I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU"

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego sierpień 2005 roku

2 I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU. Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok na sesji w dniu 28 grudnia 2004 roku w którym: - dochody stanowiły kwotę zł które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o zł tj. do wysokości zł i dotyczą: 1/ zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa (dz. 758) 2/ zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756) 3/ zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień 1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ( 2010) z czego na: - wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej (dz. 852) 2. na realizację własnych zadań bieżących gminy ( 2030) - sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 (dz. 801) - sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (dz. 801) - sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych (dz. 852) - dofinansowanie realizacji rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" (dz. 852) (per saldo) zmniejszenie zł zł zł zł zł zł zwiększenie zł zł zł zł zł

3 - pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczowa (dz. 854) 3. na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1) otrzymane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie zł zł zł a) na realizację zadań bieżących ( 2320) zł - remont chodnika przy ul. Górniczej zł (dz. 600) - remont chodnika przy ul. Armii Ludowej zł (dz. 600) - prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej na oś. XXX Lecia (dz. 854) zł - organizację V Międzynarodowego Festiwalu "Folklor bez granic." (dz. 921) zł b/ na realizację zadań inwestycyjnych ( 6620) zł - budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Wolności (dz. 600) zł - budowa chodnika przy ul. Czarnieckiego zł (dz. 600) 2) otrzymane z gminy na podstawie porozumień zł między jednostkami samorządu terytorialnego a) na realizację zadań bieżących (2310) zł - zorganizowanie dla ucznia zamieszkałego w Mszanie indywidualnego nauczania w roku szkolnym 2004/2005 (dz. 801) zł 4/ zwiększenia planu dochodów otrzymanych zł z funduszy celowych a) na realizację zadań bieżących ( 2440) zł 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" (dz. 854) zł zł

4 5/ wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej zł między jednostkami samorządu terytorialnego 1) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zł - dofinansowanie zadania "IV Wodzisławska Gala zł Taneczna "MIX 2005." (dz. 921) 6/ zwiększenia pozostałych dochodów zł w związku z: - likwidacją środków specjalnych w MZOPO zgodnie zł z ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703) (dz. 801, dz. 852, dz. 854) - aneksem do umowy użyczenia obiektu sportowego zawartej pomiędzy Gminą Wodzisław Śląski, a MKS "Odra" (dz. 926) zł - wydatki stanowiły kwotę zł które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o zł tj. do wysokości i dotyczyły: zł 1/ zwiększenia wydatków z dotacji z budżetu państwa realizowanych na podstawie porozumień, funduszy celowych 2/ zwiększenia wydatków z tytułu wpływów z pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury 3/ zwiększenia wydatków pochodzących z wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na: - zadania w zakresie oświaty w związku z likwidacją środków specjalnych w MZOPO - opłatę należności za reklamę Miasta Wodzisławia Śląskiego, w związku z aneksem do umowy użyczenia obiektu sportowego 4/ zwiększenia wydatków pochodzących z pożyczki WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: "Modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz termomodernizacją sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej Nr 38-40, 42-44,46-48, 50-52, 54-56, (per saldo) zł zł zł zł zł zł

5 5/ zwiększenia wydatków z wolnych środków zł 6/ zmniejszenia wydatków w oświecie z zadania: opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz w szkołach podstawowych zł - przychody stanowiły kwotę zł i w toku wykonywania budżetu zmniejszyły się zł tj.do wysokości zł i dotyczyły: 1/ wolnych środków zł 2/ pożyczki pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu zł Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania: "Modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej nr 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, / obniżenia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zł - rozchody stanowiły kwotę zł i w toku wykonywania budżetu zmniejszyły się zł tj. do wysokości zł i dotyczyły: 1/ nie wykorzystanego kredytu zaciągniętego w 2004 roku w zakresie przewidywanego niezrealizowania planu dochodów zł II. ZMIANY, KTÓRE NIE SPOWODOWAŁY ZMIAN OGÓLNEJ KWOTY PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. dotyczą: 1) przeniesień wydatków między działami zł 1/ zwiększenie działu Transport i łączność zł (per saldo) I. zwiększenie zadań: - środki Rad Dzielnic zł 1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto zł

6 - dalszy remont drogi na oś. Przyjaźni zł - remont chodnika przy ul. 26 Marca nr zł - dalsza kontynuacja miejsc postojowych ul zł Wyszyńskiego - wykonanie zatok postojowych przy ul. Prusa zł obok Przedszkola - wykonanie zatok postojowych przy PCK obok zł Przedszkola 2. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki zł - wykonanie dywanika asfaltowego drogi dojazdowej zł od placu przy sklepie SPAR do Przedszkola Nr 8 na oś. XXX lecia - remont chodnika od posesji nr 24 przy ul. Leszka zł do Przychodni Nr 10 na oś. Piastów 3. Rada Dzielnicy Kokoszyce zł - modernizacja dróg gminnych ul. Spacerowa, zł ul. boczna Młodzieżowa, ul. Gagarina, ul. Zdrojowa 4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka zł - dywanik asfaltowy w ul. Tęczowej zł - budowa chodnika i kanalizacji deszczowej zł przy ul. Wolności 5. Rada Dzielnicy Zawada zł - remont ul. bocznej Szybowej zł - remont ul. E. Plater zł 6. Rada Dzielnicy Stare Miasto zł - ul. Podgórna - przekładka trylinki zł - ul. Stroma - przekładka trylinki zł - ul. Cicha - boczna (odwodnienie oraz ułożenie zł nawierzchni asfaltowej) 7. Rada Dzielnicy Wilchwy zł - remont chodnika - zadanie wspólne z SM "Marcel" zł - remont chodnika na ul. Jastrzębskiej zł - remont chodnika ul. Teligi zł - remont chodnika ul. Ładna-krawężniki wzdłuż zł progów - remont drogi ul. boczna Czarnieckiego (Skalna) zł - remont drogi ul. M.Kolbego zł - remont drogi ul. Świerkowa zł - ul. boczna Jastrzębska zł - próg spowalniający ul.batalionów Chłopskich zł - parking przy cmentarzu na ul. Jodłowej zł - skrzyżowanie ul. Jastrzębska Kolbego zł

7 - budowa chodnika ul. Czarnieckiego zł 8. Rada Dzielnicy Radlin II zł - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Radlińskie zł Chałupki - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ustronnej zł - wykonanie trwałej nawierzchni na ul. Gołębiej zł - utrwalenie powierzchni ul. M.C. Skłodowskiej zł w kierunku zbiegu z ul. Letnią - urządzenie miejsc postojowych dla samochodów zł w rejonie cmentarza Górny Radlin - nakładka asfaltowa na drogę prowadzącą do zł cmentarza Górny Radlin 9. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle zł - utwardzenie dróg miejskich, bocznej od ul zł Pszowskiej, wjazd pomiędzy numerami 112 i remont chodnika przy ul. Górniczej zł II. zmniejszenie zadań: - ulica zbiorcza Matuszczyka - 26 Marca - Rybnicka zł Marklowicka - remonty cząstkowe dróg i chodników zł 2) zwiększenia działu Gospodarka zł mieszkaniowa z przeznaczeniem na: - środki Rad Dzielnic zł 1. Rada Dzielnicy Radlin II - regulacja stanów prawnych dróg na terenie dzielnicy Radlin II wykup gruntów pod parking 3) zwiększenia działu Administracja publiczna - środki Rad Dzielnic z przeznaczeniem na wydatki administracyjno - biurowe zł zł zł 1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto 500 zł 2. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki 500 zł 3. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle 300 zł 4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka 500 zł 5. Rada Dzielnicy Stare Miasto 500 zł 6. Rada Dzielnicy Radlin II 500 zł 4) zwiększenia działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na: - środki Rad Dzielnic zł zł

8 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce zł - modernizacja zaplecza kuchennego OSP Kokoszyce zł 2.Rada Dzielnicy Zawada zł - wymiana drzwi wejściowych i schodów zł zewnętrznych OSP Zawada 5) zwiększenia działu Oświata i wychowanie zł - środki Rad Dzielnic zł 1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto zł - wykonanie bieżni oraz skoczni w SP Nr zł - zakup stołu pingpongowego dla Gimnazjum Nr zł - dofinansowanie przełożenia posadzki w Gimnazjum 500 zł Nr 2 2. Rada Dzielnicy Kokoszyce zł - pokrycie wydatków dla oświaty: Szkoła Podstawowa Nr 15 Przedszkole Nr zł zł 3. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle zł - remont i doposażenie salki do ćwiczeń korekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr zł 4. Rada Dzielnicy Zawada zł - wymiana okien w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr zł - zakup zjeżdżalni do ogródka środowiskowego zł 5. Rada Dzielnicy Wilchwy zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 chodnik wzdłuż Szkoły zł - remont boiska przy SP Nr zł - Zespół Szkolny Nr 1, Gimnazjum Nr 4 wymiana zł okien 6. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka zł - remont schodów Szkoła Podstawowa Nr 2, remont łazienek Przedszkole Nr zł - Szkoła Podstawowa Nr 3 - przebudowa basenu zł (projekt i studium wykonalności) 6) zmniejszenia działu Gospodarka zł komunalna i ochrona środowiska (per saldo) I. zmniejszenie zadań: - środki Rad Dzielnic zł 1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto zł 2. Rada Dzielnicy oś.xxx lecia, Piastów, Dąbrówki zł

9 3. Rada Dzielnicy Kokoszyce zł 4. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle zł 5. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka zł 6. Rada Dzielnicy Zawada zł 7. Rada Dzielnicy Stare Miasto zł 8. Rada Dzielnicy Wilchwy zł 9. Rada Dzielnicy Radlin II zł II. zwiększenie zadania: - uzupełnienie oświetlenia dróg, dobudowa punktów zł świetlnych 7) zwiększenia działu Kultura i ochrona zł dziedzictwa narodowego I. zwiększenie zadań: - środki Rad Dzielnic zł 1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto zł - działalność kulturalno -sportowa zł 2. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki 500 zł - dofinansowanie Biblioteki Publicznej filia Nr 13 na oś. XXX lecia, zakup materiałów papierniczych, 500 zł biurowych, książek 3. Rada Dzielnicy Kokoszyce zł - działalność kulturalna w dzielnicy zł 4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka zł - działalność kulturalno - oświatowa zł 5. Rada Dzielnicy Zawada zł - filia Biblioteki Miejskiej i Powiatowej - zakup książek - działalność kulturalno-oświatowa zł zł 6. Rada Dzielnicy Stare Miasto zł - działalność kulturalno - oświatowa zł 7. Rada Dzielnicy Wilchwy zł - działalność kulturalno - oświatowa zł 8. Rada Dzielnicy Radlin II zł - działalność kulturalno-oświatowa zł 9. Rada Dzielnicy Jedłownik 200 zł - organizacja festynu 200 zł 8) zwiększenie działu Kultura fizyczna zł i sport - środki Rad Dzielnic zł 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce zł

10 - opracowanie projektu na budowę boiska zł - zakup sprzętu sportowego zł 2. Rada Dzielnicy Zawada zł - Ludowy Zespół Sportowy remont pawilonu zł sportowego 3. Rada Dzielnicy Wilchwy zł - zagospodarowanie Balatonu zł 2) przeniesień wydatków między rozdziałami zł - zmniejszenie rozdz Urzędy gmin (miast zł i miast na prawach powiatu) z planu zabezpieczonego na: - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - koszty delegacji podróży służbowych z przeznaczeniem na zwiększenie: 1/ rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na pokrycie kosztów delegacji podróży służbowych radnych 2/ rozdz Pozostała działalność zł zł zł zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmniejszenie rozdz Pozostała działalność z planu przeznaczonego na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z przeznaczeniem na zwiększenie: 1/ rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dotyczącej przeprowadzenia szkolenia radnych Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego pt."funkcjonowanie 200 zł 200 zł związków międzygminnych - zmniejszenie rozdz Szkoły podstawowe z planu zabezpieczonego na: - zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - środki Rad Dzielnic 1. Rada Dzielnicy Wilchwy - Zespół Szkolny Nr 1 wymiana okien z przeznaczeniem na zwiększenie: 1/ rozdz Gimnazja - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokościach gwarantowanych ustawą dla pracowników gimnazjów zł zł zł zł zł zł zł

11 - środki Rad Dzielnic 1. Rada Dzielnicy Wilchwy - Gimnazjum Nr 4 modernizacja obwodów elektrycznych 2/ rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z dostosowaniem do art. 70 ust. 1 a ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na zabezpieczenie kwoty stanowiącej 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na sfinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - zmniejszenie rozdz Oczyszczanie miast i wsi z oszczędności na zadaniu zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich z przeznaczeniem na zwiększenie: 1/ rozdz Gospodarka odpadami na zakup worków oraz koszy ulicznych - zmniejszenie rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z zadania: konserwacja terenów zielonych z przeznaczeniem na zwiększenie: 1/ rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg na uzupełnienie oświetlenia dróg, dobudowa punktów świetlnych - zmniejszenie rozdz Pozostała działalność z zadań: - środki Rad Dzielnic 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce - budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych: Matki Teresy z Kalkuty, Marii Dąbrowskiej - formowanie drzew przy ul. Pałacowej 2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto - zabudowa lamp oświetlenia ulicznego przy ul. E.Orzeszkowej nr 4, Wyszyńskiego nr 37, Tysiąclecia 3. Rada Dzielnicy Radlin II - oświetlenie i doświetlenie ulic 4. Rada Dzielnicy Zawada - wycinka drzew zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

12 5. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka - oświetlenie ul. Cisowej, uzupełnienie w Dzielnicy 6. Rada Dzielnicy Wilchwy - oświetlenie ul. Kolbego, Jabłoniowa, Grodzisko, Turska pomiędzy nr c 7. Rada Dzielnicy Stare Miasto - wykonanie oświetlenia pomiędzy ul. Wiejską i Bogumińską - zakup sprzętu dla Służb Komunalnych Miasta z przeznaczeniem na: 1/ rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg - środki Rad Dzielnic 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce - budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych: ul. Matki Teresy z Kalkuty, Marii Dąbrowskiej 2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto - zabudowa lamp oświetlenia ulicznego przy ul. E.Orzeszkowej nr 4, Wyszyńskiego nr 37, Tysiąclecia 3. Rada Dzielnicy Radlin II - oświetlenie i doświetlenie ulic 4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka - realizacja oświetlenia ul. Cisowej i Nowej 5. Rada Dzielnicy Stare Miasto - realizacja oświetlenia pomiędzy ul. Bogumińską a ul. Wiejską 6. Rada Dzielnicy Wilchwy - oświetlenie ul. Kolbego, Jabłoniowa, Grodzisko, Turska (pomiędzy nr c) 2/ zwiększenie rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - środki Rad Dzielnic 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce - formowanie drzew przy ul. Pałacowej 2. Rada Dzielnicy Zawada - wycinka drzew zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

13 3/ zwiększenie rozdz Zakłady gospodarki komunalnej z przeznaczeniem na : dotację dla zakładu budżetowego Służby Komunalne Miasta na zakup sprzętu - dofinansowanie zakupu linii sortowniczej, pojemników typu dzwon oraz dwuhakowego dźwigu HDS - zakup kosiarki ramiennej - zakup przystawki frezującej do koparki "Case" zł zł zł zł 3) przeniesień wydatków między paragrafami zł III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2005 ROKU. Wykonanie dochodów i wydatków w układzie syntetycznym przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan roczny po zmianach na 2005 rok Wykonanie za I półrocze 2005 roku % wykon % udział w ogóln. kwocie wykon. budżetu A. DOCHODY OGÓŁEM ,7 100,0 1. Dochody własne - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1) podatek dochodowy od osób fizycznych 2) podatek dochodowy od osób prawnych ,4 44,3 42,8 84,5 63,6 23,0 21,4 1,6 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa - część równoważąca ,0 61,5 50,0 23,8 22,8 1,0 3. Dotacje celowe - na zadania własne ( 2030) - na zadania zlecone ( 2010, 6320) - na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310, 2320, 2330, 6610, 6620, 6630) ,1 58,6 51,0 40,0 10,8 1,3 7,2 2,2

14 Wyszczególnienie - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) Plan roczny po zmianach na 2005 rok Wykonanie za I półrocze 2005 roku % wykon 100,0 % udział w ogóln. kwocie wykon. budżetu 0,1 4. Dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł ( 2440, 2700, 2710, 6290) - Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu 1/organizacja spotkania pn:"polskie i Czeskie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej 2/Europejski Dzień Karwiny w Wodzisławiu Śląskim 3/Wspólna historia, ziemia, kultura jesteśmy razem (dz. 750, rozdz ) ,9 43,9 51,5 41,2 41,6 1,8 0,1 0,1 0,1 0,1 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz ) ,0 0,4 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz odpadów wielogabarytowych (dz. 900, rozdz ) ,0 0,1 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2004/2005." (dz. 854, rozdz ) ,0 0,1

15 Wyszczególnienie Plan roczny po zmianach na 2005 rok Wykonanie za I półrocze 2005 roku % wykon % udział w ogóln. kwocie wykon. budżetu - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II (dz. 900, rozdz ) ,0 1,2 - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego IV Wodzisławska Gala Taneczna - MIX 2005 r. (dz. 921, rozdz ) ,0 0,1 B. WYDATKI OGÓŁEM ,6 100,0 1.Wydatki bieżące - rezerwa ,4-89,9-2.Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne ,3 29,1 10,1 9,9 Zrealizowane w I półroczu br dochody w kwocie zł stanowią 53,7 % planu rocznego dochodów i zostały wykonane powyżej idealnego wskaźnika o 3,7 % zł.

16 STRUKTURA OSIĄGNIETYCH DOCHODÓW Dotacje celowe z budżetu państwa 11% Środki pozyskane z innych źródeł 2% Subwencja ogólna z budżetu państwa 24% Dochody własne 63% Dochody w łasne Dotacje celow e z budżetu państw a Subw encja ogólna z budżetu państw a Środki pozyskane z innych źródeł Wyszczególnienie Kwota Dochody własne Subwencja ogólna z budżetu państwa Dotacje celowe z budżetu państwa Środki pozyskane z innych źródeł

17 W okresie I półrocza br. dokonano: Spłaty zaciągniętych pożyczek 1.z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - budowa kanalizacji sanitarnej Miczurina - Gosława etap I i II dzielnica Kokoszyce - likwidacja pieców węglowych ul. Styczyńskiego 2,4,6, Apteczna 1,3, Jana 19, 21,23 - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej dzielnica Stare Miasto etap I zadanie 1 w Wodzisławiu Śląskim - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim etap I zadanie 2 ul. Powstańców - modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 2, 4, 6 w Wodzisławiu Śląskim - budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Karkoszka ul. Czyżowicka etap II - termomodernizacja budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 24, Rynek 22, 23, 24 etap I - likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Apteczna 24, Rynek 22, 23, 24 etap II 2/ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie: - modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II 3/ spłaty kredytu obrotowego z PKO BP SA o/rybnik na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2005 roku Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2005 rok Wolne środki z 2004 roku do dyspozycji w 2005 roku W okresie I półrocza br dokonano częściowego rozdysponowania wolnych środków z przeznaczeniem na: 1. realizację zadań inwestycyjnych na kwotę na kwotę na kwotę na kwotę to kwota to kwota to kwota w kwocie w kwocie zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

18 - dział 600, rozdz Drogi publiczne gminne 1/ przebudowę skrzyżowania ulic Daszyńskiego - Wałowa - Piłsudskiego - 26 Marca - Plac Gladbeck do postaci mini ronda 2/ modernizację drogi asfaltowej przy ul. Krótkiej - dział 700, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1/ nabycie gruntów od osób fizycznych - dział 900, rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg 1/ wykonanie oświetlenia wzdłuż ul. Nowej 2. realizację zadań bieżących - dział 600, rozdz Drogi publiczne gminne 1/ kanalizacja deszczowa - rowy - dział 700, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1/ remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Marklowickiej 17 2/ zamieszczenie ogłoszeń w prasie w związku z prowadzoną sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Miasta 3/ wykonanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej na odbiór zmodernizowanej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II - dział 800, rozdz Szkoły podstawowe 1/ realizacja w SP Nr 17 projektu "Dzieci Europy dla środowiska: przetwarzanie ponowne zastosowanie i tworzenie odpadów wtórnych - Program Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius - dział 801, rozdz Gimnazja 1/ realizacja w Gimnazjum Nr 2 zadania" Poznać... Dotknąć... Zobaczyć... Zasmakować... - stawiamy pierwsze kroki ku przyjaźni - Program Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius - dział 900, rozdz Gospodarka odpadami 1/ likwidację dzikich wysypisk znajdujących się na terenach miejskich - dział 900, rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg 1/ wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szybowej w Wodzisławiu Śląskim - Zawadzie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

19 - dział 900, rozdz Pozostała działalność 1/ zabezpieczenie istniejącego zalewiska "Sakandrzok" 2/ utrzymane zegarów przy ul. 26 Marca 3/ dotacja do komunikacji miejskiej IV. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH. w kwocie w kwocie w kwocie zł zł zł Plan dochodów własnych w kwocie zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości zł tj. 53,4 % planu rocznego, czyli o 3,4 % powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę zł. Wyszczególnienie Kwota Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe - udziały Wydział Finansowo - Budżetowy + odsetki od lokat Jednostki Budżetowe Urzędy Skarbowe DOCHODY WŁASNE W UKŁADZIE WYKONAWCÓW Jednostki Budżetow e 5% Urzędy Skarbow e 2% Wydział Finansow o - Budżetow y + odsetki od lokat 57% Ministerstw o Finansów i Urzędy Skarbow e 36% Ministerstw o Finansów i Urzędy Skarbow e Wydział Finansow o - Budżetow y + odsetki od lokat Jednostki Budżetow e Urzędy Skarbow e

20 W poszczególnych pozycjach dochodów własnych w układzie realizujących te dochody wykonanie przedstawia się następująco: w zł Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2005 rok za I półr.2005 r. wykon. OGÓŁEM: I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL wpływy z karty podatkowej odsetki podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych od osób fizycznych Odsetki od osób prawnych od osób fizycznych podatek od spadków i darowizn odsetki wpływy z opłaty skarbowej odsetki II. INNE URZĘDY SKARBOWE podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych od osób prawnych III. WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY Referat księgowości podatkowej podatek od nieruchomości - osoby prawne odsetki podatek od nieruchomości - osoby fizyczne odsetki podatek rolny - osoby prawne odsetki podatek rolny - osoby fizyczne odsetki

21 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2005 rok za I półr.2005 r. wykon podatek leśny - osoby prawne podatek leśny - osoby fizyczne podatek od środków transportowych - osoby prawne odsetki podatek od środków transportowych - osoby fizyczne odsetki podatek od posiadania psów - osoby fizycz odsetki wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty eksploatacyjnej (Cegielnia Marusze) wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górniczych węgla kamiennego odsetki wpływy do wyjaśnienia Referat księgowości budżetowej czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydział Ekologii ) wpływy z opłat za koncesje - IMiGK Kompania Węglowa - spłata ugody dotyczącej szkód górniczych/potok Kompania Węglowa - odsetki od ugody dotyczącej szkód górniczych/potok Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarząd dochody z najmu i dzierżawy: dzierżawa MHC, Jonatan III, Marko, Dom, Bomark, Bakoma, Roulex Polska dzierżawa Olszar, Krupa dzierżawa Mototechniki pozostałe dzierżawy zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej D O C H O D Y Nr IV/26/07 z dn. 25.01.2007 r. BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej D O C H O D Y Nr IV/26/07 z dn. 25.01.2007 r. BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej D O C H O D Y Nr IV/26/07 z dn. 25.01.2007 r. BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA 2007 ROK w zł. OGÓŁEM: 88 377 125 I. DOCHODY WŁASNE 58 782 485 1. UDZIAŁY

Bardziej szczegółowo

Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL. 1 034 500 1 190 494 115,1

Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL. 1 034 500 1 190 494 115,1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2005 ROK Załącznik Nr 1 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % w zł OGÓŁEM: 80 558 147 83 878 730 104,1 I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 Dział Rozdział Paragraf Wskaźnik% 6:5 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL. 1 205 000 996 064 82,7

Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL. 1 205 000 996 064 82,7 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2004 ROK Załącznik Nr 1 w zł OGÓŁEM: 78 941 864 78 347 174 99,2 I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL. 1 205 000 996 064 82,7 756 1. wpływy z karty podatkowej

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY Budżet Gminy Łęczna na 06 rok - DOCHODY Dział P L A N 06 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 00 6006 Drogi publiczne gminne 4 00 A DOCHODY BIEŻĄCE 4 00 Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo