ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:"

Transkrypt

1 Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/ Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn r. Przedmiotem zapytania jest: 1. Przedmiot zamówienia: 1. Wynajęcie sali konferencyjnej (kod CPV ) 2. Zapewnienie wyżywienia dla uczestników (kod CPV ): dwie przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, ciasteczka) obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie, napój) 3. Zapewnienie zakwaterowania (noclegi ze śniadaniem i kolacją) dla uczestników (kod CPV ) na potrzeby szkoleń realizowanych w ramach projektu "Pracuj efektywnie i z przyjemnością", realizowanego przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce, w partnerstwie z SLG International Training Center Sp. z o.o., w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zakres usługi: 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności. 2. Projekt realizowany będzie w okresie r r. 3. Szkolenia objęte zapytaniem ofertowym wstępnie zaplanowano na okres październik 2014 r.- luty 2015 r. 3. Szkolenia będą odbywać się w kilku regionach- Śląsk, Małopolska, Podlasie, Mazowsze, Warmia i Mazury, Łódzkie. 3. Szczegółowy termin realizacji usługi zostanie ustalony po wyborze Wykonawcy, z zastrzeżeniem ram czasowych wskazanych w ust.2. i ust W ramach projektu zostanie zrealizowanych 60 dni szkoleniowych, podczas których z wyżywienia składającego się z przerw kawowych i obiadu skorzysta 660 osób.

2 5. Zakwaterowanie z pokojach jednoosobowych ze śniadaniem oraz kolacja dla maksymalnie 297 osób. 6. W ramach projektu wstępnie zaplanowano: Śląsk- 12 dni szkoleniowych x ok. 11 osób (w tym sala szkoleniowa, wyżywienie i Małopolska- 12 dni szkoleniowych x ok. 11 osób (w tym sala szkoleniowa, wyżywienie i Podlasie- 12 dni szkoleniowych x ok. 11 osób (w tym sala szkoleniowa, wyżywienie i Mazowsze- 12 dni szkoleniowych x ok. 11 osób (w tym sala szkoleniowa, wyżywienie i Warmia i Mazury- 6 dni szkoleniowych x ok. 11 osób (w tym sala szkoleniowa, wyżywienie i zakwaterowanie dla max. 29 osób) Łódzkie- 6 dni szkoleniowych x ok. 11 osób (w tym sala szkoleniowa, wyżywienie i zakwaterowanie dla max. 29 osób) 7. Jako jeden dzień szkoleniowy należy rozumieć 8 godzin zegarowych. 8. Szkolenia będą realizowane od poniedziałku do niedzieli. 9. Grupy szkoleniowe będą liczyć od 10 do 14 osób. 10. Wykonawca powinien zapewnić możliwość dowozu cateringu do firmy zewnętrznej, zlokalizowanej na terenie danego regionu, w której odbędzie się szkolenie dla pracowników danej firmy. 11. Ze względu na fakt, że rekrutacja do projektu jest otwarta, szacowane ilości zamówienia, wskazane w ust. 1-3 w 1 oraz w ust. 4-6 w 2 mogą ulec zmianie. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzystąpienia do zawarcia umowy, w przypadku, gdy liczba uczestników w grupie z danego regionu będzie mniejsza niż 10 osób. 3. Zasady składania ofert: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane lokalizacje w regionach tzn. Śląsk, Małopolska, Podlasie, Mazowsze, Warmia i Mazury, Łódzkie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w zakresie przedmiotu zapytania, wskazanych w ust. 1-3 w 1.

3 3. Do oferty cenowej należy dołączyć załącznik nr 1- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. 4. Ofertę, wraz z wymaganym załącznikiem wskazanym w ust. 3, należy przesłać w wersji elektronicznej, w formie skanu dokumentów podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, na adres mailowy: (oraz do wiadomości na adres lub pocztą na adres: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce, ul. Kopernika 36/40, Warszawa, do dnia r., do godziny Oferty będą oceniane 2-etapowo: 4. Proces oceny ofert: 1) W pierwszej kolejności weryfikowana będzie poprawność formalna- kompletność i zgodność załącznika ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania ofertowego. 2) W drugiej kolejności weryfikacji poddane będą ustalone przez Zamawiającego kryteria: a) Cena usługi - cena oferty musi być podana w PLN, liczbowo - należy uwzględnić ceny jednostkowe netto i brutto (w tym podatek VAT) względem każdej usługi - wszystkie koszty zawiązane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty (z uwzględnieniem liczby osób biorących udział w szkoleniach, liczby dni szkoleniowych) maksymalna ilość punktów do uzyskania za kryterium- 50 pkt. - wzór obliczania punktacji ceny usługi: Ilość punktów= (najniższa cena oferty/ cena oferty badanej) x 50 b) Jakość usługi dla Oferentów składających oferty kompleksowe (wynajem sali szkoleniowej, zapewnienie wyżywienia ora zapewnienie zakwaterowania): - sala konferencyjna przeznaczona dla osób, wyposażona w stoły, krzesła oraz tablicę flipchart z pisakami; ogrzewana w zimie i klimatyzowana w lecie-do uzyskania 0 lub 12,5 pkt. - oddzielna sala restauracyjna- do uzyskania 0 lub 12,5 pkt. - min. 3 gwiazdkowy standard pokoi- do uzyskania 0 lub 12,5 pkt. - dogodna lokalizacja (tj. położenie zapewniające dojazd osobom poruszającym się komunikacją miejską)- do uzyskania 0 lub 12,5 pkt.

4 dla Oferentów składających oferty częściowe w zakresie wyżywienia: - możliwość wyboru menu- do uzyskania 0 lub 12,5 pkt. - możliwość skorzystania z posiłków wegetariańskich w trakcie wszystkich szkoleń- do uzyskania 0 lub 12,5 pkt. - sposób podania posiłku (ceramiczna zastawa, metalowe sztućce i szklane naczynia do napojów)- do uzyskania 0 lub 12,5 pkt. - możliwość korekty wielkości zamówienia do 24 godzin przed dostarczeniem posiłkówdo uzyskania 0 lub 12,5 pkt. dla Oferentów składających oferty częściowe w zakresie zapewnienia noclegów: - min. 3 gwiazdkowy standard pokoi- do uzyskania 0 lub 12,5 pkt. - dogodna lokalizacja (tj. położenie zapewniające dojazd osobom poruszającym się komunikacją miejską)- do uzyskania 0 lub 12,5 pkt. - możliwość odwołania rezerwacji do 24 godzin- do uzyskania 0 lub 12,5 pkt. - bezpłatny parking- do uzyskania 0 lub 12,5 pkt. dla Oferentów składających oferty częściowe w zakresie zapewnienia sali konferencyjnej: - sala konferencyjna przeznaczona dla osób, wyposażona w stoły, krzesła, ogrzewana w zimie i klimatyzowana w lecie- do uzyskania 0 lub 12,5 pkt. - dogodna lokalizacja sali (tj. położenie zapewniające dojazd osobom poruszającym się komunikacją miejską)- do uzyskania 0 lub 12,5 pkt. - sala wyposażona w bezpłatny flipchart i pisaki- do uzyskania 0 lub 12,5 pkt. - sala wyposażona w bezpłatny rzutnik multimedialny i ekran- do uzyskania 0 lub 12,5 pkt. 2. Oferta może maksymalnie uzyskać 100 punktów. 3. Ocena dokonana zostanie przez Komisję Zamawiającego. 4. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy złożą oferty niekompletne, nie dołączą załącznika załączonego do zapytania ofertowego; nie spełnią kryteriów dostępu, w szczególności poprzez nie skalkulowanie w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia,

5 z uwzględnieniem liczby osób do przeszkolenia i liczby dni szkoleniowych. Z postępowania zostaną również wykluczeni Wykonawcy powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 5. W przypadku nie wybrania Wykonawcy, w szczególności w przypadku braku ofert Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 6. Wszyscy Wykonawcy zostaną poinformowani o wynikach postępowania do dnia r. do godziny W załączeniu: Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

6 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/POKL/PARP/PEP - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym Nazwa i adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, iż firma nie jest powiązana kapitałowo lub osobowo z Federacją Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.. Miejscowość, dnia.. Czytelny podpis

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2013 z dnia 12.07.2013r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 23 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej Edotto Andrzej Lewna ul.obrzeżna 5f, lok. 57 NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie. 1.Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Ukcie Ukta 70 12-220 Ruciane-Nida 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo