ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL"

Transkrypt

1 Warszawa, ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL I. Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych ul. Smolna 16/ Warszawa tel II. Opis przedmiotu zamówienia: kod CPV: , , , Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP realizuje projekt Trener na wolnym rynku inspiracje, trendy, wsparcie w ramach poddziałania projektu systemowego PARP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z planowanym w ramach projektu przeprowadzeniem sześciu kursów zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na noclegi, wyżywienie, wynajem sal szkoleniowych w Warszawie lub w odległości do 20 km od Warszawy. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się możliwość zlecania zamówienia podwykonawcom. III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 03 stycznia 2013 do 30 czerwca 2014 zgodnie z harmonogramem znajdującym się w załączniku numer 1. IV. Warunki udziału w postępowaniu 1. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2 posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. V. Kryteria formalne, których nie spełnienie powoduje wyłączenie oferty: 1. Dostępność sal szkoleniowych, noclegów, wyżywienia w terminach określonych w załączniku numer 1 Harmonogram szkoleń. 2. W trakcie trzech terminów zjazdów dostępne dwie sale szkoleniowe (terminy w załączniku zaznaczone na czerwono), w pozostałych terminach jedna sala szkoleniowa 3. Sala szkoleniowa: zapewnienie sali szkoleniowej za dzień do kwoty brutto 500,00 złotych o wymiarach około 40m 2 z możliwością ustawienia 17 miejsc dla uczestników w okręgu wyposażona w flipchart miejsce realizacji Warszawa lub w odległość do 20 km od Warszawy z możliwością dotarcia z Centrum maksymalnie w ciągu 1 godziny (przystanek blisko ośrodka) z możliwością bezpośredniego kontaktu w czasie szkolenia z obsługą umożliwiająca postawienie roll-up przed salą szkoleniową i umieszczenia informacji o projekcie przy wejściu do budynku (kartka na drzwiach lub przy recepcji) sala dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub dostosowanie Sali do potrzeb osób niepełnosprawnych 4. Wyżywienie uczestników, trenerów, członka zespołu projektowego: zapewnienie całodziennego wyżywienia wraz z całodzienną przerwą kawową na osobę za dzień do kwoty brutto 100,00 złotych w trakcie trzech terminów zjazdów (zaznaczonych na czerwono w załączniku 1) zapewnienie posiłków dla ok. 30 osób (szczegółowe informacje załącznik 1) w pozostałych terminach ok 17 osób (szczegółowe informacje załącznik 1). zapewnienie oddzielnego pomieszczenia na spożywanie posiłków w każdym dniu szkolenia zapewnienie trzech posiłków: śniadania, obiadu składającego się z trzech dań (zupy, drugiego dania i deseru) oraz kolacji (na zimno oraz jedno danie na ciepło) zapewnienie posiłków w budynku, w którym odbywają się szkolenia lub w odległości do 100 m od budynku w którym są szkolenia/ noclegi. zapewnienie na wszystkie posiłki dań mięsnych i wegetariańskich w zależności od preferencji żywieniowych uczestników zgłoszonych przed szkoleniem zapewnienie w każdym dniu szkolenia przerwy kawowej ciągłej (uzupełnianej w razie potrzeb): ciastka, ciepłe i zimne napoje zapewnienie zimnych napojów w trakcie posiłków możliwość zmniejszenia ilości posiłków na dwa dni przed każdorazowym szkoleniem 5. Usługi hotelarskie zapewnienie zakwaterowania uczestnikom i trenerom w cenie za jedną osobę do kwoty brutto 140,00 złotych

3 zapewnienie zakwaterowania dla ok. 30 osób (z uwzględnieniem podziału na płeć) w trakcie trzech zjazdów (zaznaczonych na czerwono w załączniku 1) w pozostałych terminach ok. 16 osób (szczegółowe informacje załącznik 1). zapewnienie zakwaterowania uczestnikom w pokojach dwu osobowych (z dwoma łóżkami) z łazienkami o standardzie nie niższym niż 2 gwiazdki i nie wyższym niż 3 gwiazdki zapewnienie zakwaterowania trenerom w pokojach jednoosobowych z łazienkami standardzie nie niższym niż 2 gwiazdki i nie wyższym niż 3 gwiazdki minimum 1 pokój dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych lub możliwość dostosowania w razie potrzeby zapewnienie zakwaterowania uczestnikom i trenerom do 100m od budynku, w którym odbywają się szkolenia. możliwość zmniejszenia ilości noclegów na dwa dni przed każdym szkoleniem możliwość bezpłatnego korzystania z parkingu przez uczestników, trenerów, członka zespołu projektowego VI. Kryteria jakościowe Za spełnienie każdego z kryteriów jakościowych przyznawany jest 1 pkt maksymalna ilość punktów 13 pkt. 1. Sala szkoleniowa klimatyzowana 2. Możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu z dostępem do sieci Wi-Fi w miejscu realizacji szkolenia i miejscu zakwaterowania. 3. Możliwość zasłonięcia okien w sali szkoleniowej 4. Możliwość bezpłatnego korzystania z ekranu i rzutnika 5. Zapewnienie owoców podczas przerw kawowych w ramach zaproponowanych stawek 6. Zapewnienie posiłków uwzględniających diety poszczególnych uczestników i trenerów np. bezglutenowe, bezlaktozowe itd. w ramach zaproponowanych stawek 7. Zapewnienie kawy z ekspresu podczas przerw w ramach zaproponowanych stawek 8. Zapewnienie ciepłych napojów w trakcie posiłków w ramach zaproponowanych stawek 9. Możliwość korzystania z terenu wokół miejsca szkolenia np. ogrodu 10. Sala szkoleniowa z dostępem do światła dziennego (aby w dzień można było pracować przy naturalnym świetle) 11. Sala szkoleniowa z możliwością otwierania okien 12. Zapewnienie ciszy nocnej uczestnikom w trakcie noclegu np. w czasie innych imprez organizowanych w budynku w tym samym czasie. 13. Zapewnienie materacy do sali szkoleniowej dla jednej grupy lub miejsca do przechowania 14 naszych materacy VII. Ocena ofert Najkorzystniejsza oferta może uzyskać 100 pkt, jest to suma punktów za kryteria jakościowe (max.60 pkt) oraz za najkorzystniejszą ofertę cenowo (max. 40 pkt). Oferta, która ma największą liczbę punktów jakościowych otrzymuje maksymalną ilość punktów, tj. 60 pkt. Każda następna oferta otrzymuje liczbę punktów wg poniższego wzoru:

4 Cena usługi obliczona dla 1 dnia szkolenia z uwzględnieniem kosztów wynikających ze spełnienie deklarowanych i ocenianych kryteriów jakościowych, tj. liczba uczestników szkolenia x (koszt wyżywienia na osobę + koszt zakwaterowania na osobę) + liczba trenerów x (koszt wyżywienia na trenera + koszt zakwaterowania na trenera) + sala szkoleniowa. Najwyższą liczbę punktów, tj. 40 pkt otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę przy spełnieniu deklarowanych kryteriów jakościowych, a każda następna (również szacowana z uwzględnieniem deklarowanych kryteriów jakościowych) według poniższego wzoru: VIII. Forma i treść oferty 1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej 2. Oferta powinna zawierać: Pełną nazwę oferenta Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres , strona www, NIP, numer KRS lub numer innego właściwego dla Wykonawcy rejestru, Krótki opis oferowanych pomieszczeń i warunków Informację, że ośrodek dysponuje wolnymi terminami zgodnymi z harmonogramem Odniesienie do treści zapytania ofertowego (kryteriów formalnych i jakościowych) Cenę wynajęcia sali szkoleniowej za dzień (kwota jednostkowa brutto) Cenę wynajęcia noclegów za dobę dla 1 osoby uczestnika/trenera (kwota jednostkowa brutto) Cenę całodziennego wyżywienia wraz z całodzienną przerwą kawową dla 1 osoby (kwota jednostkowa brutto) Cenę brutto realizacji 6 kursów jak i każdego osobno Menu proponowane w ramach zadeklarowanej kwoty 3. Załączenie podpisanego i zeskanowanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowoosobowych (Załącznik 2) IX. Miejsce oraz termin składania ofert Oferta winna być złożona na adres lub faxem na numer w terminie do dnia do godziny 12:00. W tytule ofert wysyłanych droga mailową proszę napisać: oferta dotyczy 03/2012/POKL Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty: X. Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

5 XI. Pozostałe informacje 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej ( ), jak również zostanie opublikowana na stronie zamawiającego: Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktury za faktycznie wykonaną usługę wynikającą z liczby uczestników szkolenia. Rzeczywista ilość osób uczestniczących w szkoleniu może być mniejsza niż określona w opisie przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba osób biorących udział w szkoleniu może być mniejsza wskutek różnego rodzaju zdarzeń losowych. O ewentualnej zmianie ilości osób na w/w liście Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie po ustaleniu okoliczności mających wpływ na nieobecność danej osoby na szkoleniu nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 6. Faktura będzie płatna w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego. XII. Załączniki 1. Harmonogram szkoleń i szczegółowy opis 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych 3. Wzór oferty

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Projekt Akademia Menedżera Grupy Centrum nr WND-POKL.02.01.01-00-195/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,:

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie:

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014 Zaproszenie do składania ofert z dnia 26 września 2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 07.05.2015r. organizację 1 szkolenia, polegającą na zapewnieniu noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej i druku pakietu materiałów w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu ROSSMANN SDP Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109 91-222 Łódź Tel.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Rybnik, dnia 04.03.2015 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: 20-21.05.2015r.

Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: 20-21.05.2015r. Jastrzębie-Zdrój, dn. 24.04.2015r. LD HOLDING S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 157/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI ZAPEWNIENIA BAZY NOCLEGOWO-SZKOLENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo,

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo, Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i nocleg Uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 03.10.2015. organizacja seminarium (dla 20 osób) w terminie: 31.03.2015r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. 1. Nazwa i dane Teleadresowe zamawiającego: 2. Wspólny słownik zamówień ( CPV ) ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EIPB/BIO/2013 z dnia 11.02.2013r. odnoszące się do WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ w ramach projektu Budowanie innowacyjnej organizacji

Bardziej szczegółowo