I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU"

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego sierpień 2005 roku

2 I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU. Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok na sesji w dniu 28 grudnia 2004 roku w którym: - dochody stanowiły kwotę zł które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o zł tj. do wysokości zł i dotyczą: 1/ zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa (dz. 758) 2/ zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756) 3/ zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień 1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ( 2010) z czego na: - wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej (dz. 852) 2. na realizację własnych zadań bieżących gminy ( 2030) - sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 (dz. 801) - sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (dz. 801) - sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych (dz. 852) - dofinansowanie realizacji rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" (dz. 852) (per saldo) zmniejszenie zł zł zł zł zł zł zwiększenie zł zł zł zł zł

3 - pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczowa (dz. 854) 3. na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1) otrzymane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie zł zł zł a) na realizację zadań bieżących ( 2320) zł - remont chodnika przy ul. Górniczej zł (dz. 600) - remont chodnika przy ul. Armii Ludowej zł (dz. 600) - prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej na oś. XXX Lecia (dz. 854) zł - organizację V Międzynarodowego Festiwalu "Folklor bez granic." (dz. 921) zł b/ na realizację zadań inwestycyjnych ( 6620) zł - budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Wolności (dz. 600) zł - budowa chodnika przy ul. Czarnieckiego zł (dz. 600) 2) otrzymane z gminy na podstawie porozumień zł między jednostkami samorządu terytorialnego a) na realizację zadań bieżących (2310) zł - zorganizowanie dla ucznia zamieszkałego w Mszanie indywidualnego nauczania w roku szkolnym 2004/2005 (dz. 801) zł 4/ zwiększenia planu dochodów otrzymanych zł z funduszy celowych a) na realizację zadań bieżących ( 2440) zł 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" (dz. 854) zł zł

4 5/ wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej zł między jednostkami samorządu terytorialnego 1) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zł - dofinansowanie zadania "IV Wodzisławska Gala zł Taneczna "MIX 2005." (dz. 921) 6/ zwiększenia pozostałych dochodów zł w związku z: - likwidacją środków specjalnych w MZOPO zgodnie zł z ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703) (dz. 801, dz. 852, dz. 854) - aneksem do umowy użyczenia obiektu sportowego zawartej pomiędzy Gminą Wodzisław Śląski, a MKS "Odra" (dz. 926) zł - wydatki stanowiły kwotę zł które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o zł tj. do wysokości i dotyczyły: zł 1/ zwiększenia wydatków z dotacji z budżetu państwa realizowanych na podstawie porozumień, funduszy celowych 2/ zwiększenia wydatków z tytułu wpływów z pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury 3/ zwiększenia wydatków pochodzących z wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na: - zadania w zakresie oświaty w związku z likwidacją środków specjalnych w MZOPO - opłatę należności za reklamę Miasta Wodzisławia Śląskiego, w związku z aneksem do umowy użyczenia obiektu sportowego 4/ zwiększenia wydatków pochodzących z pożyczki WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: "Modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz termomodernizacją sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej Nr 38-40, 42-44,46-48, 50-52, 54-56, (per saldo) zł zł zł zł zł zł

5 5/ zwiększenia wydatków z wolnych środków zł 6/ zmniejszenia wydatków w oświecie z zadania: opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz w szkołach podstawowych zł - przychody stanowiły kwotę zł i w toku wykonywania budżetu zmniejszyły się zł tj.do wysokości zł i dotyczyły: 1/ wolnych środków zł 2/ pożyczki pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu zł Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania: "Modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej nr 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, / obniżenia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zł - rozchody stanowiły kwotę zł i w toku wykonywania budżetu zmniejszyły się zł tj. do wysokości zł i dotyczyły: 1/ nie wykorzystanego kredytu zaciągniętego w 2004 roku w zakresie przewidywanego niezrealizowania planu dochodów zł II. ZMIANY, KTÓRE NIE SPOWODOWAŁY ZMIAN OGÓLNEJ KWOTY PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. dotyczą: 1) przeniesień wydatków między działami zł 1/ zwiększenie działu Transport i łączność zł (per saldo) I. zwiększenie zadań: - środki Rad Dzielnic zł 1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto zł

6 - dalszy remont drogi na oś. Przyjaźni zł - remont chodnika przy ul. 26 Marca nr zł - dalsza kontynuacja miejsc postojowych ul zł Wyszyńskiego - wykonanie zatok postojowych przy ul. Prusa zł obok Przedszkola - wykonanie zatok postojowych przy PCK obok zł Przedszkola 2. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki zł - wykonanie dywanika asfaltowego drogi dojazdowej zł od placu przy sklepie SPAR do Przedszkola Nr 8 na oś. XXX lecia - remont chodnika od posesji nr 24 przy ul. Leszka zł do Przychodni Nr 10 na oś. Piastów 3. Rada Dzielnicy Kokoszyce zł - modernizacja dróg gminnych ul. Spacerowa, zł ul. boczna Młodzieżowa, ul. Gagarina, ul. Zdrojowa 4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka zł - dywanik asfaltowy w ul. Tęczowej zł - budowa chodnika i kanalizacji deszczowej zł przy ul. Wolności 5. Rada Dzielnicy Zawada zł - remont ul. bocznej Szybowej zł - remont ul. E. Plater zł 6. Rada Dzielnicy Stare Miasto zł - ul. Podgórna - przekładka trylinki zł - ul. Stroma - przekładka trylinki zł - ul. Cicha - boczna (odwodnienie oraz ułożenie zł nawierzchni asfaltowej) 7. Rada Dzielnicy Wilchwy zł - remont chodnika - zadanie wspólne z SM "Marcel" zł - remont chodnika na ul. Jastrzębskiej zł - remont chodnika ul. Teligi zł - remont chodnika ul. Ładna-krawężniki wzdłuż zł progów - remont drogi ul. boczna Czarnieckiego (Skalna) zł - remont drogi ul. M.Kolbego zł - remont drogi ul. Świerkowa zł - ul. boczna Jastrzębska zł - próg spowalniający ul.batalionów Chłopskich zł - parking przy cmentarzu na ul. Jodłowej zł - skrzyżowanie ul. Jastrzębska Kolbego zł

7 - budowa chodnika ul. Czarnieckiego zł 8. Rada Dzielnicy Radlin II zł - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Radlińskie zł Chałupki - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ustronnej zł - wykonanie trwałej nawierzchni na ul. Gołębiej zł - utrwalenie powierzchni ul. M.C. Skłodowskiej zł w kierunku zbiegu z ul. Letnią - urządzenie miejsc postojowych dla samochodów zł w rejonie cmentarza Górny Radlin - nakładka asfaltowa na drogę prowadzącą do zł cmentarza Górny Radlin 9. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle zł - utwardzenie dróg miejskich, bocznej od ul zł Pszowskiej, wjazd pomiędzy numerami 112 i remont chodnika przy ul. Górniczej zł II. zmniejszenie zadań: - ulica zbiorcza Matuszczyka - 26 Marca - Rybnicka zł Marklowicka - remonty cząstkowe dróg i chodników zł 2) zwiększenia działu Gospodarka zł mieszkaniowa z przeznaczeniem na: - środki Rad Dzielnic zł 1. Rada Dzielnicy Radlin II - regulacja stanów prawnych dróg na terenie dzielnicy Radlin II wykup gruntów pod parking 3) zwiększenia działu Administracja publiczna - środki Rad Dzielnic z przeznaczeniem na wydatki administracyjno - biurowe zł zł zł 1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto 500 zł 2. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki 500 zł 3. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle 300 zł 4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka 500 zł 5. Rada Dzielnicy Stare Miasto 500 zł 6. Rada Dzielnicy Radlin II 500 zł 4) zwiększenia działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na: - środki Rad Dzielnic zł zł

8 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce zł - modernizacja zaplecza kuchennego OSP Kokoszyce zł 2.Rada Dzielnicy Zawada zł - wymiana drzwi wejściowych i schodów zł zewnętrznych OSP Zawada 5) zwiększenia działu Oświata i wychowanie zł - środki Rad Dzielnic zł 1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto zł - wykonanie bieżni oraz skoczni w SP Nr zł - zakup stołu pingpongowego dla Gimnazjum Nr zł - dofinansowanie przełożenia posadzki w Gimnazjum 500 zł Nr 2 2. Rada Dzielnicy Kokoszyce zł - pokrycie wydatków dla oświaty: Szkoła Podstawowa Nr 15 Przedszkole Nr zł zł 3. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle zł - remont i doposażenie salki do ćwiczeń korekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr zł 4. Rada Dzielnicy Zawada zł - wymiana okien w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr zł - zakup zjeżdżalni do ogródka środowiskowego zł 5. Rada Dzielnicy Wilchwy zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 chodnik wzdłuż Szkoły zł - remont boiska przy SP Nr zł - Zespół Szkolny Nr 1, Gimnazjum Nr 4 wymiana zł okien 6. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka zł - remont schodów Szkoła Podstawowa Nr 2, remont łazienek Przedszkole Nr zł - Szkoła Podstawowa Nr 3 - przebudowa basenu zł (projekt i studium wykonalności) 6) zmniejszenia działu Gospodarka zł komunalna i ochrona środowiska (per saldo) I. zmniejszenie zadań: - środki Rad Dzielnic zł 1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto zł 2. Rada Dzielnicy oś.xxx lecia, Piastów, Dąbrówki zł

9 3. Rada Dzielnicy Kokoszyce zł 4. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle zł 5. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka zł 6. Rada Dzielnicy Zawada zł 7. Rada Dzielnicy Stare Miasto zł 8. Rada Dzielnicy Wilchwy zł 9. Rada Dzielnicy Radlin II zł II. zwiększenie zadania: - uzupełnienie oświetlenia dróg, dobudowa punktów zł świetlnych 7) zwiększenia działu Kultura i ochrona zł dziedzictwa narodowego I. zwiększenie zadań: - środki Rad Dzielnic zł 1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto zł - działalność kulturalno -sportowa zł 2. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki 500 zł - dofinansowanie Biblioteki Publicznej filia Nr 13 na oś. XXX lecia, zakup materiałów papierniczych, 500 zł biurowych, książek 3. Rada Dzielnicy Kokoszyce zł - działalność kulturalna w dzielnicy zł 4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka zł - działalność kulturalno - oświatowa zł 5. Rada Dzielnicy Zawada zł - filia Biblioteki Miejskiej i Powiatowej - zakup książek - działalność kulturalno-oświatowa zł zł 6. Rada Dzielnicy Stare Miasto zł - działalność kulturalno - oświatowa zł 7. Rada Dzielnicy Wilchwy zł - działalność kulturalno - oświatowa zł 8. Rada Dzielnicy Radlin II zł - działalność kulturalno-oświatowa zł 9. Rada Dzielnicy Jedłownik 200 zł - organizacja festynu 200 zł 8) zwiększenie działu Kultura fizyczna zł i sport - środki Rad Dzielnic zł 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce zł

10 - opracowanie projektu na budowę boiska zł - zakup sprzętu sportowego zł 2. Rada Dzielnicy Zawada zł - Ludowy Zespół Sportowy remont pawilonu zł sportowego 3. Rada Dzielnicy Wilchwy zł - zagospodarowanie Balatonu zł 2) przeniesień wydatków między rozdziałami zł - zmniejszenie rozdz Urzędy gmin (miast zł i miast na prawach powiatu) z planu zabezpieczonego na: - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - koszty delegacji podróży służbowych z przeznaczeniem na zwiększenie: 1/ rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na pokrycie kosztów delegacji podróży służbowych radnych 2/ rozdz Pozostała działalność zł zł zł zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmniejszenie rozdz Pozostała działalność z planu przeznaczonego na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z przeznaczeniem na zwiększenie: 1/ rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dotyczącej przeprowadzenia szkolenia radnych Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego pt."funkcjonowanie 200 zł 200 zł związków międzygminnych - zmniejszenie rozdz Szkoły podstawowe z planu zabezpieczonego na: - zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - środki Rad Dzielnic 1. Rada Dzielnicy Wilchwy - Zespół Szkolny Nr 1 wymiana okien z przeznaczeniem na zwiększenie: 1/ rozdz Gimnazja - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokościach gwarantowanych ustawą dla pracowników gimnazjów zł zł zł zł zł zł zł

11 - środki Rad Dzielnic 1. Rada Dzielnicy Wilchwy - Gimnazjum Nr 4 modernizacja obwodów elektrycznych 2/ rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z dostosowaniem do art. 70 ust. 1 a ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na zabezpieczenie kwoty stanowiącej 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na sfinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - zmniejszenie rozdz Oczyszczanie miast i wsi z oszczędności na zadaniu zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich z przeznaczeniem na zwiększenie: 1/ rozdz Gospodarka odpadami na zakup worków oraz koszy ulicznych - zmniejszenie rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z zadania: konserwacja terenów zielonych z przeznaczeniem na zwiększenie: 1/ rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg na uzupełnienie oświetlenia dróg, dobudowa punktów świetlnych - zmniejszenie rozdz Pozostała działalność z zadań: - środki Rad Dzielnic 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce - budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych: Matki Teresy z Kalkuty, Marii Dąbrowskiej - formowanie drzew przy ul. Pałacowej 2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto - zabudowa lamp oświetlenia ulicznego przy ul. E.Orzeszkowej nr 4, Wyszyńskiego nr 37, Tysiąclecia 3. Rada Dzielnicy Radlin II - oświetlenie i doświetlenie ulic 4. Rada Dzielnicy Zawada - wycinka drzew zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

12 5. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka - oświetlenie ul. Cisowej, uzupełnienie w Dzielnicy 6. Rada Dzielnicy Wilchwy - oświetlenie ul. Kolbego, Jabłoniowa, Grodzisko, Turska pomiędzy nr c 7. Rada Dzielnicy Stare Miasto - wykonanie oświetlenia pomiędzy ul. Wiejską i Bogumińską - zakup sprzętu dla Służb Komunalnych Miasta z przeznaczeniem na: 1/ rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg - środki Rad Dzielnic 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce - budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych: ul. Matki Teresy z Kalkuty, Marii Dąbrowskiej 2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto - zabudowa lamp oświetlenia ulicznego przy ul. E.Orzeszkowej nr 4, Wyszyńskiego nr 37, Tysiąclecia 3. Rada Dzielnicy Radlin II - oświetlenie i doświetlenie ulic 4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka - realizacja oświetlenia ul. Cisowej i Nowej 5. Rada Dzielnicy Stare Miasto - realizacja oświetlenia pomiędzy ul. Bogumińską a ul. Wiejską 6. Rada Dzielnicy Wilchwy - oświetlenie ul. Kolbego, Jabłoniowa, Grodzisko, Turska (pomiędzy nr c) 2/ zwiększenie rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - środki Rad Dzielnic 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce - formowanie drzew przy ul. Pałacowej 2. Rada Dzielnicy Zawada - wycinka drzew zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

13 3/ zwiększenie rozdz Zakłady gospodarki komunalnej z przeznaczeniem na : dotację dla zakładu budżetowego Służby Komunalne Miasta na zakup sprzętu - dofinansowanie zakupu linii sortowniczej, pojemników typu dzwon oraz dwuhakowego dźwigu HDS - zakup kosiarki ramiennej - zakup przystawki frezującej do koparki "Case" zł zł zł zł 3) przeniesień wydatków między paragrafami zł III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2005 ROKU. Wykonanie dochodów i wydatków w układzie syntetycznym przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan roczny po zmianach na 2005 rok Wykonanie za I półrocze 2005 roku % wykon % udział w ogóln. kwocie wykon. budżetu A. DOCHODY OGÓŁEM ,7 100,0 1. Dochody własne - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1) podatek dochodowy od osób fizycznych 2) podatek dochodowy od osób prawnych ,4 44,3 42,8 84,5 63,6 23,0 21,4 1,6 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa - część równoważąca ,0 61,5 50,0 23,8 22,8 1,0 3. Dotacje celowe - na zadania własne ( 2030) - na zadania zlecone ( 2010, 6320) - na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310, 2320, 2330, 6610, 6620, 6630) ,1 58,6 51,0 40,0 10,8 1,3 7,2 2,2

14 Wyszczególnienie - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) Plan roczny po zmianach na 2005 rok Wykonanie za I półrocze 2005 roku % wykon 100,0 % udział w ogóln. kwocie wykon. budżetu 0,1 4. Dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł ( 2440, 2700, 2710, 6290) - Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu 1/organizacja spotkania pn:"polskie i Czeskie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej 2/Europejski Dzień Karwiny w Wodzisławiu Śląskim 3/Wspólna historia, ziemia, kultura jesteśmy razem (dz. 750, rozdz ) ,9 43,9 51,5 41,2 41,6 1,8 0,1 0,1 0,1 0,1 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz ) ,0 0,4 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz odpadów wielogabarytowych (dz. 900, rozdz ) ,0 0,1 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2004/2005." (dz. 854, rozdz ) ,0 0,1

15 Wyszczególnienie Plan roczny po zmianach na 2005 rok Wykonanie za I półrocze 2005 roku % wykon % udział w ogóln. kwocie wykon. budżetu - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II (dz. 900, rozdz ) ,0 1,2 - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego IV Wodzisławska Gala Taneczna - MIX 2005 r. (dz. 921, rozdz ) ,0 0,1 B. WYDATKI OGÓŁEM ,6 100,0 1.Wydatki bieżące - rezerwa ,4-89,9-2.Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne ,3 29,1 10,1 9,9 Zrealizowane w I półroczu br dochody w kwocie zł stanowią 53,7 % planu rocznego dochodów i zostały wykonane powyżej idealnego wskaźnika o 3,7 % zł.

16 STRUKTURA OSIĄGNIETYCH DOCHODÓW Dotacje celowe z budżetu państwa 11% Środki pozyskane z innych źródeł 2% Subwencja ogólna z budżetu państwa 24% Dochody własne 63% Dochody w łasne Dotacje celow e z budżetu państw a Subw encja ogólna z budżetu państw a Środki pozyskane z innych źródeł Wyszczególnienie Kwota Dochody własne Subwencja ogólna z budżetu państwa Dotacje celowe z budżetu państwa Środki pozyskane z innych źródeł

17 W okresie I półrocza br. dokonano: Spłaty zaciągniętych pożyczek 1.z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - budowa kanalizacji sanitarnej Miczurina - Gosława etap I i II dzielnica Kokoszyce - likwidacja pieców węglowych ul. Styczyńskiego 2,4,6, Apteczna 1,3, Jana 19, 21,23 - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej dzielnica Stare Miasto etap I zadanie 1 w Wodzisławiu Śląskim - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim etap I zadanie 2 ul. Powstańców - modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 2, 4, 6 w Wodzisławiu Śląskim - budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Karkoszka ul. Czyżowicka etap II - termomodernizacja budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 24, Rynek 22, 23, 24 etap I - likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Apteczna 24, Rynek 22, 23, 24 etap II 2/ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie: - modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II 3/ spłaty kredytu obrotowego z PKO BP SA o/rybnik na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2005 roku Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2005 rok Wolne środki z 2004 roku do dyspozycji w 2005 roku W okresie I półrocza br dokonano częściowego rozdysponowania wolnych środków z przeznaczeniem na: 1. realizację zadań inwestycyjnych na kwotę na kwotę na kwotę na kwotę to kwota to kwota to kwota w kwocie w kwocie zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

18 - dział 600, rozdz Drogi publiczne gminne 1/ przebudowę skrzyżowania ulic Daszyńskiego - Wałowa - Piłsudskiego - 26 Marca - Plac Gladbeck do postaci mini ronda 2/ modernizację drogi asfaltowej przy ul. Krótkiej - dział 700, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1/ nabycie gruntów od osób fizycznych - dział 900, rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg 1/ wykonanie oświetlenia wzdłuż ul. Nowej 2. realizację zadań bieżących - dział 600, rozdz Drogi publiczne gminne 1/ kanalizacja deszczowa - rowy - dział 700, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1/ remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Marklowickiej 17 2/ zamieszczenie ogłoszeń w prasie w związku z prowadzoną sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Miasta 3/ wykonanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej na odbiór zmodernizowanej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II - dział 800, rozdz Szkoły podstawowe 1/ realizacja w SP Nr 17 projektu "Dzieci Europy dla środowiska: przetwarzanie ponowne zastosowanie i tworzenie odpadów wtórnych - Program Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius - dział 801, rozdz Gimnazja 1/ realizacja w Gimnazjum Nr 2 zadania" Poznać... Dotknąć... Zobaczyć... Zasmakować... - stawiamy pierwsze kroki ku przyjaźni - Program Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius - dział 900, rozdz Gospodarka odpadami 1/ likwidację dzikich wysypisk znajdujących się na terenach miejskich - dział 900, rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg 1/ wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szybowej w Wodzisławiu Śląskim - Zawadzie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

19 - dział 900, rozdz Pozostała działalność 1/ zabezpieczenie istniejącego zalewiska "Sakandrzok" 2/ utrzymane zegarów przy ul. 26 Marca 3/ dotacja do komunikacji miejskiej IV. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH. w kwocie w kwocie w kwocie zł zł zł Plan dochodów własnych w kwocie zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości zł tj. 53,4 % planu rocznego, czyli o 3,4 % powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę zł. Wyszczególnienie Kwota Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe - udziały Wydział Finansowo - Budżetowy + odsetki od lokat Jednostki Budżetowe Urzędy Skarbowe DOCHODY WŁASNE W UKŁADZIE WYKONAWCÓW Jednostki Budżetow e 5% Urzędy Skarbow e 2% Wydział Finansow o - Budżetow y + odsetki od lokat 57% Ministerstw o Finansów i Urzędy Skarbow e 36% Ministerstw o Finansów i Urzędy Skarbow e Wydział Finansow o - Budżetow y + odsetki od lokat Jednostki Budżetow e Urzędy Skarbow e

20 W poszczególnych pozycjach dochodów własnych w układzie realizujących te dochody wykonanie przedstawia się następująco: w zł Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2005 rok za I półr.2005 r. wykon. OGÓŁEM: I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL wpływy z karty podatkowej odsetki podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych od osób fizycznych Odsetki od osób prawnych od osób fizycznych podatek od spadków i darowizn odsetki wpływy z opłaty skarbowej odsetki II. INNE URZĘDY SKARBOWE podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych od osób prawnych III. WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY Referat księgowości podatkowej podatek od nieruchomości - osoby prawne odsetki podatek od nieruchomości - osoby fizyczne odsetki podatek rolny - osoby prawne odsetki podatek rolny - osoby fizyczne odsetki

21 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % na 2005 rok za I półr.2005 r. wykon podatek leśny - osoby prawne podatek leśny - osoby fizyczne podatek od środków transportowych - osoby prawne odsetki podatek od środków transportowych - osoby fizyczne odsetki podatek od posiadania psów - osoby fizycz odsetki wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty eksploatacyjnej (Cegielnia Marusze) wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górniczych węgla kamiennego odsetki wpływy do wyjaśnienia Referat księgowości budżetowej czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydział Ekologii ) wpływy z opłat za koncesje - IMiGK Kompania Węglowa - spłata ugody dotyczącej szkód górniczych/potok Kompania Węglowa - odsetki od ugody dotyczącej szkód górniczych/potok Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarząd dochody z najmu i dzierżawy: dzierżawa MHC, Jonatan III, Marko, Dom, Bomark, Bakoma, Roulex Polska dzierżawa Olszar, Krupa dzierżawa Mototechniki pozostałe dzierżawy zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej D O C H O D Y Nr IV/26/07 z dn. 25.01.2007 r. BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej D O C H O D Y Nr IV/26/07 z dn. 25.01.2007 r. BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej D O C H O D Y Nr IV/26/07 z dn. 25.01.2007 r. BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA 2007 ROK w zł. OGÓŁEM: 88 377 125 I. DOCHODY WŁASNE 58 782 485 1. UDZIAŁY

Bardziej szczegółowo

Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL. 1 034 500 1 190 494 115,1

Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL. 1 034 500 1 190 494 115,1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2005 ROK Załącznik Nr 1 Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % w zł OGÓŁEM: 80 558 147 83 878 730 104,1 I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL. 1 205 000 996 064 82,7

Dział Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL. 1 205 000 996 064 82,7 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2004 ROK Załącznik Nr 1 w zł OGÓŁEM: 78 941 864 78 347 174 99,2 I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL. 1 205 000 996 064 82,7 756 1. wpływy z karty podatkowej

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r.

P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. Zał. nr 1 P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. dz. rozdz. Treść Plan Uwagi 1 2 3 4 5 6 1 Urząd Miejski 41.496.453,00 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 883,17 612 883,17 100,00% 670 883,17 644 690,44

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 9 lutego 2007r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo 3 000 - wpływy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XII/89/11 RADY GMINY W CEKCYNIE z dnia 28 grudnia 2011r. DOCHODY BUDŻETOWE Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Budżet dz. rozdz. na 2012

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1092 Nr 258/05 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo