Zapytanie ofertowe nr 3/POKL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 3/POKL"

Transkrypt

1 Warszawa, r. Forum Darczyńców w Polsce ul. Sapieżyńska 10a Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/POKL Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm). Do niniejszego zapytania ofertowego zastosowana jest procedura Zasad konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z realizacją przez Forum Darczyńców w Polsce projektu pt. Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu UDA-POKL C49/11-09, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia: a) Kod CPV usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne b) Kod CPV usługi restauracyjne dotyczące podawania posiłków 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal w centrum konferencyjnym na: konferencje, zjazdy, seminaria i szkolenia na potrzeby projektu Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce. a) Sala na 2 konferencje w listopadzie 2012 oraz w maju Szczegółowy opis sali: - sala na 80 osób, krzesła w rzędach, bez stolików, ustawienie jak w teatrze, o min powierzchni 140 m 2 - miejsce dla panelistów: 5 osób za stołem, przodem do publiczności dla każdego mikrofon - jeden pulpit (dla prelegenta mówiącego na stojąco) z mikrofonem - dodatkowo 2 mikrofony bezprzewodowe (dla publiczności) - system tłumaczenia symultanicznego (kabina dla tłumaczy integralna z salą) - słuchawki dla 40 osób - nagrywanie konferencji audio (orator i tłumaczenie na polski) -odpowiednie oświetlenie sali: dostęp światła dziennego z możliwością pełnego zasłonięcia jego -zapewnienie dodatkowego pomieszczenia na przerwy kawowe i obiadową w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej bez konieczności wychodzenia uczestników z budynku. -ponadto oferent umożliwia zamawiającemu oznakowanie sali zgodnie z wytycznymi dotyczącymi - konferencja trwa 8 godzin b) Sala na 2 zjazdy w grudniu 2012 oraz w lutym Szczegółowy opis sali : - sala na 40 osób, krzesła w kole, bez stolików, ustawienie warsztatowe, o min powierzchni 80 m 2 - flipczart (+ kartki + markery) -odpowiednie oświetlenie sali: dostęp światła dziennego z możliwością pełnego zasłonięcia jego 1

2 -zapewnienie dodatkowego pomieszczenia na przerwy kawowe i obiadową w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej bez konieczności wychodzenia uczestników z budynku -ponadto oferent umożliwia zamawiającemu oznakowanie sali zgodnie z wytycznymi dotyczącymi -zjazd trwa 8 godzin c) Sala na 8 seminariów - 4 seminaria w 2013 r. oraz 4 seminaria w 2014 r. Szczegółowy opis sali: - sala na 80 osób, krzesła w rzędach, bez stolików, jak w teatrze, o min powierzchni 140 m 2 - miejsce dla panelistów: 5 osób za stołem, przodem do publiczności dla każdego mikrofon - jeden pulpit (dla prelegenta mówiącego na stojąco) z mikrofonem - dodatkowo 2 mikrofony do ręki (dla publiczności) - system tłumaczenia symultanicznego (kabina dla tłumaczy integralna z salą) - słuchawki dla 40 osób - nagrywanie seminarium audio (orator i tłumaczenie na polski) - odpowiednie oświetlenie sali: dostęp światła dziennego z możliwością pełnego zasłonięcia jego dostępu oraz całodobowe oświetlenie umożliwiające swobodną i bezpieczną pracę dla wzroku - zapewnienie dodatkowego pomieszczenia na przerwy kawowe i obiadową w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej bez konieczności wychodzenia uczestników z budynku - ponadto oferent umożliwia zamawiającemu oznakowanie sali zgodnie z wytycznymi dotyczącymi - seminarium trwa 5 godzin. d) sala na 8 szkoleń - 4 szkolenia w 2013 r. oraz 4 szkolenia w 2014 r. Szczegółowy opis sali: - 1 duża sala na 40 osób, krzesła w kole, bez stolików, ustawienie warsztatowe, o min. powierzchni 80 m 2-2 sale dla 20 osób, krzesła w kole, bez stolików, ustawienie warsztatowe (dopuszczamy podział dużej sali na 2) każda o min. powierzchni 40 m 2 - flipczart (+ kartki + markery) - odpowiednie oświetlenie sali: dostęp światła dziennego z możliwością pełnego zasłonięcia jego - zapewnienie dodatkowego pomieszczenia na przerwy kawowe i obiadową w bezpośrednim sąsiedztwie sali szkoleniowej / sal szkoleniowych bez konieczności wychodzenia uczestników z budynku. - ponadto oferent umożliwia zamawiającemu oznakowanie sali zgodnie z wytycznymi dotyczącymi - szkolenie trwa 8 godzin 3. Oferent musi posiadać stronę internetową zarówno w języku polskim jak i angielskim. Jest to warunek konieczny ze względu na gości z zagranicy. Dodatkowy język będzie dodatkowym atutem. 4. Procedura i kryterium oceny sal: a) Zamówienie udzielone jest w trybie zapytania ofertowego. 2

3 b) Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny oferty: Cena brutto 60 pkt. C = (C min/c1) x 60 gdzie: C - liczba punktów przyznanych za daną ofertę C min - najniższa cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na ofertę C1 cena brutto rozpatrywanej oferty Doświadczenie w organizacji konferencji, szkoleń, zjazdów, seminariów 40 pkt. D=(D1/Dmax)*40 D - liczba punktów przyznanych danej ofercie. D1 liczba punktów przyznanych za doświadczenie, Dmax - największa liczba punktów przyznanych za doświadczenie 5. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu na konferencje, zjazdy, seminaria i szkolenia na potrzeby projektu Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce. a) catering na 2 konferencje w listopadzie 2012 oraz w maju 2015 szczegółowy opis cateringu: - catering dla 80 osób uzupełniane na bieżąco obsługa kelnerska w trakcie przerw oraz obiadu) b) catering na 2 zjazdy w grudniu 2012 oraz w lutym 2015 szczegółowy opis cateringu: - catering dla 42 osób c) Catering na 8 seminariów - 4 seminaria w 2013 r. oraz 4 seminaria w 2014 r. szczegółowy opis cateringu: - catering dla 80 osób, - obiad dla uczestników - pierwsze danie: d) Catering na 8 szkoleń- 4 szkolenia w 2013 r. oraz 4 szkolenia w 2014 r. szczegółowy opis cateringu: - catering dla 42 osób 6. Procedura i kryterium oceny cateringu: c) Zamówienie udzielone jest w trybie zapytania ofertowego. d) Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny oferty: Cena brutto 60 pkt. C = (C min/c1) x 60 gdzie: C - liczba punktów przyznanych za daną ofertę 3

4 C min - najniższa cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na ofertę C1 cena brutto rozpatrywanej oferty Doświadczenie w obsłudze konferencji, szkoleń, zjazdów, seminariów 40 pkt. D=(D1/Dmax)*40 D- liczba punktów przyznanych danej ofercie. D1 liczba punktów przyznanych za doświadczenie, Dmax - największa liczba punktów przyznanych za doświadczenie 7. Metodologia wyboru najlepszej oferty: Zamówienie zostanie udzielone temu oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową i wykaże się największym doświadczeniem. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą. Suma punktów, jaką można zdobyć wynosi 200 punkty będą sumowane z oceny sali oraz cateringu. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeśli okaże się, że Wykonawca nie spełnia kryteriów określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia sal przez ostatecznym wyborem wykonawcy. 8. Warunku udziału w postępowaniu: O udział w postępowaniu mogą ubiegać się oferenci spełniający następujące warunki: a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacja ekonomiczna umożliwiająca wykonanie zamówienia. c) Akceptacja treści zamówienia - złożenie oferty jest uznawane za akceptacje treści zamówienia. d) Brak powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 9. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert: a) Oferty można składać w formie papierowej lub elektronicznej na adres: Forum Darczyńców w Polsce, ul. Marszałkowska 62 lok. 6, Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: podając w tytule numer zapytania. Ofertę należy przesłać do r. włącznie. b) Oferty założone po terminie nie zostaną rozpatrzone. c) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą brane pod uwagę wyłącznie oferty złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. d) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych tylko na sale bądź tylko na catering 10. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: a) Wypełniony (i podpisany) formularz oferty (Załącznik nr 1) b) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2) c) Dokumenty poświadczające doświadczenie oferenta w organizacji konferencji, szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz rekomendacje. Informacja o liczbie konferencji, szkoleń w ciągu ostatnich 2 lat, w tym liczba gości. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie oraz w biurze projektu Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce. 4

5 5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność Warszawa, 03.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją Projektu Zagrożenia cyberprzestrzeni nowe kompetencje pracownika socjalnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego.

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15-EFS-2013 z dnia 07.02.2013 Na realizację szkolenia z zakresu Efektywność sił sprzedaży w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 02 luty 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, w związku z otrzymaniem dotacji przez firmę Faber Consulting Sp. z o.o. na realizację projektu pt.: CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo