FORMULARZ OFERTOWY PRZYKŁAD - ERP Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTOWY PRZYKŁAD - ERP Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 FORMULARZ OFERTOWY PRZYKŁAD - ERP Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Tabela 1 Odpowiedź CRIT MH VIMP IMP NTH NIMP NNE Instrukcja Prosimy podać odpowiedź dla kaŝdego kryterium w części RFI. Nagłówek tabeli RFI zawiera w kolumnach siedem moŝliwych odpowiedzi, wg poniŝszej tabeli Legenda dla RFI Wyjaśnienie Funkcjonalność krytyczna Funkcjonalność, która musi być dostępna w systemie Funkcjonalność bardzo waŝna Funkcjonalność waŝna Funkcjonalność, którą warto by mieć Funkcjonalność nie waŝna Nie istotne (nie chcemy) PRZYKŁAD FORMULARZA OFERTOWEGO Lp Kryteria CRIT MH VIMP IMP NTH NIMP NNE 1 Finanse (1016 kryteriów) 1,1 Księga Główna (325 kryteriów) Parametry i struktura MoŜliwość stosowania praktyk i metod księgowych typowych dla produkcji odchudzonej 'lean manufacturing' (np.: rozliczenie kosztów wydziałowych produkcji oraz robocizny jednorazowo w zdefiniowanym okresie rozliczeniowym, a nie do kaŝdego zlecenia) MoŜliwość zdefiniowania roku obrotowego MoŜliwość zdefiniowania okresów obrachunkowych MoŜliwość zdefiniowania kalendarza obrotowego: do 366 okresów obrachunkowych, nierównych okresów oraz okresów korygujących MoŜliwość zdefiniowania wielu kalendarzy obrotowych (np. w przypadku wielu jednostek gospodarczych) Raportowanie finansowe wielu jednostek gospodarczych Opcjonalna moŝliwość zdefiniowania 12 lub 13 okresów sprawozdawczych MoŜliwość zdefiniowania kwartalnych okresów sprawozdawczych: 4-4-5, MoŜliwość zdefiniowania dowolnych okresów obrachunkowych MoŜliwość zdefiniowania maksymalnie 999 okresów obrachunkowych dla kalendarza obrotowego MoŜliwość zdefiniowania kalendarza obrotowego obejmującego wiele okresów lub lat obrotowych MoŜliwość zdefiniowania podstawowej waluty dla jednostki gospodarczej MoŜliwość raportowania wg zdefiniowanej struktury jednostki gospodarczej MoŜliwość przyporządkowania księgi głównej do jednostki gospodarczej MoŜliwość przyporządkowania kalendarza obrotowego i planu kont do jednostki gospodarczej MoŜliwość niezaleŝnego otwieranie i zamykanie okresów obrachunkowych dla róŝnych jednostek gospodarczych MoŜliwość wyboru opcji księgowania w księdze głównej: w czasie rzeczywistym lub z wykorzystaniem bufora MoŜliwość zastosowania ksiąg pomocniczych (np. naleŝności, zobowiązania, środki trwałe) MoŜliwość księgowania wartości i ilości w księdze głównej i księgach pomocniczych

2 MoŜliwość definiowania kryteriów przetwarzania transakcji do księgi głównej, dzienników i rozrachunków dla okresów obrachunkowych - kaŝdy rodzaj przetwarzania ma własne unikalne kryteria Struktura planu kont księgowych Zarządzanie planem kont Struktura systemu raportowania Księgowanie i raportowanie Księgowania w dziennikach Kontrola ksiąg Wielowalutowość Wymagania dotyczące standardowych raportów MoŜliwości narzędzi do raportowania Pozostałe analizy 1,2 Zobowiązania (245 kryteria) Polityka i procedury MoŜliwość zdefiniowania jednostki gospodarczej składającej się z kilku przedsiębiorstw i oddziałów MoŜliwość łączenia segmentów rynkowych w obrębie organizacji w hierarchiczną strukturę w celu konsolidacji i raportowania Dostęp do danych o dostawcach i zobowiązaniach wg segmentu rynkowego MoŜliwość zdefiniowania kont księgowych dla przedsiębiorstw, oddziałów i centrów kosztów MoŜliwość zastosowania oddzielnego cyklu przetwarzania księgowań dla firm i kont księgowych MoŜliwość współdzielenia podstawowych danych dostawców przez wszystkie oddziały firmy Podstawowe dane dostawcy Faktury zakupu i analiza wieku zobowiązań Przetwarzanie faktur zakupu Przetwarzanie zobowiązań Kontrola płatności Transakcje zobowiązań i ich kontrola Przetwarzanie płatności Przetwarzanie czeków Raportowanie 1,3 Środki trwałe (94 kryteria) Dane o środkach trwałych MoŜliwość zdefiniowania środków trwałych wg firmy MoŜliwość zdefiniowania numeru i typu środka trwałego MoŜliwość zdefiniowania opisu środka trwałego MoŜliwość zdefiniowania numeru inwentarzowego oraz numeru seryjnego środka trwałego MoŜliwość zdefiniowania komponentów/ części składowe środka trwałego MoŜliwość zdefiniowania lokalizacji środka trwałego Transakcje na środkach trwałych Amortyzacja środków trwałych Księgowanie amortyzacji Raportowanie o podatkach 1,4 Rachunek kosztów (53 kryteria) Dane o kosztach Wielokrotna kalkulacja kosztów Przeliczniki / wskaźniki kosztów ogólnozakładowych Parametry do tworzenia przeliczników kosztów stałych dla operacji / transakcji

3 Narzuty na koszty jednostkowe wyrobu i grup wyrobów, wg: stałej kwoty, procentu kosztów ogółem, procentu kosztów pośrednich, procentu wybranych pozycji kosztów ogółem/ kosztów pośrednich Definicje podziału kosztów Przetwarzanie podziału kosztów Zarządzanie kosztami 1,5 Zarządzanie gotówką (16 kryteriów) Dostęp do bieŝącej informacji o stanie gotówki w kasie(ach) Kalkulacja oczekiwanego poziomu gotówki wg źródeł pozyskania (np.: sprzedaŝ, naleŝności, obsługa serwisowa, inne) Kalkulacja oczekiwanego wypływu gotówki (np.: zakupy, zobowiązania, inne) Prognozowanie salda zasobów gotówkowych wg wpływu i wypływu, prognozowanie poziomu gotówki Dostęp do informacji o oczekiwanych datach zapłaty 1,6 BudŜetowanie (70 kryteriów) Kontrola budŝetu Reguły kontroli budŝetowej definiowane przez uŝytkownika wg dowolnej struktury kont lub kombinacji ich zaleŝności MoŜliwość kontroli budŝetowej/ ustalania zasad kontroli budŝetowej opartej na dostępie do dokumentu źródłowego, typie dokumentu i uŝytkowniku Definiowanie tolerancji budŝetu i moŝliwość zmian standardów budŝetowych Elastyczne interwały czasowe Księgowość zarządcza Ustalanie budŝetu BudŜety Podział danych budŝetowych 1,7 NaleŜności (111 kryteriów) Wymagania Ręczne uzgadnianie faktur sprzedaŝy, wpływów kasowych i korekt z danymi na kontach księgi głównej i datami realizacji Wprowadzanie zapisów korygujących debetowych i kredytowych Identyfikowanie kaŝdej transakcji przez numer referencyjny, np.: numer serii/linii, który jest generowany przez system Wprowadzanie zbiorczych faktur sprzedaŝy, wpływów kasowych lub korekt transakcji Przetwarzanie naleŝności Dane podstawowe Raportowanie Interfejs uŝytkownika dla obsługi naleŝności Limity kredytowe i windykacja naleŝności 1,8 Raportowanie finansowe (36 kryteriów) Wymagania Pozostałe wymagania 1,9 Księgowość projektowa (57 kryteriów) Struktura projektów i kodowania klasyfikacji kosztów Tworzenie projektów System kodowania i obsługi kosztów Przetwarzanie transakcji Rejestracja dodatkowych danych pozycji księgowań Narzędzia do raportowania i formaty 2 Zasoby ludzkie (271 kryteriów) 2,1 Zarządzanie personelem (116 kryteriów) Zarządzanie rekrutacją MoŜliwość kontrolowania procesu rekrutacji, np. status rekrutacji, koszty, rozmowy kwalifikacyjne Wyszukiwanie kandydatów i pracowników w oparciu o kwalifikacje wymagane na danym stanowisku

4 MoŜliwość tworzenia zestawień obejmujacych wymagania przedsiębiorstwa i dane o kandydatach starających się o dane stanowisko Analiza podań o pracę według danych osobowych, umiejętności, wykształcenia, szkoleń i wyników (wstępnych) testów Obieg podań o pracę według zdefiniowanej ścieŝki Profil personelu Modelowanie struktury organizacyjnej Stanowiska pracy i profile płac ŚcieŜka kariery zawodowej, szkolenia Zarządzanie nagrodami BudŜetowanie i kontrola kosztów Raportowanie związane z wymaganiami instytucji państwowych Raportowanie o historii zatrudnienia i personelu Śledzenie postępowań dyscyplinarnych 2,2 Świadczenia dodatkowe (27 kryteria) Baza danych o świadczeniach dodatkowych Definiowanie programów świadczeń dodatkowych Definiowanie planów świadczeń dodatkowych, tj. reguł wyboru świadczeń, reguł ponoszenia ich przez pracodawcę i pracownika oraz wielkości świadczeń Określanie terminów obliczania świadczeń i potrąceń Przechowywanie danych o osobach korzystających ze świadczeń dodatkowych Zmiana lub przedłuŝanie opcji świadczeń dodatkowych Profil planu świadczeń dodatkowych Zarządzanie świadczeniami dodatkowymi 2,3 Lista płac (76 kryteria) Profil listy płac Zarobki i potrącenia Kontrola nabywania praw Dane o wynikach pracy pracownika Automatyzacja rejestrowania czasu pracy Bezpieczeństwo i kontrola 2,4 Bezpośredni dostęp do danych przez pracownika (22 kryteria) 2,5 Przechowywanie danych i raportowanie (13 kryteriów) 2,6 Zdrowie i bezpieczeństwo (11 kryteriów) 3 Zarządzanie produkcją (1081 kryteriów) 3,1 Kalkulacja kosztów produktu (112 kryteriów) Kalkulacja kosztów materiałowych MoŜliwość przypisywania kosztów do materiału i lokalizacji MoŜliwość definiowania przez uŝytkownika typów kosztów (nieograniczona liczba) Typy kosztów obejmujące ostatni koszt, historyczny, średni, normatywny, bieŝący i planowany Składniki kosztów obejmujące koszty materiałów, obciąŝenia materiałów, transportu, robocizny, obciąŝenia robocizny i maszyn, narzędzi pracy i oprzyrządowania, podwykonawstwa, pozostałych kosztów, kosztów bezpośrednich i pośrednich Składniki modelu kosztów produkcji według rodzaju zasobów, grup zasobów i zasobu Kalkulacja kosztów robocizny Kalkulacja kosztów zakupu Kalkulacje kosztów Raporty o kosztach i rachunkowość zapasów Kalkulacja kosztów rzeczywistych Księgowanie odchyleń kosztów i analiza 3,2 Kontrola i sterowanie procesem produkcji (394 kryteria) Przebieg prac produkcyjnych

5 Elastyczne przypisywanie przebiegu pracy (technologii) do wyrobu lub półproduktu Definiowanie zadań operacyjnych (najniŝszy poziom na jaki moŝna podzielić operacje) Definiowanie operacji (opracji, dla których zdefiniowano normy technologiczne) Typy operacji, które nie naleŝą do procesu technologicznego Typy operacji tylko dla celów kalkulacji kosztów, oraz nie mających wpływu na wycenę Kalendarz przedsiębiorstwa Centra robocze i maszyny Uwalnianie zleceń Kontrola zleceń i raportowanie Zarządzanie produkcją w toku Pobieranie materiału i zarządzanie kompletami Kontrola jakości i raportowanie Zarządzanie zapasami produkcyjnymi 3,3 Serwis i naprawy (125 kryteriów) Zarządzanie zgłoszeniami Identyfikacja klienta i datowanie zgłoszenia Opcje zarządzania kolejką zgłoszeń Definiowanie przez uŝytkownika sekwencyjności zgłoszeń Wyznaczanie ścieŝki obsługi zgłoszeń i ustalanie priorytetów Definiowanie kodów istotności/ostatecznego terminu realizacji zgłoszenia Zarządzanie zleceniami serwisowymi Zarządzanie serwisem Zarządzanie umowami serwisowymi Obsługa i nadawanie statusu Zarządzanie szkoleniami serwisowymi 3,4 Planowanie produkcji (301 kryteriów) Główny plan produkcji (MPS) Nieograniczona liczba planów produkcji z moŝliwością wykonania scenariuszy "co-jeśli" Klasy zapotrzebowania (grupy typów) uwzględniających prognozy (projected), zapotrzebowanie niezaleŝne (independent), stany max lub zapasy bezpieczeństwa, zapotrzebowanie zaleŝne (dependent) i zapotrzebowanie wynikające z przesunięć (transfer demand) Typy dostaw uwzględniające przebieg dostaw, zlecenie, zakupiono i przesunięcie Opcje tworzenia planu włączając metodę selektywną, zmian netto (dotyczy tylko zleceń, w których dokonano zmian), pełnego odtworzenia (dotyczy wszystkich zleceń, niezaleŝnie od dokonanych zmian), dynamiczną i symulacją Opcje okresu planowania łącznie z miesięcznym, tygodniowym, dziennym, zmianowym i zdefiniowanym przez uŝytkownika Zgrubne planowanie zdolności produkcyjnych (RCCP) Planowanie potrzeb materiałowych (MRP) Planowanie zdolności produkcyjnych (CRP) i harmonogramowanie centrów roboczych 3,5 Zarządzanie projektami (36 kryteriów) 3,6 Zarządzanie danymi o produkcie (PDM) (68 kryteriów) Manipulowanie danymi w strukturze materiałowej (BOM) w postaci graficznej MoŜliwość weryfikacji struktury materiałowej przed pobraniem do BOM Import wstępnego BOM z zewnętrznych aplikacji (CAD i PDM) Ustalanie BOM w oparciu o dostępność materiałów MoŜliwość wskazania w BOM tych materiałów, które mają swoją referencje na rysynku konstrukcyjnym

6 3,7 Konfigurator produktu/asortymentu (38 kryteriów) Wariantowość produktu Wybory z menu Ograniczenia wyboru Wprowadzanie warunków Samo-planowanie struktury materiałowej (BOM) 4 Zarządzanie zapasami (192 kryteria) 4,1 Wymagania w zakresie zarządzania zapasami (29 kryteriów) Rejestracja planowanego i nieplanowanego zuŝycia indeksów magazynowych, z moŝliwością jego raportowania na dany dzień MoŜliwość tworzenia zapytań oraz raportów transakcji magazynowych wg indeksu magazynowego, lokalizacji magazynowej czy typu transakcji MoŜliwość raportowania transakcji magazynowych wg indeksu magazynowego (uwzględnienie wszystkich transakcji od ostatniego spisu cyklicznego) MoŜliwość tworzenia zapytań oraz raportów sumarycznych transakcji magazynowych wg zadanych kryteriów: od, do MoŜliwość tworzenia zapytań oraz raportów statusu magazynowego wg indeksu magazynowego i numeru seryjnego 4,2 Przetwarzanie zapotrzebowań (28 kryteriów) MoŜliwość definiowania wielu magazynów, podmagazynów oraz lokalizacji magazynowych Zarządzanie zapasami magazynowymi metodą Kanban MoŜliwość przyporządkowania zapasów buforowych dla produktu lub jego części (kanban i point-of-use) Rezerwacja surowców i komponentów dla potwierdzonych zaplanowanych oraz otwartych zleceń produkcyjnych MoŜliwość wykorzystania lokalizacji magazynowych dla zapasów, które nie są wykorzystywane w MRP Dostępność klasyfikacji ABC dla części wyrobu bazującej na zamówieniach, historycznego zuŝycia/kosztu lub przyszłego zuŝycia/kosztu 4,3 Definicja pozycji magazynowych (12 kryteriów) 4,4 Wymagania dotyczące raportowania i interfejsów (9 kryteriów) 4,5 Kontrola partii i lokalizacji magazynowych (20 kryteriów) 4,6 Prognozowanie (52 kryteria) 4,7 Rezerwowanie zapasów magazynowych (26 kryteriów) 5 Zarządzanie zakupami (271 kryteriów) 5,1 Podstawowe dane dostawców (12 kryteriów) MoŜliwość zamieszczenia informacji o dostawcy, dostarczanych towarach, metodach i warunkach dostawy MoŜliwość zdefiniowania kilku adresów dostawcy MoŜliwość zdefiniowania w kartotece dostawcy adresu , strony www i numerów faksów MoŜliwość połączenia towaru z towarem opisanym przez dostawcę MoŜliwość zdefiniowania czasu realizacji dostawy 5,2 Klasyfikacja i ocena dostawców (13 kryteriów) 5,3 Zapotrzebowania i oferty (12 kryteriów) 5,4 Zamówienia zakupu (63 kryteria) Transformacja zapotrzebowania zakupu na zamówienie zakupu Wysyłanie zaplanowanych zamówień zakupu wprost do dostawcy drogą elektroniczną Ręczne wprowadzanie zamówienia zakupu MoŜliwość wprowadzania sekwencji numerów do automatycznego numerowania zamówień zakupu MoŜliwość rozróŝniania typów zamówień zakupu: standardowe, umowa, podwykonawstwo, zapotrzebowanie i zwrot z magazynu

7 5.4.6 MoŜliwość wprowadzania zamówienia zakupu dla niestandardowych indeksów (niemagazynowych), tzw. "szybka ścieŝka" MoŜliwość wprowadzania zamówienia zakupu z rabatami cenowymi, prowizjami i datami waŝności MoŜliwość umieszczenia numeru oferty cenowej dostawcy na zamówieniu zakupu MoŜliwość umieszczenia na zamówieniu zakupu kodów jakości dla towarów MoŜliwość wprowadzania notatki o projekcie lub indeksie magazynowym do zamówienia zakupu MoŜliwość zdefiniowania logiki wyboru dostawcy w postaci: preferowanego źródła dostawy, bilansu realizacji dostaw, ceny i czasu realizacji dostawy MoŜliwość zdefiniowania domyślnego dostawcy i domyślnych danych o indeksie magazynowym MoŜliwość wprowadzenia domyślnych wartości do zamówienia zakupu MoŜliwość odwołania się z poziomu zamówienia do listy kwalifikowanych kontrahentów MoŜliwość odwołania się z poziomu zamówienia do listy kwalifikowanych typów zamówień, dostawców i magazynów MoŜliwość zdefiniowania następujących rodzajów zamówień: jednorazowe, zbiorcze, remontowe, na części zamienne, na inspekcje pracy 5,5 Ceny i rabaty (13 kryteriów) 5,6 Umowy zakupu i uzgodnienia dotyczące zakupów (16 kryteriów) 5,7 Zarządzanie zamówieniami zakupu (25 kryteriów) 5,8 Raportowanie o zaopatrzeniu (24 kryteria) 5,9 Stałe umowy z dostawcą (19 kryteriów) 5,1 Przyjęcia zapotrzebowań (30 kryteriów) 5,11 Wymagania dotyczące zarządzania zakupami (14 kryteriów) 5,12 Raportowanie i interfejsy w zakresie zarządzanie zakupami (18 kryteriów) 6 Zarządzanie jakością (29 kryteriów) 6,1 Konieczność aktualizacji zapasu po zwrocie wadliwego materiału lub nadwyŝki ilościowej materiału 6,2 MoŜliwość bezpośredniego dostępu dostawcy do danych o działaniach korygujących i analizach przyczyn uszkodzenia uszkodzonych materiałów 6,3 MoŜliwość zdefiniowania wskaźnika wymaganej kontroli dostawy wg dostawcy i indeksu magazynowego 6,4 MoŜliwość rejestracji nieskontrolowanych przyjęć jako 'zapas w buforze' 6,5 MoŜliwość tworzenia zapytań o materiały poddane kontroli jakości 6,6 MoŜliwość dokonania oceny wad jakościowych w stosunku do podanych kryteriów 7 Zarządzanie sprzedaŝą (236 kryteriów) 7,1 Wymagania w zakresie zarządzania sprzedaŝą (42 kryteria) MoŜliwość zastosowania typu zamówienia dla nowych zamówień sprzedaŝy lub ofert MoŜliwość zastosowania statusu zamówienia do nowych zamówień sprzedaŝy lub ofert MoŜliwość utworzenia zamówienia sprzedaŝy na podstawie oferty z zachowaniem powiązania do źródła (oferty) MoŜliwość utworzenia zamówień sprzedaŝy na podstawie wybranych linii oferty MoŜliwość zmniejszania wartości na zamówieniu utworzonym z oferty Dostęp do konta klienta i statusu zamówienia sprzedaŝy wg nazwy / numeru klienta lub numeru zamówienia

8 7.1.7 MoŜliwość wprowadzania oraz wydruku dowolnej informacji tekstowej (co najmniej 300 znaków) do następujących dokumentów: ) Faktura ) Zamówienie sprzedaŝy lub oferta ) Dokumenty transportowe MoŜliwość weryfikacji dat realizacji zamówienia na podstawie danych z MRP MoŜliwość rejestracji na zamówieniu oczekiwanej przez klienta daty dostawy, terminu płatności oraz planowanej daty realizacji zamówienia MoŜliwość przywracania wcześniejszych zmian z zamówienia klienta MoŜliwość zmiany ceny sprzedaŝy na zamówieniu przy wykorzystaniu funkcjonalności ceny minimalnej dla asortymentu. ObniŜanie ceny poniŝej ceny minimalnej tylko dla osoby posiadającej uprawnienia Automatyczna zmiana wszystkich cen sprzedaŝy wg określonego procentu lub określonej wartości Automatyczna aktualizacja cen na zamówieniach wynikająca ze zmian cennika sprzedaŝy dla poszczególnych asortymentów 7,2 Wymagania dotyczące interfejsów i raportów ze sprzedaŝy (49 kryteriów) 7,3 MoŜliwe do potwierdzenia/realizacji (ATP) (10 kryteriów) 7,4 Ceny i rabaty (77 kryteriów) MoŜliwość ręcznego udzielanie rabatów MoŜliwość automatycznego udzielanie rabatów wg uzgodnień z kupującym MoŜliwość ustalania reguł udzielania rabatów wg grupy towarowej MoŜliwość udzielania rabatów wg ilości, nagłówka zamówienia lub pozycji zamówienia MoŜliwość udzielania rabatów promocyjnych dla towaru lub grupy towarów MoŜliwość ustalania dat obowiązywania rabatów promocyjnych MoŜliwość kaskadowego udzielanie rabatów 7,5 Obsługa klientów i reklamacji (29 kryteriów) 7,6 Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) i handel elektroniczny (23 kryteria) 8 Technologia systemu (372 kryteria) 8,1 Architektura Technologie integrowania danych Opcje zarządzania danymi Relacyjna baza danych Znormalizowane formaty tabel Interfejs SQL dla zapytań do bazy danych Obsługa róŝnych systemów zarządzania bazami danych (RDBMS), które przechowują dane w formacie tabel powiązanych System monitorowania transakcji Obsługa replikacji danych, pól i struktur Procedury bezpieczeństwa danych zgodne z procedurami Disaster Recovery Institute Rodzaje interfejsów baz danych Rodzaje baz danych obsługiwane przez serwer/host Zarządzanie metadanymi Model składowania danych Narzędzia do składowania metadanych Interfejs uŝytkownika do miejsc składowania danych Modelowanie biznesowe/narzędzie do zarządzania repozytorium Nieoperacyjna hurtownia danych Protokoły komunikacyjne Opcje procedur dostępu zdalnego (RPC)

9 Środki programowo-sprzętowe zorientowane na komunikaty Protokoły API (Application Protocol Interface) Interfejsy do urządzeń Zarządzanie interfejsami do urządzeń Standardowe protokoły interfejsów do urządzeń Rodzaje urządzeń wejściowych Podstawy architektury systemu Ustawienia domyślne i parametry systemu MoŜliwości sieciowe Stopień moŝliwości sieciowych Interfejs sieciowy Formularze sieciowe Funkcjonalność Poziomy bezpieczeństwa Szyfrowanie Funkcje bezpieczeństwa Zarządzanie bezpieczeństwem Internetowe protokoły handlowe Struktura organizacyjna Bezpieczeństwo aplikacji Zarządzanie przedsiębiorstwem wielooddziałowym 8,2 Interfejs uŝytkownika Konfigurowalność na poziomie uŝytkownika 8,3 Platformy Baza danych Serwery Klient / stacje robocze 8,4 Narzędzia aplikacyjne Modelowanie i aktualizowanie procesu Tworzenie modelu biznesowego 8,5 Workflow i zarządzanie dokumentami 8,6 Raportowanie

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów 1.2.1 Kartoteka kategorii produktów Kategorie produktu służą do przypisywania określonym grupom produktów standardowych,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Piaseczno, 25-05-2015r. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/2015 Wymagania dla systemu ERP w Creotech Instrument S.A.

Piaseczno, 25-05-2015r. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/2015 Wymagania dla systemu ERP w Creotech Instrument S.A. Piaseczno, 2-0-201r. Zamawiający: Creotech Instruments S.A. ul. Okulickiego 7/9 0-00 Piaseczno NIP: 91221 REGON: 1126690 KRS: 00000709 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/201 Wymagania dla systemu

Bardziej szczegółowo

RO.FIX. System zarządzania ryzykiem dla towarzystw funduszy inwestycyjnych. Riskout sp. z o.o.

RO.FIX. System zarządzania ryzykiem dla towarzystw funduszy inwestycyjnych. Riskout sp. z o.o. RO.FIX System zarządzania ryzykiem dla towarzystw funduszy inwestycyjnych Riskout sp. z o.o. Riskout sp. z o.o. Spółka powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowane podmioty

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis programu

1. Ogólny opis programu 1. Ogólny opis programu rodzaje dokumentów. magazynowych rodzaje dokumentów. sprzedaży powiązanie dokumentów rozchodowych z dokumentami sprzedaży raporty sprzedaży (kontrola pracowników, systemy prowizyjne)

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę:

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę: W skład systemu MerSoft ERP wchodzą następujące programy: 1. System Obrotu Towarowego 2. Inwentaryzacja 3. Księgowość 4. Środki Trwałe 5. EDI 6. Dostawcy 7. Księga kancelaryjna 8. Mapa magazynu 9. Produkcja

Bardziej szczegółowo

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi.

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Produkcja Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. Program dostarcza szczegółowych informacji

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL Beata Rybicka Rafał Olejniczak SYSTEM ERP Osobie odpowiedzialnej za zarządzanie produkcją przypisuje się kluczowe zadanie w firmie: zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

podproduktów i materiałów potrzebnych do

podproduktów i materiałów potrzebnych do Program zajęć Komputerowe wspomaganie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektem informatycznym Bazy danych / hurtownie danych UML i modelowanie systemów Technologie internetowe - e-business Symulacje komputerowe

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia. System klasy ERP w chmurze 50 zł miesięcznie za użytkownika przy pracy na serwerach Madar Stworzony dla firm produkcyjnych, instytutów, szkół, organizacji, biur rachunkowych, firm handlowych Madar7 to

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0

Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0 Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Ustalanie terminów realizacji zamówień... 3 1. Kalendarze dostaw i wysyłek... 3 2. Ustalanie terminu

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

opis funkcjonalności LogoMate

opis funkcjonalności LogoMate opis funkcjonalności dokładne, automatyczne prognozowanie zapotrzebowania i zbytów 3 Równoległe prognozowanie na bazie danych dziennych, oblicza prognozy na bazie nawet do 60 procedur statystycznych dla

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

enova365 Korekty i zwroty

enova365 Korekty i zwroty enova365 Korekty i zwroty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzedaży Korekta sprzedaży fiskalizowanej

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP więcej niż tradycyjny system MRP

SigmaMRP więcej niż tradycyjny system MRP 1 z 9 SigmaMRP więcej niż tradycyjny system MRP Zarządzanie ofertami, zamówieniami i fakturami. Zakup oraz kontrola stanów magazynowych i usług. Kontrola hali produkcyjnej za pomocą kodów kreskowych. Standaryzacja

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Księga główna i pomocnicza

Księga główna i pomocnicza Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14 Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla Warszawa, 2008-11- 14 I. Opis usługi Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe. 13-14 października 2009 Dorota Szumska

Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe. 13-14 października 2009 Dorota Szumska Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe 13-14 października 2009 Dorota Szumska Agenda Parametryzacja Konta Oszczędnościowego Uproszczone lokaty Parametryzacja wypłat z bankomatów Prowizja za odrzucenie Polecenia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Seminarium firmowe FS I, część 2

Seminarium firmowe FS I, część 2 Seminarium firmowe FS I, część 2 Wprowadzenie do przepływów wartości w systemie proalpha , dn. 1. Wstęp... 1 1.1. Cel ćwiczenia... 1 1.2. Wymagania... 1 1.3. Przebieg ćwiczenia... 1 2. Dane

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel.

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel. Moduł Handel Program do handlu Koncepcja funkcjonalności zawarta pod pojęciem Handel została w systemie enova oparta o wykorzysta Ergonomia systemu enova Istotną kwestią we wszystkich systemach jest szybkość

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Qualiac Production CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE ERGONOMIA PRODUKCJA WIELOKANAŁOWA

Qualiac Production CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE ERGONOMIA PRODUKCJA WIELOKANAŁOWA Qualiac Production Qualiac Production jest modułem Qualiac ERP, przeznaczonym do zarządzania procesami produkcji. Jest zintegrowanym narzędziem do zarządzania wszelkimi zakładami produkcyjnymi oraz magazynami

Bardziej szczegółowo

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych Produkcja KORZYŚCI: Zminimalizowanie czasów realizacji i lepsze zaspakajanie popytu i potrzeb klientów dzięki elastycznym opcjom planowania Możliwość kontrolowania wykorzystania zasobów produkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

- nowe wyzwania. Paweł Kominek

- nowe wyzwania. Paweł Kominek Informatyzacja przedsiębiorstw - nowe wyzwania Paweł Kominek Poznań, 05-01-2010 Plan prezentacji Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Systemy zarządzania Gry i

Bardziej szczegółowo

Od producenta do konsumenta!

Od producenta do konsumenta! Od producenta do konsumenta! Ekspansja na nowe rynki. Zwiększenie wpływu i rozwój sieci dilerskiej. Poprawa wydajności sprzedaży. Wzrost lojalności kupujących. DILER Rachunkowość Zarządzanie sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego.

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP. Wprowadzenie. Rodzaje. Przykłady. Kolejność wprowadzania

20-02-2008. 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP. Wprowadzenie. Rodzaje. Przykłady. Kolejność wprowadzania 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP Wprowadzenie Rodzaje Przykłady Kolejność wprowadzania (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

1 of 7 2013-09-06 20:58

1 of 7 2013-09-06 20:58 1 of 7 2013-09-06 20:58 Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Moduł/Funkcja PRO BIZNES MAX Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład IX dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 Ach, ta nomenklatura!... planowanych... przyszłościowych... apriorycznych... postulowanych Rachunek kosztów......

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą 1 Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą w Poznaniu, Poznań, s. 96. 2 Wpływ operacji bilansowych na składniki bilansu w Poznaniu, Poznań, s. 105. Wpływ operacji wynikowych na składniki bilansu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Nasz Partner ASYSTENT UNIJNY Adrian Kocyła poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Analityk bazodanowy

Nasz Partner ASYSTENT UNIJNY Adrian Kocyła poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Analityk bazodanowy Nasz Partner ASYSTENT UNIJNY Adrian Kocyła poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Analityk bazodanowy Miejsce pracy: woj. opolskie Branża: IT ASYSTENT UNIJNY Adrian Kocyła firma zajmuje się: - realizacją

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego

Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego Spis treści 1. Technologia... 3 2. Archiwizacja i odtwarzanie bazy

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Wersja 1.0 / 2015-11-10 STRONA 1 1. System informatyczny wspierający produkcję małoseryjną System Profesal jest doceniany przez producentów

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo