Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji"

Transkrypt

1 stron a1 Temat 1: EWIDENCJA I KLASYFIKACJA KOSZTÓW Zadanie 1. (klasyfikacja kosztów) Spółka z o.o. TEKU zajmuje się produkcją mebli dla dużych dzieci. Działalność pomocniczą stanowi wydział kotłowni. W planie kont wydzielono następujące miejsca powstawania kosztów: koszty działalności podstawowej produkcyjnej, koszty działalności podstawowej handlowej, koszty wydziałowe, koszty działalności pomocniczej, koszty zarządu, koszty sprzedaży. Spółka posiada samochód ciężarowy, który jest wykorzystywany głównie na potrzeby ogólnego zarządu. W bieżącym okresie sprawozdawczym wybrane koszty spółki kształtowały się następująco: 1. amortyzacja budynku biurowego, 2. amortyzacja hali produkcyjnej, 3. amortyzacja kserokopiarki używanej przez sekretarkę, 4. dyskonto weksli własnych, 5. narzuty na wynagrodzenia pracowników obsługi maszyn (składki ZUS obciążające pracodawcę), 6. obce usługi transportowe wysyłki sprzedanych mebli, 7. odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, 8. opłata za prowadzenie konta bankowego, 9. podatek od nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym oraz halą fabryczną, 10. ogrzewanie i oświetlenie hali fabrycznej, 11. podatek od środków transportu (dotyczy samochodu ciężarowego używanego na potrzeby zarządu), 12. reklama firmy w prasie, 13. ubezpieczenie budynku biurowego, 14. ubezpieczenie samochodu ciężarowego, 15. usługi obce związane z remontem pieca w kotłowni, 16. usługi obce remont heblarki służącej do obróbki mebli, 17. utworzone odpisy na należności wątpliwe, 18. wartość produktów, które uległy zniszczeniu w wyniku powodzi, 19. wynagrodzenie pracowników kotłowni, 20. wynagrodzenie pracowników produkcyjnych (stałe wraz z dodatkiem za liczbę wykonanych mebli (akord)), 21. wynagrodzenie kierownika produkcji, 22. wynagrodzenie prezesa i jego sekretarki, 23. zapłacone kary za dostarczenie wadliwych produktów, 24. zapłacone kary za nieterminową regulację zobowiązań, 25. zużycie energii przez tokarki i frezarki, 26. zużycie materiałów opałowych w kotłowni, 27. zużycie papieru i tonera do kserokopiarki, 28. zużycie płyty pilśniowej, kleju, kołków i śrub do produkcji mebli. Podzielić koszty według następujących kryteriów klasyfikacji: 1. operacyjne, w tym: rodzajowe, według typów działalności (miejsc powstawania kosztów), 2. inne koszty (zespół 7) W wypadku kosztów działalności operacyjnej dokonać dalszej klasyfikacji: a) ze względu na zależność od zmian wielkości produkcji: zmienne, stałe, b) ze względu na możliwość odniesienia do produktu: bezpośrednie, pośrednie, c) z punktu widzenia wyceny produktów i ustalania wyniku finansowego na sprzedaży: produktu, okresu, Nr operacji Koszty działalności operacyjnej Wg reakcji na zmiany wielkości produkcji Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie Ze względu na wpływ na wynik finansowy Inne koszty (zespół 7) Koszty według rodzaju Koszty wg miejsc powstawania Koszty stałe/zmienne Koszty produktu/koszty okresu 1 4-Amortyzacja 5-Koszty zarządu Stałe Pośrednie Okresu - Zadanie 2. (Klasyfikacja kosztów) Dokonaj klasyfikacji kosztów w fabryce czekolady: Wyszczególnienie rodzaj miejsce powstawania Zużycie kakao Wynagrodzenie akordowe pracowników produkcyjnych Jednorazowa amortyzacja komputera w sekretariacie Wynagrodzenie kierownika produkcji KRYTERIUM reakcja na zmiany wielkości produkcji możliwość odniesienia kosztu na produkt

2 stron a2 Temat 2: EWIDENCJA KOSZTÓW, POJĘCIE KOSZTU WYTWORZENIA PRODUKTÓW Zadanie 3. (rozliczenie kosztów) W księgach rachunkowych firmy KARMAN na koniec okresu znajdują się następujące kwoty: 1. Przychody ze sprzedaży produktów zł 2. Zwiększenie stanu produktów zł 3. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (według kosztu planowanego) zł Cena sprzedaży netto produktu wynosi 140 zł/szt., jednostkowe kredytowe odchylenie od stałych cen ewidencyjnych 7 zł/szt., produkcja w toku według bezpośrednich kosztów wytworzenia wynosi zł. Rzeczywiste bezpośrednie koszty wytworzenia stanowią 2/3 całkowitego kosztu wytworzenia produktu. 1. Ustalić ilość sprzedanych produktów, 2. Ustalić jednostkowy rzeczywisty koszt wytworzenia produktów, 3. Ustalić rzeczywisty koszt wytworzenia sprzedanych produktów, 4. Ustalić ilość oraz rzeczywisty koszt wytworzenia produktów niesprzedanych 5. Zaksięgować wszystkie operacje związane z wytworzeniem, przyjęciem do magazynu i sprzedażą produktów stosując rozwinięty wariant rachunku kosztów. Ustalić wynik finansowy w wariancie porównawczym. Zadanie 4. (układ kalkulacyjny kosztów, pojęcie kosztu wytworzenia) W firmie BORYSEK produkującej jeden rodzaj krawężników Spółka z o. o. w maju 200X r. wytworzono szt. produktów gotowych. W maju poniesiono następujące koszty: 1. Koszty transportu produktów gotowych do odbiorcy zł 2. Opłata za prowadzenie rachunku bankowego zł 3. Jednorazowe umorzenie zestawu komputerowego o niskiej wartości zł 4. Zużycie materiałów zł 5. Wynagrodzenia brutto pracowników bezpośrednio produkcyjnych: 80h x 12 zł/h zł 6. Składki ZUS za pracowników produkcyjnych obciążające pracodawcę zł 7. Osuszanie wyrobów gotowych zł 8. Amortyzacja hali fabrycznej zł 1. Posługując się typowym układem kalkulacyjnym kosztów (poniższa tabela) ustalić całkowity koszt wytworzenia. 2. Zastanowić się czy produkcja krawężników jest opłacalna, jeżeli cena sprzedaży wynosi 3 zł/szt. Schemat 1. Ustalanie kosztu wytworzenia produktu w polskim prawie bilansowym KOSZTY RODZAJOWE Koszty bezpośrednie Zmienne koszty pośrednie Koszty pośrednie Stałe koszty pośrednie Koszty zarządu, Koszty sprzedaży, Koszty magazynowania wyrobów gotowych (jeżeli ich ponoszenie nie wynika ze specyfiki procesu produkcyjnego) Koszty strat produkcyjnych Koszty wykorzystanych zdolności produkcyjnych Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych Koszt wytworzenia produktów Koszty okresu (koszt sprzedanych produktów) BILANS (AKTYWA OBROTOWE, ZAPASY) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Źródło: Opracowanie na podstawie art. 28, ust. 3 uor Lp. Pozycje kalkulacyjne Kwota (w zł) 1. Materiały bezpośrednie 2. Wynagrodzenia bezpośrednie (koszty przerobu) 3. Inne koszty bezpośrednie (koszty przerobu) 4. Razem koszty bezpośrednie (poz ) 5. Koszty wydziałowe 6. Koszt wytworzenia (techniczny koszt wytworzenia) (poz. 4+5) 7. Koszty ogólnego zarządu 8. Zakładowy koszt wytworzenia (poz ) 9. Koszty sprzedaży 10. Całkowity koszt wytworzenia (poz )

3 stron a3 Zadanie 5. (Koszty produktu a koszty okresu) Spółka Zygzak" produkuje kaski motocyklowe. W bieżącym okresie wytworzono 80 szt. kasków, a sprzedano 150 szt. Spółka posiadała zapas kasków w ilości 120 szt., których koszt wytworzenia wyniósł 220 zł/szt. Rozchód produktów gotowych dokonywany jest metodą LIFO". Cena sprzedaży ustalona jest metodą koszt plus". Marża zysku wynosi 20%. Spółka wykorzystuje zdolność produkcyjną w 80% i w danym okresie poniosła następujące koszty: 1. zużycie materiałów bezpośrednich do produkcji kasków zł 2. podatek od nieruchomości dotyczący hali produkcyjnej zł 3. podatek od nieruchomości dotyczący biurowca 300 zł 4. koszty podróży służbowych 500 zł 5. zużycie energii przez maszyny na wydziale produkcyjnym zł Ustal koszty produktu, koszty okresu i wynik ze sprzedaży Zadanie 6. (koszty produktu i koszty okresu) Koszty firmy produkcyjnej (podatnik VAT) w marcu 200X kształtowały się następująco: a) koszty rodzajowe (amortyzacja, zużycie materiałów, wynagrodzenia, usługi obce, itp.) zł b) koszty rodzajowe zostały rozliczone w następujący sposób: - koszty bezpośrednie zł - koszty wydziałowe zmienne zł - koszty wydziałowe stałe zł - koszty zarządu zł Zapas początkowy produktu składał się 250 szt produktu X, którego koszt wytworzenia wynosi 40 zł/szt. Rozchód produktów następuje według metody FIFO. Zdolności produkcyjne są wykorzystane w 75%. Wyprodukowano szt produktu X a sprzedano szt, po cenie 90 zł/szt plus podatek VAT 22%. Ustal wynik ze sprzedaży w wariancie kalkulacyjnym. Temat 3: ROZLICZANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ Zadanie 7. (Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej koszt planowany) W końcu miesiąca na wybranych kontach przedsiębiorstwa występują poniżej podane salda: Koszty działalności pomocniczej (wydział energetyczny) zł Koszty wydziałowe zł Koszty zarządu zł Koszty działalności podstawowej zł Rozliczyć koszty działalności pomocniczej, jeżeli według przyrządów pomiarowych: a) wydziały podstawowe zużyły do produkcji kwh b) oświetlenie hali produkcyjnej wymagało zużycia kwh b) wydziały administracji i zarządu zużyły kwh c) sprzedano odbiorcom zewnętrznym kwh RAZEM kwh 1. Rozliczyć koszty działalności pomocniczej 2. Dokonać księgowań na kontach syntetycznych 3. Ustalić całkowity koszt wytworzenia zakładając, że produkcja w toku nie występuje a zdolności produkcyjne są wykorzystane na normalnym poziomie Zadanie 2 (Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej metoda układu równań) Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego DREWNIAK posiada dwa wydziały działalności pomocniczej: warsztat remontowy i wydział transportu. Koszty warsztatu wynosiły zł, a wydziału transportu zł. W ciągu okresu wydział transportu wykonał przewozy w ilości tkm, z czego na rzecz wydziału remontowego 40%. Warsztat przepracował w tym czasie 500 rgodz, z czego 425 rgodz. przypadało na naprawę tokarki, a pozostała część na remont samochodu ciężarowego. Ustal koszty jednostkowe 1 rgodz. i 1 tkm (zastosuj układ równań). Zadanie 8. (Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej metoda układu równań) Przedsiębiorstwo handlowe KICZ posiada dwa wydziały działalności pomocniczej: wydział ślusarski i kotłownię. Koszty ślusarni wynosiły zł, a kotłowni zł. W ciągu okresu wydział ślusarski przepracował rgodz., z czego na rzecz kotłowni 480 rgodz. Kotłownia wytworzyła energię w ilości kwh, z czego na rzecz ślusarni 320 kwh. Ustal koszty jednostkowe 1 rgodz. i 1 kwh energii (zastosuj układ równań) Zadanie 9. (Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej metoda układu równań) Firma produkcyjna APROPOS posiada dwa wydziały produkcyjne w ramach działalności pomocniczej: elektrownię i kotłownię. Koszty działalności pomocniczej wynosiły zł z tego na elektrownię przypadało zł a na kotłownię zł. Elektrownia wytworzyła kwh z czego: kotłownia zużyła kwh, wydziały podstawowe kwh, zarząd kwh. Kotłownia wytworzyła 400 m 3 pary, z czego elektrownia zużyła 200 m 3, wydziały podstawowe 160 m 3, zarząd 40 m 3. Rozliczyć świadczenia między wydziałami stosując układ równań. Zadanie 10. (Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej metoda układu równań) Spółka z o. o. KALKULATOR KOSZTÓW posiada trzy wydziały produkcyjne i dwa wydziały pomocnicze. Arkusz kosztów wspólnych, odnoszonych do produkcji oraz kosztów wydziałów pomocniczych przedstawia się następująco: Wydziały produkcyjne: Skrawalnia zł Mechaniczny zł

4 stron a4 Sprężarnia zł Wydziały pomocnicze: Techniczny zł Stołówka zł Koszty wydziałów pomocniczych rozliczane są w następujący sposób: WYDZIAŁY PRODUKCYJNE (Świadczeniobiorcy) WYDZIAŁY POMOCNICZE (Świadczeniobiorcy) (Świadczeniodawcy) SKRAWALNIA MECHANICZNY SPRĘŻARNIA TECHNICZNY STOŁÓWKA TECHNICZNY 20% 45% 25% - 10% STOŁÓWKA 50% 10% 20% 20% - POLECENIE: Obliczyć całkowite koszty wspólne poszczególnych wydziałów produkcyjnych, w przypadku rozliczania działalności pomocniczej zastosować metodę układu równań. Zaksięguj operacje gospodarcze na kontach syntetycznych i analitycznych. Zadanie 11. (Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej metoda układu równań) W przedsiębiorstwie przemysłu drzewnego WOODEX w ciągu miesiąca poniesiono następujące koszty związane z działalnością pomocniczą: - wydział remontowy zł - wydział ślusarski zł - zakładowy ośrodek zdrowia zł - kotłownia zł Dane do rozliczenia kosztów: 1) Remonty wymagały następujących ilości roboczogodzin: a) dla kotłowni rgodz. b) dla służby zdrowia rgodz. c) dla wydziałów podstawowych rgodz. d) dla zarządu rgodz. Remont maszyn wydziału produkcji podstawowej zostanie rozliczony w trakcie następnego roku kalendarzowego. 2) Warsztat ślusarski wykonał prace, zużywając następujące ilości roboczogodzin: a) dla wydziału remontowego rgodz. b) dla służby zdrowia rgodz. c) dla odbiorców zewnętrznych rgodz. 3) Kotłownia wytworzyła parę, którą zużyto na potrzeby: a) wydziału remontowego m 3 b) służby zdrowia m 3 c) wydziałów podstawowych m 3 d) administracji m 3 4) Świadczenia zakładowego ośrodka zdrowia są wykonywane nieodpłatnie wyłącznie na rzecz pracowników administracji przedsiębiorstwa. Dokonać rozliczenia kosztów działalności pomocniczej i zaksięgować odpowiednie sumy na kontach syntetycznych i analitycznych wykorzystując do rozliczenia wzajemnych świadczeń metodę układu równań. Temat 4: KALKULACJA KOSZTÓW KALKULACJA KOSZTÓW PODZIAŁOWA DOLICZENIOWA prosta ze współczynnikami produktów sprzężonych zleceniowa asortymentowa wielostopniowa Zadanie 12. (KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA) Spółka KATANA wytwarza karabinki na wodę. W marcu 2004 Spółka poniosła następujące koszty: materiały bezpośrednie zł pozostałe koszty bieżącego okresu zł Materiały są wydawane do produkcji stopniowo (sukcesywnie) w miarę przebiegu procesu technologicznego, w związku z tym ich koszt rozkłada się proporcjonalnie do stopnia przerobu produkcji.... W marcu wyprodukowano

5 stron a sztuk wyrobów gotowych. W toku procesu produkcyjnego znajduje się sztuk półfabrykatów, których stopień zaawansowania w procesie technologicznym wynosi 50 %. Ustalić jednostkowe koszty wyprodukowania wyrobu gotowego i półfabrykatu. Zastanowić się w jakich firmach sporządzanie kalkulacji podziałowej prostej pozwala na uzyskanie informacji potrzebnych w zarządzaniu. Zadanie 13. (KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA) Firma ADODIS spółka z o. o. zajmuje się produkcją modnych dresów galowych z czteropaskowym nadrukiem. W bieżącym okresie rozliczeniowym poniosła następujące koszty: a) koszty materiałów bezpośrednich zł b) pozostałe koszty zł Materiały są wydawane do produkcji w momencie rozpoczęcia procesu produkcyjnego każdego wyrobu. W bieżącym okresie wyprodukowano sztuk wyrobów gotowych. W toku procesu produkcyjnego znajduje się sztuk półfabrykatów, których stopień zaawansowania w procesie wytwórczym wynosi 50%. Ustal koszt jednostkowy produktu gotowego i półproduktu. Zadanie 14. (Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami) W przedsiębiorstwie produkcyjnym Sama Słodycz Spółka z o. o. wytwarza się jeden produkt w pięciu rodzajach opakowań (O1, O2, O3, O4, O5) z tego samego surowca. W ciągu miesiąca na produkcję wszystkich opakowań poniesiono koszty w wysokości złotych. Koszty wytworzenia poszczególnych wyrobów są proporcjonalne do ich wagi. Wielkość produkcji oraz wagę każdego opakowania zawiera tabela: Wyrób Wielkość produkcji (szt.) O ,4 O ,3 O ,2 O ,6 O ,5 Waga opakowania (kg) Dokonać kalkulacji kosztów jednostkowych każdego opakowania i sprawdzić poprawność obliczeń. Zadanie 15. (kalkulacja podziałowa ze współczynnikami) Przedsiębiorstwo wytwórcze FERIE Spółka z o. o. produkuje z tego samego surowca dwa rodzaje wyrobów: oranżadę czerwoną oraz oranżadę żółtą. W styczniu wyprodukowano 900l oranżady czerwonej i litrów oranżady żółtej oraz 600 litrów półfabrykatu oranżady żółtej (stopień zaawansowania 50%) W okresie rozliczeniowym poniesiono koszty w wysokości złotych w tym koszty materiałów bezpośrednich wynoszą 8100 złotych. Materiały bezpośrednie są wydawane w momencie rozpoczęcia produkcji. Przyjmując, że koszty wspólne obu rodzajów oranżad kształtują się następująco: w zakresie materiałów bezpośrednich 2:3 w zakresie kosztów przerobu 1:2, Oblicz jednostkowe koszty 1 litra oranżady obu rodzajów. Zadanie 16. (kalkulacja podziałowa ze współczynnikami) Stan kosztów produkcji na koniec miesiąca jest następujący: materiały bezpośrednie: zł płace bezpośrednie: zł koszty wydziałowe zł Przedsiębiorstwo produkuje dwa wyroby A i B z tych samych surowców, według tej samej technologii. W miesiącu sprawozdawczym wyprodukowano: wyrób A 80 szt. wyrobów gotowych i 40 szt. produktów niezakończonych przerobionych w 50%; wyrób B 170 szt. wyrobów gotowych i 75 szt. produktów niezakończonych przerobionych w 40%; Zużycie materiałów na jednostkę wyrobu wynosi: wyrób A 1 kg; wyrób B - 2 kg; Dla kosztów przerobu przyjęto współczynnik 3 i 2. Wielkość produkcji odpowiada normalnemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. 1. Dokonaj kalkulacji produktów gotowych oraz produkcji w toku 2. Sprawdź poprawność otrzymanych wyników Zadanie 17. (Kalkulacja produktów sprzężonych odjemna) Cukrownia SACHAR w jednym procesie produkcyjnym wytwarza produkt główny w postaci cukru i produkty uboczne (wysłodki i melasę). W ciągu okresu poniesiono koszty produkcji podstawowej w kwocie zł. Do magazynu przyjęto w tym okresie t cukru. Wartość produktów ubocznych wynosi złotych. Ustalić koszt wytworzenia 1 t cukru. Zadanie 18. (kalkulacja doliczeniowa) Przedsiębiorstwo Pływak realizuje dwa zlecenia produkcyjne. Zlecenie K obejmuje produkcję szt. kajaków, a zlecenie P obejmuje produkcję szt. łodzi. Koszty bezpośrednie zlecenia K wynoszą (w tym materiały ), a zlecenia P (w tym materiały ). Zlecenia realizują dwa wydziały podstawowe. Koszty wydziału I wynoszące rozlicza się proporcjonalnie do ilości

6 stron a6 roboczogodzin (na zlecenie K przypada rgodz., na zlecenie P 500 rgodz.). Koszty wydziału II wynoszące rozlicza się proporcjonalnie do zużytych materiałów bezpośrednich. Ustalić koszt jednostkowy 1 szt. kajaku i 1 szt. łodzi. Zadanie 19. (Kalkulacja doliczeniowa) Przedsiębiorstwo LACZEK wytwarza dwa modele ekskluzywnych felg aluminiowych: TURBO i BRUM. Dane dotyczące kosztów produkcji przedstawia tabela. TURBO BRUM Razem Liczba roboczogodzin 3,6 1,8 - bezpośrednich na sztukę (rg/szt.) Miesięczna produkcja (szt.) Koszty materiałów bezpośrednich (zł/szt.) Koszty pośrednie (zł) Dokonaj kalkulacji felg TURBO i LACZEK, wiedząc że: - koszt roboczogodziny wynosi 10 zł/rg. - koszty pośrednie są rozliczane proporcjonalnie do liczby roboczogodzin. Zadanie 20. (Kalkulacja doliczeniowa) W danym okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwo produkowało dwa rodzaje wyrobów, w ramach dwóch zleceń. Zlecenie sztuk wyrobów X i zlecenie sztuk wyrobów Y. Koszty produkcji przedstawiono w tabeli. Pozycje kosztów Zlecenie 1 Zlecenie 2 Razem Materiały bezpośrednie Robocizna bezpośrednia Koszty wydziałowe Razem Ustal jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów w ramach obu zleceń rozliczając koszty wydziałowe w następujący sposób: a) proporcjonalnie do materiałów bezpośrednich b) proporcjonalnie do robocizny bezpośredniej c) proporcjonalnie do sumy kosztów bezpośrednich Zadanie 21. (Kalkulacja doliczeniowa) Spółka ZORRO wytwarza dwa typy wyrobów A i B, które są objęte odrębnymi zleceniami produkcyjnymi. Zlecenie 1 obejmuje 120 sztuk wyrobów A, a zlecenie szt. wyroku B. Produkcja odbywa się na dwóch wydziałach produkcyjnych. Koszty bieżącego okresu ujęto w tabeli: Koszty Zlecenie 1 Zlecenie 2 RAZEM Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie z narzutami Koszty wydziałowe, w tym: a) wydział I b) wydział II Koszty zarządu zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Wszystkie zlecenia zostały zakończone. Koszty wydziału I są rozliczane na zlecenia według liczby maszynogodzin, z których 75 mgodz. przypada na zlecenie 1, a 65 mgodz. na zlecenie 2. Koszty wydziału II rozlicza się proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich, a koszty zarządu do kosztu wytworzenia, Ustalić koszty zleceń oraz koszty jednostkowe wyrobów A i B. Zadanie 22. (Kalkulacja doliczeniowa) W okresie sprawozdawczym jednostka wytwórcza poniosła następujące koszty: Treść Koszty (w złotych) ogółem Produkt A Produkt B 1. Materiały bezpośrednie 40 zł/szt. 10 zł/szt. 2. Koszty zakupu Płace bezpośrednie 20 zł/szt. 8 zł/szt. 4. Koszty wydziałowe Koszty zarządu Koszty sprzedaży Razem W danym okresie wytworzono i sprzedano: 100 szt produktów gotowych A 200 szt produktów gotowych B Koszty pośrednie są rozliczane za pomocą następujących kluczy podziałowych: a) koszty zakupu w stosunku do materiałów bezpośrednich, b) koszty wydziałowe proporcjonalnie do płac bezpośrednich, c) koszty zarządu według kosztu wytworzenia produktów, d) koszty sprzedaży w stosunku do zakładowego kosztu produktów gotowych. Dokonaj kalkulacji produktów A i B. Według jakiej wartości produkty będą przyjęte do magazynu?

7 stron a7 Zadanie 23. (Kalkulacja doliczeniowa) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DOLICZYRZEPA posiada trzy wydziały produkcji podstawowej, w których wytwarza różnorodne wyroby według otrzymanych zleceń. W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące koszty: 1. materiały bezpośrednie w kwocie zł, z tego: a. na zlecenie 1: zł b. na zlecenie 2: zł 2. wynagrodzenia bezpośrednie zł z czego przypada na koszty: a. wydziału pierwszego zł, w tym: zlecenia 1: 600 zł zlecenia 2: 800 zł b. wydziału drugiego zł, w tym: zlecenie 2: zł c. wydziału trzeciego 4 800, w tym: zlecenie 1: zł zlecenie 2: zł 3. Koszty wydziałowe , w tym: a. koszty wydziału I zł b. koszty wydziału II zł c. koszty wydziału III zł 4. koszty zarządu: zł Koszty wydziałowe ponoszone przez wydziały pierwszy i drugi są rozliczane proporcjonalnie do wynagrodzeń bezpośrednich tych wydziałów, a koszty wydziału trzeciego proporcjonalnie do ilości maszynogodzin. W okresie sprawozdawczym czas pracy maszyn w tym wydziale wynosił ogółem mg, z czego na zlecenie 1 przypada 450 mg, a na zlecenie mg. Koszty zarządu dolicza się proporcjonalnie do kosztów przerobu. Oblicz koszt każdego zlecenia. Według jakiej wartości należy przyjąć do magazynu produkty będące rezultatem każdego zlecenia?. Zadanie 24. (Kalkulacja doliczeniowa) Spółka MOMOT wytwarza 3 rodzaje soków: jabłkowy, pomarańczowy i wieloowocowy. Produkcja jest realizowana na trzech wydziałach produkcyjnych. Koszty dotyczące produkcji w okresie przedstawia tabela: Koszty Wydział I Wydział II Wydział II Materiały bezpośrednie Sok jabłkowy Sok pomarańczowy Sok wieloowocowy Płace bezpośrednie Sok jabłkowy Sok pomarańczowy Sok wieloowocowy zł zł zł zł zł zł 500 zł zł zł zł zł zł 500 zł 800 zł zł zł zł zł Koszty wydziałowe zł zł zł Koszty zarządu wynoszą zł. Koszty wydziałowe rozlicza się na wyroby następująco: wydział I według płac bezpośrednich tego wydziału wydział II i III proporcjonalnie do czasu wytworzenia wyrobów. Wydział II wykonał rgodz., z czego przypada: na sok jabłkowy 400 rgodz., na sok pomarańczowy 600 rgodz. a na sok wieloowocowy rgodz. Zużycie czasu pracy na wydziale III wynosi: na sok jabłkowy 200 rgodz., na sok pomarańczowy 300 rgodz. a na sok wieloowocowy 500 rgodz. Koszty zarządu rozlicza się na wyroby w stosunku do kosztu wytworzenia. Produkcja w ciągu okresu wyniosła: 1. sok jabłkowy l, 2. sok pomarańczowy l, 3. sok wieloowocowy l. Ustalić koszt 1 l każdego soku. Zadanie 25. (Kalkulacja doliczeniowa) Firma AZS-ZAGAZ prowadzi produkcję podzespołów w ramach trzech zleceń. W danym okresie wyprodukowano: zlecenie sztuk, zlecenie 2 50 sztuk, zlecenie sztuk. Koszty bezpośrednie tych zleceń przedstawiały się następująco: Pozycje kosztów Zlecenie1 Zlecenie 2 Zlecenie 3 Materiały bezpośrednie Robocizna bezpośrednia Koszty wydziału I Koszty wydziału II w tym: materiały pośrednie robocizna pośrednia amortyzacja pozostałe Koszty zarządu Pozycje kosztów Zlecenie1 Zlecenie 2 Zlecenie 3 Liczba maszynogodzin w wydziale II Liczba roboczogodzin w wydziale II Zlecenie 2 nie zostało zakończone do końca okresu.

8 stron a8 Koszty wydziału I rozliczane są proporcjonalnie do robocizny bezpośredniej, koszty amortyzacji wydziału II proporcjonalnie do roboczogodzin, a pozostałe koszty wydziału II proporcjonalnie do maszynogodzin. W danym okresie sprzedano połowę wyrobów wyprodukowanych w ramach zlecenia 1 oraz 50 sztuk ze zlecenia 3, otrzymując odpowiednio i Ustal jednostkowy koszt wytworzenia każdego z wyrobów, podaj wartość wyrobów gotowych oraz produkcji nie zakończonej. Zadanie 26. (Kalkulacja fazowa) W przedsiębiorstwie produkcyjnym wydzielono trzy wydziały produkcyjne, w których są realizowane następujące fazy procesu technologicznego: Faza procesu Koszty produkcji (zł) Rozmiary produkcji wytworzonej (szt.) Rozmiary produkcji przekazanej do następnej fazy (II lub III) albo magazynu (w fazie III) (szt.) I II III Dokonać kalkulacji półproduktów i wyrobów gotowych stosując metodę: a) półfabrykatową, b) bezpółfabrykatową. Zadanie 27. (Kalkulacje łączone) Przedsiębiorstwo Alfa zajmuje się produkcją wyrobu X. W tym celu w fazie I przygotowuje się półprodukty A i B, które następnie zostają przekazane do fazy II. W listopadzie zostały poniesione następujące koszty: koszty materiałów oraz koszty płac Koszty zużycia materiałów w całości obciążają fazę I, natomiast koszty płac w 80 % obciążają fazę I, zaś w 20 % stanowią koszt fazy II. W fazie I materiały służące produkcji półfabrykatu A i B wydawane są z chwilą rozpoczęcia produkcji. Wyrób A jest dwa razy cięższy niż wyrób B, zaś koszty płac rozliczane są w następującej proporcji: półfabrykat A 3, półfabrykatu B 1. W bieżącym okresie wyprodukowano: 100 szt. półfabrykatu A, 30 szt. półfabrykatu A, którego stopień zaawansowania wynosi 50 % 100 szt. półfabrykatu B, 200 szt. półfabrykatu B, którego stopień zaawansowania wynosi 50 %. Do fazy II przekazano i w całości zużyto 50 szt. półfabrykatu A oraz 60 szt. półfabrykatu B, z których wyprodukowano 200 szt. wyrobu X. Oblicz: 1. Koszt jednostkowy półfabrykatów A i B 2. Koszt całkowity i jednostkowy wytworzenia wyrobu X. Zadanie 28. (Kalkulacje łączone) Firma wytwórcza Dąb produkuje z tego samego surowca dwa rodzaje wyrobów: X i Z. Produkcja przebiega w dwóch wydziałach produkcji podstawowej, w których są realizowane dwie kolejne fazy procesu technologicznego. W okresie rozliczeniowym wyprodukowano: a) w fazie pierwszej szt. półfabrykatów X oraz szt. półfabrykatów Z. W fazie tej pozostaje ponadto produkcja w toku obejmująca 400 sztuk produktu X o stopniu zaawansowania 50 % oraz 1000 sztuk produktu Z o stopniu zaawansowania 30 % b) w fazie drugiej sztuk wyrobów gotowych X oraz sztuk wyrobów gotowych Z. Odpowiednią część półfabrykatów pobrano z fazy poprzedniej. Koszty okresu rozliczeniowego wynoszą: w fazie pierwszej: zł w fazie drugiej: zł. Materiały są wydawane do produkcji sukcesywnie w miarę przebiegu procesu technologicznego. Międzyfazowe rozliczenia półfabrykatów oraz przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu dokonywane są według kosztów rzeczywistych. Koszty fazy pierwszej rozliczane są na poszczególne półfabrykaty według współczynników 2 : 2,5. Koszty produkcji fazy drugiej obciążają wyroby gotowe w relacji 4 : 2,5.

9 stron a9 Temat 5: RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH Zadanie 29. (metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych) W przedsiębiorstwie produkcja i koszty dla wyrobu X kształtowały się następująco: Miesiąc Produkcja w szt. Koszty w zł. Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Na podstawie przedstawionych danych: a) ustal koszty stałe (średnie w miesiącu) i zmienne metodą najwyższego i najniższego punktu, b) ustal jakie będą koszty jeżeli produkcja wyniesie 300 szt. produktu X, c) ustal ile wyrobów należy sprzedać w ciągu miesiąca, aby pokryć wszystkie koszty, jeżeli cena sprzedaży wyrobu X wynosi zł, d) ustal ile wyrobów należy sprzedać, aby uzyskać zysk netto w kwocie zł, jeżeli stawka podatku dochodowego wynosi 30% (dla ceny sprzedaży równej 1000 złotych) Zadanie 30. (rachunek kosztów zmiennych a rachunek kosztów pełnych) Przedsiębiorstwo MONTER produkuje jeden asortyment drewnianych pałek, dla którego ustalono następujące informacje: koszty wydziałowe (stałe) w miesiącu zł jednostkowa cena sprzedaży...7 zł jednostkowy koszt zmienny (bezpośredni)...4 zł Dane dotyczące produkcji i sprzedaży wyrobów: Wyszczególnienie Miesiąc I II III Produkcja (szt.) Sprzedaż (szt.) Na podstawie przedstawionych danych ustalić wynik finansowy w systemie rachunku kosztów pełnych oraz rachunku kosztów zmiennych (rozchód wyrobów według metody FIFO).Dokonaj interpretacji otrzymanych wyników. Temat 6: ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI WZORY POMOCNICZE: Rx ilościowy próg rentowności Rw wartościowy próg rentowności Mb marża brutto jmb jednostkowa marża brutto o Marża brutto (nadwyżka cenowa) = całkowite przychody ze sprzedaży suma kosztów zmiennych (marża brutto dla całej firmy), = cena sprzedaży (jednego produktu) jednostkowy koszt zmienny o Stopa marży brutto: (udział marży brutto w jednostkowej cenie sprzedaży) =marża brutto przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży albo = marża brutto produktu/ jednostkowa cena sprzedaży, albo = 1- (jednostkowy koszt zmienny/jednostkowa cena sprzedaży) o Próg rentowności: a. wartościowy: koszty stałe / stopa marży brutto b. ilościowy: koszty stałe / jednostkowa marża brutto o Strefa bezpieczeństwa bezwzględna: = przychody ze sprzedaży wartościowy próg rentowności o Strefa bezpieczeństwa względna (margines bezpieczeństwa): = strefa bezpieczeństwa bezwzględna/ przychód ze sprzedaży Zadanie 31. (Próg rentowności) Jednostka uzyskała przychód ze sprzedaży sztuk wyrobów w wysokości zł. Koszty zmienne tej sprzedaży wyniosły zł a koszty stałe zł. Oblicz próg rentowności (ilościowy i wartościowy) oraz względną oraz bezwzględną strefę bezpieczeństwa. Zadanie 32. (Próg rentowności przy produkcji jednoasortymentowej) Przedsiębiorstwo wytwarza jeden produkt. W następnym okresie planuje osiągnięcie zysku operacyjnego na poziomie zł, przy sprzedaży szt. produktów, po cenie 45,2 zł/szt. Ile wyniosą koszty stałe w przedsiębiorstwie, jeśli wiadomo, że jednostkowe koszty zmienne są równe 44 zł/szt? Zadanie 33. (Próg rentowności przekształcenia wzorów) Względna strefa bezpieczeństwa wynosi 10%. Stopa marży brutto wynosi 20 % a wartościowy próg rentowności zł. Ustalić: a) rzeczywiste przychody ze sprzedaży, b) rzeczywistą marżę brutto, c) koszty stałe, d) koszty zmienne, e) zysk.

10 stron a10 Zadanie 34. (Próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej metoda segmentowa) W firmie produkcyjnej SEGMENT są wytwarzane szafki na buty trzech typów. Dane dotyczące produkcji zawiera tabela: WYRÓB A B C Cena sprzedaży (zł/szt.) Jednostkowy koszt zmienny SUMA Jmb Jednostkowa marża brutto (zł/szt.) Koszty stałe wyrobów (zł) Koszty stałe przedsiębiorstwa (zł) Na podstawie przedstawionych danych uzupełnić tabelę oraz ustalić: a) ilościowy oraz wartościowy próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej. b) ile wynosi bezwzględna i względna strefa bezpieczeństwa, jeżeli firma osiąga przychody na poziomie zł? Zadanie 35. (Próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej) W przedsiębiorstwie TATARAK zestawiono następujące informacje, niezbędne do ustalenia progu rentowności. Wyszczególnienie Asortyment wyrobu X Y Z Sprzedaż (szt.) Jednostkowa cena sprzedaży (zł/szt) Jednostkowy koszt zmienny Koszty stałe firmy zł Ustalić: wartościowy próg rentowności, strefę bezpieczeństwa, koszty zmienne w punkcie krytycznym oraz aktualną stopę marży brutto. Zadanie 36. (Próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej) Przedsiębiorstwo NIEOGRANICZENI wytwarza trzy produkty: A, B i C. Koszty stałe wynoszą 4500 zł. Ustal ilościowy próg rentowności dla poszczególnych produktów, korzystając z następujących danych: A B C Zdolność produkcyjna (szt.) Popyt (szt.) Jednostkowa cena sprzedaży (zł/szt.) Jednostkowy koszt zmienny (zł/szt.) Ile wyrobów należy sprzedać, aby uzyskać zysk w kwocie zł? Zadanie 37. (Analiza progu rentowności - test) 1. Po przekroczeniu progu rentowności: a) całkowita marża brutto przekształca się z ujemnej w dodatnią, b) jednostkowe koszty stałe pozostają na dotychczasowym poziomie, c) całkowite koszty stałe są niższe od całkowitej marży brutto, d) dalsze zwiększenie produkcji powoduje zwiększenie zysku, e) żadne z powyższych. 2. W wypadku gdy planowany całkowity zysk brutto wzrasta: a) wartościowy próg rentowności maleje, b) ilościowy próg rentowności wzrasta, c) jednostkowa marża brutto wzrasta, d) wartościowy próg rentowności wzrasta, e) żadne z powyższych. 3. Wartościowy próg rentowności pozwala ustalić: a) poziom przychodów ze sprzedaży, które zapewnią pokrycie kosztów zmiennych i stałych b) o jaki % może zmniejszyć się planowany przychód ze sprzedaży, aby firma nie poniosła strat c) różnicę między planowanym a rzeczywistym poziomem przychodów ze sprzedaży d) poziom przychodów ze sprzedaży które zapewnią pokrycie kosztów zmiennych 4. Stopa marży brutto wynosi 20%. Próg rentowności w wyrażeniu wartościowym zł. Koszty stałe wynoszą: a) zł b) zł c) zł d) zł 5. Dane o wyrobach są następujące: A B C Jedn.cena sprzedaży Jedn.koszt zmienny Jednostkowa marża brutto Koszty stałe asortymentu Koszty stałe przedsiębiorstwa 8000 Ile należy sprzedać wyrobów A, żeby zapewnić rentowność. a) 808 szt. b) 800 szt. c) 642 szt. d) 646 szt.

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA Zadania_Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i odjemna Przykład_1 wyprodukowano 80 sztuk wyrobów gotowych i 50 sztuk wyrobów zaawansowanych w 40% z punktu widzenia poniesionych

Bardziej szczegółowo

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Dane dotyczące produkcji w firmie X w styczniu przedstawiają się następująco: saldo początkowe produkcji w toku 0 liczba wyrobów przekazanych do magazynu 20 000 liczba

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład III dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Kalkulacja podziałowa prosta gdzie: KC koszt całkowity

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu. Dział projektowania

Prezes Zarządu. Dział projektowania Studium przypadku - Motoparts Opis przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo MOTOPARTS SA jest producentem plastikowych elementów do samochodów osobowych. W strukturze organizacyjnej (rysunek 1) przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Kalkulacja kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Marcin Pielaszek Kalkulacja jest to proces ustalania kosztu określonego obiektu, np. kosztu wytworzenia konkretnego produktu wytworzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład II dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową.

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Zadania_Klasyfikacje kosztów Zadanie_1 Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Ubezpieczenie transportu zakupionych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4 Rachunek kalkulacyjny kosztów Wykład 4 Koszt własny sprzedaży??? Koszt własny sprzedaży: Kalkulacja kosztów art.3 ust. 1 pkt 19 uor - rzeczowych aktywach obrotowych - rozumie się przez to materiały nabyte

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna Kalkulacja podziałowa 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna z poprzedniego wykładu znamy: Czynniki decydujące o poprawności rachunku

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA. Zadanie 1

KALKULACJE KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA. Zadanie 1 KALKULACJE KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA Przedsiębiorstwo w ramach działalności pomocniczej prowadzi odkrywkę Ŝwiru. eksploatacji Ŝwirowni za dany miesiąc wynoszą: - materiały 30000 zł, - płace wraz z narzutami

Bardziej szczegółowo

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300 Zadanie 1 (rozliczanie kosztów wydziałowych) Firma K zaplanowała koszty na następny okres (w zł): materiały bezpośrednie 10 000 robocizna bezpośrednia 30 000 czynsz za halę fabryczną 10 000 wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli Zadanie 4.1. W przedsiębiorstwie produkcyjnym (produkcja wyrobów metalowych) ewidencję kosztów działalności podstawowej prowadzi się tylko w układzie rodzajowym na następujących kontach księgi głównej:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5 Dr Marcin Jędrzejczyk KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE Rozliczenia międzyokresowe czynne: Konta układu rodzajowego Rozliczenie kosztów RMK Konta układu kalkulacyjnego (1) (2)

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Etap I Bezpośrednie odniesienie kosztów rodzajowych do funkcji (wiersze 1-4) Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Wynagrodzenia na podstawie list płac obejmujących narzuty

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Ilość produkowanych komponentów

Ilość produkowanych komponentów Zad. 1 Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada zmechanizowany Zakład będący samodzielnym ośrodkiem kosztów. W ostatnim miesiącu z zakupionych komponentów w zakładzie wykonywane były 2 zlecenia produkcyjne.

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i pomiar kosztów zdarzenia dotyczące zużycia zasobów majątkowych oraz ilościowe i wartościowe określenie zużycia zasobów

Bardziej szczegółowo

III. KALKULACJA KOSZTÓW

III. KALKULACJA KOSZTÓW III. KALKULACJA KOSZTÓW ZADANIE 1. (Kalkulacja ofertowa) Alfred, student UEP prowadzi (wątpliwą moralnie) działalność gospodarczą polegającą na przygotowywaniu i sprzedaŝy prac zaliczeniowych i dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Koszty zmienne Uznaje się że ich poziom ulega zmianie wraz ze zmianą wielkości produkcji Związane są przede wszystkim z: zużyciem surowców i materiałów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Zadania z rachunkowości zarządczej

Zadania z rachunkowości zarządczej Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania Przemysław Lech Zadania z rachunkowości zarządczej Sopot 2006 Przemysław Lech 1 RACHUNEK KOSZTÓW PEŁNYCH... 3 1.1 OGÓLNY SCHEMAT ROZLICZANIA KOSZTÓW... 3 1.2 ROZLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 1 Zad.1 W polityce rachunkowości piekarni Ela Sp. z o.o. przyjęto, że wartość materiałów bezpośrednio po zakupie odpisywana jest w koszty. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Działalność pomocnicza działalność, której celem jest świadczenie usług na rzecz innych wydziałów/jednostek w przedsiębiorstwie usługi/świadczenia

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem Danuta Małkowska Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu A.36-X-14.01

Bardziej szczegółowo

Produkcja fazowa fazowej wyodrębnionych faz produkcyjnych półfabrykat każdej z faz - jednoasortymentowa lub wieloasortymentowa

Produkcja fazowa fazowej wyodrębnionych faz produkcyjnych półfabrykat każdej z faz - jednoasortymentowa lub wieloasortymentowa Kalkulacja fazowa Produkcja fazowa Organizacja produkcji fazowej produkcja masowa lub wielkoseryjna, przechodząca przez szereg wyodrębnionych faz (etapów, procesów) produkcyjnych po każdej fazie produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW (obliczenie kosztu jednostkowego dla obiektu kalkulacji)

KALKULACJA KOSZTÓW (obliczenie kosztu jednostkowego dla obiektu kalkulacji) KALKULACJA KOSZTÓW (obliczenie kosztu jednostkowego dla obiektu kalkulacji) Rachunek kosztów w ujęciu tradycyjnym: identyfikacja procesów i zasobów związanych z ponoszeniem kosztów pomiar i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Zad.2. Firm poniosła następujące koszty: Produkcja podstawowa 900 zł W tym: faza I 660 zł faza II 240 zł Koszty wydziałowe: 490zł.

Zad.2. Firm poniosła następujące koszty: Produkcja podstawowa 900 zł W tym: faza I 660 zł faza II 240 zł Koszty wydziałowe: 490zł. Zad. 1. Firma X wyprodukowała w okresie sprawozdawczym w wydziale I-200 sztuk półfabrykatów, a w wydziale II-150 sztuk wyrobów gotowych. RóŜnicę ilościową między produkcją wydziału I a wydziału II stanowi

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Budżetowanie

Temat 1: Budżetowanie Temat 1: Budżetowanie Zadanie 1.1 Zakupy towarów w przedsiębiorstwie NW w poszczególnych miesiącach wynoszą: luty 2000 zł, marzec 4000 zł, kwiecień 3000 zł. Towary zakupione w danym miesiącu są sprzedawane

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3-7. Wynik finansowy

Ćwiczenia 3-7. Wynik finansowy Ćwiczenia do przedmiotu Rachunkowość finansowa [1205600050] Ćwiczenia 37. Wynik finansowy Zadanie 3. (M. Paszula) Dokonaj ewidencji poniższych zdarzeń gospodarczych, przyjmując do ewidencji kosztów działalności

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO ORAZ JEGO REPRODUKCJA. FINANSOWE SKŁADNIKI

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych Część odchyleń w rachunku kosztów pełnych liczona jest tak samo jak w rachunku kosztów. W taki sam sposób liczy się odchylenia cen materiałów bezpośrednich,

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Do zapasów zaliczyć należy: (1) materiały, czyli przedmioty pracy nabyte w celu całkowitego zużycia w jednym cyklu produkcyjnym lub zużycia na inne potrzeby, na przykład konserwacji

Bardziej szczegółowo

Decyzje krótkoterminowe

Decyzje krótkoterminowe Decyzje krótkoterminowe Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji i krótkoterminowej oceny ich efektywności Analiza koszty rozmiary produkcji zysk CVP (ang. Cost Volume Profit) Założenia

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów

Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów Czynniki decydujące o poprawności rachunku kalkulacyjnego kosztów produkcji podstawowej Koszty podlegające kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa

Kalkulacja podziałowa Kalkulacja podziałowa stosowana w przedsiębiorstwach wytwarzających jednorodny i nieskomplikowany produkt polega na podzieleniu sumy kosztów danego okresu przez liczbę wyprodukowanych jednostek efektem

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ROZDZIAŁ I

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ROZDZIAŁ I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ROZDZIAŁ I Rachunkowość w gospodarce rynkowej 1.Rachunkowość finansowa: a) Jest zorientowana wyłącznie na zewnętrznych odbiorców informacji, b) Jest zorientowana na zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA Scenariusz lekcji opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Cele lekcji: ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 11. Produkcja pomocnicza koszty produkcji pomocniczej, rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej, ceny transferowe Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA:

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1. Które podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości i jaki akt prawny to określa? 2. Z jakich elementów składa się

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych.

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych. Plan zajęć Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Marcin Pielaszek 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W JEDNOSTKACH PRODUKCYJNYCH wybrane zagadnienia

RACHUNKOWOŚĆ W JEDNOSTKACH PRODUKCYJNYCH wybrane zagadnienia Dwutygodnik nr 12 (396) ISSN 1429-396X 20.06.2015 r. 11 RACHUNKOWOŚĆ W JEDNOSTKACH PRODUKCYJNYCH wybrane zagadnienia I. EWIDENCJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ... str. 3 1. Kiedy jednostka produkcyjna

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Sfery działalności przedsiębiorstwa FIRMA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wartość sprzedanych towarów Wartość sprzedanych materiałów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 1 1.

Bardziej szczegółowo

Produkcja fazowa. Rodzaje produkcji fazowej: łańcuchowa, równoległa

Produkcja fazowa. Rodzaje produkcji fazowej: łańcuchowa, równoległa Kalkulacja fazowa Produkcja fazowa Organizacja produkcji fazowej produkcja masowa lub wielkoseryjna, przechodząca przez szereg wyodrębnionych faz (etapów, procesów) produkcyjnych po każdej fazie produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo