Dotacje na innowacje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje na innowacje"

Transkrypt

1 Umowa 01/07/2013 na wykonanie i wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami Zawarta w dniu 22 lipca 2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: a PROFERIS SP. Z O.O., Al. gen. L. Okulickiego 18, Rzeszów, NIP: REGON: reprezentowaną przez: Tomasz Kuraś Prezes Zarządu Tomasz Kaleta Wiceprezes Zarząu zwanym dalej Wykonawcą, Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa Sp. z o. o., ul. Staroniwska 77, Rzeszów NIP , REGON reprezentowaną przez: Agnieszka Maciejczyk Członek Zarządu Krystian Siemiński Członek Zarządu zwanym dalej Zamawiającym 1 PRZEDMIOT UMOWY 1.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie założeń systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami (zwanej dalej w umowie aplikacją), jego wykonanie i wdrożenie oraz zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego (Symfonia Forte) oraz zakup środków trwałych w ramach projektu Wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami wg umowy o dofinansowanie Nr UDA-POIG /12-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększeni innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY 2.1. Obie Strony wyznaczą koordynatorów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w szczególności za właściwy przepływ informacji między Stronami. Strony upoważniają koordynatorów do podpisywania dokumentów dotyczących realizacji poszczególnych etapów prac będących przedmiotem niniejszej umowy. Koordynatorami w rozumieniu punktu 2.1. umowy będą: Ze strony Wykonawcy: Imię i nazwisko Tomasz Kaleta Telefon Faks --- Ze strony Zamawiającego: Imię i nazwisko Krystian Siemiński Telefon Faks

2 2.2. Każda ze Stron ma prawo do zmiany koordynatorów za uprzednim pisemnym powiadomieniem drugiej Strony Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 3 WYKONANIE PRZEZ WYKONAWCĘ APLIKACJI 3.1. Wykonanie aplikacji realizowane będzie etapami, zgodnie z umową o dofinansowanie. Termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony w przypadku nie dostarczenia przez Zamawiającego poprawnie przygotowanych materiałów lub informacji, których potrzebuje Wykonawca do kontynuacji prac lub zwłoki w akceptacji poszczególnych etapów prac Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie się terminów z powodu okoliczności przez niego niezawinionych. O wystąpieniu tych okoliczności, jeśli nie dotyczą one opóźnień po stronie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego wraz z przedstawieniem nowego terminu ukończenia prac Kolejno wykonywane elementy będą umieszczane przez Wykonawcę na serwerze testowym, w celu umożliwienia uprawnionym pracownikom Zamawiającego bieżącego śledzenia realizacji prac Po zrealizowaniu poszczególnych etapów, koordynator Wykonawcy powiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej koordynatora Zamawiającego o wykonaniu danego etapu prac Koordynator Zamawiającego ma prawo przesłania koordynatorowi Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, kompletnego protokołu uwag, dotyczących danego etapu prac Wykonawca wprowadzi wskazane przez koordynatora Zamawiającego poprawki w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu poprawek, o których mowa w punkcie poprzedzającym i zawiadomi o tym pisemnie ( lub fax) Zamawiającego Poprawki i uwagi mogą mieć wpływ na przesunięcie terminów realizacji innych części serwisu, o ile są z nimi technicznie lub funkcjonalnie związane. Czas realizacji poprawek może zostać wydłużony, o ile będzie to racjonalnie uzasadnione ich rodzajem i ilością. O konieczności wydłużenia czasu realizacji wykonania aplikacji koordynator Wykonawcy powiadomi koordynatora Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej Brak zgłoszenia poprawek, o których mowa w punktach poprzedzających, w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w punkcie 3.9, jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Zamawiającego sposobu wykonania danego etapu prac przez Wykonawcę W przypadku, gdy Wykonawca będzie potrzebował akceptacji danego etapu prac lub prac częściowych, Zamawiający zobowiązany jest do przekazania akceptacji, niezbędnych informacji lub uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia. Zwłoka Zamawiającego będzie skutkowała wydłużeniem terminu realizacji przedmiotu umowy. 4 TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA SERWISU 4.1. W przypadku wystąpienia odstępstw od gwarantowanego przez Wykonawcę poziomu technicznego wykonania aplikacji, Wykonawca dołoży starań w celu usunięcia usterki w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. W przypadku niemożności usunięcia usterki w tym terminie, Wykonawca powiadomi o niniejszym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego, określając nowy termin usunięcia usterki. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 4.2. Wszelkie uwagi ze strony Zamawiającego odnośnie funkcjonowania serwisu powinny być zgłaszane bezpośrednio koordynatorowi Wykonawcy, w najszybszy możliwy sposób (telefonicznie lub pocztą elektroniczną), a następnie potwierdzane pisemnie przez koordynatora Wykonawcy. W przypadku, gdy kontakt z koordynatorem Zamawiającego lub Wykonawcy będzie utrudniony, powinno zostać ono skierowane w przypadku Wykonawcy - do Biura Obsługi Klienta. 5 WYNAGRODZENIE 5.1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający uiści wynagrodzenie w wysokości ,00 PLN netto + VAT (23 %) (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Wynagrodzenie, o którym mowa w punktach poprzedzających, płatne będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur z 14-dniowym terminem płatności Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT oraz jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania przez Wykonawcę faktur obejmujących płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbioru. 6 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 6.1. Z chwilą uiszczenia przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 5.1., Wykonawca przenosi na Zamawiającego, powstałe w ramach wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy prawa własności intelektualnej obejmujące majątkowe prawa autorskie do wykonanej aplikacji na wszystkich, znanych na dzień podpisania umowy, polach eksploatacji wg Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje eksploatację dzieła w dowolnym języku. 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 8.1. W przypadku, gdy przedmiot Umowy będzie hostowany na serwerze niezależnym od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy na czas instalacji oraz aktualizacji dostęp do serwera, na którym będzie zainstalowana aplikacja Poza innymi zobowiązaniami opisanymi w niniejszej Umowie, Wykonawca zobowiązuje się: a) utrzymywać w tajemnicy wszelkie poufne informacje dotyczące działalności Zamawiającego, zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej rozwiązaniu; b) przekazać na pisemne życzenie Zamawiającego, wszelkie dokumenty i inne materiały otrzymane uprzednio od Zamawiającego. c) nie przekazywać w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej wygaśnięciu materiałów obejmujących zakres działalności Zamawiającego osobom trzecim lub też użycia ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem. 8 CZAS TRWANIA UMOWY 9.1. W zakresie realizacji przedmiotu umowy, czas trwania umowy zostaje określony do momentu podpisania protokołu końcowego dokumentującego kompletne wykonanie oraz działanie aplikacji W powyższym zakresie Stronom przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem złożonym drugiej Stronie na piśmie. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się z końcem miesiąca, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do drugiej Strony. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, zobowiązuje się on pokryć koszty poniesione przez Wykonawcę do czasu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu.

4 9 GWARANCJA SYSTEMU Wykonawca udziela rocznej gwarancji na wykonaną aplikację W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania błędów krytycznych oraz błędów zwykłych w terminie określonym w Załączniku nr Za błędy krytyczne opisane w Załączniku nr 3 uznaje się błędy wynikłe z winy Wykonawcy, uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy Za błędy zwykłe opisane w Załączniku nr 3 uznaje się nieprawidłowości wynikłe z winy Wykonawcy, jednakże umożliwiające pracę w systemie lub korzystanie ze strony internetowej Gwarancja ulega unieważnieniu w przypadku, gdy Zamawiający dokona zmian w systemie poprzez ingerencję w kod lub ingerencje w bazę danych, lub skopiowanie jego części bądź całości, bez zgody Wykonawcy. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Zamawiającego na osoby trzecie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony będą rozwiązywały polubownie, a jeżeli nie będzie to możliwe rozstrzygnie je właściwy rzeczowo sąd w Warszawie W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 1. Załącznik nr 1. Specyfikacja projektu 2. Załącznik nr 2. Wzór protokołu zatwierdzenia wykonanego oprogramowania 3. Załącznik nr 3. Czas reakcji na błędy Zamawiający Wykonawca współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

5 Załącznik nr 1 Specyfikacja projektu Cel projektu Elementem realizacji projektu jest opracowanie założeń systemu B2B, jego wykonanie i wdrożenie w Podkarpackiej Kancelarii Rachunkowej oraz zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego (Symfonia Forte). System B2B będzie wykonany zgodnie z modelem funkcjonalnym systemu B2B oraz audytem technologicznym oprogramowania Symfonia Forte, co zapewni integrację systemową. Projekt obejmie również zakup środków trwałych niezbędnych do funkcjonowania systemu oraz skorzystanie z wymaganych usług doradczych i eksperckich. Działania te mają na celu przeprowadzenie zasadniczej zmiany w modelu obecnej współpracy, który oparty jest o nieefektywną formę i narzędzia kooperacji. Zakupione rozwiązanie składać będzie się z modułów informatycznych pozwalających na osiągnięcie zaplanowanych funkcjonalności w zakresie określonych obszarów współpracy. Partnerzy użytkują lub posiadają systemy informatyczne od różnych dostawców. Są to jednak jak wykazała wstępna analiza systemy, które nie dają możliwości integracji z zewnętrznymi systemami informatycznymi ze względu na ograniczenia technologiczne (np. brak dostępu do API) lub funkcjonalne (darmowa wersja oprogramowania), stąd też przyjęto model realizacji projektu polegający na wykonaniu i wdrożeniu aplikacji webowej. Poprzez udostępniony Partnerom panel klienta możliwa będzie realizacja określonych w przedmiotowym biznesplanie procesów biznesowych. System B2B usprawni współpracę z naszymi kluczowymi partnerami z puntu widzenia naszych obecnych przychodów oraz przyszłego rozwoju naszej kancelarii, stad też jako priorytet traktujemy wdrożenie rozwiązania. Główną korzyścią płynącą z korzystania z platformy będzie znaczne obniżenie kosztów działalności firmy przy jednoczesnym wzroście efektywności organizacji i podniesieniu jakości świadczonych usług. Realizacja projektu Realizacja projektu podzielona została na cztery etapy. 1. Opracowanie założeń systemu B2B oraz stworzenie środowiska pracy. W fazie tej zostanie dokonana analiza potrzeb oraz opracowany szczegółowy projekt funkcjonalny wraz z specyfikacją platformy. Usługa ta zostanie zlecona firmie zewnętrznej. Szczegóły: analiza potrzeb wraz z przeprowadzaniem wywiadów połączonych z prezentacją możliwych do zrealizowania rozwiązań w celu precyzyjnego zweryfikowania istniejących rozwiązań oraz określenia wymagań i preferencji; opracowanie specyfikacji platformy na podstawie przeprowadzonych analiz zostanie przygotowana szczegółowa specyfikacja systemu wraz ze wszystkimi funkcjami; projektowanie - opracowana architektura systemu i sposób jej wdrożenia. Opis systemu będzie przygotowany w formie Projektu Funkcjonalnego wraz z propozycją implementacji. Na tym etapie odbędzie się także tworzenie prototypu interfejsu użytkownika, ekranów i raportów, przygotowanie planów testów systemowych; rozpoczęcie prac programistycznych systemu B2B. 2. Realizacja. Na tym etapie zostanie zlecone firmie IT wykonanie systemu B2B. Szczegóły: programowanie na etap programowania składać będzie się stworzenie bazy danych, w której szczegółowa struktura informacji zawartych w systemie zostanie uporządkowana wraz z utworzeniem szczegółowych opisów i relacji pomiędzy danymi. Kolejnym krokiem będzie napisanie kodu programu - istotę jego działania oraz poszczególne mechanizmy wykonujące określone funkcje; projekt graficzny i wdrożenie grafiki zaprojektowanie interfejsu użytkownika, który będzie odpowiadał za komunikację użytkownika z systemem. Na tym etapie nastąpi wdrożenie projektu do systemu; na etapie tym zaplanowano również przygotowanie odpowiedniego środowiska pracy dla systemu B2B poprzez zakup i instalację wymaganej infrastruktury informatycznej (wymienionej w punkcie 8 biznes planu) 3. Wdrożenie. W etapie tej nastąpi zakup i wdrożenie oprogramowania Symfonia Forte. W fazie ten nastąpi integracja poszczególnych modułów i ich rozwój do pełnej funkcjonalności. Podczas tego etapu nastąpi połączenie poszczególnych modułów w jeden zintegrowany system B2B, jak również rozwinięcie tych

6 funkcjonalności poszczególnych modułów, które nie mogły by stworzone bez efektu integracji, dopóki poszczególne moduły działały niezależnie. Faza ta obejmie również działania związane z instalacją systemu B2B w naszej firmie i zintegrowanie z nowo zakupionym oprogramowaniem Symfonia Forte. Jest to etap w którym będą prowadzone prace nad finalizacją prac programistycznych i obejmą usuwanie błędów systemu ujawnionych podczas instalacji i integracji. 4. Uruchomienie i testowanie. Faza ta obejmie takie działania jak testowanie i końcowe uruchomienie systemu. W końcowym etapie przewidziana jest promocja projektu. Szczegóły: testowanie i wstępne wdrożenie przed wdrożeniem konieczne jest przeprowadzenie testów informatycznych oraz testowanie funkcjonalności. Sprawdza się system pod kątem optymalizacji kodu, poprawności implementacji założeń, wykonuje się testy wydajnościowe; uruchomienie wszystkich funkcjonalności systemu zgodnie z założeniami przedmiotowego biznesplanu oraz konfiguracja z środowiskiem informatycznym. Pierwsza realizacja procesów biznesowych przez system B2B; instalacja wykonanie procesu instalacji niezbędne jest do korzystania z systemu. Prawidłowo zainstalowany system gotowy jest do wykorzystania przez użytkowników docelowych; prezentacja systemu dla partnerów; eksploatacja i zbieranie uwag ostatnim etapem jest funkcjonowanie systemu w warunkach rzeczywistych; wdrożenie ostatnich udogodnień zasugerowanych przez partnerów i wynikających z użytkowania aplikacji; przeprowadzenie działań informacyjnych o zrealizowanym projekcie współfinansowanym ze środków UE. Optymalizowane procesy System B2B pozwoli nam na automatyzację procesów biznesowych takich jak: 1. Proces wymiany danych poprzez automatyczny import wprowadzonych danych/dokumentów bazowych (kadrowo płacowych, finansowych, itp.) przez Partnera w panelu klienta do systemu Symfonia Forte. 2. Proces udostępniania istotnych danych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem klienta za pośrednictwem systemu B2B (bilans, rachunek zysku i strat, KPiR, rozrachunki, itp.) dostęp do danych z poziomu panelu klienta. 3. Proces pobierania dokumentów (w tym zaświadczeń, zestawień, deklaracji, dokumentów, raportów i analiz) za pośrednictwem systemu B2B dostęp z poziomu panelu klienta. 4. Proces automatycznego naliczania należności dla partnera z tytułu świadczenia usług księgowych przez nasze biuro. Współpraca z partnerami Obecny model współpracy z Partnerami. Zakres współpracy z naszymi Partnerami polega na świadczeniu usług rachunkowych zarówno w formie podatkowej książki przychodów i rozchodów, jak i też w formie pełnej księgowości, kadr i płac oraz doradztwa finansowego. Obecnie przyjęty model współpracy oparty jest o manualne księgowanie i tradycyjnie prowadzoną obsługę rachunkową, kadrowo-płacową w oparciu o cyklicznie przekazywaną w okresach miesięcznych/tygodniowych/dziennych dokumentację księgową naszych Partnerów (najczęściej w formie drukowanej lub pliku Word, Excel). Obecnie otrzymywana przez Klientów dokumentacja jest porządkowana i opisywana, następnie otrzymane dane są ręcznie wprowadzane do naszych programów księgowo finansowych (każdy moduł posiadanej wersji Symfonii to tak naprawdę osobny program). Brak możliwości automatycznej realizacji wymienionych obszarów zadań, sprawia, że przy coraz większej ilości obsługiwanych klientów oraz rozszerzaniu prowadzonej działalności przez Partnerów, manualna realizacja procesów jest czasochłonna, nie generuje żadnej wartości dodanej oraz zagrożona jest wystąpieniem błędu. Wykonywanie czynności w sposób manualny stwarza również ryzyko niewywiązania się z obowiązku terminowego i prawidłowego przygotowania i przekazania zestawień, rozliczeń, deklaracji, wykazów, itp., co może wywołać liczne konsekwencje prawne. Model współpracy po wdrożeniu systemu B2B. Wdrożenie systemu B2B pozwoli w znacznej części odejść nam od tradycyjnej metody pracy opartej o dane pozyskiwane od Partnerów w formie wygenerowanej papierowej wersji zestawień lub fizycznie przekazanych kopii i oryginałów dokumentów na rzecz współpracy opartej automatyczne pobieranie, przetwarzanie i wprowadzanie do naszego systemu informatycznego. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

7 Realizacja procesów biznesowych poprzez system B2B wprowadzi zasadniczą zmianę organizacyjną współpracy wpływającą na poprawę efektywności kooperacji, sprawność działania, zwiększając liczbę obsługiwanych dokumentów oraz zmniejszenie pracochłonności wykonywanych czynności. Automatyzacja procesów biznesowych wpłynie na wyższą jakość świadczonych usług, przygotowywanych sprawozdań, deklaracji, zestawień, raportów, itp. oraz wyższą rentowność firmy możliwe będzie to dzięki otrzymywaniu danych wykorzystywanych do przygotowywania powyższych dokumentów od Partnerów z poziomu systemu B2B. System B2B poprawi efektywność działań Podkarpackiej Kancelarii Rachunkowej w obszarze: Przekazywania danych/dokumentów poprzez obustronną komunikację w zakresie: pozyskania przez naszą firmę danych/dokumentów bazowych wykorzystywanych do analiz (dane dotyczące należności, stanów finansowych, dokumentów sprzedaży) za pomocą systemu B2B. możliwości samodzielnego pobrania przygotowanych przez naszą firmę raportów i analiz, deklaracji, zaświadczeń z poziomu systemu B2B. Ewidencji dokumentów zapewnienie Partnerom dostępu do faktur, ewidencji zakupów, ewidencji raportu kasowego, ewidencji środków trwałych, ewidencji kadro-płacowej w udostępnionym mu panelu klienta. Wykonanie modelu funkcjonalnego systemu B2B Model funkcjonalny stanowi podstawę do opracowania implementacji systemu, pozwalając na właściwe określenie rodzaju oprogramowania, które powinno być wdrożone oraz platformy sprzętowej, która pozwoli na efektywne korzystanie z oprogramowania. Wybór optymalnego rozwiązania, czyli takiego, które w sposób zadowalający spełni wymagania, jest możliwy dopiero po analizie wspomnianego modelu systemu. Następnie na podstawie tych wymagań, także w zakresie wyboru rodzaju połączeń sygnałowych, serwera, systemu operacyjnego jak i interface'u użytkownika przygotowana może być koncepcja wdrożenia systemu z wykorzystaniem wybranych systemów. Powstała w ten sposób specyfikacja wymagań będzie stanowić podstawę do dalszych prac. Zakup jest niezbędny w celu prawidłowej realizacji projektu, którego koniecznym elementem jest wykonanie użytecznego systemu B2B przez wykonawcę zewnętrznego. Rezultatem usługi będzie opracowany w formacie elektronicznym i wydruku dokument zawierający analizę funkcjonalną. System B2B System B2B stanowi główny element naszego projektu. Rozwiązanie to pozwoli nam na automatyczną obsługę procesów biznesowych realizowanych w ramach świadczonych przez naszą firmę usług outsourcingu. Platforma automatycznej wymiany danych wynikających z outsourcingu procesów biznesowych zlokalizowana będzie na serwerach zakupionych w ramach realizacji projektu, umieszczonych w naszej firmie. Platforma usprawni procesy biznesowe poprzez możliwość usystematyzowanego dostarczania danych do pozostałych systemów i odbierania ich, jednocześnie monitorując i zarządzając statusem realizacji prac i zadań, wszystkie zadania z obiegiem pracy będą mogły zostać scentralizowane. System zbudowany będzie z modułów realizujących poszczególne działania. Będzie to: Moduł importu danych bazowych - odpowiada za odebranie danych o sprzedaży przekazanych od partnera, ich przetworzenie i umieszczenie w tymczasowym buforze, do wykorzystania przez specjalizowane moduły; Moduł przetwarzania danych - odpowiedzialny przetwarzanie danych pobranych z panelu klienta Partnera do uniwersalnego formatu, w jakim zostaną przekazane do systemu księgowego Podkarpackiej Kancelarii Rachunkowej; Moduł współpracy z systemem księgowym - odpowiada za przygotowanie eksportu do systemu księgowego oraz za pobieranie danych o zapisach księgowych z systemu księgowego i umieszczanie ich w bazie danych; Moduł pobierania danych - odpowiadał będzie za pobieranie danych finansowych (rozliczenia księgowe), stanów i rozliczeń magazynowych oraz rozliczeń wynikających z obsługi kadrowopłacowej. Moduł kompilować będzie uzyskane dane do uniwersalnego formatu, w jakim zostaną przekazane do panelu klienta ; Moduł Import/eksport dokumentów w postaci tabel w bazie danych z zapisywanymi danymi. Platforma odpowiadać będzie za przygotowanie danych umieszczanych na dokumentach scharakteryzowanych wcześniej przez Partnerów. Moduł przetwarzania danych i prezentacji raportów odpowiedzialny za budowanie zapytań i generowania żądań wg określonych wymagań przygotowania zleconego przez partnera raportu (o

8 sprzedaży / przychodach / kosztach / podatkach / zatrudnieniu itp) w żądanym okresie; moduł odpowiadał będzie za prezentację raportu i możliwość jego zachowania na dysku. Moduł raportów księgowych - odpowiada za przygotowanie i udostępnienie raportów na podstawie danych o zapisach księgowych zgromadzonych w bazie danych; koreluje dane z dostępnymi dokumentami w razie potrzeby dołączając je do raportów; Moduł importu danych o zarejestrowanym czasie pracy - odpowiada za wprowadzenie danych o zarejestrowanym czasie pracy do bazy danych; odpowiada za przygotowanie eksportu danych o zarejestrowanym przez system partnera danych do systemu kadrowo płacowego; Moduł komunikacji - odpowiada za rejestrację korespondencji prowadzonej z partnerami; Moduł zadań - odpowiada za rejestrację dodatkowych, niestandardowych zadań związanych z obsługą partnera; Moduł dostępu odpowiedzialny za zapewnienie dostępu do statusu realizacji zleconej usługi oraz prowadzenia bieżącej ewidencji dokumentów /danych. Panel Klient odpowiedzialny za przekazywanie wprowadzonych danych przez Partnera do systemu B2B oraz pobieranie i udostępnianie Partnerom gotowych deklaracji, zestawień, raportów. Oprogramowanie Sage FORTE wraz z wdrożeniem Oprogramowanie Sage FORTE zostanie zintegrowane z systemem B2B. Oprogramowanie to będzie współpracować z systemem B2B w zakresie realizacji procesów związanych z uzyskaniem dostępu i bieżącą aktualizacją danych wykorzystywanych w systemie informatycznym. Potrzeba zakupu nowego oprogramowania jest związana z: Koniecznością wdrożenia rozwiązania wykonanego w technologii zapewniającej integrację i automatyzację wymiany danych (baza SQL) Zmniejszeniem pracochłonności wprowadzania i przetwarzania danych. Potrzebą usprawnienia realizacji wewnętrznych procesów zachodzących w firmie posiadających bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług na rzecz Partnerów. Pojawieniem się nowych, efektywniejszych i bardziej funkcjonalnych narzędzi do zarządzania (jedna baza danych). Potrzebą uporządkowania oraz zwiększenia jakości przepływu i dostępu do informacji w ramach całego przedsiębiorstwa oraz komunikacji z partnerami biznesowymi. W ramach zakupionego systemu Sage FORTE planowane jest wdrożenie następujących modułów: Finanse i księgowość. Moduł pozwoli nam na definiowanie schematów księgowych i przypisywanie do nich określonych rodzajów dokumentów sprawia, że są one księgowane automatycznie według ustalonego wzorca lub proces ten wymaga wyboru jednej spośród zdefiniowanych metod. Generator Planu Kont pozwali na szybkie tworzenie wielopoziomowych planów kont, dostosowanych do wybranego rodzaju działalności i formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. System pozwali na elastyczne definiowanie okresów obrachunkowych. Wszystkie dekrety księgowe będą zapisywane w dziennikach księgowych, co ułatwia ich wyszukiwanie. Moduł umożliwi tworzenie dowolnej ilości rejestrów VAT, w pełni obsługuje operacje kasowe i bankowe oraz płatności i rozliczenia, które są dzielone na planowane i faktyczne. Informacje finansowe będą prezentowane w formie predefiniowanych zestawień księgowych jak bilans księgowy czy rachunek strat i zysków oraz tworzonych samodzielnie przez użytkownika. Kadry i płace Moduł obejmuje całokształt zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową pracownika. Elementy procesu realizowane będą poprzez zestaw czynności od zatrudnienia, obsługi ewidencji, rejestracji czasu pracy i nieobecności, po odejście pracownika i wyrejestrowanie z ewidencji ubezpieczeń. Moduł pozwali na pełną ewidencję wynagrodzeń (umowy o pracę, cywilnoprawne) generowanie list płac, współpracuje z systemami bankowości elektronicznej oraz umożliwia księgowanie dokumentów w dowolnej strukturze układu kosztów. Moduł odpowiada za gromadzenie i archiwizację dowolnych danych o pracownikach, przydatnych w planowaniu i prowadzeniu polityki kadrowo-płacowej. Informacje o zatrudnionych, historia zmian oraz kopie dokumentów przechowywane są w elektronicznych teczkach pracowniczych. Moduł jest w pełni zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych rejestruje kompletną informację o dokonanych zmianach i chroni dane przed dostępem osób niepowołanych. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

9 Środki trwałe Moduł ten pozwoli na zarządzanie środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi. Moduł ten będzie tworzył i obsługiwał wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem i ewidencją środków trwałych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach możliwe będzie automatyczne generowanie odpisów amortyzacyjnych (metoda liniowa, degresywna, jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny. Program uwzględniał będzie szczególne przypadki amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego. Moduł pozwali na prowadzenie i drukowanie ewidencji wyposażenia, która wymagana jest rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Dzięki rozbudowanej karcie środka trwałego można będzie wprowadzić wiele informacji opisujących dany środek trwały. Sprzęt teleinformatyczny Serwer aplikacji. W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie serwer odpowiedzialny za realizacje poszczególnych procesów biznesowych w ramach systemu B2B. Serwer zostanie zlokalizowany w siedzibie naszej firmy jako część infrastruktury technicznej odpowiedzialnej za realizację i transferowanie komunikatów między firmami objętymi integracją systemów informatycznych podczas projektu. Zakup urządzenia został podyktowany koniecznością zapewniania stabilności oraz wysokiej wydajności podczas realizowania poszczególnych procesów (odpowiednie moce obliczeniowe zakupionego sprzętu). Serwer pozwoli na przechowywanie danych będących automatycznej wymiany. Przeznaczeniem serwera będzie również zapewnienie środowiska dla informacji pozyskiwanych lub przesyłanych za pośrednictwem systemu B2B oraz ich automatyczne generowanie, przetwarzanie i transportowanie. Po rozpoznaniu produktów oferowanych rynku, które mogłyby zostać uwzględnione jako składowe systemu B2B, serwer będzie musiały spełniać minimum wymagań konfiguracyjnych przedstawionych poniżej: RX200 Intel Xeon E (6 rdzeni /12T 2.00 GHz 15 MB) 12GB RAM 4x SAS 6G 300GB 10K HOT PL 2.5" EP. Szafa serwerowa 42U 800x1000 Minimalna specyfikacja techniczna urządzenia: Półka II UNI - stała 19" 42U, szara-listwa zasilająca 9, gniazd 19"- Uchwyty kablowe 5 szt. Ulokowany w niej zostanie serwer zakupiony w ramach projektu w celu zapewnienia im odpowiedniego systemu chłodzenia i zasilania. Zasilacz awaryjny UPS Zakup w celu zapewnienia awaryjnego źródła zasilania dla infrastruktury. Dodatkowo zamontowana będzie karta LAN, która zapewni w odpowiednim czasie automatyczne bezpieczne wyłączenie serwerów podczas długotrwałej awarii systemu zasilania. Minimalna specyfikacja techniczna urządzenia pozwalająca monitorować i zarządzać serwerami: Moc wyjściowa 2000 VA, Napięcie wejściowe 240 V. Firewall sprzętowy FortiGate-40c; Segmentacja ruchu lokalnego oraz zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dla ruchu wymienianego z Internetem na firewallu wyposażonego w przełącznik dla sieci lokalnej oraz dedykowane porty WAN. Minimalna specyfikacja techniczna urządzenia: Przepustowość Firewall 200 Mbps, Pamięć 4GB Zamawiający Wykonawca

10 Załącznik nr 2 Wzór protokołu zatwierdzenia wykonanego oprogramowania Protokół częściowy/końcowy zatwierdzenia wykonania zgodnie z umową z dnia 22 lipca 2013 roku zawartą pomiędzy: PROFERIS SP. Z O.O., Al. gen. L. Okulickiego 18, Rzeszów, NIP: REGON: reprezentowaną przez: Tomasz Kuraś Prezes Zarządu zwanym dalej Wykonawcą, a Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa Sp. z o. o., ul. Staroniwska 77, Rzeszów NIP , REGON reprezentowaną przez: Krystian Siemiński Członek Zarządu zwanym dalej Zamawiającym 1. Zamawiający oświadcza, że został/a zrealizowany/a w ustalonym przez Strony terminie. 2. Zamawiający oświadcza, że został/a wykonany/a przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 3. Zamawiający oświadcza, że akceptuje przedstawiony przez Wykonawcę sposób wykonania oraz funkcjonowania Niniejszy protokół zostaje spisany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Zamawiający Wykonawca współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

11 Załącznik nr 3 Czas reakcji na określone błędy Typ błędu Opis błędu Czas reakcji na błędy System w ogóle nie funkcjonuje sytuacja, kiedy wystąpi zdarzenie uniemożliwiające Błąd krytyczny wykonanie kluczowych czynności, a w 2 h robocze szczególności czynności związanych z obsługą System nie funkcjonuje poprawnie pod pewnymi warunkami - zdarzenie uniemożliwia Błąd zwykły wykonanie pewnych czynności w 8 h roboczych standardowych sposób, ale istnieje możliwość ich wykonania inaczej Godziny robocze: Od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od pracy Zamawiający Wykonawca

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE - Tytuł projektu Wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami z dnia 01 lipca 2013 roku. SPECYFIKACJA Cel projektu Elementem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Umowa na monitorowanie stacji roboczych

Umowa na monitorowanie stacji roboczych Umowa na monitorowanie stacji roboczych Dnia. zostaje zawarta umowa pomiędzy:.., z siedzibą przy ul..,, NIP:., reprezentowaną przez:.-starostę Zamojskiego, przy kontrasygnacie.- Skarbnika Powiatu Zwanymi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON..

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. wzór UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a Biuro usług rachunkowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Zasada działania systemu espok.pl...1. Model współpracy...3. Jak korzystać z espok.pl...4. Korzyści dla klienta...5

Zasada działania systemu espok.pl...1. Model współpracy...3. Jak korzystać z espok.pl...4. Korzyści dla klienta...5 Zasada działania systemu espok.pl...1 Model współpracy...3 Jak korzystać z espok.pl...4 Korzyści dla klienta...5 Zasada działania systemu espok.pl SPOK.pl to elektroniczny System do Przesyłu Operacji Księgowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego ( Umowa ) zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w.., ul., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 na kompleksową usługę informatyczną w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 Wzór Załącznik Nr 5 zawarta w dniu pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa projekt. a.., zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:

Umowa projekt. a.., zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: RRG.272.4.2015.RC Umowa projekt zawarta w dniu. roku pomiędzy Gminą Giżycko z siedzibą w Giżycku przy ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko reprezentowaną przez Pana Marka Jasudowicz Wójta Gminy Giżycko,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.03.2014 r. w sprawie: Zaprojektowania i wdrożenia systemu B2B oraz dostawy sprzętu

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.03.2014 r. w sprawie: Zaprojektowania i wdrożenia systemu B2B oraz dostawy sprzętu Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-82/3-00 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania Ofertowego na: Zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B oraz dostawy sprzętu Wzór Formularza Ofertowego Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na dostawę Cyfrowej Platformy Komunikacyjnej.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na dostawę Cyfrowej Platformy Komunikacyjnej. Zaproszenie do udziału w postępowaniu na dostawę Cyfrowej Platformy Komunikacyjnej. 1. Program Nr umowy : PROGRAM OPERACYJNY: INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 08.04.2013r. Ogłoszenie na zamówienie sprzętu do projektu pt. Reorganizacja handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu października 2016 roku w, pomiędzy:... z siedzibą:..., ul.. NIP., reprezentowanym przez:

zawarta w dniu października 2016 roku w, pomiędzy:... z siedzibą:..., ul.. NIP., reprezentowanym przez: UMOWA O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA na opracowanie koncepcji prac B+R w formie kompleksowego studium dla maszyny do gięcia elementów skrzynki do nakładania zaprawy murarskiej i klejów do projektu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UMOWA NR NA/RK/.. /2014

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UMOWA NR NA/RK/.. /2014 UMOWA NR NA/RK/.. /2014 (Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami art.4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) zawarta pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim, z siedzibą w Katowicach;

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC UMOWA O DZIEŁO zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: Dane Firmy Zamawiającego (Nazwa firmy, dane teleadresowe, NIP, reprezentant) zwanym dalej Zamawiającym a Mediamagic Paweł Daleszak z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 01.09.2011 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego systemu do automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą Designer Marek Drobot i Wspólnik Spółka Jawna a jego partnerami Zamawiający: Designer

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Eprofis a 2) Elżbieta Woźniak ul. Kretomińska 30 Kretomino 75-900 Koszalin Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa )

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) zawarta na podstawie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasza Przychodnia" s.c. Alicja Nojszewska-Rydlińska i Piotr Uliasz

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nasza Przychodnia s.c. Alicja Nojszewska-Rydlińska i Piotr Uliasz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasza Przychodnia" s.c. Alicja Nojszewska-Rydlińska i Piotr Uliasz ul. Paderewskiego 3B 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Tel: 22 775 55 87 Fax: 22 775 55 87 Nowy Dwór

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Poznań, dnia 7 marca 2014 r. Zamawiający: Poznańska Grupa Biznesu Paweł Korzyński ul. Składowa 5 61-888 Poznań Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych polegających na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań:

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ETAP (od 01.11.2013r. do 31.01.2014r.) obejmuje realizację następujących zadań: 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie systemu do współpracy programu skrutinerskiego PTT z urządzeniami mobilnymi. 1.. z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-...

UMOWA o wykonanie systemu do współpracy programu skrutinerskiego PTT z urządzeniami mobilnymi. 1.. z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-... UMOWA o wykonanie systemu do współpracy programu skrutinerskiego PTT z urządzeniami mobilnymi Zawarta w dniu 3 kwietnia 2015 roku w Krakowie pomiędzy: 1.. z siedzibą w. przy ul......, kod pocztowy.-...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MCP.ZI.III /2016

Umowa nr MCP.ZI.III /2016 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego Wzór umowy SIPG Umowa nr MCP.ZI.III /2016 zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, NIP 675-137-84-75,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na dostawę sprzętu na potrzeby realizacji projektu B2B Innowacyjny system automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt" Zamawiający: K&K Selekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROTEKT Ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź tel. (042) 680 20 83 fax. (042) 680 20 93 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie komputerowego systemu do: INTERNETOWEGO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie serwisu internetowego

Umowa o wykonanie serwisu internetowego nr umowy: zawarta w dniu: Pomiędzy: zwanym w treści Umowy Abonentem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA ZLECENIA Nr... Zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy: Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, wpisaną postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 12.08.2011 Nr Sprawy/01/08/SIÓDEMKA/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy :

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:

Bardziej szczegółowo