RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy Cieszynie Plac Wolności Cieszyn w RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Cieszyn, 15 październia 2014 r.

2 2 Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 r. Spis treści WSTĘP ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Charaterystya bezrobocia w powiecie cieszyńsim Strutura bezrobocia wg zawodów Napływ bezrobotnych według zawodów ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH WNIOSKI... 19

3 3 Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 r. WSTĘP Bezrobocie jao stały element gospodari wolnorynowej jest jednym z głównych problemów społecznych istotnych dla rozwoju powiatu cieszyńsiego. Obecnie szczególną uwagę należy poświęcić na dostosowanie systemu ształcenia do zmieniającego się zapotrzebowania pracodawców na walifiacje zasobów ludzich. Realizowanie tego zamierzenia wymaga zastosowania sprawnego systemu informacyjnego opartego na weryfiacji i analizie bieżących danych dotyczących poziomu i strutury bezrobocia oraz ofert pracy. W tym celu opracowano w Departamencie Rynu Pracy MGiP metodologię wyodrębniania zawodów deficytowych i nadwyżowych. MZDiN jest procesem systematycznego obserwowania zjawis zachodzących na rynu pracy dotyczących ształtowania się popytu na prace i podaży zasobów pracy w przeroju terytorialno-zawodowym oraz formułowanie na tej podstawie ocen, wniosów i rótotrwałych prognoz. Dane te stanowią niezbędne informacje dla prawidłowego funcjonowania systemu szolenia bezrobotnych oraz ształcenia zawodowego. Celem opracowania jest systematyczne obserwowanie zjawis zachodzących na cieszyńsim rynu pracy dotyczących ształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przeroju terytorialno-zawodowym oraz formułowaniu na tej podstawie ocen, wniosów i rótotrwałych prognoz niezbędnych do prawidłowego funcjonowania systemów taich ja szolenia bezrobotnych, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe itp. Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na tóry występuje na rynu pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. Przez zawód nadwyżowy należy rozumieć zawód, na tóry występuje na rynu pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszuujących pracy w tym zawodzie. Opracowanie raportu zawodów deficytowych i nadwyżowych pozwoli: 1. Oreślić ieruni i natężenie zmian zachodzących w struturze zawodowo-walifiacyjnej na loalnym rynu pracy (powiat cieszyńsi). 2. Stworzyć bazę informacyjną dla opracowania przyszłych strutur zawodowo-walifiacyjnych w uładzie loalnym (powiat cieszyńsi). 3. Oreślić odpowiednie ieruni szolenia bezrobotnych, zapewniając więszą efetywność organizowanych szoleń. 4. Usprawnić poradnictwo zawodowe poprzez wsazanie zawodów deficytowych i nadwyżowych. 5. Ułatwić realizację programów specjalnych dla atywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia.

4 4 Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 r. Głównymi użytowniami monitoringu są: powiatowe i wojewódzie Urzędy Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityi Społecznej, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, w tym Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę, Władze oświatowe wszystich szczebli (MENiS, uratoria oświaty), Dyrecje szół ponadgimnazjalnych oraz placówe nauowo-badawczych, Instytucje szoleniowe, Inne zainteresowane organy rządowe, samorządowe oraz organizacje społeczno-polityczne. Źródłem informacji do opracowania niniejszego raportu są: Załączni 3 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności za I półrocze 2014 rou oraz Załączni 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy. Stan za I półrocze 2014 rou Monitoring dotyczy 43 dużych grup zawodowych (od 2 cyfrowy), 440 grup elementarnych (od 4 cyfrowy) oraz 2360 zawodów i specjalności oreślonych w Klasyfiacji zawodów i specjalności wprowadzonej do stosowania rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityi Społecznej z dnia 27 wietnia 2010 rou w sprawie lasyfiacji zawodów i specjalności na potrzeby rynu pracy oraz zaresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537). Ponadto przy monitoringu należy uwzględnić taże poziom i struturę osób bezrobotnych oraz zgłaszanych ofert pracy według Polsiej Klasyfiacji Działalności, tóra obowiązuje na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 rou w sprawie Polsiej Klasyfiacji Zawodów (PKD). Metodologia opracowania. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżowych została opracowana na podstawie najliczniejszych zawodów w oparciu o następujące tablice: Bezrobotni wg zawodów w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 rou, Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 rou, Oferty pracy według zawodów w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 rou, Zawody deficytowe i nadwyżowe w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 rou, Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 rou.

5 5 Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 r. 1. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W czerwcu 2014 rou w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie zarejestrowane były osoby. Stopa bezrobocia na oniec analizowanego miesiąca wyniosła 10 % i była nieznacznie poniżej stopy województwa śląsiego (10,2 %) i aż o 2 punty procentowe niższa niż stopa bezrobocia notowana w całym raju (12 %). W stosunu do czerwca 2013 rou stopa bezrobocia obniżyła się o 0,6 puntu procentowego i jest jednocześnie równa stopie bezrobocia z czerwca 2012 r. Malejąca stopa bezrobocia w powiecie cieszyńsim odzwierciedla sytuację na regionalnym i rajowym rynu pracy. Wyres nr 1. Stopa bezrobocia w powiecie cieszyńsim na przestrzeni 2012, 2013 i I połowy 2014 rou. 12,0% 11,5% 11,6% 11,7% 11,6% 11,6% 11,5% 11,3% 11,2% 11,2% 11,3% 11,0% 10,5% 10,9% 10,9% 10,5% 10,8% 10,6% 10,7% 10,7% 10,5% 10,6% 11,1% 11,0% 10,6% 10,8% 10,0% 10,3% 10,0% 10,1% 10,0% 10,0% 10,2% 9,5% Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie

6 6 Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 r. 1.1 Charaterystya bezrobocia w powiecie cieszyńsim Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy najwięcej osób posiada wyształcenie zasadnicze zawodowe 33,6 %. Na wysoim poziomie utrzymuje się wsaźni osób z wyształceniem gimnazjalnym i niższym 25,8 %. Trzecią najliczniejszą grupę tworzą osoby z wyształceniem średnim zawodowym i policealnym 21,3%. Osoby z wyształceniem wyższym stanowią 10,2 % a ze średnim ogólnoształcącym zaledwie 9,1 %. Wyres nr 2. Strutura wyształcenia bezrobotnych w powiecie cieszyńsim (stan na rou) gimnazjalne i niższe 25,8% wyższe 10,2% policelane i średnie zawodowe 21,3% zasadnicze zawodowe 33,6% średnie ogólnoształcące 9,1% Żródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie Spośród osób zarejestrowanych w urzędzie pracy na oniec czerwca 2014 r osoby to obiety (49,1 %). Osoby do 25 rou życia stanowią 14,2% (990) i ta liczba znacząco spadła w porównaniu do 2013 rou. Osoby powyżej 50 rou życia to 26,2 % (1 821) i utrzymuje się ona na w miarę równym poziomie od dwóch lat. Osoby zarejestrowane powyżej 12 miesięcy stanowiły na oniec czerwca 2014 r. aż 50,6 % z czego 51 % to obiety. Długotrwałe bezrobocie jest zjawisiem bardzo niepoojącym, ponieważ powrót osób z tym problemem do atywności zawodowej wymaga znacznych naładów Funduszu Pracy oraz rozwiązywania łopotów niezwiązanych z zawodem czy ompetencjami. Czas poszuiwania pracy w przypadu osób długotrwale bezrobotnych najczęściej taże jest dłuższy niż w przypadu osób, tóre niedawno straciły pracę.

7 7 Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 r. 1.2 Strutura bezrobocia wg zawodów Charaterystya bezrobocia wymaga szczegółowego zbadania strutury bezrobotnych pod względem posiadanego zawodu. Dzięi temu możliwe będzie wyazanie zawodów, tóre powinny gwarantować zatrudnienie lub wsazywać na przesyt rynu poszczególnymi walifiacjami. Tabela nr 1. Najliczniejsze zawody osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie w I półroczu 2014 rou (stan na r.) Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba osób Kobiety % osób w danym zawodzie do ogółu bezrobotnych Bez zawodu , Sprzedawca , Kucharz , Techni eonomista , Murarz , Krawiec Robotni gospodarczy , Robotni budowlany , Techni żywienia i gospodarstwa domowego , Ślusarz , Cuierni , Kelner , Fryzjer , Techni mechani , Kucharz malej gastronomii , Mechani pojazdów samochodowych , Stolarz , Mechani samochodów osobowych , Techni budownictwa , Górni esploatacji podziemnej ,9 Pozostałe ,9 Razem W powyższej tabeli przedstawiono 20 zawodów najliczniej reprezentowanych przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie na oniec czerwca 2014 rou. Bardzo dużą grupą stanowią osoby nieposiadające zawodu (589 osób, co stanowi 8,5 % całości). Do tego zbioru zaliczają się osoby, tóre uończyły eduację na szole gimnazjalnej lub przerwały nauę w szole zasadniczej lub średniej zawodowej, uończyły liceum ogólnoształcące bądź nie wyonywały żadnego zawodu. Najczęściej występującymi zawodami są te, do uprawiania tórych, nabywa się uprawnień po uończeniu zasadniczej lub średniej szoły zawodowej. Do tych pierwszych należą m.in. sprzedawca, ucharz, murarz, rawiec, ślusarz, cuierni, elner, fryzjer,

8 8 Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 r. stolarz oraz mechani samochodów osobowych lub pojazdów samochodowych. W drugiej grupie najwięcej osób zdobyło zawód technia eonomisty, technia żywienia i gospodarstwa domowego, technia mechania oraz technia budownictwa. Najczęściej spotyanym zawodem wymagającym uzysania wyższego wyształcenia jest zawód pedagoga, reprezentowany przez 46 osób (39 obiet). Znalazł się on na 33 miejscu w raningu, a olejne dwa wymagające wyształcenia wyższego eonomista i filolog obcojęzyczny dopiero na miejscach 48 i 49. Pedagogia jest wciąż popularnym ieruniem ształcenia na terenie powiatu cieszyńsiego, na co wpływ ma przede wszystim łatwy dostęp do ierunów pedagogicznych będących w ofercie Filii Uniwersytetu Śląsiego w Cieszynie. Zainteresowanie tym ieruniem nie malej. Pedagogia jest przyładem, ja nieracjonalnie zaplanować arierę, wybierając ierune przede wszystim ze względu na miejsce zamieszania lub dostępność miejsc na ierunu ształcenia. Rozpoczynając studia pedagogiczne, należałoby spoojnie przeanalizować szanse na rynu pracy oraz wziąć pod uwagę ryzyo, że po uzysaniu dyplomu, zajdzie onieczność przewalifiowania się lub podjęcia zatrudnienia niezgodnego z wyształceniem. Kształcenie na ierunach tzw. humanistycznych wymaga od absolwentów otwartości i gotowości na zmiany w celu uzysania realnego zatrudnienia. Wśród osób zrejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie powyżej 12 miesięcy (3 523 osoby zarejestrowane na oniec czerwca 2014 r.), niewestionowanym liderem jest sprzedawca (213 osób - 6 %). Na olejnych czterech miejscach znajdują się: ucharze (83 osoby 2,4 %), technicy eonomiści (74 osoby 2,1 %), osoby bez zawodu (74 osoby 2,1 %) oraz murarze (68 1,9 %). Ja widać, są to osoby wyonujące bardzo popularne zawody w naszym regionie. Wpływ na stałe ich pozostawanie w urzędzie pracy może mieć z jednej strony spade motywacji i oddalenie od rynu pracy, a z drugiej niechęć pracodawców do zatrudniania osób długotrwale biernych zawodowo. Na oniec czerwca 2014 rou w ewidencji osób bezrobotnych pozostawało 131 absolwentów głównie (55 osób 42 %) były to osoby bez wyuczonego zawodu. Każdego rou do statysty rynu pracy trafiają osoby, tóre ończąc licea ogólnoształcące są zdecydowane na dalsze ształcenie w systemie stacjonarnym, jedna oczeując na wynii, rejestrują się w urzędzie pracy. Dodatowym problemem osób ończących eduację jest bra doświadczenia zawodowego, tóre jest bardzo często wymagane przy zatrudnieniu.

9 9 Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 r. 1.3 Napływ bezrobotnych według zawodów W celu zaobserwowania tendencji obecnie panujących na loalnym rynu pracy, onieczne jest zwrócenie uwagi na istotną westię, jaą jest napływ bezrobotnych na przestrzeni pierwszego półrocza 2014 rou. Uzysamy w ten sposób pełniejszy obraz zjawisa bezrobocia i jego strutury w badanym oresie. Lp. Tabela nr 2. Napływ (ilość rejestracji) osób bezrobotnych wg zawodów w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 rou (stan na r.) Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Bezrobotne obiety % osób w danym zawodzie do ogółu bezrobotnych Bez zawodu , Sprzedawca , Kucharz , Techni eonomista , Techni żywienia i gospodarstwa domowego Kucharz małej gastronomii , Murarz , Fryzjer , Mechani pojazdów samochodowych , Kelner , Robotni budowlany , Robotni gospodarczy , Cuierni , Mechani samochodów osobowych , Techni budownictwa , Krawiec , Techni mechani , Pedagog , Ślusarz , Stolarz ,2 Pozostałe Razem Strutura napływu bezrobotnych wg zawodów nie zmieniała się zasadniczo w porównaniu do I półrocza 2013 r. Najpopularniejsza dwudziesta zawodów pozostała taa sama, nastąpiły tylo deliatne przetasowania w raningu, jedna 4 pierwsze miejsca pozostają niezmienne. Najwięszą grupę osób bezrobotnych, rejestrujących się w pierwszej połowie 2014 r., stanowią osoby bez zawodu (9,6 %). Osoby posiadające zawód sprzedawcy stanowią 7,4 %. Duży jest też napływ osób posiadających zawód ucharza (3,1 %) oraz technia eonomisty (2,4 %).

10 10 Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 r. W przeciągu pierwszego półrocza 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie zarejestrowało się 520 absolwentów (o 16 więcej niż w 2013 r.). Wśród nich najwięcej nie posiadało zawodu (138 osób). Na drugim miejscu znaleźli się fryzjerzy (23 osoby), a dalej sprzedawcy (20 osób), ucharze małej gastronomii (17 osób), pedagodzy (14 osób) i elnerzy (12 osób). Znaczna część tych osób planuje dalszą nauę w systemie dziennych i pozostaje w rejestrze osób bezrobotnych tylo do dnia jej rozpoczęcia. Decyzja o rejestracji młodzieży wynia z brau pewności, czy dostaną się na studia dzienne, dlatego należy ją tratować jao rejestrację pozorną. Osoby, tóre doonywały rejestracji w pierwszej połowie 2014 rou, w głównej mierze reprezentują zawody, będące w ofercie szół ponadgimnazjalnych działających na terenie powiatu cieszyńsiego, co jest oczywiste gdyż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie rejestrują się mieszańcy powiatu cieszyńsiego. Wszystie osoby rejestrujące się w urzędach pracy, mogą orzystać z dostępnych form wsparcia, tj. z bezpłatnych usług rynu pracy poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz szoleń, subsydiowanego zatrudnienia, a taże uzysać środi na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zasadniczo, gdy absolwent czy inna osoba, tóra nie pozostaje w zatrudnieniu i jest gotowa do podjęcia pracy, może zarejestrować się w urzędzie pracy podreślić jedna należy, że rejestracja nie jest nigdy obowiązowa. Często jedna to dostęp do ubezpieczenia determinuje decyzje o rejestracji, co ma często wpływ na losy tych osób na rynu pracy.

11 11 Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 r. 2. ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Analiza popytu na pracę stanowi olejny element prezentowanego raningu zawodów deficytowych i nadwyżowych. Dostarcza cennych informacji o rynu pracy, zarówno jego uczestniom, ja i instytucjom, tórych działania są z nim powiązane bądź mają na niego wpływ, tj. samorządowi i instytucjom oświatowym. Analiza dotyczy ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie (nie uwzględnia wszystich ruchów adrowych i zapotrzebowania na wolne stanowisa pracy na terenie powiatu cieszyńsiego, gdyż nie wszyscy pracodawcy orzystają z usługi pośrednictwa pracy będącej w ofercie urzędów pracy). Wyres nr 3. Liczba ofert pracy w powiecie cieszyńsim na przestrzeni 2012, 2013 i w I połowie 2014 rou Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 20 wietnia 2004 rou o promocji zatrudnienia i instytucjach rynu pracy przez ofertę pracy rozumiemy wolne od wymagań naruszających zasadę równego tratowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobowej w oreślonym zawodzie lub specjalności w celu uzysania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownia. Ogólna liczba ofert pracy obejmuje również wniosi sładane przez organizatorów stażu, bowiem rejestr wniosów o staż wymaga przyjęcia i umieszczenia ich w bazie ofert pracy.

12 12 Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 r. Lp. Tabela nr 3. Oferty pracy wg zawodów w powiecie cieszyńsim w 2014 rou (stan na r.) Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2014 rou Sprzedawca Techni prac biurowych Robotni gospodarczy Kelner Robotni budowlany Kucharz Monter sieci wodnych i analizacyjnych Pomoc uchenna Monter wyrobów testylnych, z tetury i porewnych materiałów Fryzjer Sprzątacza biurowa Kierowca samochodu ciężarowego Seretara Pracowni ochrony fizycznej bez licencji Magazynier Szwacza Pielęgniara, specjalista opiei paliatywnej Księgowy Krawiec Kucharz małej gastronomii 16 Pozostałe oferty 814 Razem 1689 W pierwszym półroczu 2014 rou do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie wpłynęło zapotrzebowanie na wolnych miejsc pracy (o 203 oferty więcej niż w pierwszym półroczu 2013 rou). Należy zaznaczyć, iż przez wolne miejsca pracy rozumiemy zarówno oferty pracy stałej i oresowej zgłaszane przez pracodawców (891 ofert o 54 oferty więcej niż w rou ubiegłym), prace społecznie użyteczne (76 ofert o 4 oferty mniej niż w 2013 rou), a taże oferty stażu (722 oferty o 157 ofert więcej niż w rou ubiegłym). W rou 2014 r., podobnie ja w latach ubiegłych (2013 i 2012), więcej ofert pracy zarejestrowano w I wartale (992 oferty w stosunu do 697 ofert w II wartale). Sytuacja taa wydaje się sprzeczna z ogólną tendencją rynową, gdzie wzrost zatrudnienia łączy się z miesiącami wiosenno-letnimi, iedy rusza branża budowlana i turystycznousługowa. Dlatego zasadne wydaje się odliczenie od ogólnej liczby ofert pracy oferty organizacji stażu. Wówczas otrzymamy odwrotną proporcję: w I wartale wpłynęły 393 oferty, a w II wartale 574 oferty.

13 13 Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 r. Od 2011 rou oferty stażowe są rejestrowane jao oferty pracy - wpływa to znacznie na preferowane przez setor publiczny i prywatny stanowisa pracy. Czwarty ro obserwowane jest zwięszenie liczby ofert na stanowiso technia prac biurowych i seretari zaznaczyć natomiast należy, że w głównej mierze są to stanowisa stażowe. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w związu z zawartymi umowami stażowymi monitoruje również efetywność zatrudnienia po uończonym stażu. Odnotowuje się taże przypadi rezygnacji ze staży. Podobnie bywa z ofertami pracy mimo, iż osoby bezrobotne za odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy tracą status na ores od 120 dni do 270 dni. Na wysoim poziomie utrzymują się oferty zatrudnienia niewymagające wysoich walifiacji taie ja: robotni gospodarczy, sprzątacza, pracowni ochrony fizycznej bez licencji czy pomoc uchenna. Spośród ofert wymagających walifiacji najczęściej pojawia się zapotrzebowanie na pracowniów branży budowlanej, handlowej, gastronomicznej oraz setora usług (rawiec, fryzjer, szwacz), na ierowców samochodu ciężarowego czy sięgowych. Wśród 20 najczęściej powtarzających się stanowis nie pojawia się żadne ze wsazaniem na wyształcenie wyższe. Dopiero na 35 miejscu w raningu mieści się oferta dla animatora ultury. Dość nietypowo wygląda sprawa sprzedawców. Z jednej strony jest to najczęściej poszuiwany zawód na rynu pracy, a z drugiej wśród osób zarejestrowanych jest najwięcej sprzedawców. Tę rozbieżność można łatwo wytłumaczyć powszechnością zatrudnienia w tej branży. Wiele osób decyduje się przejściowo na podjęcie pracy w tym zawodzie, po czym ończy szoły, przewalifiuje się i na stałe rezygnuje z podjęcia pracy w zawodzie sprzedawcy. Inną przyczyną tej paradosalnej sytuacji, jest bardzo długa przerwa pomiędzy ostatnim zatrudnieniem a momentem, w tórym pojawia się oferta. Osoby te nie maja już wystarczających walifiacji i umiejętności (np. obsługa omputera, asy fisalnej, nieatualna siążeczą) do wyonywania tego zawodu.

14 14 Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 r. 3. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Poniższą analizę przeprowadzono w oparciu o wsaźni intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów, tóry został wyliczony na podstawie wzoru. Wsaźni intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów ( W n, I ) gdzie: O Wn, I B I I O I, B I są oreślone wzorami (1) i (2) O 6 1 i I O 12 i (1) gdzie: B I 6 1 i B 12 i (2) O i - liczba zgłoszonych ofert pracy w i-tym miesiącu w zawodzie B i - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w i-tym miesiącu w zawodzie Przyjęto, że zawody o wsaźniu: W n, I < 0,9 to zawody nadwyżowe, 0,9 W n, I 1,1 to zawody zrównoważone (wyazujące równowagę na rynu pracy), W n, I > 1,1 to zawody deficytowe Analizując sporządzony raport można zauważyć, iż spora grupa zawodów 93, osiągnęła wsaźni oreślony jao masymalny. Po szczegółowych badaniach wynia, iż taą wartość wsaźnia przyjmują te zawody, w tórych w minionym rou zgłoszono oferty pracy, natomiast nie odnotowano w ewidencji bezrobotnych osób zarejestrowanych posiadających wymieniony zawód. Należy więc przyjąć, że są to zawody deficytowe. Zgodnie z zaleceniami Departamentu Rynu Pracy raport diagnostyczny ma nie uwzględniać masymalnych deficytów i nadwyże oraz zawodów tzw. pozostałych.

15 15 Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 r. Tabela nr 4. Zestawienie zawodów deficytowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 rou wg wsaźnia intensywności deficytu zawodów Średnia Średnia miesięczna Wsaźni miesięczna Kod liczba intensywności Lp. Nazwa zawodu liczba zawodu zarejestrowanych nadwyżi (deficytu) ofert bezrobotnych zawodów pracy Telemareter 2,5 0, Sortowacz surowców wtórnych 2,5 0, Specjalista do spraw sprzedaży 1,67 0, Monter sieci wodnych i analizacyjnych 6,5 0,67 9, Seretara 3,83 0,5 7, Rozbieracz-wyrawacz 0,83 0, Doradca lienta 2,33 0,5 4, Techni prac biurowych 20,5 4,5 4, Asystenta nauczyciela przedszola 1,5 0,33 4, Operator maszyn do producji wyrobów z drutu, lin i siate 0,67 0, Operator maszyn i urządzeń przemysłowych 0,67 0, Rejestratora medyczna 1,17 0,33 3, Terapeuta zajęciowy 0,5 0, Spawacz metodą MAG 0,5 0, Operator oparo-ładowari 0,83 0,33 2, Kierowca autobusu 0,83 0,33 2, Opieuna dziecięca 2 0,83 2, Techni farmaceutyczny 1,17 0,5 2, Opieun w domu pomocy społecznej 1,17 0,5 2, Pracowni ochrony fizycznej bez licencji 3,67 1,67 2, Kierowni działu producji 0,33 0, Wychowawca w placówach oświatowych, wychowawczych i 1 0,5 2 opieuńczych Asystent prawny 0,33 0, Biblioteoznawca 0,33 0, Opieun osoby starszej 1 0, Szef uchni 0,33 0, Asystent ds. sięgowości 1,33 0, Maniiurzysta 0,33 0, Zbrojarz 0,33 0, Bruarz 0,67 0, Monter instalacji wentylacyjnych i limatyzacyjnych 0,33 0, Zegarmistrz 0,33 0, Pilarz 0,33 0,17 2

16 16 Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 r Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych 0,33 0,17 2 Pierwsze miejsce w tabeli zawodów deficytowych zajmują telemareter i sortowacz surowców wtórnych. W pierwszym półroczu 2014 r. poszuiwano 15 osób na stanowiso telemaretera, przy czym zapotrzebowanie wpłynęło zaledwie od dwóch pracodawców: 10 pracowniów szuała firma BM FORMAT S.C. a 5 spóła z o.o. 4call.pl. Sortowacza surowców wtórnych poszuiwało 5 pracodawców, oferujących łącznie 13 stanowis. Na trzecim miejscu znalazł specjalista ds. sprzedaży 10 firm złożyło zapotrzebowanie na 10 stanowis. W pierwszej dziesiątce zawodów deficytowych pojawiają się taże monter sieci wodnych i analizacyjnych, seretara, rozbieracz-wyrawacz, doradca lienta, techni prac biurowych, asystenta nauczyciela przedszola i operator maszyn do producji wyrobów z drutu, lin i siate. Oferty na stanowisa technia prac biurowych, seretari oraz doradcy lienta były realizowane głównie w ramach ofert stażowych. W wielu przypadach na deficytowy charater zawodu wpływa fat, że nie ma możliwości jego zdobycia poprzez uończenie szoły do wsazanej grupy należą: telemareter, sortowacz, operatorzy onretnych maszyn, pracownicy biurowi, itp. Zdobycie tego zawodu wiąże się z doświadczeniem zawodowym na onretnym stanowisu. Należy też dodać, że do ich wyonywania niepotrzebne są często żadne onretne uprawnienia. W grupie zawodów, tórych uprawianie wiąże się z oreślonymi walifiacjami, bra andydatów na zgłaszane wolne miejsca pracy jest niwelowany przez organizowanie ursów. Ta jest np. ze stanowisami maniiurzysti czy pilarza. W zestawieniu zawodów deficytowych pojawiło się stanowiso zegarmistrza - firma METRIX poszuiwała dwóch pracowniów. Jego miejsce w raningu uzasadnione jest spadiem zapotrzebowania na świadczenie usług zegarmistrzowsich, tóry pociąga za sobą bra zainteresowania zdobyciem tego zawodu przez młodych ludzi.

17 17 Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 r. Tabela nr 5. Zestawienie zawodów nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 rou wg wsaźnia intensywności nadwyżi zawodów Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych Wsaźni intensywności nadwyżi (deficytu) zawodów Techni eonomista 0,17 18,33 0, Pedagog 0,17 9 0, Techni budownictwa 0,33 9,83 0, Ślusarz 0,33 9 0, Stolarz 0,33 8,5 0, Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarsich 0,17 3,83 0,04 i turystycznych Eletromonter 0,17 3,83 0, Techni rolni 0,17 3,83 0, Cuierni 0,5 10 0, Malarz-tapeciarz 0,33 6,5 0, Hydrauli 0,17 3,17 0, Rolni 0,17 3 0, Eletromechani 0,17 2,67 0, Specjalista ds. rachunowości 0,17 2,67 0, Mechani samochodów osobowych 0, , Kierowca samochodu osobowego 0,17 2,5 0, Blacharz samochodowy 0,33 4,83 0, Laierni samochodowy 0,33 4,83 0, Stolarz budowlany 0,17 2,33 0, Nauczyciel wychowania fizycznego 0,17 2,33 0, Mechani pojazdów samochodowych 1 12,33 0, Mechani maszyn i urządzeń przemysłowych 0,33 4 0, Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 0,17 1,83 0, Techni obsługi turystycznej 0,33 3,67 0, Techni administracji 0,33 3,17 0, Techni usług osmetycznych 0,17 1,5 0, Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 0,5 3,5 0, Specjalista ds. finansów 0,17 1,17 0, Kosmetolog 0,17 1,17 0, Murarz 2 13,33 0,15

18 18 Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 r. Zawody nadwyżowe to zawody reprezentowane przez dużą ilość osób bezrobotnych, na tóre nie wpływają oferty pracy. Pierwszym w raningu jest zawód technia eonomisty. Zgłaszane przez firmy zapotrzebowanie na tego typu stanowisa jest zdecydowania mniejsze niż ilość osób pozostających bez zatrudnienia i posiadających ten zawód. Podreślić jedna należy, że osoby posiadające walifiacje w tym zawodzie podejmują zatrudnienie głównie w branży związanej z eonomią, finansami i rachunowością, a taże prace biurowe. Podobnie jest z innymi zawodami nadwyżowymi - technicy budownictwa, pedagodzy, technicy administracji, technicy usług osmetycznych, technicy obsługi turystycznej to grupy, tóre znajdują zatrudnienie na stanowisach zbliżonych do posiadanych walifiacji. Zawody nadwyżowe reprezentują najczęściej ieruni ształcenia szół zasadniczych zawodowych i średnich zawodowych na loalnym rynu pracy. Wśród osób posiadających wyższe wyształcenie na wysoim poziomie (drugie miejsce w raningu) utrzymuje się zawód pedagoga na oniec czerwca 2014 rou w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy figurowało 46 osób legitymujący się tym zawodem, podczas gdy w opisywanym oresie poszuiwano zaledwie 1 pedagoga. Loalny ryne pracy nie jest w stanie przyjąć wszystich absolwentów danego profilu i onieczne jest poszuiwanie pracy na stanowisu mniej lub bardziej odległym od uzysanego wyształcenia. Często mając trudności w znalezieniu zatrudnienia w swoim wyuczonym zawodzie, osoby bezrobotne decydują się na podnoszenie walifiacji poprzez dalsze ształcenie, czy przewalifiowanie umożliwiające zdobycie bardziej poszuiwanych umiejętności. Bywa również, iż posiadane walifiacje dezatualizują się, a w przypadu nietórych uprawnień, wydawane są na oreślony czas.

19 19 Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 r. WNIOSKI Porównując pierwsze wartały 2013 i 2014 rou, to ro bieżący rozpoczął się od wyższej stopy bezrobocia (o 0,3 %). Od wietnia do czerwca poziom bezrobocia rejestrowanego gwałtownie się obniżał, jeszcze w marcu było to 11,5 % a w czerwcu stopa bezrobocia osiągnęła zaledwie 10 % (spade aż o 1,5 % w trzy miesiące i była niższa o 0,6 % niż w analogiczny, oresie 2013 rou). Już tradycyjnie zmniejszenie poziomu bezrobocia następuje w miesiącach wiosenno-letnich. Zaobserwowana tendencja spadowa związana jest ze specyfią loalnego rynu pracy, tóry charateryzuje się dużą sezonowością, głównie w setorze turystyczno-gastronomicznym oraz budowlanym. W przeciwieństwie do rou 2013 r., w tórym notowano znacznie niższą stopę bezrobocia rejestrowanego w powiecie niż w województwie, ro 2014 wyrównał poziomy stóp (różnica nie przeraczała 0,3 %, podczas gdy w 2013 r. regularnie utrzymywała się średnio na poziomie 0,6 %). Najmniej ofert pracy wpływa dla osób z wyształceniem wyższym, tóre stanowią drugą najmniejszą grupę osób zarejestrowanych. Najczęściej wyazują się więszą atywnością w poszuiwaniu zatrudnienia, często orzystając przy tym ze staży, szoleń oraz wniosują o jednorazowe środi na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zauważyć taże należy pewną tendencję związaną ze zgłaszanymi przez pracodawców ofertami pracy głównie na pracowniów niewywalifiowanych, sezonowych lub z wyształceniem zasadniczym zawodowym, natomiast andydatów na stanowisa specjalistów, adrę zarządzającą oraz pracowniów wywalifiowanych o oreślonych umiejętnościach pozysują innymi sposobami (agencje pośrednictwa pracy, firmy consultingowe, prasa loalna, strony internetowe). Niestety wciąż problemem urzędu pracy jest trudność zgrania gotowości do pracy andydatów z odpowiednimi ompetencjami z pracodawcami, tórzy nie mają czasu na długotrwałą rerutację. Oczeiwania pracodawców i oczeiwania osób szuających pracy często są rozbieżne, dlatego potrzebna jest wymiana informacji tych dwóch stron na rynu pracy i urząd pracy może być taim łączniiem, pośredniiem. W oparciu o dane statystyczne zauważyć można, utrzymywanie się na podobnym poziomie liczby osób długotrwale bezrobotnych (na oniec czerwca 2014 rou było to osób 50,6 %, podczas gdy w analogicznym oresie 2013 rou było to osób 43,9 %), przy czym procentowo wsaźni ten podniósł się aż o 6,7 %. Stan tai jest spowodowanym stosunowo nisim stanem ofert pracy (chociaż w stosunu do analogicznego oresu 2013 rou liczba ofert wzrosła o 203), ale przede wszystim słonnością pracodawców do zatrudniania osób z relatywnie rótim czasem bierności zawodowej. Spośród 12 gmin powiatu cieszyńsiego najwięcej osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (22,2 %) na oniec czerwca 2014 rou było mieszańcami Cieszyna,

20 20 Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie cieszyńsim w I półroczu 2014 r. w dalszej olejności pojawiała się Gmina Soczów osób (15 %), a na trzecim miejscu Gmina Istebna 661 osoby (9,5 %). Najmniej osób zarejestrowanych zamieszuje gminę Dębowiec 195 osób (2,8 %). Przy czym najwyższy stan bezrobocia rejestrowanego w stosunu do liczby ludności mamy w gminie Soczów 7,9 %, dalej w gminie Istebna 5,6 %, w gminie Wisła 4,6 %, a Cieszyn znalazł się na czwartym miejscu z 4,3 %. Najniższe bezrobocie notowane jest w gminie Strumień 1,7 %. Powiatowy Urząd Pracy za pomocą form taich ja: szolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne czy staże prowadzi atywizację osób bezrobotnych, reduującą poziom bezrobocia rejestrowanego. Usługi ja i instrumenty rynu pracy w głównej mierze sierowane są do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynu pracy, tóre stanowią znaczący odsete ogółu osób bezrobotnych. Na oniec czerwca 2014 rou spośród osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie było osobami w szczególnej sytuacji na rynu pracy w rozumieniu art. 49 Ustawy z 20 wietnia 2004 rou o promocji zatrudnienia i instytucjach rynu pracy 82,2% (w tym obiet). Na oniec miesiąca sprawozdawczego zarejestrowanych jao osoby bezrobotne było 990 osób do 25 rou życia (14,2%), osób powyżej 50 rou życia (26,2 %), osoby bezrobotne długotrwale (50,6 %), osób nie posiadało walifiacji zawodowych (21 %), osób nie posiadało doświadczenia zawodowego (14,5 %), osób nie posiadało wyształcenia średniego (59,5 %), 619 osób samotnie wychowało dzieco do 18 rou życia (8,9 %), 168 osób po odbyciu ary pozbawienia wolności nie podjęło zatrudnienia (2,4 %) oraz 517 osób posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (7,4 %). Dotyczy to zapisów ustawy do 27 maja 2014 rou. Wprowadzone zmiany powodują, iż orzystanie z usług i instrumentów uzależnione jest od ustalonego dla osoby bezrobotnej profilu pomocy. W analizowanym oresie wpłynęły 722 oferty stażowe, ze szoleń sorzystało 261 osób, jednorazowe środi na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 57 osób. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie wspiera loalnych pracodawców poprzez pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy, oraz możliwość orzystania z usług poradnictwa zawodowego w zaresie doboru andydatów do pracy oraz indywidualnym rozwoju zawodowym. W ramach doposażenia stanowisa pracy w pierwszej połowie 2014 rou utworzono 30 stanowis pracy dla sierowanych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie. Istotnym działaniem ze strony Urzędu Pracy jest mareting usług rynu pracy poprzez organizację seminariów i onferencji sierowanych do partnerów na loalnym rynu pracy. Począwszy od 2008 rou w ramach projetu Nowa jaość nowe możliwości, a następnie od 2013 rou w ramach projetu Nowa jaość nowe możliwości IV, prowadzone jest zewnętrzne pośrednictwo pracy dzięi tóremu odwiedzani pracodawcy zostają zapoznani z działaniami prowadzonymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie. Wizyty pośredniów zewnętrznych są bardzo istotnym elementem

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy Cieszynie Plac Wolności 6 43 400 Cieszyn w RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Cieszyn, 18 październia 2013r. 2 Raning zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIIEŚCIIE BIIELSKO-BIIAŁA w II-półłroczu 2011rou SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów 4 1.1 Charaterystya bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan na 2010 ro ŚWIĘTOCHŁOWICE 2011 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ANALIZA ZAWODÓW OSÓB

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou POWAT KONŃSK Konin, marzec 2013 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2014 r. POWAT KONŃSK Konin, marzec 2015 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou MASTO KONN Konin, marzec 2013 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2013 rou MASTO KONN Konin, marzec 2014 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w półroczu 2010 r. MASTO KONN Konin, lipiec 2011 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ Gliwice 2010 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM W PÓŁROCZU 2014 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2014 Gliwice 2014 Przedru w całości lub

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ Gliwice 2010 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2014 r. MASTO KONN Konin, marzec 2015 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu Samorząd Województwa Wielopolsiego Wojewódzi Urząd Pracy w Poznaniu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych w Wielopolsce 2011 ro SPS TREŚC Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia w województwie wielopolsim...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH W PÓŁROCZU 2013 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2013 Gliwice 2013 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan na 2011 ro ŚWIĘTOCHŁOWICE 2012 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU Żory 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zabrze 2009 Raning zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2011 ROKU POWATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE KŁOBUCKM W -PÓŁROCZU 2011 ROKU KŁOBUCK, październi 2011 r. Spis treści strona 1. Wstęp. 3 2. Analiza napływu bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH W PÓŁROCZU 2012 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2012 Gliwice 2012 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2009

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2009 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W ZARZU ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ DAGNOSTYCZNA Zabrze 2010 Raning zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU Żory 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r ząd P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE GLWCKM ZA ROK 2007 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2007 UZUPEŁNONY Gliwice 2008 2 Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 1 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie gorlickim. w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie gorlickim. w I półroczu 2014 roku PUPA.410.26.2014.RW Raning zawodów deficytowych i nadwyżowych w powiecie gorlicim w półroczu 2014 rou Gorlice, październi 2014 WSTĘP Zgodnie z art. 9 ust. 1 pt 9 ustawy z dnia 20 wietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2014 ro POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE M. DĄBROWA GÓRNCZA W PÓŁROCZU 2008 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2008 Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2008 SPS

Bardziej szczegółowo

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM I półrocze 2008 rou POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wrzesień 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 0 półrocze POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 3 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU POWATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE KŁOBUCKM W -PÓŁROCZU 2009 ROKU KŁOBUCK, październi 2009 Spis treści strona 1. Wstęp... 3 2. Analiza napływu bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM w 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM w 2013r. POWATOWY URZĄD PRACY w MRĄGOWE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE MRĄGOWSKM w 2013r. Mrągowo, marzec 2014r. SPS TREŚC Strona. WSTĘP. 3. ANALZA BEZROBOCA WG ZAWODÓW ( GRUP ZAWODÓW ) W POWECE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan w ońcu I półrocza 2011 rou ŚWIĘTOCHŁOWICE 2011 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 10 półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU Żory 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 Dąbrowa Górnicza, lipiec 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ul. CHOPINA 16 a 39-300 MIELEC fax 017 788-00-69 centrala 017 788-00-50 PP.MPX.0714-8/III/2006 Mielec, 2006-09-15 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK I półrocze 2014 rou MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 1 3 MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych w województwie zachodniopomorsim w 2011 rou Opracowanie: Marta Sapińsa Szczecin 2011 WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE M. DĄBROWA GÓRNCZA ZA PÓŁROCZE 2010 ROKU POWATOWY RAPORT /P/2010 Dąbrowa Górnicza, lipiec 2011 SPS TREŚC strona

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 1 1 MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2014 ro MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE M. DĄBROWA GÓRNCZA ZA ROK 2012 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2012 Dąbrowa Górnicza, lipiec 2013 r. SPS TREŚC strona

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 0 9 I półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM ZA 2006 ROK POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wiecień 2007 Spis Treści. Wstęp... 3 I. Analiza bezrobocia zawodów (

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r ząd Pracy w Gliwicach RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W GLWCACH ZA ROK 2007 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2007 UZUPEŁNONY Gliwice 2008 2 Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach Raning

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 10 I półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2010 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowsiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2007 ROKU Cieszyn, 10 wietnia 2008 1. WSTĘP W dobie gospodari

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2014 Część diagnostyczna Podstawa prawna opracowania: art. 9 ust. 1 pt. 9 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynu

Bardziej szczegółowo

i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK (uzupełniony o tabele prognostyczne) 2008 ro MIASTO GDAŃSK Gdańs, sierpień 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU. Cieszyn, 15 września 2006 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM W PÓŁROCZU 2011 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2011 Gliwice 2011 Przedru w całości lub

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI 2013 ROK SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzim... 4 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych... 4 1.2 Bezrobotni wg

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, tel./fax (87) 615 03 95, 615 03 70 www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

WYODRĘBNIANIE ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH INSTRUMENTEM DOSTOSOWANIA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY? REFLEKSJA KRYTYCZNA

WYODRĘBNIANIE ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH INSTRUMENTEM DOSTOSOWANIA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY? REFLEKSJA KRYTYCZNA Rafał Muster Uniwersytet Śląsi w Katowicach WYODRĘBNIANIE ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH INSTRUMENTEM DOSTOSOWANIA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY? REFLEKSJA KRYTYCZNA Wprowadzenie Na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Radzyniu Podlaskim

POWIATOWY URZĄD PRACY w Radzyniu Podlaskim POWIATOWY URZĄD PRACY w Radzyniu Podlasim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2014 ro Radzyń Podlasi, marzec 2015 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów.. 6 1.1. Charaterystya

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. POWIATOWY URZĄD PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. Lipiec 2012 1. Wprowadzenie Obowiązek przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM I półrocze 2006 rou POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wrzesień 2006 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I.ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy w ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 ( II część Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo