska, Rafał Cichowski oraz osobami wykonującymi w imieniu Alma Market S.A. i prorozvoyovo s.c. Sylwia Cichowska, Rafał Cichowski czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. E) Oświadczam, iż obiekt (hotel lub ośrodek szkoleniowy), w którym realizowana będzie usługa spełnia wymogi obiektu trzygwiazdkowego lub wyższego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie) Standard obiektu 3 : *** 3 Właściwe zaznaczyć krzyżykiem

10 Powyżej *** F) Oświadczam, iż obiekt świadczenia usługi jest zlokalizowany poza granicami administracyjnymi miasta Krakowa oraz położony jest do 50 km od miasta Krakowa. Położenie obiektu 4 : poza granicami administracyjnymi miasta Krakowa do 25 km 26 km do 50 km G) Oświadczam, iż istnieje możliwość bezkosztowego przeniesienia terminu szkolenia w uzasadnionych przypadkach 2. Kryteria oceny podstawowe:. (czytelny podpis Wykonawcy) A) Ceny: Lp. Nazwa Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa netto VAT % Cena jednostkowa z VAT 1 Wynajem Sali szkoleniowej dzień/ 8 godz. szkolenie + 3 godziny na zajęcia dodatkowe 1 2 Serwis kawowy ciągły osoba/ dzień 1 3 Obiad osoba/ dzień 1 4 Kolacja osoba/ dzień 1 5 Nocleg / w cenie noclegu śniadanie 6 Nocleg/ w cenie noclegu śniadanie Nocleg 1 os./ pokój jednoosobowy Nocleg 1 os./ pokój dwuosobowy Właściwe zaznaczyć krzyżykiem

11 Zakładana wartość usługi w jednym terminie: Lp. Nazwa Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa z VAT Cena usługi z VAT (ilość x cena jednostkowa) 1 Wynajem Sali szkoleniowej dzień/ 8 godz. szkolenie + 3 godziny na zajęcia dodatkowe 2 2 Serwis kawowy ciągły osoba/ dzień 34 3 Obiad osoba/ dzień 34 4 Kolacja osoba/ dzień 34 5 Nocleg/ w cenie noclegu śniadanie 6 Nocleg/ w cenie noclegu śniadanie suma Nocleg 1 os./ pokój jednoosobowy Nocleg 1 os./ pokój dwuosobowy 1 6 Zakładana wartość dwudniowego szkolenia/ jeden termin:. z VAT. Zakładana wartość oferty z VAT (ilość szkoleń/ poszczególnych terminów x cena dwudniowego szkolenia) Istnieje możliwość wzrostu wartości zamówienia o 50% Termin zapłaty 5 : Uwagi: Do 29 dni Powyżej 30 dni.. 5 Właściwe zaznaczyć krzyżykiem

12 B) Wyżywienie: Załącznik proponowane zestawy obiadowe w tym informacja o wadze produktów Załącznik proponowane zestawy kolacji w tym informacja o wadze produktów Załącznik propozycja śniadania Załącznik propozycja przerwy kawowej Ilość osób korzystających z wyżywienia oraz noclegu może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezkosztowej zmiany terminu szkolenia, zmiany ilości dni oraz zmiany ilości osób korzystających z wyżywienia i noclegu. Sposób informowania o w/w zmianach zawarty zostanie w umowie z Wykonawcą. Uwagi: C) Informacja o obiekcje (hotelu/ ośrodku szkoleniowym): Informacja o obiekcje, położeniu, dojeździe, liczbie sal szkoleniowych i pokoi: Ilość darmowych miejsc na parkingu: Oferowane atrakcje w trakcje pobytu (bezpłatne): Oferowane atrakcje w trakcje pobytu (płatne): Załącznik zdjęcie obiektu

13 Standard pokoi i ich wyposażenie: Załącznik zdjęcie przykładowego pokoju jednoosobowego i dwuosobowego D)Sala szkoleniowa / konferencyjna: Jakość Sali szkoleniowej / konferencyjnej: warunki sanitarne / tj. dostęp do toalety (położenie), czynności porządkowe/: bezpieczeństwo /położenie na terenie obiektu, informacja o wyjściu ewakuacyjnym, apteczce, gaśnicy itd, /: warunki akustyczne /w tym informacja o nagłośnieniu, wielkości Sali i przedmiotach wpływających na głośność, informacja o pomieszczeniach przylegających do Sali/: warunki jakościowe /w tym informacja o klimatyzacji, kolorystyce ścian, wyposażenie stoły, wygodne krzesła, typ podłogi /: oświetlenie / tj. dostęp do światła dziennego, możliwość zaciemniania Sali, itd./

14 Bezpłatne wyposażenie 6 : w przypadku awarii możliwość wypożyczenia rzutnika - tak/nie ekran do rzutnika - tak/nie tablica flpchart z zapasem papieru - tak/nie klimatyzacja - tak/nie dostęp do Internetu - tak/nie Załącznik zdjęcie całej Sali szkoleniowej... (czytelny podpis Wykonawcy) 6 Niepotrzebne skreślić

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 07. 11. 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Gdańsk, 14 października 2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce Warszawa, 30.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności: na wynajęcie sal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynajem sali podczas pierwszych Warsztatów Arteterapeutycznych organizowanych przez Oddział Warszawski PTSR na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 16/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 16/2013/GSWB Gdańsk, 08.05.2013 Zapytanie ofertowe 16/2013/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179, NIP 9570959922 Skład

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Poznao, 03.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo