REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Program Partnerski opracowany przez OPEGIEKA Sp. z o.o. służy prowadzeniu sprzedaży Powierzchni kolokacyjnej Data Center poprzez kanały sprzedażowe Partnerów. 2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne i polega na zawarciu przez Partnera z OPEGIEKA Umowy Programu Partnerskiego polegającej na zakupie od OPEGIEKA Powierzchni kolokacyjnej Data Center, której właścicielem jest OPEGIEKA i odsprzedaży jej dla Klientów końcowych. 3. Z tytułu prowadzenia sprzedaży Powierzchni kolokacyjnej poprzez własne kanały sprzedażowe Partner otrzymuje zniżkę na zakup Powierzchni kolokacyjnej i usług powiązanych zgodnie z warunkami Umowy. 4. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Usługa usługa świadczona na rzecz Partnera przez OPEGIEKA Sp. z o.o. w Data Center OPEGIEKA; b) Dostawca firma OPEGIEKA Sp. z o.o.; c) Partner osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej, która zawarła Umowę Programu Partnerskiego z OPEGIEKA; d) Klient końcowy osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej, która faktycznie użytkuje Przestrzeń kolokacyjną na podstawie zawartej z Partnerem odrębnej umowy (Odbiorca usługi Kolokacji); e) Kolokacja usługa polegająca na udostępnieniu przez Dostawcę miejsca w szafie serwerowej (Powierzchni kolokacyjnej) na potrzeby instalacji urządzeń wraz z zapewnieniem gwarantowanego zasilania, stałych warunków środowiskowych, bezpieczeństwa fizycznego oraz dostępu do sieci internet; f) Przestrzeń kolokacyjna ilość modułów w szafie kolokacyjnej podawana w jednostkach U (Unit) określająca wysokość urządzenia instalowanego w stelażu, jeden moduł to wysokość 1U; g) Regulamin Usług Data Center regulamin ogólny świadczenia usług Data Center, określający szczegółowe zasady korzystania z usług; h) Gwarancja Jakości Usług Data Center dokument opisujący warunki i zasady zapewnienia jakości usług, usuwania awarii, prowadzenia prac planowych, świadczenia serwisu technicznego; i) Regulamin niniejszy regulamin świadczenia Usługi; j) Umowa umowa ramowa zawarta pomiędzy Dostawcą a Partnerem o przystąpienie do Programu Partnerskiego na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie; k) Rejestracja proces składający się z przesłania wniosku o przystąpienie do Programu Partnerskiego, złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu, zawarcia Umowy.

2 5. Określenia pisane wielką literą, których zakres nie został zdefiniowany w punkcie 4 Regulaminu, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Usług Data Center oraz Gwarancji Jakości Usług Data Center. 6. Sposób świadczenia Kolokacji oraz zapewnienie jakości Kolokacji zostały opisane w odrębnych dokumentach: Regulamin Usług Data Center oraz Gwarancja Jakości Usług Data Center. 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo nad postanowieniami Regulaminu Usług Data Center oraz Gwarancji Jakości Usług Data Center. 2 PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest dokonanie Rejestracji oraz podpisanie Umowy. 2. Na stronie internetowej dc4b.pl dostępny jest formularz wniosku przystąpienia do Programu Partnerskiego. Wniosek przystąpienia do Programu Partnerskiego można również przesłać jako wiadomość na adres poczty elektronicznej 3. Po otrzymaniu wniosku przystąpienia do Programu Partnerskiego Dostawca skontaktuje się z Partnerem w celu uzgodnienia szczegółów zawarcia Umowy. Dostawca zastrzega sobie możliwość zażądania od Partnera dodatkowych dokumentów potwierdzających jego status, osoby uprawnione do podpisania Umowy, oraz dane teleadresowe. 4. Po przesłaniu przez Partnera dodatkowych dokumentów Dostawca prześle Umowę, którą Partner podpisaną odsyła na adres korespondencyjny: OPEGIEKA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 11, Elbląg. 5. Umowę uważa się za zawartą z datą podpisania jej przez umocowanych prawnie przedstawicieli Dostawcy i Partnera. 6. Dokonując Rejestracji w Programie Partnerskim Partner wyraża zgodę na: a) kontaktowanie się Dostawcy z Klientem końcowym w celu realizacji Kolokacji; b) otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Partnera informacji o Programie Partnerskim; c) otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Partnera informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; d) przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych objętych wnioskiem o przystąpienie do Programu Partnerskiego. 1. Partner zobowiązuje się do: 3 ZOBOWIĄZANIA STRON a) odsprzedaży zakupionej Przestrzeni kolokacyjnej dla Klienta końcowego; b) promowania sprzedaży Kolokacji oraz innych usług z oferty Dostawcy w ramach własnego kanału sprzedażowego; c) przekazywania Dostawcy sugestii mogących usprawnić jakość Kolokacji oraz innych usług z oferty; d) terminowego regulowania należności za zakupioną Kolokację.

3 2. Dostawca zobowiązuje się do: a) zapewnienia jakości Kolokacji w zakresie zasilania w energię elektryczną oraz dostępu do sieci internet na poziomie nie niższym niż 99,9% dostępności w okresie miesięcznym. 4 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 1. Podstawą dokonania zakupu Kolokacji jest złożenie przez Partnera zamówienia. 2. Partner przesyła zamówienie na Powierzchnię kolokacyjną do Dostawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres 3. W zamówieniu Partner podaje następujące dane: a) nazwę Klienta końcowego wraz z danymi teleadresowymi; b) dane kontaktowe Klienta końcowego tj. nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej; c) ilość zamawianej Przestrzeni kolokacyjnej; d) ilość urządzeń, które zostaną zainstalowane w ramach zamawianej Przestrzeni kolokacyjnej wraz z określeniem mocy zasilaczy wszystkich urządzeń; e) ilość oraz rodzaj gniazd zasilających wymaganych do zasilenia wszystkich urządzeń. 4. Dostawca po otrzymaniu zamówienia potwierdza Partnerowi możliwości techniczne oraz termin realizacji zamówienia. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować zamówienie w ciągu 1 dnia roboczego. 5. Ewentualne dodatkowe warunki przyjęcia zamówienia do realizacji będą każdorazowo określane w potwierdzeniu zamówienia i wymagać będą wyrażenia na nie zgody przez Partnera w terminie 2 dni roboczych. Milczenie Partnera po upływie tego terminu uważa się za wyrażenie zgody. 6. Po potwierdzeniu realizacji zamówienia Dostawca może kontaktować się z Klientem końcowym i ustalać szczegóły instalacji urządzeń. 7. Składanie i potwierdzanie zamówień oraz dalsza korespondencja w tym przedmiocie będą odbywać się przy użyciu poczty elektronicznej . Terminy określone w punktach 4 i 5 uważa się za dotrzymane, jeśli przed ich upływem wiadomość zostanie odebrana przez Partnera. 8. Po przeprowadzeniu instalacji urządzeń Klienta końcowego Dostawca podpisuje z Klientem końcowym protokół instalacji urządzeń oraz potwierdza Partnerowi wykonanie zamówienia przesyłając wiadomość Data podpisania protokołu instalacji urządzeń jest datą aktywacji Kolokacji. 10. Partner potwierdzi aktywację Kolokacji przesyłając odpowiedź na przesłaną wiadomości o aktywacji Kolokacji. 11. Dla każdego złożonego zamówienia na Przestrzeń kolokacyjną Partnerowi przysługuje darmowy okres testowy, za który Dostawca nie pobiera opłaty. Okres testowy rozpoczyna się w dniu aktywacji Kolokacji i kończy ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym aktywowano Kolokację.

4 12. Dostawca rezerwuje Przestrzeń kolokacyjną zgodnie z zamówieniem Partnera przez cały okres testowy oraz przez jeden miesiąc kalendarzowy następujący po okresie testowym. Jeżeli po tym okresie nie zostaną zainstalowane urządzenia Klienta końcowego, rezerwacja Przestrzeni kolokacyjnej zostanie ostatecznie cofnięta, a zamówienie na Przestrzeń kolokacyjną zostanie uznane za niebyłe. 13. Partner zobowiązany jest do odsprzedaży zamówionej Przestrzeni kolokacyjnej Klientom końcowym w terminie jednego miesiąca kalendarzowego następującego po okresie testowym. W przypadku braku odsprzedaży Przestrzeni kolokacyjnej Dostawca po tym terminie ma prawo do sprzedaży tej samej Powierzchni kolokacyjnej innemu podmiotowi. 14. Jeżeli w okresie następującym po okresie testowym zamówiona przez Partnera Przestrzeń kolokacyjna zostanie wykorzystana częściowo, rezerwacja niewykorzystanej Przestrzeni kolokacyjnej zostaje ostatecznie cofnięta, a zamówienie na Przestrzeń kolokacyjną zostaje uznane wyłącznie w części wykorzystanej. Ponowne pozyskanie niewykorzystanej Przestrzeni kolokacyjnej wymaga od Partnera złożenia odrębnego zamówienia. 15. Okres testowy dotyczy wyłącznie Powierzchni kolokacyjnej. 5 PŁATNOŚCI 1. Z tytułu zakupu Kolokacji Partner zapłaci na rzecz Dostawcy: a) opłatę miesięczną za Przestrzeń kolokacyjną równą iloczynowi ilości wykorzystanej w danym miesiącu kalendarzowym (rozliczeniowym) Powierzchni kolokacyjnej 1RU (ilość modułów 1U) oraz ceny za 1RU; cena za 1RU będzie pomniejszona o upust przysługujący Partnerowi zgodnie z zawartą Umową; b) opłatę miesięczną za energię elektryczną stanowiącą iloczyn ilości zainstalowanych urządzeń oraz cenę ryczałtową dla jednego urządzenia (ryczałt za zużycie energii elektrycznej); opłata ta będzie pomniejszona o upust przysługujący Partnerowi zgodnie z zawartą Umową. 2. Dostawca wystawi Partnerowi fakturę VAT na koniec miesiąca kalendarzowego (rozliczeniowego) następującego po miesiącu w którym obowiązywał okres testowy. Kolejne faktury VAT będą wystawiane na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego (rozliczeniowego). 3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie ilość faktycznie wykorzystanej (zajmowanej) Powierzchni kolokacyjnej przez zainstalowane urządzenia. Wykorzystanie Powierzchni kolokacyjnej liczone będzie na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego. 4. Opóźnienie Partnera w płatności za Usługę powyżej 15 dni daje Dostawcy prawo zastosowania postanowień z Regulaminu Usług Data Center dotyczących zawieszenia świadczenia Kolokacji. 5. Opóźnienie zapłaty faktury VAT przekraczające 15 dni, a także powstanie uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Partnera, upoważnia Dostawcę do: a) żądania natychmiastowej zapłaty faktury wraz z odsetkami za opóźnienie; b) wstrzymania następnych zamówień mimo wcześniejszego potwierdzenia przez Dostawcę zamówienia Partnera bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie umowy; c) zastosowania postanowień z Regulaminu Usług Data Center dotyczących zawieszenia świadczenia Kolokacji.

5 6. Opóźnienie Partnera w płatności za Usługę powyżej 30 dni oraz brakiem reakcji Partnera na wezwania Dostawcy do uregulowania zaległości, Dostawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Partnerowi Umowy Programu Partnerskiego bez okresu wypowiedzenia i zawarcia pomiędzy Dostawcą i Klientem końcowym odrębnej umowy na świadczenie Kolokacji. 6 POZOSTAŁE REGULACJE 1. Partner ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Kolokacji przez Klienta końcowego, w tym ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Kolokacji w sposób nie naruszający praw osób trzecich, dóbr osobistych i praw autorskich, dobrych obyczajów ani przepisów prawa. 2. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu Gwarancji jakości usługi Kolokacji jest ograniczona do wysokości jednej opłaty miesięcznej naliczonej zgodnie 5 punkt 1. Odpowiedzialność OPEGIEKA za utracone korzyści jest wyłączona. 3. Umowa Programu Partnerskiego może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 4. Partnerowi przysługuje możliwość zawarcia Umowy Programu Partnerskiego na innych warunkach niż opisane w punkcie Partner wyraża zgodę, iż w trakcie trwania okresu wypowiedzenia Umowy Programu Partnerskiego, Dostawca może przedstawić Klientom końcowym Partnera ofertę zawarcia odrębnej umowy na świadczenie usług. 6. Po rozwiązaniu Umowy Programu Partnerskiego, Dostawcy przysługuje prawo zawarcia z Klientem końcowym odrębnej Umowy na świadczenie usług. 7. Partner po rozwiązaniu Umowy: a) jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić swoich Klientów końcowych o zakończeniu współpracy z Dostawcą; b) jest zobowiązany powiadomić swoich Klientów końcowych o możliwości kontynuacji współpracy i podpisaniu Umowy bezpośrednio z Dostawcą; c) jest zobowiązany powiadomić Klientów końcowych o konieczności zdemontowania i zabrania urządzeń w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia okresu wypowiedzenia. 8. W przypadku rozwiązania Umowy oraz niepodpisaniu odrębnej umowy na Kolokację pomiędzy Klientem końcowym i Dostawcą, Partner jest zobowiązany zdemontować i zabrać urządzenia Klientów końcowych w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia okresu wypowiedzenia. 9. W przypadku niezastosowania się Partnera do postanowień z ust.7 Dostawca zastrzega sobie prawo naliczenia Partnerowi dodatkowej opłaty za przechowywanie urządzeń Klientów końcowych, a Partner zobowiązuje się do ponoszenia tej opłaty. Opłata dodatkowa w tym przypadku jest naliczana zgodnie 5 punkt 1, jednak nie będzie pomniejszana o zniżkę przysługującą Partnerowi.

6 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Specyfikacji, Regulaminie i Cennikach stosuje się postanowienia Regulaminu Usług Data Center oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody obu Stron, wyrażonej w formie aneksu do Umowy, podpisanego przez Strony, chyba że jest ona skutkiem zmiany treści Regulaminu. 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 02 kwietnia 2015 roku, dla usług zakupionych od tego dnia włącznie. Regulamin zastępuje dotychczasowe inne uregulowania w tym zakresie.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO M&P

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO M&P I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO M&P 1. Niniejszy Program Partnerski opracowany przez M&P służy promowaniu usług świadczonych przez M&P, w tym wydarzeń, imprez i szkoleń organizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług Tiktalik

Regulamin usług Tiktalik 1 Definicje O ile nic innego nie zostało wyraźnie zaznaczone w Regulaminie użyte w Regulaminie niniejsze pojęcia oznaczają: 1. Usługodawca - podmiot świadczący Usługę na podstawie zawartej Umowy - Techstorage

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady świadczenia usług, przez (zwaną dalej SUPERHOST) lub jej następców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta dnia:.. Umowa zawarta pomiędzy: Futuro Exito Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 51A (20-701), wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji domen

Regulamin rejestracji domen Regulamin rejestracji domen 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej regulaminem, określa zakres i warunki świadczenia przez Fonet sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie usług rejestracji domen.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi.

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. regulamin usługi Zdalny dostęp SSL Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. 1 1. Abonent podmiot nie będący konsumentem, który zawarł z Orange Polska S.A. umowę w formie pisemnej o świadczenie

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych. za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP

Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych. za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP. PRZEDMIOT REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługodawcą jest firma wirtuale.pl S.A., ul. Tatrzańska 3c, 25-564 Kielce, NIP:959-14-36-448, REGON:291211910 prowadząca

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo