1. Analiza wskaźnikowa Wskaźniki szczegółowe Wskaźniki syntetyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1."

Transkrypt

1

2 Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa Wskaźniki szczegółowe Wskaźniki syntetyczne Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych Potencjał innowacyjny kraju jako tło analizy Wielkopolska na tle polskich regionów ze względu na potencjał innowacyjny Analiza wskaźnikowa - synteza Potencjał innowacyjny profil województwa wielkopolskiego Działalność B+R profil województwa wielkopolskiego Kapitał ludzki profil województwa wielkopolskiego Silne i słabe strony województwa wielkopolskiego w ramach badanych kategorii Źródła innowacji przedsiębiorstw Założenia analizy Analiza źródeł innowacji w województwie wielkopolskim Funkcjonowanie sieci innowacyjnych Jednostki naukowo-badawcze Jednostki innowacyjne (w tym parki naukowe i naukowo-technologiczne) Klastry i inicjatywy klastrowe Wnioski i kierunkowe rekomendacje dla polityki regionalnej Wielkopolski i WRPO podsumowanie Części

3 1. Analiza wskaźnikowa Celem tej części badania było zidentyfikowanie potencjału i zdolności innowacyjnych regionu jako punktu wyjścia przez realizacją celów Strategii Europa 2020, w perspektywie finansowej UE W wyniku badania stwierdzono, iż Wielkopolska znacznie polepszyła, w analizowanym okresie, swoją pozycję w tym zakresie, a jej wskaźniki znalazły się na poziomie średnim i wyższym w stosunku do średnich krajowych Wskaźniki szczegółowe Badanie potencjału i zdolności innowacyjnych województwa wielkopolskiego zostało przeprowadzone na podstawie analizy czterdziestu czterech wskaźników szczegółowych oraz za pomocą ośmiu wskaźników syntetycznych zbudowanych za pomocą metod taksonomicznych w oparciu o wybrane zmienne diagnostyczne. Analiza wskaźnikowa została wykonana na podstawie danych statystycznych z 2010 r. pochodzących z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, a także w oparciu o wydawnictwo Nauka i Technika 2010 z Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Jaki jest potencjał i zdolności innowacyjne regionu? Badanie ilościowe na podstawie analizy czterdziestu czterech wskaźników szczegółowych zawartych w tabeli 1.1. we Wprowadzeniu oraz za pomocą ośmiu wskaźników syntetycznych zbudowanych za pomocą metod taksonomicznych w oparciu o wybrane zmienne diagnostyczne zawarte w tabeli 1.2. Analiza wskaźnikowa została wykonana na podstawie danych statystycznych z 2010 r. pochodzących z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, a także w oparciu o wydawnictwo Nauka i Technika 2010 z Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Zestawienie przyjętych wskaźników znajduje się w Tabeli W.1 we Wprowadzeniu, w części Metodologia. Poniżej pokazano, stosując analizę statystyczną, jakie relacje występują między wartościami analizowanych wskaźników między województwem wielkopolskim a innymi regionami. Szczegółowe dane zawierają wykresy zamieszczone w Załączniku do Części 1. 3

4 Wskaźnik 1: Podmioty gospodarcze wysokiej techniki i średnio-wysokiej techniki w przetwórstwie przemysłowym Tabela 1.2. Podmioty gospodarcze wysokiej techniki i średnio-wysokiej techniki w przetwórstwie przemysłowym w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametry I1001 Średnia 15,4 Mediana 14,8 Odchylenie standardowe 3,3 Kurtoza/Eksces -0,5 Skośność/Asymetria 0,5 Zakres 10,9 Minimum 10,2 Maksimum 21,1 Współczynnik zmienności 21,4 Źródło: obliczenia własne na podstawie: Nauka i Technika 2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa Podmioty gospodarcze wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przetwórstwie przemysłowym w 2010 r. stanowiły w Polsce 15,4% (średnia Krakowa uzyskana z wartości dla poszczególnych województw). Najwyższy udział badanych podmiotów gospodarczych występował w województwie śląskim (21,1%), a najniższy w warmińsko-mazurskim (10,2%). Oznacza to, że polskie regiony odznaczają się średnim zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 21,4%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Ujemny eksces wskazuje na rozproszenie terytorialne analizowanych podmiotów. W województwie wielkopolskim udział podmiotów gospodarczych wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przetwórstwie przemysłowym w 2010 r. był nieznacznie niższy od średniej i wynosił 13,8%, czyli 89,6% średniej krajowej. 4

5 Wskaźnik 2: Firmy sektora technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (sektor ICT) Tabela 1.3. Firmy sektora technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (sektor ICT) w 2010 r. (%ogółu podmiotów gospodarczych) analiza statystyczna Parametr I1002 Średnia 3,1 Mediana 2,9 Odchylenie standardowe 0,7 Kurtoza/Eksces/Eksces 7,8 Skośność/Asymetria 2,5 Zakres 2,9 Minimum 2,4 Maksimum 5,4 Współczynnik zmienności 22,6 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Firmy sektora technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (sektor ICT) w 2010 r. stanowiły, w skali kraju, zaledwie 3,1%. Najwyższy udział firm sektora ICT występował w województwie mazowieckim (5,36%), a najniższy w świętokrzyskim (2,42%). Oznacza to, że polskie regiony odznaczają się średnim zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 22,6%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na dużą koncentrację terytorialną podmiotów sektora ICT (głównie w województwie mazowieckim). W województwie wielkopolskim udział firm sektora technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w 2010 r. był nieznacznie wyższy od średniej i wynosił 3,39%, czyli 109,3% średniej krajowej. 5

6 Wskaźnik 3: Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle (według wielkości i według sektorów) Tabela 1.4. Przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr I1003 Średnia 17,1 Mediana 16,8 Odchylenie standardowe 1,9 Kurtoza/Eksces 0,2 Skośność/Asymetria 0,3 Zakres 7,3 Minimum 13,4 Maksimum 20,7 Współczynnik zmienności 11,1 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle w 2010 r. stanowił w Polsce 17,1%. Najwyższy udział przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle występował w województwie podkarpackim (20,73%), a najniższy w łódzkim (13,42%). Oznacza to, że polskie regiony odznaczają się niskim zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 11,1%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na przewagę wartości wskaźników osiąganych w kilku województwach (podkarpackie, śląskie, opolskie) w stosunku do pozostałych. W województwie wielkopolskim udział przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle w 2010 r. był nieznacznie niższy od średniej i wynosił 16,23%, czyli 94,9% średniej krajowej. Wśród przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle największy udział w badanym regionie stanowią firmy duże, zatrudniające powyżej 250 osób (55,49%), następnie średnie, których zatrudnienie kształtuje 6

7 się na poziomie od 50 do 249 osób (27,33%), a najmniejszy małe zatrudniające od 10 do 49 osób (9,52%). W województwie wielkopolskim relatywnie najwięcej jest przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle sektora prywatnego o własności zagranicznej (27,27%). Wskaźnik 4: Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone produkty dla firmy Tabela 1.5. Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone produkty dla firmy w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr I1004 Średnia 12,0 Mediana 11,7 Odchylenie standardowe 1,5 Kurtoza/Eksces 0,1 Skośność/Asymetria 0,4 Zakres 5,3 Minimum 9,4 Maksimum 14,7 Współczynnik zmienności 12,2 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone produkty dla firmy w 2010 r. stanowiły w Polsce średnio 12%. Najwyższy udział tego typu przedsiębiorstw innowacyjnych występował w województwie śląskim (14,71%), a najniższy w zachodniopomorskim (9,37%). Oznacza to, że polskie regiony odznaczają się niskim zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 12,2%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na istotną przewagę wartości wskaźnika osiąganych w nielicznych województwach (podkarpackie, śląskie, opolskie) w stosunku do pozostałych. 7

8 W województwie wielkopolskim udział przedsiębiorstw innowacyjnych przemysłowych, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone produkty dla firmy w 2010 r. był nieznacznie niższy od średniej i wynosił 11,72%, czyli 97,7% średniej krajowej. 8

9 Wskaźnik 5: Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone produkty dla rynku Tabela 1.6. Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone produkty dla rynku w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr I1005 Średnia 6,7 Mediana 6,5 Odchylenie standardowe 1,1 Kurtoza/Eksces 1,0 Skośność/Asymetria 0,9 Zakres 4,3 Minimum 4,9 Maksimum 9,2 Współczynnik zmienności 16,4 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone produkty dla rynku w 2010 r. stanowiły w Polsce 6,7%. Najwyższy udział tego typu przedsiębiorstw innowacyjnych występował w województwie opolskim (9,2%), a najniższy w zachodniopomorskim (4,91%). Oznacza to, że polskie regiony odznaczają się niskim zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 16,4%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na istotną przewagę wartości wskaźnika osiągane w kilku województwach (podkarpackie, śląskie, opolskie) w stosunku do pozostałych.. W województwie wielkopolskim udział przedsiębiorstw innowacyjnych przemysłowych, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone produkty dla rynku w 2010 r. był nieznacznie wyższy od średniej i wynosił 7,05%, czyli 105,2% średniej krajowej. 9

10 Wskaźnik 6: Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone procesy Tabela 1.7. Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone procesy w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr I1006 Średnia 13,0 Mediana 12,8 Odchylenie standardowe 1,6 Kurtoza/Eksces -0,2 Skośność/Asymetria -0,1 Zakres 5,9 Minimum 9,8 Maksimum 15,6 Współczynnik zmienności 12,0 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone procesy w 2010 r. stanowiły w Polsce 13%. Najwyższy udział tego typu przedsiębiorstw innowacyjnych występował w województwie podkarpackim (15,63%), a najniższy w łódzkim (9,75%). Oznacza to, że polskie regiony odznaczają się niskim zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 12%). W większości regionów jego wartość była wyższa niż średnia, o czym świadczy ujemna asymetria rozkładu. Ujemny eksces wskazuje na rozproszenie terytorialne tego wskaźnika. W województwie wielkopolskim udział przedsiębiorstw innowacyjnych przemysłowych, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone procesy w 2010 r. był nieznacznie niższy od średniej i wynosił 12,26%, czyli 94% średniej krajowej. 10

11 Wskaźnik 7: Udział przedsiębiorstw innowacyjnych z sektora usług Tabela 1.8. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych z sektora usług w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr I1007 Średnia 11,8 Mediana 12,2 Odchylenie standardowe 2,0 Kurtoza/Eksces -0,4 Skośność/Asymetria -0,2 Zakres 7,2 Minimum 8,3 Maksimum 15,6 Współczynnik zmienności 16,7 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych z sektora usług w 2010 r. stanowił w Polsce 11,8%. Najwyższy udział tego typu przedsiębiorstw innowacyjnych występował w województwie mazowieckim (15,56%), a najniższy w podlaskim (8,33%). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się niskim zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 16,7%). W większości regionów jego wartość była wyższa niż średnia, o czym świadczy ujemna asymetria rozkładu. Ujemny eksces wskazuje na rozproszenie terytorialne tego wskaźnika. W województwie wielkopolskim udział przedsiębiorstw innowacyjnych z sektora usług w 2010 r. był nieznacznie wyższy od średniej i wynosił 12,36%, czyli 104,7% średniej krajowej. 11

12 Wskaźnik 8: Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wdrożyły innowacje organizacyjne Tabela 1.9. Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wdrożyły innowacje organizacyjne w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr I1008 Średnia 13,0 Mediana 12,8 Odchylenie standardowe 1,6 Kurtoza/Eksces -0,2 Skośność/Asymetria -0,1 Zakres 5,9 Minimum 9,8 Maksimum 15,6 Współczynnik zmienności 12,0 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wdrożyły innowacje organizacyjne w 2010 r. stanowił średnio w Polsce 13%. Najwyższy udział tego typu przedsiębiorstw występował w województwie podkarpackim (15,63%), a najniższy w łódzkim (9,75%). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się niskim zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 12%). W większości regionów jego wartość była wyższa niż średnia, o czym świadczy ujemna asymetria rozkładu. Ujemny eksces wskazuje na rozproszenie terytorialne tego wskaźnika. W województwie wielkopolskim odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wdrożyły innowacje organizacyjne w 2010 r. był nieznacznie niższy od średniej i wynosił 12,26%, czyli 94,3% średniej krajowej. 12

13 Wskaźnik 9: Odsetek przedsiębiorstw z sektora usług, które wdrożyły innowacje organizacyjne Tabela Odsetek przedsiębiorstw z sektora usług, które wdrożyły innowacje organizacyjne w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr I1009 Średnia 9,2 Mediana 9,3 Odchylenie standardowe 1,6 Kurtoza/Eksces/Eksces -0,1 Skośność/Asymetria 0,1 Zakres 5,7 Minimum 6,8 Maksimum 12,5 Współczynnik zmienności 17,1 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Odsetek przedsiębiorstw z sektora usług, które wdrożyły innowacje organizacyjne w 2010 r. stanowił w Polsce 9,2%. Najwyższy udział tego typu przedsiębiorstw występował w województwie mazowieckim (12,53%), a najniższy w podlaskim (6,8%). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się niskim zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 17,1%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Ujemny eksces wskazuje na rozproszenie terytorialne tego wskaźnika. W województwie wielkopolskim odsetek przedsiębiorstw z sektora usług, które wdrożyły innowacje organizacyjne w 2010 r. był nieznacznie niższy od średniej i wynosił 8,77%, czyli 95,3% średniej krajowej. 13

14 Wskaźnik 10: Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wdrożyły innowacje marketingowe Tabela Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wdrożyły innowacje marketingowe w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr I1010 Średnia 6,7 Mediana 6,5 Odchylenie standardowe 1,1 Kurtoza/Eksces/Eksces 1,0 Skośność/Asymetria 0,9 Zakres 4,3 Minimum 4,9 Maksimum 9,2 Współczynnik zmienności 16,4 Źródło: obliczenia własne na podstawie: Nauka i Technika 2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wdrożyły innowacje marketingowe w 2010 r. stanowił w Polsce 6,7%. Najwyższy udział tego typu przedsiębiorstw występował w województwie opolskim (9,2%), a najniższy w zachodniopomorskim (4,91%). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się niskim zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 16,4%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na istotną przewagę wartości wskaźnika osiągane w kilku województwach (opolskie, śląskie, podkarpackie) w stosunku do pozostałych. W województwie wielkopolskim odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wdrożyły innowacje marketingowe w 2010 r. był nieznacznie wyższy od średniej i wynosił 7,05%, czyli 105,2% średniej krajowej. 14

15 Wskaźnik 11: Odsetek przedsiębiorstw z sektora usług, które wdrożyły innowacje marketingowe Tabela Odsetek przedsiębiorstw z sektora usług, które wdrożyły innowacje marketingowe w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr I1011 Średnia 3,8 Mediana 3,9 Odchylenie standardowe 1,1 Kurtoza/Eksces/Eksces -0,4 Skośność/Asymetria -0,5 Zakres 4,1 Minimum 1,4 Maksimum 5,5 Współczynnik zmienności 30,4 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Odsetek przedsiębiorstw z sektora usług, które wdrożyły innowacje marketingowe w 2010 r. stanowił w Polsce 3,8%. Najwyższy udział tego typu przedsiębiorstw występował w województwie mazowieckim (5,48%), a najniższy w świętokrzyskim (1,4%). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się średnim zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 30,4%). W większości regionów jego wartość była wyższa niż średnia, o czym świadczy ujemna asymetria rozkładu. Ujemny eksces wskazuje na rozproszenie terytorialne tego wskaźnika. W województwie wielkopolskim odsetek przedsiębiorstw z sektora usług, które wdrożyły innowacje marketingowe w 2010 r. był wyższy od średniej i wynosił 4,32%, czyli 113,7% średniej krajowej. 15

16 Wskaźnik 12: Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wdrożyły innowacje przynoszące korzyści dla środowiska Tabela Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wdrożyły innowacje przynoszące korzyści dla środowiska w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr I1012 Średnia 25,9 Mediana 25,8 Odchylenie standardowe 3,1 Kurtoza/Eksces/Eksces 0,0 Skośność/Asymetria 0,2 Zakres 11,4 Minimum 20,8 Maksimum 32,2 Współczynnik zmienności 11,8 Źródło: obliczenia własne na podstawie: Nauka i Technika 2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wdrożyły innowacje przynoszące korzyści dla środowiska w 2010 r. stanowił w Polsce 25,9%. Najwyższy udział tego typu przedsiębiorstw występował w województwie warmińsko-mazurskim (32,2%), a najniższy w podkarpackim (20,8%). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się niskim zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 11,8%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Eksces równy zero wskazuje na równomierne rozłożenie terytorialne tego wskaźnika. W województwie wielkopolskim odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wdrożyły innowacje przynoszące korzyści dla środowiska w 2010 r. był nieznacznie niższy od średniej i wynosił 24,8%, czyli 95,8% średniej krajowej. 16

17 Wskaźnik 13: Odsetek przedsiębiorstw z sektora usług, które wdrożyły innowacje przynoszące korzyści dla środowiska Tabela Odsetek przedsiębiorstw z sektora usług, które wdrożyły innowacje przynoszące korzyści dla środowiska w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr I1013 Średnia 12,6 Mediana 12,8 Odchylenie standardowe 3,3 Kurtoza/Eksces/Eksces 1,6 Skośność/Asymetria -0,2 Zakres 14,8 Minimum 4,8 Maksimum 19,6 Współczynnik zmienności 26,6 Źródło: obliczenia własne na podstawie: Nauka i Technika 2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa Odsetek przedsiębiorstw z sektora usług, które wdrożyły innowacje przynoszące korzyści dla środowiska w 2010 r. stanowił średnio w Polsce 12,6%. Najwyższy udział tego typu przedsiębiorstw występował w województwie lubuskim (19,6%), a najniższy w podlaskim (4,8%). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się umiarkowanym zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 26,6%). W większości regionów jego wartość była wyższa niż średnia, o czym świadczy ujemna asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na istotną przewagę wartości wskaźnika osiągane w kilku województwach (lubelskie, śląskie) w stosunku do pozostałych. W województwie wielkopolskim odsetek przedsiębiorstw z sektora usług, które wdrożyły innowacje przynoszące korzyści dla środowiska w 2010 r. był nieznacznie niższy od średniej i wynosił 12,1%, czyli 96% średniej krajowej. 17

18 Wskaźnik 14: Odsetek przedsiębiorstw z sektora usług, których celem działalności innowacyjnej jest obniżenie osobowych kosztów pracy na jednostkę produktu Tabela Odsetek przedsiębiorstw z sektora usług, których celem działalności innowacyjnej jest obniżenie osobowych kosztów pracy na jednostkę produktu w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr I1014 Średnia 16,4 Mediana 17,2 Odchylenie standardowe 5,3 Kurtoza/Eksces/Eksces 2,3 Skośność/Asymetria -1,1 Zakres 21,9 Minimum 2,4 Maksimum 24,3 Współczynnik zmienności 32,2 Źródło: obliczenia własne na podstawie: Nauka i Technika 2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa Odsetek przedsiębiorstw z sektora usług, których celem działalności innowacyjnej jest obniżenie osobowych kosztów pracy na jednostkę produktu w 2010 r. stanowił średnio w Polsce 16,4%. Najwyższy udział tego typu przedsiębiorstw występował w województwie małopolskim (24,3%), a najniższy w podlaskim (2,4%). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się średnim zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 32,2%). W większości regionów jego wartość była wyższa niż średnia, o czym świadczy ujemna asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na istotną przewagę wartości wskaźnika osiągane w kilku województwach (małopolskie. lubelskie) w stosunku do pozostałych. W województwie wielkopolskim odsetek przedsiębiorstw z sektora usług, których celem działalności innowacyjnej jest obniżenie osobowych kosztów pracy na jednostkę produktu w 2010 r. był nieznacznie niższy od średniej i wynosił 15,2%, czyli 92,7% średniej krajowej. 18

19 Wskaźnik 15 Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, których celem działalności innowacyjnej jest obniżenie osobowych kosztów pracy na jednostkę produktu Tabela Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, których celem działalności innowacyjnej jest obniżenie osobowych kosztów pracy na jednostkę produktu w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr I1015 Średnia 25,0 Mediana 25,1 Odchylenie standardowe 3,6 Kurtoza/Eksces/Eksces 0,4 Skośność/Asymetria 0,2 Zakres 14,3 Minimum 18,4 Maksimum 32,7 Współczynnik zmienności 14,2 Źródło: obliczenia własne na podstawie: Nauka i Technika 2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, których celem działalności innowacyjnej jest obniżenie osobowych kosztów pracy na jednostkę produktu w 2010 r. stanowił w Polsce 25%. Najwyższy udział tego typu przedsiębiorstw występował w województwie lubelskim (32,7%), a najniższy w opolskim (18,4%). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się niskim zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 14,2%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na przewagę wartości wskaźnika osiągane w kilku województwach (lubuskie, podlaskie) w stosunku do pozostałych. W województwie wielkopolskim odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, których celem działalności innowacyjnej jest obniżenie osobowych kosztów pracy 19

20 na jednostkę produktu w 2010 r. był nieznacznie niższy od średniej i wynosił 24,3%, czyli 97,2% średniej krajowej. Wskaźnik 16: Zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych Tabela Zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych w 2010 r. (w zł na 1 przedsiębiorstwo przemysłowe) analiza statystyczna Parametr I1016 Średnia 1697,5 Mediana 331,1 Odchylenie standardowe 3097,4 Kurtoza/Eksces/Eksces 4,1 Skośność/Asymetria 2,3 Zakres 9785,5 Minimum 0,0 Maksimum 9785,5 Współczynnik zmienności 182,5 Źródło: obliczenia własne na podstawie: Nauka i Technika 2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa Tabela Zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych w 2010 r. (w zł na 1 przedsiębiorstwo przemysłowe) analiza statystyczna Parametr I1016 Średnia 1697,5 Mediana 331,1 Odchylenie standardowe 3097,4 Kurtoza/Eksces/Eksces 4,1 20

21 Parametr I1016 Skośność/Asymetria 2,3 Zakres 9785,5 Minimum 0,0 Maksimum 9785,5 Współczynnik zmienności 182,5 Źródło: obliczenia własne na podstawie: Nauka i Technika 2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa Zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych w 2010 r. w Polsce wynosił średnio 1 697,5 zł na przedsiębiorstwo przemysłowe. Najwyższy wskaźnik tego typu występował w województwie lubelskim (9 785 zł/przedsiębiorstwo przemysłowe), a najniższy równy 0 zł w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim i łódzkim. Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się bardzo wysokim zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 182,5%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na silną koncentrację terytorialną tego wskaźnika (szczególnie w województwach: lubelskim i mazowieckim). W województwie wielkopolskim zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych w 2010 r. był niższy od średniej i wynosił 418 zł/przedsiębiorstwo przemysłowe, czyli 24,6% średniej krajowej. Wskaźnik 17: Środki automatyzacji procesów produkcyjnych w przemyśle Tabela Środki automatyzacji procesów produkcyjnych w przemyśle w 2010 r. (w szt. na 10 tys. podmiotów gospodarczych) analiza statystyczna Parametr I1017 Średnia 20,8 Mediana 19,9 Odchylenie standardowe 4,7 21

22 Parametr I1017 Kurtoza/Eksces/Eksces -1,1 Skośność/Asymetria 0,1 Zakres 15,8 Minimum 13,3 Maksimum 29,1 Współczynnik zmienności 22,9 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Środki automatyzacji procesów produkcyjnych w przemyśle w 2010 r. kształtowały się w Polsce 20,8 sztuk na 10 tys. podmiotów gospodarczych (średnia). Najwyższy wskaźnik tego typu występował w województwie podkarpackim (29 sztuk na 10 tys. podmiotów gospodarczych), a najniższy w województwie zachodniopomorskim (13 sztuk na 10 tys. podmiotów gospodarczych). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się umiarkowanym zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 22,9%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Ujemny eksces wskazuje na rozproszenie terytorialne tego wskaźnika. W województwie wielkopolskim środki automatyzacji procesów produkcyjnych w przemyśle w 2010 r. kształtowały się na poziomie wyższym od średniej i wynosiły 26 sztuk na 10 tys. podmiotów gospodarczych, czyli 125% średniej krajowej. Wskaźnik 18: Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach z sektora usług ogółem Tabela Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach z sektora usług ogółem w 2010 r. (w zł na mieszkańca) analiza statystyczna Parametr I1018 Średnia 157,5 Mediana 36,9 Odchylenie standardowe 385,5 22

23 Parametr I1018 Kurtoza/Eksces 15,1 Skośność/Asymetria 3,9 Zakres 1578,2 Minimum 8,4 Maksimum 1586,6 Współczynnik zmienności 244,8 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach z sektora usług ogółem w 2010 r. kształtowały się w Polsce na średnim poziomie równym 157,5 zł na mieszkańca. Najwyższy wskaźnik tego typu występował w województwie mazowieckim (1 586,5 zł/mieszk.), a najniższy w województwie podlaskim (8,38 zł/mieszk.). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się bardzo dużym zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 244,8%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na silną koncentrację tego wskaźnika (szczególnie w województwie mazowieckim). W województwie wielkopolskim nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach z sektora usług ogółem w 2010 r. były niższe od średniej i wynosiły 46,07 zł/mieszk., czyli 29,3% średniej krajowej. Wskaźnik 19: Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych ogółem Tabela Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych ogółem w 2010 r. (w zł na mieszkańca) analiza statystyczna Parametr I1019 Średnia 490,3 Mediana 386,6 Odchylenie standardowe 295,7 23

24 Parametr I1019 Kurtoza/Eksces 0,2 Skośność/Asymetria 1,1 Zakres 999,6 Minimum 179,5 Maksimum 1179,1 Współczynnik zmienności 60,3 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych ogółem w 2010 r. kształtowały się w Polsce na poziomie równym 490,3 zł na mieszkańca. Najwyższy wskaźnik tego typu występował w województwie mazowieckim (1 179,1 zł/mieszk.), a najniższy w województwie warmińsko-mazurskim (179,51 zł/mieszk.). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się dużym zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 60,3%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na istotną przewagę wartości wskaźnika osiągane w kilku województwach (mazowieckie, śląskie, pomorskie, łódzkie) w stosunku do pozostałych. W województwie wielkopolskim nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych ogółem w 2010 r. były niższe od średniej i wynosiły 448,94 zł/mieszk., czyli 91,6% średniej krajowej. 24

25 Wskaźnik 21: Udział produkcji sprzedanej produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem Tabela Udział produkcji sprzedanej produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr I1020 Średnia 11,7 Mediana 9,4 Odchylenie standardowe 11,0 Kurtoza/Eksces 10,8 Skośność/Asymetria 3,0 Zakres 46,8 Minimum 2,9 Maksimum 49,8 Współczynnik zmienności 94,3 Źródło: obliczenia własne na podstawie: Nauka i Technika 2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa Udział produkcji sprzedanej produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem w 2010 r. kształtowały się w Polsce na poziomie równym 11,7%. Najwyższy wskaźnik tego typu występował w województwie pomorskim (49,76%), a najniższy w województwie zachodniopomorskim (2,93%). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się bardzo dużym zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 94,3%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia 25

26 asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na silną koncentrację terytorialną tego wskaźnika (szczególnie w województwie pomorskim). W województwie wielkopolskim udział produkcji sprzedanej produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem w 2010 r. był nieznacznie wyższy od średniej i wynosił 12,25%, czyli 104,7% średniej krajowej. Wskaźnik 22: Przedsiębiorstwa posiadające własne strony internetowe Tabela Przedsiębiorstwa posiadające własne strony internetowe w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr I1021 Średnia 62,6 Mediana 63,8 Odchylenie standardowe 6,3 Kurtoza/Eksces -0,3 Skośność/Asymetria -0,4 Zakres 23,1 Minimum 50,6 Maksimum 73,7 Współczynnik zmienności 10,0 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Przedsiębiorstwa posiadające własne strony internetowe w 2010 r. kształtowały się w Polsce na poziomie równym 62,6%. Najwyższy wskaźnik tego typu występował w województwie mazowieckim (73,7%), a najniższy w województwie lubuskim (50,6%). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się bardzo małym zróżnicowaniem tego 26

27 wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 10%). W większości regionów jego wartość była wyższa niż średnia, o czym świadczy ujemna asymetria rozkładu. Ujemny eksces wskazuje na rozproszenie terytorialne tego wskaźnika. W województwie wielkopolskim udział przedsiębiorstw posiadających własne strony internetowe w 2010 r. kształtował się na poziomie wyższym od średniej i wynosił 63,3%, czyli 101,2% średniej krajowej. Wskaźnik 23: Przedsiębiorstwa posiadające Intranet Tabela Przedsiębiorstwa posiadające Intranet w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr I1022 Średnia 41,0 Mediana 41,0 Odchylenie standardowe 4,5 Kurtoza/Eksces 1,6 Skośność/Asymetria -0,8 Zakres 19,3 Minimum 29,6 Maksimum 48,9 Współczynnik zmienności 11,0 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Przedsiębiorstwa posiadające Intranet w 2010 r. kształtowały się w Polsce na poziomie równym 41%. Najwyższy wskaźnik tego typu występował w województwie mazowieckim (48,9%), a najniższy w województwie świętokrzyskim (29,6%). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się bardzo małym zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 11%). W większości regionów jego wartość była wyższa niż średnia, o 27

28 czym świadczy ujemna asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na istotną przewagę wartości wskaźnika osiąganego w kilku województwach (mazowieckie, podlaskie, śląskie) w stosunku do pozostałych. W województwie wielkopolskim udział przedsiębiorstw posiadających Intranet w 2010 r. kształtował się na poziomie wyższym od średniej i wynosił 43,5%, czyli 106,1% średniej krajowej. Wskaźnik 24: Przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej Tabela Przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr I1023 Średnia 6,0 Mediana 5,9 Odchylenie standardowe 1,1 Kurtoza/Eksces -0,6 Skośność/Asymetria 0,6 Zakres 3,5 Minimum 4,5 Maksimum 8,0 Współczynnik zmienności 18,1 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w 2010 r. stanowiły w Polsce 6%. Najwyższy wskaźnik tego typu występował w 28

29 województwie opolskim (8%), a najniższy w województwie zachodniopomorskim (4,5%). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się małym zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 18,1%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Ujemny eksces wskazuje na rozproszenie terytorialne tego wskaźnika. W województwie wielkopolskim udział przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w 2010 r. kształtował się na poziomie niższym od średniej i wynosił 5,8%, czyli 96,7% średniej krajowej. 29

30 Wskaźnik 25: Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe Tabela Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe w 2010 r. (jd na 100 tys. mieszkańców) analiza statystyczna Parametr D1024 Średnia 3,9 Mediana 3,4 Odchylenie standardowe 1,6 Kurtoza/Eksces 3,0 Skośność/Asymetria 1,5 Zakres 6,1 Minimum 2,3 Maksimum 8,4 Współczynnik zmienności 40,6 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe w 2010 r. kształtowały się w Polsce na poziomie równym 3,9 jd na 100 tys. mieszkańców). Najwyższy wskaźnik tego typu występował w województwie mazowieckim (8 jd na 100 tys. mieszkańców), a najniższy w województwie lubuskim (2 jd na 100 tys. mieszkańców). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 40,6%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na istotną przewagę wartości wskaźnika osiągane w kilku województwach (głównie mazowieckie) w stosunku do pozostałych. W województwie wielkopolskim jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe w 2010 r. kształtowały się na poziomie wyższym od średniej równym 5 jd na 100 tys. mieszkańców, czyli 128,2% średniej krajowej. 30

31 Wskaźnik 26: Personel w sektorze B+R Tabela Personel w sektorze B+R w 2010 r. (osoby na 100 tys. mieszkańców) analiza statystyczna Parametr D1025 Średnia 241,7 Mediana 211,3 Odchylenie standardowe 145,0 Kurtoza/Eksces 7,7 Skośność/Asymetria 2,5 Zakres 612,5 Minimum 101,5 Maksimum 714,0 Współczynnik zmienności 60,0 Źródło: obliczenia własne na podstawie: Nauka i Technika 2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa Wskaźnik liczebności personelu na 100 tys. mieszkańców w sektorze B+R w 2010 r. kształtował się w Polsce na poziomie 242 osób na 100 tys. mieszkańców. Najwyższy wskaźnik tego typu występował w województwie mazowieckim (714 osób na 100 tys. mieszkańców), a najniższy w województwie lubuskim (101 osób na 100 tys. mieszkańców). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się średnim zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 60%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na istotną przewagę wartości wskaźnika osiągane w kilku województwach (głównie mazowieckie) w stosunku do pozostałych. Wskaźnik ten w województwie wielkopolskim w 2010 r. kształtował się na poziomie wyższym od średniej i wynosił 284 osoby na 100 tys. mieszkańców, czyli 117,5% średniej krajowej. 31

32 Wskaźnik 27: Udział pracowników naukowo-badawczych w personelu sektora B+R Tabela Udział pracowników naukowo-badawczych w personelu sektora B+R w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr D1026 Średnia 38,7 Mediana 47,4 Odchylenie standardowe 18,2 Kurtoza/Eksces -0,4 Skośność/Asymetria -0,7 Zakres 65,8 Minimum 2,3 Maksimum 68,0 Współczynnik zmienności 47,1 Źródło: obliczenia własne na podstawie: Nauka i Technika 2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa Udział pracowników naukowo-badawczych w personelu sektora B+R w Polsce w 2010 r. kształtował się na poziomie 38,7%. Najwyższy wskaźnik tego typu występował w województwie świętokrzyskim (68%), a najniższy w województwie mazowieckim (2%). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się średnim zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 47,1%). W większości regionów jego wartość była wyższa niż średnia, o czym świadczy ujemna asymetria rozkładu. Ujemny eksces wskazuje na rozproszenie terytorialne tego wskaźnika. Udział pracowników naukowo-badawczych w personelu sektora B+R województwa wielkopolskiego w 2010 r. kształtował się na poziomie niższym od średniej i wynosił 23%, czyli 59,4% średniej krajowej. 32

33 Wskaźnik 28: Zatrudnieni w B+R w ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC) Tabela Zatrudnieni w B+R w ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC) (EPC na 100 tys. mieszkańców) analiza statystyczna Parametr D1027 Średnia 172,5 Mediana 157,7 Odchylenie standardowe 105,9 Kurtoza/Eksces 7,7 Skośność/Asymetria 2,5 Zakres 451,9 Minimum 64,6 Maksimum 516,5 Współczynnik zmienności 61,4 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Wskaźnik zatrudnionych w B+R w ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC) w 2010 r. kształtował się w Polsce na poziomie 172,5 EPC na 100 tys. mieszkańców. Najwyższy wskaźnik tego typu występował w województwie mazowieckim (516 EPC na 100 tys. mieszkańców), a najniższy w województwie lubuskim (65 EPC na 100 tys. mieszkańców). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 61,4%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na koncentrację terytorialną tego wskaźnika (szczególnie w województwie mazowieckim). Wskaźnik zatrudnienia w B+R w ekwiwalentach pełnego czasu pracy w województwie wielkopolskim w 2010 r. kształtował się na poziomie wyższym od średniej i wynosił 190 EPC na 100 tys. mieszkańców, czyli 110,1% średniej krajowej. 33

34 Wskaźnik 29: Udział zatrudnionych w B+R w zatrudnionych ogółem Tabela Udział zatrudnionych w B+R w zatrudnionych ogółem w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr D1028 Średnia 2,2 Mediana 2,5 Odchylenie standardowe 1,7 Kurtoza/Eksces 0,1 Skośność/Asymetria 0,3 Zakres 5,9 Minimum 0,1 Maksimum 6,0 Współczynnik zmienności 74,6 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Wskaźnik udziału zatrudnionych w B+R w zatrudnionych ogółem w 2010 r. kształtował się w Polsce na poziomie 2,2%. Najwyższy wskaźnik tego typu występował w województwie mazowieckim (5,99%), a najniższy w województwie opolskim (0,1%). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 74,6%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na istotną przewagę wartości wskaźnika osiągane w kilku województwach (głównie mazowieckie) w stosunku do pozostałych.. Wskaźnik udział zatrudnionych w B+R w zatrudnionych ogółem w województwie wielkopolskim w 2010 r. kształtował się na poziomie wyższym od średniej i wynosił 3,34%, czyli 151,8% średniej krajowej. 34

35 Wskaźnik 30: Relacja nakładów na działalność B+R (GERD ) do PKB Tabela Relacja nakładów na działalność B+R (GERD ) do PKB w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr D1029 Średnia 0,5 Mediana 0,5 Odchylenie standardowe 0,3 Kurtoza/Eksces 1,4 Skośność/Asymetria 1,0 Zakres 1,1 Minimum 0,1 Maksimum 1,2 Współczynnik zmienności 55,9 Źródło: obliczenia własne na podstawie: Nauka i Technika 2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa Polskie regiony odznaczają się bardzo niskim udziałem nakładów na działalność badawczorozwojową w PKB. Średnia arytmetyczna tego wskaźnika w województwach naszego kraju nie przekraczała w 2010 r. nawet 0,5%, podczas gdy przeciętna wartość w regionach Unii Europejskiej kształtowała się już w 2008 r. na poziomie 1,15%. Najwyższy udział nakładów na działalność B+R w PKB występował w regionie East Anglia w Wielkiej Brytanii i wynosił 5,93%. Polskie województwa odznaczają się silnym zróżnicowaniem tego wskaźnika. W większości regionów jego wartość była jeszcze niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na istotną przewagę wartości wskaźnika osiągane w kilku województwach (głównie mazowieckie) w stosunku do pozostałych. W województwie wielkopolskim nakłady na działalność B+R (GERD) w relacji do PKB w 2010 r. były stosunkowo wysokie wynosiły 0,66%, co stanowiło 132% średniej krajowej. 35

36 Wskaźnik 31: Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych Tabela Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych w 2010 r. (zł na mieszkańca) analiza statystyczna Parametr D1030 Średnia 91,5 Mediana 65,9 Odchylenie standardowe 93,1 Kurtoza/Eksces 7,3 Skośność/Asymetria 2,4 Zakres 383,3 Minimum 8,2 Maksimum 391,6 Współczynnik zmienności 101,8 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w 2010 r. kształtowały się w Polsce na poziomie równym 91,5 zł na mieszkańca. Najwyższy wskaźnik tego typu występował w województwie mazowieckim (391,56 zł/mieszk.), a najniższy w województwie warmińsko-mazurskim (8,23 zł/mieszk.). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się bardzo dużym zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 101,8%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na silną koncentrację tego wskaźnika (szczególnie w województwie mazowieckim). W województwie wielkopolskim nakłady na działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w 2010 r. były niższe od średniej i wynosiły 68,31 zł/mieszk., czyli 74,7% średniej krajowej. 36

37 Wskaźnik 32: Wynalazki zgłoszone Tabela Wynalazki zgłoszone w 2010 r. (w szt. na 1 mln mieszkańców) analiza statystyczna Parametr D1031 Średnia 71,7 Mediana 68,3 Odchylenie standardowe 29,7 Kurtoza/Eksces -0,5 Skośność/Asymetria 0,4 Zakres 106,0 Minimum 27,7 Maksimum 133,7 Współczynnik zmienności 41,4 Źródło: obliczenia własne na podstawie: Nauka i Technika 2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa Wynalazki zgłoszone w 2010 r. kształtowały się w kraju na poziomie równym 71,7 szt. na 1 mln mieszkańców. Najwyższy wskaźnik tego typu występował w województwie mazowieckim (134 szt. na mln mieszk.), a najniższy w województwie lubuskim (28 szt. na mln mieszk.). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 41,4%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Ujemny eksces wskazuje na rozproszenie tego wskaźnika. W województwie wielkopolskim wynalazki zgłoszone w 2010 r. kształtowały się na poziomie wyższym od średniej i wynosiły 92 szt. na mln mieszk., czyli 128,3% średniej krajowej. 37

38 Wskaźnik33: Udzielone patenty Tabela Udzielone patenty w 2010 r. (szt. na 1 mln mieszkańców) analiza statystyczna Parametr D1032 Średnia 33,7 Mediana 26,4 Odchylenie standardowe 30,2 Kurtoza/Eksces 8,4 Skośność/Asymetria 2,6 Zakres 126,8 Minimum 6,9 Maksimum 133,7 Współczynnik zmienności 89,7 Źródło: obliczenia własne na podstawie: Nauka i Technika 2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa Udzielone patenty w 2010 r. kształtowały się w Polsce na poziomie równym 33,7 szt. na 1 mln mieszkańców. Najwyższy wskaźnik tego typu występował w województwie mazowieckim (134 szt. na mln mieszk.), a najniższy w województwie lubuskim (7 szt. na mln mieszk.). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się bardzo dużym zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 89,7%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na silną koncentrację tego wskaźnika (w szczególności w województwie mazowieckim). W województwie wielkopolskim udzielone patenty w 2010 r. kształtowały się na poziomie niższym od średniej i wynosiły 28 szt. na mln mieszk., czyli 83,1% średniej krajowej. 38

39 Wskaźnik 34: Odsetek przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R Tabela Odsetek przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr D1033 Średnia 0,1 Mediana 0,1 Odchylenie standardowe 0,0 Kurtoza/Eksces 3,0 Skośność/Asymetria 1,5 Zakres 0,1 Minimum 0,0 Maksimum 0,1 Współczynnik zmienności 57,3 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych prowadzących działalność B+R w 2010 r. stanowił w Polsce 0,1%. Najwyższy udział tego typu przedsiębiorstw występował w województwie mazowieckim (0,14%), a najniższy w podkarpackim (0,02%). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 57,3%). W większości regionów jego wartość była niższa niż średnia, o czym świadczy dodatnia asymetria rozkładu. Dodatni eksces wskazuje na istotną przewagę wartości wskaźnika osiągane w kilku województwach (głównie mazowieckie i małopolskie) w stosunku do pozostałych. W województwie wielkopolskim odsetek przedsiębiorstw przemysłowych prowadzących działalność B+R w 2010 r. był niższy od średniej i wynosił 0,07%, czyli 70% średniej krajowej. 39

40 Wskaźnik 35: Odsetek przedsiębiorstw posiadających własne działy badawcze Tabela Odsetek przedsiębiorstw posiadających własne działy badawcze w 2010 r. (w %) analiza statystyczna Parametr D1034 Średnia 0,03 Mediana 0,03 Odchylenie standardowe 0,01 Kurtoza/Eksces -1,10 Skośność/Asymetria -0,56 Zakres 0,03 Minimum 0,01 Maksimum 0,04 Współczynnik zmienności 27,70 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Odsetek przedsiębiorstw posiadających własne działy badawcze w 2010 r. stanowił w Polsce 0,03%. Najwyższy udział tego typu przedsiębiorstw występował w województwie śląskim (0,04%), a najniższy w zachodniopomorskim (0,01%). Oznacza to, że polskie regiony charakteryzują się małym zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 27,7%). W większości regionów jego wartość była wyższa niż średnia, o czym świadczy ujemna asymetria rozkładu. Ujemny eksces świadczy o rozproszeniu terytorialnym tego wskaźnika. W województwie wielkopolskim odsetek przedsiębiorstw posiadających własne działy badawcze w 2010 r. był równy średniej krajowej i wynosił 0,03%. 40

41 Wskaźnik 36: Zatrudnieni w B+R w sektorze przedsiębiorstw Tabela Zatrudnieni w B+R w sektorze przedsiębiorstw w 2010 r. (osoby na 1 tys. osób aktywnych zawodowo) analiza statystyczna Parametr D1035 Średnia 0,8 Mediana 0,5 Odchylenie standardowe 0,9 Kurtoza/Eksces 4,8 Skośność/Asymetria 2,2 Zakres 3,4 Minimum 0,1 Maksimum 3,5 Współczynnik zmienności 109,3 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL, październik 2012 r. Z punktu widzenia analizy potencjału badawczo-rozwojowego bardzo istotne znaczenie posiada wielkość zatrudnienia w B+R w sektorze przedsiębiorstw. To właśnie ten sektor generuje najwięcej innowacji. Przeciętne zatrudnienie w B+R w sektorze przedsiębiorstw na 1000 osób aktywnych zawodowo w Polsce wynosiło w 2010 r. 0,8 osoby na 1 tys. osób aktywnych zawodowo. Oznacza to, że średnio w polskich regionach przeznacza się mniej niż jeden osobo-rok poświęcony wyłącznie na działalność B+R na 1000 osób aktywnych zawodowo. Niski poziom zatrudnienia w B+R w sektorze przedsiębiorstw wpływa na słabą innowacyjność polskich regionów. W celu podniesienia poziomu innowacyjności należy radykalnie zwiększyć poziom tego wskaźnika. Ponadto, polskie województwa odznaczają się bardzo silnym zróżnicowaniem tego wskaźnika (współczynnik zmienności wynosi 109,3%). W większości regionów wartość tego wskaźnika jest niższa niż średnia, o czym świadczy 41

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r.

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. Wprowadzenie Niniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność województwa kujawskopomorskiego

Innowacyjność województwa kujawskopomorskiego Innowacyjność województwa kujawskopomorskiego w 2015 r. Wiesława Gierańczyk, p.o. dyrektora, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 21.06.2018r., Toruń 1 Efekt współpracy: Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Wydziału

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena dynamiki zmian stanu innowacyjności Mazowsza

Analiza i ocena dynamiki zmian stanu innowacyjności Mazowsza Analiza i ocena dynamiki zmian stanu innowacyjności Mazowsza Warszawa, dnia 26 listopada 2013 r. dr Joanna Hołub Iwan dr Katarzna Cheba konsultacje ekonometryczne, Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomi

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE. Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE. Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Cele wystąpienia - udzielenie odpowiedzi na pytania: Jak

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI ZACHODNIOPOMORSKIE EJ GOSPODARKI W prezentacji wykorzystane zostały dane GUS oraz wyniki badania Monitoring kondycji sektora w latach 21-212 przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach projektu współ finansowanego

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2011 r.

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2011 r. Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie Opracowania sygnalne Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego Szczecin, listopad 2012 r. Wprowadzenie Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

2. Nauka i postęp techniczny w województwie świętokrzyskim na tle Polski

2. Nauka i postęp techniczny w województwie świętokrzyskim na tle Polski 2. Nauka i postęp techniczny w województwie świętokrzyskim na tle Polski 2.1. Wprowadzenie Wiele się mówi o innowacyjności w gospodarce. We wszystkich województwach kraju powstał dokument o nazwie Regionalna

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

3. Wojewódzkie zróżnicowanie zatrudnienia w ochronie zdrowia w latach Opis danych statystycznych

3. Wojewódzkie zróżnicowanie zatrudnienia w ochronie zdrowia w latach Opis danych statystycznych 3. Wojewódzkie zróżnicowanie zatrudnienia w ochronie zdrowia w latach 1995-2005 3.1. Opis danych statystycznych Badanie zmian w potencjale opieki zdrowotnej można przeprowadzić w oparciu o dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia województw w 2012 roku w km²

Powierzchnia województw w 2012 roku w km² - 10 %? powierzchnia w km2 lokata DOLNOŚLĄSKIE 19947 7 KUJAWSKO-POMORSKIE 17972 10 LUBELSKIE 25122 3 LUBUSKIE 13988 13 ŁÓDZKIE 18219 9 MAŁOPOLSKIE 15183 12 MAZOWIECKIE 35558 1 OPOLSKIE 9412 16 PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INNOWACYJNOŚCI EOF

STRATEGIA INNOWACYJNOŚCI EOF STRATEGIA INNOWACYJNOŚCI EOF 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 1. DIAGNOZA INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW... 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2018 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1029,80 zł)

Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2018 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1029,80 zł) Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 18 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 9,8 zł) DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 19 1 Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 25 22.5 2 17.5 procent uczniów 15 12.5 1 7.5 5 2.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Strategia innowacyjności Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia innowacyjności Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia innowacyjności Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego Listopad 2014 Strona2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Diagnoza innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego na tle innych województw...

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 2 18 16 14 procent uczniów 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP 2013 Paulina Zadura-Lichota Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP Warszawa, 14 marca 2013 r. Przedsiębiorczość w

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego Innowacyjność 2008 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego Innowacyjność 2008 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego Innowacyjność 2008 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Innowacyjność 2008 Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Spis tabel. Tabela 5.6. Indeks rywalizacyjności oraz efektywna liczba partii w wyborach

Spis tabel. Tabela 5.6. Indeks rywalizacyjności oraz efektywna liczba partii w wyborach Tabela 1.1. Wydatki z budżetów wojewódzkich (2011 rok), według wyodrębnionych kategorii, w wybranych województwach...25 Tabela 2.1. Powierzchnia i ludność województw...36 Tabela 2.2. Struktura zamieszkania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA ORAZ BADAWCZA I ROZWOJOWA W WOJEWODZTWIE OPOLSKIM W LATACH

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA ORAZ BADAWCZA I ROZWOJOWA W WOJEWODZTWIE OPOLSKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA ORAZ BADAWCZA I ROZWOJOWA W WOJEWODZTWIE OPOLSKIM W LATACH 2009-2016 Analiza opracowana na potrzeby go Obserwatorium Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Pomiary urodzeń według płci noworodka i województwa.podział na miasto i wieś.

Pomiary urodzeń według płci noworodka i województwa.podział na miasto i wieś. Pomiary urodzeń według płci noworodka i województwa.podział na miasto i wieś. Województwo Urodzenia według płci noworodka i województwa. ; Rok 2008; POLSKA Ogółem Miasta Wieś Pozamałżeńskie- Miasta Pozamałżeńskie-

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, że Pracujący emeryci XII 2018

Czy wiesz, że Pracujący emeryci XII 2018 Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych kwiecień 2019 r. Pracujący emeryci W XII 2018 r. 747,2 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innego niż bycie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008 Materiał na konferencję prasową w dniu 23 września 2009r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Bardziej szczegółowo

Analiza udzielonego wsparcia dla przedsiębiorców. informacje ogólne. rozkład regionalny. Ewaluacje PO na dzień 25 lutego 2011 roku

Analiza udzielonego wsparcia dla przedsiębiorców. informacje ogólne. rozkład regionalny. Ewaluacje PO na dzień 25 lutego 2011 roku Zakres prezentacji Analiza udzielonego wsparcia dla przedsiębiorców informacje ogólne rozkład regionalny Efekty rzeczowe Ewaluacje PO 2007-2013 1 Informacje ogólne (1) Według danych wygenerowanych z Krajowego

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ W STRATEGIACH ROZWOJU WYBRANYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE. ANALIZA PORÓWNAWCZA

INNOWACYJNOŚĆ W STRATEGIACH ROZWOJU WYBRANYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE. ANALIZA PORÓWNAWCZA dr inż. Marzena Grzesiak Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii INNOWACYJNOŚĆ W STRATEGIACH ROZWOJU WYBRANYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE. ANALIZA PORÓWNAWCZA (INNOVATIVENESS IN THE STRATEGIES IN

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zarobkowa psychologów w polskim systemie ochrony zdrowia - wybrane aspekty

Sytuacja zarobkowa psychologów w polskim systemie ochrony zdrowia - wybrane aspekty S t r o n a 1 Raport z badania Sytuacja zarobkowa psychologów w polskim systemie ochrony zdrowia - wybrane aspekty Opracowanie: Zespół ds. Badań Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów Anna Starkowska,

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki

Bardziej szczegółowo

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy GŁÓWNE UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO ROLNICTWA Stanisław Krasowicz Puławy, 2008 Polska to kraj: o stosunkowo dużym potencjale

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw 8. Grażyna Korzeniak, Katarzyna Gorczyca, Policentryczność rozwoju systemu osadniczego z udziałem miast małych i średnich w kontekście procesów metropolizacji [w] Małe i średnie miasta w policentrycznym

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI)

Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI) Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI) Analiza danych statystycznych dotyczących innowacyjności gospodarki województwa podkarpackiego na tle kraju Autorzy: Sylwia Dziedzic Leszek Woźniak

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ W STRATEGIACH ROZWOJU WYBRANYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE. ANALIZA PORÓWNAWCZA

INNOWACYJNOŚĆ W STRATEGIACH ROZWOJU WYBRANYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE. ANALIZA PORÓWNAWCZA dr inż. Marzena Grzesiak Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii INNOWACYJNOŚĆ W STRATEGIACH ROZWOJU WYBRANYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE. ANALIZA PORÓWNAWCZA (INNOVATIVENESS IN THE STRATEGIES IN

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Rozwój innowacyjności regionów w Polsce uwarunkowania, stan obecny i perspektywy

Rozwój innowacyjności regionów w Polsce uwarunkowania, stan obecny i perspektywy 2013 2012 dr Joanna Hołub Iwan Rozwój innowacyjności regionów w Polsce uwarunkowania, stan obecny i perspektywy REGIONALNE SYSTEMY INNOWACJI W POLSCE doświadczenia i perspektywy Warszawa, 8 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Wpływ wsparcia unijnego dla wsi i rolnictwa na rozwój województw. dr hab. Katarzyna Zawalińska

Wpływ wsparcia unijnego dla wsi i rolnictwa na rozwój województw. dr hab. Katarzyna Zawalińska Wpływ wsparcia unijnego dla wsi i rolnictwa na rozwój województw 19 czerwca 2012, Kraków dr hab. Katarzyna Zawalińska Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk (IRWiR PAN) Struktura prezentacji

Bardziej szczegółowo

1. Regionalny system innowacji województwa na tle kraju (Wanda M. Gaczek, Tadeusz Stryjakiewicz)

1. Regionalny system innowacji województwa na tle kraju (Wanda M. Gaczek, Tadeusz Stryjakiewicz) 1. Regionalny system innowacji województwa na tle kraju (Wanda M. Gaczek, Tadeusz Stryjakiewicz) Wielkopolskę uznaje się za region dobrze rozwinięty. Województwo w 2004 r. zamieszkiwało 8,8% ludności,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Szczepan Figiel, Justyna Kufel Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa, 5 grudnia, 2014. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka oparta na wiedzy i regionalne programy operacyjne: porównanie wydatków w województwach

Gospodarka oparta na wiedzy i regionalne programy operacyjne: porównanie wydatków w województwach Justyna Sokołowska - Woźniak Gospodarka oparta na wiedzy i regionalne programy operacyjne: porównanie wydatków w województwach Innowacja i kooperacja symbioza nauki i biznesu WSB NLU Nowy Sącz, 7 października

Bardziej szczegółowo

Platforma C. Czynniki demograficzne

Platforma C. Czynniki demograficzne Platforma C. Czynniki demograficzne W tabeli 1 (33). odpowiedz na pytania dotyczące zjawisk charakteryzujących twoje otoczenie dalsze. Pytania obejmują czynniki demograficzne. Odpowiedzi wymagają od ciebie

Bardziej szczegółowo

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Dorota Perło Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania Plan prezentacji. Założenia metodologiczne 2. Specyfikacja modelu

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo