III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,:"

Transkrypt

1 Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL /12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Lublin, dn. 4 kwietnia 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 6/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez PAIZ Konsulting Sp. z o.o. projektu Przedsiębiorca na maxa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, na podstawie zawartej umowy z PARP nr UDA- POKL /12, zapraszamy do złożenia oferty na: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Hotelarskie usługi noclegowe Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe I. Zamawiający PAIZ Konsulting Sp. z o.o. ul. Boczna Lubomelskiej Lublin tel.: tel.: II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących usług: a. wyżywienie ( Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe) i nocleg ( Hotelarskie usługi noclegowe) świadczone zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, b. wynajem sali szkoleniowej ( Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji) świadczone zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Przedsiębiorca na maxa, na podstawie zawartej umowy z PARP nr UDA-POKL /12 3. Zapytanie ofertowe nr 6/213 dotyczy zakwaterowania i wyżywienia oraz wynajem Sali na szkolenia, realizowane w Warszawie, łącznie 4 dni pobytu grupy wg załącznika 1. III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,: ; (przyjazd uczestników i trenera wieczorem) 28 uczestników szkoleń, dwie sale szkoleniowe ; (przyjazd uczestników i trenera wieczorem) ) 28 uczestników szkoleń, dwie sale szkoleniowe IV. Warunki udziału w postępowaniu (kryteria formalne): O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 1. nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z firmą PAIZ Konsulting Sp. z o.o 2. posiadają standard minimum trzygwiazdkowy 3. dysponują miejscami noclegowymi w odpowiedniej ilości, w tym samym budynku co sale szkoleniowe i restauracja 4. zapewnią wyżywienie w tym samym budynku co sale szkoleniowe i noclegi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 5. dysponują dwoma klimatyzowanymi salami szkoleniowymi o powierzchni min. 40 m 2, wyposażoną we flipchart, art. piśmiennicze (zapasowy papier do flipcharta i mazaki), ekran, telewizor, dvd, rzutnik multimedialny 6. lokalizacja szkolenia w każdym z terminów: Warszawa, 7. lokalizacja szkolenia powinna znajdować się w miejscu, gdzie dojazd ze stacji kolejowej Warszawa Wschodnia nie może być dłuższy niż 45 min środkiem komunikacji publicznej wg obowiązującego rozkładu jazdy. 8. Łączny koszt wyżywienia, noclegów i sal konferencyjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla grupy 28-osobowej (26 uczestników i 2 trenerów) w terminie oraz dla grupy 28-osobowej (26 uczestników i 2 trenerów) w terminie nie może przekraczać ,00 zł brutto. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia. V. Kryteria jakościowe: Za spełnienie każdego z poniższych kryteriów przyznawane są 4 punkty: 1. możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu z dostępem do sieci Wi-Fi; 2. możliwość korzystania z bezpłatnego monitorowanego parkingu przez uczestników i trenerów; 3. zapewnienie owoców podczas przerw kawowych; 4. zapewnienie kawy z ekspresu podczas przerw kawowych; 5. zapewnienie posiłków wegetariańskich na obiedzie Oferta, która ma największą liczbę punktów jakościowych otrzymuje maksymalną ilość punktów tj. 20 pkt. VI. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania. 2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie. 3. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez okres realizacji zamówienia. 4. Ceny należy wyrazić w PLN w kwocie brutto, obejmującej podatek VAT od towaru i usług, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia. VII. Miejsce oraz termin dostarczania ofert 1. Ofertę wraz z załącznikami i propozcyją menu należy złożyć do dnia 22 kwietnia 2014 r. do godz em, faksem, bądź listownie. 2. Każdorazowo korespondencję ową należy kierować na adres: 3. Zamawiający może przedłużyć termin przesyłania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadamia wszystkich Wykonawców. 4. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może poprosić Wykonawców o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert. VIII. Ocena ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z ofert w przypadku, gdy stawki cenowe będą przekaczały kwoty z budżetu projektu. Ocena ofert składa się z dwóch etapów: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 a) Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia. Do oferty należy dołączyć propozycję menu dla grupy (po min. 5 propozycji menu na obiad i kolację, zgodnie ze standardem hotelu) b) Etap 2 - W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, ocena ważnych ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych z sumy kryteriów I, II i III. Kryterium I: Cena ofertowa łącznie za 4 noclegi ze śniadaniem 50% (13 pokoi 2-os. i 2 pokoje 1-os), maks. 50 pkt (Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 50 = Liczba punktów Kryterium II: Cena ofertowa za 8 przerw kawowych, 4 obiady i 4 kolacje dla 28 osób oraz wynajem 2 sal szkoleniowych (o powierzchni min. 40 m 2) każda) na 4 dni 30%, maks. 30 pkt (Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 30 = Liczba punktów Kryterium III kryterium jakościowe 20%, maks. 20 pkt (Łączna liczba punktów przyznanych za spełnienie kryteriów jakościowych ) VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert. IX. Załączniki Załącznik nr 1: Opis Przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2: Formularz ofertowy Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w postępowaniu Załącznik nr 4: Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiąjącym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3

4 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia I. Opis przedmiotu zamówienia: a. Usługi hotelarskie ( Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, Hotelarskie usługi noclegowe) wyżywienie i nocleg: 4 noclegi dla 28 osób (13 pokoi 2-osobowych z osobnymi łóżkami, 2 pokoje jednoosobowe, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym) ze śniadaniem (przynajmniej jedno danie ciepłe) w terminach wskazanych w punkcie III Zapytania Ofertowego 4 obiady dla 28 osób (zupa, drugie danie z surówką, napój, ewentualnie deser lub przystawka), 4 kolacje dla 28 osób (ciepłe danie, zimny bufet z sałatką), 8 przerw kawowych dla 28 osób (po 2 przerwy kawowe każdego dnia: kawa, herbata, woda, ciastka po 10 dkg na osobę w czasie każdej przerwy, z zastrzeżeniem, że wymaga się przynajmniej 2 rodzajów ciastek). b. Usługi hotelarskie wynajem 2 sal szkoleniowych na cztery dni szkolenia ( Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji): 8 godzin zegarowych dziennie Sale powinny być wyposażone w: przestawne krzesła i stoliki, okna flip-chart z papierem (2 rolki papieru na każdy dzień), pisaki, rzutnik multimedialny, powierzchnia każdej sali minimum 40 m², sale z oknami i światłem dziennym z możliwością zaciemnienia. II. Inne warunki realizacji zamówienia 1. Po wyborze Wykonawcy zostanie podpisana umowa, precyzująca szczegóły ilościowe dotyczące poszczególnych terminów. 2. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się na podstawie faktury VAT. 3. W przypadku, gdy ewaluacja ośrodka przeprowadzona poprzez badanie ankietowe po szkoleniu wykaże niezadowolenie uczestników z miejsca szkolenia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Wykonawcy w kolejnych terminach. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4

5 Załącznik nr 2: Formularz ofertowy... Miejscowość, data FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego nr 6/213 Na noclegi, wyżywienie i salę konferencyjną w Warszawie) w projekcie Przedsiębiorca na maxa, na podstawie zawartej umowy z PARP nr UDA-POKL /12, w terminach: ; (przyjazd uczestników i trenera wieczorem) ; (przyjazd uczestników i trenera wieczorem) I. Dane Wykonawcy Nazwa Wykonawcy:... Osoba do kontaktu... Siedziba... NIP... Numer z właściwego rejestru (np.: REGON) Numer telefonu:... Numer faksu II. Wartość oferty na dla grupy 28 osób zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Ceny za realizację poszczególnych usług: 1. Cena ofertowa brutto za 4 noclegi ze śniadaniem dla grupy 28 osób (13 pokoi 2-os. i 2 pokoje 1-os.) w terminach wskazanych w punkcie III Zapytania Ofertowego Łącznie kryterium I (noclegi ze śniadaniem) 2. Cena ofertowa brutto za wynajem 2 sal szkoleniowych na cztery dni szkoleniowe (8 godzin zegarowych dziennie wg pktu 1b wraz z niezbędnym sprzętem) 3. Cena ofertowa brutto za wyżywienie (8 przerw kawowych, 4 obiady i 4 kolacje) dla grupy 28 osób Łącznie Kryterium II (wynajem sali i wyżywienie). (Suma ceny nr 2 i ceny nr 3) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5

6 Kryteria jakościowe (proszę zaznaczyć, które są spełnione): 1. możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu z dostępem do sieci Wi-Fi; 2. możliwość korzystania z bezpłatnego parkingu przez uczestników i trenerów; 3. zapewnienie owoców podczas przerw kawowych; 4. zapewnienie kawy z ekspresu i herbaty podczas przerw kawowych; 5. zapewnienie posiłków wegetariańskich na obiedzie. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.. Pieczęć firmowa Załączniki: 1. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w postępowaniu. 2. Propozycja menu (po min. 5 propozycji obiadu i kolacji). 3. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem (Zamawiającym) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6

7 Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w postępowaniu Oświadczenie Oświadczam, iż (nazwa Wykonawcy).. spełnia poniższe warunki udziału w postępowaniu: 1. nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z firmą PAIZ Konsulting Sp. z o.o. 2. posiadają standard minimum trzygwiazdkowy 3. dysponują miejscami noclegowymi w odpowiedniej ilości, w tym samym budynku co sale szkoleniowe i restauracja we wszystkich wskazanych terminach 4. zapewnią wyżywienie w tym samym budynku co sale szkoleniowe i noclegi 5. dysponują dwoma klimatyzowanymi salami szkoleniowymi o powierzchni min. 40 m 2 każda, wyposażonymi we flipchart, art. piśmiennicze (zapasowy papier do flipcharta i mazaki), ekran, telewizor, dvd, rzutnik multimedialny 6. lokalizacja szkolenia będzie w Warszawie, 7. lokalizacja szkolenia powinna znajdować się w miejscu, gdzie dojazd ze stacji kolejowej Warszawa Wschodnia nie może być dłuższy niż 45 min środkiem komunikacji publicznej wg obowiązującego rozkładu jazdy. 8. Łączny koszt wyżywienia, noclegów i sal konferencyjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla grupy 28-osobowej (26 uczestników i 2 trenerów) w terminie oraz dla grupy 28-osobowej (26 uczestników i 2 trenerów) w terminie nie może przekraczać ,00 zł brutto.. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy Pieczęć firmowa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7

8 Załącznik nr 4 data i miejsce pełna nazwa Wykonawcy adres Wykonawcy NIP Wykonawcy.. imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENTEM (ZAMAWIAJĄCYM) Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem projektu Przedsiębiorca na maxa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, na podstawie zawartej umowy z PARP nr UDA-POKL /12 firmą PAIZ Konsulting Sp. z o.o., ul. Boczna Lubomelskiej 4, Lublin, NIP , ani Partnerem Dorotą Curyło ul. Umińskiego 8/12, Warszawa, NIP: , ani Partnerem BIZNESFERA PAWEŁ INDYKA, ul. J. Lompy 15B/11, Katowice, NIP: Nie posiadam powiązań między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegającymi w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. podpis i pieczęć Wykonawcy.. pieczęć firmowa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo,

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo, Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i nocleg Uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynajem sali podczas pierwszych Warsztatów Arteterapeutycznych organizowanych przez Oddział Warszawski PTSR na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Dotyczące wynajmu sal szkoleniowych i komputerowych oraz świadczenia usługi wyżywienia uczestników/czek i Trenerów/ek CPV - 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 07. 11. 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce Warszawa, 30.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności: na wynajęcie sal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 15/01/2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru ośrodka szkoleniowego/hotelu w Krakowie na potrzeby szkoleń w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo