EGZEMPLARZ NR: INDEKS Pop-09 EDYCJA 1 STRONA 1 ZAWARCIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ TYTUŁ PROCEDURY:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZEMPLARZ NR: INDEKS Pop-09 EDYCJA 1 STRONA 1 ZAWARCIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ TYTUŁ PROCEDURY:"

Transkrypt

1 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel r. PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA: r. EGZEMPLARZ NR:

2 2 KARTA ZMIAN Nr Zmiany Data wprowadzenia zmiany Rodzaj wprowadzonej zmiany Podpis osoby zatwierdzającej zmiany Podpis osoby przyjmującej zmiany(właściciela procedury)

3 3. CEL I ZAKRES.. Cel Celem niniejszej procedury jest określenie zasad sporządzania umów..2. Zakres Procedura obejmuje wszystkie umowy sporządzane w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój. 2. PODSTAWA I DEFINICJE 2.. Podstawa. Norma PN-EN ISO 900: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z późn.zm.). 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 6, poz. 93 z późn. zm). 4. Ustawa z dnia 2 czerwca 200 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r., Nr 3, poz. 266 z późn. zm.). 5. Ustawa z dnia 2 sierpnia 997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 26, poz z późn. zm.). 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 3..Pracownik merytoryczny jest odpowiedzialny za przygotowanie Wniosku o przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego. 3.2.Kierownicy referatów/pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy, które przygotowują umowę, są odpowiedzialni za jej poprawność pod względem merytorycznym Radca Prawny jest odpowiedzialny za zgodność umowy pod względem formalno-prawnym. 3.4.Skarbnik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie w budżecie Gminy środków potrzebnych na realizację przedmiotu umowy, jeżeli umowa ta rodzi zobowiązania finansowe ze strony Gminy. 4. OPIS POSTĘPOWANIA 4.. Umowy cywilnoprawne zawierane są na wniosek klienta lub w celu realizacji zadań gminy dotyczących: dostaw, usług i robót budowlanych, najmu, dzierżawy nieruchomości gminnych. Dla realizacji zadań wynikających z budżetu merytoryczny pracownik sporządza wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. nr 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

4 4 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 9, poz. 77 z późn. zm.) lub wniosek o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 9, poz. 77 z późn. zm.) i przekazuje go do akceptacji przełożonemu, który wydał takie polecenie oraz Burmistrzowi Miasta Pracownik BOK-u dokonuje rejestracji wniosku. Następnie Sekretarz Miasta, a w razie jego nieobecności Burmistrz Miasta lub Zastępca Burmistrza dektretuje wniosek do właściwego merytorycznie pracownika Pracownik referatu merytorycznie odpowiedzialnego za przygotowanie projektu umowy dokonuje przeglądu wniosku i sporządza projekt umowy Kierownik referatu lub pracownik na samodzielnym stanowisku pracy sprawdza projekt umowy pod względem merytorycznym Jeśli projekt umowy jest poprawny, pracownik jest zobowiązany skonsultować jego treść z Radcą Prawnym pod względem formalno-prawnym W przypadu udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetagowym projekt umowy stanowi załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) W przypadku zamówienia o wartości poniżej zł nie jest wymagana umowa. Jeżeli jednak zostanie uznane za pożądane sporządzenie umowy, wówczas zastosowanie mają punkty 4.. do W przypadku wprowadzonych zmian w projekcie umowy należy przesłać poprawiony projekt umowy wszystkim zainteresownym stronom, które pobrały specyfikacje Po wyłonieniu wykonawcy pracownik merytoryczny dokonuje zapisu Sporządził na umowie, kierownik sprawdza treść umowy pod względem merytorycznym Umowę podpisuje Burmistrz Miasta, a w ramach posiadanych upoważnień Zastępca Burmistrza, kontrasygnuje Skarbnik Miasta oraz podpisują strony umowy (wykonawca, dostawca, najemca, dzierżawca). 4.. Umowę na dostawę, usługi i roboty budowlane należy sporządzić w czterech jednobrzmiących egzemplarzach przy czym: a) jeden egzemplarz zostaje po podpisaniu przekazany stronie umowy, b) jeden egzemplarz zostaje przekazany na Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Obsługi Urzędu (ZPZ), gdzie Pracownik nadaje umowie kolejny numer i wpisuje ją do Rejestru umów dla zamówień publicznych zawartych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych lub do Rejestru umów dla

5 5 zamówień publicznych udzielanych w trybach przetargowych, c) jeden egzemplarz zostaje przekazany do Referatu Finansów i Budżetu (FN), d) jeden egzemplarz zostaje przekazany Pracownikowi merytorycznemu, który złożył wniosek o udzielenie zamówienia publicznego Jeżeli przedmiotem umowy jest najem, dzierżawa umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przy czym: a) jeden egzemplarz zostaje po podpisaniu przekazany stronie umowy, b) drugi egzemplarz pozostaje w aktach pracownika merytorycznego Pracownik merytoryczny numeruje umowę zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Umowy, które nie dotyczą spraw szczególnie skomplikowanych i nie rodzą zobowiązań finansowych ze strony Gminy, nie wymagają konsultacji i kontrasygnaty Skarbnika oraz konsultacji z Radcą Prawnym. 5. ZAPISY 5.. Wniosek klienta lub wniosek przygotowany zgodnie z procedurą Pop-06 lub Pop-07 Pracownik BOK-u rejestruje w Centralnym rejestrze korespondencji Sekretarz, lub w razie nieobecności Burmistzr Miasta lub Zastępca dekretuje wniosek do referatu merytorycznie odpowiedzialnego za przygotowanie projektu umowy zapis w formie parafy z datą. 5.3.Pracownik merytoryczny dokonuje zapisu dokumentującego rejestrację wniosku wg kolejności zgłoszeń w systemie bezdziennikowym opartym na jednolitym rzeczowym wykazie akt: - w przypadku, gdy wniosek rozpoczyna nową sprawę, pracownik przed przystąpieniem do załatwienia rejestruje ją w spisie spraw jako nową sprawę i wpisuje znak sprawy w obrębie pieczęci odciśniętej na wniosku, - w przypadku, gdy wniosek dotyczy sprawy już wszczętej, pracownik dołącza pismo do akt sprawy i wpisuje znak tej sprawy w obrębie pieczęci odciśniętej na wniosku. 5.4.Pracownik potwierdza przegląd wniosku zapisem stwierdzam kompletność wniosku lub stwierdzam brak: (należy określić rodzaj braków) wraz z parafą i datą przeglądu. 5.5.Pracownik merytoryczny podpisuje przygotowany projekt umowy pierwszą literą imienia i nazwiskiem wraz z zapisem Sporządził Kierownik referatu akceptuje projekt umowy pod względem merytorycznym w formie parafy

6 6 wraz z zapisem Sprawdził na egzemplarzu, który pozostaje w komórce merytorycznej. 5.7.Radca Prawny akceptuje projekt umowy pod względem formalo-prawnym parafą z pieczęcią. 5.8.Przewodniczący Komisji Przetargowej oraz Burmistrz Miasta akceptują Specyfikację wraz z załącznikami zapis w formie parafy na pierwszej stronie SIWZ. 5.9.Pracownik merytoryczny podpisuje umowę pierwszą literą imienia i nazwiskiem wraz z zapisem Sporządził. 5.0.Kierownik referatu akceptuje umowę pod względem merytorycznym w formie parafy wraz z zapisem Sprawdził na egzemplarzu, który pozostaje w komórce merytorycznej. 5..Umowę podpisuje z lewej strony Burmistrz Miasta, a w ramach posiadanych upoważnień Zastępca Burmistrza, kontrasygnuje Skarbnik Miasta, a z prawej podpisują strony umowy (wykonawca, dostawca, najemca, dzierżawca) - zapis w formie parafy z pieczęcią.

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5-157- ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5-157- ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5-157- Poz. 16 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 71 z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 134 / 10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 6 grudnia 2010 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 134 / 10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 6 grudnia 2010 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 134 / 10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 6 grudnia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH CZECHOWICE DZIEDZICE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr../2008 Starosty Gryfińskiego z dnia..2008 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych, zwany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r.

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KZB LEGIONOWO SP. Z O.O.

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KZB LEGIONOWO SP. Z O.O. Załącznik do Zarządzenia Nr 4 Prezesa KZB Legionowo Sp. z o.o. z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych przez KZB Legionowo Sp. z o.o. REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000 Euro w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000 Euro w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2014 w Zespole Szkół Nr 1 z dnia 16.04.2014r. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000 Euro w Zespole Szkół Nr 1

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień publicznych

Procedura udzielania zamówień publicznych Procedura udzielania zamówień publicznych SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT...2 2. ZAKRES STOSOWANIA...2 3. DEFINICJE...2 4. CEL...3 4.1 Głównym celem procedury jest zagwarantowanie wprowadzenia mechanizmów, które

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością...3 4.1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34. Rozdział 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34. Rozdział 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34 Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1 Ilekroć w Regulaminie udzielania zamówień w Przedszkolu nr 34 jest mowa o: 1) Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE zatwierdzam Warszawa, 24.05.2011 Minister Środowiska zatwierdzam Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Urząd Miejski w Głogowie P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Nr procedury P-IV-02 Wydanie 4 Imię i Nazwisko Data Podpis AUTOR PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami 1/17 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r....

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Imię i Nazwisko: Dariusz Brzozowski Podpis: SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Imię i Nazwisko: Leszek Granat Podpis: wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-8 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/7 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 26.05.2008

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: P/7/2 ADMINISTRACYJNYCH Strona: 1 Wydanie: 2 ADMINISTRACYJNYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Ewa Zając

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 122 ZARZĄDZENIE NR 22 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do SWS Mapa procesów

Załacznik nr 1 do SWS Mapa procesów Załacznik nr 1 do SWS Mapa procesów SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Zakres dokumentu... 4 1.3 Dokumenty powiązane/źródła informacji... 4 2. Mapa procesów biznesowych... 5 2.1 Pisma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK Załącznik do zarządzenia nr 75/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 maja 2012 r., zmienionego zarządzeniami nr 154/2012 i 130/2013 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU ZAŁ. NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 24/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2008. ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r.

UCHWAŁA Nr 22/2008. ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r. UCHWAŁA Nr 22/2008 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r. w sprawie procedur związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa tryb działania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 W DOKUMENTAMI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 \ V ' JVI / I ZAPISAMI Ps-01 A 1 z 23 Znak: PSZJ.0142.1.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Jolanta Górecka Imię i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo