TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia r. Łososina Dolna,

2 Spis treści ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 Tab. 1 RACHUNEK OSZCZEDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY - ROR... 4 Tab. 2 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ w ofercie do dnia r Tab. 3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH... 5 Tab. 4 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZEDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 5 Tab. 5 KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW ROR... 5 Tab. 6 KREDYTY... 6 ROZDZIAŁ II PRODUKTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH... 7 Tab. 7 RACHUNKI BANKOWE... 7 Tab. 8 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZEDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 Tab. 9 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH... 8 Tab. 10 KREDYTY... 8 ROZDZIAŁ III USŁUGI POZOSTAŁE... 9 Tab. 11 CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH ORAZ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ... 9 Tab. 12 PRZELEWY ZAGRANICZNE... 9 Tab. 13 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM Tab. 14 SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE Tab. 15 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH Tab. 16 USŁUGI RÓŻNE ROZDZIAŁ IV TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Tab. 17 KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 18 KLIENCI INSTYTUCJONALNI

3 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Opłaty i prowizje pobierane są z rachunków bankowych prowadzonych w Banku w dniu dokonania transakcji lub w inny sposób określony w taryfie lub zawartej pomiędzy stronami w umowie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku pobierane są w cyklach miesięcznych /kwartalnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca. 3. Prowizja za prowadzenie rachunku i korzystanie z CUI lub SBI za miesiąc w którym otwarto rachunek lub aktywowano usługę podlega proporcjonalnemu rozliczeniu za dany cykl rozliczeniowy 4. W przypadku zamykania rachunku, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku i innych usług podlega proporcjonalnemu rozliczeniu za dany cykl rozliczeniowy 5. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 6. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia lub ich anulowania z przyczyn za które Bank nie ponosi odpowiedzialności ( z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wpłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 9. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. 10. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego 12. Za transakcje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 13. Zarząd Banku może podjąć decyzję o zastosowaniu indywidulanych stawek prowizji w przypadku klientów strategicznych. 14. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalana w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 15. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciąża stronę krajową. 16. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 17. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie, Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest racjonalnie uzasadnione i nie sprzecznie z interesem Banku. 3

4 ROZDZIAŁ I. PRODUKTY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Tab. 1 RACHUNEK OSZCZEDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY - ROR 1. Otwarcie rachunku. (Uwaga: minimalna kwota na rachunku to 10,00 zł) 10,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku Bez opłat 0,00 zł 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku 1 Bez opłat 0,00 zł 5. Przelewy 5.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku za przelew 3,00 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie Elixir za przelew 3,00 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie bakowości internetowej za przelew 1,00 zł 5.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET kwocie równej lub większej niż ,00 zł, 5.5 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w kwocie mniejszej niż ,00 zł, 6. Zlecenie stałe za przelew za przelew Rejestracja zlecenia stałego Bez opłat 0,00 zł 6.2 Obsługa stałego zlecenia miesięcznie 10,00 zł 6.3 Modyfikacja / odwołanie zlecenia stałego Bez opłat 0,00 zł 6.4 Realizacja zlecenia stałego za zlecenie 3,00 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 Rejestracja polecenia zapłaty za zlecenie 7.2 Modyfikacja / odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 7.3 Realizacja z rachunku Posiadacza Bez opłat 0,00 zł 7.4 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: W banku za zlecenie 1,50 zł W innym banku krajowym za zlecenie 3,50 zł 8. Wyciąg z rachunku bankowego 8.1 Sporządzenie wydruku transakcji na rachunku 3,00 zł 8.2 Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku na życzenie Klienta za wyciąg 8.3 Sporządzenie kopii wyciągu / dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji przekazu na życzenie klienta 9. Likwidacja rachunku 9.1 Likwidacja rachunku 9.2 Likwidacja rachunku poniżej okresu 3 miesięcy od daty jego otwarcia 30,00 zł Tab. 2 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ w ofercie do dnia r. 1. Otwarcie rachunku Bez opłat 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku Bez opłat 0,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek Bez opłat 0,00 zł 4. Wypłata gotówki z rachunku Bez opłat 0,00 zł 5. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej i dokonanie zastrzeżenia w Banku. 6. Likwidacja książeczki. 1 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej 4

5 Tab. 3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku Bez opłat 0,00 zł 2. Wpłata gotówki na rachunek Bez opłat 0,00 zł 3. Wypłata z rachunku oszczędnościowego (gotówkowa, bezgotówkowa) 3.1. Pierwsza w miesiącu kalendarzowym Bez opłat 0,00 zł 3.2 Każda następna w miesiącu kalendarzowym za wypłatę 0,20% min. 10,00 zł 4. Przelewy 4.1 Pierwszy przelew wewnętrzny w placówce Banku lub w systemie ELIXIR Bez opłat 0,00 zł 4.2 Kolejny przelew wewnętrzny w placówce Banku lub w systemie ELIXIR za przelew 3,00 zł 5. Wyciąg z rachunku bankowego 5.2 Sporządzenie wydruku transakcji na rachunku 3,00 zł 5.3 Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku na życzenie Klienta za wyciąg 5.4 Sporządzenie kopii wyciągu / dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji przekazu na życzenie klienta 6. Likwidacja rachunku Tab. 4 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZEDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku Bez opłat 0,00 zł 2. Wpłata gotówka na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych: 2.1 Prowadzony w Banku Bez opłat 0,00 zł 2.2 Prowadzony w innym banku krajowym Zgodnie z Tab Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego walucie lub w złotych powadzonego w Banku (opłaty pobiera się za: a) Wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty 0,2% b) Wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po dniu wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 0,2% 4. Przelew na rachunek: Bez opłat 0,00 zł 4.1 Walutowy lub złotowy prowadzony w Banku Bez opłat 0,00 zł 4.2 Złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR ( za przelewy złożone z numerem rachunku niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 zł) za zlecenie 3,00 zł 4.3. Walutowy prowadzony w innym banku krajowym Zgodnie z Tab Wyciąg z rachunku bankowego 5.1 Sporządzenie wydruku transakcji na rachunku 3,00 zł 5.2 Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku na życzenie Klienta za wyciąg 5.3 Sporządzenie kopii wyciągu / dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji przekazu na życzenie klienta 6. Likwidacja rachunku Tab. 5 KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW ROR 1. Wydanie nowej karty / wznowienie karty debetowej / wydanie duplikatu karty lub nowej w miejsce zastrzeżonej 10,00 zł 2. Użytkowanie karty Bez opłat 0,00 zł 3. Transakcje bezgotówkowe Bez opłat 0,00 zł 4. Transakcje gotówkowe 5

6 4.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, (Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku Bez opłat 0,00 zł 4.2 w innych bankomatach w kraju 4,00 zł 4.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 6,00 zł 4.4 poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce 2,00 zł 4.5 w kasie innego banku w kraju i terminalach POSu 4.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min 10,00 zł 4.7 w placówkach Poczty Polskiej 4.8 awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 5. Przewalutowanie transakcji kartą VISA 3,00% 6. Sprawdzanie salda w bankomacie Bez opłat 0,00 zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 4,00 zł 8. Zmiana danych użytkownika karty 3,00 zł 9. Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 10,00 zł 10. Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 0,00 zł Tab. 6 KREDYTY 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku Bez opłat 0,00 zł 2. Prowizja za przyznanie kredytu: 2.1 Kredyt konsumencki gotówkowy do 1 roku / pow. 1 roku 3,00%** / 4,00%** 2.2 Kredyt konsumencki na cele mieszkaniowe do 1 roku / pow. 1 roku 2,00% / 3,00% 2.3 Kredyt konsumencki na zakup samochodu do 1 roku / pow. 1 roku od 2,50%** / 3,50%** Kredyt gotówkowy dla osób fizycznych na pokrycie kosztów przyłącza kwoty kredytu 2.4 1,00% wodociągowego do gospodarstwa 2.5 Kredyt odnawialny 1,50% 3. Pozostałe usługi 3.1 Wpłaty z tytułu kredytu i odsetek oraz wypłata kredytu Bez opłat 0,00 zł 3.2 Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczeń bankowych 10,00 zł 3.3 Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy 3.4 Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki i rejestru zastawu 3.5 Wydanie opinii o sytuacji finansowej podmiotu na wniosek klienta Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu niedostarczenia w terminach określonych w umowie dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu Zmiana innych postanowień umowy kredytu dokonywanych na wniosek klienta - od każdego aneksu 50,00 zł 6

7 ROZDZIAŁ II PRODUKTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Tab. 7 RACHUNKI BANKOWE 1. Otwarcie rachunku. (Uwaga: minimalna kwota na rachunku to 10,00 zł) 10,00 zł 2. Prowadzenie rachunku 2.1 Bieżącego i pomocniczego dla podmiotów gospodarczych 10,00 zł 2.2 Bieżącego i pomocniczego dla rolników indywidualnych miesięcznie 2,00 zł 2.3 Bieżącego JST, pomocniczego i innych Wg. umowy 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłaty gotówkowe na rachunki bieżące i pomocnicze za wpłatę 0,30%nie mniej niż 2,00zł 3.2 Wpłaty gotówkowe na rachunki JST za wpłatę Wg. Umowy 3.3 Wypłaty gotówkowe z rachunków bieżących i pomocniczych za wypłatę 0,30%nie mniej niż 2,00zł 3.4 Wypłaty gotówkowe z rachunku JST za wypłatę Wg. umowy 5. Przelewy 5.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku za przelew 3,00 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie Elixir w placówce Banku za przelew 3,00 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie bakowości internetowej za przelew 1,00 zł Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET kwocie równej lub większej niż ,00 zł, Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w kwocie mniejszej niż ,00 zł, 6. Zlecenie stałe za przelew za przelew Rejestracja zlecenia stałego Bez opłat 0,00 zł 6.2 Obsługa stałego zlecenia miesięcznie 10,00 zł 6.3 Modyfikacja / odwołanie zlecenia stałego Bez opłat 0,00 zł 6.4 Realizacja zlecenia stałego za zlecenie 3,00 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 Rejestracja polecenia zapłaty Bez opłat 0,00 zł 7.2 Modyfikacja / odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 3,00 zł 7.3 Realizacja z rachunku Posiadacza za zlecenie 1,50 zł 7.4 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: W banku za zlecenie 1,50 zł W innym banku krajowym za zlecenie 3,50 zł 8. Wyciąg z rachunku bankowego 8.1 Sporządzenie wydruku transakcji rachunku 3 zł 8.2 Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku na życzenie Klienta za wyciąg 5 zł 8.3 Sporządzenie kopii wyciągu / dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji przekazu na życzenie klienta 9. Likwidacja rachunku 5 zł 9.1 Likwidacja rachunku 9.2 Likwidacja rachunku poniżej okresu 3 miesięcy od daty jego otwarcia 30,00 zł Tab. 8 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZEDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku Bez opłat 0,00 zł 2. Wpłata gotówka na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych: 2.1 Prowadzony w Banku Bez opłat 0,00 zł 7

8 2.2 Prowadzony w innym banku krajowym Klienci Zgodnie indywidualni z Tab Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych prowadzonego w Banku (opłaty pobiera się za: a) Wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty 0,2% b) Wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po dniu wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 4. Przelew na rachunek: Bez opłat 0,00 zł 4.1 Walutowy lub złotowy prowadzony w Banku Bez opłat 0,00 zł 4.2 Złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR ( za przelewy złożone z numerem rachunku niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 zł) za zlecenie 3,00 zł 4.3. Walutowy prowadzony w innym banku krajowym Zgodnie z Tab Wyciąg z rachunku bankowego 5.1 Sporządzenie wydruku transakcji rachunku 3 zł 5.2 Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku na życzenie Klienta za wyciąg 5 zł 5.3 Sporządzenie kopii wyciągu / dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji przekazu na życzenie klienta 6. Likwidacja rachunku Tab. 9 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku Bez opłat 0,00 zł 2. Wpłata gotówki na rachunek Bez opłat 0,00 zł 3. Wypłata z rachunku Bez opłat 0,00 zł 4. Likwidacja rachunku Tab. 10 KREDYTY 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku Bez opłat 0,00 zł 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt w rachunku bieżącym 2.4 Kredyt inwestycyjny dla podmiotów gospodarczych do 1 roku / pow. 1 roku od 2,00% / 3,00% Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (1 000 zł kwoty kredytu 2.5 1,50% na 1 ha użytków rolnych). 5 zł 1,00% 2.2 Kredyt obrotowy dla podmiotów gospodarczych do 1 roku / pow. 1 roku 2,00% / 3,00% 2.3 Kredyt obrotowy dla rolników indywidualnych do 1 roku / pow. 1 roku 1,50% / 2,50% 2.6 Kredyt pomostowy 2,00% 2.7 Kredyt preferencyjny z ARiMR 1,00% 3. Pozostałe usługi 3.1 Wpłaty z tytułu kredytu i odsetek oraz wypłata kredytu Bez opłat 0,00 zł 3.2 Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczeń bankowych 10,00 zł 3.3 Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy 3.4 Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki i rejestru zastawu 3.5 Wydanie opinii o sytuacji finansowej podmiotu na wniosek klienta Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu niedostarczenia w terminach określonych w umowie dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu Zmiana innych postanowień umowy kredytu dokonywanych na wniosek klienta - od każdego aneksu 50,00 zł 8

9 ROZDZIAŁ III USŁUGI POZOSTAŁE Tab. 11 CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH ORAZ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 1. Aktywacja usługi Bez opłat 0,00 zł 2. Dostęp do kolejnych rachunków Bez opłat 0,00 zł 3. Abonament za korzystanie z SBI miesięcznie 3,00 zł 4. Abonament za korzystanie z CUI miesięcznie 10,00 zł 5. Ponowne generowanie hasła 6. Opłata za ponowne wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta lub rozwiązanie umowy o świadczenie usługi SBI wg. kosztów rzeczywistych pomniejszonych o okres użytkowania tokena przez klienta 7. Wydanie duplikatu lub dodatkowej karty mikroprocesorowej 50,00 zł 8. Likwidacja rachunku Tab. 12 PRZELEWY ZAGRANICZNE 1. Realizacja przelewów w trybie standardowym 1.1 Przelewy regulowane 1.2 Przelewy SEPA 1 Polecenie wypłaty (niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków 0,25% 1.3 pośredniczących określone w pkt 7., w przypadku opcji kosztowej OUR ) min. 30 zł max 300 zł 2. Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 150,00 zł 2.2 w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 100,00 zł 3. Skup przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: 3.1 Przelew przychodzący nie przekraczający 10 EUR 8,00 zł 3.2 Przelewy SEPA 10,00 zł 3.3 Przelew regulowany 0,10% 3.4 Polecenia wypłaty z dyspozycją dotycząca kosztów BEN lub SHA min. max 100,00 zł 4. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta (niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7., w przypadku opcji kosztowej OUR ) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonanie na zlecenie Klienta Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń zapłaty (przy opcji OUR): 7.1 Przy kwotach nie przekraczających 5.000,00 EUR 0,15% min. max 100,00 zł 7 + koszty banków trzecich 7 + koszty banków trzecich 50,00 zł 7.2 Przy kwotach powyżej 5.000,01 EUR 100,00 zł 7.3 Przy kwotach powyżej ,01 EUR 150,00 zł Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu. Opłata Non-STP (opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 1.3 i 3.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje.) 10,00 zł 30,00 zł 9

10 Tab. 13 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Inkaso czeków w walutach obcych 2. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku 0,25% min. 40,00 zł max. 300,00 zł 50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich Tab. 14 SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup i sprzedaż walut obcych Bez opłat 0,00 zł Tab. 15 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki : 1.1 a) osób prywatnych prowadzone w Banku 0,00 zł 1.2 b) podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 0,30% min.2,00 zł 1.3 c) za gaz, KRUS, i inne wpłaty 0,30% min.2,00 zł 1.4 d) za energię elektryczną 1,20 zł** 1.5 e) wpłaty ZUS 3,00 zł 1.6 f) wpłaty na cele charytatywne 0,00 zł 2. Wpłata bilonu na wymianę oraz na rachunek 0,00 zł 3. Wymiana (zamiana) banknotów i monet na inne nominały 0,00 zł Tab. 16 USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia o posiadanym rachunku 10,00 zł 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku opinii bankowej 3. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu 4. Zmiana, umowy rachunku bankowego 5. Zmiana, karty wzorów podpisów 6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci 7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji (Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją) 8. Przyjęcie lub odwołanie zgłoszenia o utracie dokumentu tożsamości dokonane przez osobę nie będącą Klientem Banku i dokonanie wpisu do bazy dokumentów zastrzeżonych 9. Przyjęcie lub odwołanie zgłoszenia o utracie dokumentu tożsamości dokonane przez Klienta Banku i dokonanie wpisu do bazy dokumentów zastrzeżonych 10. Czeki dniu zgłoszenia dniu zgłoszenia 10,00 zł 1 + podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów 10.1 Potwierdzenie czeków od każdego czeku 1,00 zł 10.2 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 1,00 zł 10.3 Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach organizacyjnych Banku 0,00 z 10.4 Inkaso czeku 10,00 zł 10

11 10.5 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 11. Gwarancje, poręczenia, awale 11.1 Przyznanie gwarancji/ poręczenia/ awalu (prowizja pobierana jest z góry za 1,00% każdy rok obowiązywania gwarancji od kwoty zobowiązania) 11.2 Wypłata gwarancji/ poręczenia/ awalu ( od kwoty roszczenia) 0,25% 12. Wrzutnia 12.1 Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem wrzutni 12.2 Wydanie portfela i woreczków do wpłat za pośrednictwem wrzutni oraz klucza do drzwiczek wrzutni 10,00 zł wg ceny zakupu + 30% marży 12.3 Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni wg umowy z Klientem 11

12 ROZDZIAŁ IV TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Tab. 17 KLIENCI INDYWIDUALNI L.p. Rodzaj usług (czynności) Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym 1. Rachunki Kapitalizacja PLN EUR USD 1.1 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - ROR kwartalna 0,00%** Rachunek oszczędnościowy roczna 0,75% 0,05% 0,05% 1.3 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową a vista roczna 0,75% Lokaty oszczędnościowe Kapitalizacja PLN EUR USD miesiąc 1,30% 0,10% 0,10% miesiące na koniec 1,40% 0,15% 0,15% miesięcy okresu 1,50% 0,20% 0,20% miesięcy 1,60% 0,25% 0,25% 3. Kredyty 3.1 Kredyt konsumencki gotówkowy 9,90% 3.2 Kredyt konsumencki na cele mieszkaniowe 7,40% 3.3 Kredyt konsumencki na zakup samochodu 7,50% 3.4 Kredyt gotówkowy dla osób fizycznych na pokrycie kosztów przyłącza wodociągowego do gospodarstwa 5,00% 3.5 Kredyt odnawialny 9,50% 3.6 Zadłużenie przeterminowane 4-krotność stopy lombardowej Tab. 18 KLIENCI INSTYTUCJONALNI L.p. Rodzaj usług (czynności) Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym 1. Rachunki Kapitalizacja PLN EUR USD 1.1 Rachunek bieżący i pomocniczy przedsiębiorców kwartalna 0,00%** 1.2 Rachunek bieżący rolniczy kwartalna 0,00%** 1.3 Rachunek bieżący JST, pomocniczy i inne roczna 0,40% 1.4 Rachunek oszczędnościowy kwartalna 0,05% 0,05% 2. Lokaty oszczędnościowe Kapitalizacja PLN EUR USD miesiąc 1,30%* 0,10% 0,10% miesiące na koniec 1,40%* 0,15% 0,15% miesięcy okresu 1,50%* 0,20% 0,20% miesięcy 1,60%* 0,25% 0,25% 3. Kredyty 3.1 Kredyt w rachunku bieżącym 8,50% 3.2 Kredyt obrotowy 10,00% 3.3 Kredyt inwestycyjny 10,00% 3.4 Kredyt pomostowy 7,00% 3.5 Kredyty obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (1 000 zł na 1 ha użytków rolnych). 3.6 Zadłużenie przeterminowane */ zmiany obowiązują od r. **/ zmiany obowiązują od r. 8,00% 4-krotność stopy lombardowej 12

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 19/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 26.10.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.01.2016

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Klientów instytucjonalnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Klientów instytucjonalnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 29/Z/2016 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 09.06.2016 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 33/ Z/2012 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.09.2012 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 24/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 30.11.2017r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.01.2018

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 22/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 31.10.2016 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.11.2016

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych... 4 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych i walutach wymienialnych...

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do uchwały zarządu nr 92/2015 z dnia 27.02015 r. RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 006.2015 r. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 5 czeki w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Łańcut, 2015 www.bslancut.pl

Łańcut, 2015 www.bslancut.pl Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 2/10/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku Łańcut, 2015 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE 4 II.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 40/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 4 kwietnia 2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo