Zapytanie ofertowe / Rozeznanie cenowe Nr 18 /EFS/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe / Rozeznanie cenowe Nr 18 /EFS/2014"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe / Rozeznanie cenowe Nr 18 /EFS/2014 Pasłęk, 3 lutego 2014r. W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na organizacje warsztatów obejmująca wynajem 2 sal szkoleniowych, nocleg i wyżywienie w ośrodku wczasowym dla uczestników dwudniowych warsztatów z Autoprezentacji w ramach projektu Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową na podstawie umowy z dnia r. nr POKL /13-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO. 1. ZAMAWIAJĄCY Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku ul. Westerplatte Pasłęk NIP: Zamawiający oświadcza, że procedurę wyboru Wykonawcy przeprowadzi osobiście, bez udziału osób trzecich. 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja 8 szkoleń obejmująca wynajem sal szkoleniowych, wyżywienie i nocleg w ośrodkach szkoleniowych zlokalizowanych w odległości do 100 km od Pasłęka Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Wynajem 2 sal szkoleniowych na potrzeby realizacji szkolenia 2) Zapewnienie wyżywienia 28 uczestnikom, 2 pedagogom-trenerom, 2 opiekunom i 2 pracownikom ze strony Zamawiającego (kierowca, koordynator lub asystent koordynatora) 3) Zapewnienie noclegu dla uczestników szkolenia, pedagogów i pracowników ze strony Zamawiającego Informacje o warsztatach: 1) Czas trwania 1 szkolenia: 2 dni 2) Czas warsztatów - dzień 1: 11:00 19:00, dzień 2: 9:00 13:00. Godziny mogą ulec zmianie.

2 3) Liczebność grupy: 30 osób (2x15 osób w każdej sali) 4) Liczba noclegów na warsztaty: 34 osoby 5) Terminy warsztatów: , , , , , , , Terminy mogą ulec zmianie. Warsztaty odbędą się w terminie r r Warunki organizacji: 1) Sala szkoleniowa wyposażenie i warunki korzystania: a. sala minimum 15 osób b. liczba miejsc siedzących sali szkoleniowej oraz stołów lub wygodnych krzeseł z pulpitami odpowiada liczbie uczestników; c. możliwość dowolnej aranżacji ustawienia; d. możliwość oznakowania sali szkoleniowej dostarczonymi przez Zamawiającego materiałami (plakaty, wydruki informacyjne) o wizualizacji zgodnej z wymogami PO KL; e. przynajmniej w jednej sali projektor multimedialny z laptopem (sprawny); f. ekran lub ściana sali, umożliwiające projekcję wyraźnego obrazu z projektora multimedialnego, widocznego dla wszystkich uczestników; g. ze względu na konieczność przygotowania sali do zajęć szkoleniowych Zamawiający ma możliwość dostępu do sali na godzinę przed i po szkoleniu; h. w sali zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu. 2) Wyżywienie a. przerwa kawowa: 1 dziennie na 1 uczestnika/uczestniczkę (minimum: kawa, herbata, woda, ciastka, soki, mleko, cukier, cytryna) jako przerwa ciągła (całodzienna), uzupełniana na bieżąco, dostępna dla uczestniczek/uczestników przez cały czas trwania szkolenia; b. obiad: 1 dziennie na uczestniczkę/uczestnika, minimum: zupa, drugie danie, woda, ciepły lub zimny napój, w pierwszym i drugim dniu szkolenia musi być inny zestaw obiadowy; c. śniadanie; d. menu (śniadanie, obiady, kolacja) powinno uwzględniać dania wegetariańskie; e. Zamawiający każdorazowo poinformuje wybranych Wykonawców o ilości posiłków wegetariańskich podczas przekazywania specyfikacji dotyczącej szkolenia; f. przerwa kawowa musi być zorganizowana w pobliżu Sali w której będzie odbywało się szkolenie lub bezpośrednio w Sali; g. w przypadku organizacji kilku wydarzeń w obiekcie Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek wyraźnego oznakowania przygotowanego dla grupy Zamawiającego cateringu;

