Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/2016 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca od dnia 10 sierpnia 2016 r Podegrodzie 2016 r 1

2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Czynności kasowe i rachunki bankowe Tabela 1. Czynności kasowe w złotych 3 Tabela 2. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 3 Tabela 3. Rachunki płatne na każde żądanie w złotych potwierdzone książeczką oszczędnościową.. 5 Tabela 4. Rachunki lokaty oszczędnościowej w PLN.. 5 Tabela 5. Rachunki oszczędnościowe KONTO-EFEKT.. 6 Tabela 6. Rachunki oszczędnościowe IKE-BS. 6 Tabela 7. Rachunki oszczędnościowe dla PKZP i SKO.6 Tabela 8. Rachunki płatne na każde żądanie w walutach wymienialnych 7 Tabela 9. Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych 7 Karty płatnicze Tabela 1. Karty płatnicze VISA CLASSIC DEBETOWE, MASTERCARD.. 8 Kredyty Tabela 1. Kredyty detaliczne BEZPIECZNA GOTÓWKA.. 9 Tabela 2. Kredyty mieszkaniowe MÓJ DOM 9 Tabela 3. Uniwersalny kredyt hipoteczny 10 Tabela 4. Kredyty konsolidacyjne 10 Tabela 5. Kredyt odnawialny w ror.. 11 Tabela 6. Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych.. 12 Tabela 7. Kredyty ekologiczne. 12 Tabela 8. Kredyty pozostałe i dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych.. 12 Operacje dewizowe Tabela 1. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce 13 Tabela 2. Czeki w obrocie dewizowym 13 Tabela 3. Przekazy w obrocie dewizowym przekazy zagraniczne 13 Tabela 4. Inkaso czeku w obrocie dewizowym 14 Inne usługi Tabela 1. Czynności związane z dokumentami zastrzeżonymi 14 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym pobierane są okresowo raz w miesiącu nie później niż ostatniego dnia danego miesiąca. 3. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 6. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do Zarząd ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobierania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszelkich odcinkach dowodu. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat: Wpłat i wypłat z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, Wpłat na spłatę odsetek i kredytów oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, Operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy, Wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności, Opłat i prowizji nie pobiera się od organizacji charytatywnych i społecznych. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 10. Zarząd może podjąć decyzję o zastosowaniu indywidualnych stawek prowizji w przypadku klientów strategicznych. 11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobierane są dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W przypadku gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w złotych pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 13. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to zasadne i nie sprzeczne z interesem Banku. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 2

3 Rozdział 1. CZYNNOŚCI KASOWE I RACHUNKI BANKOWE TAB.1. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazane na rachunki osób prywatnych prowadzone w Banku 1.1 Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w Banku od osób trzecich 0,20 % Min. 2,00 zł max 50,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach krajowych 0,50% min. 1,50 zł max. zł 100,00 zł 3. wpłaty gotówkowe na rachunek ZUS, Urząd Skarbowy - od każdej wpłaty 3,00 zł 4. wpłaty inne np. za wodę, podatek, opłata śmieciowa od pozycji 2,00 zł 5. wpłaty na cele charytatywne 6. Wymiana (Rozmienienie) gotówki w kasie 1) 0,50 % 7. Wypłata gotówki z konta zlecenia do wypłaty 0,50 % min. 5,00 zł 8. Opłaty za: a) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie (opłata pobierana z konta Klienta następnego dnia po dniu wyznaczonym przez Klienta terminie odbioru gotówki w przypadku rachunków i lokat terminowych) od 0,00 % do 0,25 % 1) W przypadku banknotów więcej niż 20 sztuk oraz bilonu więcej niż 50 sztuk TAB.2. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku: - ROR - ROR VIP - ROR Student - ROR Junior - ROR Senior 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie - ROR * - ROR VIP - ROR Student - ROR Junior - ROR Senior * opłat nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek był otwarty 3 10,00 zł 10,00 zł 3,50 zł 15,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki z rachunku w placówkach BS: 4.1. Sporządzenie zastępczego dowodu wypłaty (zamiast czeku) 5. Przelew na rachunek: 5.1. w placówkach własnych 1,50 zł 5.2. w innych bankach, z wyjątkiem ZUS 1,50 zł 5.3. ZUS 3,00 zł 6. Zlecenie stałe na rachunek: a) w placówkach własnych 1,50 zł b) w innych bankach 1,50 zł 6.1 Realizacja dyspozycji spłaty kredytu w tutejszym banku na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i stałego zlecenia 7. Polecenie zapłaty: 7.1. realizacja z rachunku dłużnika uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1. Odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w Placówce Banku prowadzącej rachunek, 1,50 zł 8.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, 5,00 zł b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 5,00 zł

4 8.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,00 zł b) listem poleconym, 15,00 zł 8.4 Sporządzenie duplikatu wyciągu 5,00 zł 9. Udzielenie informacji o rachunku bankowym: 9.1. telefonicznie na hasło opłata miesięczna 9.2. w formie komunikatu SMS opłata za każdy wysłany SMS Uwaga: opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 0,30 zł 10. Realizacja czeku gotówkowego: w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych Potwierdzenie czeku od każdego czeku 5,00 zł Wydanie blankietów czeków - za jeden blankiet 1,00 zł 10.4 Wydanie obwoluty plastikowej 3,00 zł 10.5 Inkaso czeku 10,00 zł 11. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 12. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w ror, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) 20,00 zł 15,00 zł 13. Monit tel. z tytułu niedopuszczalnego debetu w ror do dłużnika, po 5,00 zł upływie terminu spłaty kred. lub odsetek 14. Zmiana oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu 5,00 zł pełnomocnika oraz inne zmiany do rachunku 14,1 Przekształcenie rachunku osobistego na rachunek wspólny i 10,00 zł odwrotnie 15. Za wydanie NRB 2,00 zł 16. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o 25,00 zł w tym podatek VAT posiadanym rachunku bankowych 17. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku opinii bankowej 50,00 zł w tym podatek VAT 18. Sporządzanie odpisów obrotów na jednym rachunku wkładów oszczędnościowych za bieżący rok uwaga: - Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej 20,00 zł w tym podatek VAT 19. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej zablokowania środków na rachunkach oszczędnościowych z tytułu zabezpieczenia umów zawartych przez posiadacza rachunku z innym bankiem 20,00 zł 20. Od wyrażenia zgody na limit w rachunku : 2,00 % nie mniej jak 5,00 zł 20.1 Podwyższenie przyznanego limitu 5,00 zł 21 Aktywacja usługi SMS 5,00 zł 21.1 Za wysłanie komunikatu SMS opłata za każdy wysłany SMS 0,30 zł 21.2 Wszelkie zmiany w zakresie usługi SMS 2,00 zł 22. Za wydanie kopii umowy rachunku 5,00 zł 23. Przyjęcie lub odwołanie przez Klienta blankietów czekowych 30,00 zł w tym podatek VAT lub dokumentu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku w innych bankach krajowych 24. Likwidacja rachunku bez opłat* ) *) zamknięcie rachunku prowadzonego do 6-miesięcy, opłata 5,00 zł 25. Przelew Sorbnet od 1 przelewu (wychodzącego) 35,00 zł TAB.2. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA ebanknet 1. Aktywacja usługi bankowości internetowej zł 2. Brak transakcji w bankowości internetowej - miesięcznie 1,50 zł 3. Wydanie listy haseł jednorazowych (za pakiet 50 szt) 5,00 zł 4

5 4. Przelewy w systemie ebanknet / za przelew/ 5. SMS autoryzujący przelew (za przelew) 0,50 zł 5. Realizacja stałego zlecenia ( zlecenie stałe wewnętrzne i zewnętrzne) (za sms autoryzujący przelew) 0,50 zł 6. Wydanie listy haseł jednorazowych (50 sztuk) 5,00 zł 7. Zablokowanie /odblokowanie dostępu do rachunku 8. Wszelkie zmiany w zakresie usługi e-banknet 2,00 zł 9. Aktywacja przelewów za pomocą SMS TAB.3. RACHUNKI PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki nowej zamiast utraconej lub zniszczonej 10,00 zł 3. Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 4. Prowadzenie rachunku 5. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w Placówce Banku oraz zrzeszonych bankach spółdzielczych 6. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: 6.1. Placówkach Banku 6.2. innych bankach, które zawarły porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych 1) a) bez sprawdzania salda, b) ze sprawdzeniem salda, 5,00 zł 7. Przelew środków na rachunek: 7.1. w Banku 7.2. w innych bankach 1,50 zł 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w Placówkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych 5 30,00 zł w tym podatek VAT 30,00 zł w tym podatek VAT 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 10,00 zł 11. Wydanie zaświadczeń o stanie oszczędności 20,00 zł 12. Likwidacja książeczki 13. Ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki lub numeru 10,00 zł książeczki 14. Za wydanie kopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej 5,00 zł 1) Dotyczy Banku oraz Banków Spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. TAB.4. RACHUNKI LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 1. Prowadzenie rachunku 2. Wydanie książeczki na życzenie - 5,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 1) 5. Przelew z książeczki na rachunek: 5.1 W Placówce Banku 1,50 zł 5.2 w innych bankach 1,50 zł 6. Likwidacja książeczki 7. Za wydanie fotokopii unieważnionej książeczki terminowej 3,00 zł 8. Obsługa terminowych książeczek oszczędnościowych:

6 8.1 Wystawienie nowej w miejsce utraconej 5,00 zł 8.2 Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia realizacji 30,00 zł w tym podatek VAT wypłaty z utraconej książeczki oszczędnościowej 8.3 Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 10,00 zł 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. TAB.5. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE KONTO-EFEKT 1. Otwarcie rachunku: 2. Prowadzenie rachunku 3. Wydanie książeczki na życzenie - 5,00 zł 4. Wpłata gotówki na rachunek 5. Wypłata środków w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego 1) ) : a) Pierwsza wypłata b) Kolejne wypłaty 0,20 % min. 10,00 zł 6. Likwidacja rachunku 7. Za wydanie kopii unieważnionej książeczki 5,00 zł 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. TAB.6. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE IKE BS 1. Otwarcie rachunku: 2. Prowadzenie rachunku 3. Wydanie książeczki na życzenie - 5,00 zł 4. Wpłata gotówki na rachunek 5. Od dyspozycji zwrotu środków, wypłaty 1) lub wypłaty transferowej 6 0,30 % min. 50,00 zł 6. Przyjęcie lub zmiana dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 20,00 zł 7. Za wydanie kopii unieważnionej książeczki 5,00 zł 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty TAB.7. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA PKZP I SKO 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki nowej zamiast utraconej lub zniszczonej 10,00 zł 3. Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 4. Prowadzenie rachunku 5. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w Placówce Banku oraz zrzeszonych bankach spółdzielczych 6. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: 6.1. Placówkach Banku 7. Przelew środków na rachunek: 7.1. w Banku i jego Placówkach 7.2. w innych bankach 1,50 zł 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej lub blankietów czekowych w Placówkach Banku 30,00 zł w tym podatek VAT 9. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 1,00 zł 10. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 10,00 zł 11. Wydanie zaświadczeń o stanie oszczędności 20,00 zł 12. Likwidacja książeczki 13. Dokonanie zmiany umowy 10,00 zł

7 14. Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów 10,00 zł 15. Za wydanie kopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej 5,00 zł 2) Dotyczy Banku oraz Banków Spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. TAB.8. RACHUNKI PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej waluty. 2. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie, bez wniesienia wpłaty dla każdej waluty 15,00 zł 3. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej waluty 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub złotych 4.1. a) prowadzony w Banku 4.2. b) prowadzony w innym banku krajowym Zgodnie z Rozdziałem IV pkt III 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub złotych prowadzonego w Banku Opłaty pobiera się za: a)wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie (opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty) b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie (opłata pobierana z konta Klienta następnego dnia po dniu wyznaczonym przez Klienta terminie odbioru gotówki ) Od 0,00 % do 0,25 % 6. Przelew na rachunek: 6.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 7.2. złotowy w innym banku krajowym 7.3. a) w systemie ELIXIR 3,00 zł 9. b) walutowy prowadzony w innym banku krajowym Zgodnie z Rozdziałem IV pkt III 10. Wyciąg z konta bankowego Odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku Wysyłany przez Bank droga pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) Raz w miesiącu lub rzadziej b) Częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł 11. Likwidacja rachunku walutowego TAB.9. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej dla każdej waluty. 2. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej dla każdej waluty. 3. Wpłaty na rachunek lokaty 4. Przelew na rachunek lokaty prowadzony: 4.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 4.2. złotowy w innym banku krajowym 3,00 zł 4.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym Zgodnie z Rozdziałem IV pkt III 5. Wypłata gotówki z rachunku walutowego w walucie lub złotych prowadzonego w Banku 6. Opłaty pobiera się za: a) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie (opłata pobierana z konta Klienta następnego dnia po dniu wyznaczonym przez Klienta terminie odbioru gotówki w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty) od 0,00 % do 0,25 % 7

8 Rozdział 2. KARTY PŁATNICZE TAB.1. KARTY PŁATNICZE VISA CLASSIC DEBETOWE, MASTERCARD, VIP Karty płatnicze Visa Classic Visa VIP Debetowa MasterCard 1. Wydanie pierwszej karty do rachunku a) do ROR - Standard 10,00 zł 10,00 zł x b) ROR VIP 10,00 zł c) do ROR - Senior x d) do ROR - Student x e) do ROR - Junior x 2. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty oraz wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej a) do ROR - Standard 10,00 zł 10,00 zł x b) do ROR VIP 10,00 zł c) do ROR - Senior x d) do ROR - Student x e) do ROR - Junior x 3. Wydanie duplikatu karty 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 4. Opłata miesięczna za obsługę karty - od każdej karty wydanej do rachunku a) do ROR - Standard 3,00 zł 1) 3,50 zł 1) x b) do ROR - Senior x c) do ROR VIP d) do ROR - Student x e) do ROR - Junior x 5. Płatność kartą a) w punktach handlowo usługowych w kraju b) w punktach handlowo usługowych za granica 6. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach i terminalach POS Zrzeszenia Banku BPS S.A. oraz sieci Planet Cach, Uwaga: lista bankomatów dostępna w Placówkach Banków Spółdzielczych, na stronie internetowej Banku BPS S.A. b) w pozostałych bankomatach w kraju 2,50% min. 5,00 zł 2,50% min. 5,00 zł 2,50% min. 5,00 zł c) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce, d) w kasie innego banku i terminalach POS w kraju, 5,00 zł 5,00 zł g) w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 3,00% min. 10,00 zł 3,00% min. 10,00 zł h) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 3,00 % min. 10,00 zł 3,00% min. 10,00 zł 7. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w obcych bankomatach Uwaga: usługa dostępna w bankomatach świadczących taką usługę 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9. Zmiana danych Użytkownika karty 10. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 11. Za zmianę wysokości dziennego limitu transakcji 3,00 zł 3,00 zł 12. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 13. Rozpatrzenie reklamacji 14. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 1) Klient jest zwolniony z opłaty za obsługę karty Visa Classic Debetowa, MasterCard jeżeli w danym miesiącu dokona transakcji bezgotówkowych (w punktach handlowych) przekraczających łącznie kwotę 300,00 zł. Rozdział 3. 8

9 KREDYTY ZŁOTOWE KREDYTY TAB.1. KREDYTY DETALICZNE BEZPIECZNA GOTÓWKA / obowiązują do r/ 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku Do 24-mies. kredytowego: a) z ubezpieczeniem od wnioskowanej kwoty b) bez ubezpieczenia od wnioskowanej kwoty 1,50% 1,75% Od mies. 1,75 % 2,00 % 2 prowizja za udzielenie kredytu: a) z ubezpieczeniem od wnioskowanej kwoty b) bez ubezpieczenia od wnioskowanej kwoty Do 24- mies. 1,50% 1,75 % od mies. 1,75 % 2,00 % 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od kwoty 0 % wcześniejszej spłaty 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części od 1% minimum 30,00 zł kwoty prolongowanej i proporcjonalnie do okresu rocznego 5. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek zł Kredytobiorcy - za aneks 6. Wyciąg z rachunku kredytowego - 10,00 zł 7. Wydanie, opinii bankowych na wniosek Kredytobiorcy - 100,00 zł w tym podatek VAT 8. Wydanie, zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy - 25,00 zł w tym podatek VAT 9. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy - 20,00 zł w tym podatek VAT 10. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy - 20,00 zł w tym podatek VAT 11. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty 1) 15 zł 12. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2) Wg kosztów rzeczywistych 1) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, 2) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji 3) W zależności od oceny wiarygodności kredytowej. TAB.2. KREDYTY DETALICZNE BEZPIECZNA GOTÓWKA (obowiązuje od r) 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: Do 24 mies. 1,75 % Do 36 mies. 2,00% Do 48 mies. 2,20 % Od mies. 2 prowizja za udzielenie kredytu: Do 24 mies. 1,75 % Do 36 mies. 2,00% Do 48 mies. 2,20 % Od mies. 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od kwoty wcześniejszej spłaty 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części od kwoty prolongowanej i proporcjonalnie do okresu rocznego 9 0 % 1% minimum 30,00 zł

10 5. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek zł Kredytobiorcy - za aneks 6. Wyciąg z rachunku kredytowego - 10,00 zł 7. Wydanie, opinii bankowych na wniosek Kredytobiorcy - 100,00 zł w tym podatek VAT 8. Wydanie, zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy - 25,00 zł w tym podatek VAT 9. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy - 20,00 zł w tym podatek VAT 10. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy - 20,00 zł w tym podatek VAT 11. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty 1) 15 zł 12. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2) Wg kosztów rzeczywistych 1) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, 2) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji 3) W zależności od oceny wiarygodności kredytowej. TAB.3. KREDYTY MIESZKANIOWE MÓJ DOM 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza 0,50 % - 1,50 % od wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu prowizja 1) od wnioskowanej kwoty 0,50 % - 1,50 % kredytu 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej 0,10 % min.100,00 zł 4. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek 50,00 zł do 100,00 zł Kredytobiorcy - za aneks 5. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej - 300,00 zł 6. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości - 30,00 zł 7. Wydanie, opinii dotyczącej zabezpieczenia, spłaty kredytu na wniosek 100,00 zł w tym podatek VAT Kredytobiorcy - 8. Wydanie, zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy - 25,00 zł w tym podatek VAT 9. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu, potwierdzające celowe wykorzystanie kredytu (przy 150,00 zł w tym podatek VAT braku rozliczeń fakturami lub rachunkami) 2) Wyciąg z rachunku kredytowego - 10,00 zł 11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy - 20,00 zł w tym podatek VAT 12. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy - 20,00 zł w tym podatek VAT 13. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty 3) 15,00 zł 14. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4) Wg kosztów rzeczywistych 1) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. 2) Pierwsza inspekcja 0 zł, 3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie / wezwanie wysłane do kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. 10

11 TAB.4. UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY 1 Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza 0,50 % - 1,00 % od wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu 1) od wnioskowanej kwoty 0,50 % - 1,00 % 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 0,10 % min. 100,00 zł 4. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek 50,00 zł 100,00 zł Kredytobiorcy za aneks 5. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej - 300,00 zł 6. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości - 30,00 zł 7. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu, spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy - 100,00 zł w tym podatek VAT 8. Wydanie zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy - 25,00 zł w tym podatek VAT 9. Wyciąg z rachunku kredytowego - 10,00 zł 10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy - 20,00 zł w tym podatek VAT 11. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy - 20,00 zł w tym podatek VAT 12. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty 2) 15,00 zł 13. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 3) Wg kosztów rzeczywistych 1) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. 2) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie / wezwanie wysłane do kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 3) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. TAB.5. KREDYTY KONSOLIDACYJNE 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza 0,50 % - 1,00 % od wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu 1) od wnioskowanej kwoty 0,50 % - 1,00 % 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 0,10 % min. 100,00 zł 4. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek 50,00 zł 100,00 zł Kredytobiorcy za aneks 5. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej - 300,00 zł 6. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości - 30,00 zł 7. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu, spłaty kredytu na 100,00 zł w tym podatek VAT wniosek Kredytobiorcy - 8. Wydanie zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy - 25,00 zł w tym podatek VAT 9. Wyciąg z rachunku kredytowego - 10,00 zł 10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy - 20,00 zł w tym podatek VAT 11. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy - 20,00 zł w tym podatek VAT 12. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty 2) 15,00 zł 13. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 3) Wg kosztów rzeczywistych 1. Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. 2. Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie / wezwanie wysłane do kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 3. Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. 11

12 TAB.6. KREDYT ODNAWIALNY W ROR 1. Udzielenie kredytu od wnioskowanej kwoty a) Z ubezpieczeniem od wnioskowanej kwoty b) Bez ubezpieczenia, od wnioskowanej kwoty 2. Przedłużenie na kolejny okres a) Z ubezpieczeniem od wnioskowanej kwoty b) Bez ubezpieczenia, od wnioskowanej kwoty 2,00% 2,50 % min. 30,00 zł 2,00 % 2,50 % min. 30,00 zł 1 % min. 30,00 zł 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu, od kwoty prolongowanej 4. Podwyższenie/Obniżenie kwoty kredytu od kwoty 1 % min. 20 zł podwyższenia/obniżenia. 5. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek 50,00 zł 100, 00 zł Kredytobiorcy (aneks) 6. Wyciąg z rachunku kredytowego - 10,00 zł 7. Wydanie zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy - 25,00 zł w tym podatek VAT 8. Wydanie opinii bankowych na wniosek Kredytobiorcy - 100,00 zł w tym podatek VAT 9. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy - 20,00 zł w tym podatek VAT 10. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy - 20,00 zł w tym podatek VAT 11. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty 1) 15,00 zł 12. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2) Wg kosztów rzeczywistych 1) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie / wezwanie wysłane do kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 2) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. TAB.7. KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza od wnioskowanej kwoty 1 % 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu 1) od wnioskowanej kwoty Dla Klientów z ROR 1 % Dla Klientów bez ROR 1,70 % 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 0,10 % min. 100,00 zł 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 2% min. 100,00 zł kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej proporcjonalnie do okresu rocznego 5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt. 3 dokonywanych na wniosek Kredytobiorcy płatna od 50,00-100,00 zł każdego aneksu 1) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. TAB.8. KREDYTY EKOLOGICZNE 1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu 1) od wnioskowanej kwoty 0% 2. Wydanie promesy udzielenia kredytu 0,10 % min. 100,00 zł 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej proporcjonalnie do okresu rocznego 2% min. 100,00 zł 12

13 4. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt. 3 dokonywanych na wniosek Kredytobiorcy płatna od każdego aneksu 1) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. 50,00-100,00 zł TAB.9. KREDYTY POZOSTAŁE I DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wpłaty z tytułu kredytów i odsetek oraz wypłata kredytu realizowanych w gotówce 2. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy - za aneks zł 3. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości, 30,00 zł 4. Wydanie opinii bankowych na wniosek Kredytobiorcy (dotyczącej sytuacji finansowej, zabezpieczenia, spłaty kredytu), 100 zł w tym podatek VAT 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem, od kwoty wcześniejszej spłaty 6. Za wydanie Klientom na ich wniosek zaświadczeń o posiadaniu 25,00 zł w tym podatek VAT rachunku kredytowego, wysokości zadłużenia lub jego braku, że Klient nie figuruje jako dłużnik. 7. Wyciąg z rachunku kredytowego wniosek posiadacza rachunku, 10,00 zł 8. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów od każdego monitu 15,00 zł 9. Sporządzanie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy, 20,00 zł w tym podatek VAT 10. Sporządzanie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok 20,00 zł w tym podatek VAT 11 Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy lub poręczyciela odpisu umowy 20,00 zł w tym podatek VAT 12. Za zaświadczenie zezwalające na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp 20,00 zł 13. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej proporcjonalnie 2% min. 100,00 zł do okresu rocznego 14. Windykacja: a) upomnienie telefoniczne 5,00 zł b) wysyłanie upomnienia drogą pocztową od każdego monitu 15,00 zł c) koszty sądowe i komornicze wg poniesionych kosztów + opłata 15. Sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny wg faktury nieruchomości na zlecenie kredytobiorcy + opłata 30,00 zl w tym podatek VAT TAB.10. Wygodny Kredyt KOMFORT (obowiązuje od r) 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 13 Do 24 mies. 1,00 % Od mies. 1,10 % 2 prowizja za udzielenie kredytu: Do 24 mies. 1,00 % Od mies. 1,10 % 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od kwoty 0 % wcześniejszej spłaty 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części od 1% minimum 30,00 zł kwoty prolongowanej i proporcjonalnie do okresu rocznego 5. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek zł Kredytobiorcy - za aneks 6. Wyciąg z rachunku kredytowego - 10,00 zł

14 7. Wydanie, opinii bankowych na wniosek Kredytobiorcy - 100,00 zł w tym podatek VAT 8. Wydanie, zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy - 25,00 zł w tym podatek VAT 9. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy - 20,00 zł w tym podatek VAT 10. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy - 20,00 zł w tym podatek VAT 11. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty 1) 15 zł 12. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2) Wg kosztów rzeczywistych 1) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, 2) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji 3) W zależności od oceny wiarygodności kredytowej. Rozdział 4. OPERACJE DEWIZOWE TAB.1. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup i sprzedaż walut obcych TAB.2. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Inkaso czeków w walutach obcych (od łącznej wartości czeków w jednej walucie) 0,25 % Min.20,00 zł max 100,00 zł 2. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata (bank zagraniczny) opłata pobierana od podawcy czeku 50,00 zl + koszty rzeczywiste banków trzecich 3. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: ) czeki opiewające na euro EUR: a) płatne na terenie Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową 4,00 EUR za jeden czek b) płatne w pozostałych krajach 10,00 EUR za jeden czek ) czeki opiewające na funty brytyjskie GBP płatne w Anglii 4,00 GBP za jeden czek ) czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: a) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę 4,00 USD czeku b) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku 4. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego za jeden czek 3,00 USD za jeden czek 15,00 zł TAB.3. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM - PRZELEWY ZAGRANICZNE 1. Realizacja przelewów w trybie standardowym: przelewy SEPA 15,00 zł przelewy regulowane 20,00 zł. 14

15 Polecenie wypłaty 1) 0,25 % min. 25,00 zł max 100,00 zł 2. Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 150,00 zł w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 100,00 zł. 3. Realizacja przekazów (Skup przelewów) otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: Przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5,00 zł przelewy SEPA 15,00 zł przelewy regulowane 20,00 zł polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,10 % min. 20,00 zł max 100,00 zł 4. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 0,15 % min. 20,00 zł max 100,00 zł 5. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające 75,00 zł + koszty wykonane na zlecenie Klienta 2) banków trzecich 6. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 3) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50,00 zł przy kwotach powyżej 5.000,01 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 70,00 zł 7. Opłata Non-STP 4) 30,00 zł 8. Zmiany (korekty)odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 75,00 zł + koszty banków trzecich 9. Wydanie odpisu potwierdzenia wykonania przekazu na zlecenie Klienta 10,00 zł 1) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.6. w przypadku opcji kosztowej OUR 2) Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 3) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym 4) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 1.3 i 3.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie okresli w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. TAB.4. INKASO CZEKU W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Przyjęcie czeku do inkasa 5,00 zł 2. Prowizja za realizację inkasa 0,25 % wartości (min 20,00 zł, max 100,00 zł) 3. Zwrot nieopłaconego czeku (opłata pobierana od podawcy) 5,00 zł + koszty rzeczywiste Rozdział V. INNE USŁUGI TAB.1. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DOKUMENTAMI ZASTRZEŻONYMI 1. Zgłoszenie o utracie dokumentu tożsamości dokonane przez osobę nie będącą Klientem Banku i dokonanie wpisu do bazy dokumentów zastrzeżonych 1.1 przyjęcie 35,00 zł w tym podatek VAT 1.2 odwołanie 35,00 zł w tym podatek VAT 2. Zgłoszenie o utracie dokumentu tożsamości dokonane przez osobę będącą Klientem Banku i dokonanie wpisu do bazy dokumentów zastrzeżonych 2.1 przyjęcie 30,00 zł w tym podatek VAT 2.2 odwołanie 30,00 zł w tym podatek VAT 15

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 25/Z/2017 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 23.06.2017 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Klientów instytucjonalnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Klientów instytucjonalnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 29/Z/2016 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 09.06.2016 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 33/ Z/2012 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.09.2012 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla Klientów Indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla Klientów Indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 48 z dnia 14.06.2017 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla Klientów Indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/Z/2011 z dnia 04.11.2011r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu obowiązująca od dnia 15.11.2011 roku ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Żołyni Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żołyni z dnia 05.12.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Cyców 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zmiana nr 13- Tekst jednolity Uchwała Zarządu nr 91/2016 z dnia 26-10-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 03.01.2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19 /2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 09.03.2017 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych marzec 2017

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr 76/11/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 2/3/10/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 07.04.2017r. obowiązuje od 10 kwietnia 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. dla klientów indywidualnych

Tabela opłat i prowizji bankowych. Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 58/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nałęczowie z dnia 10.12.2010r. (ze I zmianą 41/2011; II zmiana 51/2011; III zmiana 14/2012, IV zmiana 51/2012, V zmiana 15/2013, VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo