REGULAMIN OGÓLNY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA STOPNIE UCZNIOWSKIE I MISTRZOWSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OGÓLNY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA STOPNIE UCZNIOWSKIE I MISTRZOWSKIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN OGÓLNY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA STOPNIE UCZNIOWSKIE I MISTRZOWSKIE I. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Nadawanie stpni uczniwskich kyu w IMAF Plska dbywa się na pdstawie egzaminów przeprwadzanych przez licencjnwanych egzaminatrów, zarejestrwanych w IMAF Plska. Ptwierdzeniem zdaneg egzaminu i uzyskaneg stpnia jest ficjalny certyfikat IMAF Plska raz dknany przez egzaminatra wpis w IMAF Bud Pass. Egzamin udkumentwany jest na dpwiednim prtkle, który przesłany pwinien zstad d Sekretariatu IMAF Plska nie później niż dwa tygdnie d daty egzaminu. Dzieci d 13 rku życia zdają egzamin na stpnie kyu według drębnych wymaga egzaminacyjnych (stpnie dziecięce z belkami). Osby pwyżej 13 lat zdają egzamin według pdstawwych wymaga egzaminacyjnych, na pełny stpie. D egzaminu mżna przystąpid nie częściej jak raz na pół rku, przy systematycznym udziale w treningach. Organizatr egzaminów uczniwskich zamawia ptrzebną ilśd egzemplarzy certyfikatów in blanc, które zstaną niedpłatnie przesłane lub przekazane przez Sekretariat IMAF Plska. Certyfikaty IMAF Plska psiadają numerację pdlegającą ewidencji. Egzaminy mistrzwskie na stpnie 1-3 dan przeprwadzane będą raz w rku przez pwłaną w tym celu Kmisję Egzaminacyjną Dan. Kmisję pwłuje Krajwa Kmisja Egzaminacyjna. Przewdniczącym pwłanej Kmisji będzie jeden z człnków Krajwej Kmisji Egzaminacyjnej raz dwaj Egzaminatrzy Krajwi. Osba, która zdała egzamin dan pdlega rejestracji w IMAF Eurpe i trzymuje ficjalny certyfikat IMAF Eurpe raz dknany przez Przewdnicząceg Kmisji Egzaminacyjnej Dan wpis w IMAF Bud Pass. Zgłszenia kandydatów d egzaminów mistrzwskich przed Kmisją Egzaminacyjną Dan pwinny wpłynąd d Sekretariatu IMAF Plska na dpwiednich frmularzach wraz z załącznikami najpóźniej na 1 miesiąc przed datą zaplanwaneg egzaminu. Zgłszenia przystąpienie d egzaminów na wyższe stpnie 4-5 Dan, które dbywają się przed Kmisją IMAF Eurpe pwinny wpłynąd na dpwiednich frmularzach wraz z załącznikami d Strna 1

2 Sekretariatu IMAF Plska w celu złżenia dpwiednieg wnisku przez Dyrektra Techniczneg d władz IMAF Eurpe i ustalenia daty raz miejsca egzaminu. Knieczne dkumenty: zgłszenie d egzaminu (wersja plska) zgłszenie d egzaminu (wersja angielska) wnisek przeprwadzenie egzaminu (wersja angielska; tylk pierwsza częśd frmularza) CV w języku angielskim (tylk w przedmicie sztuk walki i kariery bud ) kserkpia statnieg dyplmu zdjęcie legitymacyjne W celu pdnszenia pzimu i standardu wyszklenia uczniwie pwyżej 6 kyu i 13 rku życia pwinni brad udział w rganizwanych przez krajwy ddział IMAF ficjalnych szkleniach, gdzie jeden ze stałych punktów zajęd stanwid będą wymagania egzaminacyjne. Zaleca się, aby uczniwie zaawanswani (3-1 kyu) byli egzaminwani przez egzaminatra zewnętrzneg pdczas ficjalnych egzaminów Federacji rganizwanych na zakczenie daneg szklenia. Egzaminy dbywad się będą dwa razy w rku, w wyznacznych terminach. Wymagania raz zakres egzaminów na pszczególne stpnie znajdują się w regulaminach szczegółwych kyu (sbn dla sób pwyżej i pniżej 13 rku życia) i dan. II. EGZAMINATORZY IMAF POLSKA Kategrie egzaminatrów: Egzaminatr Klubwy, Egzaminatr Krajwy. Egzaminatrem Klubwym mże zstad instruktr / trener, p ukczeniu 21 rku życia, psiadający stpie minimum I dan zarejestrwany w IMAF Eurpe, który złży wnisek d Krajwej Kmisji Egzaminacyjnej wraz z dkumentacją ptwierdzającą uprawnienia instruktrskie / trenerskie. Egzaminatrzy Klubwi Karate D Shtkan mgą przeprwadzad egzaminy na stpnie 9-4 kyu. Egzaminatrzy Klubwi Ju Jitsu mgą przeprwadzad egzaminy na stpnie 6-2 kyu. Egzaminatrem Krajwym mże zstad instruktr / trener, p ukczeniu 30 rku życia, psiadający stpie minimum III dan zarejestrwany w IMAF Eurpe, który złży wnisek d Krajwej Kmisji Egzaminacyjnej wraz z dkumentacją ptwierdzającą uprawnienia instruktrskie / trenerskie. Egzaminatr Krajwy egzaminuje na pszczególne stpnie kyu w danym stylu, pnadt mże zstad pwłany d Kmisji Egzaminacyjnej DAN. Strna 2

3 P rzpatrzeniu wnisku przez Krajwą Kmisję Egzaminacyjną, egzaminatr trzymuje pisemną decyzję zatwierdzną przez Prezydenta IMAF Plska. Ptwierdzeniem nabytych uprawnie jest również wpis i aktualna wklejka w IMAF Bud Pass, wydawana c rku p płaceniu płaty manipulacyjnej - 20 zł. Wykazy egzaminatrów daneg stylu z licencją i kategrią na dany rk będą publikwane na strnie IMAF Plska. Egzaminatrów bwiązują zasady i prcedury ustalne przez Krajwą Kmisję Egzaminacyjną. Nieprzestrzeganie ich mże dprwadzid d pzbawienia uprawnie. Wszelkie dstępstwa d przyjętych zasad w zakresie przeprwadzanych egzaminów wymagają wcześniejszeg uzgdnienia z Krajwą Kmisją Egzaminacyjną. Zgłszenia kandydatów na egzaminatrów pwinny wpłynąd d Sekretariatu IMAF Plska na prawidłw wypełninym frmularzu wraz z załącznikami. III. ROZLICZENIA Rzliczenie egzaminów uczniwskich następuje w Klubie - rganizatrze egzaminów. Ostatecznie t rganizatr egzaminów decyduje wyskści płat egzaminacyjnych raz wyskści ryczałtu dla egzaminatra, zgdnie z widełkami wskazanymi w załączniku nr 5. Rzliczenie egzaminów rganizwanych przez Krajwą Kmisję Egzaminacyjną następuje w ramach IMAF Plska. Klub lub egzaminatr dknuje wpłaty na rachunek bankwy IMAF Plska płat egzaminacyjnych wg stawek ustalnych dla daneg stylu, w wyskści wynikającej z przesłaneg d Sekretariatu IMAF Plska prtkłu, tytułem: Egzamin data egzaminu, miejsce egzaminu, nazwisk egzaminatra. Wyskśd sugerwanych płat egzaminacyjnych raz stawek dla IMAF Plska wskazane zstały w załącznikach nr 1-3. IV. WERYFIKACJA STOPNI KYU UZYSKANYCH POZA FEDERACJĄ Uczniwie psiadający stpnie kyu uzyskane w innych rganizacjach szklących w tym samym stylu c IMAF Plska, mgą zstad dpuszczeni d egzaminu na klejny stpie p udkumentwaniu aktualneg stpnia raz uczestniczeniu przez minimum 4 miesiące w systemie szklenia przyjętym przez IMAF Plska. Egzaminatr zbwiązany jest dstarczyd d Sekretariatu IMAF Plska wraz z prtkłem egzaminu kserkpię statnieg certyfikatu takiej sby. Przystępując d egzaminu na Strna 3

4 klejny stpie kyu, ale p raz pierwszy w IMAF Plska nie ma kniecznści weryfikacji wcześniejszych stpni. Uczniwie chcący uzyskad w IMAF Plska nstryfikację (uznanie) aktualnie psiadaneg stpnia kyu, zdbyteg w innej rganizacji, przekazują d Sekretariatu IMAF Plska, za pśrednictwem swjeg instruktra klubweg, certyfikat z aktualnie psiadanym stpniem kyu (listwnie kserkpia lub pczta skan) raz dknują płaty nstryfikacyjnej na rachunek bankwy Federacji, zgdnie ze stawkami z załącznika nr 3. V. WERYFIKACJA STOPNI DAN UZYSKANYCH POZA FEDERACJĄ I EGZAMINOWANIE Mistrzwie psiadający stpnie dan uzyskane w innych rganizacjach szklących w tym samym stylu c IMAF Plska, mgą zstad dpuszczeni d egzaminu na klejny stpie (najwyżej d 3 dan włącznie) p uprzednim przesłaniu d Sekretariatu IMAF Plska (na minimum 3 miesiące przed planwanym terminem egzaminu) deklaracji przystąpienia d egzaminu wraz z dkumentacją pświadczającą aktualny stpie. Warunkiem dpuszczenia d egzaminu jest również spełnienie kryterium: kresu czekiwania pmiędzy klejnymi egzaminami, wieku i człnkstwa w IMAF Plska, zgdnie ze szczegółwymi wymgami egzaminacyjnymi. Z weryfikacją dtychczasweg stpnia mistrzwskieg przy przystępwaniu d egzaminu nie wiążą się żadne ddatkwe płaty. W przypadku sób chcących przystąpid d egzaminu na stpnie 4 dan i wyższe, knieczna jest wcześniejsza nstryfikacja przez Federację aktualnie psiadaneg stpnia. Mistrzwie chcący dknad nstryfikacji (ficjalneg uznania) aktualnie psiadaneg stpnia dan raz zstad zarejestrwanymi Człnkami Federacji przesyłają d Sekretariatu IMAF Plska wnisek nstryfikację wraz z dkumentacją pświadczającą aktualny stpie raz dknują wpłaty na rachunek bankwy IMAF Plska (tytułem: Nstryfikacja Imię Nazwisk), zgdnie z załącznikiem nr 4. W przypadku nstryfikacji w IMAF Eurpe płata ta przekazywana jest przez IMAF Plska wraz z trzymaną dkumentacją d IMAF Eurpe (pdana kwta stanwi płatę za wydanie certyfikatu przez IMAF Eurpe raz pkrywa kszty przewalutwania, przelewu bankweg, przesyłki pcztwej). Uwaga! Nstryfikacja w IMAF Eurpe dknywana jest na Zebraniu Zarządu IMAFE, p knsultacji z właściwymi rganami stylwymi, stąd prcedura nstryfikacyjna mże trwad dłuższy czas. Strna 4

5 Dkumenty, jakie muszą zstad złżne d Sekretariatu IMAF Plska przed przystąpieniem d egzaminu mistrzwskieg lub jak wnisek nstryfikację stpnia mistrzwskieg dstępne są na strnie internetwej Federacji. Opłaty egzaminacyjne d IMAF Plska: kyu 10 zł 9-4 kyu 20 zł 3-1 kyu 40 zł Załącznik nr 1 OPŁATY EGZAMINACYJNE KYU KARATE DO SHOTOKAN Sugerwane stawki płat egzaminacyjnych: kyu 30 zł 9-4 kyu 50 zł 3-1 kyu 80 zł Załącznik nr 2 OPŁATY EGZAMINACYJNE KYU JU JITSU Opłaty egzaminacyjne d IMAF Plska: kyu 10 zł 6-4 kyu 20 zł 3-1 kyu 40 zł Sugerwane stawki płat egzaminacyjnych: kyu 30 zł 6-4 kyu 50 zł 3-1 kyu 80 zł Załącznik nr 3 OPŁATY ZA NOSTRYFIKACJĘ STOPNIA KYU (KARATE I JU JITSU) W IMAF POLSKA 30 zł stpnie dziecięce ( belki, d 13 lat) 50 zł stpnie pełne d 4 kyu włącznie (pwyżej 13 lat) 80 zł stpnie 1-3 kyu Strna 5

6 Załącznik nr 4 OPŁATY EGZAMINACYJNE I NOSTRYFIKACYJNE DAN (KARATE I JU JITSU) EGZAMIN 1-3 DAN (IMAF POLSKA): 300 ZŁ NOSTRYFIKACJA 1-3 DAN (IMAF POLSKA): 200 ZŁ EGZAMIN 4 DAN (IMAF EUROPE): 100 EURO + 50 ZŁ NOSTRYFIKACJA 4 DAN (IMAF EUROPE): 100 EURO + 50 ZŁ EGZAMIN LUB NOSTRYFIKACJA WYŻSZYCH STOPNI (IMAF EUROPE): 125 EURO + 80 ZŁ Załącznik nr 5 WYNAGRODZENIE EGZAMINATORA Ryczałt dla egzaminatra mże byd ustalny przez Klub - rganizatra egzaminów w granicach zł d sby egzaminwanej na stpnie kyu. Pzstała częśd płaty egzaminacyjnej (p djęciu ryczałtu dla egzaminatra i płaty dla IMAF Plska) trafia d Klubu - rganizatra egzaminów. Ryczałt dla egzaminatrów Kmisji Egzaminacyjnej DAN każdrazw ustala Krajwa Kmisja Egzaminacyjna. Strna 6

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 1. Cel zawdów: ppularyzacja biegania jak najprstszej frmy ruchu raz rekreacji ruchwej jak jedneg z elementów zdrweg trybu życia; prmwanie aktywnści fizycznej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 rku I. Pstanwienia gólne 1. Organizatrem Knkursu Red Bull Gravity Challenge [dalej zwaneg również: "Knkursem "] jest Red Bull Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR www.celpraca.kul.rg.pl; tel. 058 684 38 14; faks. 058 684 38 01 Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku Stwarzyszenie IAESTE Plska ul. Waryskieg 6/41, 00-631 Warszawa pland@iaeste.rg www.iaeste.pl INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI W ramach prgramu IAESTE w 2015 rku Internatinal Assciatin

Bardziej szczegółowo