UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym gminnym (t.j. Dz. U. z 21r Nr 142 poz ) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz ) ) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody bieżące w wysokości , zł, dochody majątkowe w wysokości ,74 zł. 2. budżetu gminy w wysokości ,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. wydatki bieżące w wysokości ,88 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,63 zł inwestycyjne w 213 roku w wysokości ,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości ,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,77 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych pożyczek w kwocie , zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,77 zł, 4. Przychody budżetu w wysokości ,zł, rozchody w wysokości , zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 zł ; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie , zł ; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie , zł ; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , zł Ustala się dochody w kwocie 3 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 42 ust. 4-6 art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 28r. Nr 25, poz. 15 ze zm.): 1. dochody w wysokości 63 zł, 2. wydatki w wysokości 63 5 zł Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 1

2 8. budżetu na 213 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,73 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę ,73 zł zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla: 1) zakładów budżetowych: przychody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody zł wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 213 w wysokości zł Rezerwa ogólna wynosi 137 zł. 2. Rezerwa celowa wynosi 113 zł, z tego na - 83 zł na zarządzanie kryzysowe. - 3 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na : 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 zł ;; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie , zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie , zł; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie , zł. 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do : a) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej b) przeniesień między wydatkami na wynagrodzenia 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 213 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 2

3 Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Głowacz 1) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 22 r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 186, z 23 r. Nr 8, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 24 r. Nr 12, poz. 155, Nr 116, poz. 123 i Nr 167, poz. 1759, z 25 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 26 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 28 r. Nr 18, poz i Nr 223, poz. 1458, z 29 r. Nr 52, poz. 42 i Nr 157, poz. 1241, z 21 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 4, poz. 23 i Nr 16, poz. 675, z 211 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz oraz z 212r.poz ) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 21 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 62, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 12, Nr 238, poz i Nr 257, poz. 1726, z 211 r. Nr 185, poz. 192, Nr 21, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 24, poz Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI-224/212 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 grudnia 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 2 Leśnictwo 9 15, 21 Gospodarka leśna 9 15, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,, 9 15, 6 Transport i łączność , 614 Drogi publiczne powiatowe , 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,, , 616 Drogi publiczne gminne 15, 69 Wpływy z różnych opłat 15, 7 Gospodarka mieszkaniowa 279,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 279, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 3, 5, 172, 92 Pozostałe odsetki 22, 97 Wpływy z różnych dochodów 5, 75 Administracja publiczna ,, Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 1

5 7511 Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, , 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 7595 Pozostała działalność , 5,,, Wpływy z różnych dochodów , 21 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 3,, 2 3,, 2 3, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25, Straż gminna (miejska) 25, 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 25, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,, , 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,, 15, , 31 Podatek od nieruchomości 5 5, 32 Podatek rolny 175,, Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 2

6 33 Podatek leśny 599, 34 Podatek od środków transportowych 38, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4, 268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3 6, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 113, 31 Podatek od nieruchomości 1 95,, 32 Podatek rolny 47, 33 Podatek leśny 13, 34 Podatek od środków transportowych 23, 36 Podatek od spadków i darowizn 15, 37 Opłata od posiadania psów 12, 43 Wpływy z opłaty targowej 8, 44 Wpływy z opłaty miejscowej 55, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 5,, Wpływy z różnych rozliczeń 15,, 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,, 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych , 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 17, 758 Różne rozliczenia , 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,, 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe 54, Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 3

7 92 Pozostałe odsetki 52 7, 812 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 3, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , 81 Oświata i wychowanie 359 4, 811 Szkoły podstawowe 5, 69 Wpływy z różnych opłat 3, 97 Wpływy z różnych dochodów 2, 814 Przedszkola 35 4, 69 Wpływy z różnych opłat 2, 83 Wpływy z usług 35, 97 Wpływy z różnych dochodów 2, 811 Gimnazja 1, 69 Wpływy z różnych opłat 1, 8113 Dowożenie uczniów do szkół 2, 69 Wpływy z różnych opłat 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2, 69 Wpływy z różnych opłat 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 8195 Pozostała działalność 8, 97 Wpływy z różnych dochodów 8, 851 Ochrona zdrowia 3, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3,,,,,,,,,, Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 4

8 , 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 3, 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 4 852,, 7, 4 815, 3, ,, 23 94, , 27 88,, 27 88, Zasiłki stałe , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), , Ośrodki pomocy społecznej , 83 Wpływy z usług 2 58, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , 83 Wpływy z usług , 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, 23 87, Pozostała działalność ,, Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 5

9 83 Wpływy z usług 11 1, 97 Wpływy z różnych dochodów , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63, 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 63, 69 Wpływy z różnych opłat 63, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 216,,, Biblioteki 4 216, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 4 216, 926 Kultura fizyczna 18, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 18, 97 Wpływy z różnych dochodów 18, bieżące razem: ,,, , majątkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa 7 12,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 12,, 76 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 2, Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 6

10 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 1, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,74 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,74 majątkowe razem: , ,74 Ogółem: ,74 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,74 Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Głowacz Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 7

11 9 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXI- 224/212r. z dnia28 grudnia 212r. Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 17 3, 1 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,6 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,6 65 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych 69235, , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,19 13 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1182, , , ,27 42 Dostarczanie wody 1182, , , , Zakup usług remontowych 1182, , , ,27 6 Transport i łączność , , , , Drogi publiczne krajowe Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Drogi publiczne gminne , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , , , ,1 43 Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 11

12 Strona 1 z 2 1 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 17 3, 427 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 443 Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 12

13 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Strona 2 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 17 3, 7135 Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 13

14 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Strona 3 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 17 3, 426 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F Wynagrodzenia bezosobowe Podpisany Strona 14

15 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Strona 4 z 2 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 17 3, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 437 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 438 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona Zakup usług pozostałych

16 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Strona 5 z 2 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 17 3, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 61197, , , , Ochotnicze straże pożarne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona Obrona cywilna

17 417 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Straż gminna (miejska) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 6 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 17 3, 412 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona Pozostała działalność 78332,1 8332,1 8332,1 8332,1 7 7

18 43 Zakup usług pozostałych 8332,1 8332,1 8332,1 8332, inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Strona 7 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 17 3, 68 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. terytorialnego Podpisany Strona 18

19 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 8 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 17 3, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona Wynagrodzenia bezosobowe

20 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Strona 9 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 17 3, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 2

21 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Strona 1 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 17 3, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona Podróże służbowe krajowe

22 443 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Strona 11 z 2 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 17 3, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 436 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 441 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoły artystyczne Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona 22

23 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 271 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Komisje egzaminacyjne Wynagrodzenia bezosobowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 236 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Strona 12 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 17 3, 422 Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona Zwalczanie narkomanii

24 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Strona 13 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 17 3, 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F Świadczenia społeczne Podpisany Strona 24

25 8526 Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Strona 14 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 17 3, 43 Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona Zasiłki stałe

26 311 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 15 z 2 Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób zakupy udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 17 3, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Id: 566F2D-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany Strona Wynagrodzenia osobowe pracowników

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo