FORMULARZ OFERTOWY PRZYKŁAD - ERP Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTOWY PRZYKŁAD - ERP Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 FORMULARZ OFERTOWY PRZYKŁAD - ERP Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Tabela 1 Odpowiedź CRIT MH VIMP IMP NTH NIMP NNE Instrukcja Prosimy podać odpowiedź dla kaŝdego kryterium w części RFI. Nagłówek tabeli RFI zawiera w kolumnach siedem moŝliwych odpowiedzi, wg poniŝszej tabeli Legenda dla RFI Wyjaśnienie Funkcjonalność krytyczna Funkcjonalność, która musi być dostępna w systemie Funkcjonalność bardzo waŝna Funkcjonalność waŝna Funkcjonalność, którą warto by mieć Funkcjonalność nie waŝna Nie istotne (nie chcemy) PRZYKŁAD FORMULARZA OFERTOWEGO Lp Kryteria CRIT MH VIMP IMP NTH NIMP NNE 1 Finanse (1016 kryteriów) 1,1 Księga Główna (325 kryteriów) Parametry i struktura MoŜliwość stosowania praktyk i metod księgowych typowych dla produkcji odchudzonej 'lean manufacturing' (np.: rozliczenie kosztów wydziałowych produkcji oraz robocizny jednorazowo w zdefiniowanym okresie rozliczeniowym, a nie do kaŝdego zlecenia) MoŜliwość zdefiniowania roku obrotowego MoŜliwość zdefiniowania okresów obrachunkowych MoŜliwość zdefiniowania kalendarza obrotowego: do 366 okresów obrachunkowych, nierównych okresów oraz okresów korygujących MoŜliwość zdefiniowania wielu kalendarzy obrotowych (np. w przypadku wielu jednostek gospodarczych) Raportowanie finansowe wielu jednostek gospodarczych Opcjonalna moŝliwość zdefiniowania 12 lub 13 okresów sprawozdawczych MoŜliwość zdefiniowania kwartalnych okresów sprawozdawczych: 4-4-5, MoŜliwość zdefiniowania dowolnych okresów obrachunkowych MoŜliwość zdefiniowania maksymalnie 999 okresów obrachunkowych dla kalendarza obrotowego MoŜliwość zdefiniowania kalendarza obrotowego obejmującego wiele okresów lub lat obrotowych MoŜliwość zdefiniowania podstawowej waluty dla jednostki gospodarczej MoŜliwość raportowania wg zdefiniowanej struktury jednostki gospodarczej MoŜliwość przyporządkowania księgi głównej do jednostki gospodarczej MoŜliwość przyporządkowania kalendarza obrotowego i planu kont do jednostki gospodarczej MoŜliwość niezaleŝnego otwieranie i zamykanie okresów obrachunkowych dla róŝnych jednostek gospodarczych MoŜliwość wyboru opcji księgowania w księdze głównej: w czasie rzeczywistym lub z wykorzystaniem bufora MoŜliwość zastosowania ksiąg pomocniczych (np. naleŝności, zobowiązania, środki trwałe) MoŜliwość księgowania wartości i ilości w księdze głównej i księgach pomocniczych

2 MoŜliwość definiowania kryteriów przetwarzania transakcji do księgi głównej, dzienników i rozrachunków dla okresów obrachunkowych - kaŝdy rodzaj przetwarzania ma własne unikalne kryteria Struktura planu kont księgowych Zarządzanie planem kont Struktura systemu raportowania Księgowanie i raportowanie Księgowania w dziennikach Kontrola ksiąg Wielowalutowość Wymagania dotyczące standardowych raportów MoŜliwości narzędzi do raportowania Pozostałe analizy 1,2 Zobowiązania (245 kryteria) Polityka i procedury MoŜliwość zdefiniowania jednostki gospodarczej składającej się z kilku przedsiębiorstw i oddziałów MoŜliwość łączenia segmentów rynkowych w obrębie organizacji w hierarchiczną strukturę w celu konsolidacji i raportowania Dostęp do danych o dostawcach i zobowiązaniach wg segmentu rynkowego MoŜliwość zdefiniowania kont księgowych dla przedsiębiorstw, oddziałów i centrów kosztów MoŜliwość zastosowania oddzielnego cyklu przetwarzania księgowań dla firm i kont księgowych MoŜliwość współdzielenia podstawowych danych dostawców przez wszystkie oddziały firmy Podstawowe dane dostawcy Faktury zakupu i analiza wieku zobowiązań Przetwarzanie faktur zakupu Przetwarzanie zobowiązań Kontrola płatności Transakcje zobowiązań i ich kontrola Przetwarzanie płatności Przetwarzanie czeków Raportowanie 1,3 Środki trwałe (94 kryteria) Dane o środkach trwałych MoŜliwość zdefiniowania środków trwałych wg firmy MoŜliwość zdefiniowania numeru i typu środka trwałego MoŜliwość zdefiniowania opisu środka trwałego MoŜliwość zdefiniowania numeru inwentarzowego oraz numeru seryjnego środka trwałego MoŜliwość zdefiniowania komponentów/ części składowe środka trwałego MoŜliwość zdefiniowania lokalizacji środka trwałego Transakcje na środkach trwałych Amortyzacja środków trwałych Księgowanie amortyzacji Raportowanie o podatkach 1,4 Rachunek kosztów (53 kryteria) Dane o kosztach Wielokrotna kalkulacja kosztów Przeliczniki / wskaźniki kosztów ogólnozakładowych Parametry do tworzenia przeliczników kosztów stałych dla operacji / transakcji

3 Narzuty na koszty jednostkowe wyrobu i grup wyrobów, wg: stałej kwoty, procentu kosztów ogółem, procentu kosztów pośrednich, procentu wybranych pozycji kosztów ogółem/ kosztów pośrednich Definicje podziału kosztów Przetwarzanie podziału kosztów Zarządzanie kosztami 1,5 Zarządzanie gotówką (16 kryteriów) Dostęp do bieŝącej informacji o stanie gotówki w kasie(ach) Kalkulacja oczekiwanego poziomu gotówki wg źródeł pozyskania (np.: sprzedaŝ, naleŝności, obsługa serwisowa, inne) Kalkulacja oczekiwanego wypływu gotówki (np.: zakupy, zobowiązania, inne) Prognozowanie salda zasobów gotówkowych wg wpływu i wypływu, prognozowanie poziomu gotówki Dostęp do informacji o oczekiwanych datach zapłaty 1,6 BudŜetowanie (70 kryteriów) Kontrola budŝetu Reguły kontroli budŝetowej definiowane przez uŝytkownika wg dowolnej struktury kont lub kombinacji ich zaleŝności MoŜliwość kontroli budŝetowej/ ustalania zasad kontroli budŝetowej opartej na dostępie do dokumentu źródłowego, typie dokumentu i uŝytkowniku Definiowanie tolerancji budŝetu i moŝliwość zmian standardów budŝetowych Elastyczne interwały czasowe Księgowość zarządcza Ustalanie budŝetu BudŜety Podział danych budŝetowych 1,7 NaleŜności (111 kryteriów) Wymagania Ręczne uzgadnianie faktur sprzedaŝy, wpływów kasowych i korekt z danymi na kontach księgi głównej i datami realizacji Wprowadzanie zapisów korygujących debetowych i kredytowych Identyfikowanie kaŝdej transakcji przez numer referencyjny, np.: numer serii/linii, który jest generowany przez system Wprowadzanie zbiorczych faktur sprzedaŝy, wpływów kasowych lub korekt transakcji Przetwarzanie naleŝności Dane podstawowe Raportowanie Interfejs uŝytkownika dla obsługi naleŝności Limity kredytowe i windykacja naleŝności 1,8 Raportowanie finansowe (36 kryteriów) Wymagania Pozostałe wymagania 1,9 Księgowość projektowa (57 kryteriów) Struktura projektów i kodowania klasyfikacji kosztów Tworzenie projektów System kodowania i obsługi kosztów Przetwarzanie transakcji Rejestracja dodatkowych danych pozycji księgowań Narzędzia do raportowania i formaty 2 Zasoby ludzkie (271 kryteriów) 2,1 Zarządzanie personelem (116 kryteriów) Zarządzanie rekrutacją MoŜliwość kontrolowania procesu rekrutacji, np. status rekrutacji, koszty, rozmowy kwalifikacyjne Wyszukiwanie kandydatów i pracowników w oparciu o kwalifikacje wymagane na danym stanowisku

4 MoŜliwość tworzenia zestawień obejmujacych wymagania przedsiębiorstwa i dane o kandydatach starających się o dane stanowisko Analiza podań o pracę według danych osobowych, umiejętności, wykształcenia, szkoleń i wyników (wstępnych) testów Obieg podań o pracę według zdefiniowanej ścieŝki Profil personelu Modelowanie struktury organizacyjnej Stanowiska pracy i profile płac ŚcieŜka kariery zawodowej, szkolenia Zarządzanie nagrodami BudŜetowanie i kontrola kosztów Raportowanie związane z wymaganiami instytucji państwowych Raportowanie o historii zatrudnienia i personelu Śledzenie postępowań dyscyplinarnych 2,2 Świadczenia dodatkowe (27 kryteria) Baza danych o świadczeniach dodatkowych Definiowanie programów świadczeń dodatkowych Definiowanie planów świadczeń dodatkowych, tj. reguł wyboru świadczeń, reguł ponoszenia ich przez pracodawcę i pracownika oraz wielkości świadczeń Określanie terminów obliczania świadczeń i potrąceń Przechowywanie danych o osobach korzystających ze świadczeń dodatkowych Zmiana lub przedłuŝanie opcji świadczeń dodatkowych Profil planu świadczeń dodatkowych Zarządzanie świadczeniami dodatkowymi 2,3 Lista płac (76 kryteria) Profil listy płac Zarobki i potrącenia Kontrola nabywania praw Dane o wynikach pracy pracownika Automatyzacja rejestrowania czasu pracy Bezpieczeństwo i kontrola 2,4 Bezpośredni dostęp do danych przez pracownika (22 kryteria) 2,5 Przechowywanie danych i raportowanie (13 kryteriów) 2,6 Zdrowie i bezpieczeństwo (11 kryteriów) 3 Zarządzanie produkcją (1081 kryteriów) 3,1 Kalkulacja kosztów produktu (112 kryteriów) Kalkulacja kosztów materiałowych MoŜliwość przypisywania kosztów do materiału i lokalizacji MoŜliwość definiowania przez uŝytkownika typów kosztów (nieograniczona liczba) Typy kosztów obejmujące ostatni koszt, historyczny, średni, normatywny, bieŝący i planowany Składniki kosztów obejmujące koszty materiałów, obciąŝenia materiałów, transportu, robocizny, obciąŝenia robocizny i maszyn, narzędzi pracy i oprzyrządowania, podwykonawstwa, pozostałych kosztów, kosztów bezpośrednich i pośrednich Składniki modelu kosztów produkcji według rodzaju zasobów, grup zasobów i zasobu Kalkulacja kosztów robocizny Kalkulacja kosztów zakupu Kalkulacje kosztów Raporty o kosztach i rachunkowość zapasów Kalkulacja kosztów rzeczywistych Księgowanie odchyleń kosztów i analiza 3,2 Kontrola i sterowanie procesem produkcji (394 kryteria) Przebieg prac produkcyjnych

5 Elastyczne przypisywanie przebiegu pracy (technologii) do wyrobu lub półproduktu Definiowanie zadań operacyjnych (najniŝszy poziom na jaki moŝna podzielić operacje) Definiowanie operacji (opracji, dla których zdefiniowano normy technologiczne) Typy operacji, które nie naleŝą do procesu technologicznego Typy operacji tylko dla celów kalkulacji kosztów, oraz nie mających wpływu na wycenę Kalendarz przedsiębiorstwa Centra robocze i maszyny Uwalnianie zleceń Kontrola zleceń i raportowanie Zarządzanie produkcją w toku Pobieranie materiału i zarządzanie kompletami Kontrola jakości i raportowanie Zarządzanie zapasami produkcyjnymi 3,3 Serwis i naprawy (125 kryteriów) Zarządzanie zgłoszeniami Identyfikacja klienta i datowanie zgłoszenia Opcje zarządzania kolejką zgłoszeń Definiowanie przez uŝytkownika sekwencyjności zgłoszeń Wyznaczanie ścieŝki obsługi zgłoszeń i ustalanie priorytetów Definiowanie kodów istotności/ostatecznego terminu realizacji zgłoszenia Zarządzanie zleceniami serwisowymi Zarządzanie serwisem Zarządzanie umowami serwisowymi Obsługa i nadawanie statusu Zarządzanie szkoleniami serwisowymi 3,4 Planowanie produkcji (301 kryteriów) Główny plan produkcji (MPS) Nieograniczona liczba planów produkcji z moŝliwością wykonania scenariuszy "co-jeśli" Klasy zapotrzebowania (grupy typów) uwzględniających prognozy (projected), zapotrzebowanie niezaleŝne (independent), stany max lub zapasy bezpieczeństwa, zapotrzebowanie zaleŝne (dependent) i zapotrzebowanie wynikające z przesunięć (transfer demand) Typy dostaw uwzględniające przebieg dostaw, zlecenie, zakupiono i przesunięcie Opcje tworzenia planu włączając metodę selektywną, zmian netto (dotyczy tylko zleceń, w których dokonano zmian), pełnego odtworzenia (dotyczy wszystkich zleceń, niezaleŝnie od dokonanych zmian), dynamiczną i symulacją Opcje okresu planowania łącznie z miesięcznym, tygodniowym, dziennym, zmianowym i zdefiniowanym przez uŝytkownika Zgrubne planowanie zdolności produkcyjnych (RCCP) Planowanie potrzeb materiałowych (MRP) Planowanie zdolności produkcyjnych (CRP) i harmonogramowanie centrów roboczych 3,5 Zarządzanie projektami (36 kryteriów) 3,6 Zarządzanie danymi o produkcie (PDM) (68 kryteriów) Manipulowanie danymi w strukturze materiałowej (BOM) w postaci graficznej MoŜliwość weryfikacji struktury materiałowej przed pobraniem do BOM Import wstępnego BOM z zewnętrznych aplikacji (CAD i PDM) Ustalanie BOM w oparciu o dostępność materiałów MoŜliwość wskazania w BOM tych materiałów, które mają swoją referencje na rysynku konstrukcyjnym

6 3,7 Konfigurator produktu/asortymentu (38 kryteriów) Wariantowość produktu Wybory z menu Ograniczenia wyboru Wprowadzanie warunków Samo-planowanie struktury materiałowej (BOM) 4 Zarządzanie zapasami (192 kryteria) 4,1 Wymagania w zakresie zarządzania zapasami (29 kryteriów) Rejestracja planowanego i nieplanowanego zuŝycia indeksów magazynowych, z moŝliwością jego raportowania na dany dzień MoŜliwość tworzenia zapytań oraz raportów transakcji magazynowych wg indeksu magazynowego, lokalizacji magazynowej czy typu transakcji MoŜliwość raportowania transakcji magazynowych wg indeksu magazynowego (uwzględnienie wszystkich transakcji od ostatniego spisu cyklicznego) MoŜliwość tworzenia zapytań oraz raportów sumarycznych transakcji magazynowych wg zadanych kryteriów: od, do MoŜliwość tworzenia zapytań oraz raportów statusu magazynowego wg indeksu magazynowego i numeru seryjnego 4,2 Przetwarzanie zapotrzebowań (28 kryteriów) MoŜliwość definiowania wielu magazynów, podmagazynów oraz lokalizacji magazynowych Zarządzanie zapasami magazynowymi metodą Kanban MoŜliwość przyporządkowania zapasów buforowych dla produktu lub jego części (kanban i point-of-use) Rezerwacja surowców i komponentów dla potwierdzonych zaplanowanych oraz otwartych zleceń produkcyjnych MoŜliwość wykorzystania lokalizacji magazynowych dla zapasów, które nie są wykorzystywane w MRP Dostępność klasyfikacji ABC dla części wyrobu bazującej na zamówieniach, historycznego zuŝycia/kosztu lub przyszłego zuŝycia/kosztu 4,3 Definicja pozycji magazynowych (12 kryteriów) 4,4 Wymagania dotyczące raportowania i interfejsów (9 kryteriów) 4,5 Kontrola partii i lokalizacji magazynowych (20 kryteriów) 4,6 Prognozowanie (52 kryteria) 4,7 Rezerwowanie zapasów magazynowych (26 kryteriów) 5 Zarządzanie zakupami (271 kryteriów) 5,1 Podstawowe dane dostawców (12 kryteriów) MoŜliwość zamieszczenia informacji o dostawcy, dostarczanych towarach, metodach i warunkach dostawy MoŜliwość zdefiniowania kilku adresów dostawcy MoŜliwość zdefiniowania w kartotece dostawcy adresu , strony www i numerów faksów MoŜliwość połączenia towaru z towarem opisanym przez dostawcę MoŜliwość zdefiniowania czasu realizacji dostawy 5,2 Klasyfikacja i ocena dostawców (13 kryteriów) 5,3 Zapotrzebowania i oferty (12 kryteriów) 5,4 Zamówienia zakupu (63 kryteria) Transformacja zapotrzebowania zakupu na zamówienie zakupu Wysyłanie zaplanowanych zamówień zakupu wprost do dostawcy drogą elektroniczną Ręczne wprowadzanie zamówienia zakupu MoŜliwość wprowadzania sekwencji numerów do automatycznego numerowania zamówień zakupu MoŜliwość rozróŝniania typów zamówień zakupu: standardowe, umowa, podwykonawstwo, zapotrzebowanie i zwrot z magazynu

7 5.4.6 MoŜliwość wprowadzania zamówienia zakupu dla niestandardowych indeksów (niemagazynowych), tzw. "szybka ścieŝka" MoŜliwość wprowadzania zamówienia zakupu z rabatami cenowymi, prowizjami i datami waŝności MoŜliwość umieszczenia numeru oferty cenowej dostawcy na zamówieniu zakupu MoŜliwość umieszczenia na zamówieniu zakupu kodów jakości dla towarów MoŜliwość wprowadzania notatki o projekcie lub indeksie magazynowym do zamówienia zakupu MoŜliwość zdefiniowania logiki wyboru dostawcy w postaci: preferowanego źródła dostawy, bilansu realizacji dostaw, ceny i czasu realizacji dostawy MoŜliwość zdefiniowania domyślnego dostawcy i domyślnych danych o indeksie magazynowym MoŜliwość wprowadzenia domyślnych wartości do zamówienia zakupu MoŜliwość odwołania się z poziomu zamówienia do listy kwalifikowanych kontrahentów MoŜliwość odwołania się z poziomu zamówienia do listy kwalifikowanych typów zamówień, dostawców i magazynów MoŜliwość zdefiniowania następujących rodzajów zamówień: jednorazowe, zbiorcze, remontowe, na części zamienne, na inspekcje pracy 5,5 Ceny i rabaty (13 kryteriów) 5,6 Umowy zakupu i uzgodnienia dotyczące zakupów (16 kryteriów) 5,7 Zarządzanie zamówieniami zakupu (25 kryteriów) 5,8 Raportowanie o zaopatrzeniu (24 kryteria) 5,9 Stałe umowy z dostawcą (19 kryteriów) 5,1 Przyjęcia zapotrzebowań (30 kryteriów) 5,11 Wymagania dotyczące zarządzania zakupami (14 kryteriów) 5,12 Raportowanie i interfejsy w zakresie zarządzanie zakupami (18 kryteriów) 6 Zarządzanie jakością (29 kryteriów) 6,1 Konieczność aktualizacji zapasu po zwrocie wadliwego materiału lub nadwyŝki ilościowej materiału 6,2 MoŜliwość bezpośredniego dostępu dostawcy do danych o działaniach korygujących i analizach przyczyn uszkodzenia uszkodzonych materiałów 6,3 MoŜliwość zdefiniowania wskaźnika wymaganej kontroli dostawy wg dostawcy i indeksu magazynowego 6,4 MoŜliwość rejestracji nieskontrolowanych przyjęć jako 'zapas w buforze' 6,5 MoŜliwość tworzenia zapytań o materiały poddane kontroli jakości 6,6 MoŜliwość dokonania oceny wad jakościowych w stosunku do podanych kryteriów 7 Zarządzanie sprzedaŝą (236 kryteriów) 7,1 Wymagania w zakresie zarządzania sprzedaŝą (42 kryteria) MoŜliwość zastosowania typu zamówienia dla nowych zamówień sprzedaŝy lub ofert MoŜliwość zastosowania statusu zamówienia do nowych zamówień sprzedaŝy lub ofert MoŜliwość utworzenia zamówienia sprzedaŝy na podstawie oferty z zachowaniem powiązania do źródła (oferty) MoŜliwość utworzenia zamówień sprzedaŝy na podstawie wybranych linii oferty MoŜliwość zmniejszania wartości na zamówieniu utworzonym z oferty Dostęp do konta klienta i statusu zamówienia sprzedaŝy wg nazwy / numeru klienta lub numeru zamówienia

8 7.1.7 MoŜliwość wprowadzania oraz wydruku dowolnej informacji tekstowej (co najmniej 300 znaków) do następujących dokumentów: ) Faktura ) Zamówienie sprzedaŝy lub oferta ) Dokumenty transportowe MoŜliwość weryfikacji dat realizacji zamówienia na podstawie danych z MRP MoŜliwość rejestracji na zamówieniu oczekiwanej przez klienta daty dostawy, terminu płatności oraz planowanej daty realizacji zamówienia MoŜliwość przywracania wcześniejszych zmian z zamówienia klienta MoŜliwość zmiany ceny sprzedaŝy na zamówieniu przy wykorzystaniu funkcjonalności ceny minimalnej dla asortymentu. ObniŜanie ceny poniŝej ceny minimalnej tylko dla osoby posiadającej uprawnienia Automatyczna zmiana wszystkich cen sprzedaŝy wg określonego procentu lub określonej wartości Automatyczna aktualizacja cen na zamówieniach wynikająca ze zmian cennika sprzedaŝy dla poszczególnych asortymentów 7,2 Wymagania dotyczące interfejsów i raportów ze sprzedaŝy (49 kryteriów) 7,3 MoŜliwe do potwierdzenia/realizacji (ATP) (10 kryteriów) 7,4 Ceny i rabaty (77 kryteriów) MoŜliwość ręcznego udzielanie rabatów MoŜliwość automatycznego udzielanie rabatów wg uzgodnień z kupującym MoŜliwość ustalania reguł udzielania rabatów wg grupy towarowej MoŜliwość udzielania rabatów wg ilości, nagłówka zamówienia lub pozycji zamówienia MoŜliwość udzielania rabatów promocyjnych dla towaru lub grupy towarów MoŜliwość ustalania dat obowiązywania rabatów promocyjnych MoŜliwość kaskadowego udzielanie rabatów 7,5 Obsługa klientów i reklamacji (29 kryteriów) 7,6 Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) i handel elektroniczny (23 kryteria) 8 Technologia systemu (372 kryteria) 8,1 Architektura Technologie integrowania danych Opcje zarządzania danymi Relacyjna baza danych Znormalizowane formaty tabel Interfejs SQL dla zapytań do bazy danych Obsługa róŝnych systemów zarządzania bazami danych (RDBMS), które przechowują dane w formacie tabel powiązanych System monitorowania transakcji Obsługa replikacji danych, pól i struktur Procedury bezpieczeństwa danych zgodne z procedurami Disaster Recovery Institute Rodzaje interfejsów baz danych Rodzaje baz danych obsługiwane przez serwer/host Zarządzanie metadanymi Model składowania danych Narzędzia do składowania metadanych Interfejs uŝytkownika do miejsc składowania danych Modelowanie biznesowe/narzędzie do zarządzania repozytorium Nieoperacyjna hurtownia danych Protokoły komunikacyjne Opcje procedur dostępu zdalnego (RPC)

9 Środki programowo-sprzętowe zorientowane na komunikaty Protokoły API (Application Protocol Interface) Interfejsy do urządzeń Zarządzanie interfejsami do urządzeń Standardowe protokoły interfejsów do urządzeń Rodzaje urządzeń wejściowych Podstawy architektury systemu Ustawienia domyślne i parametry systemu MoŜliwości sieciowe Stopień moŝliwości sieciowych Interfejs sieciowy Formularze sieciowe Funkcjonalność Poziomy bezpieczeństwa Szyfrowanie Funkcje bezpieczeństwa Zarządzanie bezpieczeństwem Internetowe protokoły handlowe Struktura organizacyjna Bezpieczeństwo aplikacji Zarządzanie przedsiębiorstwem wielooddziałowym 8,2 Interfejs uŝytkownika Konfigurowalność na poziomie uŝytkownika 8,3 Platformy Baza danych Serwery Klient / stacje robocze 8,4 Narzędzia aplikacyjne Modelowanie i aktualizowanie procesu Tworzenie modelu biznesowego 8,5 Workflow i zarządzanie dokumentami 8,6 Raportowanie