3 h. rozkład posiłków: Dzień 1 Przerwa kawowa ciągła: uczestnicy szkolenia Obiad: uczestnicy szkolenia korzystający z noclegów Kolacja: uczestnicy szkolenia korzystający z noclegów Dzień 2 śniadanie: uczestnicy szkolenia korzystający z noclegów Przerwa kawowa ciągła: uczestnicy szkolenia korzystający z noclegów obiad: uczestnicy szkolenia korzystający z noclegów 3) Zakwaterowanie a. w terminie szkolenia przed zameldowaniem i po wymeldowaniu nocujących osób bezpłatnie dostępna zamykana przechowalnia bagażu; b. w cenie noclegu należy uwzględnić koszt wyżywienia i opłatę miejscową/klimatyczną; c. zapewnienie pokoi z łazienkami (ogrzewane w okresie zimowym); d. ostateczna ilość noclegów zostanie podana minimum 3 dni robocze przed terminem szkolenia; e. ilość noclegów uczestników: 1 x nocleg z 1 na 2 dzień szkolenia na osobę; f. ilość noclegów trenerów i opiekunów: 1 x nocleg z 1 na 2 dzień szkolenia; g. ilość noclegów przedstawicieli Zamawiającego: według zapotrzebowania (nie więcej niż dwie osoby na dany termin (bez względu na ilość realizowanych szkoleń w tym terminie); h. typ pokoi:1, 2, 3 i 4 osobowe. 4) Infrastruktura a. pomieszczenia, w których będą przebywać uczestnicy szkolenia, muszą mieć zapewnione zaplecze do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe; b. bezpłatny dostęp do Internetu w sali szkoleniowej i w pokojach, z dostępem do sieci Wi-Fi; c. bezpłatny parking dla autobusu, przywożący uczestników szkolenia; d. zapewnienie odbioru i bezpiecznego przechowania materiałów szkoleniowych i promocyjnych. 5) Pozostałe a. rozliczenie noclegów oraz posiłków nastąpi na podstawie rzeczywistego zużycia (po każdej grupie szkoleniowej); b. Zamawiający ma możliwość bezkosztowej zmiany terminów realizacji zamówienia; c. określenie maksymalnego zapotrzebowania nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku realizacji wszystkich usług w ilościach wskazanych;

4 d. w przypadku zmniejszenia/zwiększenia ilości zapotrzebowania na usługi, cena jednostkowa zamawianej usługi przedstawiona w formularzu ofertowym nie ulega zmianie; e. Oferent potwierdzi swoją dostępność na kolejne szkolenie na minimum 7 dni przed jego rozpoczęciem. 3. Wymagania wobec oferty: Zainteresowane osoby powinny: 1) Wypełnić FORMULARZ OFERTY stanowiący załącznik nr 1 oraz OŚWIADCZENIE stanowiący załącznik nr 2. 2) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres faksem na numer , lub poczty, kuriera, osobiście na adres Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Westerplatte 10, Pasłęk, do dnia do godz Otwarcie ofert 15:05. 3) Ocena ofert zostanie dokonana r. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje oferentów poczta elektroniczną, faksem lub telefonicznie oraz na stronie internetowej 4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 5) Zapytanie ofertowe umieszczona na stronie internetowej 4. Warunki wyboru oferty: 1. Kryterium wyboru projektu będzie cena brutto za zorganizowanie 1 szkolenia według specyfikacji zapytania ofertowego 100% 2. Podane w ofercie ceny powinny być cenami brutto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania. 3. Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów, które oferuje Dostawca. 4. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty. 5. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z osobami przedstawiającymi swoje oferty w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty/ najkorzystniejszych ofert Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia. 7. Zleceniodawca zastrzega, że całościowa oferta stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez osobę składającą ofertę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona. 8. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5 9. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę/wybrane oferty. 10. Zleceniodawca nie zwraca osobom przedstawiającym swoje oferty kosztów przygotowania oferty, będącej odpowiedzią na powyższe zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku. 5. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zgodnym z niniejszym zapytaniem. 2. Płatności za zrealizowanie zamówienia dokonywane będą po zrealizowaniu zamówienia na podstawie przedłożonych rachunków/faktur pod warunkiem należytego wykonania zamówienia. 3. Termin płatności wynosi 14 dni od daty dostarczenia rachunku/faktury. W przypadku braku środków finansowych na koncie projektu płatność zostanie dokonana niezwłocznie po wpłynięciu kolejnej transzy dotacji bez odsetek za opóźnienie. 4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 5. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, przekazanych niniejszą Umową wyłącznie w celu udzielenia wsparcia w ramach projektu, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy lub w zakresie niezbędnym w realizacji projektu i udzieleniu wsparcia. 6. Wykonawca oświadcza, iż spełnia wymagania określone w rozdziale 5 ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczące zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą lub uszkodzeniem. 7. Wykonawca oświadcza, iż sposób prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych są zgodne z przepisami rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzeń i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

6 8. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. 9. Wykonawca zobowiązuje się do przechowania dokumentów związanych realizacją zamówienia w tym także dokumentów finansowych nie krócej niż do r. 10. Na wezwanie Zamawiającego lub innych organów kontrolnych Wykonawca niezwłocznie zapewni wgląd do powyższych dokumentów wskazanym w wezwaniu osobom. 6. Osoba do kontaktu: koordynator projektu Edyta Sienkiewicz Tel

7 ZAŁĄCZNIK NR 1 MOJE KOMPETENCJE TRAMPOLINĄ W PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ FORMULARZ OFERTOWY Dane oferenta: Nazwa firmy:.. Adres/siedziba:.. NIP:.. TEL., FAX, MAIL:.. Ja niżej podpisany, składam w imieniu.. którą/e reprezentuję, ofertę wykonania usługi opisanej w zapytaniu ofertowym nr dot. usługi organizacji warsztatów obejmująca wynajem 2 sal szkoleniowych, wyżywienia i noclegu dla uczestników w ramach projektu Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową na podstawie umowy z dnia r. nr POKL /13-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zobowiązuje się wykonać je w cenie: L.p. PRZEDMIOT USŁUGI ILOŚĆ CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO 1 Usługa - organizacja warsztatów Autoprezentacja wynajem 2 sal szkoleniowych, wyżywienie i noclegi. 8 RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO Łączna wartość brutto słownie: Oświadczam, że uzyskałam/em konieczne informacje do przygotowania oferty 3. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony wykonawcy: a) imię i nazwisko:... b) stanowisko:... c) numer telefonu:... d) ... Załączniki do oferty: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

8 ZAŁĄCZNIK NR 2... /Dane adresowe/pieczęć Wykonawcy/... (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM Z DNIA r. na wykonanie usługi na organizację warsztatów obejmująca wynajem 2 sal szkoleniowych, wyżywienia i noclegu w projekcie pt: Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową Oświadczam, iż uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia spełniam warunki, określone w zapytaniu ofertowym tj.: 1. Nie jestem powiązana/y z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 2. Dysponuję potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia. 3. Jestem/ nie jestem (niepotrzebne skreślić) pracownikiem zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO Kl, a w związku z wykonaniem warunków umowy nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie. 4. Obciążenie wynikające z wykonywania innych umów/zobowiązań nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w ramach projektu. 5. Będę prowadził/a i udostępniał/a ewidencję czasu pracy w ramach projektu (co stanowiło będzie protokół odbioru realizowanej usługi). 6. Będę udostępniał/a ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów NSRO w odniesieniu do okresu realizacji projektu przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).... /pieczątka lub podpis Wykonawcy/

9

POKL.03.01.02-00-001/12,

POKL.03.01.02-00-001/12, Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 51.04.2014.ORE_II dotyczące wynajmu sal wykładowych i komputerowych sal szkoleniowych, zapewnienia wyżywienia i noclegów do organizacji

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo,

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo, Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i nocleg Uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Projekt Akademia Menedżera Grupy Centrum nr WND-POKL.02.01.01-00-195/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / H/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,:

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie:

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: nr sprawy 6/HABITAT/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wynajem sal szkoleniowych z wyżywieniem i noclegiem w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: Kod CPV 55300000-3 Usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH W związku z realizacją projektu pn. Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Zamawiający planuje: wynająć salę konferencyjną, wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz noclegów do organizacji konferencji.

Zamawiający planuje: wynająć salę konferencyjną, wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz noclegów do organizacji konferencji. Zapytanie ofertowe nr 04.02.2015.ZK.ORE_II dotyczące wynajmu sali konferencyjnej, zapewnienia wyżywienia i noclegów do organizacji konferencji w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: 20-21.05.2015r.

Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: 20-21.05.2015r. Jastrzębie-Zdrój, dn. 24.04.2015r. LD HOLDING S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 157/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI ZAPEWNIENIA BAZY NOCLEGOWO-SZKOLENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności Białystok, 26.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Ks. Abramowicza 1, III piętro,

Bardziej szczegółowo