In-home-Use Tests A valid method to measure consumer acceptance in the health & beauty care market

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "In-home-Use Tests A valid method to measure consumer acceptance in the health & beauty care market"

Transkrypt

1 1 Felix Schaefer: In-home-Use Tests A valid method to measure consumer acceptance in the health & beauty care market Testowanie produktów naley do najbardziej rozpowszechnionych i najczciej stosowanych bada na rynku dóbr konsumpcyjnych. Autor niniejszego artykuu jest od ponad 25 lat specjalist od tego rodzaju testów. W tym czasie przeprowadzi par tysicy takich testów dla wielu duych, rednich i maych firm produkujcych róne dobra konsumpcyjne. Testy te byy przeprowadzone w ramach zlece otrzymywanych z dziaów badania rynku oraz marketingu, jak i w coraz wikszym stopniu bezporednio dla F & E oraz dziaów kontroli jakoci tych firm. Niej zamieszczony tekst -o moliwociach, wymaganiach, metodach oraz przykady- pochodzi z wykadu, który zosta na ten temat wygoszony na wielu uniwersytetach. Ale to, co byo interesujce i czsto nowe dla zainteresowanych studentów powinno by równie interesujce dla praktyków w przemyle czy to z dziaów R & D, marketingu czy te z dziaów zabezpieczenia jakoci. Moliwoci w testowaniu produktów Przy testowaniu produktów istnieje wiele typowych etapów. Najpierw naleaoby wymieni faz, w której nastpuje rozwój nowego produktu. Tutaj s testy stosowane po to, aby zbada, jak nowy produkt juz we wczesnej fazie produkcji zostanie przyjty na rynku, bo jeli nie spodoba si on przyszym uytkownikom i nie jest co najmniej tak dobry jak to, co mona ju na rynku spotka, to niestety nie ma duej szansy na przetrwanie. Przykad: na rynku znane byy szampony i odywki do wosów. Pewnego dnia jeden z producentów wpad na pomys, aby wprowadzi na rynek nowy produkt,,two-in-one, który posiadaby waciwoci obu produktów. Pytanie, jakie sobie przy tym ten producent stawia() mona (byo) odpowiedzie za pomoc testu: jakie waciwoci posiada produkt,,two-in-one w porównaniu z dwoma znanymi ju na rynku produktami? Czy nowy produkt ma waciwoci podobne troch do jednego i troch do drugiego, czy wicej do jednego ni drugiego? Jakie korzyci i niekorzyci z tego wynikaj? Testowanie produktów daje odpowied nie tylko na to podstawowe pytanie. Czsto istnieje cay szereg rónorodnych alternatyw w procesie rozwoju nowego produktu, odmienna konsystencja albo zapach. Które z nich s (byyby) najlepsze, które poza tym s jeszcze do zaakceptowania? We wczesnej fazie testowania nowego produktu nie rozchodzi si tylko o to, by wykreowa nowy produkt, ale te o ustalenie jego konkurencyjnoci w porównaniu z konkretnym ju istniejcym na rynku produktem - moe to by wiodcy na rynku producent, albo w konkretnym przypadku najbardziej popularna marka lub reprezentanci specjalnie wybranego segmentu na rynku. To oczywicie zaley od wasnego sposobu wprowadzania na rynek. Nie kady nowy produkt musi by lepszy od PERSIL czy NIVEA i wszystkich uytkowników od razu zadowoli, ale w przewidzianej,,niszy musi przynajmniej wszystko si zgadza. Przy testowaniu produktów nie zawsze musi chodzi o nowoci. Kontrola pozycji na rynku znanych marek, w szczególnoci ustalenie sabych punktów w porównaniu z sukcesami konkurentów naley do klasycznych zada przy testowaniu produktów. Sens ma te porównanie efektywnoci i akceptacji wasnej marki z mark prowadzc na rynku, innymi konkurentami jak i w szczególnym przypadku z bezporednimi konkurentami. To moe prowadzi do tego, e powstan nowe odmiany. Tym samym nasuwa si kolejne pytanie odnonie moliwoci zastpienia dotychczas sprzedawanego produktu produktem nowo wykreowanym. Porównuje si wic konkretnie:

2 2 zmieniony produkt z dotychczasowym ( current ) rone warianty nowego produktu zmieniony produkt z produktem/-(ami) konkurencji, które stay si w midzyczasie bardziej popularne na rynku. Kontrola jakoci jest obszernym zagadnieniem w testowaniu produktów. Szczególnie, jeli chodzi o naturalne produkty, takie jak kawa, papierosy, owoce czy warzywa. Tutaj zawsze nasuwa si pytanie:,,czy smak bdzie odpowiedni równie wtedy, gdy w jednym z krajów produkujcych np. kaw by nieurodzaj i trzeba byo sprowadzi ten produkt z innego kraju? Równie w przypadku produktów, które nie musz by dalej przerabiane, testowanie moe by pomocne przy podejmowaniu decyzji. Przykad: banany. Raz badalimy - po tym, jak EG przewidziaa wprowadzenie barier i ogranicze ilociowych - skd pochodz najlepsze dolarowe banany (banany s w Niemczech chtnie konsumowane); i tutaj okazao si, e spraw szalenie wan dla kadego importera jest to, aby waciwe produkty z waciwego regionu wprowadzi na rynek we waciwym czasie. Co mona sprawdzi za pomoc testów produktu? Jak szerokie zastosowanie ma testowanie rónych produktów staje si wyrane, jeli sobie uwiadomimy, co za pomoc testów da si skontrolowa. Z jednej strony mona zbada jak zosta zaakceptowany oryginalny komponent jakiego produktu, (czyli to co Myers/Shocker w swojej godnej uwagi pracy,,the Nature of Product-Related Attributes nazwali,,characteristics ), a wic: zapach/ wo smak konsystencj/ zdolno do tworzenia piany wygld/kolor praktyczno. Nastpnie kontroluje si efektywno (albo benefits) produktu: podstawowe korzyci (oddziaywanie) dodatkowe korzyci albo specjalne efekty dziaania. Poza tym mona te pój dalej i sprawdzi koncepcj dotyczc nowego produktu i jego prezentacji, okrelon nazw (Shower Gel vs. After Shave), nazw marki, opakowanie produktu albo jego oddziaywanie oraz koncepcj reklamow. Oceny w tecie produktu s najczciej formuowane przez ustalenie ogólnych wyobrae o jakoci, oddziaywaniu produktu oraz pyta o ewentualn gotowo do zakupu, jak równie tego, co nazywamy Value for Money. To, co jednoznacznie brzmi (,,przecie wszystko jest jasne! ), nie zawsze byo czym oczywistym, i jest te dzisiaj czasami sporne. Przed trzydziestu laty, kiedy zaczlimy testowa pyn do mycia naczy firmy Colgate-Palmolive, nie móg aden z zatrudnionych tam chemików sobie wyobrazi, e normalne uytkowniczki pynu stwierdziy rónice w koncentracji myjco-aktywnych substancji, i pytali siebie, i nas, czemu waciwie tego rodzaju testy maj suy.

3 3 Dzisiaj testujemy w sposób oczywisty w rónych dziedzinach dziaanie rónorodnych formu/receptur na percepcj istotnych waciwoci i zapytujemy, wzgldnie oceniamy: czy skóra staje si delikatna i gadka czy zauwaa si dugotrwae dziaanie pielgnujce czy wosy staj si puszyste i maja wicej objtoci. Przykad 2: Testy kawowe. Na pocztku lat 80-tych zaczlimy testowa kaw. Pytanie brzmiao: jakie waciwoci ma kawa? Jak mona te waciwoci opisa tak, aby byy one dla wszystkich zrozumiale bowiem konsumenci, których chcielimy przepyta, nie byli adnymi ekspertami od kawy TCHIBO. Z drugiej strony, waciwi eksperci od kawy stawiali sobie równoczenie pytanie: Co ma wspólnego z,,input (a wic z ich mieszankami kawy / procesem palenia / uszlachetniania) opinia normalnego, przecitnego, aby nie powiedzie,,gupiego konsumenta. Dzisiaj wiedza dotyczca adekwatnego przeprowadzania testów smakowych równie dla kawy jest powszechnie znana. I oczywicie testuje si dzisiaj kaw tak samo celowo, jak szampon, rodki czystoci czy kosmetyki do pielgnacji twarzy. Duo trudniejsze i bardziej kontrowersyjne s,,testy zapachowe. Neurofizjologiczne i sensoryczne badania wykazay nam, e,,system czowiek potrafi wprawdzie bardzo dobrze sobie przypomina i rozpoznawa zapachy, ale nie ma do dyspozycji zbyt duo takich sów, jak,,przyjemny lub,,wiey, aby dokadnie opisa zapach. Jak zatem testuje si i charakteryzuje zapachy? Wydaje nam si, e poradzilimy sobie równie i z tym problemem, a ledzc dyskusje, jakie toczyy si w ostatnich latach w czasie seminariów ESOMAR, mona stwierdzi, e i tutaj ta wiedza si upowszechnia (starcia miedzy sensorykami a badaczami rynku ju si prawie nie zdarzaj, jak to bywao wczeniej). Metody testowania Najczciej stosujemy testy monadyczne, czyli wedug zasady test versus grupa kontrolna. Input stanowi tu alternatywne produkty, które zmieniaj si w znany i systematyczny sposób. Kada testowana osoba (respondent) otrzymuje tylko jeden produkt. Ocena produktu opiera si na dowiadczeniu zdobytym w tecie dokadnie z tym produktem. Jeli s przy tym kontrolowane okrelone warunki ramowe, to test dostarcza automatycznie wyniki dokadnie dla tego produktu - ceteris paribus, tzn. zgodnie z warunkami status quo. Aktualny wybór produktów i stosowane marki tworz tzw frame of reference. Na podstawie tego kryterium jest oceniane testowanie produktów. W tecie uwzgldniane s te aktualne yczenia i potrzeby uczestników testu, dotychczasowe dowiadczenia, jak i warunki ramowe dotyczce okrelonej,,sytuacji, w której produkt jest testowany. Aby móc poprawnie przeprowadzi testy monadyczne, musz by spenione okrelone kryteria: osoby wylosowane do testowania musz spenia te same kryterium (ten sam wiek, ta sama pe, a w szczególnoci musz uywa ten sam produkt i t sam mark (= dowiadczenie ))

4 4 sytuacja, w której dany produkt jest testowany, musi by odpowiednio dobrana i odpowiada warunkom, w jakich dany produkt jest powszechnie uywany, a w szczególnoci naley uwzgldni wystarczajco dugi okres testowania produktu, który powinien by stosowany w wystarczajcej iloci i w normalny sposób. Jako alternatywne przeprowadzane s czsto testy porównawcze. W tym przypadku osoba testujca otrzymuje do testowania dwa produkty: produkt, który jest testowany i produkt porównawczy (testowane s równolegle dwa produkty, albo jeden po drugim). W kocowej ocenie produktu jako kryterium dominuje bezporednie porównanie obu produktów. W tym przypadku respondent dokonuje sam bezporedniego porównania, co w przypadku testów monadycznych (testowany jest tylko jeden produkt), nastpuje dopiero po szczegóowej analizie. Dla obu testów mona wyodrbni charakterystyczne cechy: a) test monadyczny: b) test porównawczy: bliski realnej sytuacji kryterium oceny dopasowane do sytuacji na rynku adnych wymuszanych decyzji wiksza wraliwo jednolite kryterium oceny (frame of reference) statystycznie niewielki margines bdu (ale potrzeba wicej grup testujcych) Poczenie obu rodzajów testów jest moliwe i jest coraz czciej praktykowane w ramach tzw. testów semi-monadycznych. lepy czy z mark? Kolejne metodyczne pojecie zajmie si tym pytaniem. W przypadku,,testu lepego uczestnicy otrzymuj produkty opakowane neutralnie. Oceniana jest jako produktu,,sama w sobie. lepe testy s przeprowadzane zawsze wtedy, gdy chce si wiedzie,,dokadnie i by pewnym, e uniknie si ryzyka we wczesnej fazie rozwoju nowego produktu przy modyfikowaniu produktu przy problemach cost saving, tzn. wtedy, gdy chodzi o pomiar czynników wpywajcych na obnienie kosztów produkcji. W,,testach z mark uczestnicy otrzymuj produkty wystpujce na rynku, a przy nowym produkcie czsto razem z konceptem produktu. Oceniane s razem tak jak póniej w realiach rynku waciwoci produktu i wizerunek marki. Testy z mark przeprowadza si przy wprowadzaniu nowoci na rynek, gdy chce si oceni wystpowanie marki na rynku, a szczególnie wtedy, kiedy dokonuje si poprawek w samym produkcie, chcc si przekona, czy te zmiany zostan zauwaone pomimo wpywu wizerunku marki.

5 5 Input produktu Rónice w produktach powinno si definiowa moliwie jednowymiarowo, np. ksztat albo zapach albo konsystencja. Przy zmianie kilku zmiennych na raz trzeba si liczy z odchyleniami. Odpowiedni wariant analityczny experimental design pozwala jednake te odchylenia wykry i dokadnie zmierzy wpyw pojedynczych zmiennych na akceptacj produktu. Techniczne metody odpytywania Test produktowy zawiera cay szereg pyta pytania otwarte, pytania zamknite i skale. Otwarte pytania stosuje si: jeli nie do koca znane s skutki dziaania skadników testowanego produktu eby dowiedzie si, jakie wraenie wysuwa si na pierwszy plan jeli chodzi o wasne sformuowania osoby pytanej jeli chodzi o szczegóowe uzasadnienia. My rozpatrujemy takie otwarte pytania coraz czciej w formie jakociowej,,sownej analizy i prezentujemy tylko w niewielkim stopniu procentowo kategorie odpowiedzi sklasyfikowane w okrelony sposób, ale aby dokadnie wychwyci rónorodno odpowiedzi, a tym samym nawet najdrobniejsze rónice miedzy odmiennymi produktami, sporzdzamy specjaln list z dokadnymi wypowiedziami uczestników testu. Naturalnie pomaga nam przy tym pisemna forma odpytywania, poniewa tutaj mamy rzeczywicie doczynienia z oryginalnymi odpowiedziami pytanych osób, a nie ju z góry przefiltrowanymi przez prowadzcego wywiad. Wynik okrelamy odpowiednio jako,,qualitative Insights. W pierwszej kolejnoci powinno si jednak stosowa strukturyzowane (zamknite) pytania, aby ustali,,mocne fakty, w szczególnoci wtedy, gdy moliwe czynniki odziaywujce i tak s juz znane i chodzi jeszcze tylko o wyrane rónice (podoba si bardzo,..., wcale si nie podoba / za duo,..., za mao), albo przy jednoznacznej definicji kryterium pomiaru w sensie wyczerpanych moliwoci odpowiedzi. Skalowania stanowi czsto centralny punkt rozwaa kadej ankiety, szczególnie przy wykrywaniu stopniowych rónic w dziaaniu produktu (waciwoci, funkcje, nastawienie). Stosowane s przy tym skale sowne, numeryczne lub optyczne. Klasyczn wersja skali sownej jest np. 5-cio stopniowa skala opisujca gotowo zakupu: kupibym na pewno kupibym prawdopodobnie nie wiem jeszcze, czy bym... kupi, czy nie prawdopodobnie nie kupibym na pewno bym nie kupi. Inna czsto stosowana forma skali sownej suy stopniowaniu czciowo opisanej i czciowo oszacowanej intensywnoci, jak jest za mocny jest troch za mocny jest waciwy jest troch za saby jest duo za saby. Ten sposób stopniowania mona w pojedyczym przypadku rozszerzy na sodko, intensywno zapachu, konsystencje albo tworzenie si piany. Czasami mona tez spotka siedmio- albo dziewiciostopniow skal, jednak w wielu przypadkach prowadzi to do zawioci jzykowych, jak,,wyjtkowo duo za duo... itp. i powinno si moliwie tego unika.

6 6 Jeli ju koniecznie musi to by skala siedmio- albo dziewiciostopniowa, to powinno si wybra inny rodzaj skali (skala powierzchniowa, skala numeryczna) i zrezygnowa ze sownych punktów zaczepienia (dla kadego pojedynczego poziomu). Opisanie cech produktu W centrum oceny naszego kryterium stoi zawsze dusza lub krótsza seria poj, która okrela waniejsze waciwoci produktu i za pomoc której osoba pytana moe opisa produkt. Tego typu listy naley wybiera bardzo rozwanie z uwzgldnieniem poszczególnych waciwoci produktu. W pojedynczym przypadku nasuwa si znowu pytanie: jakie waciwoci ma szampon? jakie kawa / papierosy? pasta do zbów? papier toaletowy / tampon? perfum? Alfred Politz uczy nas od czasu do czasu myle niestereotypowo: "We noticed that something was wrong with the cigarettes at this time... and we conducted interviews... asking them: Why do you like cigarette.. better than...? The answer: "It has more tobacco taste"......is wrong; we have no tobacco taste in cigarettes, because the additives, heat treatments, and everything else that goes into the cigarettes distorts the tobacco taste. However, we built new cigarettes step by step.. and the cigarettes that got the most frequent response of "most tobacco taste" was the cigarette we launched..." Interview im JAR, Juni 1977: "The Founding Fathers" Jeeli moliwe, to nie uywamy przy takich seriach poj pojedynczych sów, lecz statements, jak równie nie stosujemy dwubiegunowych skal (semantycznych dyferencji). Blisze dane przytoczylimy ju wczeniej na 2. sympozjum,,planowania+analizy w zwizku z kryteriami testów rodków reklamowych. Metoda wielowariantowa Przy pomocy analiz czynnikowych mona ewentualnie dusz i zrónicowan list wprowadzonych kryteriów oceny zagci do ogólnych rozmiarów. I przy pomocy wielorakich analiz regresyjnych mona na tej podstawie dobrze zmierzy, jak poszczególne czynniki wpywaj na ogóln ocen

7 7 jakoci albo gotowo do zakupów. To jest wan informacj dodatkow, poniewa pozwala oceni, czy dwa produkty s znacznie odmienne, nice to know - ale zasadnicze pytanie brzmi: czy ta rónica jest te znaczca? Przykad: Jeszcze raz kawa. Tutaj znajdziemy (w najprostszej formie wczeniejszej i skróconej, dzisiaj zdecydowanie rozwinitej licie) nastpujce 3 podstawowe czynniki oceny. Analiza regresyjna pokae nam, e dobry smak i dobry aromat maj najbardziej znaczcy wpyw na gotowo do zakupów. agodno smaku i lekkostrawno jest (tu) tylko w poowie tak decydujca, i jak wida, kawa, jeli ma by zakupiona, nie moe wykazywa okrelonych irytacji. Regresywny wspóczynnik Czynnik 1: ma adny aromat ma dobry smak dobrze pachnie smakuje, jak powinna smakowa kawa smakuje jak wieo zmielona Czynnik 2: ma agodny smak jest kaw lekk jest szczególnie lekkostrawna jest dobrze przyswajalna Czynnik 3: smakuje gorzko/mocno smakuje cierpko/kwano ma nieprzyjemny posmak Test in-home use Ocena caociowa produktu moe by sprawdzona w sposób realny tylko na bazie testu in-home use, gdzie produkty s testowane w swojskim otoczeniu, w normalnych warunkach i z wynikajc z przyzwyczajenia czstotliwoci i intensywnoci. To obejmuje okres testowania, który ujmuje moliwie wszystkie okolicznoci normalnego uytkowania jak równie ilo produktu, pozwalajc na stosowanie go z normaln czstotliwoci i intensywnoci. Nasz instytut posiada krajowy panel, skadajcy si z gospodarstw domowych, które sprawdziy si szczególnie jako baza do przeprowadzenia testów in-home use. Najwaniejsze dane strukturalne i dane uytkowników s zapisane, i s do dyspozycji w celu selekcji grup celowych. Porównywalno struktury prób wyrywkowych jest zabezpieczona dziki selekcji komputerowej ( matched samples ). Szczególna motywacja gospodarstw domowych biorcych udzia w testach redukuje i tak niskie koszty pisemnych ankiet dziki duej iloci nadsyanych odpowiedzi. Wykorzystywana metoda ankiet pisemnych (wysyanych poczt) sprawdzia si w midzyczasie w ponad testach. Typowe uprzedzenia wobec pisemnych metod zostay ju dawno obalone przez praktyk, a publikacja na ten temat ukazaa si na amach magazynu,,planowanie+analiza w specjalnej serii na temat pisemnych zapyta.

8 8 Rozpoznanie Pisemno-pocztowe testy produktu w panelu s bardzo czue na wszelkiego rodzaju czynniki, które mog wpyn na input: rónice w produktach formy opakowania i materiaów czynniki sezonowe zmiany w grupach celowych. Jest to równoczenie groba i szansa poniewa, gdy zmienia si produkty w sposób systematyczny i kontroluje si wielko wpywu czynników zewntrznych, to testy dostarczaj naturalnie odpowiedzi na dokadnie te pytania, które zostay postawione a wic s w pozytywnym sensie pomoc w podejmowaniu decyzji. Niestety zdarzaj si czsto przypadki, w których wychodzi co nieoczekiwanego. Najczciej okazuje si, e test mia racj. Do tego par przykadów: W wikszoci testów rónice w produktach s chciane, tzn. specjalnie przygotowane. Istniej take niechciane problemy, spowodowane na przykad zrónicowanymi warunkami podczas produkcji lub póniejszego magazynowania: Technicznie/laboratoryjnie napeniane produkty mog wypa w sposób odmienny i róni si z jednej strony od normalnej, wieej produkcji, a z drugiej strony od zwrotów z handlu. Bez znajomoci tego, co mogo si zdarzy, mona by si dziwi, jak róne mog by rezultaty (i najczciej szuka winy w przeprowadzonym tecie). Inny przykad dotyczy rónic w opakowaniu. W testach odnonie opakowa chodzi o to, aby rozpozna, czy i w jakim stopniu opakowanie si podoba, i jaki bdzie wpyw na wyobraenie o jakoci, ogólne i odnonie wanych czynników. W taki sposób testuje si lotions albo szampony w butelkach z nakadk do porcjowania i bez nakadki, chcc si przekona, czy ten element oszczdnociowy bdzie zaakceptowany bez utraty pozytywnego wyobraenia o jakoci (naturalnie sposób uywania odgrywa tutaj pewn rol). Mona te porównywa butelki lub pojemniki szklane z odpowiednimi opakowaniami z plastyku. Przez przypadek testowalimy ten sam produkt na lepo w rónych materiaach z plastyku i ocenialimy wedug rodzaju pojemnika. Okazao si, e te rónie twarde materiay z plastyku oprócz oceny z powodu ich dotykowego czucia wpyny bezporednio na ocen takich czynników, jak uczucie na skórze i agodno. A wic ostronie równie przy wyborze opakowa na lepo. Nowe warunki rynkowe mog równie zmieni wyniki testów produktu. W ten sposób wpyno pojawienie si produktów Two-in-One w zakresie kosmetyków pod prysznic na now segmentacj tego rynku. Wczeniej byy medyczne kosmetyki pod prysznic, agodne/ph-neutralne, pielgnacyjne, odwieajce i perfumowane oraz wszelkiego rodzaju lotions dla ciaa. Po wprowadzeniu na rynek produktów Two-in-One pojawiy si nastpujce pytania: o o o jak pozycje na rynku zajmie pyn pod prysznic & lotion do ciaa w jednym? jakie i czyje wymagania spenia jeszcze pielgnacyjny pyn pod prysznic? jak wyglda grupa celowa dla tego pynu i czy wczeniejsze testy s jeszcze co warte?

9 9 Frame of reference zmienia si przy tym nieraz szybciej ni si przypuszcza: W zimie kpiemy si znacznie czciej ni w lecie; jesieni wiatr i deszcz stawiaj wiksze wymagania w stosunku do lakieru do wosów ni w latem; latem, gdy jest si opalonym na brzowo, wybiera si inne kolory do make up ni w innych porach roku; a w Boe Narodzenie kawa musi mie,,specjalny aromat kawy KRÖNUNG; równie na,,szczególne okazje uywa si te innych zapachów Wszystkie te warunki ramowe mog wic oddziaywa na wyniki testów i powinny by znane lub przynajmniej uwiadamiane - jako czynniki wpywajce na testy. Zdolno do prognozy Testy produktu dostarczaj przede wszystkim porównania statystyczne. One stwierdzaj najpierw tylko, czy jeden produkt jest wyranie lepszy czy gorszy od drugiego. Jeeli ma si do dyspozycji dane porównawcze albo wyniki banku danych, mona okreli, czy to oznacza równie dojrzao rynkow. Ostatnie informacje daj jednak tylko specjalne testy rynkowe do tworzenia prognoz, takie jak: - Koncept- & Use-Tests ( CUTE ) albo - Prognose-Tests ( Simulated Test Market, ConTesi ). * * * Literatura do tematu Bauer, E.: "Produkttests in der Marketingforschung", Vandenhoek & Ruprecht, 1981 Cochran, William G., Cox, Gertrude M.: Experimental Design, Wiley & Sons, N.Y., 1957 Gruenwald, G.: "New Product Development", NTC Business Books, 1988 Hardy, Hugh S.,(ed.): "The Politz Papers: Science & Truth in Marketing Research", American Marketing Ass., 1990 Holm, K.-F. (Hrsg.): "Produktforschung" - 3. pl+a Symposium, M+K Hansa Verlag, 1987 Schaefer, F.: Kann man Produkttests so erweitern, daß sie zur Prognose von Marktchancen geeiget sind?, planung+analyse, 1983 Schaefer, F.: Erfahrungen mit einem Prognose-Test ; BVM-Schriftenreihen, Bd.24, 1995 Urban, G.L., Hauser, J.R.: "Design & Marketing of New Products", Prentice Hall, 1980 Wind, Y.J.: "Product Policy: Concepts, Methods, and Strategy", Addison-Wesley, 1982 ESOMAR-Seminars on "New Product Development", 1974, 1979, 1984 ESOMAR-Monograph Series, Vol.1: "New Product Development", 1988 ESOMAR-Seminars on "Research on Flavours & Fragrances", 1989, 1991, 1993, 1996.

Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli

Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

P?yn do r?cznego mycia naczy? z olejkiem pomara?czowym, 750 ml, Ekos, Pierpaoli

P?yn do r?cznego mycia naczy? z olejkiem pomara?czowym, 750 ml, Ekos, Pierpaoli Wspania?y p?yn do mycia naczy? - r?cznego. Produkt posiada certyfikat ICEA "czyszczenia ECO". Pachn?cy pomara?czom. Testowany dermatologicznie. P?yn do r?cznego mycia naczy? z olejkiem pomara?czowym, 750

Bardziej szczegółowo

Nawil?aj?cy, koj?cy?el pod prysznic z organicznym ekstraktem z MALWY, 500 ml, Ekos, Pierpaoli

Nawil?aj?cy, koj?cy?el pod prysznic z organicznym ekstraktem z MALWY, 500 ml, Ekos, Pierpaoli Nawil?aj?cy, koj?cy?el pod prysznic z organicznym ekstraktem z MALWY, 500 ml, Ekos, Pierpaoli Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena Cena po rabacie Cena sprzeda?y brutto: 18,69 z? Kwota rabatu: Kwota podatku:

Bardziej szczegółowo

UNIFON CYFROWY COMPACT

UNIFON CYFROWY COMPACT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UNIFON CYFROWY COMPACT 1 Opis urzdzenia Unifon COMPACT jest aparatem przeznaczonym do komunikacji fonicznej w systemach domofonowych. Pracuje w technologii cyfrowej,

Bardziej szczegółowo

Szampon i p?yn,?el pod prysznic z wyci?giem z lnu i proteinami ry?u, Anthyllis, Pierpaoli, CERTYFIKOWANY 250 ml

Szampon i p?yn,?el pod prysznic z wyci?giem z lnu i proteinami ry?u, Anthyllis, Pierpaoli, CERTYFIKOWANY 250 ml Szampon i p?yn,?el pod prysznic z wyci?giem z lnu i proteinami ry?u, Anthyllis, Pierpaoli, CERTYFIKOWANY 250 ml Wyj?tkowo delikatny szampon i p?yn 2 w 1 do piel?gnacji ka?dego rodzaju w?osów i skóry cia?a,

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny BEZPIECZNY proszek do prania, nie zawiera substancji pochodzenia zwierz?cego, LAWENDOWY, Ekos, Pierpaoli, Certyfikowny, 2 kg

Ekologiczny BEZPIECZNY proszek do prania, nie zawiera substancji pochodzenia zwierz?cego, LAWENDOWY, Ekos, Pierpaoli, Certyfikowny, 2 kg EDTA CHOLRU FOSFORANÓW Ekologiczny BEZPIECZNY proszek do prania, nie zawiera substancji pochodzenia zwierz?cego, LAWENDOWY, Ekos, Pierpaoli, Certyfikowny, 2 kg Najlepszy ekologiczny proszek do prania odzie?y

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONA!A

KONKURENCJA DOSKONA!A KONKURENCJA OSKONA!A Bez wzgl"du na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja warto"ci

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

Nawil?aj?cy,?agodz?cy szampon do codziennego stosowania, z ekstraktem z organicznego OWSA, 500 ml, Ekos, Pierpaoli

Nawil?aj?cy,?agodz?cy szampon do codziennego stosowania, z ekstraktem z organicznego OWSA, 500 ml, Ekos, Pierpaoli Nawil?aj?cy,?agodz?cy szampon do codziennego stosowania, z ekstraktem z organicznego OWSA, 500 ml, Ekos, Pierpaoli Nawil?aj?cy,?agodz?cy szampon do codziennego stosowania, du?e opakowanie! Ekos Du?e wydajne

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagac bdu Algorytm wstecznej propagac bdu. Wygeneruj losowo wektory wag. 2. Podaj wybrany wzorzec na wejcie sieci. 3. Wyznacz odpowiedzi wszystkich neuronów wyjciowych

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotycz ce systemów gwarancji dla ywno ci * )

Wytyczne dotycz ce systemów gwarancji dla ywno ci * ) Wytyczne dotyczce systemów gwarancji dla ywnoci * ) WPROWADZENIE Agencja ds. Standardów ywnoci uwaa, e systemy gwarancji dla ywnoci mog przyczyni si do szeregu korzyci dla konsumentów oraz wikszej moliwoci

Bardziej szczegółowo

LETTERPRESS PRESTIGE. Ekskluzywne druki i galanteria papiernicza. Najwy!szej jako"ci papier i farby ju! u nas. JAKO!" KTÓRA ZACHWYCA.

LETTERPRESS PRESTIGE. Ekskluzywne druki i galanteria papiernicza. Najwy!szej jakoci papier i farby ju! u nas. JAKO! KTÓRA ZACHWYCA. LETTERPRESS PRESTIGE Ekskluzywne druki i galanteria papiernicza. Najwy!szej jako"ci papier i farby ju! u nas. JAKO!" KTÓRA ZACHWYCA. LETTERPRESS Letterpress jest technik" druku wypuk#ego do tej pory ma#o

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 22.12.2004 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn własny czy obcy cz. 1. O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Wprowadzenie Wan miar działania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursu GALILEO 2015

Opracowanie wyników konkursu GALILEO 2015 Opracowanie wyników konkursu GALILEO 2015 10054 Warszawa; 20 kwietnia 2015 r. Z wyrazami szacunku, tel. 22 509-80-40 fax. 22 509-80-41 http:// e-mail: ces@ces.edu.pl NIP: 952-212-12-79. Komitet Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi Instrukcje obsugi, konserwacji 1. Zalecenia po montau/ - w czasie budowy Ochrona elementów Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidow ochron wszystkich elementów w czasie caego czasu budowy! Oklejanie odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Dodatek do ksiki Funkcjonalno stron internetowych (Mark Pearrow, wyd. Helion 2002) Test funkcjonalnoci strony firmowej korporacji Xolax

Dodatek do ksiki Funkcjonalno stron internetowych (Mark Pearrow, wyd. Helion 2002) Test funkcjonalnoci strony firmowej korporacji Xolax Dodatek do ksiki Funkcjonalno stron internetowych (Mark Pearrow, wyd. Helion 2002) Test funkcjonalnoci strony firmowej korporacji Xolax Wstp Oto plan testów strony firmowej korporacji Xolax. Składa si

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG STAY WIG MAGAZYNOWY SL O UDWIGU 150-750 KG STAY DWIG MAGAZYNOWY Z MOLIWOCI WYKORZYSTANIA DO CELÓW PRZEMYSOWYCH Poszukujecie Pastwo rzetelnego i dostpnego cenowo rozwizania w dziedzinie transportu pionowego?

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE?

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE? Kady z Uytkowników posiadajcy co najmniej pakiet B moe zamówi funkcj Umowy Enterprise. Koszt tej modyfikacji to 800 zł netto bez wzgldu na liczb stanowisk. I jak ju wielokrotnie ogłaszalimy, koszt wikszoci

Bardziej szczegółowo

Jedwabista Kolekcja Dove

Jedwabista Kolekcja Dove Jedwabista Kolekcja Dove Wpływ kampanii reklamowej w Internecie na wiadomo jej odbiorców Przykładowy raport z badania gemiusbrandingeffect Lipiec-sierpie 2003 1 Spis treci Spis treci...2 Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Reklama zewntrzna opinie ekspertów

Reklama zewntrzna opinie ekspertów Reklama zewntrzna opinie ekspertów Badanie obserwowanych zmian w brany oraz ocena atrakcyjnoci noników reklamowych Raport szczegółowy przygotowany dla: 02 stycznia 2009, Warszawa Agenda 1 Nota 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zastosowania matematyki

Zastosowania matematyki Zastosowania matematyki Monika Bartkiewicz 1 / 126 ...czy«cie dobrze i po»yczajcie niczego si nie spodziewaj c(šk. 6,34-35) Zagadnienie pobierania procentu jest tak stare jak gospodarka pieni»na. Procent

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH DO KOMPRESJI OBRAZU

ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH DO KOMPRESJI OBRAZU Mateusz KOSIKOWSKI Politechnika Koszaliska ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH DO KOMPRESJI OBRAZU. Wstp Sztuczna inteligencja jest najbardziej rozwijajc si dziedzin nauki, informatyki i elektroniki ostatnich

Bardziej szczegółowo

W9. Eksperyment w badaniach rynku

W9. Eksperyment w badaniach rynku W9. Eksperyment w badaniach rynku Istota eksperymentu Zalety i warunki eksperymentu Trafność wewnętrzna Rodzaje schematów eksperymentalnych Schematy quasi-eksperymentalne Eksperymenty laboratoryjne i rynkowe

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

Obszary badawcze controllingu w orodku wrocławskim. Research fields of controlling in Wrocław centre

Obszary badawcze controllingu w orodku wrocławskim. Research fields of controlling in Wrocław centre Controlling w małych i rednich ch 15 Obszary badawcze controllingu w orodku wrocławskim Research fields of controlling in Wrocław centre Edward NOWAK * Streszczenie. Artykuł jest prezentacj problematyki

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Transakcje

Bazy danych Transakcje Wstp Pojcia podstawowe: Transakcja - sekwencja (uporzdkowany zbiór) logicznie powizanych operacji na bazie danych, która przeprowadza baz danych z jednego stanu spójnego w inny stan spójny. W!a"no"ci transakcji:

Bardziej szczegółowo

%$-,./+,-.0! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

%$-,./+,-.0! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. !" $$$%&'! (%&'$)*)$$ +,-.!!" " " %$-,./+,-.0! $%& 1$$! %$$23$! 45 45!6$ Czcionka o stałej szerokoci Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. Czcionka o stałej szerokoci

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysaw Rusiecki

Autor: Przemysaw Rusiecki E-BOOK: WPROWADZENIE W TEMATYK ZARZDZANIA CZASEM Autor: Przemysaw Rusiecki autor publikacji jest wykadowc Górnolskiej Wyszej Szkoy Handlowej w Katowicach oraz producentem programu masystent 2007 Odwied

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Olejek nawil?aj?cy do masa?u lub do k?pieli. Od urodzenia! Pierpaoli - Sense, CERTYFIKOWANY 100 ml

Olejek nawil?aj?cy do masa?u lub do k?pieli. Od urodzenia! Pierpaoli - Sense, CERTYFIKOWANY 100 ml Olejek nawil?aj?cy do masa?u lub do k?pieli. Od urodzenia! Pierpaoli - Sense, CERTYFIKOWANY 100 ml Je?li szukasz 100% bezpiecznej ochrony i nawil?enia dla skóry swojego dziecka to polecamy Ci Certyfikowany,

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działa. dr Adam Chmielewski

Rachunek kosztów działa. dr Adam Chmielewski Rachunek kosztów działa dr Adam Chmielewski Koszty we współczesnym otoczeniu rynkowym spadek udziału kosztów bezporednich spadek udziału kosztów materiałów spadek udziału kosztów płac bezporednich wzrost

Bardziej szczegółowo

M E R I D I A N. Sobota, 11 lutego 2006

M E R I D I A N. Sobota, 11 lutego 2006 M E R I D I A N Sobota, 11 lutego 2006 Czas pracy: 75 minut Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 123 W czasie testu nie wolno uywa kalkulatorów ani innych pomocy naukowych. 1. Na ostatniej stronie testu

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Piotr Borowiec PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Sporód wielu metod sztucznej inteligencji obliczeniowej algorytmy genetyczne doczekały si wielu implementacji. Mona je wykorzystywa

Bardziej szczegółowo

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET Instrukcja Obsługi Copyright 2005 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)* +(+%'(%)* Wszystkie nazwy i znaki towarowe uyte w niniejszej publikacji s własnoci

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Informacje w ramkach

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Pierwszym, zasadniczym pytaniem jakie musimy sobie zada przy wyborze tunera DVB-T jest: Jaki mamy telewizor?

Pierwszym, zasadniczym pytaniem jakie musimy sobie zada przy wyborze tunera DVB-T jest: Jaki mamy telewizor? TELEWIZJA CYFROWA Proces cyfryzacji polskiego radia i telewizji wnie si rozpocz. Do czerwca 2012 w prawie kadym polskim domu, ma odbiera cyfrowa telewizja naziemna, a w 2013 cakowicie zastpi telewizje

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych rodowisko studenckie stanowi specyficzn grup młodych konsumentów, którzy s otwarci na nowe dowiadczenia. Ci młodzi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska

Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska Ogólnopolskie Badanie Assistance Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska Agenda Informacje o badaniu Wyniki szczegóowe Posiadanie ubezpiecze assistance Korzystanie z usug assistance Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci.

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci. Aquasafe Karta techniczna produktu Farby do bezporedniego kontaktu z ywnoci Aquasafe Prezentowana gama produktów składa si z nastpujcy produktów: Kod Opis Kod Opis 201591 Lakier OPV AquaSafe do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH Ćwiczenia 4 Postawy konsumenckie POSTAWA Postawa to trwała ocena (pozytywna lub negatywna) ludzi, obiektów, pojęć. Krótkotrwałe stany emocjonalne - gniew, irytacja nie

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzysta" potencja$ silnej marki?

Jak wykorzysta potencja$ silnej marki? SKP White Paper Series: Extracting Brand Value Jak wykorzysta" potencja$ silnej marki? Optymalizacja cen markowych produktów Dr Jan Remmert Marek Dietl Rados$aw Rejman SIMON KUCHER & PARTNERS Strategy

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWID OWEGO ZBIERANIA GRZYBÓW

ZASADY PRAWID OWEGO ZBIERANIA GRZYBÓW ZASADY PRAWIDOWEGO ZBIERANIA GRZYBÓW 1. Zbieramy wycznie grzyby nam znane. 2. Nie zbieramy grzybów zbyt modych, u których cechy rozpoznawcze nie zostay wyksztacone i istnieje moliwo pomyki. 3. Nie zbieramy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wpisa np. FIDIC 1999 na budow lub FIDIC 1999 na urzdzenia oraz projektowanie i budow, stosownie do podjtych decyzji. 2

UMOWA. Wpisa np. FIDIC 1999 na budow lub FIDIC 1999 na urzdzenia oraz projektowanie i budow, stosownie do podjtych decyzji. 2 1 UMOWA zawarta pomidzy:... zwanym dalej Zamawiajcym z jednej strony, a... zwanym dalej Wykonawc z drugiej strony. Zwaywszy, e Zamawiajcy yczy sobie aby roboty, okrelane jako... zwane dalej Robotami zostały

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

CZY I JAK M IERZY? ROI Z KAPITA?U LUDZKIEGO?

CZY I JAK M IERZY? ROI Z KAPITA?U LUDZKIEGO? CZY I JAK M IERZY? ROI Z KAPITA?U LUDZKIEGO? KAPITA? LUDZKI A ROI Na pierwszy rzut oka mo?e si? wydawa?,?e kapita?ludzki??ywa tkanak firmy? i?cis?y, ekonomiczny wska?nik, jakim jest ROI nie przystaj? do

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNE ZDANIA KATEGORYCZNE. ogólne - orzekaj co± o wszystkich desygnatach podmiotu szczegóªowe - orzekaj co± o niektórych desygnatach podmiotu

KLASYCZNE ZDANIA KATEGORYCZNE. ogólne - orzekaj co± o wszystkich desygnatach podmiotu szczegóªowe - orzekaj co± o niektórych desygnatach podmiotu ➏ Filozoa z elementami logiki Na podstawie wykªadów dra Mariusza Urba«skiego Sylogistyka Przypomnij sobie: stosunki mi dzy zakresami nazw KLASYCZNE ZDANIA KATEGORYCZNE Trzy znaczenia sªowa jest trzy rodzaje

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY

Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY W 22 roku po raz pity zrealizowalimy program Przedsibiorstwo Fair Play. Przez te minione lata, w trakcie realizacji kolejnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r.

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. W sprawie: zakresu usług opiekuczych oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatnoci za usługi opiekucze Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KO COWY ANALIZA POTRZEB ROZWOJOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W KONTEK CIE NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE 2014-2020

RAPORT KO COWY ANALIZA POTRZEB ROZWOJOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W KONTEK CIE NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE 2014-2020 ANALIZA POTRZEB ROZWOJOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W KONTEKCIE NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE 2014-2020 c Badanie efektów projektów realizowanych w ramach Dziaania 9.4 PO KL w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej:

SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej: SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej: Zna jako Twojego systemu elektroenergetycznego zapobiega zwarciom minimalizuje czasy wyłcze Inteligentny sposób kontroli Twojego systemu elektroenergetycznego:

Bardziej szczegółowo