Dotacje na innowacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje na innowacje"

Transkrypt

1 Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE - Tytuł projektu Wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami z dnia 01 lipca 2013 roku. SPECYFIKACJA Cel projektu Elementem realizacji projektu jest opracowanie założeń systemu B2B, jego wykonanie i wdrożenie w Podkarpackiej Kancelarii Rachunkowej oraz zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego (Symfonia Forte). System B2B będzie wykonany zgodnie z modelem funkcjonalnym systemu B2B oraz audytem technologicznym oprogramowania Symfonia Forte, co zapewni integrację systemową. Projekt obejmie również zakup środków trwałych niezbędnych do funkcjonowania systemu oraz skorzystanie z wymaganych usług doradczych i eksperckich. Działania te mają na celu przeprowadzenie zasadniczej zmiany w modelu obecnej współpracy, który oparty jest o nieefektywną formę i narzędzia kooperacji. Zakupione rozwiązanie składać będzie się z modułów informatycznych pozwalających na osiągnięcie zaplanowanych funkcjonalności w zakresie określonych obszarów współpracy. Partnerzy użytkują lub posiadają systemy informatyczne od różnych dostawców. Są to jednak jak wykazała wstępna analiza systemy, które nie dają możliwości integracji z zewnętrznymi systemami informatycznymi ze względu na ograniczenia technologiczne (np. brak dostępu do API) lub funkcjonalne (darmowa wersja oprogramowania), stąd też przyjęto model realizacji projektu polegający na wykonaniu i wdrożeniu aplikacji webowej. Poprzez udostępniony Partnerom panel klienta możliwa będzie realizacja określonych w przedmiotowym biznesplanie procesów biznesowych. System B2B usprawni współpracę z naszymi kluczowymi partnerami z puntu widzenia naszych obecnych przychodów oraz przyszłego rozwoju naszej kancelarii, stad też jako priorytet traktujemy wdrożenie rozwiązania. Główną korzyścią płynącą z korzystania z platformy będzie znaczne obniżenie kosztów działalności firmy przy jednoczesnym wzroście efektywności organizacji i podniesieniu jakości świadczonych usług. Realizacja projektu Realizacja projektu podzielona została na cztery etapy. 1. Opracowanie założeń systemu B2B oraz stworzenie środowiska pracy. W fazie tej zostanie dokonana analiza potrzeb oraz opracowany szczegółowy projekt funkcjonalny wraz z specyfikacją platformy. Usługa ta zostanie zlecona firmie zewnętrznej. Szczegóły: analiza potrzeb wraz z przeprowadzaniem wywiadów połączonych z prezentacją możliwych do zrealizowania rozwiązań w celu precyzyjnego zweryfikowania istniejących rozwiązań oraz określenia wymagań i preferencji; opracowanie specyfikacji platformy na podstawie przeprowadzonych analiz zostanie przygotowana szczegółowa specyfikacja systemu wraz ze wszystkimi funkcjami; projektowanie - opracowana architektura systemu i sposób jej wdrożenia. Opis systemu będzie przygotowany w formie Projektu Funkcjonalnego wraz z propozycją implementacji. Na tym etapie odbędzie się także tworzenie prototypu interfejsu

2 użytkownika, ekranów i raportów, przygotowanie planów testów systemowych; rozpoczęcie prac programistycznych systemu B2B. 2. Realizacja. Na tym etapie zostanie zlecone firmie IT wykonanie systemu B2B. Szczegóły: programowanie na etap programowania składać będzie się stworzenie bazy danych, w której szczegółowa struktura informacji zawartych w systemie zostanie uporządkowana wraz z utworzeniem szczegółowych opisów i relacji pomiędzy danymi. Kolejnym krokiem będzie napisanie kodu programu - istotę jego działania oraz poszczególne mechanizmy wykonujące określone funkcje; projekt graficzny i wdrożenie grafiki zaprojektowanie interfejsu użytkownika, który będzie odpowiadał za komunikację użytkownika z systemem. Na tym etapie nastąpi wdrożenie projektu do systemu; na etapie tym zaplanowano również przygotowanie odpowiedniego środowiska pracy dla systemu B2B poprzez zakup i instalację wymaganej infrastruktury informatycznej (wymienionej w punkcie 8 biznes planu) 3. Wdrożenie. W etapie tej nastąpi zakup i wdrożenie oprogramowania Symfonia Forte. W fazie ten nastąpi integracja poszczególnych modułów i ich rozwój do pełnej funkcjonalności. Podczas tego etapu nastąpi połączenie poszczególnych modułów w jeden zintegrowany system B2B, jak również rozwinięcie tych funkcjonalności poszczególnych modułów, które nie mogły by stworzone bez efektu integracji, dopóki poszczególne moduły działały niezależnie. Faza ta obejmie również działania związane z instalacją systemu B2B w naszej firmie i zintegrowanie z nowo zakupionym oprogramowaniem Symfonia Forte. Jest to etap w którym będą prowadzone prace nad finalizacją prac programistycznych i obejmą usuwanie błędów systemu ujawnionych podczas instalacji i integracji. 4. Uruchomienie i testowanie. Faza ta obejmie takie działania jak testowanie i końcowe uruchomienie systemu. W końcowym etapie przewidziana jest promocja projektu. Szczegóły: testowanie i wstępne wdrożenie przed wdrożeniem konieczne jest przeprowadzenie testów informatycznych oraz testowanie funkcjonalności. Sprawdza się system pod kątem optymalizacji kodu, poprawności implementacji założeń, wykonuje się testy wydajnościowe; uruchomienie wszystkich funkcjonalności systemu zgodnie z założeniami przedmiotowego biznesplanu oraz konfiguracja z środowiskiem informatycznym. Pierwsza realizacja procesów biznesowych przez system B2B; instalacja wykonanie procesu instalacji niezbędne jest do korzystania z systemu. Prawidłowo zainstalowany system gotowy jest do wykorzystania przez użytkowników docelowych; prezentacja systemu dla partnerów; eksploatacja i zbieranie uwag ostatnim etapem jest funkcjonowanie systemu w warunkach rzeczywistych; wdrożenie ostatnich udogodnień zasugerowanych przez partnerów i wynikających z użytkowania aplikacji; przeprowadzenie działań informacyjnych o zrealizowanym projekcie współfinansowanym ze środków UE. Optymalizowane procesy System B2B ma umożliwić automatyzację procesów biznesowych takich jak: 1. Proces wymiany danych poprzez automatyczny import wprowadzonych danych/dokumentów bazowych (kadrowo płacowych, finansowych, itp.) przez Partnera w panelu klienta do systemu

3 Symfonia Forte. 2. Proces udostępniania istotnych danych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem klienta za pośrednictwem systemu B2B (bilans, rachunek zysku i strat, KPiR, rozrachunki, itp.) dostęp do danych z poziomu panelu klienta. 3. Proces pobierania dokumentów (w tym zaświadczeń, zestawień, deklaracji, dokumentów, raportów i analiz) za pośrednictwem systemu B2B dostęp z poziomu panelu klienta. 4. Proces automatycznego naliczania należności dla partnera z tytułu świadczenia usług księgowych przez nasze biuro. Współpraca z partnerami Obecny model współpracy z Partnerami. Zakres współpracy z naszymi Partnerami polega na świadczeniu usług rachunkowych zarówno w formie podatkowej książki przychodów i rozchodów, jak i też w formie pełnej księgowości, kadr i płac oraz doradztwa finansowego. Obecnie przyjęty model współpracy oparty jest o manualne księgowanie i tradycyjnie prowadzoną obsługę rachunkową, kadrowo-płacową w oparciu o cyklicznie przekazywaną w okresach miesięcznych/tygodniowych/dziennych dokumentację księgową naszych Partnerów (najczęściej w formie drukowanej lub pliku Word, Excel). Obecnie otrzymywana przez Klientów dokumentacja jest porządkowana i opisywana, następnie otrzymane dane są ręcznie wprowadzane do naszych programów księgowo finansowych (każdy moduł posiadanej wersji Symfonii to tak naprawdę osobny program). Brak możliwości automatycznej realizacji wymienionych obszarów zadań, sprawia, że przy coraz większej ilości obsługiwanych klientów oraz rozszerzaniu prowadzonej działalności przez Partnerów, manualna realizacja procesów jest czasochłonna, nie generuje żadnej wartości dodanej oraz zagrożona jest wystąpieniem błędu. Wykonywanie czynności w sposób manualny stwarza również ryzyko niewywiązania się z obowiązku terminowego i prawidłowego przygotowania i przekazania zestawień, rozliczeń, deklaracji, wykazów, itp., co może wywołać liczne konsekwencje prawne. Model współpracy po wdrożeniu systemu B2B. Wdrożenie systemu B2B pozwoli w znacznej części odejść nam od tradycyjnej metody pracy opartej o dane pozyskiwane od Partnerów w formie wygenerowanej papierowej wersji zestawień lub fizycznie przekazanych kopii i oryginałów dokumentów na rzecz współpracy opartej automatyczne pobieranie, przetwarzanie i wprowadzanie do naszego systemu informatycznego. Realizacja procesów biznesowych poprzez system B2B wprowadzi zasadniczą zmianę organizacyjną współpracy wpływającą na poprawę efektywności kooperacji, sprawność działania, zwiększając liczbę obsługiwanych dokumentów oraz zmniejszenie pracochłonności wykonywanych czynności. Automatyzacja procesów biznesowych wpłynie na wyższą jakość świadczonych usług, przygotowywanych sprawozdań, deklaracji, zestawień, raportów, itp. oraz wyższą rentowność firmy możliwe będzie to dzięki otrzymywaniu danych wykorzystywanych do przygotowywania powyższych dokumentów od Partnerów z poziomu systemu B2B. System B2B poprawi efektywność działań Podkarpackiej Kancelarii Rachunkowej w obszarze: Przekazywania danych/dokumentów poprzez obustronną komunikację w zakresie: pozyskania przez naszą firmę danych/dokumentów bazowych wykorzystywanych do analiz (dane dotyczące należności, stanów finansowych, dokumentów sprzedaży) za pomocą systemu B2B. możliwości samodzielnego pobrania przygotowanych przez naszą firmę raportów i analiz,

4 deklaracji, zaświadczeń z poziomu systemu B2B. Ewidencji dokumentów zapewnienie Partnerom dostępu do faktur, ewidencji zakupów, ewidencji raportu kasowego, ewidencji środków trwałych, ewidencji kadro-płacowej w udostępnionym mu panelu klienta. Wykonanie modelu funkcjonalnego systemu B2B Model funkcjonalny stanowi podstawę do opracowania implementacji systemu, pozwalając na właściwe określenie rodzaju oprogramowania, które powinno być wdrożone oraz platformy sprzętowej, która pozwoli na efektywne korzystanie z oprogramowania. Wybór optymalnego rozwiązania, czyli takiego, które w sposób zadowalający spełni wymagania, jest możliwy dopiero po analizie wspomnianego modelu systemu. Następnie na podstawie tych wymagań, także w zakresie wyboru rodzaju połączeń sygnałowych, serwera, systemu operacyjnego jak i interface'u użytkownika przygotowana może być koncepcja wdrożenia systemu z wykorzystaniem wybranych systemów. Powstała w ten sposób specyfikacja wymagań będzie stanowić podstawę do dalszych prac. Zakup jest niezbędny w celu prawidłowej realizacji projektu, którego koniecznym elementem jest wykonanie użytecznego systemu B2B przez wykonawcę zewnętrznego. Rezultatem usługi będzie opracowany w formacie elektronicznym i wydruku dokument zawierający analizę funkcjonalną. System B2B System B2B stanowi główny element naszego projektu. Rozwiązanie to pozwoli nam na automatyczną obsługę procesów biznesowych realizowanych w ramach świadczonych przez naszą firmę usług outsourcingu. Platforma automatycznej wymiany danych wynikających z outsourcingu procesów biznesowych zlokalizowana będzie na serwerach zakupionych w ramach realizacji projektu, umieszczonych w naszej firmie. Platforma usprawni procesy biznesowe poprzez możliwość usystematyzowanego dostarczania danych do pozostałych systemów i odbierania ich, jednocześnie monitorując i zarządzając statusem realizacji prac i zadań, wszystkie zadania z obiegiem pracy będą mogły zostać scentralizowane. System zbudowany będzie z modułów realizujących poszczególne działania. Będzie to: Moduł importu danych bazowych - odpowiada za odebranie danych o sprzedaży przekazanych od partnera, ich przetworzenie i umieszczenie w tymczasowym buforze, do wykorzystania przez specjalizowane moduły; Moduł przetwarzania danych - odpowiedzialny przetwarzanie danych pobranych z panelu klienta Partnera do uniwersalnego formatu, w jakim zostaną przekazane do systemu księgowego Podkarpackiej Kancelarii Rachunkowej; Moduł współpracy z systemem księgowym - odpowiada za przygotowanie eksportu do systemu księgowego oraz za pobieranie danych o zapisach księgowych z systemu księgowego i umieszczanie ich w bazie danych; Moduł pobierania danych - odpowiadał będzie za pobieranie danych finansowych (rozliczenia księgowe), stanów i rozliczeń magazynowych oraz rozliczeń wynikających z obsługi kadrowo-płacowej. Moduł kompilować będzie uzyskane dane do uniwersalnego formatu, w jakim zostaną przekazane do panelu klienta ; Moduł Import/eksport dokumentów w postaci tabel w bazie danych z zapisywanymi danymi. Platforma odpowiadać będzie za przygotowanie danych umieszczanych na

5 dokumentach scharakteryzowanych wcześniej przez Partnerów. Moduł przetwarzania danych i prezentacji raportów odpowiedzialny za budowanie zapytań i generowania żądań wg określonych wymagań przygotowania zleconego przez partnera raportu (o sprzedaży / przychodach / kosztach / podatkach / zatrudnieniu itp.) w żądanym okresie; moduł odpowiadał będzie za prezentację raportu i możliwość jego zachowania na dysku. Moduł raportów księgowych - odpowiada za przygotowanie i udostępnienie raportów na podstawie danych o zapisach księgowych zgromadzonych w bazie danych; koreluje dane z dostępnymi dokumentami w razie potrzeby dołączając je do raportów; Moduł importu danych o zarejestrowanym czasie pracy - odpowiada za wprowadzenie danych o zarejestrowanym czasie pracy do bazy danych; odpowiada za przygotowanie eksportu danych o zarejestrowanym przez system partnera danych do systemu kadrowo płacowego; Moduł komunikacji - odpowiada za rejestrację korespondencji prowadzonej z partnerami; Moduł zadań - odpowiada za rejestrację dodatkowych, niestandardowych zadań związanych z obsługą partnera; Moduł dostępu odpowiedzialny za zapewnienie dostępu do statusu realizacji zleconej usługi oraz prowadzenia bieżącej ewidencji dokumentów /danych. Panel Klient odpowiedzialny za przekazywanie wprowadzonych danych przez Partnera do systemu B2B oraz pobieranie i udostępnianie Partnerom gotowych deklaracji, zestawień, raportów. Oprogramowanie Sage FORTE wraz z wdrożeniem Oprogramowanie Sage FORTE zostanie zintegrowane z systemem B2B. Oprogramowanie to będzie współpracować z systemem B2B w zakresie realizacji procesów związanych z uzyskaniem dostępu i bieżącą aktualizacją danych wykorzystywanych w systemie informatycznym. Potrzeba zakupu nowego oprogramowania jest związana z: Koniecznością wdrożenia rozwiązania wykonanego w technologii zapewniającej integrację i automatyzację wymiany danych (baza SQL) Zmniejszeniem pracochłonności wprowadzania i przetwarzania danych. Potrzebą usprawnienia realizacji wewnętrznych procesów zachodzących w firmie posiadających bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług na rzecz Partnerów. Pojawieniem się nowych, efektywniejszych i bardziej funkcjonalnych narzędzi do zarządzania (jedna baza danych). Potrzebą uporządkowania oraz zwiększenia jakości przepływu i dostępu do informacji w ramach całego przedsiębiorstwa oraz komunikacji z partnerami biznesowymi. W ramach zakupionego systemu Sage FORTE planowane jest wdrożenie następujących modułów: Finanse i księgowość. Moduł pozwoli nam na definiowanie schematów księgowych i przypisywanie do nich określonych rodzajów dokumentów sprawia, że są one księgowane automatycznie według ustalonego wzorca lub proces ten wymaga wyboru jednej spośród zdefiniowanych metod. Generator Planu Kont pozwali na szybkie tworzenie wielopoziomowych planów kont, dostosowanych do wybranego rodzaju działalności i formy organizacyjno-prawnej

6 przedsiębiorstwa. System pozwali na elastyczne definiowanie okresów obrachunkowych. Wszystkie dekrety księgowe będą zapisywane w dziennikach księgowych, co ułatwia ich wyszukiwanie. Moduł umożliwi tworzenie dowolnej ilości rejestrów VAT, w pełni obsługuje operacje kasowe i bankowe oraz płatności i rozliczenia, które są dzielone na planowane i faktyczne. Informacje finansowe będą prezentowane w formie predefiniowanych zestawień księgowych jak bilans księgowy czy rachunek strat i zysków oraz tworzonych samodzielnie przez użytkownika. Kadry i płace Moduł obejmuje całokształt zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową pracownika. Elementy procesu realizowane będą poprzez zestaw czynności od zatrudnienia, obsługi ewidencji, rejestracji czasu pracy i nieobecności, po odejście pracownika i wyrejestrowanie z ewidencji ubezpieczeń. Moduł pozwali na pełną ewidencję wynagrodzeń (umowy o pracę, cywilnoprawne) generowanie list płac, współpracuje z systemami bankowości elektronicznej oraz umożliwia księgowanie dokumentów w dowolnej strukturze układu kosztów. Moduł odpowiada za gromadzenie i archiwizację dowolnych danych o pracownikach, przydatnych w planowaniu i prowadzeniu polityki kadrowo-płacowej. Informacje o zatrudnionych, historia zmian oraz kopie dokumentów przechowywane są w elektronicznych teczkach pracowniczych. Moduł jest w pełni zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych rejestruje kompletną informację o dokonanych zmianach i chroni dane przed dostępem osób niepowołanych. Środki trwałe Moduł ten pozwoli na zarządzanie środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi. Moduł ten będzie tworzył i obsługiwał wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem i ewidencją środków trwałych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach możliwe będzie automatyczne generowanie odpisów amortyzacyjnych (metoda liniowa, degresywna, jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny. Program uwzględniał będzie szczególne przypadki amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego. Moduł pozwali na prowadzenie i drukowanie ewidencji wyposażenia, która wymagana jest rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Dzięki rozbudowanej karcie środka trwałego można będzie wprowadzić wiele informacji opisujących dany środek trwały. Sprzęt teleinformatyczny Serwer aplikacji. W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie serwer odpowiedzialny za realizacje poszczególnych procesów biznesowych w ramach systemu B2B. Serwer zostanie zlokalizowany w siedzibie naszej firmy jako część infrastruktury technicznej odpowiedzialnej za realizację i transferowanie komunikatów między firmami objętymi integracją systemów informatycznych podczas projektu. Zakup urządzenia został podyktowany koniecznością zapewniania stabilności oraz wysokiej wydajności podczas realizowania poszczególnych procesów (odpowiednie moce obliczeniowe zakupionego sprzętu). Serwer pozwoli na przechowywanie danych będących automatycznej wymiany. Przeznaczeniem serwera będzie również zapewnienie środowiska dla informacji pozyskiwanych lub przesyłanych za pośrednictwem systemu B2B oraz ich automatyczne generowanie, przetwarzanie i transportowanie. Po rozpoznaniu produktów oferowanych rynku, które mogłyby zostać uwzględnione jako składowe

7 systemu B2B, serwer będzie musiały spełniać minimum wymagań konfiguracyjnych przedstawionych poniżej: RX200 Intel Xeon E (6 rdzeni /12T 2.00 GHz 15 MB) 12GB RAM 4x SAS 6G 300GB 10K HOT PL 2.5" EP. Szafa serwerowa 42U 800x1000 Minimalna specyfikacja techniczna urządzenia: Półka II UNI - stała 19" 42U, szara-listwa zasilająca 9, gniazd 19"- Uchwyty kablowe 5 szt. Ulokowany w niej zostanie serwer zakupiony w ramach projektu w celu zapewnienia im odpowiedniego systemu chłodzenia i zasilania. Zasilacz awaryjny UPS Zakup w celu zapewnienia awaryjnego źródła zasilania dla infrastruktury. Dodatkowo zamontowana będzie karta LAN, która zapewni w odpowiednim czasie automatyczne bezpieczne wyłączenie serwerów podczas długotrwałej awarii systemu zasilania. Minimalna specyfikacja techniczna urządzenia pozwalająca monitorować i zarządzać serwerami: Moc wyjściowa 2000 VA, Napięcie wejściowe 240 V. Firewall sprzętowy FortiGate-40c; Segmentacja ruchu lokalnego oraz zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dla ruchu wymienianego z Internetem na firewallu wyposażonego w przełącznik dla sieci lokalnej oraz dedykowane porty WAN. Minimalna specyfikacja techniczna urządzenia: Przepustowość Firewall 200 Mbps, Pamięć 4GB.

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Umowa 01/07/2013 na wykonanie i wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami Zawarta w dniu 22 lipca 2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: a PROFERIS SP. Z

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ DSW POLSKA Sp. z o.o. Pawłówek 37, 62-800 Kalisz Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE Kalisz, 2013-08-27 Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 5.11.2014 Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2014 r. - 15.10.2015 r. Realizacja inwestycji podzielona

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe Dąbrowa, 08.11.2013 Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Markslojd Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Kraków, dnia 15. 06. 2012 Red Tape Software sp. z o.o. Ul. Bratysławska 2/7 31-201 Kraków Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013 Opis systemu Wymagania dotyczące technicznego działania platformy B2B Projekt zakłada zakup licencji na wyłączność i budowę elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo