KALKULACJE KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA. Zadanie 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KALKULACJE KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA. Zadanie 1"

Transkrypt

1 KALKULACJE KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA Przedsiębiorstwo w ramach działalności pomocniczej prowadzi odkrywkę Ŝwiru. eksploatacji Ŝwirowni za dany miesiąc wynoszą: - materiały zł, - płace wraz z narzutami zł, - usługi sprzętu zł, - pozostałe koszty zł. W danym miesiącu wydobyto m³ Ŝwiru. Ustalić koszt wydobycia Ŝwiru w układzie pozycji kalkulacyjnych. Przedsiębiorstwo wytwarza masowo wyrób gotowy A. W bieŝącym miesiącu poniesiono następujące koszty: - materiały zł, - płace zł, - koszty wydziałowe zł, - koszty ogólnego zarządu zł. Materiały do produkcji są wydawane w całości w chwili jej rozpoczęcia. W bieŝącym miesiącu wyprodukowano 1000 ton wyrobów gotowych i 400 ton półfabrykatów przerobionych w 25%. Na podstawie danych: - ustalić koszt wytworzenia wyrobów gotowych i ich koszt jednostkowych, - dokonać wyceny półfabrykatów. Zadanie 3 Za pomocą kalkulacji podziałowej prostej oblicz koszty produktów gotowych i produkcji niezakończonej, jeŝeli remanent początkowy produkcji w toku wynosi 1800 zł, zaś koszty okresu 9000 zł. W bieŝącym okresie przekazano do magazynu 110 sztuk wyrobów gotowych oraz wytworzono 40 sztuk produkcji niezakończonej, która z punktu widzenia poniesionych kosztów produkcji była przerobiona w 25%. Zadanie 4 Zakład produkuje jeden rodzaj dachówek. W danym miesiącu wytworzono: - dachówki gotowej sztuk, - dachówki wykonanej w 60% sztuk, - dachówki wykonanej w 40% sztuk. Koszt produkcji w toku na początek miesiąca wyniósł zł, a koszty produkcji bieŝącego miesiąca wynoszą zł. Ustalić koszt wytworzenia produkcji gotowej oraz koszt produkcji w toku na koniec miesiąca.

2 Zadanie 5 W okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwo wyprodukowało 2000 ton wyrobów gotowych i 400 ton półfabrykatów przerobionych w 50%. produkcji bieŝącego miesiąca w układzie pozycji kalkulacyjnych były następujące: - materiały zł, - płace zł, - koszty wydziałowe zł, - koszty ogólnozakładowe zł. Materiały są wydawane do produkcji w całości z chwilą jej rozpoczęcia. Na podstawie powyŝszych danych przeprowadź kalkulację według poszczególnych pozycji kalkulacyjnych. KALKULACJA PODZIAŁOWA WSPÓŁCZYNNIKOWA Przedsiębiorstwo produkuje z tego samego surowca trzy rodzaje wyrobów : A, B i C. W okresie sprawozdawczym wyprodukowano 600 sztuk wyrobów A, 500 sztuk wyrobów B oraz 400 sztuk wyrobów C, ponosząc koszty w wysokości zł, w tym koszty materiałowe zł. Ustal koszty jednostkowe poszczególnych wyrobów przyjmując następujące współczynniki: 1) dla kosztów materiałowych 6, 3, 1 2) dla pozostałych kosztów 1, 4, 5 Przedsiębiorstwo produkuje wyroby A i B zbliŝone pod względem technologicznym. W okresie sprawozdawczym wyprodukowano 900 sztuk wyrobów A, 1500 sztuk wyrobów B oraz 600 sztuk półfabrykatów wyrobów B. Przeciętne zaawansowanie półfabrykatów w procesie technologicznych oszacowano na 50%. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości zł, w tym koszty zł. Oblicz koszty jednostkowe wyrobów A i B, przyjmując, Ŝe relacje kosztów przypadających na jednostkę wyrobu kształtują się następująco: - koszty jak 2 : 3, - koszty pośrednie jak 1 :2. Zadanie 3 Jednostka gospodarcza prowadząca działalność wytwórczą produkuje wyroby A i B. W bieŝącym miesiącu jednostka wykonała następującą produkcję: - wyrób A - 90 sztuk wyrobów gotowych i 20 sztuk produkcji w toku zaawansowanej w 50% z punktu widzenia poniesionych kosztów; - wyrób B sztuk wyrobów gotowych i 80 sztuk produkcji w toku zaawansowanej w 25% z punktu widzenia poniesionych kosztów. Na koszty produkcji poniesione w bieŝącym miesiącu składają się następujące pozycje: Materiały ,- Płace ,- wydziałowe ,- RAZEM: ,-

3 Dla rozliczenia poniesionych kosztów na produkowane wyroby przyjęto następujące współczynniki: Wyrób A Wyrób B materiały 2 1 pozostałe koszty 2 3 Na podstawie powyŝszych danych naleŝy ustalić jednostkowe koszty wytwarzania produkowanych wyrobów gotowych A i B oraz produkcji w toku. Zadanie 4 W przedsiębiorstwie wytwarza się 3 rodzaje wyrobów: X, Y, Z. W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące koszty: 1) produkcji w toku na początek okresu: - zuŝycie materiałów 2200 zł - koszty przerobu 900 zł 2) koszty bieŝącego okresu: - zuŝycie materiałów zł - koszty przerobu zł. Materiały do produkcji zuŝywają się w całości w chwili jej rozpoczęcia. Do rozliczenia kosztów wytworzenia wyrobów X, Y, Z zastosowano współczynniki, które dla tych wyrobów wynoszą odpowiednio: - dla kosztów zuŝytych materiałów 1, 2, 3 - dla kosztów przerobu 1, 3, 2 W omawianym okresie wyprodukowano : 950 sztuk wyrobów gotowych X oraz 50 sztuk wykonanych w 50%, 100 sztuk wyrobów Y i 50 sztuk wyrobów Z. Na podstawie danych: - sporządzić kalkulację wyrobów w przekroju pozycji kalkulacyjnych - ustalić koszty wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej oraz ich koszty jednostkowe. Zadanie 5 Przedsiębiorstwo Alfa produkuje dwa rodzaje opakowań o pojemności 100g i 150g. W danym okresie wyprodukowano 370 sztuk opakowań o pojemności 100g oraz 420 opakowań o pojemności 150g. poniesione w związku z produkcją obu typów opakowań były następujące: Materiały Płace wydziałowe RAZEM 8200 zł 6800 zł 5000 zł zł NaleŜy dokonać kalkulacji kosztu jednostkowego obydwu opakowań oraz produkcji w toku. KALKULACJA PROCESOWA Przedsiębiorstwo produkujące masowo wyrób X wytworzyło w okresie sprawozdawczym w fazie I 100 sztuk półfabrykatów A, w fazie II 80 sztuk półfabrykatów B, w fazie III 75 sztuk wyrobów gotowych.

4 RóŜnice ilościowe odpowiadają końcowym remanentom półfabrykatów, przy czym nie było początkowych remanentów półfabrykatów. produkcji przedsiębiorstwa w okresie sprawozdawczym wynosiły: Wyszczególnienie fazy I fazy II fazy III Razem pośrednie Razem (TKW) Oblicz rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobu X. W zakładach chemicznych produkcja odbywa się w trzech wydziałach, z których kaŝdy obejmuje jedną fazę procesu produkcyjnego. Techniczny koszt wytworzenia I fazy wyniósł ,-; II fazy ,-; III fazy 6.000,- W fazie I wytworzono litrów preparatu, z którego 800 litrów przekazano do fazy II. W fazie II zuŝyto 600 litrów preparatu wytwarzając 350 kg półfabrykatu, z którego 300 kg przekazano do fazy III. Z całości przekazanego półfabrykatu wytworzono 150 sztuk wyrobów gotowych. NaleŜy dokonać kalkulacji półfabrykatów i produktów gotowych. Zadanie 3 Produkcja cegieł odbywa się w trzech fazach technologicznych: przygotowanie gliny, formowanie i suszenie cegły surowej, wypalanie cegły. W bieŝącym miesiącu przedsiębiorstwo poniosło następujące koszty: 1) Faza I - koszty zł - w tym: płace zł 2) Faza II - koszty zł - w tym: płace zł 3) Faza III - koszty zł - w tym: płace zł 4) koszty wydziałowe zł wydziałowe rozlicza się na poszczególne fazy proporcjonalnie do płac. Produkcja w bieŝącym okresie w poszczególnych fazach kształtowała się następująco: Fazy Nazwa fazy Wytworzono Przekazano I przygotowanie gliny 4500 kg 1200 kg II formowanie i suszenie cegły surowej sztuk sztuk III wypalanie cegły sztuk sztuk Na podstawie danych naleŝy: - rozliczyć koszty kaŝdej fazy - dokonać kalkulacji wyrobów gotowych i półfabrykatów

5 Zadanie 4 W przedsiębiorstwie o produkcji jednorodnej są trzy wydziały produkcji podstawowej, które odpowiadają kolejnym fazom procesu technologicznego. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto proces technologiczny i wyprodukowano: 1) kg półfabrykatów w fazie I, 2) mb półfabrykatów w fazie II o wyŝszym stopniu przerobu, w ciągu okresu pobrano z magazynu międzywydziałowego kg półfabrykatów po fazie I, 3) 9000 mb wyrobów gotowych w fazie III, w ciągu okresu pobrano z magazynu międzywydziałowego mb półfabrykatów po fazie II, ponadto w fazie III, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, występuje produkcja w toku obejmująca 1000 mb wyrobów, które ukończone zostaną w okresie następnym. Na techniczny koszt wytworzenia 1 mb produkcji w toku składają się koszt półfabrykatów po fazie II oraz 80% jednostkowych technicznych kosztów wytworzenia fazy III. W okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwo poniosło: a) w wysokości zł, w tym: - koszty fazy I zł - koszty fazy II zł - koszty fazy III zł b) wydziałowe w wysokości zł, w tym: - koszty wydziału pierwszego zł - koszty wydziału II zł - koszty wydziału trzeciego zł c) zarządu w wysokości zł. Oblicz rzeczywisty jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów gotowych, półfabrykatów oraz produkcji w toku, przyjmując, Ŝe: - międzyfazowe rozliczenia półfabrykatów dokonywane są według rzeczywistych kosztów ich wytworzenia, - koszty zarządu obciąŝają wyłącznie produkty fazy III proporcjonalnie do technicznego kosztu wytworzenia w fazie III. Zadanie 5 W zakładach wyrobów czekoladowych wytwarza się w wydziale I nadzienie orzechowe, które przekazuje się do wydziału II, gdzie wytwarza się wyrób gotowy czekoladę z nadzieniem orzechowym. W rozpatrywanym okresie w wydziale I wytworzono 480 kg nadzienia orzechowego, zaś w wydziale II 1200 kg czekolady z nadzieniem. Dane na temat kosztów wydziałów przedstawiono poniŝej: KOSZTY FAZA I FAZA II Materiały Płace wydziałowe zł zł zł zł zł zł Oblicz TKW 1 kg półfabrykatu i 1 kg wyrobu gotowego. Zadanie 6 Przedsiębiorstwo produkuje wyroby L i K w dwóch fazach. bieŝącego miesiąca wynoszą: - faza I zł, w tym materiały zł, - faza II zł, w tym materiały zł.

6 Materiały są wydawane z chwilą rozpoczęcia produkcji i zuŝywają się w całości, a w fazie II zuŝycie materiałów jest sukcesywne. 1. W fazie I wytworzono 2000 sztuk półfabrykatu L i 3500 sztuk półfabrykatu K. Półfabrykaty przyjęto do magazynu po rzeczywistych kosztach wytworzenia. W fazie tej pozostały półfabrykaty jako produkcja niezakończona: 200 sztuk półfabrykatu L wykonanego w 50% i 250 sztuk półfabrykatu K wykonanego w 40%. 2. W fazie II na podstawie 2000 sztuk półfabrykatu L i 3400 sztuk półfabrykatu K wyprodukowano i przekazano do magazynu 1800 sztuk wyroku L i 3000 sztuk wyrobu K. Jako produkcja niezakończona pozostało 200 sztuk wyrobów L zaawansowanych w 80% i 400 sztuk wyrobów K wykonanych w 70%. Poniesione koszty kształtują się proporcjonalnie do wielkości przedstawionych poniŝej: Pozycje kosztów Faza Przelicznik Wyrób L Wyrób K Materiały I CięŜar 5 kg 2kg II Powierzchnia 10 cm 4 cm przerobu I Maszynogodziny 6 7 II Roboczogodziny 8 10 Na podstawie danych naleŝy: - rozliczyć koszty kaŝdej fazy I i fazy II, - dokonać kalkulacji kosztów wytworzenia wyrobów gotowych i półfabrykatów. KALKULACJA DOLICZENIOWA Stocznia remontowa wykonuje 3 zlecenia na dwóch wydziałach produkcyjnych: A i B. produkcji poniesione w bieŝącym okresie są następujące: Pozycje kosztów Materiały Płace Wydział A Wydział B wydziałowe Wydział A Wydział B ogółem Zlecenie 1 Zlecenie 2 Zlecenie Razem pośrednie rozlicza się następująco: 1) koszty wydziału A rozlicza się proporcjonalnie do płac 2) koszty wydziału B rozlicza się według liczy maszynogodzin wykorzystywanych na poszczególne zlecenia: - zlecenie mgodz., - zlecenie mgodz., - zlecenie mgodz.

7 Na postawie danych: 1) rozliczyć koszty pośrednie i obciąŝyć nimi poszczególne zlecenia 2) ustalić koszt wytworzenia kaŝdego zlecenia. Fabryka wytwarza 2 typy dachówki. wytworzenia ujmuje się w dwóch odrębnych zleceniach. W bieŝącym okresie koszty produkcji wyniosły: Pozycje kosztów ogółem Zlecenie 1 Zlecenie 2 Materiały Płace wydziałowe ogólnego zarządu wydziałowe są rozliczane proporcjonalnie do materiałów bezpośrednich, a koszty ogólnego zarządu proporcjonalnie do kosztów wytworzenia. W danym miesiącu rozpoczęto i zakończono produkcję dachówki. Na postawie danych: 1) rozliczyć koszty pośrednie, 2) ustalić koszt wytworzenia dachówki w odniesieniu do kaŝdego zlecenia. Zadanie 3 Przedsiębiorstwo produkuje 3 rodzaje wyrobów: A, B, C w ramach 3 odrębnych zleceń produkcyjnych. W danym miesiącu wykonano 50 sztuk wyrobów A, 20 sztuk wyrobów B, 30 sztuk wyrobów C. poniesione w okresie sprawozdawczym były następujące: Pozycje kosztów Materiały Płace wydziałowe ogólnego zarządu ogółem Wyroby A Wyroby B Wyroby C Ustalić koszty wytworzenia oraz koszt jednostkowy wyrobów A, B i C przyjmując następujące załoŝenia: 1) produkcję wszystkich wyrobów zakończono w danym okresie 2) koszty wydziałowe są rozliczane proporcjonalnie do liczby maszynogodzin wynoszącej: - dla produkcji wyrobów A 1500 mgodz., - dla produkcji wyrobów B 750 mgodz., - dla produkcji wyrobów C 1050 mgodz. 3) koszty ogólnego zarządu są rozliczane proporcjonalnie do kosztu wytworzenia.

8 Zadanie 4 W danym okresie sprawozdawczym spółka Gazpol produkująca butle gazowe wykonała trzy zlecenia produkcyjne: Zlecenie I 200 sztuk butli o pojemności 1 m 3 Zlecenie II 1000 sztuk butli o pojemności 0,25 m 3 Zlecenie III 300 sztuk butli o pojemności 0,5 m 3 zewidencjonowane w przekroju pozycji kalkulacyjnych zawiera poniŝsze zestawienie: Pozycja kalkulacyjna Ogółem koszty (zł) zlecenia nr 1 zlecenia nr 2 zlecenia nr 3 Materiały Płace wydziałowe Dokonaj kalkulacji w przekroju zleceń wiedząc, Ŝe koszty wydziałowe rozliczane są proporcjonalnie do płac bezpośrednich. Pozycja kalkulacyjna Materiały Płace wydziałowe Razem Zlecenie nr 1 Zlecenie nr 2 Zlecenie nr 3 Ogółem koszty (zł) Koszt jedn. Ogółem koszty (zł) Koszt jedn. Ogółem koszty (zł) Koszt jedn. KALKULACJA ODJEMNA (SPRZĘśONA) Przedsiębiorstwo przemysłowe wyprodukowało w bieŝącym okresie z jednego surowca i w jednym procesie technologicznym 1000 ton produktu głównego A oraz 100 ton produktu ubocznego B i 200 ton produktu ubocznego C. W danym okresie koszty wspólne procesu technologicznego wynoszą zł. Cena sprzedaŝy dla produktu B wynosi 10 zł/tonę, a dla produktu C 5 zł/tonę. Ustalić koszt wytworzenia 1 tony produktu głównego A. Zakłady Chemiczne produkują kwas siarkowy jako produkt główny. W trakcie procesu technologicznego otrzymuje się produkty uboczne w postaci dwóch gatunków klinkieru. W badanym okresie wytworzono 2000 ton kwasu siarkowego, 600 ton klinkieru gat. I i 400 ton klinkieru gat. II. Cena zbytu klinkieru gat. I wynosi 140 zł/tonę, a gat. II 105 zł/tonę. wytworzenia produkcji ustalono w następującej wysokości: - koszty zł,

9 - koszty wydziałowe zł, - koszty ogólnego zarządu zł. Na podstawie danych obliczyć: - koszt wytworzenia produktów ubocznych, - koszt wytworzenia produktu głównego.

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA Zadania_Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i odjemna Przykład_1 wyprodukowano 80 sztuk wyrobów gotowych i 50 sztuk wyrobów zaawansowanych w 40% z punktu widzenia poniesionych

Bardziej szczegółowo

Zad.2. Firm poniosła następujące koszty: Produkcja podstawowa 900 zł W tym: faza I 660 zł faza II 240 zł Koszty wydziałowe: 490zł.

Zad.2. Firm poniosła następujące koszty: Produkcja podstawowa 900 zł W tym: faza I 660 zł faza II 240 zł Koszty wydziałowe: 490zł. Zad. 1. Firma X wyprodukowała w okresie sprawozdawczym w wydziale I-200 sztuk półfabrykatów, a w wydziale II-150 sztuk wyrobów gotowych. RóŜnicę ilościową między produkcją wydziału I a wydziału II stanowi

Bardziej szczegółowo

III. KALKULACJA KOSZTÓW

III. KALKULACJA KOSZTÓW III. KALKULACJA KOSZTÓW ZADANIE 1. (Kalkulacja ofertowa) Alfred, student UEP prowadzi (wątpliwą moralnie) działalność gospodarczą polegającą na przygotowywaniu i sprzedaŝy prac zaliczeniowych i dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Kalkulacja podziałowa prosta gdzie: KC koszt całkowity

Bardziej szczegółowo

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową.

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Zadania_Klasyfikacje kosztów Zadanie_1 Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Ubezpieczenie transportu zakupionych

Bardziej szczegółowo

Ilość produkowanych komponentów

Ilość produkowanych komponentów Zad. 1 Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada zmechanizowany Zakład będący samodzielnym ośrodkiem kosztów. W ostatnim miesiącu z zakupionych komponentów w zakładzie wykonywane były 2 zlecenia produkcyjne.

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład III dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Kalkulacja kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Marcin Pielaszek Kalkulacja jest to proces ustalania kosztu określonego obiektu, np. kosztu wytworzenia konkretnego produktu wytworzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna Kalkulacja podziałowa 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna z poprzedniego wykładu znamy: Czynniki decydujące o poprawności rachunku

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład II dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa

Kalkulacja podziałowa Kalkulacja podziałowa stosowana w przedsiębiorstwach wytwarzających jednorodny i nieskomplikowany produkt polega na podzieleniu sumy kosztów danego okresu przez liczbę wyprodukowanych jednostek efektem

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9 Kalkulacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł : 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C H U N E K K O

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Produkcja fazowa fazowej wyodrębnionych faz produkcyjnych półfabrykat każdej z faz - jednoasortymentowa lub wieloasortymentowa

Produkcja fazowa fazowej wyodrębnionych faz produkcyjnych półfabrykat każdej z faz - jednoasortymentowa lub wieloasortymentowa Kalkulacja fazowa Produkcja fazowa Organizacja produkcji fazowej produkcja masowa lub wielkoseryjna, przechodząca przez szereg wyodrębnionych faz (etapów, procesów) produkcyjnych po każdej fazie produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Koszty zmienne Uznaje się że ich poziom ulega zmianie wraz ze zmianą wielkości produkcji Związane są przede wszystkim z: zużyciem surowców i materiałów

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Jędrzejczyk

dr Marcin Jędrzejczyk dr Marcin Jędrzejczyk Kalkulacja jest to czynność obliczeniowa, zmierzająca do ustalenia kwoty kosztów przypadających na przedmiot kalkulacji (na jednostkę wytwarzaną). 2 Aby prawidłowo i dokładnie ustalić

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW (obliczenie kosztu jednostkowego dla obiektu kalkulacji)

KALKULACJA KOSZTÓW (obliczenie kosztu jednostkowego dla obiektu kalkulacji) KALKULACJA KOSZTÓW (obliczenie kosztu jednostkowego dla obiektu kalkulacji) Rachunek kosztów w ujęciu tradycyjnym: identyfikacja procesów i zasobów związanych z ponoszeniem kosztów pomiar i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Dane dotyczące produkcji w firmie X w styczniu przedstawiają się następująco: saldo początkowe produkcji w toku 0 liczba wyrobów przekazanych do magazynu 20 000 liczba

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY. dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY

PRODUKTY. dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY PRODUKTY dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ WYDZIAŁOWE koszty bezpośrednio związane z podstawową działalnością jednostki (produkcyjną, handlową lub usługową) koszty

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Kalkulacja kosztów Terminy, Klasyfikacja typów i metod kalkulacji. wykładowca: mgr inż. Rafał Cieślik Kalkulacja kosztów Co to jest kalkulacja kosztów? Kalkulacja jest to czynność

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji stron a1 Temat 1: EWIDENCJA I KLASYFIKACJA KOSZTÓW Zadanie 1. (klasyfikacja kosztów) Spółka z o.o. TEKU zajmuje się produkcją mebli dla dużych dzieci. Działalność pomocniczą stanowi wydział kotłowni. W

Bardziej szczegółowo

Produkcja fazowa. Rodzaje produkcji fazowej: łańcuchowa, równoległa

Produkcja fazowa. Rodzaje produkcji fazowej: łańcuchowa, równoległa Kalkulacja fazowa Produkcja fazowa Organizacja produkcji fazowej produkcja masowa lub wielkoseryjna, przechodząca przez szereg wyodrębnionych faz (etapów, procesów) produkcyjnych po każdej fazie produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów Etapy ewidencji i rozliczania kosztów S L A J D Y 1-1 2 Z A W I E R A J Ą T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z K S I Ą Ż K I J. M A T U S I E W I C Z, R A C H U N E K K O S Z T Ó W, F I N A N S - S E R V

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów

Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów Czynniki decydujące o poprawności rachunku kalkulacyjnego kosztów produkcji podstawowej Koszty podlegające kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Etap I Bezpośrednie odniesienie kosztów rodzajowych do funkcji (wiersze 1-4) Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Wynagrodzenia na podstawie list płac obejmujących narzuty

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4 Rachunek kalkulacyjny kosztów Wykład 4 Koszt własny sprzedaży??? Koszt własny sprzedaży: Kalkulacja kosztów art.3 ust. 1 pkt 19 uor - rzeczowych aktywach obrotowych - rozumie się przez to materiały nabyte

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu. Dział projektowania

Prezes Zarządu. Dział projektowania Studium przypadku - Motoparts Opis przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo MOTOPARTS SA jest producentem plastikowych elementów do samochodów osobowych. W strukturze organizacyjnej (rysunek 1) przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW

SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW Egzamin wykład prowadzi: dr Katarzyna Szymczyk-Madej Forma egzaminu: zestaw zadań do rozwiązania Termin egzaminu: do ustalenia na ostatnich wykładach 1 2 Literatura przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Zadania z rachunkowości zarządczej

Zadania z rachunkowości zarządczej Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania Przemysław Lech Zadania z rachunkowości zarządczej Sopot 2006 Przemysław Lech 1 RACHUNEK KOSZTÓW PEŁNYCH... 3 1.1 OGÓLNY SCHEMAT ROZLICZANIA KOSZTÓW... 3 1.2 ROZLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego

Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego W przedsiębiorstwach produkcyjnych podstawowym źródłem przychodów jest sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i pomiar kosztów zdarzenia dotyczące zużycia zasobów majątkowych oraz ilościowe i wartościowe określenie zużycia zasobów

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem Danuta Małkowska Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu?

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Pytanie Świadczymy dla innych podmiotów usługi produkcyjne - wytwarzamy ich

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 11. Produkcja pomocnicza koszty produkcji pomocniczej, rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej, ceny transferowe Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI Life-Cycle Costing, Target Costing, Kaizen Costing, Value Analysis ZADANIE 1. (Life Cycle Costing) Firma zamierza wprowadzić do swojej oferty asortymentowej nowy rodzaj

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Systemy rachunku kosztów (i wyników) Systemy rachunku kosztów (i wyników) System rachunku kosztów sposób patrzenia na koszty w przedsiębiorstwie i ujmowania i kalkulowania; model kosztów Podział systemów zorientowane na maksymalizowanie zysku

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Działalność pomocnicza działalność, której celem jest świadczenie usług na rzecz innych wydziałów/jednostek w przedsiębiorstwie usługi/świadczenia

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 1 Zad.1 W polityce rachunkowości piekarni Ela Sp. z o.o. przyjęto, że wartość materiałów bezpośrednio po zakupie odpisywana jest w koszty. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Kalkulacyjny układ kosztów

Kalkulacyjny układ kosztów Kalkulacyjny układ kosztów bezpośrednie Robocizna Inne wydziałowe zarządu bezpośrednie Techniczny koszty TKW wytworzenia Zakładowy koszt wytworzenia Całkowity koszt własny sprzedaży CKW Rachunkowość zarządcza

Bardziej szczegółowo

RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE

RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE Rzeczowe aktywa obrotowe - Zapasy 2 Aktywa, w stosunku do których oczekuje się, że zostaną przeznaczone do zużycia lub sprzedaży w toku normalnego cyklu działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5 Dr Marcin Jędrzejczyk KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE Rozliczenia międzyokresowe czynne: Konta układu rodzajowego Rozliczenie kosztów RMK Konta układu kalkulacyjnego (1) (2)

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów generalnie są klasyfikowane według kryterium hierarchiczności czasowej procesów zarządzania. Według tego kryterium wyróŝnia się dwie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie kalkulacji 341[02].Z5.02

Sporządzanie kalkulacji 341[02].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Sporządzanie kalkulacji 341[02].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr Krystyna

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Systematyka rachunku kosztów Kryterium - zakres rzeczowy Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Kryterium - zakres normowania Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Do zapasów zaliczyć należy: (1) materiały, czyli przedmioty pracy nabyte w celu całkowitego zużycia w jednym cyklu produkcyjnym lub zużycia na inne potrzeby, na przykład konserwacji

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300 Zadanie 1 (rozliczanie kosztów wydziałowych) Firma K zaplanowała koszty na następny okres (w zł): materiały bezpośrednie 10 000 robocizna bezpośrednia 30 000 czynsz za halę fabryczną 10 000 wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 RACHUNEK KOSZTÓW 3. Która z poniżej przedstawionych informacji o kosztach jest najbardziej użyteczna z punktu widzenia podejmowania decyzji długookresowych: a) informacja o kosztach wg rodzaju, b) kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów Zał. do uchwały Nr 1/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 16 stycznia 2007 r. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3-7. Wynik finansowy

Ćwiczenia 3-7. Wynik finansowy Ćwiczenia do przedmiotu Rachunkowość finansowa [1205600050] Ćwiczenia 37. Wynik finansowy Zadanie 3. (M. Paszula) Dokonaj ewidencji poniższych zdarzeń gospodarczych, przyjmując do ewidencji kosztów działalności

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład X dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 BUDśETOWANIE BudŜet to plan finansowy przedsiębiorstwa na kolejny rok obrotowy. BudŜet nie jest prognozą opartą

Bardziej szczegółowo

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu METODY ROZLICZANIA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZNEJ. 1.

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu METODY ROZLICZANIA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZNEJ. 1. Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu METODY ROZLICZANIA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZNEJ 1. Wstęp Celem artykułu jest prezentacja i porównanie róŝnych metod rozliczania

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski

ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski 1. W oparciu o poniŝsze informacje uzupełnij bilans analityczny: - wskaźnik płynności natychmiastowej 0,2 - wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem

Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązany jest do sporządzenia i wpisania do tej ewidencji spisu z natury towarów handlowych,

Bardziej szczegółowo

Cele przedmiotu. Rachunkowość zarządcza i zarządzanie finansami. Treści kształcenia. Zalecana literatura podstawowa. Podstawa zaliczenia

Cele przedmiotu. Rachunkowość zarządcza i zarządzanie finansami. Treści kształcenia. Zalecana literatura podstawowa. Podstawa zaliczenia Rachunkowość zarządcza i zarządzanie finansami Prowadzący: Sławomir Jędrzejewski slawek@6565.pl 62 594 03 33 www.6565.pl 1 Cele przedmiotu Wprowadzenie słuchaczy zakres wiedzy i umiejętności dotyczących

Bardziej szczegółowo

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** ****

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** **** Zestaw I Zadanie 1. Firma CP jest dystrybutorem profesjonalnych środków czystości. Dane o sprzedaży i zakupach materiałów firmy CP zostały przedstawione w poniższej tabeli: Rok Bieżący Przyszły Kwartał

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ROZDZIAŁ I

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ROZDZIAŁ I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ROZDZIAŁ I Rachunkowość w gospodarce rynkowej 1.Rachunkowość finansowa: a) Jest zorientowana wyłącznie na zewnętrznych odbiorców informacji, b) Jest zorientowana na zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe

Bardziej szczegółowo

Obrót materiałowy (ZESPÓŁ NR 3 MATERIAŁY I TOWARY)

Obrót materiałowy (ZESPÓŁ NR 3 MATERIAŁY I TOWARY) Obrót materiałowy (ZESPÓŁ NR 3 MATERIAŁY I TOWARY) Istota UoR (art. 3 ust. 1, pkt. 18 i pkt. 19) składniki nabyte w celu zużycia na własne potrzeby w ciągu 12 cy od dnia bilansowego lub normalnego cyklu

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC KOŁO NAUKOWE CONTROLLINGU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC Spis treści Wstęp... 3 Dane wejściowe... 4 Kalkulacja tradycyjna... 6 Kalkulacja ABC... 8 Porównanie wyników...

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych Część odchyleń w rachunku kosztów pełnych liczona jest tak samo jak w rachunku kosztów. W taki sam sposób liczy się odchylenia cen materiałów bezpośrednich,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych.

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych. Plan zajęć Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Marcin Pielaszek 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. dr Krzysztof Grochowski

Rachunkowość zarządcza. dr Krzysztof Grochowski Rachunkowość zarządcza dr Krzysztof Grochowski kgrochowski76@gmail.com RACHUNKOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Rachunkowość finansowa stanowi oparty na dokumentach zamknięty system ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zasady kalkulacji wewnętrznych usług dydaktycznych

Zasady kalkulacji wewnętrznych usług dydaktycznych Zasady kalkulacji wewnętrznych usług dydaktycznych Pomiar czasu pracy nauczycieli akademickich (NA) na rzecz projektów dydaktycznych dokonywany jest na podstawie siatki zajęć z systemu USOS (zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

2) logistyką wewnętrzną polegającą na doprowadzeniu surowców produkcyjnych do miejsca składowania, a następnie do miejsca ich przerobu,

2) logistyką wewnętrzną polegającą na doprowadzeniu surowców produkcyjnych do miejsca składowania, a następnie do miejsca ich przerobu, echo www.roedl.com/pl Koszt wytworzenia to trudny parametr wyceny Łukasz Ibowicz, aplikant na biegłego rewidenta Poznań, Rödl & Partner Rzeczpospolita z 14.11.2018 Złożoność specyfiki działalności firm

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład IX dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 Ach, ta nomenklatura!... planowanych... przyszłościowych... apriorycznych... postulowanych Rachunek kosztów......

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych

Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych Systemy rachunku kosztów konstrukcja postulowanych kosztów bezpośrednich i pośrednich Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek Kosztów normalnych Rachunek

Bardziej szczegółowo

BILANSOWE UJĘCIE KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

BILANSOWE UJĘCIE KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW BILANSOWE UJĘCIE KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW 1. Moment ujęcia kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w księgach rachunkowych Termin, w którym pracodawca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenia zatrudnionym

Bardziej szczegółowo

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA WYDANIE II ZMIENIONE POLSKIE WYDAWNICTWO WARSZAWA 2000 EKONOMICZNE Spis treści Wstęp 11 Wprowadzenie 1 Istota rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności Aby przedsiębiorstwo mogło osiągnąć zysk, muszą być zachowane odpowiednie relacje między przychodami ze sprzedaży i kosztami, tzn. przychody powinny być wyższe od poniesionych

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli Zadanie 4.1. W przedsiębiorstwie produkcyjnym (produkcja wyrobów metalowych) ewidencję kosztów działalności podstawowej prowadzi się tylko w układzie rodzajowym na następujących kontach księgi głównej:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO ORAZ JEGO REPRODUKCJA. FINANSOWE SKŁADNIKI

Bardziej szczegółowo

Jaki jest prawidłowy zapis kosztów rozliczanych w czasie w sytuacji, gdy plan kont obejmuje tylko konta zespołu 4" (nie ma zespołu 5")?

Jaki jest prawidłowy zapis kosztów rozliczanych w czasie w sytuacji, gdy plan kont obejmuje tylko konta zespołu 4 (nie ma zespołu 5)? Jaki jest prawidłowy zapis kosztów rozliczanych w czasie w sytuacji, gdy plan kont obejmuje tylko konta zespołu 4" (nie ma zespołu 5")? Pytanie W jednostce zrezygnowano od 2010 r z prowadzenia kont zespołu

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne podejście do rachunku kosztów

Tradycyjne podejście do rachunku kosztów Metoda ABC Prosta produkcja Złożona produkcja Koszty bezpośrednie: 1000 PLN Koszty bezpośrednie: 1000 PLN Tradycyjne podejście do rachunku kosztów Koszty pośrednie do alokacji: 200 PLN Klucz podziałowy:

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Budżetowanie

Temat 1: Budżetowanie Temat 1: Budżetowanie Zadanie 1.1 Zakupy towarów w przedsiębiorstwie NW w poszczególnych miesiącach wynoszą: luty 2000 zł, marzec 4000 zł, kwiecień 3000 zł. Towary zakupione w danym miesiącu są sprzedawane

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. skutki przeklasyfikowania aktywów do inwestycji aktualizacja wartości vs odpisy umorzeniowe

Inwestycje. skutki przeklasyfikowania aktywów do inwestycji aktualizacja wartości vs odpisy umorzeniowe Inwestycje 1 Inwestycja art. 3 ust 1 pkt 17. aktywa POSIADANE w celu osiągania korzyści ekonomicznych z: (wytworzone) przyrostu wartości odsetek dywidend transakcji handlowych klasyfikacja inwestycji:

Bardziej szczegółowo