Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów"

Transkrypt

1 Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C H U N E K K O S Z T Ó W. P O D E J Ś C I E O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A ) J. M A T U S Z E W I C Z, R A C H U N E K K O S Z T Ó W, F I N A N S - S E R V I S, W A R S Z A W A ) D. M A C I E J O W S K A, K O S Z T Y I I C H R A C H U N E K. K O M P E D I U M W I E D Z Y, W Y D A W N I C T W O N A U K O W E WZ UW, W A R S Z A W A ) G. Ś W I D E R S K A ( R E D. ), R A C H U N K O W O Ś Ć Z A R Z Ą D C Z A I R A C H U N E K K O S Z T Ó W, D I F I N, W A R S Z A W A ) W. D U C Z M A L, E W I D E N C J A K O S Z T Ó W D L A P O T R Z E B R A C H U N K O W O Ś C I Z A R Z Ą D C Z E J, H T T P : / / W W W. P K O. W S Z I A. O P O L E. P L / M A T E R I A L Y _ Z _ P U B L I K A C J I / D U C Z M A L _ W O J C I E C H _ R A C H U N K O W O S C _ Z A R Z A D C Z A. P D F

2 Koszty monetarnie wyrażone zużycie dóbr oraz środki finansowe zaangażowane w wytwarzanie nowych dóbr i realizację celu rzeczowego przedsiębiorstwa I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 98

3 Koszty według ustawy o rachunkowości uprawdopodobnione zmniejszenie korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie: a) zmniejszenia wartości aktywów b) zwiększenie wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego

4 Wydatki zmiana struktury aktywów w korespondencji z pasywami zmniejszenie stanu środków pieniężnych bez względu na cel poniesienia Koszty mogą pojawiać się: przed wydatkiem, po poniesionym wydatku, równocześnie z wydatkiem.

5 Koszty a wydatki wydatki niebędące kosztami: - spłata kredytu - VAT podlegający rozliczeniu z budżetem - większość strat nadzwyczajnych - podatek dochodowy Każdy koszt zawsze jest związany z wydatkiem!

6 Klasyfikacja kosztów Po co klasyfikować koszty? - znajomość poszczególnych składników kosztów (struktury) - zbadanie wpływu różnych przyczyn na poziom kosztów - znajomość powiązań i proporcji w rachunku kosztów

7 Kryteria klasyfikacji według: zasobów (układ rodzajowy) produktów finalnych miejsc powstawania kosztów (układ funkcjonalny) stopnia reagowania na rozmiary produkcji faz cyklu życia produktu procesów łańcucha wartości stopnia wykorzystania zdolności wytwórczych I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

8 Układ rodzajowy koszty całkowite klasyfikowane według rodzajów zasobów koszty proste wykazuje rodzaje kosztów bez względu na cel ich poniesienia obejmuje wszystkie koszty poniesione w danym okresie (bez względu na okres, którego dotyczą) amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia pozostałe koszty

9 Podaj rodzaj kosztu ubezpieczenie majątku organizacji prowizja za czynności bankowe materiały do produkcji podatek akcyzowy od sprzedaży wyrobów akcyzowych transport zakupionych materiałów koszt delegacji kierownika działu produkcji koszt spotów reklamowych usługi księgowe (outsourcing)

10 Układ rodzajowy ograniczona przydatność dla potrzeb zarządzania jednostką szczególnie przy jej zróżnicowanej działalności przydatność w sprawozdawczości finansowej sumowanie wielkości uzyskiwanych na podstawie jednorodnych i obiektywnych kryteriów, porównywalność danych dla różnych przedsiębiorstw znajomość kosztów według rodzajów wymagana ustawą o rachunkowości

11 Rachunek kosztów rodzajowych umożliwia porównania strumieni kosztów i przychodów w danym okresie oraz sporządzenie rachunku wyników (na podstawie kosztów całkowitych okresu) w wariancie porównawczym I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 120

12 Układ funkcjonalny konta zespołu 5 ewidencja i rozliczanie kosztów według poszczególnych rodzajów działalności - podstawowa - pomocnicza - bytowa - ogólnego zarządu w ich ramach według MPK oraz kosztów nośników

13 Układ funkcjonalny kosztów koszty na 5 uwzględnia koszty poniesione i dotyczące danego okresu ujmuje koszty złożone koszty produkcji podstawowej koszty produkcji pomocniczej koszty wydziałowe koszty zarządu koszty zakupu koszty sprzedaży w ich ramach wyróżnia się MPK W. Duczmal, Ewidencja kosztów dla potrzeb rachunkowości zarządczej, chunkowosc_zarzadcza.pdf

14 Podaj rodzaj kosztu (bezpośrednio produkcyjne, pośrednio produkcyjne i zarządu) wynagrodzenie kierownika zmiany pośrednio produkcyjne wynagrodzenie księgowej zarządu rachunek za telefon zarządu oświetlenie hali produkcyjnej pośrednio produkcyjne drożdże do produkcji chleba w piekarni bezpośrednio produkcyjne

15 Podaj rodzaj kosztu (bezpośrednio produkcyjne, pośrednio produkcyjne i zarządu) energia urządzeń produkcyjnych pośrednio produkcyjne naprawa wózka widłowego pośrednio produkcyjne

16 Po co nam układ funkcjonalny? w jednostkach gospodarczych wykonujących zróżnicowaną działalność potrzebna znajomość kosztów ponoszonych na jej różne typy i rodzaje potrzeba znajomości kosztów odmian wyrobów/usług każda z działalności może być prowadzona w różnych miejscach ośrodkach odpowiedzialności (MPK) - potrzebna znajomość kosztów MPK wyodrębnienie kosztów różnych rodzajów działalności umożliwia policzenie ich rentowności W. Duczmal, Ewidencja kosztów dla potrzeb rachunkowości zarządczej, chunkowosc_zarzadcza.pdf

17 Koszty według miejsc powstawania (centrów, stanowisk) cel: zwiększenie odpowiedzialności za wysokość kosztów, usprawnienie kontroli i planowania kosztów

18 Kryteria wydzielania miejsc powstawania kosztów orientacja na obiekty ze względu na obiekt, na którym będą skupione działania (jednostka organizacyjna, stanowisko itp.) orientacja funkcjonalna ze względu na określoną funkcję przedsiębiorstwa (produkcja, zaopatrzenie, sprzedaż), o której decyduje zbiór działań i określony majątek

19 MPK ośrodki odpowiedzialności zróżnicowane ze względu na: - rodzaj przedsiębiorstwa: produkcyjne, handlowe, usługowe - wielkość przedsiębiorstwa - stopień decentralizacji - potrzeby informacyjne

20 Układ kalkulacyjny kosztów koszty klasyfikowane według celu poniesienia a) układ według nośników koszty bezpośrednie odnosi się wprost na zlecenie, asortyment lub fazę kont: produkcja podstawowa i produkcja pomocnicza b) układ według MPK koszty pośrednie ewidencjuje się z uwzględnieniem struktury organizacyjnej - koszty zakupu - koszty wydziałowe - koszty ogólnozakładowe - koszty sprzedaży W. Duczmal, Ewidencja kosztów dla potrzeb rachunkowości zarządczej, achunkowosc_zarzadcza.pdf

21 Układ kalkulacyjny: Koszty pośrednie i bezpośrednie koszty bezpośrednie poniesione w wyniku zużycia zasobów związanego z wytwarzaniem konkretnych wyrobów, udokumentowane dowodami źródłowymi i dające się unormować koszty pośrednie nie mogą być na podstawie dokumentów źródłowych odniesione na poszczególne przedmioty kalkulacji, nie łączą się bezpośrednio z wytwarzaniem konkretnego produktu/usługi ale z wieloma lub wynikają z funkcjonowania organizacji jako całości

22 Koszty w układzie kalkulacyjnym koszty bezpośrednie koszty wydziałowe (pośrednio produkcyjne) koszty zarządu Techniczny Koszt Wytworzenia Fabryczny Koszt Wytworzenia Pełen Koszt Własny koszty sprzedaży

23 Koszty według reagowania na rozmiary produkcji cel: odzwierciedlenie w poziomie kosztów zmian w produkcji w krótkim okresie związki między poziomem kosztów okresu a rozmiarami produkcji podstawa efektywnego zarządzania szczególnie w przy niepełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych koszty całkowite i koszty jednostkowe koszty stałe i koszty zmienne I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009, s

24 Koszty stałe nie zależą od rozmiarów produkcji koszt jednostkowy wraz ze wzrostem produkcji maleje koszty skokowo-stałe koszty relatywnie stałe I. Sobańska, Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009, s

25 Koszty zmienne zmieniają się wraz ze zmianą produkcji koszty progresywne rosną szybciej niż proporcjonalnie względem wzrostu produkcji (np. płace w nadgodzinach) koszty degresywne wzrastają mniej niż proporcjonalnie względem rozmiarów produkcji koszty regresywne obniżają się wraz ze wzrostem produkcji I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009, s

26 Koszty stałe vs koszty zmienne koszty zmienne są wynikiem podejmowania decyzji krótkookresowych koszty stałe są wynikiem podejmowania decyzji długookresowych, inwestycyjnych struktura kosztów w której wyodrębnia się koszty stałe i zmienne jest charakterystyczna dla systemu rachunku kosztów zmiennych zadanie I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009, s

27 Koszty według faz cyklu życia produktu cel: kompleksowe ujęcie kosztów produktu w czasie podział kosztów na ponoszone u producenta produktu i u klienta przydatne dla firm ceniących sobie zadowolenie klienta z produktu wzrost wartości dla klienta istotne w koncepcjach zarządzania jakością I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 113

28 Koszty faz projektowania - ponoszone na prace badawcze, projektowe, laboratoryjne, przygotowanie prototypu, przeprowadzenie serii próbnych, testy itd. wytwarzania koszty stałe i zmienne wytworzenia identyfikowane z produktem, koszty marketingu i sprzedaży, koszty utrzymania funkcji użytkowych sprzedanych produktów (części zamiennych i serwisu) posprzedażowej koszty przeglądów gwarancyjnych, koszty likwidacji, koszty użytkowania produktu przez klienta I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 113

29 Koszty według procesów łańcucha wartości stosowane w przedsiębiorstwach nastawionych na zarządzanie procesami cel: efektywne wykorzystanie zasobów i zarządzanie procesami firmy z punktu widzenia zwiększenia wartości dla klienta w długim okresie struktura kosztów procesów jest indywidualnie ustalana w każdej firmie i może się zmieniać w czasie koszty procesów są rozliczane na procesy i produkty według ABC I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 114

30 Koszty procesów infrastruktury zasobów ludzkich rozwoju technologii zaopatrzenia logistyki wytwarzania marketingu i sprzedaży usług posprzedażnych I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 114

31 Koszty według stopnia wykorzystania zdolności wytwórczych dotyczy tylko kosztów stałych koszty użyteczne dotyczą mocy produkcyjnych uruchomionych do zrealizowania produkcji w danym okresie; jeśli moce produkcyjne wykorzystywane są w pełni, to wszystkie koszty stałe są kosztami użytecznymi koszty puste (nieużyteczne) koszty stałe związane z utrzymaniem w gotowości niewykorzystanych mocy produkcyjnych nie zwiększają wartości dla klientów I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009, s

32 Zasada przyczynowo-skutkowa przy identyfikowaniu kosztów z obiektami musi być zachowana zasada przyczynowo-skutkowa aby różne struktury mogły dostarczyć poprawnych informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania kosztami działań w krótkim i długim okresie I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 101

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 RACHUNEK KOSZTÓW 3. Która z poniżej przedstawionych informacji o kosztach jest najbardziej użyteczna z punktu widzenia podejmowania decyzji długookresowych: a) informacja o kosztach wg rodzaju, b) kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt?

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt? Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów Konwersatorium!!! Listy zadań Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Systematyczny rachunek kosztów jako narzędzie wspomagające pozyskiwanie informacji do celów zarządzania przedsiębiorstwem

Systematyczny rachunek kosztów jako narzędzie wspomagające pozyskiwanie informacji do celów zarządzania przedsiębiorstwem ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 335 341 Systematyczny rachunek kosztów jako narzędzie wspomagające pozyskiwanie informacji do

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie i sposoby rozliczania kosztów logistycznych

Znaczenie i sposoby rozliczania kosztów logistycznych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 325 334 Znaczenie i sposoby rozliczania kosztów logistycznych Katarzyna Michałowska Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY

RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY Rachunkowość zajmuje się odzwierciedlaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w podstawowych ogniwach działalności gospodarczej a więc podmiotach typu przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ

Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ PRIORYTETY ZDROWOTNE NARZÊDZIA OCENY I ANALIZY Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ Waldemar Stylo Janina Niedospia³ Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS Kraków 2002 4 Szanowni Państwo! Przed

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych 1 / 71 Paweł Kazibudzki Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych Toruń 2007 2 / 71 Notka o Autorze Dr inŝ. Paweł Kazibudzki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym

Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym (Skrypt dla rolników uczestniczących w szkoleniu) Warszawa, 2013 1 1.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Anna Dyhdalewicz Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu REDAKCJA NAUKOWA Ilona Urbanyi-Popiołek Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu REDAKCJA NAUKOWA Ilona Urbanyi-Popiołek Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING styczeń/luty 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

Czynniki kształtujące wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik finansowy Izabela Krzysiak Zarządzanie semestr III WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Czynniki kształtujące wynik finansowy Czynniki kształtujące wynik finansowy Podejmując próbę

Bardziej szczegółowo

raport finansowy R-2014 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo