Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu szkoleniowego Podkarpacka Szkoła Trenerów Zarządzania MATRIK, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK poszukuje firm do współpracy. Termin wykonania zamówienia: październik 2013 lipiec 2014 (łącznie 84 dni szkoleniowe). Miejsce wykonania zamówienia: Rzeszów. I. Nazwa oraz adres zamawiającego: Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK ul. T. Pawlikowskiego 6/ Kraków NIP: Regon: Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności. I Kody CPV: , , IV. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie październik 2013 lipiec 2014 wymienionych poniżej usług, na potrzeby czterodniowych cykli szkoleń w Rzeszowie: a) USŁUGA WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ (CPV ) Kryteria formalne obligatoryjne, których niespełnienie powoduje wykluczenie oferty: sala o powierzchni co najmniej 120 m2, z naturalnym oświetleniem, klimatyzacją; nie podzielona filarami; potrzebne wyposażenie: ekran, 2 flipcharty, rzutnik, nagłośnienie, możliwość ustawienia stołów w podkowę, Miejsce: Rzeszów, lokalizacja, do której dojazd z dworca PKP komunikacją miejską nie jest dłuższy niż 10 min Dodatkowe kryteria dla usługi wynajmu sali szkoleniowej: I. jakość usługi waga 60 pkt przy czym za spełnienie każdego z siedmiu poniższych kryteriów jakości przyznawany jest 1 pkt za jedno kryterium, a są to kryteria:

2 1. możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu z dostępem do sieci Wi-Fi 2. możliwość skorzystania z komputera w hotelu z dostępem do Internetu 3. możliwość zasłonięcia okien (np. zasłony, rolety) 4. podłoga sali szkoleniowej wyciszona wykładziną 5. możliwość wynajęcia dodatkowej sali szkoleniowej. 6. parking samochodowy do dyspozycji uczestników szkoleń i trenerów 7. możliwość wynajęcia pokoi jednoosobowych dla uczestników szkoleń i trenerów Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 7, minimalna 0. Oferta, która ma największą liczbę punktów w tej kategorii otrzymuje maksymalną ilość punktów, tj. 60 pkt w tym kryterium. Każda następna oferta otrzymuje liczbę punktów wg. poniższego wzoru: cena usługi waga 40 pkt obliczona dla 1 dnia szkolenia z uwzględnieniem kosztów związanych ze spełnienie deklarowanych i ocenianych w pkt I. kryteriów jakościowych. Najwyższą liczbę punktów, tj. 40 pkt otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę przy spełnieniu deklarowanych kryteriów jakościowych, a każda następna (również szacowana z uwzględnieniem deklarowanych kryteriów jakościowych) według poniższego wzoru: b) USŁUGA CATERINGOWA (CPV ) Kryteria formalne obligatoryjne, których niespełnienie powoduje wykluczenie oferty: zapewnienie minimum dwóch przerw kawowych na całodzienne szkolenie dla grupy ok. 17 osób Dodatkowe kryteria dla usługi cateringowej: I. jakość usługi waga 60 pkt przy czym za spełnienie każdego z pięciu poniższych kryteriów jakości przyznawany jest 1 pkt za jedno kryterium, a są to kryteria: 1. zapewnienie mini kanapeczek podczas przerwy kawowej 2. zapewnienie owoców na przerwach kawowych 3. zapewnienie kawy z ekspresu i herbaty 4. zapewnienie ciasteczek podczas przerwy kawowej. 5. zapewnienie zimnych napoi. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 5, minimalna 0. Oferta, która ma największą liczbę punktów w tej kategorii otrzymuje maksymalną ilość punktów, tj. 60 pkt w tym kryterium. Każda następna oferta otrzymuje liczbę punktów wg. poniższego wzoru:

3 cena usługi waga 40 pkt obliczona dla 1 dnia szkolenia z uwzględnieniem kosztów związanych ze spełnienie deklarowanych i ocenianych w pkt I. kryteriów jakościowych. Najwyższą liczbę punktów (40 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę przy spełnieniu deklarowanych kryteriów jakościowych, a każda następna (również szacowana z uwzględnieniem deklarowanych kryteriów jakościowych) według poniższego wzoru: c) USŁUGA RESTAURACYJNA (CPV ) Kryteria formalne obligatoryjne, których niespełnienie powoduje wykluczenie oferty: obiady dwudaniowe z deserem oraz napojami dla grupy szkoleniowej, ok. 17 osób. Dodatkowe kryteria dla usługi restauracyjnej: I. jakość usługi waga 60 pkt przy czym za spełnienie każdego z trzech poniższych kryteriów jakości przyznawany jest 1 pkt za jedno kryterium, a są to kryteria: 1. zapewnienie posiłków wegetariańskich 2. zapewnienie posiłków dla osób będących na dietach 3. zapewnienie owoców jako alternatywy deseru. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 3, minimalna 0. Oferta, która ma największą liczbę punktów w tej kategorii otrzymuje maksymalną ilość punktów, tj. 60 pkt w tym kryterium. Każda następna oferta otrzymuje liczbę punktów wg. poniższego wzoru: cena usługi waga 40 pkt obliczona dla 1 dnia szkolenia z uwzględnieniem kosztów związanych ze spełnienie deklarowanych i ocenianych w pkt I. kryteriów jakościowych. Najwyższą liczbę punktów (40 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę przy spełnieniu deklarowanych kryteriów jakościowych, a każda następna (również szacowana z uwzględnieniem deklarowanych kryteriów jakościowych) według poniższego wzoru:

4 d) HOTELARSKIE USŁUGI NOCLEGOWE Kryteria formalne obligatoryjne, których niespełnienie powoduje wykluczenie oferty: zapewnienie zakwaterowania trenerom (średnio 2 osoby) w pokojach jednoosobowych w trakcie czterodniowych cykli szkoleń. Dodatkowe kryteria dla usługi hotelarskiej: I. jakość usługi waga 60 pkt przy czym za spełnienie każdego z pięciu poniższych kryteriów jakości przyznawany jest 1 pkt za jedno kryterium, a są to kryteria: 1. zapewnienie noclegów w budynku, w którym będą się odbywały zajęcia 2. śniadania wliczone w cenę pokoju 3. pokoje wyposażone w łazienkę, TV, pościel, ręczniki, 4. pokoje klimatyzowane 5. Wi-Fi bezprzewodowy Internet w pokoju Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 5, minimalna 0. Oferta, która ma największą liczbę punktów w tej kategorii otrzymuje maksymalną ilość punktów, tj. 60 pkt w tym kryterium. Każda następna oferta otrzymuje liczbę punktów wg. poniższego wzoru: cena usługi waga 40 pkt obliczona dla 1 dnia szkolenia z uwzględnieniem kosztów związanych ze spełnienie deklarowanych i ocenianych w pkt I. kryteriów jakościowych. Najwyższą liczbę punktów (40 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę przy spełnieniu deklarowanych kryteriów jakościowych, a każda następna (również szacowana z uwzględnieniem deklarowanych kryteriów jakościowych) według poniższego wzoru:

5 V. Sposób złożenia oferty: Złożona oferta powinna zawierać informacje: nazwa i adres oferenta dokładny opis oferowanej usługi wartość oferty : - wartość oferty dla 1 dnia szkolenia dla sali; - wartość oferty dla 1 dnia szkolenia dla usługi cateringowej - 2 przerwy kawowe dla 1 osoby; - wartość oferty dla 1 dnia szkolenia dla usługi restauracyjnej dla 1 osoby; - wartość oferty dla 1 dnia szkolenia dla usługi hotelarskiej dla 1 osoby; ogólna wartość organizacji 1 dnia szkolenia: - sala + usługa cateringowa (2 przerwy kawowe dla 17 osób) + usługa restauracyjna dla grupy 17 osób + usługa hotelarska dla 2 osób termin ważności oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (w oświadczeniu konieczne jest uwzględnienie poniższych zapisów: Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku nie zawarcia w ofercie założonych wymagań (nazwa i adres oferenta, dokładny opis oferowanej usługi, wartość oferty, ogólna wartość organizacji 1 dnia szkolenia, termin ważności oferty, oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym). *W przypadku, gdy oferent, w swojej ofercie nie odniesie się do wymienionych w zapytaniu ofertowym kryteriów formalnych obligatoryjnych i dodatkowych zastrzegamy sobie prawo do uznania, iż nie spełnia tego wymagania. Do zapytania ofertowego dołączony został stosowany Formularz Oceny. Nie ma możliwości złożenia oferty na część zamówienia.

6 VI. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty prosimy dostarczyć do biura zamawiającego: Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, ul. T. Pawlikowskiego 6/ Kraków lub przesyłać na adres Termin składania ofert: 4 października 2013 r. do godz. 16:00 V Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. VI Finansowanie Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. Podkarpacka Szkoła Trenerów Zarządzania MATRIK.

7 Terminy rezerwacji sali szkoleniowej: Terminy rezerwacji noclegów(4 noce):

8 Formularz Oceny Stowarzyszenia MATRIK Obszary oceny Kryteria oceny Ocena TAK NIE USŁUGA WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ USŁUGA WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ KRYTERIA FORMALNE, OBLIGATORYJNE Miejsce: Kraków Sala o powierzchni co najmniej 120 m 2 Naturalne oświetlenie Przestrzeń sali nie podzielona filarami Klimatyzacja 2 Flipcharty Ekran Rzutnik Nagłośnienie Możliwość ustawienia stołów w podkowę Lokalizacja, do której dojazd z dworca PKP komunikacją miejską nie jest dłuższy niż 10 min KRYTERIA DODATKOWE Możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu z dostępem do sieci Wi- Fi Możliwość skorzystania z komputera w Hotelu z dostępem do Internetu Możliwość zasłonięcia okien (np. zasłony, rolety) Możliwość wynajęcia dodatkowej sali szkoleniowej Podłoga sali wyciszona wykładziną Parking samochodowy do dyspozycji uczestników szkoleń i trenerów Możliwość wynajęcia pokojów jednoosobowych ze śniadaniem, łazienką, klimatyzacją) KRYTERIA FORMALNE, OBLIGATORYJNE PUNKTY USŁUGA CATERINGOWA Zapewnienie minimum dwóch przerw kawowych na całodziennie szkolenie dla grupy szkoleniowej ok. 17 osób KRYTERIA DODATKOWE USŁUGA CATERINGOWA Zapewnienie mini kanapeczek podczas przerwy kawowej Zapewnienie owoców na przerwach kawowych Zapewnienie kawy z ekspresu i herbaty Zapewnienie ciasteczek podczas przerwy kawowej Zapewnienie zimnych napoi KRYTERIA FORMALNE, OBLIGATORYJNE USŁUGA RESTAURACYJNA USŁUGA RESTAURACYJNA USŁUGA HOTELARSKA USŁUGA HOTELARSKA Obiady dwudaniowe z deserem oraz napojami dla grupy szkoleniowej ok. 17 osób KRYTERIA DODATKOWE Zapewnienie posiłków wegetariańskich Zapewnienie posiłków dla osób będących na dietach Zapewnienie owoców jako alternatywy deseru KRYTERIA FORMALNE, OBLIGATORYJNE Zapewnienie zakwaterowania w pokojach jednoosobowych KRYTERIA DODATKOWE Zapewnienie noclegów w budynku, w którym będą się odbywały zajęcia Śniadania wliczone w cenę pokoju Pokoje wyposażone w łazienkę, TV, pościel, ręczniki Pokoje klimatyzowane Wi-Fi bezprzewodowy Internet w pokoju WYMAGANIA W OFERCIE Nazwa i adres oferenta Dokładny opis oferowanej usługi Wartość oferty dla 1 dnia szkoleniowego dla sali Wartość oferty dla 1 dnia szkoleniowego dla usługi cateringowej dla 1 osoby Wartość oferty dla 1 dnia szkoleniowego dla usługi restauracyjnej dla 1 osoby Wartość oferty dla 1 dnia szkolenia dla usługi hotelarskiej dla 1 osoby Ogólna wartość oferty za 1 dzień szkoleniowy Termin ważności oferty Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynajem sali podczas pierwszych Warsztatów Arteterapeutycznych organizowanych przez Oddział Warszawski PTSR na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Gdańsk, 14 października 2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność Warszawa, 03.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją Projektu Zagrożenia cyberprzestrzeni nowe kompetencje pracownika socjalnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego.

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15-EFS-2013 z dnia 07.02.2013 Na realizację szkolenia z zakresu Efektywność sił sprzedaży w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 07. 11. 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce Warszawa, 30.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności: na wynajęcie sal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 16/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 16/2013/GSWB Gdańsk, 08.05.2013 Zapytanie ofertowe 16/2013/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179, NIP 9570959922 Skład

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 30.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Szkolenia i certyfikacja programistów.net

Bardziej szczegółowo