ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012"

Transkrypt

1 Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/ Zamawiający 1. Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. 2. Ul. Kłobucka 25, Warszawa 3. Tel Fax Adres strony internetowej: Biuro projektu: 8. Ul. Barska 15, Przemyśl 9. Adres strony internetowej projektu: 2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest najem sal szkoleniowych i usługa gastronomiczna (wyżywienie) dla uczestników, trenerów lub egzaminatorów biorących udział w projekcie pn. PRINCE2- Skuteczne zarządzanie projektami na Podkarpaciu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 3. Wspólny słownik zamówień (kod CPV) CPV: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 4. Podstawa prawna postępowania Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. (Rozdział 3, Podrozdział 1, Sekcja 3 Przejrzystość i konkurencyjność wydatków ) zasada konkurencyjności 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 5.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Najem sal szkoleniowych w wymiarze łącznym 60 dni (wyłącznie w weekendy, tj. soboty i niedziele spełniającej wymagania wskazane w pkt. 5.2, Świadczenie usługi gastronomicznej dla maksymalnie 15 grup szkoleniowych minimalnie 14 osobowych (13 osób + 1

2 Strona 2 trener/egzaminator) maksymalnie 18 osobowych (17 osób + 1 trener/egzaminator) obejmujące: przygotowanie i dostarczenie na miejsce szkolenia lub zapewnienie w lokalu położonym w odległości do 100 m od miejsca szkolenia obiadu w zakresie opisanym w pkt. 5.3., przygotowanie i dostarczenie na miejsce szkolenia serwisu kawowego w zakresie opisanym w pkt. 5.3., podanie obiadu i serwisu kawowego w zastawie stołowej (nakryciach szklanych), obsługi kelnerskiej, uprzątnięcia zastawy stołowej po spożytych posiłkach. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia o 35% (z uwagi na nieznaną w momencie ogłoszenia zapytania ofertowego ostateczną liczbę grup korzystających z usługi). Zamawiający przewiduje zwiększenie wartości zamówienia o nie więcej niż 50% w trakcie jego realizacji Wymagania dotyczące sal szkoleniowych 5.3. Wymagania dotyczące usługi gastronomicznej (wyżywienia) 5.4. Okres, termin i miejsce realizacji zamówienia Sala szkoleniowa o wymiarach co najmniej 40 m 2, mieszcząca osób w układzie krzeseł i stołów umożliwiającym wygodne prowadzenie notatek, a jednocześnie umożliwiającym rozstawienie stołów i krzeseł w taki sposób, by każda z osób miała pojedyncze miejsce, Sala szkoleniowa wyposażona w odpowiednią liczbę stołów i krzeseł, Sala szkoleniowa posiadająca właściwe oświetlenie: dostęp do światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej, Sala szkoleniowa spełniająca wymogi bezpieczeństwa, Sala szkoleniowa posiadająca odpowiednią akustykę i ogrzewanie, Sala szkoleniowa wyposażona w zainstalowany i gotowy do użycia sprzęt: rzutnik multimedialny, ekran. W cenę sali szkoleniowej powinno być wliczone korzystanie ze sprzętu multimedialnego oraz tablicy typu flipchart (z papierem i pisakami). Obiad 3 dania (zupa, danie główne, deser) oraz napoje. Dania zgodne z zaproponowanym przez Wykonawcę menu. Serwis kawowy (4 przerwy) codziennie uzupełniany w godzinach odbywania się zajęć, składający się z: kawy, herbaty (ciepłe napoje bez limitu), a ponadto wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, dwóch rodzajów soków; oraz na osobę: ciastka deserowe min. 300g dziennie w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia będą wskazywane przez Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed planowaną datą szkolenia. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na terenie miasta Rzeszów.

3 Strona 3 6. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia; tj. dysponują co najmniej dwiema salami szkoleniowymi spełniającymi wymagania określone zapytaniu ofertowym w tym samym czasie, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, b. posiadaniu co najmniej 10% akcji, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Ocena spełnienia warunków zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia - nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących oświadczeń: a) o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) o posiadaniu niezbędnego potencjału technicznego do wykonania przedmiotu zamówienia, c) o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, d) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 7. Składanie ofert w postępowaniu 7.1. Sposób przygotowania oferty 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim techniką komputerową lub czytelnym pismem odręcznym (np. drukowane litery) 2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje inna osoba niż uprawniona do działania w imieniu Wykonawcy do oferty należy dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa.

4 Strona Miejsce oraz termin składania ofert 1. Ofertę można złożyć: osobiście w biurze projektu, za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: do dnia r. do godz Oferta składana osobiście lub za pośrednictwem poczty powinna być włożona do nieprzezroczystej koperty opatrzonej napisem Oferta w postępowaniu nr 2/CRM/P2Pod/2012 nie otwierać przed r., godz Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. 4. Oferty niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań (wskazanych w pkt 7.1.) podlegają odrzuceniu. 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę Termin związania ofertą Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia. 8. Sposób oceny ofert złożonych w postępowaniu 8.1. Kryteria oceny ofert. Informacja o wagach procentowych i sposobie ich przyznania 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: a) Ceny (C) maksymalnie 70 % b) Doświadczenia (D) maksymalnie 30% c) 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ocenę łączną (O). 3. Ocena łączna stanowi sumę ocen częściowych uzyskanych w ramach kryteriów wskazanych w punkcie Oceny częściowe uzyskane w ramach kryteriów wskazanych w punkcie 1. zaokrąglone zostaną do dwóch miejsc po przecinku. 5. Łączna ocena (O) zostanie dokonana według następującego wzoru: O = C + D, gdzie: 1. O ocena łączna wyrażona w punktach 2. C ocena ceny oferty wyrażona w punktach, 3. D ocena doświadczenia Wykonawcy wyrażona w punktach 6. Ocena ceny oferty (C) Za cenę oferty Wykonawca może uzyskać maksymalnie 70% Ocena punktowa ceny oferty będzie dokonywana według poniższego wzoru:

5 Strona 5 C = (C MIN /C X ) * 70%, gdzie: 9. Unieważnienie postępowania 1. C cena oferty 2. C MIN cena minimalna zaoferowana w postępowaniu 3. C X cena oferowana przez Wykonawcę 7. Ocena doświadczenia Wykonawcy (D) Za doświadczenie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30% Ocena doświadczenia Wykonawcy będzie dokonywana według poniższej metody: 30%: zostanie przyznanych Wykonawcy, który świadczył w okresie ostatnich 3 lat (tj. od dnia r. do dnia r.) chociaż jedną usługę restauracyjną spełniającą wymogi wskazane w punkcie 5 zapytania ofertowego dla 15 lub większej liczby minimum 18-osobowych grup 20%: zostanie przyznanych Wykonawcy, który świadczył w okresie ostatnich 3 lat (tj. od dnia r. do dnia r.) chociaż jedną usługę restauracyjną spełniającą wymogi wskazane w punkcie 5 zapytania ofertowego dla 8-14 minimum 18- osobowych grup 10%: zostanie przyznanych Wykonawcy, który świadczył w okresie ostatnich 3 lat (tj. od dnia r. do dnia r.) chociaż jedną usługę restauracyjną spełniającą wymogi wskazane w 5 zapytania ofertowego dla maksymalnie 1-7 minimum 18- osobowych grup 0%: zostanie przyznane Wykonawcy, który nie świadczył usług restauracyjną spełniających wymogi wskazane w 5 zapytania ofertowego Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej zasady oceny. Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli: 1. Nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu

6 Strona 6 2. Cena oferty najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) będzie wyższa niż Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania z innych niż ww. przyczyn bez ich podania na każdym etapie postępowania. 10. Termin zakończenia postępowania Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w terminie nieprzekraczającym 10 dni od upływu terminu do złożenia ofert. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o zakończeniu postępowania. 11. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE 1. Termin płatności będzie wynosił 30 dni i będzie uwarunkowany dostępnością na wyodrębnionym dla projektu koncie. 2. Szczegółowe terminy i harmonogram godzinowy realizacji zamówienia zostanie przesłany najpóźniej na 7 dni przed realizacją zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych. 4. Ostateczna liczba osób zostanie podana Wykonawcy najpóźniej na dzień przed przyjazdem grupy. 5. Wykonawca wystawi fakturę po realizacji zamówienia, w tym za wyżywienie odpowiednio do liczby osób korzystających z wyżywienia. 12. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Joanna Ćwiklińska-Ziomek Kontakt mailowy: Kontakt telefoniczny : Załączniki Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 2/CRM/P2Pod/2012

7 Strona 7. Pieczęć firmowa Wykonawcy.... Miejscowość, data OFERTA (dot. postępowania 2/CRM/P2Pod/2012) Ja, niżej podpisana/y działając w imieniu. z siedzibą, nr NIP..., nr REGON, adres mailowy..: 1. Przedstawiam w tabeli nr 1 - ofertę cenową na usługę wskazaną w zapytaniu ofertowym nr 2/CRM/P2Pod/2012 Lp Nazwa Cena jednostkowa netto Podatek VAT Cena jednostkowa brutto I Sala szkoleniowa (za 1 dzień szkoleniowy).. PLN.. PLN.. PLN II Wyżywienie (obiad + serwis kawowy) dla 16 osób w trakcie 1 dnia.. PLN.. PLN.. PLN 2. Oświadczam, że ceny wskazane w ofercie obejmują wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wskazane w zapytaniu ofertowym nr 2/CRM/P2Pod/ Przedstawiam opis doświadczenia w realizacji usług wskazanych w zapytaniu ofertowym nr 2/CRM/P2Pod/2012

8 Strona 8 Lp Zakres usługi Nazwa kontrahenta Okres realizacji usługi Liczba grup Liczebność grup 4. Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 30 dni od momentu jej złożenia. 5. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 6. Oświadczam, że posiadam potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia, tj. dysponuję co najmniej dwiema salami szkoleniowymi spełniającymi wymagania określone zapytaniu ofertowym w tym samym czasie, 7. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, 8. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, tj. nie jestem osobowo i kapitałowo powiązany z Zamawiającym. 9. Do oferty załączam pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy Podpis osoby reprezentującej Wykonawcy 1 Jeżeli niepotrzebne proszę skreślić

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012. dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012. dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu Wrocław, dn. 23.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012 dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Katowice, 2.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Dotyczy: zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników w celu realizacji projektu:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Dotyczy: zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników w celu realizacji projektu: Zgorzelec, 16.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników w celu realizacji projektu: "Model współpracy - standardem działań NGO i JST". nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Wrocław, 11.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Dotyczące wynajmu sal szkoleniowych i komputerowych oraz świadczenia usługi wyżywienia uczestników/czek i Trenerów/ek CPV - 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Projekt Akademia Menedżera Grupy Centrum nr WND-POKL.02.01.01-00-195/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EIPB/BIO/2013 z dnia 11.02.2013r. odnoszące się do WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ w ramach projektu Budowanie innowacyjnej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług cateringowych i wynajem sal szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,:

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA WYNAJMU POKOI HOTELOWYCH, SALI WYKŁADOWEJ I CATERING dla UCZESTNIKÓW PROJEKTU WARSZAWA w ramach projektu: PODNIESIENIE KOMPETENCJI

Bardziej szczegółowo

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie:

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 Lublin, 1 sierpnia 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 12/2014 dotyczące świadczenia usługi zapewnienia sal szkoleniowych, wyżywienia oraz noclegów na szkolenie stacjonarne w ramach projektu pt. Dobre

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringu CPV 70220000-9

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo