ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.02.2014r"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r SEKA S.A. / Zamawiający / zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest najem sali szkoleniowej oraz terenu do zajęć praktycznych z zakresu usuwania wyrobów azbestowych w ramach projektu Kompleksowe szkolenia dla pracowników usuwających wyroby azbestowe z terenu województwa. Projekt realizowany: INFORMACJE O PROJEKCIE w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /12-00, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez szkolenia z zakresu usuwania wyrobów azbestowych z budynków. Część I ZAMAWIAJĄCY SEKA S.A. Adres: ul. Paca Warszawa www: Telefon: NIP: REGON: Biuro projektu: SEKA S.A. Oddział Wrocław ul. Kaszubska Wrocław Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) Przedmiot zamówienia: A. Najem sal szkoleniowych do zajęć B. Najem terenu do zajęć praktycznych z zakresu usuwania wyrobów azbestowych.

2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Przewidywany okres realizacji przedmiotu zamówienia: ; 2. Ilość godzin najmu: A. Dla części A zamówienia: 246h (41h / grupę x 6 edycji szkoleń) B. Dla części B zamówienia: 180h (30h / grupę x 6 edycji szkoleń) 3. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o rozpoczęciu danej edycji szkoleń na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia; 4. Rozliczanie z Wynajmującym i płatność następuje na podstawie rzeczywistego zużycia w okresach miesięcznych; 5. Cena najmu będzie stała przez cały okres zamówienia; 6. Odbędzie się 6 edycji szkoleń. W każdej edycji udział weźmie średnio 15 osób. 7. Edycje mogą nakładać się na siebie w czasie. 8. Szkolenia będą odbywać się głównie w weekendy. 9. Wymogi dotyczące sali szkoleniowej: Sala musi posiadać odpowiednią ilość wolnego miejsca do prezentacji sprzętu i wyposażenia używanego przy usuwaniu azbestu (minimum 25 metrów kwadratowych wolnej przestrzeni) oraz Właściciel sali musi umożliwić wniesienie sprzętu na zajęcia Sala musi umożliwiać ustawienie stołów w układzie teatralnym, szkolnym oraz podkowie, Sala musi być wyposażona w laptop połączony z rzutnikiem, ekran do rzucania obrazu, tablicę flipchart wraz papierem i flamastry, stoły, krzesła, kosz na śmieci, Sala musi być zamykana na klucz; Sala musi być ogrzewana; Uczestnicy szkolenia muszą mieć zapewnione miejsce na pozostawienie okrycia wierzchniego w sali lub na zewnątrz (zapewnione wieszaki); Sala musi mieć dostęp do światła dziennego oraz okna z możliwością jego otwarcia; W pobliżu sali szkoleniowej musi znajdować się miejsce, w którym można zorganizować poczęstunek dla uczestników w postaci serwisu kawowego oraz obiadu (nie może być to to samo pomieszczenie, w którym będzie odbywać się szkolenie; Wyżywienie organizuje Zamawiający). Po zakończeniu każdego dnia szkoleniowego sala szkoleniowa zostanie uprzątnięta; W pobliżu sali szkoleniowej muszą znajdować się czyste i estetyczne toalety; Wykonawca umożliwia uczestnikom szkoleń bezpłatne parkowanie w pobliżu budynku, w którym znajduje się sala szkoleniowa. 10. Wymogi dotyczące terenu do zajęć praktycznych: Teren musi znajdować się w odległości do 50 km od miejsca, w którym odbywają się zajęcia stacjonarne

3 Na terenie posesji musi znajdować się budynek (budynki), którego dach pokryty jest wyrobami azbestowymi Budynek, w tym w szczególności dach jest w dobrym stanie technicznym i nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia Wykonawca umożliwi demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest w ilości co najmniej 20m 2 na każdą grupę szkoleniową (łącznie co najmniej 120m 2 ) Wykonawca umożliwi montaż nowego pokrycia dachowego w miejsce usuniętego pokrycia azbestowego Wykonawca umożliwi ogrodzenie terenu oraz podjęcie innych działań zabezpieczających obszar pracy z wyrobami azbestowymi przed dostępem osób postronnych Wykonawca umożliwi wjazd na teren posesji pojazdom, które będą wywozić azbest Część III KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WOBEC WYKONAWCY a) Kryteria formalne O realizację ww. usługi mogą się ubiegać podmioty, które spełnią następujące KRYTERIA FORMALNE: mają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności nieruchomości przeznaczone do wynajmu spełniają wymagania opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty b) Kryteria merytoryczne Kryteria merytoryczne podlegają ocenie zgodnie z częścią VII zapytania: a. łączna cena najmu waga punktowa 100% Część IV CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. OFERTY WARIANTOWE. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Część V INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Ewentualne pytania proszę kierować do Wojciech Zagórski, tel

4 Część VI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY 1. Oferty należy składać do dnia do godziny 9.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego wskazany w Części I. Decyduje data wpłynięcia do biura projektu (adres w punkcie 9). 2. Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego OFERTA. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zostać w pełni wypełniona. 4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a każda strona ponumerowana u dołu strony i zaparafowana lub podpisana przez osobę (osoby) umocowaną(e) do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy. 6. Oferta powinna zawierać w szczególności a. Wypełniony formularz oferty b. Aktualny wpis do CEIDG lub KRS lub innego właściwego rejestru 7. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Oferty złożone po terminie oznaczonym w pkt 1 nie podlegają rozpatrzeniu ani zwrotowi do oferentów. 9. Oferty należy złożyć w biurze projektu: SEKA S.A. ul. Kaszubska Wrocław Część VII KRYTERIA I SPOSÓB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Komisyjna ocena ofert rozpocznie się w dniu r. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu aby zweryfikować dane podane przez Oferenta. 2. Informacja o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłana do wszystkich Oferentów pocztą mailową. 3. Oferty zostaną ocenione pod względem stawianych im w niniejszym zapytaniu ofertowym wymogów formalnych oraz kryteriów merytorycznych. 4. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: nie spełnia kryteriów formalnych, jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

5 oferent nie zgodzi się na przeprowadzenie wizji lokalnej 5. Oferty na podstawie wypełnionego formularza ofertowego zostaną poddane ocenie merytorycznej wg. następujących KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH: Łączna cena brutto najmu waga punktowa 100% Wykonawca oferujący najniższą cenę otrzyma 100pkt., natomiast pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru: cena = (cena najniższa / cena ocenianej oferty) x 100pkt. 6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 7. W przypadku kryterium łączna cena brutto najmu ocenie podlega łączna cena brutto za całość zamówienia. 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną. 9. Cena podana w formularzu ofertowym wyczerpuje wszelkie roszczenia z tytułu świadczonej usługi. Część VIII INNE POSTANOWIENIA 1. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian do dokumentacji (zapytania ofertowego wraz z załącznikami). O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Wykonawców, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na stronie internetowej. 2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym, powiązanych z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz powiązanych z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 3. Na potwierdzenie braku powiązań, o których mowa w pkt. 2. Wykonawca składa stosowne oświadczenie. 3. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów. 4. Zamawiający zastrzega możliwość anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny o czym zostaną poinformowani wszystkie podmioty do których zostało wysłane zapytanie oraz ci którzy złożyli ofertę. ZAŁACZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Załącznik 1 Formularz oferty

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkoleniowo - doradczego pt. Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Mariusz Kłobucki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 1. Zamawiający 1. Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. 2. Ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 3. Tel + 48 22 811 44 40 4. Fax + 48 22 887-17-85 5. Adres strony

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012. dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012. dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu Wrocław, dn. 23.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012 dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Część I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Część II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. Część I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Część II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warszawa, 02.09.2010 rok... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Doskonalenie kadr spółdzielni spożywczych w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. I. ZLECENIODAWCA DGA Human Capital Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 03.10.2015. organizacja seminarium (dla 20 osób) w terminie: 31.03.2015r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 30.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Lean Manufacturing w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. 1. Nazwa i dane Teleadresowe zamawiającego: 2. Wspólny słownik zamówień ( CPV ) ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 Wrocław, dnia 10.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) dotyczące wyłonienia wykonawców usługi z zakresu szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2013/K50

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2013/K50 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2013/K50 DOTYCZY: usługi najmu sal szkoleniowych (CPV 70220000 9) w ramach projektu, nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach nr UDA POKL.06.01.01 24 011/12 00, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani Warszawa, 09.12.2013 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAPYTANIE OFERTOWE 01/12/2014 Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty celem wyłonienia wykonawcy,

Bardziej szczegółowo