Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji"

Transkrypt

1 stron a1 Temat 1: EWIDENCJA I KLASYFIKACJA KOSZTÓW Zadanie 1. (klasyfikacja kosztów) Spółka z o.o. TEKU zajmuje się produkcją mebli dla dużych dzieci. Działalność pomocniczą stanowi wydział kotłowni. W planie kont wydzielono następujące miejsca powstawania kosztów: koszty działalności podstawowej produkcyjnej, koszty działalności podstawowej handlowej, koszty wydziałowe, koszty działalności pomocniczej, koszty zarządu, koszty sprzedaży. Spółka posiada samochód ciężarowy, który jest wykorzystywany głównie na potrzeby ogólnego zarządu. W bieżącym okresie sprawozdawczym wybrane koszty spółki kształtowały się następująco: 1. amortyzacja budynku biurowego, 2. amortyzacja hali produkcyjnej, 3. amortyzacja kserokopiarki używanej przez sekretarkę, 4. dyskonto weksli własnych, 5. narzuty na wynagrodzenia pracowników obsługi maszyn (składki ZUS obciążające pracodawcę), 6. obce usługi transportowe wysyłki sprzedanych mebli, 7. odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, 8. opłata za prowadzenie konta bankowego, 9. podatek od nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym oraz halą fabryczną, 10. ogrzewanie i oświetlenie hali fabrycznej, 11. podatek od środków transportu (dotyczy samochodu ciężarowego używanego na potrzeby zarządu), 12. reklama firmy w prasie, 13. ubezpieczenie budynku biurowego, 14. ubezpieczenie samochodu ciężarowego, 15. usługi obce związane z remontem pieca w kotłowni, 16. usługi obce remont heblarki służącej do obróbki mebli, 17. utworzone odpisy na należności wątpliwe, 18. wartość produktów, które uległy zniszczeniu w wyniku powodzi, 19. wynagrodzenie pracowników kotłowni, 20. wynagrodzenie pracowników produkcyjnych (stałe wraz z dodatkiem za liczbę wykonanych mebli (akord)), 21. wynagrodzenie kierownika produkcji, 22. wynagrodzenie prezesa i jego sekretarki, 23. zapłacone kary za dostarczenie wadliwych produktów, 24. zapłacone kary za nieterminową regulację zobowiązań, 25. zużycie energii przez tokarki i frezarki, 26. zużycie materiałów opałowych w kotłowni, 27. zużycie papieru i tonera do kserokopiarki, 28. zużycie płyty pilśniowej, kleju, kołków i śrub do produkcji mebli. Podzielić koszty według następujących kryteriów klasyfikacji: 1. operacyjne, w tym: rodzajowe, według typów działalności (miejsc powstawania kosztów), 2. inne koszty (zespół 7) W wypadku kosztów działalności operacyjnej dokonać dalszej klasyfikacji: a) ze względu na zależność od zmian wielkości produkcji: zmienne, stałe, b) ze względu na możliwość odniesienia do produktu: bezpośrednie, pośrednie, c) z punktu widzenia wyceny produktów i ustalania wyniku finansowego na sprzedaży: produktu, okresu, Nr operacji Koszty działalności operacyjnej Wg reakcji na zmiany wielkości produkcji Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie Ze względu na wpływ na wynik finansowy Inne koszty (zespół 7) Koszty według rodzaju Koszty wg miejsc powstawania Koszty stałe/zmienne Koszty produktu/koszty okresu 1 4-Amortyzacja 5-Koszty zarządu Stałe Pośrednie Okresu - Zadanie 2. (Klasyfikacja kosztów) Dokonaj klasyfikacji kosztów w fabryce czekolady: Wyszczególnienie rodzaj miejsce powstawania Zużycie kakao Wynagrodzenie akordowe pracowników produkcyjnych Jednorazowa amortyzacja komputera w sekretariacie Wynagrodzenie kierownika produkcji KRYTERIUM reakcja na zmiany wielkości produkcji możliwość odniesienia kosztu na produkt

2 stron a2 Temat 2: EWIDENCJA KOSZTÓW, POJĘCIE KOSZTU WYTWORZENIA PRODUKTÓW Zadanie 3. (rozliczenie kosztów) W księgach rachunkowych firmy KARMAN na koniec okresu znajdują się następujące kwoty: 1. Przychody ze sprzedaży produktów zł 2. Zwiększenie stanu produktów zł 3. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (według kosztu planowanego) zł Cena sprzedaży netto produktu wynosi 140 zł/szt., jednostkowe kredytowe odchylenie od stałych cen ewidencyjnych 7 zł/szt., produkcja w toku według bezpośrednich kosztów wytworzenia wynosi zł. Rzeczywiste bezpośrednie koszty wytworzenia stanowią 2/3 całkowitego kosztu wytworzenia produktu. 1. Ustalić ilość sprzedanych produktów, 2. Ustalić jednostkowy rzeczywisty koszt wytworzenia produktów, 3. Ustalić rzeczywisty koszt wytworzenia sprzedanych produktów, 4. Ustalić ilość oraz rzeczywisty koszt wytworzenia produktów niesprzedanych 5. Zaksięgować wszystkie operacje związane z wytworzeniem, przyjęciem do magazynu i sprzedażą produktów stosując rozwinięty wariant rachunku kosztów. Ustalić wynik finansowy w wariancie porównawczym. Zadanie 4. (układ kalkulacyjny kosztów, pojęcie kosztu wytworzenia) W firmie BORYSEK produkującej jeden rodzaj krawężników Spółka z o. o. w maju 200X r. wytworzono szt. produktów gotowych. W maju poniesiono następujące koszty: 1. Koszty transportu produktów gotowych do odbiorcy zł 2. Opłata za prowadzenie rachunku bankowego zł 3. Jednorazowe umorzenie zestawu komputerowego o niskiej wartości zł 4. Zużycie materiałów zł 5. Wynagrodzenia brutto pracowników bezpośrednio produkcyjnych: 80h x 12 zł/h zł 6. Składki ZUS za pracowników produkcyjnych obciążające pracodawcę zł 7. Osuszanie wyrobów gotowych zł 8. Amortyzacja hali fabrycznej zł 1. Posługując się typowym układem kalkulacyjnym kosztów (poniższa tabela) ustalić całkowity koszt wytworzenia. 2. Zastanowić się czy produkcja krawężników jest opłacalna, jeżeli cena sprzedaży wynosi 3 zł/szt. Schemat 1. Ustalanie kosztu wytworzenia produktu w polskim prawie bilansowym KOSZTY RODZAJOWE Koszty bezpośrednie Zmienne koszty pośrednie Koszty pośrednie Stałe koszty pośrednie Koszty zarządu, Koszty sprzedaży, Koszty magazynowania wyrobów gotowych (jeżeli ich ponoszenie nie wynika ze specyfiki procesu produkcyjnego) Koszty strat produkcyjnych Koszty wykorzystanych zdolności produkcyjnych Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych Koszt wytworzenia produktów Koszty okresu (koszt sprzedanych produktów) BILANS (AKTYWA OBROTOWE, ZAPASY) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Źródło: Opracowanie na podstawie art. 28, ust. 3 uor Lp. Pozycje kalkulacyjne Kwota (w zł) 1. Materiały bezpośrednie 2. Wynagrodzenia bezpośrednie (koszty przerobu) 3. Inne koszty bezpośrednie (koszty przerobu) 4. Razem koszty bezpośrednie (poz ) 5. Koszty wydziałowe 6. Koszt wytworzenia (techniczny koszt wytworzenia) (poz. 4+5) 7. Koszty ogólnego zarządu 8. Zakładowy koszt wytworzenia (poz ) 9. Koszty sprzedaży 10. Całkowity koszt wytworzenia (poz )

3 stron a3 Zadanie 5. (Koszty produktu a koszty okresu) Spółka Zygzak" produkuje kaski motocyklowe. W bieżącym okresie wytworzono 80 szt. kasków, a sprzedano 150 szt. Spółka posiadała zapas kasków w ilości 120 szt., których koszt wytworzenia wyniósł 220 zł/szt. Rozchód produktów gotowych dokonywany jest metodą LIFO". Cena sprzedaży ustalona jest metodą koszt plus". Marża zysku wynosi 20%. Spółka wykorzystuje zdolność produkcyjną w 80% i w danym okresie poniosła następujące koszty: 1. zużycie materiałów bezpośrednich do produkcji kasków zł 2. podatek od nieruchomości dotyczący hali produkcyjnej zł 3. podatek od nieruchomości dotyczący biurowca 300 zł 4. koszty podróży służbowych 500 zł 5. zużycie energii przez maszyny na wydziale produkcyjnym zł Ustal koszty produktu, koszty okresu i wynik ze sprzedaży Zadanie 6. (koszty produktu i koszty okresu) Koszty firmy produkcyjnej (podatnik VAT) w marcu 200X kształtowały się następująco: a) koszty rodzajowe (amortyzacja, zużycie materiałów, wynagrodzenia, usługi obce, itp.) zł b) koszty rodzajowe zostały rozliczone w następujący sposób: - koszty bezpośrednie zł - koszty wydziałowe zmienne zł - koszty wydziałowe stałe zł - koszty zarządu zł Zapas początkowy produktu składał się 250 szt produktu X, którego koszt wytworzenia wynosi 40 zł/szt. Rozchód produktów następuje według metody FIFO. Zdolności produkcyjne są wykorzystane w 75%. Wyprodukowano szt produktu X a sprzedano szt, po cenie 90 zł/szt plus podatek VAT 22%. Ustal wynik ze sprzedaży w wariancie kalkulacyjnym. Temat 3: ROZLICZANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ Zadanie 7. (Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej koszt planowany) W końcu miesiąca na wybranych kontach przedsiębiorstwa występują poniżej podane salda: Koszty działalności pomocniczej (wydział energetyczny) zł Koszty wydziałowe zł Koszty zarządu zł Koszty działalności podstawowej zł Rozliczyć koszty działalności pomocniczej, jeżeli według przyrządów pomiarowych: a) wydziały podstawowe zużyły do produkcji kwh b) oświetlenie hali produkcyjnej wymagało zużycia kwh b) wydziały administracji i zarządu zużyły kwh c) sprzedano odbiorcom zewnętrznym kwh RAZEM kwh 1. Rozliczyć koszty działalności pomocniczej 2. Dokonać księgowań na kontach syntetycznych 3. Ustalić całkowity koszt wytworzenia zakładając, że produkcja w toku nie występuje a zdolności produkcyjne są wykorzystane na normalnym poziomie Zadanie 2 (Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej metoda układu równań) Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego DREWNIAK posiada dwa wydziały działalności pomocniczej: warsztat remontowy i wydział transportu. Koszty warsztatu wynosiły zł, a wydziału transportu zł. W ciągu okresu wydział transportu wykonał przewozy w ilości tkm, z czego na rzecz wydziału remontowego 40%. Warsztat przepracował w tym czasie 500 rgodz, z czego 425 rgodz. przypadało na naprawę tokarki, a pozostała część na remont samochodu ciężarowego. Ustal koszty jednostkowe 1 rgodz. i 1 tkm (zastosuj układ równań). Zadanie 8. (Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej metoda układu równań) Przedsiębiorstwo handlowe KICZ posiada dwa wydziały działalności pomocniczej: wydział ślusarski i kotłownię. Koszty ślusarni wynosiły zł, a kotłowni zł. W ciągu okresu wydział ślusarski przepracował rgodz., z czego na rzecz kotłowni 480 rgodz. Kotłownia wytworzyła energię w ilości kwh, z czego na rzecz ślusarni 320 kwh. Ustal koszty jednostkowe 1 rgodz. i 1 kwh energii (zastosuj układ równań) Zadanie 9. (Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej metoda układu równań) Firma produkcyjna APROPOS posiada dwa wydziały produkcyjne w ramach działalności pomocniczej: elektrownię i kotłownię. Koszty działalności pomocniczej wynosiły zł z tego na elektrownię przypadało zł a na kotłownię zł. Elektrownia wytworzyła kwh z czego: kotłownia zużyła kwh, wydziały podstawowe kwh, zarząd kwh. Kotłownia wytworzyła 400 m 3 pary, z czego elektrownia zużyła 200 m 3, wydziały podstawowe 160 m 3, zarząd 40 m 3. Rozliczyć świadczenia między wydziałami stosując układ równań. Zadanie 10. (Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej metoda układu równań) Spółka z o. o. KALKULATOR KOSZTÓW posiada trzy wydziały produkcyjne i dwa wydziały pomocnicze. Arkusz kosztów wspólnych, odnoszonych do produkcji oraz kosztów wydziałów pomocniczych przedstawia się następująco: Wydziały produkcyjne: Skrawalnia zł Mechaniczny zł

4 stron a4 Sprężarnia zł Wydziały pomocnicze: Techniczny zł Stołówka zł Koszty wydziałów pomocniczych rozliczane są w następujący sposób: WYDZIAŁY PRODUKCYJNE (Świadczeniobiorcy) WYDZIAŁY POMOCNICZE (Świadczeniobiorcy) (Świadczeniodawcy) SKRAWALNIA MECHANICZNY SPRĘŻARNIA TECHNICZNY STOŁÓWKA TECHNICZNY 20% 45% 25% - 10% STOŁÓWKA 50% 10% 20% 20% - POLECENIE: Obliczyć całkowite koszty wspólne poszczególnych wydziałów produkcyjnych, w przypadku rozliczania działalności pomocniczej zastosować metodę układu równań. Zaksięguj operacje gospodarcze na kontach syntetycznych i analitycznych. Zadanie 11. (Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej metoda układu równań) W przedsiębiorstwie przemysłu drzewnego WOODEX w ciągu miesiąca poniesiono następujące koszty związane z działalnością pomocniczą: - wydział remontowy zł - wydział ślusarski zł - zakładowy ośrodek zdrowia zł - kotłownia zł Dane do rozliczenia kosztów: 1) Remonty wymagały następujących ilości roboczogodzin: a) dla kotłowni rgodz. b) dla służby zdrowia rgodz. c) dla wydziałów podstawowych rgodz. d) dla zarządu rgodz. Remont maszyn wydziału produkcji podstawowej zostanie rozliczony w trakcie następnego roku kalendarzowego. 2) Warsztat ślusarski wykonał prace, zużywając następujące ilości roboczogodzin: a) dla wydziału remontowego rgodz. b) dla służby zdrowia rgodz. c) dla odbiorców zewnętrznych rgodz. 3) Kotłownia wytworzyła parę, którą zużyto na potrzeby: a) wydziału remontowego m 3 b) służby zdrowia m 3 c) wydziałów podstawowych m 3 d) administracji m 3 4) Świadczenia zakładowego ośrodka zdrowia są wykonywane nieodpłatnie wyłącznie na rzecz pracowników administracji przedsiębiorstwa. Dokonać rozliczenia kosztów działalności pomocniczej i zaksięgować odpowiednie sumy na kontach syntetycznych i analitycznych wykorzystując do rozliczenia wzajemnych świadczeń metodę układu równań. Temat 4: KALKULACJA KOSZTÓW KALKULACJA KOSZTÓW PODZIAŁOWA DOLICZENIOWA prosta ze współczynnikami produktów sprzężonych zleceniowa asortymentowa wielostopniowa Zadanie 12. (KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA) Spółka KATANA wytwarza karabinki na wodę. W marcu 2004 Spółka poniosła następujące koszty: materiały bezpośrednie zł pozostałe koszty bieżącego okresu zł Materiały są wydawane do produkcji stopniowo (sukcesywnie) w miarę przebiegu procesu technologicznego, w związku z tym ich koszt rozkłada się proporcjonalnie do stopnia przerobu produkcji.... W marcu wyprodukowano

5 stron a sztuk wyrobów gotowych. W toku procesu produkcyjnego znajduje się sztuk półfabrykatów, których stopień zaawansowania w procesie technologicznym wynosi 50 %. Ustalić jednostkowe koszty wyprodukowania wyrobu gotowego i półfabrykatu. Zastanowić się w jakich firmach sporządzanie kalkulacji podziałowej prostej pozwala na uzyskanie informacji potrzebnych w zarządzaniu. Zadanie 13. (KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA) Firma ADODIS spółka z o. o. zajmuje się produkcją modnych dresów galowych z czteropaskowym nadrukiem. W bieżącym okresie rozliczeniowym poniosła następujące koszty: a) koszty materiałów bezpośrednich zł b) pozostałe koszty zł Materiały są wydawane do produkcji w momencie rozpoczęcia procesu produkcyjnego każdego wyrobu. W bieżącym okresie wyprodukowano sztuk wyrobów gotowych. W toku procesu produkcyjnego znajduje się sztuk półfabrykatów, których stopień zaawansowania w procesie wytwórczym wynosi 50%. Ustal koszt jednostkowy produktu gotowego i półproduktu. Zadanie 14. (Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami) W przedsiębiorstwie produkcyjnym Sama Słodycz Spółka z o. o. wytwarza się jeden produkt w pięciu rodzajach opakowań (O1, O2, O3, O4, O5) z tego samego surowca. W ciągu miesiąca na produkcję wszystkich opakowań poniesiono koszty w wysokości złotych. Koszty wytworzenia poszczególnych wyrobów są proporcjonalne do ich wagi. Wielkość produkcji oraz wagę każdego opakowania zawiera tabela: Wyrób Wielkość produkcji (szt.) O ,4 O ,3 O ,2 O ,6 O ,5 Waga opakowania (kg) Dokonać kalkulacji kosztów jednostkowych każdego opakowania i sprawdzić poprawność obliczeń. Zadanie 15. (kalkulacja podziałowa ze współczynnikami) Przedsiębiorstwo wytwórcze FERIE Spółka z o. o. produkuje z tego samego surowca dwa rodzaje wyrobów: oranżadę czerwoną oraz oranżadę żółtą. W styczniu wyprodukowano 900l oranżady czerwonej i litrów oranżady żółtej oraz 600 litrów półfabrykatu oranżady żółtej (stopień zaawansowania 50%) W okresie rozliczeniowym poniesiono koszty w wysokości złotych w tym koszty materiałów bezpośrednich wynoszą 8100 złotych. Materiały bezpośrednie są wydawane w momencie rozpoczęcia produkcji. Przyjmując, że koszty wspólne obu rodzajów oranżad kształtują się następująco: w zakresie materiałów bezpośrednich 2:3 w zakresie kosztów przerobu 1:2, Oblicz jednostkowe koszty 1 litra oranżady obu rodzajów. Zadanie 16. (kalkulacja podziałowa ze współczynnikami) Stan kosztów produkcji na koniec miesiąca jest następujący: materiały bezpośrednie: zł płace bezpośrednie: zł koszty wydziałowe zł Przedsiębiorstwo produkuje dwa wyroby A i B z tych samych surowców, według tej samej technologii. W miesiącu sprawozdawczym wyprodukowano: wyrób A 80 szt. wyrobów gotowych i 40 szt. produktów niezakończonych przerobionych w 50%; wyrób B 170 szt. wyrobów gotowych i 75 szt. produktów niezakończonych przerobionych w 40%; Zużycie materiałów na jednostkę wyrobu wynosi: wyrób A 1 kg; wyrób B - 2 kg; Dla kosztów przerobu przyjęto współczynnik 3 i 2. Wielkość produkcji odpowiada normalnemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. 1. Dokonaj kalkulacji produktów gotowych oraz produkcji w toku 2. Sprawdź poprawność otrzymanych wyników Zadanie 17. (Kalkulacja produktów sprzężonych odjemna) Cukrownia SACHAR w jednym procesie produkcyjnym wytwarza produkt główny w postaci cukru i produkty uboczne (wysłodki i melasę). W ciągu okresu poniesiono koszty produkcji podstawowej w kwocie zł. Do magazynu przyjęto w tym okresie t cukru. Wartość produktów ubocznych wynosi złotych. Ustalić koszt wytworzenia 1 t cukru. Zadanie 18. (kalkulacja doliczeniowa) Przedsiębiorstwo Pływak realizuje dwa zlecenia produkcyjne. Zlecenie K obejmuje produkcję szt. kajaków, a zlecenie P obejmuje produkcję szt. łodzi. Koszty bezpośrednie zlecenia K wynoszą (w tym materiały ), a zlecenia P (w tym materiały ). Zlecenia realizują dwa wydziały podstawowe. Koszty wydziału I wynoszące rozlicza się proporcjonalnie do ilości

6 stron a6 roboczogodzin (na zlecenie K przypada rgodz., na zlecenie P 500 rgodz.). Koszty wydziału II wynoszące rozlicza się proporcjonalnie do zużytych materiałów bezpośrednich. Ustalić koszt jednostkowy 1 szt. kajaku i 1 szt. łodzi. Zadanie 19. (Kalkulacja doliczeniowa) Przedsiębiorstwo LACZEK wytwarza dwa modele ekskluzywnych felg aluminiowych: TURBO i BRUM. Dane dotyczące kosztów produkcji przedstawia tabela. TURBO BRUM Razem Liczba roboczogodzin 3,6 1,8 - bezpośrednich na sztukę (rg/szt.) Miesięczna produkcja (szt.) Koszty materiałów bezpośrednich (zł/szt.) Koszty pośrednie (zł) Dokonaj kalkulacji felg TURBO i LACZEK, wiedząc że: - koszt roboczogodziny wynosi 10 zł/rg. - koszty pośrednie są rozliczane proporcjonalnie do liczby roboczogodzin. Zadanie 20. (Kalkulacja doliczeniowa) W danym okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwo produkowało dwa rodzaje wyrobów, w ramach dwóch zleceń. Zlecenie sztuk wyrobów X i zlecenie sztuk wyrobów Y. Koszty produkcji przedstawiono w tabeli. Pozycje kosztów Zlecenie 1 Zlecenie 2 Razem Materiały bezpośrednie Robocizna bezpośrednia Koszty wydziałowe Razem Ustal jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów w ramach obu zleceń rozliczając koszty wydziałowe w następujący sposób: a) proporcjonalnie do materiałów bezpośrednich b) proporcjonalnie do robocizny bezpośredniej c) proporcjonalnie do sumy kosztów bezpośrednich Zadanie 21. (Kalkulacja doliczeniowa) Spółka ZORRO wytwarza dwa typy wyrobów A i B, które są objęte odrębnymi zleceniami produkcyjnymi. Zlecenie 1 obejmuje 120 sztuk wyrobów A, a zlecenie szt. wyroku B. Produkcja odbywa się na dwóch wydziałach produkcyjnych. Koszty bieżącego okresu ujęto w tabeli: Koszty Zlecenie 1 Zlecenie 2 RAZEM Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie z narzutami Koszty wydziałowe, w tym: a) wydział I b) wydział II Koszty zarządu zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Wszystkie zlecenia zostały zakończone. Koszty wydziału I są rozliczane na zlecenia według liczby maszynogodzin, z których 75 mgodz. przypada na zlecenie 1, a 65 mgodz. na zlecenie 2. Koszty wydziału II rozlicza się proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich, a koszty zarządu do kosztu wytworzenia, Ustalić koszty zleceń oraz koszty jednostkowe wyrobów A i B. Zadanie 22. (Kalkulacja doliczeniowa) W okresie sprawozdawczym jednostka wytwórcza poniosła następujące koszty: Treść Koszty (w złotych) ogółem Produkt A Produkt B 1. Materiały bezpośrednie 40 zł/szt. 10 zł/szt. 2. Koszty zakupu Płace bezpośrednie 20 zł/szt. 8 zł/szt. 4. Koszty wydziałowe Koszty zarządu Koszty sprzedaży Razem W danym okresie wytworzono i sprzedano: 100 szt produktów gotowych A 200 szt produktów gotowych B Koszty pośrednie są rozliczane za pomocą następujących kluczy podziałowych: a) koszty zakupu w stosunku do materiałów bezpośrednich, b) koszty wydziałowe proporcjonalnie do płac bezpośrednich, c) koszty zarządu według kosztu wytworzenia produktów, d) koszty sprzedaży w stosunku do zakładowego kosztu produktów gotowych. Dokonaj kalkulacji produktów A i B. Według jakiej wartości produkty będą przyjęte do magazynu?

7 stron a7 Zadanie 23. (Kalkulacja doliczeniowa) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DOLICZYRZEPA posiada trzy wydziały produkcji podstawowej, w których wytwarza różnorodne wyroby według otrzymanych zleceń. W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące koszty: 1. materiały bezpośrednie w kwocie zł, z tego: a. na zlecenie 1: zł b. na zlecenie 2: zł 2. wynagrodzenia bezpośrednie zł z czego przypada na koszty: a. wydziału pierwszego zł, w tym: zlecenia 1: 600 zł zlecenia 2: 800 zł b. wydziału drugiego zł, w tym: zlecenie 2: zł c. wydziału trzeciego 4 800, w tym: zlecenie 1: zł zlecenie 2: zł 3. Koszty wydziałowe , w tym: a. koszty wydziału I zł b. koszty wydziału II zł c. koszty wydziału III zł 4. koszty zarządu: zł Koszty wydziałowe ponoszone przez wydziały pierwszy i drugi są rozliczane proporcjonalnie do wynagrodzeń bezpośrednich tych wydziałów, a koszty wydziału trzeciego proporcjonalnie do ilości maszynogodzin. W okresie sprawozdawczym czas pracy maszyn w tym wydziale wynosił ogółem mg, z czego na zlecenie 1 przypada 450 mg, a na zlecenie mg. Koszty zarządu dolicza się proporcjonalnie do kosztów przerobu. Oblicz koszt każdego zlecenia. Według jakiej wartości należy przyjąć do magazynu produkty będące rezultatem każdego zlecenia?. Zadanie 24. (Kalkulacja doliczeniowa) Spółka MOMOT wytwarza 3 rodzaje soków: jabłkowy, pomarańczowy i wieloowocowy. Produkcja jest realizowana na trzech wydziałach produkcyjnych. Koszty dotyczące produkcji w okresie przedstawia tabela: Koszty Wydział I Wydział II Wydział II Materiały bezpośrednie Sok jabłkowy Sok pomarańczowy Sok wieloowocowy Płace bezpośrednie Sok jabłkowy Sok pomarańczowy Sok wieloowocowy zł zł zł zł zł zł 500 zł zł zł zł zł zł 500 zł 800 zł zł zł zł zł Koszty wydziałowe zł zł zł Koszty zarządu wynoszą zł. Koszty wydziałowe rozlicza się na wyroby następująco: wydział I według płac bezpośrednich tego wydziału wydział II i III proporcjonalnie do czasu wytworzenia wyrobów. Wydział II wykonał rgodz., z czego przypada: na sok jabłkowy 400 rgodz., na sok pomarańczowy 600 rgodz. a na sok wieloowocowy rgodz. Zużycie czasu pracy na wydziale III wynosi: na sok jabłkowy 200 rgodz., na sok pomarańczowy 300 rgodz. a na sok wieloowocowy 500 rgodz. Koszty zarządu rozlicza się na wyroby w stosunku do kosztu wytworzenia. Produkcja w ciągu okresu wyniosła: 1. sok jabłkowy l, 2. sok pomarańczowy l, 3. sok wieloowocowy l. Ustalić koszt 1 l każdego soku. Zadanie 25. (Kalkulacja doliczeniowa) Firma AZS-ZAGAZ prowadzi produkcję podzespołów w ramach trzech zleceń. W danym okresie wyprodukowano: zlecenie sztuk, zlecenie 2 50 sztuk, zlecenie sztuk. Koszty bezpośrednie tych zleceń przedstawiały się następująco: Pozycje kosztów Zlecenie1 Zlecenie 2 Zlecenie 3 Materiały bezpośrednie Robocizna bezpośrednia Koszty wydziału I Koszty wydziału II w tym: materiały pośrednie robocizna pośrednia amortyzacja pozostałe Koszty zarządu Pozycje kosztów Zlecenie1 Zlecenie 2 Zlecenie 3 Liczba maszynogodzin w wydziale II Liczba roboczogodzin w wydziale II Zlecenie 2 nie zostało zakończone do końca okresu.

8 stron a8 Koszty wydziału I rozliczane są proporcjonalnie do robocizny bezpośredniej, koszty amortyzacji wydziału II proporcjonalnie do roboczogodzin, a pozostałe koszty wydziału II proporcjonalnie do maszynogodzin. W danym okresie sprzedano połowę wyrobów wyprodukowanych w ramach zlecenia 1 oraz 50 sztuk ze zlecenia 3, otrzymując odpowiednio i Ustal jednostkowy koszt wytworzenia każdego z wyrobów, podaj wartość wyrobów gotowych oraz produkcji nie zakończonej. Zadanie 26. (Kalkulacja fazowa) W przedsiębiorstwie produkcyjnym wydzielono trzy wydziały produkcyjne, w których są realizowane następujące fazy procesu technologicznego: Faza procesu Koszty produkcji (zł) Rozmiary produkcji wytworzonej (szt.) Rozmiary produkcji przekazanej do następnej fazy (II lub III) albo magazynu (w fazie III) (szt.) I II III Dokonać kalkulacji półproduktów i wyrobów gotowych stosując metodę: a) półfabrykatową, b) bezpółfabrykatową. Zadanie 27. (Kalkulacje łączone) Przedsiębiorstwo Alfa zajmuje się produkcją wyrobu X. W tym celu w fazie I przygotowuje się półprodukty A i B, które następnie zostają przekazane do fazy II. W listopadzie zostały poniesione następujące koszty: koszty materiałów oraz koszty płac Koszty zużycia materiałów w całości obciążają fazę I, natomiast koszty płac w 80 % obciążają fazę I, zaś w 20 % stanowią koszt fazy II. W fazie I materiały służące produkcji półfabrykatu A i B wydawane są z chwilą rozpoczęcia produkcji. Wyrób A jest dwa razy cięższy niż wyrób B, zaś koszty płac rozliczane są w następującej proporcji: półfabrykat A 3, półfabrykatu B 1. W bieżącym okresie wyprodukowano: 100 szt. półfabrykatu A, 30 szt. półfabrykatu A, którego stopień zaawansowania wynosi 50 % 100 szt. półfabrykatu B, 200 szt. półfabrykatu B, którego stopień zaawansowania wynosi 50 %. Do fazy II przekazano i w całości zużyto 50 szt. półfabrykatu A oraz 60 szt. półfabrykatu B, z których wyprodukowano 200 szt. wyrobu X. Oblicz: 1. Koszt jednostkowy półfabrykatów A i B 2. Koszt całkowity i jednostkowy wytworzenia wyrobu X. Zadanie 28. (Kalkulacje łączone) Firma wytwórcza Dąb produkuje z tego samego surowca dwa rodzaje wyrobów: X i Z. Produkcja przebiega w dwóch wydziałach produkcji podstawowej, w których są realizowane dwie kolejne fazy procesu technologicznego. W okresie rozliczeniowym wyprodukowano: a) w fazie pierwszej szt. półfabrykatów X oraz szt. półfabrykatów Z. W fazie tej pozostaje ponadto produkcja w toku obejmująca 400 sztuk produktu X o stopniu zaawansowania 50 % oraz 1000 sztuk produktu Z o stopniu zaawansowania 30 % b) w fazie drugiej sztuk wyrobów gotowych X oraz sztuk wyrobów gotowych Z. Odpowiednią część półfabrykatów pobrano z fazy poprzedniej. Koszty okresu rozliczeniowego wynoszą: w fazie pierwszej: zł w fazie drugiej: zł. Materiały są wydawane do produkcji sukcesywnie w miarę przebiegu procesu technologicznego. Międzyfazowe rozliczenia półfabrykatów oraz przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu dokonywane są według kosztów rzeczywistych. Koszty fazy pierwszej rozliczane są na poszczególne półfabrykaty według współczynników 2 : 2,5. Koszty produkcji fazy drugiej obciążają wyroby gotowe w relacji 4 : 2,5.

9 stron a9 Temat 5: RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH Zadanie 29. (metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych) W przedsiębiorstwie produkcja i koszty dla wyrobu X kształtowały się następująco: Miesiąc Produkcja w szt. Koszty w zł. Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Na podstawie przedstawionych danych: a) ustal koszty stałe (średnie w miesiącu) i zmienne metodą najwyższego i najniższego punktu, b) ustal jakie będą koszty jeżeli produkcja wyniesie 300 szt. produktu X, c) ustal ile wyrobów należy sprzedać w ciągu miesiąca, aby pokryć wszystkie koszty, jeżeli cena sprzedaży wyrobu X wynosi zł, d) ustal ile wyrobów należy sprzedać, aby uzyskać zysk netto w kwocie zł, jeżeli stawka podatku dochodowego wynosi 30% (dla ceny sprzedaży równej 1000 złotych) Zadanie 30. (rachunek kosztów zmiennych a rachunek kosztów pełnych) Przedsiębiorstwo MONTER produkuje jeden asortyment drewnianych pałek, dla którego ustalono następujące informacje: koszty wydziałowe (stałe) w miesiącu zł jednostkowa cena sprzedaży...7 zł jednostkowy koszt zmienny (bezpośredni)...4 zł Dane dotyczące produkcji i sprzedaży wyrobów: Wyszczególnienie Miesiąc I II III Produkcja (szt.) Sprzedaż (szt.) Na podstawie przedstawionych danych ustalić wynik finansowy w systemie rachunku kosztów pełnych oraz rachunku kosztów zmiennych (rozchód wyrobów według metody FIFO).Dokonaj interpretacji otrzymanych wyników. Temat 6: ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI WZORY POMOCNICZE: Rx ilościowy próg rentowności Rw wartościowy próg rentowności Mb marża brutto jmb jednostkowa marża brutto o Marża brutto (nadwyżka cenowa) = całkowite przychody ze sprzedaży suma kosztów zmiennych (marża brutto dla całej firmy), = cena sprzedaży (jednego produktu) jednostkowy koszt zmienny o Stopa marży brutto: (udział marży brutto w jednostkowej cenie sprzedaży) =marża brutto przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży albo = marża brutto produktu/ jednostkowa cena sprzedaży, albo = 1- (jednostkowy koszt zmienny/jednostkowa cena sprzedaży) o Próg rentowności: a. wartościowy: koszty stałe / stopa marży brutto b. ilościowy: koszty stałe / jednostkowa marża brutto o Strefa bezpieczeństwa bezwzględna: = przychody ze sprzedaży wartościowy próg rentowności o Strefa bezpieczeństwa względna (margines bezpieczeństwa): = strefa bezpieczeństwa bezwzględna/ przychód ze sprzedaży Zadanie 31. (Próg rentowności) Jednostka uzyskała przychód ze sprzedaży sztuk wyrobów w wysokości zł. Koszty zmienne tej sprzedaży wyniosły zł a koszty stałe zł. Oblicz próg rentowności (ilościowy i wartościowy) oraz względną oraz bezwzględną strefę bezpieczeństwa. Zadanie 32. (Próg rentowności przy produkcji jednoasortymentowej) Przedsiębiorstwo wytwarza jeden produkt. W następnym okresie planuje osiągnięcie zysku operacyjnego na poziomie zł, przy sprzedaży szt. produktów, po cenie 45,2 zł/szt. Ile wyniosą koszty stałe w przedsiębiorstwie, jeśli wiadomo, że jednostkowe koszty zmienne są równe 44 zł/szt? Zadanie 33. (Próg rentowności przekształcenia wzorów) Względna strefa bezpieczeństwa wynosi 10%. Stopa marży brutto wynosi 20 % a wartościowy próg rentowności zł. Ustalić: a) rzeczywiste przychody ze sprzedaży, b) rzeczywistą marżę brutto, c) koszty stałe, d) koszty zmienne, e) zysk.

10 stron a10 Zadanie 34. (Próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej metoda segmentowa) W firmie produkcyjnej SEGMENT są wytwarzane szafki na buty trzech typów. Dane dotyczące produkcji zawiera tabela: WYRÓB A B C Cena sprzedaży (zł/szt.) Jednostkowy koszt zmienny SUMA Jmb Jednostkowa marża brutto (zł/szt.) Koszty stałe wyrobów (zł) Koszty stałe przedsiębiorstwa (zł) Na podstawie przedstawionych danych uzupełnić tabelę oraz ustalić: a) ilościowy oraz wartościowy próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej. b) ile wynosi bezwzględna i względna strefa bezpieczeństwa, jeżeli firma osiąga przychody na poziomie zł? Zadanie 35. (Próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej) W przedsiębiorstwie TATARAK zestawiono następujące informacje, niezbędne do ustalenia progu rentowności. Wyszczególnienie Asortyment wyrobu X Y Z Sprzedaż (szt.) Jednostkowa cena sprzedaży (zł/szt) Jednostkowy koszt zmienny Koszty stałe firmy zł Ustalić: wartościowy próg rentowności, strefę bezpieczeństwa, koszty zmienne w punkcie krytycznym oraz aktualną stopę marży brutto. Zadanie 36. (Próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej) Przedsiębiorstwo NIEOGRANICZENI wytwarza trzy produkty: A, B i C. Koszty stałe wynoszą 4500 zł. Ustal ilościowy próg rentowności dla poszczególnych produktów, korzystając z następujących danych: A B C Zdolność produkcyjna (szt.) Popyt (szt.) Jednostkowa cena sprzedaży (zł/szt.) Jednostkowy koszt zmienny (zł/szt.) Ile wyrobów należy sprzedać, aby uzyskać zysk w kwocie zł? Zadanie 37. (Analiza progu rentowności - test) 1. Po przekroczeniu progu rentowności: a) całkowita marża brutto przekształca się z ujemnej w dodatnią, b) jednostkowe koszty stałe pozostają na dotychczasowym poziomie, c) całkowite koszty stałe są niższe od całkowitej marży brutto, d) dalsze zwiększenie produkcji powoduje zwiększenie zysku, e) żadne z powyższych. 2. W wypadku gdy planowany całkowity zysk brutto wzrasta: a) wartościowy próg rentowności maleje, b) ilościowy próg rentowności wzrasta, c) jednostkowa marża brutto wzrasta, d) wartościowy próg rentowności wzrasta, e) żadne z powyższych. 3. Wartościowy próg rentowności pozwala ustalić: a) poziom przychodów ze sprzedaży, które zapewnią pokrycie kosztów zmiennych i stałych b) o jaki % może zmniejszyć się planowany przychód ze sprzedaży, aby firma nie poniosła strat c) różnicę między planowanym a rzeczywistym poziomem przychodów ze sprzedaży d) poziom przychodów ze sprzedaży które zapewnią pokrycie kosztów zmiennych 4. Stopa marży brutto wynosi 20%. Próg rentowności w wyrażeniu wartościowym zł. Koszty stałe wynoszą: a) zł b) zł c) zł d) zł 5. Dane o wyrobach są następujące: A B C Jedn.cena sprzedaży Jedn.koszt zmienny Jednostkowa marża brutto Koszty stałe asortymentu Koszty stałe przedsiębiorstwa 8000 Ile należy sprzedać wyrobów A, żeby zapewnić rentowność. a) 808 szt. b) 800 szt. c) 642 szt. d) 646 szt.

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem dr Tomasz Wnuk-Pel 1 WYKŁAD 1 CASE 1 (ustalanie zysku na sprzedaży) MAXIPROFIT SA jest jednooddziałową firmą produkującą

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 RACHUNEK KOSZTÓW 3. Która z poniżej przedstawionych informacji o kosztach jest najbardziej użyteczna z punktu widzenia podejmowania decyzji długookresowych: a) informacja o kosztach wg rodzaju, b) kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach

Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach Anna Stronczek Anna Surowiec Joanna Sawicka Elżbieta Marcinkowska Małgorzata Białas UCZELNIE TECHNICZNE C.H. Beck Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 343[01].O1.05

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 343[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Aneta Łabędzka Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 343[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych Rachunkowośd finansowa Rachunkowośd zarządcza Poza rachunkowością Jawnośd (Tajne/Jawne) Kierownictwo Inwestorzy Pracownicy Banki Dostawcy Odbiorcy Rząd i agendy rządowe Społeczeostwo dr Stanisław Hooko,

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Rachunkowość finansowa wykład I i II semestr Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Elżbiety

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych Rachunkowośd finansowa Rachunkowośd zarządcza Poza rachunkowością Jawnośd (Tajne/Jawne) Kierownictwo Inwestorzy Pracownicy Banki Dostawcy Odbiorcy Rząd i agendy rządowe Społeczeostwo dr Stanisław Hooko,

Bardziej szczegółowo

Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest

Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie wszystkich niezbędnych informacji na temat prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Na podstawie poniższych informacji ogólnych i listy parametrów przy wykorzystaniu formuł programu Excel (bez wpisywania liczb bezpośrednio z klawiatury

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie kosztów i przychodów 341[02].Z5.01

Klasyfikowanie kosztów i przychodów 341[02].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Klasyfikowanie kosztów i przychodów 341[02].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 5. ustalania wyniku finansowego

WYKŁAD 5. ustalania wyniku finansowego WYKŁAD 5 Temat: Zagadnienia: Zasady funkcjonowania kont wynikowych i ustalania wyniku finansowego 1. Pojecie i istota operacji wynikowych 2. Zasady ustalania wyniku finansowego 3. Elementy wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

Aneta Englot. Rachunkowość. spółdzielni socjalnej

Aneta Englot. Rachunkowość. spółdzielni socjalnej Aneta Englot Rachunkowość spółdzielni socjalnej druk 978-83-62744-61-9 pdf 978-83-64496-03-5 epub 978-83-64496-04-2 mobi 978-83-64496-05-9 I. WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI Spółdzielnie socjalne to jednostki

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I PRZYCHODY PRODUKTY

KOSZTY I PRZYCHODY PRODUKTY I PRZYCHODY PRODUKTY dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2014 POJĘCIE KOSZTÓW koszty i straty to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo