I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU"

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego sierpień 2005 roku

2 I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU. Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok na sesji w dniu 28 grudnia 2004 roku w którym: - dochody stanowiły kwotę zł które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o zł tj. do wysokości zł i dotyczą: 1/ zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa (dz. 758) 2/ zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756) 3/ zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień 1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ( 2010) z czego na: - wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej (dz. 852) 2. na realizację własnych zadań bieżących gminy ( 2030) - sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 (dz. 801) - sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (dz. 801) - sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych (dz. 852) - dofinansowanie realizacji rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" (dz. 852) (per saldo) zmniejszenie zł zł zł zł zł zł zwiększenie zł zł zł zł zł

3 - pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczowa (dz. 854) 3. na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1) otrzymane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie zł zł zł a) na realizację zadań bieżących ( 2320) zł - remont chodnika przy ul. Górniczej zł (dz. 600) - remont chodnika przy ul. Armii Ludowej zł (dz. 600) - prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej na oś. XXX Lecia (dz. 854) zł - organizację V Międzynarodowego Festiwalu "Folklor bez granic." (dz. 921) zł b/ na realizację zadań inwestycyjnych ( 6620) zł - budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Wolności (dz. 600) zł - budowa chodnika przy ul. Czarnieckiego zł (dz. 600) 2) otrzymane z gminy na podstawie porozumień zł między jednostkami samorządu terytorialnego a) na realizację zadań bieżących (2310) zł - zorganizowanie dla ucznia zamieszkałego w Mszanie indywidualnego nauczania w roku szkolnym 2004/2005 (dz. 801) zł 4/ zwiększenia planu dochodów otrzymanych zł z funduszy celowych a) na realizację zadań bieżących ( 2440) zł 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" (dz. 854) zł zł

4 5/ wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej zł między jednostkami samorządu terytorialnego 1) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zł - dofinansowanie zadania "IV Wodzisławska Gala zł Taneczna "MIX 2005." (dz. 921) 6/ zwiększenia pozostałych dochodów zł w związku z: - likwidacją środków specjalnych w MZOPO zgodnie zł z ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703) (dz. 801, dz. 852, dz. 854) - aneksem do umowy użyczenia obiektu sportowego zawartej pomiędzy Gminą Wodzisław Śląski, a MKS "Odra" (dz. 926) zł - wydatki stanowiły kwotę zł które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o zł tj. do wysokości i dotyczyły: zł 1/ zwiększenia wydatków z dotacji z budżetu państwa realizowanych na podstawie porozumień, funduszy celowych 2/ zwiększenia wydatków z tytułu wpływów z pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury 3/ zwiększenia wydatków pochodzących z wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na: - zadania w zakresie oświaty w związku z likwidacją środków specjalnych w MZOPO - opłatę należności za reklamę Miasta Wodzisławia Śląskiego, w związku z aneksem do umowy użyczenia obiektu sportowego 4/ zwiększenia wydatków pochodzących z pożyczki WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: "Modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz termomodernizacją sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej Nr 38-40, 42-44,46-48, 50-52, 54-56, (per saldo) zł zł zł zł zł zł

5 5/ zwiększenia wydatków z wolnych środków zł 6/ zmniejszenia wydatków w oświecie z zadania: opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz w szkołach podstawowych zł - przychody stanowiły kwotę zł i w toku wykonywania budżetu zmniejszyły się zł tj.do wysokości zł i dotyczyły: 1/ wolnych środków zł 2/ pożyczki pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu zł Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania: "Modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej nr 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, / obniżenia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zł - rozchody stanowiły kwotę zł i w toku wykonywania budżetu zmniejszyły się zł tj. do wysokości zł i dotyczyły: 1/ nie wykorzystanego kredytu zaciągniętego w 2004 roku w zakresie przewidywanego niezrealizowania planu dochodów zł II. ZMIANY, KTÓRE NIE SPOWODOWAŁY ZMIAN OGÓLNEJ KWOTY PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. dotyczą: 1) przeniesień wydatków między działami zł 1/ zwiększenie działu Transport i łączność zł (per saldo) I. zwiększenie zadań: - środki Rad Dzielnic zł 1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto zł

6 - dalszy remont drogi na oś. Przyjaźni zł - remont chodnika przy ul. 26 Marca nr zł - dalsza kontynuacja miejsc postojowych ul zł Wyszyńskiego - wykonanie zatok postojowych przy ul. Prusa zł obok Przedszkola - wykonanie zatok postojowych przy PCK obok zł Przedszkola 2. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki zł - wykonanie dywanika asfaltowego drogi dojazdowej zł od placu przy sklepie SPAR do Przedszkola Nr 8 na oś. XXX lecia - remont chodnika od posesji nr 24 przy ul. Leszka zł do Przychodni Nr 10 na oś. Piastów 3. Rada Dzielnicy Kokoszyce zł - modernizacja dróg gminnych ul. Spacerowa, zł ul. boczna Młodzieżowa, ul. Gagarina, ul. Zdrojowa 4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka zł - dywanik asfaltowy w ul. Tęczowej zł - budowa chodnika i kanalizacji deszczowej zł przy ul. Wolności 5. Rada Dzielnicy Zawada zł - remont ul. bocznej Szybowej zł - remont ul. E. Plater zł 6. Rada Dzielnicy Stare Miasto zł - ul. Podgórna - przekładka trylinki zł - ul. Stroma - przekładka trylinki zł - ul. Cicha - boczna (odwodnienie oraz ułożenie zł nawierzchni asfaltowej) 7. Rada Dzielnicy Wilchwy zł - remont chodnika - zadanie wspólne z SM "Marcel" zł - remont chodnika na ul. Jastrzębskiej zł - remont chodnika ul. Teligi zł - remont chodnika ul. Ładna-krawężniki wzdłuż zł progów - remont drogi ul. boczna Czarnieckiego (Skalna) zł - remont drogi ul. M.Kolbego zł - remont drogi ul. Świerkowa zł - ul. boczna Jastrzębska zł - próg spowalniający ul.batalionów Chłopskich zł - parking przy cmentarzu na ul. Jodłowej zł - skrzyżowanie ul. Jastrzębska Kolbego zł

7 - budowa chodnika ul. Czarnieckiego zł 8. Rada Dzielnicy Radlin II zł - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Radlińskie zł Chałupki - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ustronnej zł - wykonanie trwałej nawierzchni na ul. Gołębiej zł - utrwalenie powierzchni ul. M.C. Skłodowskiej zł w kierunku zbiegu z ul. Letnią - urządzenie miejsc postojowych dla samochodów zł w rejonie cmentarza Górny Radlin - nakładka asfaltowa na drogę prowadzącą do zł cmentarza Górny Radlin 9. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle zł - utwardzenie dróg miejskich, bocznej od ul zł Pszowskiej, wjazd pomiędzy numerami 112 i remont chodnika przy ul. Górniczej zł II. zmniejszenie zadań: - ulica zbiorcza Matuszczyka - 26 Marca - Rybnicka zł Marklowicka - remonty cząstkowe dróg i chodników zł 2) zwiększenia działu Gospodarka zł mieszkaniowa z przeznaczeniem na: - środki Rad Dzielnic zł 1. Rada Dzielnicy Radlin II - regulacja stanów prawnych dróg na terenie dzielnicy Radlin II wykup gruntów pod parking 3) zwiększenia działu Administracja publiczna - środki Rad Dzielnic z przeznaczeniem na wydatki administracyjno - biurowe zł zł zł 1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto 500 zł 2. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki 500 zł 3. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle 300 zł 4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka 500 zł 5. Rada Dzielnicy Stare Miasto 500 zł 6. Rada Dzielnicy Radlin II 500 zł 4) zwiększenia działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na: - środki Rad Dzielnic zł zł

8 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce zł - modernizacja zaplecza kuchennego OSP Kokoszyce zł 2.Rada Dzielnicy Zawada zł - wymiana drzwi wejściowych i schodów zł zewnętrznych OSP Zawada 5) zwiększenia działu Oświata i wychowanie zł - środki Rad Dzielnic zł 1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto zł - wykonanie bieżni oraz skoczni w SP Nr zł - zakup stołu pingpongowego dla Gimnazjum Nr zł - dofinansowanie przełożenia posadzki w Gimnazjum 500 zł Nr 2 2. Rada Dzielnicy Kokoszyce zł - pokrycie wydatków dla oświaty: Szkoła Podstawowa Nr 15 Przedszkole Nr zł zł 3. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle zł - remont i doposażenie salki do ćwiczeń korekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr zł 4. Rada Dzielnicy Zawada zł - wymiana okien w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr zł - zakup zjeżdżalni do ogródka środowiskowego zł 5. Rada Dzielnicy Wilchwy zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 chodnik wzdłuż Szkoły zł - remont boiska przy SP Nr zł - Zespół Szkolny Nr 1, Gimnazjum Nr 4 wymiana zł okien 6. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka zł - remont schodów Szkoła Podstawowa Nr 2, remont łazienek Przedszkole Nr zł - Szkoła Podstawowa Nr 3 - przebudowa basenu zł (projekt i studium wykonalności) 6) zmniejszenia działu Gospodarka zł komunalna i ochrona środowiska (per saldo) I. zmniejszenie zadań: - środki Rad Dzielnic zł 1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto zł 2. Rada Dzielnicy oś.xxx lecia, Piastów, Dąbrówki zł

9 3. Rada Dzielnicy Kokoszyce zł 4. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle zł 5. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka zł 6. Rada Dzielnicy Zawada zł 7. Rada Dzielnicy Stare Miasto zł 8. Rada Dzielnicy Wilchwy zł 9. Rada Dzielnicy Radlin II zł II. zwiększenie zadania: - uzupełnienie oświetlenia dróg, dobudowa punktów zł świetlnych 7) zwiększenia działu Kultura i ochrona zł dziedzictwa narodowego I. zwiększenie zadań: - środki Rad Dzielnic zł 1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto zł - działalność kulturalno -sportowa zł 2. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki 500 zł - dofinansowanie Biblioteki Publicznej filia Nr 13 na oś. XXX lecia, zakup materiałów papierniczych, 500 zł biurowych, książek 3. Rada Dzielnicy Kokoszyce zł - działalność kulturalna w dzielnicy zł 4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka zł - działalność kulturalno - oświatowa zł 5. Rada Dzielnicy Zawada zł - filia Biblioteki Miejskiej i Powiatowej - zakup książek - działalność kulturalno-oświatowa zł zł 6. Rada Dzielnicy Stare Miasto zł - działalność kulturalno - oświatowa zł 7. Rada Dzielnicy Wilchwy zł - działalność kulturalno - oświatowa zł 8. Rada Dzielnicy Radlin II zł - działalność kulturalno-oświatowa zł 9. Rada Dzielnicy Jedłownik 200 zł - organizacja festynu 200 zł 8) zwiększenie działu Kultura fizyczna zł i sport - środki Rad Dzielnic zł 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce zł

10 - opracowanie projektu na budowę boiska zł - zakup sprzętu sportowego zł 2. Rada Dzielnicy Zawada zł - Ludowy Zespół Sportowy remont pawilonu zł sportowego 3. Rada Dzielnicy Wilchwy zł - zagospodarowanie Balatonu zł 2) przeniesień wydatków między rozdziałami zł - zmniejszenie rozdz Urzędy gmin (miast zł i miast na prawach powiatu) z planu zabezpieczonego na: - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - koszty delegacji podróży służbowych z przeznaczeniem na zwiększenie: 1/ rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na pokrycie kosztów delegacji podróży służbowych radnych 2/ rozdz Pozostała działalność zł zł zł zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmniejszenie rozdz Pozostała działalność z planu przeznaczonego na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z przeznaczeniem na zwiększenie: 1/ rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dotyczącej przeprowadzenia szkolenia radnych Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego pt."funkcjonowanie 200 zł 200 zł związków międzygminnych - zmniejszenie rozdz Szkoły podstawowe z planu zabezpieczonego na: - zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - środki Rad Dzielnic 1. Rada Dzielnicy Wilchwy - Zespół Szkolny Nr 1 wymiana okien z przeznaczeniem na zwiększenie: 1/ rozdz Gimnazja - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokościach gwarantowanych ustawą dla pracowników gimnazjów zł zł zł zł zł zł zł

11 - środki Rad Dzielnic 1. Rada Dzielnicy Wilchwy - Gimnazjum Nr 4 modernizacja obwodów elektrycznych 2/ rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z dostosowaniem do art. 70 ust. 1 a ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na zabezpieczenie kwoty stanowiącej 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na sfinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - zmniejszenie rozdz Oczyszczanie miast i wsi z oszczędności na zadaniu zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich z przeznaczeniem na zwiększenie: 1/ rozdz Gospodarka odpadami na zakup worków oraz koszy ulicznych - zmniejszenie rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z zadania: konserwacja terenów zielonych z przeznaczeniem na zwiększenie: 1/ rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg na uzupełnienie oświetlenia dróg, dobudowa punktów świetlnych - zmniejszenie rozdz Pozostała działalność z zadań: - środki Rad Dzielnic 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce - budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych: Matki Teresy z Kalkuty, Marii Dąbrowskiej - formowanie drzew przy ul. Pałacowej 2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto - zabudowa lamp oświetlenia ulicznego przy ul. E.Orzeszkowej nr 4, Wyszyńskiego nr 37, Tysiąclecia 3. Rada Dzielnicy Radlin II - oświetlenie i doświetlenie ulic 4. Rada Dzielnicy Zawada - wycinka drzew zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

12 5. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka - oświetlenie ul. Cisowej, uzupełnienie w Dzielnicy 6. Rada Dzielnicy Wilchwy - oświetlenie ul. Kolbego, Jabłoniowa, Grodzisko, Turska pomiędzy nr c 7. Rada Dzielnicy Stare Miasto - wykonanie oświetlenia pomiędzy ul. Wiejską i Bogumińską - zakup sprzętu dla Służb Komunalnych Miasta z przeznaczeniem na: 1/ rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg - środki Rad Dzielnic 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce - budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych: ul. Matki Teresy z Kalkuty, Marii Dąbrowskiej 2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto - zabudowa lamp oświetlenia ulicznego przy ul. E.Orzeszkowej nr 4, Wyszyńskiego nr 37, Tysiąclecia 3. Rada Dzielnicy Radlin II - oświetlenie i doświetlenie ulic 4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka - realizacja oświetlenia ul. Cisowej i Nowej 5. Rada Dzielnicy Stare Miasto - realizacja oświetlenia pomiędzy ul. Bogumińską a ul. Wiejską 6. Rada Dzielnicy Wilchwy - oświetlenie ul. Kolbego, Jabłoniowa, Grodzisko, Turska (pomiędzy nr c) 2/ zwiększenie rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - środki Rad Dzielnic 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce - formowanie drzew przy ul. Pałacowej 2. Rada Dzielnicy Zawada - wycinka drzew zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

13 3/ zwiększenie rozdz Zakłady gospodarki komunalnej z przeznaczeniem na : dotację dla zakładu budżetowego Służby Komunalne Miasta na zakup sprzętu - dofinansowanie zakupu linii sortowniczej, pojemników typu dzwon oraz dwuhakowego dźwigu HDS - zakup kosiarki ramiennej - zakup przystawki frezującej do koparki "Case" zł zł zł zł 3) przeniesień wydatków między paragrafami zł III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2005 ROKU. Wykonanie dochodów i wydatków w układzie syntetycznym przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan roczny po zmianach na 2005 rok Wykonanie za I półrocze 2005 roku % wykon % udział w ogóln. kwocie wykon. budżetu A. DOCHODY OGÓŁEM ,7 100,0 1. Dochody własne - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1) podatek dochodowy od osób fizycznych 2) podatek dochodowy od osób prawnych ,4 44,3 42,8 84,5 63,6 23,0 21,4 1,6 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa - część równoważąca ,0 61,5 50,0 23,8 22,8 1,0 3. Dotacje celowe - na zadania własne ( 2030) - na zadania zlecone ( 2010, 6320) - na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310, 2320, 2330, 6610, 6620, 6630) ,1 58,6 51,0 40,0 10,8 1,3 7,2 2,2

14 Wyszczególnienie - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) Plan roczny po zmianach na 2005 rok Wykonanie za I półrocze 2005 roku % wykon 100,0 % udział w ogóln. kwocie wykon. budżetu 0,1 4. Dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł ( 2440, 2700, 2710, 6290) - Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu 1/organizacja spotkania pn:"polskie i Czeskie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej 2/Europejski Dzień Karwiny w Wodzisławiu Śląskim 3/Wspólna historia, ziemia, kultura jesteśmy razem (dz. 750, rozdz ) ,9 43,9 51,5 41,2 41,6 1,8 0,1 0,1 0,1 0,1 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz ) ,0 0,4 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz odpadów wielogabarytowych (dz. 900, rozdz ) ,0 0,1 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2004/2005." (dz. 854, rozdz ) ,0 0,1

15 Wyszczególnienie Plan roczny po zmianach na 2005 rok Wykonanie za I półrocze 2005 roku % wykon % udział w ogóln. kwocie wykon. budżetu - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II (dz. 900, rozdz ) ,0 1,2 - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego IV Wodzisławska Gala Taneczna - MIX 2005 r. (dz. 921, rozdz ) ,0 0,1 B. WYDATKI OGÓŁEM ,6 100,0 1.Wydatki bieżące - rezerwa ,4-89,9-2.Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne ,3 29,1 10,1 9,9 Zrealizowane w I półroczu br dochody w kwocie zł stanowią 53,7 % planu rocznego dochodów i zostały wykonane powyżej idealnego wskaźnika o 3,7 % zł.

16 STRUKTURA OSIĄGNIETYCH DOCHODÓW Dotacje celowe z budżetu państwa 11% Środki pozyskane z innych źródeł 2% Subwencja ogólna z budżetu państwa 24% Dochody własne 63% Dochody w łasne Dotacje celow e z budżetu państw a Subw encja ogólna z budżetu państw a Środki pozyskane z innych źródeł Wyszczególnienie Kwota Dochody własne Subwencja ogólna z budżetu państwa Dotacje celowe z budżetu państwa Środki pozyskane z innych źródeł

17 W okresie I półrocza br. dokonano: Spłaty zaciągniętych pożyczek 1.z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - budowa kanalizacji sanitarnej Miczurina - Gosława etap I i II dzielnica Kokoszyce - likwidacja pieców węglowych ul. Styczyńskiego 2,4,6, Apteczna 1,3, Jana 19, 21,23 - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej dzielnica Stare Miasto etap I zadanie 1 w Wodzisławiu Śląskim - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim etap I zadanie 2 ul. Powstańców - modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 2, 4, 6 w Wodzisławiu Śląskim - budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Karkoszka ul. Czyżowicka etap II - termomodernizacja budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 24, Rynek 22, 23, 24 etap I - likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Apteczna 24, Rynek 22, 23, 24 etap II 2/ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie: - modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II 3/ spłaty kredytu obrotowego z PKO BP SA o/rybnik na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2005 roku Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2005 rok Wolne środki z 2004 roku do dyspozycji w 2005 roku W okresie I półrocza br dokonano częściowego rozdysponowania wolnych środków z przeznaczeniem na: 1. realizację zadań inwestycyjnych na kwotę na kwotę na kwotę na kwotę to kwota to kwota to kwota w kwocie w kwocie zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

18 - dział 600, rozdz Drogi publiczne gminne 1/ przebudowę skrzyżowania ulic Daszyńskiego - Wałowa - Piłsudskiego - 26 Marca - Plac Gladbeck do postaci mini ronda 2/ modernizację drogi asfaltowej przy ul. Krótkiej - dział 700, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1/ nabycie gruntów od osób fizycznych - dział 900, rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg 1/ wykonanie oświetlenia wzdłuż ul. Nowej 2. realizację zadań bieżących - dział 600, rozdz Drogi publiczne gminne 1/ kanalizacja deszczowa - rowy - dział 700, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1/ remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Marklowickiej 17 2/ zamieszczenie ogłoszeń w prasie w związku z prowadzoną sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Miasta 3/ wykonanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej na odbiór zmodernizowanej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II - dział 800, rozdz Szkoły podstawowe 1/ realizacja w SP Nr 17 projektu "Dzieci Europy dla środowiska: przetwarzanie ponowne zastosowanie i tworzenie odpadów wtórnych - Program Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius - dział 801, rozdz Gimnazja 1/ realizacja w Gimnazjum Nr 2 zadania" Poznać... Dotknąć... Zobaczyć... Zasmakować... - stawiamy pierwsze kroki ku przyjaźni - Program Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius - dział 900, rozdz Gospodarka odpadami 1/ likwidację dzikich wysypisk znajdujących się na terenach miejskich - dział 900, rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg 1/ wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szybowej w Wodzisławiu Śląskim - Zawadzie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

19 - dział 900, rozdz Pozostała działalność 1/ zabezpieczenie istniejącego zalewiska "Sakandrzok" 2/ utrzymane zegarów przy ul. 26 Marca 3/ dotacja do komunikacji miejskiej IV. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH. w kwocie w kwocie w kwocie zł zł zł Plan dochodów własnych w kwocie zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości zł tj. 53,4 % planu rocznego, czyli o 3,4 % powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę zł. Wyszczególnienie Kwota Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe - udziały Wydział Finansowo - Budżetowy + odsetki od lokat Jednostki Budżetowe Urzędy Skarbowe DOCHODY WŁASNE W UKŁADZIE WYKONAWCÓW Jednostki Budżetow e 5% Urzędy Skarbow e 2% Wydział Finansow o - Budżetow y + odsetki od lokat 57% Ministerstw o Finansów i Urzędy Skarbow e 36% Ministerstw o Finansów i Urzędy Skarbow e Wydział Finansow o - Budżetow y + odsetki od lokat Jednostki Budżetow e Urzędy Skarbow e

20 W poszczególnych pozycjach dochodów własnych w układzie realizujących te dochody wykonanie przedstawia się następująco: w zł Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2005 rok za I półr.2005 r. wykon. OGÓŁEM: I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL wpływy z karty podatkowej odsetki podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych od osób fizycznych Odsetki od osób prawnych od osób fizycznych podatek od spadków i darowizn odsetki wpływy z opłaty skarbowej odsetki II. INNE URZĘDY SKARBOWE podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych od osób prawnych III. WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY Referat księgowości podatkowej podatek od nieruchomości - osoby prawne odsetki podatek od nieruchomości - osoby fizyczne odsetki podatek rolny - osoby prawne odsetki podatek rolny - osoby fizyczne odsetki

21 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2005 rok za I półr.2005 r. wykon podatek leśny - osoby prawne podatek leśny - osoby fizyczne podatek od środków transportowych - osoby prawne odsetki podatek od środków transportowych - osoby fizyczne odsetki podatek od posiadania psów - osoby fizycz odsetki wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty eksploatacyjnej (Cegielnia Marusze) wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górniczych węgla kamiennego odsetki wpływy do wyjaśnienia Referat księgowości budżetowej czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydział Ekologii ) wpływy z opłat za koncesje - IMiGK Kompania Węglowa - spłata ugody dotyczącej szkód górniczych/potok Kompania Węglowa - odsetki od ugody dotyczącej szkód górniczych/potok Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarząd dochody z najmu i dzierżawy: dzierżawa MHC, Jonatan III, Marko, Dom, Bomark, Bakoma, Roulex Polska dzierżawa Olszar, Krupa dzierżawa Mototechniki pozostałe dzierżawy zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok Projekt Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zakłada dochody w wysokości 43.958.271 zł, zaś wydatki 52.821.349 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 października 2012 r. Poz. 3139 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KAMIEŃSKA z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Budżet Gminy uchwalony na 2011 r. po stronie

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo