Człowiek najlepsza inwestycja. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2a/LARiML/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2a/LARiML/2014"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Zielona Góra, dnia 30 stycznia 2014r. Lubuska Federacja Sportu Drzonków, ul. Olimpijska Racula ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2a/LARiML/2014 Lubuska Federacja Sportu w ramach realizowanego projektu Lubuska Akademia Rehabilitacji i Masażu Leczniczego Nr UDA-POKL /11-00 realizowanego przez Zamawiającego w ramach Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na wynajem pomieszczenia na potrzeby szkoleń, wg wspólnego słownika zamówień (kod CPV ) oraz wyżywienie wspólnego słownika zamówień (kod CPV ) i zakwaterowanie uczestników projektu oraz wykładowców, wg wspólnego słownika zamówień (kod CPV ) I. Opis przedmiotu zamówienia Sala wykładowo ćwiczeniowa oraz usługi w zakresie wyżywienia i zakwaterowania uczestników kursów prowadzonych w ramach projektu Lubuskiej Akademii Rehabilitacji i Masażu Leczniczego 1. Liczba godzin szkoleniowych 800 godzin 2. Liczba dni szkoleniowych w ramach kursu 200 godzin 3. Liczba sesji w ramach kursu Liczba godzin szkoleniowych dziennie - 10 godzin 5. Liczba godzin szkoleniowych w ramach jednej sesji 20 godzin 6. Realizacja zajęć zajęcia sobotnio-niedzielne 7. Liczba kursów 4 8. Planowana liczba osób uczestniczących w jednym kursie nie mniej niż 16 uczestników 9. Planowana liczba wykładowców 1 lub 2 osoby 10. Planowana liczba noclegów w ramach sesji 1 lub 2 noclegi (16 uczestników + 1 lub 2 wykładowców) 11. Okres realizacji zamówienia od stycznia 2014 do maja 2015 r. 12. Siedziba Zamawiającego ul. Urszuli 22, Zielona Góra

2 II. Warunki udziału w postępowaniu 1. W ramach niniejszego zamówienia, Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium. 2. Wymagania obligatoryjne. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania: 2.1 Sala wykładowa: - minimum 9 profesjonalnych stołów do masażu dla uczestników projektu i prowadzących - krzesła 18 szt., - stół dla prowadzących, - ekran oraz projektor, laptop, - tablica flipchart, - wieszak na odzież wierzchnią, - powierzchnia sali minimum 65m², - wysokość pomieszczenia nie mniej niż 280 cm, - oświetlenie światłem zewnętrznym naturalnym i sztucznym, - pomieszczenie klimatyzowane, - dostęp do pryszniców, - zaplecze sanitarno szatniowe dla kobiet i mężczyzn, - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2.2 Wyżywienie: - wyżywienie powinno być podawane na naczyniach szklanych, sztućce metalowe, obrusy; - śniadanie: (opcjonalnie dla osób korzystających z zakwaterowania oraz dla wykładowców 1 lub 2 osoby) może występować dodatkowe śniadanie dla wykładowców; - catering nr 1: kanapki min. 2 na osobę, kawa, herbata, woda mineralna niegazowana - dla wszystkich uczestników zajęć oraz wykładowców (1 lub 2 osoby); - obiad dwudaniowy: zupa oraz drugie danie mięsne z dodatkami (np. ziemniaki lub ryż lub kasza, surówka, napój) dla wszystkich uczestników zajęć oraz wykładowców (1 lub 2 osoby); - catering nr 2: ciastka kruche, kawa, herbata, woda mineralna niegazowana - dla wszystkich uczestników zajęć oraz wykładowców (1 lub 2 osoby); - kolacja: ciepłe danie, wędliny, sery, warzywa, pieczywo, napoje (opcjonalnie dla osób korzystających z zakwaterowania oraz dla wykładowców 1 lub 2 osoby). Może występować dodatkowa kolacja dla wykładowców. Pory wydawania posiłków zostaną określone przez zleceniodawcę.

3 2.3 Zakwaterowanie: - pokoje jedno, dwu lub trzyosobowe z dostępem do zaplecza sanitarnego dla uczestników projektu. W ramach sesji może nocować mniej niż 100% uczestników kursu. - pokoje jednoosobowe dla wykładowców projektu z dostępem do zaplecza sanitarnego W ramach sesji może wystąpić do trzech noclegów dla wykładowców. Położenie sali wykładowej oraz miejsce wyżywienia i zakwaterowania powinno znajdować się w takich odległościach, by umożliwić uczestnikom projektu oraz wykładowcom nieposiadającym własnego środka lokomocji swobodne dotarcie z miejsca na miejsce w niedługich odległościach czasowych. Rozkład zajęć oraz poszczególnych godzin posiłków i terminy sesji zostanie udostępniony Wykonawcy zamówienia. Zamawiający wymaga, by położenie sali wykładowej oraz miejsce wyżywienia i zakwaterowania znajdowało się w okolicy Zielonej Góry, nie dalej jednak niż 15 km od siedziby Zamawiającego. III. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta powinna objąć: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiących załącznik nr 1 Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 2. Ceny podane w ofercie są cenami brutto i nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy. 3. Ceny należy wyrazić w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych. IV. Miejsce oraz termin dostarczania ofert 1. Ofertę wraz z oświadczeniami należy przesłać lub dostarczyć w terminie do dnia 13 lutego 2014 r. wyłącznie pisemnie do biura zamawiającego, na adres: Lubuska Federacja Sportu Drzonków, ul. Olimpijska Racula 2. Zamawiający może przedłużyć termin przesyłania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadamia wszystkich potencjalnych oferentów. 3. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów

4 potwierdzających informacje zawarte w załącznikach (np. opinie klienta, referencje itp.). W przypadku w/w żądania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowych dokumentów w terminie do 3 dni kalendarzowych. V. Wybór oferty Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny: Kryterium: 1. Cena 100% VI. Informacje dotyczące wyboru oferty 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert VII. Załączniki Załącznik nr 1: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 2: Formularz ofertowy (zamawiający)

5 Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.. Data i miejsce Oświadczenie Oświadczam, że... nie jest powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Lubuską Federacją Sportu Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą, a Lubuską Federacją Sportu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Lubuskiej Federacji Sportu lub osobami wykonującymi w imieniu Lubuskiej Federacji Sportu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli... Czytelny podpis oferenta lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu, pieczątka

6 Załącznik nr 2 Formularz ofertowy FORMULARZ OFERTOWY na wynajem pomieszczenia na potrzeby szkoleń w ramach projektu Lubuska Akademia Rehabilitacji i Masażu Leczniczego Nr UDA-POKL /11-00 realizowanego przez Zamawiającego w ramach Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.... Miejscowość, data W związku z zapytaniem ofertowym nr 2a/LARiML/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r. składam ofertę na wykonanie powyższego zamówienia: I. Dane Wykonawcy Imię i nazwisko/ nazwa firmy..... Adres.... NIP... Pesel... Numer telefonu

7 III. Wartość oferty Części składowe ceny: Sala wykładowa: cena za godzinę brutto....zł (słownie brutto:.) Osobodzień: cena jednostkowa brutto: zł (słownie brutto:.) w tym poszczególne: Śniadanie: cena jednostkowa brutto: zł Catering nr 1: cena jednostkowa brutto:..zł Obiad: cena jednostkowa brutto: zł Catering nr 2: cena jednostkowa brutto:...zł Kolacja: cena jednostkowa brutto:.zł Zakwaterowanie: cena jednostkowa brutto:.. zł IV. Zakres oferty: Oświadczam, że oferta obejmuje wynajem pomieszczenia na potrzeby szkoleń, wg wspólnego słownika zamówień (kod CPV ) oraz wyżywienie wspólnego słownika zamówień (kod CPV ) i zakwaterowanie uczestników projektu oraz wykładowców, wg wspólnego słownika zamówień (kod CPV ) Oświadczam, że spełniam wymagania obligatoryjne opisane w pkt. II Adres pomieszczenia na potrzeby szkoleń oraz wyżywienia i zakwaterowania:..., dnia r.... Czytelny podpis oferenta lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Projekt Akademia Menedżera Grupy Centrum nr WND-POKL.02.01.01-00-195/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie:

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,:

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro netto Przeworsk, 24.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro netto 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Fundacja Akademia Obywatelska z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH W związku z realizacją projektu pn. Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności Białystok, 26.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Ks. Abramowicza 1, III piętro,

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

POKL.02.03.04-00-071/12 Liderzy pielęgniarstwa i położnictwa gwarancją jakości systemu opieki zdrowotnej

POKL.02.03.04-00-071/12 Liderzy pielęgniarstwa i położnictwa gwarancją jakości systemu opieki zdrowotnej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin Szczecin, 16.08.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal szkoleniowych, cateringu oraz miejsc

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014 Zaproszenie do składania ofert z dnia 26 września 2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL Warszawa, 03.12.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL I. Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Dotyczące wynajmu sal szkoleniowych i komputerowych oraz świadczenia usługi wyżywienia uczestników/czek i Trenerów/ek CPV - 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług cateringowych i wynajem sal szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EIPB/BIO/2013 z dnia 11.02.2013r. odnoszące się do WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ w ramach projektu Budowanie innowacyjnej organizacji

Bardziej szczegółowo

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego: Lublin, dnia 5 marca 2013 r. miejscowość, data Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. Siedziba: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 NIP: 7122914578 REGON:0 60005172 KRS: 0000228715 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 Lublin, 1 sierpnia 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 12/2014 dotyczące świadczenia usługi zapewnienia sal szkoleniowych, wyżywienia oraz noclegów na szkolenie stacjonarne w ramach projektu pt. Dobre

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringu CPV 70220000-9

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 07.05.2015r. organizację 1 szkolenia, polegającą na zapewnieniu noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej i druku pakietu materiałów w

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynajem sali podczas pierwszych Warsztatów Arteterapeutycznych organizowanych przez Oddział Warszawski PTSR na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo