TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia r. Łososina Dolna,

2 Spis treści ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 Tab. 1 RACHUNEK OSZCZEDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY - ROR... 4 Tab. 2 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ w ofercie do dnia r Tab. 3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH... 5 Tab. 4 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZEDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 5 Tab. 5 KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW ROR... 5 Tab. 6 KREDYTY... 6 ROZDZIAŁ II PRODUKTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH... 7 Tab. 7 RACHUNKI BANKOWE... 7 Tab. 8 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZEDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 Tab. 9 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH... 8 Tab. 10 KREDYTY... 8 ROZDZIAŁ III USŁUGI POZOSTAŁE... 9 Tab. 11 CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH ORAZ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ... 9 Tab. 12 PRZELEWY ZAGRANICZNE... 9 Tab. 13 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM Tab. 14 SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE Tab. 15 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH Tab. 16 USŁUGI RÓŻNE ROZDZIAŁ IV TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Tab. 17 KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 18 KLIENCI INSTYTUCJONALNI

3 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Opłaty i prowizje pobierane są z rachunków bankowych prowadzonych w Banku w dniu dokonania transakcji lub w inny sposób określony w taryfie lub zawartej pomiędzy stronami w umowie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku pobierane są w cyklach miesięcznych /kwartalnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca. 3. Prowizja za prowadzenie rachunku i korzystanie z CUI lub SBI za miesiąc w którym otwarto rachunek lub aktywowano usługę podlega proporcjonalnemu rozliczeniu za dany cykl rozliczeniowy 4. W przypadku zamykania rachunku, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku i innych usług podlega proporcjonalnemu rozliczeniu za dany cykl rozliczeniowy 5. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 6. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia lub ich anulowania z przyczyn za które Bank nie ponosi odpowiedzialności ( z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wpłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 9. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. 10. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego 12. Za transakcje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 13. Zarząd Banku może podjąć decyzję o zastosowaniu indywidulanych stawek prowizji w przypadku klientów strategicznych. 14. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalana w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 15. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciąża stronę krajową. 16. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 17. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie, Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest racjonalnie uzasadnione i nie sprzecznie z interesem Banku. 3

4 ROZDZIAŁ I. PRODUKTY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Tab. 1 RACHUNEK OSZCZEDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY - ROR 1. Otwarcie rachunku. (Uwaga: minimalna kwota na rachunku to 10,00 zł) 10,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku Bez opłat 0,00 zł 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku 1 Bez opłat 0,00 zł 5. Przelewy 5.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku za przelew 3,00 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie Elixir za przelew 3,00 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie bakowości internetowej za przelew 1,00 zł 5.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET kwocie równej lub większej niż ,00 zł, 5.5 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w kwocie mniejszej niż ,00 zł, 6. Zlecenie stałe za przelew za przelew Rejestracja zlecenia stałego Bez opłat 0,00 zł 6.2 Obsługa stałego zlecenia miesięcznie 10,00 zł 6.3 Modyfikacja / odwołanie zlecenia stałego Bez opłat 0,00 zł 6.4 Realizacja zlecenia stałego za zlecenie 3,00 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 Rejestracja polecenia zapłaty za zlecenie 7.2 Modyfikacja / odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 7.3 Realizacja z rachunku Posiadacza Bez opłat 0,00 zł 7.4 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: W banku za zlecenie 1,50 zł W innym banku krajowym za zlecenie 3,50 zł 8. Wyciąg z rachunku bankowego 8.1 Sporządzenie wydruku transakcji na rachunku 3,00 zł 8.2 Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku na życzenie Klienta za wyciąg 8.3 Sporządzenie kopii wyciągu / dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji przekazu na życzenie klienta 9. Likwidacja rachunku 9.1 Likwidacja rachunku 9.2 Likwidacja rachunku poniżej okresu 3 miesięcy od daty jego otwarcia 30,00 zł Tab. 2 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ w ofercie do dnia r. 1. Otwarcie rachunku Bez opłat 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku Bez opłat 0,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek Bez opłat 0,00 zł 4. Wypłata gotówki z rachunku Bez opłat 0,00 zł 5. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej i dokonanie zastrzeżenia w Banku. 6. Likwidacja książeczki. 1 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej 4

5 Tab. 3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku Bez opłat 0,00 zł 2. Wpłata gotówki na rachunek Bez opłat 0,00 zł 3. Wypłata z rachunku oszczędnościowego (gotówkowa, bezgotówkowa) 3.1. Pierwsza w miesiącu kalendarzowym Bez opłat 0,00 zł 3.2 Każda następna w miesiącu kalendarzowym za wypłatę 0,20% min. 10,00 zł 4. Przelewy 4.1 Pierwszy przelew wewnętrzny w placówce Banku lub w systemie ELIXIR Bez opłat 0,00 zł 4.2 Kolejny przelew wewnętrzny w placówce Banku lub w systemie ELIXIR za przelew 3,00 zł 5. Wyciąg z rachunku bankowego 5.2 Sporządzenie wydruku transakcji na rachunku 3,00 zł 5.3 Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku na życzenie Klienta za wyciąg 5.4 Sporządzenie kopii wyciągu / dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji przekazu na życzenie klienta 6. Likwidacja rachunku Tab. 4 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZEDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku Bez opłat 0,00 zł 2. Wpłata gotówka na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych: 2.1 Prowadzony w Banku Bez opłat 0,00 zł 2.2 Prowadzony w innym banku krajowym Zgodnie z Tab Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego walucie lub w złotych powadzonego w Banku (opłaty pobiera się za: a) Wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty 0,2% b) Wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po dniu wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 0,2% 4. Przelew na rachunek: Bez opłat 0,00 zł 4.1 Walutowy lub złotowy prowadzony w Banku Bez opłat 0,00 zł 4.2 Złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR ( za przelewy złożone z numerem rachunku niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 zł) za zlecenie 3,00 zł 4.3. Walutowy prowadzony w innym banku krajowym Zgodnie z Tab Wyciąg z rachunku bankowego 5.1 Sporządzenie wydruku transakcji na rachunku 3,00 zł 5.2 Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku na życzenie Klienta za wyciąg 5.3 Sporządzenie kopii wyciągu / dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji przekazu na życzenie klienta 6. Likwidacja rachunku Tab. 5 KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW ROR 1. Wydanie nowej karty / wznowienie karty debetowej / wydanie duplikatu karty lub nowej w miejsce zastrzeżonej 10,00 zł 2. Użytkowanie karty Bez opłat 0,00 zł 3. Transakcje bezgotówkowe Bez opłat 0,00 zł 4. Transakcje gotówkowe 5

6 4.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, (Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku Bez opłat 0,00 zł 4.2 w innych bankomatach w kraju 4,00 zł 4.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 6,00 zł 4.4 poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce 2,00 zł 4.5 w kasie innego banku w kraju i terminalach POSu 4.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min 10,00 zł 4.7 w placówkach Poczty Polskiej 4.8 awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 5. Przewalutowanie transakcji kartą VISA 3,00% 6. Sprawdzanie salda w bankomacie Bez opłat 0,00 zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 4,00 zł 8. Zmiana danych użytkownika karty 3,00 zł 9. Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 10,00 zł 10. Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 0,00 zł Tab. 6 KREDYTY 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku Bez opłat 0,00 zł 2. Prowizja za przyznanie kredytu: 2.1 Kredyt konsumencki gotówkowy do 1 roku / pow. 1 roku 3,00%** / 4,00%** 2.2 Kredyt konsumencki na cele mieszkaniowe do 1 roku / pow. 1 roku 2,00% / 3,00% 2.3 Kredyt konsumencki na zakup samochodu do 1 roku / pow. 1 roku od 2,50%** / 3,50%** Kredyt gotówkowy dla osób fizycznych na pokrycie kosztów przyłącza kwoty kredytu 2.4 1,00% wodociągowego do gospodarstwa 2.5 Kredyt odnawialny 1,50% 3. Pozostałe usługi 3.1 Wpłaty z tytułu kredytu i odsetek oraz wypłata kredytu Bez opłat 0,00 zł 3.2 Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczeń bankowych 10,00 zł 3.3 Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy 3.4 Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki i rejestru zastawu 3.5 Wydanie opinii o sytuacji finansowej podmiotu na wniosek klienta Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu niedostarczenia w terminach określonych w umowie dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu Zmiana innych postanowień umowy kredytu dokonywanych na wniosek klienta - od każdego aneksu 50,00 zł 6

7 ROZDZIAŁ II PRODUKTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Tab. 7 RACHUNKI BANKOWE 1. Otwarcie rachunku. (Uwaga: minimalna kwota na rachunku to 10,00 zł) 10,00 zł 2. Prowadzenie rachunku 2.1 Bieżącego i pomocniczego dla podmiotów gospodarczych 10,00 zł 2.2 Bieżącego i pomocniczego dla rolników indywidualnych miesięcznie 2,00 zł 2.3 Bieżącego JST, pomocniczego i innych Wg. umowy 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłaty gotówkowe na rachunki bieżące i pomocnicze za wpłatę 0,30%nie mniej niż 2,00zł 3.2 Wpłaty gotówkowe na rachunki JST za wpłatę Wg. Umowy 3.3 Wypłaty gotówkowe z rachunków bieżących i pomocniczych za wypłatę 0,30%nie mniej niż 2,00zł 3.4 Wypłaty gotówkowe z rachunku JST za wypłatę Wg. umowy 5. Przelewy 5.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku za przelew 3,00 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie Elixir w placówce Banku za przelew 3,00 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie bakowości internetowej za przelew 1,00 zł Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET kwocie równej lub większej niż ,00 zł, Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w kwocie mniejszej niż ,00 zł, 6. Zlecenie stałe za przelew za przelew Rejestracja zlecenia stałego Bez opłat 0,00 zł 6.2 Obsługa stałego zlecenia miesięcznie 10,00 zł 6.3 Modyfikacja / odwołanie zlecenia stałego Bez opłat 0,00 zł 6.4 Realizacja zlecenia stałego za zlecenie 3,00 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 Rejestracja polecenia zapłaty Bez opłat 0,00 zł 7.2 Modyfikacja / odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 3,00 zł 7.3 Realizacja z rachunku Posiadacza za zlecenie 1,50 zł 7.4 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: W banku za zlecenie 1,50 zł W innym banku krajowym za zlecenie 3,50 zł 8. Wyciąg z rachunku bankowego 8.1 Sporządzenie wydruku transakcji rachunku 3 zł 8.2 Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku na życzenie Klienta za wyciąg 5 zł 8.3 Sporządzenie kopii wyciągu / dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji przekazu na życzenie klienta 9. Likwidacja rachunku 5 zł 9.1 Likwidacja rachunku 9.2 Likwidacja rachunku poniżej okresu 3 miesięcy od daty jego otwarcia 30,00 zł Tab. 8 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZEDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku Bez opłat 0,00 zł 2. Wpłata gotówka na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych: 2.1 Prowadzony w Banku Bez opłat 0,00 zł 7

8 2.2 Prowadzony w innym banku krajowym Klienci Zgodnie indywidualni z Tab Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych prowadzonego w Banku (opłaty pobiera się za: a) Wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty 0,2% b) Wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po dniu wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 4. Przelew na rachunek: Bez opłat 0,00 zł 4.1 Walutowy lub złotowy prowadzony w Banku Bez opłat 0,00 zł 4.2 Złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR ( za przelewy złożone z numerem rachunku niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 zł) za zlecenie 3,00 zł 4.3. Walutowy prowadzony w innym banku krajowym Zgodnie z Tab Wyciąg z rachunku bankowego 5.1 Sporządzenie wydruku transakcji rachunku 3 zł 5.2 Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku na życzenie Klienta za wyciąg 5 zł 5.3 Sporządzenie kopii wyciągu / dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji przekazu na życzenie klienta 6. Likwidacja rachunku Tab. 9 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku Bez opłat 0,00 zł 2. Wpłata gotówki na rachunek Bez opłat 0,00 zł 3. Wypłata z rachunku Bez opłat 0,00 zł 4. Likwidacja rachunku Tab. 10 KREDYTY 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku Bez opłat 0,00 zł 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt w rachunku bieżącym 2.4 Kredyt inwestycyjny dla podmiotów gospodarczych do 1 roku / pow. 1 roku od 2,00% / 3,00% Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (1 000 zł kwoty kredytu 2.5 1,50% na 1 ha użytków rolnych). 5 zł 1,00% 2.2 Kredyt obrotowy dla podmiotów gospodarczych do 1 roku / pow. 1 roku 2,00% / 3,00% 2.3 Kredyt obrotowy dla rolników indywidualnych do 1 roku / pow. 1 roku 1,50% / 2,50% 2.6 Kredyt pomostowy 2,00% 2.7 Kredyt preferencyjny z ARiMR 1,00% 3. Pozostałe usługi 3.1 Wpłaty z tytułu kredytu i odsetek oraz wypłata kredytu Bez opłat 0,00 zł 3.2 Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczeń bankowych 10,00 zł 3.3 Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy 3.4 Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki i rejestru zastawu 3.5 Wydanie opinii o sytuacji finansowej podmiotu na wniosek klienta Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu niedostarczenia w terminach określonych w umowie dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu Zmiana innych postanowień umowy kredytu dokonywanych na wniosek klienta - od każdego aneksu 50,00 zł 8

9 ROZDZIAŁ III USŁUGI POZOSTAŁE Tab. 11 CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH ORAZ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 1. Aktywacja usługi Bez opłat 0,00 zł 2. Dostęp do kolejnych rachunków Bez opłat 0,00 zł 3. Abonament za korzystanie z SBI miesięcznie 3,00 zł 4. Abonament za korzystanie z CUI miesięcznie 10,00 zł 5. Ponowne generowanie hasła 6. Opłata za ponowne wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta lub rozwiązanie umowy o świadczenie usługi SBI wg. kosztów rzeczywistych pomniejszonych o okres użytkowania tokena przez klienta 7. Wydanie duplikatu lub dodatkowej karty mikroprocesorowej 50,00 zł 8. Likwidacja rachunku Tab. 12 PRZELEWY ZAGRANICZNE 1. Realizacja przelewów w trybie standardowym 1.1 Przelewy regulowane 1.2 Przelewy SEPA 1 Polecenie wypłaty (niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków 0,25% 1.3 pośredniczących określone w pkt 7., w przypadku opcji kosztowej OUR ) min. 30 zł max 300 zł 2. Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 150,00 zł 2.2 w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 100,00 zł 3. Skup przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: 3.1 Przelew przychodzący nie przekraczający 10 EUR 8,00 zł 3.2 Przelewy SEPA 10,00 zł 3.3 Przelew regulowany 0,10% 3.4 Polecenia wypłaty z dyspozycją dotycząca kosztów BEN lub SHA min. max 100,00 zł 4. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta (niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7., w przypadku opcji kosztowej OUR ) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonanie na zlecenie Klienta Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń zapłaty (przy opcji OUR): 7.1 Przy kwotach nie przekraczających 5.000,00 EUR 0,15% min. max 100,00 zł 7 + koszty banków trzecich 7 + koszty banków trzecich 50,00 zł 7.2 Przy kwotach powyżej 5.000,01 EUR 100,00 zł 7.3 Przy kwotach powyżej ,01 EUR 150,00 zł Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu. Opłata Non-STP (opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 1.3 i 3.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje.) 10,00 zł 30,00 zł 9

10 Tab. 13 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Inkaso czeków w walutach obcych 2. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku 0,25% min. 40,00 zł max. 300,00 zł 50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich Tab. 14 SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup i sprzedaż walut obcych Bez opłat 0,00 zł Tab. 15 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki : 1.1 a) osób prywatnych prowadzone w Banku 0,00 zł 1.2 b) podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 0,30% min.2,00 zł 1.3 c) za gaz, KRUS, i inne wpłaty 0,30% min.2,00 zł 1.4 d) za energię elektryczną 1,20 zł** 1.5 e) wpłaty ZUS 3,00 zł 1.6 f) wpłaty na cele charytatywne 0,00 zł 2. Wpłata bilonu na wymianę oraz na rachunek 0,00 zł 3. Wymiana (zamiana) banknotów i monet na inne nominały 0,00 zł Tab. 16 USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia o posiadanym rachunku 10,00 zł 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku opinii bankowej 3. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu 4. Zmiana, umowy rachunku bankowego 5. Zmiana, karty wzorów podpisów 6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci 7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji (Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją) 8. Przyjęcie lub odwołanie zgłoszenia o utracie dokumentu tożsamości dokonane przez osobę nie będącą Klientem Banku i dokonanie wpisu do bazy dokumentów zastrzeżonych 9. Przyjęcie lub odwołanie zgłoszenia o utracie dokumentu tożsamości dokonane przez Klienta Banku i dokonanie wpisu do bazy dokumentów zastrzeżonych 10. Czeki dniu zgłoszenia dniu zgłoszenia 10,00 zł 1 + podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów 10.1 Potwierdzenie czeków od każdego czeku 1,00 zł 10.2 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 1,00 zł 10.3 Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach organizacyjnych Banku 0,00 z 10.4 Inkaso czeku 10,00 zł 10

11 10.5 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 11. Gwarancje, poręczenia, awale 11.1 Przyznanie gwarancji/ poręczenia/ awalu (prowizja pobierana jest z góry za 1,00% każdy rok obowiązywania gwarancji od kwoty zobowiązania) 11.2 Wypłata gwarancji/ poręczenia/ awalu ( od kwoty roszczenia) 0,25% 12. Wrzutnia 12.1 Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem wrzutni 12.2 Wydanie portfela i woreczków do wpłat za pośrednictwem wrzutni oraz klucza do drzwiczek wrzutni 10,00 zł wg ceny zakupu + 30% marży 12.3 Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni wg umowy z Klientem 11

12 ROZDZIAŁ IV TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Tab. 17 KLIENCI INDYWIDUALNI L.p. Rodzaj usług (czynności) Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym 1. Rachunki Kapitalizacja PLN EUR USD 1.1 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - ROR kwartalna 0,00%** Rachunek oszczędnościowy roczna 0,75% 0,05% 0,05% 1.3 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową a vista roczna 0,75% Lokaty oszczędnościowe Kapitalizacja PLN EUR USD miesiąc 1,30% 0,10% 0,10% miesiące na koniec 1,40% 0,15% 0,15% miesięcy okresu 1,50% 0,20% 0,20% miesięcy 1,60% 0,25% 0,25% 3. Kredyty 3.1 Kredyt konsumencki gotówkowy 9,90% 3.2 Kredyt konsumencki na cele mieszkaniowe 7,40% 3.3 Kredyt konsumencki na zakup samochodu 7,50% 3.4 Kredyt gotówkowy dla osób fizycznych na pokrycie kosztów przyłącza wodociągowego do gospodarstwa 5,00% 3.5 Kredyt odnawialny 9,50% 3.6 Zadłużenie przeterminowane 4-krotność stopy lombardowej Tab. 18 KLIENCI INSTYTUCJONALNI L.p. Rodzaj usług (czynności) Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym 1. Rachunki Kapitalizacja PLN EUR USD 1.1 Rachunek bieżący i pomocniczy przedsiębiorców kwartalna 0,00%** 1.2 Rachunek bieżący rolniczy kwartalna 0,00%** 1.3 Rachunek bieżący JST, pomocniczy i inne roczna 0,40% 1.4 Rachunek oszczędnościowy kwartalna 0,05% 0,05% 2. Lokaty oszczędnościowe Kapitalizacja PLN EUR USD miesiąc 1,30%* 0,10% 0,10% miesiące na koniec 1,40%* 0,15% 0,15% miesięcy okresu 1,50%* 0,20% 0,20% miesięcy 1,60%* 0,25% 0,25% 3. Kredyty 3.1 Kredyt w rachunku bieżącym 8,50% 3.2 Kredyt obrotowy 10,00% 3.3 Kredyt inwestycyjny 10,00% 3.4 Kredyt pomostowy 7,00% 3.5 Kredyty obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (1 000 zł na 1 ha użytków rolnych). 3.6 Zadłużenie przeterminowane */ zmiany obowiązują od r. **/ zmiany obowiązują od r. 8,00% 4-krotność stopy lombardowej 12

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo