Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji"

Transkrypt

1 Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej

2 3. Weryfikacja hipotez statystycznych Cel weryfikacji hipotez statystycznych ustalenie, czy estymacja parametrów populacji (lub jej rozkładu) uzyskana na podstawie próbki jest do przyjęcia Działanie porównanie wyników otrzymanych z próbki z założeniami teoretycznymi porównanie wyników otrzymanych z dwóch próbek Określamy przy tym, czy porównywane wyniki różnią się w sposób istotny, czy przypadkowy Podstawowe pojęcia hipoteza statystyczna test statystyczny

3 Podstawowe pojęcia Hipoteza statystyczna dowolne przypuszczenie o nieznanym rozkładzie badanej cechy populacji, o prawdziwości lub fałszywości którego wnioskuje się w oparciu o pobraną próbkę Hipoteza nieparametryczna przypuszczenie dotyczy postaci rozkładu cechy populacji Hipoteza parametryczna przypuszczenie dotyczy wartości parametrów rozkładu cechy populacji Test statystyczny reguła postępowania, która każdej możliwej realizacji próby (x 1,, x n ) przyporządkowuje (z ustalonym prawdopodobieństwem) decyzję przyjęcia albo odrzucenia sprawdzanej hipotezy Test parametryczny dotyczy hipotezy parametrycznej Test nieparametryczny (test zgodności) dotyczy hipotezy nieparametrycznej

4 Elementy testu statystycznego X badana cecha populacji H pewna hipoteza statystyczna, dotycząca rozkładu cechy X, zwana hipotezą zerową H 1 hipoteza alternatywna, którą będziemy skłonni przyjąć, gdyby H okazała się fałszywa Statystyka testowa albo sprawdzian statystyka U n = U n (X 1,, X n ), dobrana jako miernik rozbieżności między wynikami próby a postacią hipotetyczną Obszar krytyczny przedział liczbowy K, do którego prawie na pewno nie powinna należećżadna realizacja statystyki U n, jeśli H jest prawdziwa

5 Błędy przy podejmowaniu decyzji Dla próbki (x 1,, x n ) wartości cechy X obliczamy u n = U n (X 1,, X n ) i podejmujemy jedną z decyzji: odrzucamy H i przyjmujemy H 1, jeśli u n K przyjmujemy H i odrzucamy H 1, jeśli u n K Przy weryfikacji hipotezy w oparciu o wyniki próbki można popełnić dwa rodzaje błędów: błąd pierwszego rodzaju odrzucenie hipotezy H, gdy jest ona prawdziwa (prawdopodobieństwo popełnienia tego błędu nazywamy poziomem istotności i oznaczamy przez ) (3.1) = P (U n K / H ) błąd drugiego rodzaju przyjęcie hipotezy H, gdy jest ona fałszywa (prawdopodobieństwo popełnienia oznaczamy przez β) (3.) β = P (U n K / H 1 ) = 1 P (U n K / H 1 )

6 Błędy przy podejmowaniu decyzji Tablica 3.1. Decyzje słuszne i błędy przy podejmowaniu decyzji Decyzja Sytuacja H prawdziwa H fałszywa Przyjęcie H Odrzucenie H decyzja słuszna 1 błąd 1-go rodzaju decyzja słuszna 1 β Dla ustalonego (,1) bliskiego zera, obszar krytyczny K dobiera się tak, aby β było możliwie najmniejsze (wówczas test jest najmocniejszy) Ponieważ najczęściej β jest dość duże, albo nie jest znane, zamiast wysoce ryzykownej decyzji przyjmujemy H podejmujemy ostrożniejszą: nie ma podstaw do odrzucenia H Testy istotności testy, w których nie uwzględnia się błędu -go rodzaju błąd -go rodzaju β

7 4. Parametryczne testy istotności w populacji (4.1) Wartość oczekiwana (średnia) Model 1 (rozkład normalny, znana wariancja) X zmienna losowa o rozkładzie normalnym N(m,σ), wartość oczekiwana m = EX nie jest znana, wariancja σ = D X jest znana Statystyka X m U = n σ ma rozkład N(,1) przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej H : m = m Dla przykładu pokażemy konstrukcję obszaru krytycznego dla hipotezy alternatywnej H 1 : m > m

8 wartości średniej model 1 Dla ustalonego (,1) mamy = P (U K / m = m ) Obszar krytyczny K dobiera się tak, aby β było możliwie najmniejsze, tzn. P (U K / H 1 ) było największe Ponieważ H 1 : m > m, więc = P (U k) = 1 P (U < k) = 1 Φ(k) dla pewnego k Stąd Φ(k) = 1 Oznacza to, że k jest kwantylem rzędu 1 i będziemy go oznaczać przez u(1 ) W rezultacie 1.1 K = u(1 ); ) Dla pozostałych hipotez obszary krytyczne buduje się analogicznie f ( x) N(,1) Rys.4.1. Gęstość rozkładu N(,1) k

9 wartości średniej model 1 Tablica 4.1. Tablica testu dla średniej model 1 Hipoteza zerowa alternatywna Statystyka testowa U Obszar krytyczny K Uwagi H 1 : m m ( ; u(1 ) u(1 ); ) u(1 ) 1.1 N(,1) u(1 ) H : m = m H 1 : m < m X m n σ ( ; u(1 ).1 u(1 ) = u( ) 1 N(,1) H 1 : m > m u(1 ); ) 1.1 N(,1) u(1 )

10 wartości średniej model 1 Przykład (do modelu 1) Norma przewiduje, że waga produkowanego wyrobu powinna wynosić 5 dag Wysunięto przypuszczenie, że producent zawyża wagę wyrobów Aby potwierdzić przypuszczenie wylosowano 16 wyrobów, dla których średnia waga wynosiła 51 dag Wiadomo, że odchylenie standardowe wynosi 1.1 dag Waga wyrobów ma rozkład normalny Na poziomie istotności.5 zweryfikować hipotezę, że waga wyrobów według normy i waga rzeczywista są równe wobec hipotezy alternatywnej, że są różne

11 wartości średniej model Model (rozkład normalny, parametry nieznane) X zmienna losowa o rozkładzie normalnym N(m,σ), parametry m i σ nie są znane Statystyka X m t = n 1 S ma rozkład Studenta z n 1 stopniami swobody przy założeniu, że prawdziwa jest hipoteza zerowa H : m = m Ponieważ funkcja gęstości rozkładu Studenta ma podobne własności jak krzywa Gaussa, obszary krytyczne dla hipotez alternatywnych H 1 : m m, H 1 : m < m oraz H 1 : m > m buduje się podobnie jak w modelu 1

12 wartości średniej model Tablica 4.. Tablica testu dla średniej model Hipoteza zerowa alternatywna Statystyka testowa t Obszar krytyczny K Uwagi H 1 : m m ( ; t(1, n 1) t(1, n 1); ) 1.1 t(1, n 1) t(1, n 1) t H : m = m H 1 : m < m X m n S 1 ( ; t(1, n 1).1 t(1, n 1) 1 t H 1 : m > m t(1, n 1); ) 1.1 t t(1, n 1)

13 wartości średniej model Przykład (do modelu ) Norma przewiduje, że średni czas potrzebny na wykonanie pewnego detalu wynosi 1.5 h Robotnicy skarżą się, że czas ten jest zbyt krótki Aby sprawdzić zasadność skargi, zmierzono faktyczny czas produkcji 17 losowo wybranych detali i otrzymano wartość średniej z próbki 1.6 h, a odchylenia standardowego. h Zakładamy, że czas potrzebny do wykonania detalu jest zmienną losową o rozkładzie normalnym Na poziomie istotności.5 stwierdzić, czy uzyskane wyniki stanowią podstawę do zwiększenia normy

14 wartości średniej model 3 Model 3 (rozkład nieznany, duża próba n 1 ) X zmienna losowa o nieznanym rozkładzie, istnieją wartość oczekiwana EX = m i wariancja σ = D X > Jeśli próba jest duża ( n 1 ), to statystyka X m U = n σ ma w przybliżeniu rozkład normalny N(,1), a nieznaną wartość parametru σ możemy oszacować za pomocą estymatora S, gdzie n ( ) 1 S = n X 1 i X i= W rezultacie do weryfikacji hipotez stosujemy statystykę X m U = n S przy założeniu, że prawdziwa jest hipoteza zerowa H : m = m Obszary krytyczne dla hipotez alternatywnych H 1 : m m, H 1 : m < m oraz H 1 : m > m wyznaczamy tak samo jak w modelu 1

15 wariancji model 1 (4.) Wariancja (lub odchylenie standardowe) Model 1 (rozkład normalny, parametry nieznane) X zmienna losowa o rozkładzie normalnym N(m,σ), parametry m i σ nie są znane Statystyka ns χ = σ ma rozkład χ z n 1 stopniami swobody przy założeniu, że prawdziwa jest hipoteza zerowa H : σ = σ ( lub H : σ = σ )

16 wariancji model 1 Tablica 4.3. Tablica testu dla wariancji model 1 Hipoteza zerowa alternatywna Statystyka testowa χ Obszar krytyczny K Uwagi H : σ = σ H 1 : σ σ H 1 : σ < σ ns σ χ ; (, n 1) χ n (1, 1); ) ; χ (, n 1) f ( x) 1 χ χ (, n 1) χ (1, n 1) x f ( x) χ 1 χ (, n 1) x f ( x) χ H 1 : σ > σ χ (1, n 1); ) 1 χ (1, n 1) x

17 wariancji model 1 Przykład (do modelu 1) Dokonano 1 pomiarów pewnej wielkości Otrzymano odchylenie standardowe z próbki 1.5 W teorii pomiarów zakładamy, że wynik pomiaru jest zmienną losową o rozkładzie normalnym N(m,σ), zaś odchylenie standardowe jest miarą dokładności pomiarów Zweryfikować hipotezę H : σ = 1. wobec hipotezy alternatywnej H 1 : σ > 1. na poziomie istotności.5

18 wariancji model Model (rozkład normalny, duża próba n 5 ) X zmienna losowa o rozkładzie normalnym N(m,σ), parametry m i σ nie są znane Jeśli próba jest duża ( n 5 ), to statystyka U = χ n 3 ma w przybliżeniu rozkład normalny N(,1), przy założeniu, że prawdziwa jest hipoteza zerowa H : σ = σ ( lub H : σ = σ ) Obszary krytyczne dla hipotez alternatywnych H 1 : σ σ, H 1 : σ < σ oraz H 1 : σ > σ wyznaczamy tak samo jak w modelu 1 dla średniej

19 wariancji model 3 Model 3 (rozkład nieznany, duża próba n 1 ) X zmienna losowa o rozkładzie normalnym N(m,σ), parametry m i σ nie są znane Jeśli próba jest duża ( n 1 ), to statystyka U Sˆ = σ σ ma w przybliżeniu rozkład normalny N(,1), przy założeniu, że prawdziwa jest hipoteza zerowa H : σ = σ ( lub H : σ = σ ) Obszary krytyczne dla hipotez alternatywnych H 1 : σ σ, H 1 : σ < σ oraz H 1 : σ > σ wyznaczamy tak samo jak w modelu 1 dla średniej n

20 wariancji Przykład Wylosowano robotników pewnego zakładu Zbadano stopień wykonania normy [%] Wyniki przedstawiono w szeregu rozdzielczym Stopień wykonania normy [%] Liczba pracowników Na poziomie istotności.5 zweryfikować hipotezę, że odchylenie standardowe stopnia wykonania normy jest równe 1 % wobec hipotezy alternatywnej, że jest mniejsze od 1 %

21 Weryfikacja hipotezy o wskaźniku struktury (4.3) Wskaźnik struktury Model (rozkład -1, parametr p nieznany, duża próba n 1 ) X zmienna losowa o rozkładzie -1, parametr p nie jest znany Jeśli próba jest duża ( n 1 ), to statystyka U = p M n p gdzie M jest zmienną losową, której wartości są liczbami wyróżnionych elementów w n-elementowej próbce, ma rozkład w przybliżeniu normalny N(,1), przy założeniu, że prawdziwa jest hipoteza zerowa H : p = p Obszary krytyczne dla hipotez alternatywnych (1 p ) n H 1 : p p, H 1 : p < p oraz H 1 : p > p wyznaczamy tak samo jak w modelu 1 dla średniej

22 Weryfikacja hipotezy o wskaźniku struktury Przykład Zbadano pacjentów pewnego szpitala 8 % miało grupę krwi AB 5 % pacjentów z grupą krwi AB miało czynnik RH Na poziomie istotności.1 zweryfikować hipotezę, ze odsetek osób o grupie krwi AB RH wynosi 3 % wobec alternatywnej, że jest mniejszy niż 3 %

23 Dziękuję za uwagę

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1.

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1. Weryfikacja hipotez Każde badanie naukowe rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego oraz najbardziej prawdopodobnego (na gruncie wiedzy badającego) ogólnego rozwiązania, czyli hipotezy badawczej.

Bardziej szczegółowo

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW ODRZUCANIE WYNIKÓW OJEDYNCZYCH OMIARÓW W praktyce pomiarowej zdarzają się sytuacje gdy jeden z pomiarów odstaje od pozostałych. Jeżeli wykorzystamy fakt, że wyniki pomiarów są zmienną losową opisywaną

Bardziej szczegółowo

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Statistics for clinical research & post-marketing surveillance część I Program szkolenia część I Wprowadzenie Podstawowe pojęcia statystyczne

Bardziej szczegółowo

50 zadań ze statystyki matematycznej dla studentów ZARZĄDZANIA z rozwiązaniami

50 zadań ze statystyki matematycznej dla studentów ZARZĄDZANIA z rozwiązaniami Jan Rusinek 50 zadań ze statystyki matematycznej dla studentów ZARZĄDZANIA z rozwiązaniami UWAGA! Ten tekst jest w trakcie przygotowania i sprawdzania. Może zawierać błędy. Jest sukcesywnie poprawiany

Bardziej szczegółowo

Modelowanie ekonometryczne

Modelowanie ekonometryczne Barbara Gładysz Jacek Mercik Modelowanie ekonometryczne Studium przypadku Wydanie II Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 007 Recenzent Paweł DITTMANN Opracowanie redakcyjne i korekta Alina

Bardziej szczegółowo

Marta Zalewska Wojciech Zieliński Stanisław Jaworski Konrad Furmańczyk. Zbiór zadań z podstaw statystyki

Marta Zalewska Wojciech Zieliński Stanisław Jaworski Konrad Furmańczyk. Zbiór zadań z podstaw statystyki Marta Zalewska Wojciech Zieliński Stanisław Jaworski Konrad Furmańczyk Zbiór zadań z podstaw statystyki Spis treści Przedmowa 3 1 Analiza danych 4 2 Elementy rachunku prawdopodobieństwa 15 3 Rozkład dwumianowy

Bardziej szczegółowo

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć:

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć: Wprowadzenie Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych (np. środowiskowych) uzyskanych podczas badania statystycznego (np. badań terenowych, laboratoryjnych).

Bardziej szczegółowo

Testy zgodności 9 113

Testy zgodności 9 113 Testy zgodności 9 3 9. TESTY ZGODNOŚCI 9. Różne sytuace praktyczne W praktyce badań statystycznych, ak uż poprzednio stwierdzono, cały proces analizy statystyczne dzielimy na dwa etapy: formułowanie hipotezy

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ WYKORZYSTYWANE W BADANIACH INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

NARZĘDZIA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ WYKORZYSTYWANE W BADANIACH INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NARZĘDZIA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ WYKORZYSTYWANE W BADANIACH INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Bożena KACZMARSKA, Artur MACIĄG Streszczenie: W pracy przedstawiono narzędzia statystyki matematycznej możliwe

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Tematyka wykładów. Przykładowe pytania. dr Tomasz Giętkowski www.krajobraz.ukw.edu.pl. wersja 20.01.2013/13:40

Statystyka. Tematyka wykładów. Przykładowe pytania. dr Tomasz Giętkowski www.krajobraz.ukw.edu.pl. wersja 20.01.2013/13:40 Statystyka dr Tomasz Giętkowski www.krajobraz.ukw.edu.pl wersja 20.01.2013/13:40 Tematyka wykładów 1. Definicja statystyki 2. Populacja, próba 3. Skale pomiarowe 4. Miary położenia (klasyczne i pozycyjne)

Bardziej szczegółowo

Statystyczne metody analizy danych

Statystyczne metody analizy danych Statystyczne metody analizy danych Statystyka opisowa Wykład I-III Agnieszka Nowak - Brzezioska Podstawowe pojęcia STATYSTYKA - nauka traktująca o metodach ilościowych badania prawidłowości zjawisk (procesów)

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6.. Pojęcie i rola badań doświadczalnych Przez eksperyment rozumiemy badanie jakiegoś zjawiska, polegające na celowym wywoływaniu tego zjawiska lub jego zmian oraz obserwacji

Bardziej szczegółowo

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Pojęcia podstawowe: Metrologia jest nauką zajmująca się sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Moduł 4. Badanie, czy trend zjawiska jest liniowy lub wykładniczy.

Janusz Górczyński. Moduł 4. Badanie, czy trend zjawiska jest liniowy lub wykładniczy. Materiały pomocnicze do e-learningu Prognozowanie i symulacje Janusz Górczyński Moduł 4. Badanie, czy trend zjawiska jest liniowy lub wykładniczy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2012

Bardziej szczegółowo

Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych Grzegorz Nowicki 2 maja 204 Spis treści Wstęp 3 2 Test oparty na regresji liniowej 4 3 Model Poissona i jego rozszerzenia 8 3. Uogólniony rozkład Poissona.............................

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie statystyczne wyników badań w pracach magisterskich i licencjackich

Opracowanie statystyczne wyników badań w pracach magisterskich i licencjackich Edukacja Humanistyczna nr 2 (25), 2011 Szczecin 2011 Agnieszka Koźlarek Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej Szczecin Opracowanie statystyczne wyników badań w pracach magisterskich i licencjackich Prawidłowy

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie strukturalne z programem AMOS

Modelowanie strukturalne z programem AMOS ZIMOWE WARSZTATY ANALITYCZNE SWPS SPSS POLSKA WARSZAWA, 1-2 LUTEGO 2012 Modelowanie strukturalne z programem AMOS wybrane modele równań strukturalnych na przykładach z psychologii dr Karol Karasiewicz,

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Wydział Badań i Ewaluacji CKE Warszawa, listopad 7 Wydanie., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZMIENNOŚCI I RYZYKA INWESTYCJI W ZŁOTO. Celina Otolińska

MODELOWANIE ZMIENNOŚCI I RYZYKA INWESTYCJI W ZŁOTO. Celina Otolińska MODELOWANIE ZMIENNOŚCI I RYZYKA INWESTYCJI W ZŁOTO Celina Otolińska PLAN: 1. Rynek złota-krótka informacja. 2. Wartość zagrożona i dlaczego ona. 3. Badany szereg czasowy oraz jego własności. 4. Modele

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wiele zjawisk i procesów występujących w otaczającej nas rzeczywistości ma

Bardziej szczegółowo

Sameer Hanna-Juma M.D., Ph.D.

Sameer Hanna-Juma M.D., Ph.D. Sameer Hanna-Juma M.D., Ph.D. Sameer Hanna-Jumma, MB CHB (Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery), MSc (Medical Sciences), FRCA (Fellowship of the Royal College of Anaesthetists), FCAI (Fellowship of

Bardziej szczegółowo