ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności"

Transkrypt

1 Białystok, ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Ks. Abramowicza 1, III piętro, Białystok, tel/fax , NIP: , Regon: , zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wynajmu sali szkoleniowej (z wyposażeniem) wraz z obsługą cateringową szkolenia oraz z zakwaterowaniem (nocleg) dla uczestników dwudniowych warsztatów : 1) Szkolenie Klastra Ekonomii Społecznej, organizowane przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. II. Przedmiot zamówienia: Nazwa i kod CPV: USŁUGI HOTELARSKIE W ZAKRESIE SPOTKAŃ I KONFERENCJI CPV: USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PLACÓWKI OFERUJĄCE WYŻYWIENIE I MIEJSCA NOCLEGOWE Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wynajęcie sali szkoleniowej z wyposażeniem, usługę gastronomiczną i usługę hotelową zgodnie ze szczegółowym opisem zamieszczonym poniżej. Ośrodek w którym realizowana będzie usługa powinien być usytuowany w Augustowie w województwie podlaskim lub w okolicach 10km od Augustowa. Ośrodek musi posiadać standard co najmniej 3-gwiazdkowy oraz darmowy parking dla uczestników szkolenia. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM w celu realizacji szkolenia dwudniowego w terminie: 1) Szkolenie Klastra Ekonomii Społecznej r. 15 uczestników - (niezbędna sala szkoleniowa na min. 15 osób) Wykonawca zobligowany jest zapewnić salę szkoleniową wyposażoną w: sprzęt multimedialny (ekran, laptop, rzutnik), tablicę flipchartową z papierem, stoły, krzesła dla min. 15 osób, bezprzewodowy dostęp do Internetu,

2 Ponadto sala powinna być: przestronna, ogrzewana (temperatura na sali wynosić będzie min. 20 C maks. 22 C), być autonomiczna (tj. nie dzielona z jednej dużej sali), wyposażona w oświetlenie umożliwiające pracę szkoleniową sala nie może być usytuowana w piwnicy lub suterenie, musi posiadać okna, dostęp do toalety. 2. PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ dla uczestników warsztatów dwudniowych w wyżej wymienionych dniach w miejscu realizacji szkoleń. Usługa cateringowa podczas dwudniowego szkolenia obejmuje: a. I dzień szkolenia 2 przerwy kawowe, dwudaniowy obiad z deserem i napojem oraz kolacja b. II dzień szkolenia 2 przerwy kawowe, śniadanie i obiad z deserem i napojem Wymogi dotyczące usługi cateringowej podczas dwudniowego szkolenia: - obiad dwudaniowy z deserem oraz napój (sok, woda); - przerwy kawowe w ramach których Wykonawca winien zapewnić: kawa, herbata, cukier, mleko, cytryna woda (niegazowana, gazowana do wyboru), soki naturalne ciasto pieczone, owoce - kolacja ciepłe danie, przystawki, sałatki, pieczywo, gorące i zimne napoje; - wykonawca usługi zapewni obsługę, rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń oraz dbałość o estetykę miejsca podawania wyżywienia; 3. USŁUGI NOCLEGOWE - wykonawca winien zapewnić noclegi dla następującej ilości osób w terminach jak poniżej (jeden nocleg ze śniadaniem): 1) Szkolenie Klastra Ekonomii Społecznej r. 15 uczestników w ośrodku, w którym jednocześnie wynajęta zostanie sala szkoleniowa. Kryteria jakie powinny spełniać dostarczone noclegi: a. pokoje hotelowe powinny znajdować się w kompleksie, w którym realizowane będzie szkolenie; b. zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pojedynczymi łóżkami lub pokojach jednoosobowych z łazienkami;

3 Kryteria i zasady złożenia oferty: 1. Składana oferta (załącznik nr 1), musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 2. Wykonawca ubiegający się o realizacje zamówienia musi złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów formalnych: oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 2), referencji 3. Referencje mogą dotyczyć tylko hotelu/ośrodka w którym będzie realizowana usługa 4. W przypadku niezgodności złożonej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i/lub innymi wymaganiami Zamawiającego ( w szczególności niespełniania warunków załącznika nr 2) dana oferta nie będzie brana pod uwagę na etapie oceny ofert. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert: Wykonawca zostanie wyłoniony na podstawie najwyższej otrzymanej ilości punktów (na sumę otrzymanej ilości punktów składać się będzie: doświadczenie/referencje + łączna cena oferty). Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jeśli jego cena przekracza możliwości finansowe projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z takim Wykonawcą, w przypadku, gdy w wyniku negocjacji nie uda się wynegocjowanej ceny, która mieściłaby się w budżecie projektu. Szczegółowe kryteria oceny KRYTERIUM Doświadczenie/referencje * obejmujące zrealizowane zamówienie o podobnym charakterze (obsługa szkoleniowa grup) SPOSÓB OCENY 1 pkt. 1-2 referencje*; 2 pkt. 3-4 referencje*; 3 pkt. 5-6 referencji*;

4 Łączna cena oferty 1. Szkolenia Klastra Rozliczenie usługi: gdzie: C K liczba punktów za łączną cenę oferty C min wartość najtańszej łącznej ceny oferty Cof wartość ocenianej łącznej ceny oferty 10 maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania za cenę oferty 1. Zamawiający zastrzega, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktury za faktycznie wykonaną usługę wynikającą z liczby uczestników szkolenia. Rzeczywista ilość osób uczestniczących w szkoleniu może być mniejsza niż określona w opisie przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba osób biorących udział w szkoleniu może być mniejsza wskutek różnego rodzaju zdarzeń losowych. O ewentualnej zmianie ilości osób na w/w liście Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie po ustaleniu okoliczności mających wpływ na nieobecność danej osoby na szkoleniu nie później niż dzień przed rozpoczęciem szkolenia. 3. Faktura będzie płatna w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego proporcjonalnie do osób korzystających z usług ośrodka (wyżywienie i noclegi) Pozostałe informacje 1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy o mniej niż 25% kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy o ponad 25% kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

5 Ofertę należy złożyć do dnia 11 czerwca 2015r. do godziny 12:00 poprzez pocztę elektroniczną na adres lub pocztę tradycyjną bądź osobiście na adres: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Ks. Abramowicza 1 III p Białystok W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu, Krzysztof Leończuk, tel ;. Podpis osoby upoważnionej

6 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego formularz ofertowy Nazwa wykonawcy miejscowość i data OFERTA 1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali szkoleniowej wraz z obsługą cateringową szkolenia oraz na noclegi i wyżywienie dla uczestników podczas dwudniowych warsztatów organizowanych przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, 1) oferujemy realizacje usługi będącej przedmiotem zamówienia Szkolenia Klastra Ekonomii Społecznej za cenę w wysokości:... zł brutto, słownie: zł, w tym należny podatek VAT, Powyższa wartość została wyliczona na podstawie niżej zamieszczonej tabeli (do uzupełnienia białe pola): LP Nazwa j.m. Ilość j.m Cena jedn. brutto w zł Cena łączna brutto w zł na jednego uczestnika Cena łączna brutto w zł I II III IV V VI VII = IV x V Sala szkoleniowa na 15 osób dzień 2 1. Nocleg jednej osoby ze śniadaniem doba/osoba Obiad osoba 30 3.

7 4. 5. Kolacja osoba 15 Przerwa kawowa osoba 60 RAZEM: 2. Ponadto oświadczamy, iż: a) Spełniamy wszystkie kryteria usługi wymienione w zapytaniu ofertowym, dysponujemy pokojem z łazienka dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych; b) dysponujemy miejscami noclegowymi oraz salami niezbędnymi do przeprowadzenia szkoleń określonych w Zapytaniu ofertowym, uczestnicy szkolenia zostaną zakwaterowani w pokojach dwuosobowych; c) sala szkoleniowa, pokój oraz restauracja są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. d) akceptujemy termin oraz warunki realizacji i rozliczenia usługi;... /podpis Wykonawcy/

8 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oświadczenie o braku występowania powiązań. Miejsce, data... Nazwa i adres podmiotu OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż... nie ma powiązań z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: a) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; c) Pełnieni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.. Podpis Wykonawcy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Projekt Akademia Menedżera Grupy Centrum nr WND-POKL.02.01.01-00-195/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,:

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie:

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: 20-21.05.2015r.

Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: 20-21.05.2015r. Jastrzębie-Zdrój, dn. 24.04.2015r. LD HOLDING S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 157/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI ZAPEWNIENIA BAZY NOCLEGOWO-SZKOLENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014 Zaproszenie do składania ofert z dnia 26 września 2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringu CPV 70220000-9

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 07.05.2015r. organizację 1 szkolenia, polegającą na zapewnieniu noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej i druku pakietu materiałów w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Rybnik, dnia 04.03.2015 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 03.10.2015. organizacja seminarium (dla 20 osób) w terminie: 31.03.2015r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: nr sprawy 6/HABITAT/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wynajem sal szkoleniowych z wyżywieniem i noclegiem w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: Kod CPV 55300000-3 Usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo,

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo, Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i nocleg Uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. 1. Nazwa i dane Teleadresowe zamawiającego: 2. Wspólny słownik zamówień ( CPV ) ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo