SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY"

Transkrypt

1 Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr egzemplarza: Opracował Sprawdził Zatwierdził Data /Podpis.... Stanowisko: Dyrektor Wydziału Oświaty i Sportu Imię i nazwisko: Jerzy Hernet Data /Podpis.... Stanowisko: Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Powiatu Imię i nazwisko: Tadeusz Ler Data /Podpis.... Stanowisko: Starosta Stargardzki Imię i nazwisko: Waldemar Gil

2 Strona 2/7 1. Cel procedury Celem procedury jest ustalenie trybu postępowania z dokumentami: przychodzącymi do Starostwa podczas ich rejestracji, dekretacji, przekazywania na stanowiska pracy. prowadzenia teczek spraw, wydanymi interesantowi, wysyłanymi z urzędu, przekazywanymi do archiwum. 2. Zakres procedury Niniejsza procedura Obowiązuje we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu. 3. Odpowiedzialność Osoby realizujące niniejsza procedurę odpowiadają za prawidłowa i terminową realizację przypisanych działań. 4. Definicje 4.1. SZJ system zarządzania jakością wg normy PN EN ISO 9001: Akta sprawy cała dokumentacja (pisma, dokumenty, notatki, formularze, plany, fotokopie, rysunki itp.) zawierające dane, informacje, które były, są lub mogą być istotne przy rozpatrywaniu danej sprawy Dokument informacja i jej nośnik Informacja znaczące dane Identyfikacja znak sprawy zespół symboli określonej komórki organizacyjnej i określonej grupy spraw Starosta Starosta Stargardzki 4.7. Wicestarosta Wicestarosta Stargardzki 4.8. Sekretarz Sekretarz Powiatu Stargardzkiego 4.9 Kierownicy komórek organizacyjnych dyrektorzy i ich zastępcy w Urzędzie 4.10 Pracownik merytoryczny pracownik załatwiający sprawę Pracownik kancelarii ogólnej pracownik odpowiedzialny za przyjmowanie, rejestrację i przekazywanie dokumentów kierowanych do urzędu Pracownik sekretariatu pracownik odpowiedzialny za przekazywanie korespondencji do Starosty, Wicestarosty, Sekretarza Komórka organizacyjna wydział, biuro, samodzielne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim Kompetencje wykazana zdolność stosowania wiedzy i umiejętności Nadzorowanie dokumentacji zespół czynności zapewniających, że dokumentacja w każdej chwili i miejscu jest identyfikowana, zatwierdzana, aktualna i dostępna.

3 Strona 3/ Przegląd działanie podejmowane w celu określenia przydatności, adekwatności i skuteczności przedmiotu rozważań do osiągnięcia ustalonych celów Procedura ustalony sposób przeprowadzania procesu Proces zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które wykorzystują zasoby w celu przekształceń stanu wejściowego w wyjściowy Wymaganie potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe Zatwierdzenie podpisanie dokumentu przed stosowaniem przez upoważnioną osobę po upewnieniu się, że dokument jest właściwy i sprawdzony Dokumenty zewnętrzne akty prawne wydane przez centralne i wojewódzkie organy władzy oraz dokumenty interesantów Dokumenty wewnętrzne uchwały Rady Powiatu, zarządzenia Starosty Stargardzkiego, pisma wewnętrzne, regulaminy, umowy, dokumenty kadrowe, finansowe, dokumentacja poauditowa Urząd Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim K.p.a. Kodeks postępowania administracyjnego J. Rz. W. A. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt. 5. Opis postępowania Nadzorowi podlega cała dokumentacja wpływająca do urzędu Rejestracji podlegają pisma z urzędów centralnych, wojewódzkich, gminnych i powiatowych, przesyłki polecone, podania, skargi i wnioski od osób fizycznych i prawnych, rachunki, faktury Dokumenty kierowane do urzędu drogą pocztową oraz dokumenty kierowane do urzędu bezpośrednio od osób fizycznych lub prawnych, są przyjmowane i rejestrowane są przyjmowane przez pracownika Biura Obsługi Urzędu w Dzienniku korespondencyjnym Dokumenty opatrzone klauzulą poufne lub tajne podlegają zarejestrowaniu w Dzienniku korespondencji i bez otwierania przekazywane są do dekretacji Dokumenty adresowane bezpośrednio do Starosty, Wicestarosty, Członka Zarządu, Sekretarza oraz zaadresowane imiennie do poszczególnych pracowników podlegają zarejestrowaniu i bez otwierania przekazane są do ich adresatów Dekretacja. Dekretacji dokumentów wpływających do urzędu dokonuje Sekretarz, a w przypadku jego nieobecności Dyrektor Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu. W przypadku, kiedy dokument skierowany jest do więcej niż jednej komórki organizacyjnej, rolę koordynatora w załatwieniu sprawy przyjmuje komórka wymieniona jako pierwsza.

4 Strona 4/ Przekazywanie dokumentów do Sekretariatu Zarządu Pracownik Biura Obsługi Urzędu wprowadza dokumenty do elektronicznego obiegu dokumentów. Formę papierową dokumentu przekazuje samodzielnym stanowiskom pracy, kierownikom komórek organizacyjnych lub osobą na stałe przez nich wyznaczonym W przypadku dekretacji do Sekretarza dokumenty z biura podawczego są przekazywane za pośrednictwem pracownika sekretariatu do Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Kierownik komórki organizacyjnej, osoby na stałe przez niego wyznaczone, samodzielne stanowiska pracy kwitują odbiór dokumentów swoim podpisem w Dzienniku korespondencyjnym Kierownik komórki organizacyjnej dekretuje i przekazuje pracownikom merytorycznym dokumenty, które są rejestrowane w Dzienniku Korespondencji Postępowanie w przypadku mylnej dekretacji. Osoby wymienione w punkcie po stwierdzeniu, że dokument został nieprawidłowo zadekretowany, zgłaszają się z dokumentem do osoby dekretującej celem zadekretowania dokumentu do innej komórki Wezwanie klienta do uzupełnienia dokumentów. W wyniku dekretacji dokument trafia do pracownika merytorycznego prowadzącego sprawę. Pracownik merytoryczny rejestruje dokument zgodnie z J. Rz. W. A. i sprawdza czy dokument spełnia wymagania. W przypadku stwierdzenia braków wzywa do uzupełnienia dokumentów, jeżeli we wskazanym przez pracownika merytorycznego czasie klient nie uzupełni dokumentów, wówczas: Wniosek pozostawiony jest bez rozpatrzenia, W dalszym postępowaniu pracownik merytoryczny kieruje się przepisami K.p.a Wydanie decyzji. Jeżeli dokument dostarczony przez klienta jest kompletny, pracownik merytoryczny wydaje decyzję zgodnie z K.p.a. Od decyzji klientowi przysługuje odwołanie Jeżeli na decyzję nie wpłynęło odwołanie, pracownik merytoryczny zabezpiecza i przechowuje dokumenty w komórce organizacyjnej. Za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów w okresie ich przechowywania w wydziale odpowiada kierownik komórki organizacyjnej Po wpłynięciu odwołania pracownik merytoryczny sprawdza, czy zachodzi potrzeba zmiany decyzji. W przypadku zmiany decyzji postępuje zgodnie z punktem W przypadku braku podstaw do zmiany decyzji pracownik merytoryczny przesyła odwołanie do właściwego organu.

5 Strona 5/ Archiwizowanie. Sposób archiwizowania i postępowania z dokumentami archiwizowanymi określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. z 1998 r. Nr 160 poz.1074 z późn. zm.) Postępowanie z korespondencją wychodzącą. Korespondencja wychodząca z urzędu wysyłana jest pocztą lub elektronicznie. Wysyłką korespondencji zajmuje się pracownik Biura Obsługi Urzędu. Sposób przygotowania korespondencji do wysyłki określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. z 1998 r. Nr 160 poz.1074 z późn. zm.). Uwaga 1: Przy załatwianiu spraw pracownicy nie prowadzą korespondencji międzywydziałowej. Uwaga 2: Wnioski w sprawach: a) Wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, b) Wydania prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy, c) Rejestracji pojazdu przyjmowane są bezpośrednio na stanowisku pracy w Wydziale Komunikacji. Sprawy te nie podlegają rejestracji w dzienniku korespondencyjnym. Uwaga 3: Wnioski w sprawie pozwolenia na przewóz zwłok rozpatrywane są bezpośrednio po ich otrzymaniu niezależnie od obiegu dokumentów wynikającego z konieczności dekretacji ze względu na trzydniowy termin wydania decyzji. 6. Algorytm postępowania nie dotyczy 7. Dokumenty związane 7.1. Procedury 7.2. Inne dokumenty Norma PN EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością Wymagania Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. z 1998 r. Nr 160 poz.1074 z późn. zm.).

6 Strona 6/7 8. Załączniki nie dotyczy

7 Strona 7/7 9. Tabela zmian Strona/ pkt nr Nr zmiany Data zmiany Przyczyna zmiany 4/ / Dostosowanie do faktycznie przeprowadzanych czynności Dodanie wyjątków od procedury uwagi 2 i 3 Podpis pełnomocnika ds. SZJ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA PROCESOWA PP 16. Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA PROCESOWA PP 16. Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1 z 5 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Nr egzemplarza: 2 Użytkownik: Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PN-EN ISO

P R O C E D U R A PN-EN ISO P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad dokumentacją niezbędną dla pracy Urzędu Miasta Nr procedury P I-03 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie i

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: P/7/2 ADMINISTRACYJNYCH Strona: 1 Wydanie: 2 ADMINISTRACYJNYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Ewa Zając

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r.

Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r. Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r. Dotyczy: Instrukcji Kancelaryjnej w IFJ PAN Działając na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji SZJ. Pełnomocnik ds.

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji SZJ. Pełnomocnik ds. Strona 1/11 Opracował: imię i nazwisko: data:11.04.2004 podpis: ( - ) Sprawdził: imię i nazwisko: Jerzy Duda data:11.04.2004 podpis: (- ) Zatwierdził: Pełnomocnik ds. Systemu Jakości imię i nazwisko: Jerzy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU (w wersji elektronicznej kliknięcie na pozycji spowoduje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 357 PMT z dnia 30.09. 2013 r. URZĄD MIASTA TORUNIA K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA TERESPOL EDYCJA: A KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA TERESPOL. Edycja A

URZĄD MIASTA TERESPOL EDYCJA: A KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA TERESPOL. Edycja A URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 1 KSIĘG JKOŚCI URZĘDU MIST TERESPOL Edycja Egzemplarz Nr 1 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 2 IMIĘ I NZWISKO PODPIS OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA W JAŚLE WYDANIE 3. DATA: 2015.07.31. OPRACOWAŁ: R.Marek SPRAWDZIŁ: ZATWIERDZIŁ:

KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA W JAŚLE WYDANIE 3. DATA: 2015.07.31. OPRACOWAŁ: R.Marek SPRAWDZIŁ: ZATWIERDZIŁ: URZĘDU MIASTA W JAŚLE WYDANIE 3 Strona 2/29 Tytuł rozdziału SPIS TREŚCI Spis treści 2 Ewidencja zmian 4 Rozdział 1. Wykaz definicji 5 Rozdział 2. Prezentacja Urzędu Miasta 6 Rozdział 3. Prezentacja Księgi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowe zasady obiegu dokumentów z wykorzystaniem SOD.

Instrukcja podstawowe zasady obiegu dokumentów z wykorzystaniem SOD. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.I 0152-714 /10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 Instrukcja podstawowe zasady obiegu dokumentów z wykorzystaniem SOD. Informacje o dokumencie Tytuł: Instrukcja - podstawowe

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34 ZRZĄDZENIE Nr 21 MINISTR DMINISTRCJI I CYFRYZCJI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno KSIĘGA JAKOŚCI B 2 Księga Jakości Edycja B została zatwierdzona Zarządzeniem Pana Jarosława Matłacha, Starosty Szczycieńskiego, Nr 36

Bardziej szczegółowo

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DINNIK URĘDOWY MINISTR SPRW GRNICNYCH Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 R Ą D N I N R 2 0 M I N I S T R S P R W G R N I C N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41/2010 10 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 41/2010 10 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 41/2010 10 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia procesów w ramach wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo