RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1"

Transkrypt

1 RACHUNEK KOSZTÓW 3. Która z poniżej przedstawionych informacji o kosztach jest najbardziej użyteczna z punktu widzenia podejmowania decyzji długookresowych: a) informacja o kosztach wg rodzaju, b) kształtowanie się kosztów w zależności od rozmiaru działalności, c) informacja o kosztach zapadłych. 4. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe: a) koszty mogą być klasyfikowane na wiele sposobów, b) istnieje jeden obiektywny koszt wyrobu a zadaniem rachunku kosztów jest udzielenie informacji na temat wysokości tego kosztu, a) oba powyższe. 6. Pojęciem bliskoznacznym rachunku kosztów postulowanych jest: a) budżetowanie kosztów, b) rachunek kosztów zmiennych, c) rachunek kosztów normatywnych. 7. Rachunkowość finansowa posługuje się pojęciem: a) kosztów ogólnego zarządu, b) utraconych korzyści, c) marginalnych. 8. Czy jest prawdą, że sprawozdanie rachunek zysków i strat prezentuje koszty z podziałem na koszty: a) produktu i okresu, b) zmienne i stałe, c) kontrolowane i niekontrolowane. 9. W rachunkowości finansowej do wyceny zapasów brane są pod uwagę: a) produkcyjne koszty wytworzenia, b) koszty poniesione w okresie sprawozdawczym, c) koszty zmienne wytworzenia. 11. Rozliczenie kosztów wydziałowych produkcji pomocniczej o produkcji jednorodnej może być dokonane jeżeli znane są następujące wielkości: a) wielkość świadczonych usług przez wydział produkcji pomocniczej, b) suma kosztów wydziału produkcji pomocniczej, c) oba. 12. Różnica pomiędzy rachunkiem kosztów pełnych i zmiennych: a) materiały bezpośrednie, b) zmienne koszty pośrednie produkcji, c) stałe koszty pośrednie produkcji. 13. Wysoka technologia najlepszy rachunek kosztów to: a) rachunek kosztów standardowych, b) zmiennych, c) działań. 14. Cykl życia produktu obejmuje fazy: a) tylko poza produkcyjną, b) wszystkie, c) przed i posprzedażną. 15. Co nie powoduje zwiększenia wartości produktów: dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

2 a) pakowanie, b) naprawa braków, c) zamówienie. 16. Koszt wytworzenia produktu obejmuje według ustawy o rachunkowości przypadające na okres wytworzenia koszty pośrednie produkcji: a) wszystkie, b) uzasadnione, c) zmienne. 17. Koszty zarządu to: a) koszty okresu, b) koszty produktów, c) koszty okresu lub produktu. 18. Koszty zapadłe: a) mogą być na pewien czas odroczone, b) nie można uniknąć, gdyż powstały na skutek wcześniej podjętych decyzji, c) odpowiadające niewykorzystanym zdolnościom wytwórczym. 20. Do wad tradycyjnego (sprawozdawczego) rachunku kosztów pełnych należą: a) dołączanie informacji będących podstawą ustalenia wpływu skali produkcji na wielkość kosztu jednostkowego, b) stosunkowa łatwość przeprowadzania takiego rachunku, c) umowne rozliczanie kosztów pośrednich między produkty. 21. Zysk na sprzedaży produkcji będzie większy przy zastosowaniu rachunku kosztów zmiennych niż przy rachunku kosztów pełnych jeśli: a) produkcja okresu będzie większa od sprzedaży, b) produkcja i sprzedaż okresu będą sobie równe, c) produkcja okresu będzie mniejsza od sprzedaży. 22. Porównawczy rachunek zysków i strat wykorzystuje do ustalenia wyniku finansowego spółki koszty w układzie: a) rodzajowym, b) podmiotowym, c) przedmiotowym. 23. Badanie wpływu zmian struktury zużycia jest istotne przy analizie kosztów materiałów gdy: a) spółka produkuje różne wyroby z tego samego materiału, b) produkuje wyroby z różnych materiałów, c) realizuje produkcję na podstawie jednego rodzaju materiału o sezonowo zmiennej jego jakości. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 2

3 RACHUNEK KOSZTÓW 1. Koszty okresu to koszty które: a) są wykazane w bilansie w pozycji aktywów zapasy, b) są wykazane w rachunku zysków i strat w pozycji koszt wytworzenia sprzedanych produktów, c) nie są związane z produkcją i nie biorą udziału w wycenie zapasów. 2. Zapas początkowy wyrobów gotowych wynosi 20000, koszty wytworzenia wyrobów gotowych bieżącego okresu 75000, zysk brutto ze sprzedaży , przychód ze sprzedaży Jaki jest koszt wytworzenia sprzedanych produktów: a) ( = 60000), b) 95000, c) Do kosztów pośrednich produkcyjnych zaliczamy: a) wynagrodzenie kierownika produkcji, b) wynagrodzenia kierownika działu handlowego, c) oba powyższe. 4. Dla wielkości produkcji 3000 sztuk całkowite koszty zmienne 4500, całkowite koszty stałe Jak będą się kształtowały koszty zmienne na jednostkę przy wielkości produkcji 3200 sztuk przy założeniu, że taki wzrost produkcji mieści się w przedziale istotności: a) 1,50 (4500 : 3000 = 1,50), b) 2,50, c) 1, Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w stosunku do kosztów stałych: a) mogą ulec zmianie jeśli rozmiary działalności firmy wykroczą poza przedział istotności, b) automatyzacja procesów produkcyjnych zwiększy koszty zmienne, c) oba powyższe są prawdziwe. 6. Najwyższy i najniższy poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych mierzonych liczbą maszynogodzin wynosi i maszynogodzin. Najniższy poziom kosztu energii elektrycznej wynosi Koszty zmienne na 1 maszynogodzinę 0,40 zł. Które z twierdzeń jest prawdziwe: a) najniższa wartość kosztu energii elektrycznej wynosi 2.400, b) różnica między najwyższym a najniższym poziomem kosztu energii elektrycznej równa się 1600, c) koszty stałe wynoszą KCmin = 6000 zł KZmin = 5000 mh * 0,4 zł/mh = 2000 zł KS = 4000 zł KZmax = 9000 mh * 0,4 zł/mh = 3600 zł KS = 4000 zł KC = 7600 zł 7.System rachunku kosztów odpowiedni dla kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia przy produkcji o charakterze jednostkowym lub seryjnym niepowtarzalnym to: dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 3

4 a) kalkulacja doliczeniowa, b) kalkulacja podziałowa, c) kalkulacja produktów łącznych. 8. Która z jednostek będzie stosowała raczej kalkulację podziałową niż doliczeniową? a) firma architektoniczna, b) producent farb, c) firma budowlana. 9. Jednostki przeliczeniowe (umowne) to: a) ilość jednostek, które mogłyby być wytworzone w 100% przy danym zaangażowaniu środków produkcji w rozpatrywanym okresie, b) ilość jednostek rzeczywistych, które zostały zakończone w 100% z punktu widzenia materiałów bezpośrednich i w ponad 50% z punktu widzenia kosztów przerobu, c) ilość jednostek rzeczywistych, których produkcję rozpoczęto w rozpatrywanym okresie oraz stopień zaangażowania wynosi ponad 50%. 10. Przedział istotności to nie: a) przedział wielkości produkcji lub sprzedaży, w którym koszty całkowite pozostają na niezmienionym poziomie, b) przedział wielkości produkcji lub sprzedaży, w którym jednostkowy koszt zmienny pozostaje na niezmienionym poziomie, c) przedział wielkości produkcji lub sprzedaży, w którym koszty stałe pozostają na niezmienionym poziomie. 15. Który z poniższych nie jest przykładem ośrodka odpowiedzialności: a) ośrodek kosztów, b) ośrodek rentowności, c) ośrodek strategiczny. 16. Który z wymienionych budżetów jest przygotowany najwcześniej: a) budżet środków pieniężnych, b) budżet sprzedaży, c) budżet produkcji. 18. Który z poniższych budżetów wchodzi w skład budżetu finansowego: a) budżet kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, b) budżet sprzedaży, c) budżet środków pieniężnych. 19. W którym z poniższych budżetów wystąpi amortyzacja budynku administracji: a) budżet produkcji, b) budżet Środków pieniężnych, c) budżet kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu. 20. Budżet obejmujący swoim zakresem 12 kolejnych miesięcy, który został sporządzony dla jednego poziomu działania nazywamy: a) budżetem stałym, b) budżetem elastycznym, c) budżetem wiodącym. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 4

5 RACHUNEK KOSZTÓW 1. Koszty zapadłe to: a) koszty spowodowane podjęciem decyzji w przyszłości, które nie ulegają zmianie pod wpływem bieżącej decyzji, b) koszty poniesione i rozliczone w poprzednim okresie, c) koszty poniesione w poprzednim okresie nie mające wpływu na bieżące decyzje. 2. Przedsiębiorstwo rozważa dostarczenie swych produktów w przyszłym okresie przy pomocy własnych samochodów dostawczych lub firmy logistycznej z zewnątrz. Jaki koszt będzie nieistotny przy podjęciu decyzji: a) zakup ubezpieczenia OC na ten okres, b) zużycie paliwa, c) okresowa wymiana oleju, opon, płynu do spryskiwacza. 3. Przychody utracone w wyniku niepodjęcia najlepszej alternatywnej opcji działania nazywamy: a) kosztami utraconych korzyści, b) kosztami zapadłymi, c) przychodami zapadłymi. 4. Do kosztów zmiennych w rachunku kosztów zmiennych zaliczmy: a) wszystkie koszty zmienne produkcyjne i zmienne nieprodukcyjne, b) obciążenia z tytułu ZUS pracowników zarządu, c) amortyzacja budynku administracyjnego. 5. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe: rachunek kosztów pełnych w odróżnieniu do rachunku kosztów zmiennych: a) neutralizuje wpływy sezonowych zmian w wielkości sprzedaży na wynik na sprzedaży przedsiębiorstwa, b) dostarcza bardziej użytecznych informacji w procesie podejmowania decyzji krótkookresowych, c) pozwala na wycenę zapasów w koszcie zmiennym i w ten sposób zmniejsza wpływ zapasów na wynik na sprzedaży. 6. Które z poniższych założeń jest fałszywe dla analizy punktu krytycznego: a) koszty zmieniają się w sposób liniowy dla całego przedziału istotności, b) wszystkie koszty mogą zostać podzielone na stałe i zmienne, c) przy produkcji wieloasortymentowej zmienna struktura sprzedaży umożliwia przeprowadzenie analizy punktu krytycznego. 8. Firma MIDA osiągnęła wynik operacyjny w wysokości przy przychodach ze sprzedaży na poziomie Jednostkowe koszty zmienne wynoszą 60% przychodu ze sprzedaży. Jaka jest wielkość kosztów stałych: a) , b) , c) przychody koszty zmienne x 60% = koszty stałe wynik operacyjny = dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 5

6 9. Gdy wynik operacyjny kalkulowany wg rachunku kosztów pełnych będzie wyższy niż wynik operacyjny kalkulowany wg rachunku kosztów zmiennych (zakładając, że tylko wymienione elementy ulegną zmianie) wystąpił: a) wzrost stanu zapasów, b) zmniejszenie stanu zapasów, c) stan zapasów nie ulega zmianie. 10. Sprawozdawczość zewnętrzna wymaga stosowania: a) a rachunku kosztów zmiennych, b) rachunku kosztów pełnych, c) rachunku kosztów normalnych. 11. Do kosztów produkcyjnych zaliczamy wszystkie z poniższych z wyjątkiem: a) koszty pośrednie produkcyjne, b) koszty materiałów bezpośrednich, c) koszty sprzedaży. 13. Wadą rachunku kosztów rzeczywistych jest: a) brak informacji o jednostkowym koszcie wytworzenia w ciągu roku, b) duża wrażliwość jednostkowego kosztu wytworzenia na zmiany kosztów produkcyjnych, c) oba powyższe. 14. Jednostka stosuje rachunek kosztów normalnych. Planowana stawka pośrednich kosztów produkcyjnych wynosi 20 zł na maszynogodzinę. W listopadzie rozpoczęto trzy zlecenia produkcyjne. Zlecenie nr 115 i 116 zostały zakończone w ciągu miesiąca. Produkcja dotycząca zlecenia nr 116 została sprzedana w całości 28.XI. Na początku XI nie występowała produkcja w toku ani zapas wyrobów gotowych: zlecenie 114 zlecenie 115 zlecenie 116 Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Rzeczywista liczba mh Zapas wyrobów gotowych na koniec XI wynosi: a) , b) (zlecenie 115 zostało zakończone ale nie sprzedane x 20 złlmh = ; zlecenie 114 to produkcja w toku a zlecenie 116 jest sprzedane), c) Która z poniższych metod alokacja kosztów wydziałów produkcji pomocniczej częściowo identyfikuje usługi świadczone wzajemnie przez wydziały produkcji pomocniczej: a) metoda bezpośrednia, b) metoda kolejnych przybliżeń, c) metoda świadczeń wzajemnych. 17. Odchylenie zużycia materiałów jest ustalane poprzez: a) pomnożenie ilości materiału zużytego na realizację zadania przez różnicę ceny rzeczywistej a standardowej, b) pomnożenie standardowej ceny przez różnicę między ilością zużytych na realizację zadania materiałów a ilością standardową niezbędną do realizacji tego zadania, dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 6

7 c) ustalenie różnicy między rzeczywistym a standardowym kosztem materiałów. 18. W rachunków kosztów działania (ABC - Activity Based Costing) działaniem na poziomie jednostki produktu będzie: a) reklama grupy produktów, b) montaż komponentów, c) przygotowanie wysyłki do klienta zamówionej partii produktów. 19. W rachunków kosztów działania (ABC - Activity Based Costing) działaniem na poziomie produktu (linii produkcyjnej) będzie: a) nadzór techniczny procesu produkcyjnego, b) przygotowanie wysyłki do klienta zamówionej partii produktów, c) wysyłka katalogów reklamujących wszystkie produkty przedsiębiorstwa. 21. Kalkulacja doliczeniowa asortymentowa ma zastosowanie: a) w tych przedsiębiorstwach lub wydziałach przedsiębiorstw, które produkują masowo różne wyroby tego samego surowca ( niekiedy o różnych gatunkach), takich samych urządzeń produkcyjnych i technologicznych dla wszystkich produkowanych wyrobów, b) przy produkcji złożonych wyrobów, które są wytwarzane w małych seriach lub pojedynczo przy produkcji niepowtarzalnej albo powtarzalnej w długich odstępach czasu, c) w przedsiębiorstwach o złożonej, seryjnej i wieloasortymentowej produkcji, gdy przedmiotem kalkulacji jest całość produkcji danego wyrobu w konkretnym miesiącu, bez względu na liczbę serii wyprodukowanych w tym miesiącu. 22. Do wad tradycyjnego (sprawozdawczego) rachunku kosztów pełnych należą: a) dostarczanie informacji będących podstawą ustalenia wpływu skali produkcji na wielkość..., b) stosunkowa łatwość przeprowadzenia takiego rachunku, c) arbitralne (umowne) rozliczanie kosztów pośrednich pomiędzy produkty. 23. Zasadniczymi elementami składowymi odchyleń kosztów płac bezpośrednich są: a) odchylenia liczby godzin i odchylenia stawek płac, b) odchylenia wielkości produkcji i stawek płac, c) odchylenia wydajności prac i stawek płac. 24. Współczynniki w kalkulacji podziałowej ze współczynnikami wyrażają: a) zależność od rozmiarów produkcji, b) relacje: produkt poniesione koszty na jego wytworzenie, ma charakter zależności proporcjonalnej. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 7

8 RACHUNEK KOSZTÓW 1. Który z powyższych kosztów jest kosztem okresu: a) materiały bezpośrednie, b) koszty pośrednie produkcyjne, c) koszty ogólnego zarządu. 2. Zapas początkowy wyrobów gotowych wynosi , koszt wytworzenia wyrobów gotowych bieżącego okresu wynosi Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Jaka jest wartość zapasu końcowego wyrobów gotowych: a) 60000, b) 95000, c) (ZP = 20000, W = 75000, R = 95000, W = 60000, ZK = 35000). 3. Który z poniższych kosztów jest kosztem pośrednim produkcyjnym: a) koszt energii elektrycznej zużytej do oświetlenia budynku administracyjnego, b) koszt materiałów eksploatacyjnych zużytych do konserwacji maszyn i urządzeń produkcyjnych, c) koszt paliwa do samochodów osobowych administracji. 4. Dla wielkości produkcji na poziomie 3000 sztuk całkowite koszty zmienne wynoszą 4500 zł a całkowite koszty stałe 3000 zł. Jak będą się kształtowały całkowite koszty zmienne przy wielkości produkcji 3 200sztuk, przy założeniu, że wzrost produkcji mieści się w przedziale istotności: a) 4500, b) 4200, c) 4800 (4500/3000 x 3200 = 4800). 5. Najwyższy i najniższy poziom wykorzystania zdolności produkcyjnej mierzonej liczbą maszynogodzin wynosi odpowiednio i maszynogodzin. Najwyższa i najniższa wartość kosztów energii elektrycznej wynosi odpowiednio 2400 i 1800 zł. Przy zastosowaniu metody dwóch punktów dla potrzeb wyróżnienia kosztów stałych i zmiennych, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe: a) koszt zmienny na jedną maszynogodzinę wynosi 0,03 zł, b) koszty stałe wynoszą 600zł, c) koszty stałe wynoszą 300zł. jednostkowy koszt zmienny = 2400 zł zł 7000 mh 5000 mh = 0,3 koszt stały najniższy = 1800 zł - (0,3 x 5000) = 300 koszt stały najwyższy= 2400 zł - (0,3 x 7000) = Porównując rachunek kosztów zmiennych i rachunek kosztów pełnych prawdą jest, że; a) oba podejścia dostarczają informacji o marży na pokrycie kosztów stałych, b) rachunek kosztów pełnych dostarcza informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego, a) rachunek kosztów zmiennych dostarcza informacji o koszcie wytworzenia produktów, niezbędnych przy wycenie zapasów w bilansie. 7. System rachunku kosztów odpowiedni dla kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia przy produkcji masowej gdy produkowany jest jeden wyrób, to: dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 8

9 a) kalkulacja doliczeniowa, b) kalkulacja podziałowa, c) kalkulacja produktów łącznych. 9. Koszty przerobu to suma kosztów: a) materiałów bezpośrednich i robocizny bezpośredniej, b) materiałów bezpośrednich i pośrednich kosztów produkcyjnych, c) robocizny bezpośredniej i pośrednich kosztów produkcyjnych. 12. Stawka pośrednich kosztów produkcyjnych dla potrzeb rachunku kosztów normalnych jest kalkulowana w następujący sposób: a) planowane pośrednie koszty produkcyjne / rzeczywisty poziom aktywności, b) planowane pośrednie koszty produkcyjne /planowany (normalny) poziom aktywności, c) rzeczywiste pośrednie koszty produkcyjne /planowany poziom aktywności. 13. Jednostka stosuje rachunek kosztów normalnych. Planowana stawka pośrednich kosztów produkcyjnych wynosi 20 zł na maszynogodzinę. W listopadzie rozpoczęto trzy zlecenia produkcyjne. Zlecenie 115 i 116 zostały zakończone w ciągu miesiąca. Produkcja dotycząca zlecenia 116 została sprzedana w całości 28 listopada. Na początku listopada nie występowała produkcja w toku ani zapas wyrobów gotowych zlecenie 114 zlecenie 11zlecenie 116 Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Rzeczywista liczba mh Produkcja w toku na koniec listopada wyniesie: a) 0, b) (tylko zlecenie 114 = x 20 zł), c) Która z poniższych metod alokacji kosztów wydziałowych produkcji pomocniczej nie identyfikuje usług świadczonych wzajemnie przez wydziały produkcji pomocniczej: a) metoda bezpośrednia, b) metoda kolejnych przybliżeń, c) metoda świadczeń wzajemnych. 16. Rachunek kosztów zmiennych może być wykorzystany dla potrzeb: a) sprawozdawczości zewnętrznej (finansowa), b) sprawozdawczości wewnętrznej (dla potrzeb zarządzania), c) zarówno sprawozdawczości zewnętrznej jak i wewnętrznej. 17. Odchylenia mierzące efektywność robocizny bezpośredniej jest ustalane poprzez: a) pomnożenie stawki płacy przez różnicę między czasem poświęconym na realizację zadania a czasem standardowym, b) c) ustalenie różnicy między rzeczywistym a standardowym kosztem robocizny. 18. Które z poniższych twierdzeń jest fałszywe dla rachunku kosztów ABC: a) część kosztów produkcji nie jest rozliczana na produkcję i nie bierze udziału w kalkulacji kosztu wytworzenia produktu (NIEJASNE), dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 9

10 b) część kosztów nieprodukcyjnych może być rozliczana na produkty dla potrzeb podejmowania decyzji, c) ABC i tradycyjny (sprawozdawczy) rachunek kosztów w taki sam sposób rozliczają koszty pośrednie W rachunku kosztów działań ABC działaniem na poziomie partii produktów będzie: a) reklama marki przedsiębiorstwa, b) przygotowanie wysyłki do klienta zamówionej partii produktów, c) wysyłka katalogów reklamujących wszystkie produkty przedsiębiorstwa. 20. Każde zużycie środków produkcyjnych wyrażone w pieniądzu, które nastąpiło w określonym miejscu i czasie dla osiągnięcia zamierzonego celu jest definicją: a) straty, b) wydatku, c) kosztu. 21. Główna różnica między rachunkiem kosztów pełnych i rachunkiem kosztów zmiennych polega na odmiennym ujęciu jednego poniżej wymienionych kosztów: a) materiały bezpośrednie, b) zmienne koszty pośrednie produkcji, c) stałe koszty pośrednie produkcji. 22. Jaki koszt powinny obejmować prawidłowo oszacowany przyszły koszt nowego produktu, jeżeli w cyklu życia występowały następujące fazy przedprodukcyjna, produkcyjna, posprzedażna: a) tylko koszty fazy produkcyjnej, b) koszty wszystkich faz cyklu życia, c) koszty fazy produkcyjnej i sprzedaży. 23. Między wydatkiem a kosztem zachodzi relacja: a) kiedy koszt wywołuje wydatek, b) nie każdy koszt wywołuj e wydatek, c) koszt musi być równy wydatkowi. 24. W analizie trzech odchyleń w zakresie materiałów bezpośrednich wyróżnia się: a) odchylenie ilości, cen, jakości, b) odchylenie zużycia jednostkowego, wielkości produkcji i ceny, c) odchylenie zużycia jednostkowego, ceny oraz tzw. odchylenie łączne (zużycie i ceny)? dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 10

11 RACHUNEK KOSZTÓW 4. Rachunek kosztów zmiennych jest narzędziem rachunkowości menadżerskiej: a) wykorzystywanym głównie do długookresowego zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie, b) w którym przyjmuje się, że koszty stałe są kosztami nieistotnymi przy podejmowaniu decyzji krótkoterminowych, c) w którym przyjmuje się, że koszty stałe są kosztami istotnymi przy podejmowaniu decyzji krótkoterminowych. 5. W funkcji liniowej kosztów zależnych od wielkości produkcji, oszacowany statystycznie współczynnik korelacji ocenia: a) zależność kosztów od produkcji (NIEJASNE), b) zależność produkcji od kosztów, c) siłę liniowej współzależności zmiennej objaśnianej (kosztów) i zmiennej objaśniającej (produkcji). 9. Przy planowaniu minimalnego pożądanego zapasu środków pieniężnych w budżecie, częstotliwość dokonywanych transakcji: a) nie powinna mieć wpływu na wysokość minimalnego pożądanego salda środków pieniężnych, b) należy ją uwzględnić, gdyż większa częstotliwość dokonywanych transakcji i ich mniejsza jednostkowa wartość może wpłynąć na mniejsze pożądane minimum salda środków pieniężnych, c) częstotliwość dokonywania transakcji przy sporządzaniu budżetu środków pieniężnych ma jedynie znaczenie w zakresie transakcji kupna. 11. Klasyfikując typy ośrodków odpowiedzialności wg kryterium zakresu odpowiedzialności (od najwęższego do najszerszego) należy wyróżnić ośrodki odpowiedzialności za: a) koszty, przychody, zysk, inwestycje, b) koszty, przychody, inwestycje, zysk, c) koszty, przychody, zysk. 13. Zjawisko tzw. suboptymalizacji w jednostkach zdecentralizowanych należy ocenić jako: a) pozytywne, gdyż pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów poszczególnych ośrodków odpowiedzialności, b) negatywne, gdyż pozwala na podejmowanie decyzji optymalnych na poziomie ośrodków odpowiedzialności, co nie musi być tożsame z optymalizacją na szczeblu całej organizacji, c) pozytywne, gdyż pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów poszczególnych ośrodków odpowiedzialności oraz całej organizacji. 15. Przychody utracone w wyniku niepodjęcia najlepszej alternatywnej opcji działania nazywamy: a) kosztami utraconych korzyści, b) kosztami zapadłymi, c) przychodami utraconymi. 17. Budżetowanie ciągłe: a) oznacza coroczne oprocentowanie budżetu, dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 11

12 b) nazywane też kroczącym, polega na przekazywaniu budżetów między komórkami w firmie, c) polega na systematycznym (co miesiąc, co kwartał) zestawieniu informacji planowanych dla kolejnych 12 miesięcy (czterech kwartałów). 18. Który z wymienionych budżetów jest przygotowywany najwcześniej: a) budżet środków pieniężnych, b) budżet sprzedaży, c) budżet produkcji. 19. Budżet obejmujący swym zakresem 12 kolejnych miesięcy, który został sporządzony dla jednego poziomu działalności nazywamy: a) budżetem stałym, b) budżetem elastycznym, c) budżetem wiodącym. 20. Które z poniższych zdarzeń wpłynie na obniżenie zapotrzebowania na środki pieniężne w firmie w stosunku do przewidywanych w budżecie: a) spadek przychodów, b) spadek kursu waluty zagranicznej w eksporcie wyrobów firmy, c) obniżka cen materiałów. 21. Kontrola wykonania budżetu polega na: a) ustaleniu odchyleń od budżetu i ich analizie w celu stworzenia podstaw do reakcji na nie, b) stwierdzenie stopnia realizacji budżetu bazowego, c) ocenie stopnia powiązań budżetów cząstkowych z budżetem wiodącym. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 12

13 RACHUNEK KOSZTÓW 1. Rachunek kosztów jest ważnym elementem: a) rachunkowości budżetowej, b) rachunkowości podatkowej, c) rachunkowości finansowej i zarządczej. 2. Podstawowymi kryteriami oceny funkcjonującego rachunku kosztów jest: a) wysokość nakładów związanych z prowadzeniem rachunku kosztów, b) zestaw informacji emitowanych przez rachunek kosztów, c) stopień wpływu rachunku kosztów na podejmowanie prawidłowych decyzji przez menedżerów. 3. Do wyceny zapasów w tradycyjnym (sprawozdawczym) rachunku kosztów, brane są pod uwagę: a) koszty produkcyjne, b) koszty produkcyjne i uzasadniona część kosztów sprzedaży i ogólnych zarządu, c) koszty produkcji oraz wszystkie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. 4. Spośród niżej wymienionych rozwiązań rachunku kosztów za najbardziej nowoczesny uważa się: a) rachunek kosztów działań (ABC), b) rachunek kosztów zmiennych, c) rachunek kosztów standardowych. 5. Kosztem nie stanowiącym wydatku jest: a) amortyzacja, b) wypłata dywidendy, c) wypłata wynagrodzeń kierownictwa przedsiębiorstwa. 6. Koszty znaczące w rachunku decyzyjnym jednostki gospodarczej to: a) koszty zmieniające się w zależności od wyboru alternatywy działania, b) koszty, których nie można uniknąć, gdyż powstały na skutek wcześniej podjętych decyzji, c) koszty utraconych korzyści. 7. Jednostki przeliczeniowe (umowne) to: a) ilość jednostek, które mogłyby być wytworzone w 100%, przy danym zaangażowaniu środków produkcji w rozpatrywanym okresie, b) ilość jednostek rzeczywistych, które zostały zakończone w 100%, z punktu widzenia materiałów bezpośrednich i w ponad 50% z punktu widzenia kosztów przerobu, c) ilość jednostek rzeczywistych, których produkcję rozpoczęto w rozpatrywanym okresie oraz stopień zaangażowania wynosi ponad 50%. 8. W rachunku kosztów kalkulację rozumie się jako: a) ustalenie opłacalności jednostki produktu, b) kalkulowanie ceny sprzedaży produktu, c) ustalanie kosztu jednostkowego produktu. 9. Koszt związany z przygotowaniem produkcji w tradycyjnym (sprawozdawczym) rachunku kosztów kwalifikuje się zwykle do: a) kosztów robocizny bezpośredniej, b) pośredniego kosztu produkcji, c) kosztu sprzedaży. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 13

14 10. W odniesieniu do wydziału zmechanizowanego w przedsiębiorstwie stosującym system kalkulacji doliczeniowej, narzut kosztów wydziałowych powinien być oparty raczej o: a) maszynogodziny, b) roboczogodziny, c) liczbę zatrudnionych. 11. Tradycyjny (sprawozdawczy) rachunek kosztów stosuje następującą procedurę rozliczania kosztów: a) koszty pośrednie produkcji są rozliczane na wydziały lub inne ośrodki kosztów, a następnie na wyroby gotowe, b) koszty pośrednie produkcji są rozliczane na komórki ogólnego zarządu, a następnie na wyroby gotowe, c) wszystkie pośrednie koszty produkcji są wykazywane w rachunku zysków i strat jako nakłady okresu, w którym są ponoszone. 12. Przykładem kosztu w przedsiębiorstwie produkcyjnym, który nie będzie stanowił elementu kosztu wytworzenia produktu jest: a) koszt materiałów zużytych przez wydział remontowy przy wykonywaniu świadczeń na rzecz wydziału obróbki mechanicznej, b) koszt paliwa zużytego przez wydział zaopatrzenia w związku z transportem zakupionych materiałów zużytych następnie podczas remontu hali fabryki, c) koszt zamówienia folderów reklamujących firmę. 13. Aby zapewnić kontrolę efektywności wydziałów produkcji pomocniczej, koszty tych wydziałów powinny być alokowane: a) w wartościach rzeczywistych na wydziale produkcji podstawowej, b) w wartościach planowanych na wydziale produkcji podstawowej, c) w wartościach rzeczywistych bezpośrednio na wyroby gotowe. 14. Odchylenie zużycia materiałów jest ustalane przez: a) pomnożenie ilości materiału zużytego na realizacje zadania, przez różnicę ceny rzeczywistej i standardowej, b) pomnożenie standardowej ceny przez różnicę między ilością zużytego na realizację zadania materiału, a ilością materiałów niezbędnych do realizacji tego zadania, c) ustalenie między rzeczywistym a standardowym kosztem materiałów. 15. Jeżeli przedsiębiorstwo sprzedaje wszystkie wytworzone w danym okresie produkty i nie posiada zapasów to wszystkie poniesione i dotyczące tego okresu koszty są: a) kosztami produktu, b) kosztami okresu, c) oba powyższe. 16. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe: a) jednostkowy koszt stały zmniejsza się wraz ze wzrostem wielkości produkcji, b) jednostkowy koszt stały rośnie wraz ze wzrostem wielkości produkcji, c) jednostkowy koszt stały pozostanie bez zmiany przy wzroście wielkości produkcji. 17. Koszty poniesione, które są konsekwencją wcześniejszych decyzji i nie mogą być zmienione przez bieżące lub przyszłe decyzje to: a) koszty znaczące (istotne), b) koszty stałe, dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 14

15 c) koszty zapadłe (utopione). 18. Kontrolną funkcje najpełniej realizuje: a) rachunek pełnych kosztów rzeczywistych, b) rachunek kosztów standardowych (normatywnych), c) rachunek rzeczywistych kosztów zmiennych. 19. Koszty znaczące jednostki gospodarczej to koszty oczekiwane w przyszłości zmieniające się w zależności od: a) rozmiarów prowadzonej działalności, b) upływu czasu, c) wyboru alternatywy działania. 20. Przez skumulowany wskaźnik narzutu kosztów pośrednich produkcji należy rozumieć: a) wskaźnik liczony w rachunku narastającym od początku roku, b) jeden wskaźnik wspólny dla wielu wydziałów wchodzących w skład danego przedsiębiorstwa, c) wskaźnik oparty na planowanych wielkościach kosztów i kalkulacji rozliczeniowej. 21. Które z poniższych twierdzeń jest fałszywe dla rachunku kosztów działań (ABC): a) część kosztów produkcji nie jest rozliczana na produkty i nie bierze udziału w kalkulacji kosztu wytworzenia produktu, b) część kosztów nieprodukcyjnych może być rozliczona na produkty dla potrzeb podjęcia decyzji, c) ABC i tradycyjny (sprawozdawczy) rachunek kosztów w taki sam sposób rozlicza koszty pośrednie. 22. Rachunek kosztów działań (ABC) umożliwia: a) rozliczenie kosztów wspólnych proporcjonalnie do jednej wielkości bazowej, b) powiązanie kosztów z przyczynami ich powstawania, c) uzyskanie dokładnych informacji o kosztach nowych przedsięwzięć. 23. W rachunku kosztów działań (ABC) po wyodrębnieniu działań i ustaleniu kosztów działań dokonuje się kolejnego kroku, polegającego na: a) rozliczeniu zasobów na działania, b) obliczeniu kosztu jednostkowego wyrobów, c) ustaleniu jednostki do pomiaru aktywności każdego z wyodrębnionych działań (nośnika działań). 24. W rachunku kosztów działań (ABC), działaniem na poziomie jednostki produktu będzie: a) reklama grupy produktów, b) montaż komponentów, c) przygotowanie wysyłki do klienta zamówionej partii produktów. 25. W rachunku kosztów działań (ABC), działaniem na poziomie produktu (linii produktów), będzie: a) nadzór techniczny procesu produkcji, b) przygotowanie wysyłki do klienta zamówionej partii produktów, c) wysyłka katalogów reklamujących wszystkie produkty przedsiębiorstwa. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 15

16 RACHUNEK KOSZTÓW 1. Jednostkowy koszt zmienny: a) rośnie wraz ze wzrostem produkcji, b) rośnie wraz ze spadkiem produkcji, c) maleje gdy produkcja jest większa od sprzedaży, d) jest stały bez względu na rozmiary produkcji, e) żadne z powyższych. 2. W rachunku kosztów zmiennych zapas produkcji na koniec okresu wyceniany jest: a) w koszcie zmiennym wytworzenia, b) w koszcie wytworzenia, c) w koszcie materiałów bezpośrednich, d) w koszcie bezpośrednim, e) żadne z powyższych. 4. Marża brutto jest to: a) różnica między przychodem ze sprzedaży a kosztami, b) wartość sprzedaży w punkcie krytycznym, c) różnica między przychodem ze sprzedaży a kosztami stałymi, d) suma kosztów stałych i zysku, e) żadna z powyższych. 5. W rachunku kosztów pełnych zapas produkcji wyceniany jest: a) w koszcie bezpośrednim, b) w cenie zakupu, c) w cenie nabycia, d) w koszcie pełnym wytworzenia, e) w koszcie zmiennym. 6. Przychody ze sprzedaży wynoszą 1000, koszty zmienne produkcji i sprzedaży 500, koszty stałe 200. Jeśli sprzedaż wzrośnie o 100% to zysk wynosić będzie: a) 600, b) 300, c) 1000, d) 800, e) żadna z powyższych. 7. Jednostkowy koszt stały: a) rośnie wraz ze wzrostem produkcji, b) maleje wraz ze wzrostem produkcji, c) jest stały bez względu na rozmiary produkcji, d) maleje gdy produkcja jest większa od sprzedaży, e) żadna z powyższych. 9. Wynik w okresie wyliczony w rachunku kosztów zmiennych (RKZ) jest wyższy niż wynik w rachunku kosztów pełnych (RKP) jeśli: a) produkcja = sprzedaży, b) produkcja < sprzedaży, c) produkcja > sprzedaży, d) nie zmienia się zapas produkcji w toku i wyrobów gotowych, e) żadne z powyższych. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 16

17 10. Elastyczny budżet kosztów to: a) budżet przeliczony w stosunku do faktycznej wielkości produkcji w okresie, b) budżet kosztów podmiotu pomniejszony o koszty stałe, c) budżet kosztów kontrolowanych na poziomie wydziału, d) wyjściowy budżet kosztów, e) żadne z powyższych. 12. Kalkulacja zleceniowa to: a) rachunek kosztów pełnych, b) rachunek kosztów zmiennych, c) rachunek kosztów działań, d) metoda gromadzenia i rozliczania kosztów, e) rachunek kosztów docelowych. 13. Koszty stałe to: a) koszty remontów, b) koszty materiałów bezpośrednich, c) wyłącznie koszty finansowe, d) koszty posiadania określonych zdolności produkcyjnych. e) żadne z powyższych. 14. Koncepcja ABC powinna być stosowana jeśli firma charakteryzuje się: a) scentralizowanym systemem zarządzania, pełnym wykorzystaniem zdolności produkcyjnych, zmechanizowanym procesem produkcji, b) ujemnym wynikiem finansowych, c) produkcją eksportową, szeroką strukturą asortymentową, oddaleniem od rynków surowcowych, d) stosuje wysoką technologię, koszty stałe stanowią 80-90% kosztów całkowitych, silna konkurencja, realizuje strategię kosztową, e) żadna z powyższych. 15. Centrum zysku to: a) ośrodek odpowiedzialności za koszty, b) każdy wydział produkcji podstawowej i pomocniczej, c) ośrodek odpowiedzialności za koszty, przychody i inwestycje, d) ośrodek odpowiedzialności za koszty i przychody, e) żadna z powyższych. 16. Zmiana stanu produktów oznacza: a) zmianę stanu wszystkich zapasów, b) zmianę stanu produktów gotowych, c) zmianę stanu produkcji w toku, d) zmianę stanu produktów gotowych, produkcji w toku i materiałów, e) zmianę stanu produktów gotowych i produkcji w toku. 18. Metoda dwóch punktów jest w stosunku do metody najmniejszych kwadratów: a) prostsza do wykonania, b) trudniejsza do wykonania, c) bardziej zaawansowana teoretycznie, d) jest to ta sama metoda (ma tylko dwie różne nazwy), e) żadne z powyższych. 19. W odchyleniu zużycia materiałów bezpośrednich występuje cena: a) ewidencyjna, dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 17

18 b) nabycia, c) zakupu, d) standardowa, e) rzeczywista. 20. Który rachunek stanowi rozwiniętą formę rachunku kosztów zmiennych (RKZ)? a) rachunek kosztów standardowych, b) wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników, c) rachunek zysków i strat, d) rachunek kosztów procesów, e) żadne z powyższych. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 18

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem dr Tomasz Wnuk-Pel 1 WYKŁAD 1 CASE 1 (ustalanie zysku na sprzedaży) MAXIPROFIT SA jest jednooddziałową firmą produkującą

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2014 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2014 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest 1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING styczeń/luty 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic

Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic w IV kwartale 2006 r. 12 lutego 2007 Spis treści 1 Dokonania czwartego kwartału 2006 3 2 Zdarzenia i czynniki rozwoju 4 2.1 Czynniki zewnętrzne...............................

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo