INTELIGENCJA RÓśNICE INDYWIDUALNE W BADANIACH PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTELIGENCJA RÓśNICE INDYWIDUALNE W BADANIACH PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH"

Transkrypt

1 INTELIGENCJA RÓśNICE INDYWIDUALNE W BADANIACH PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH CZY SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA MÓZGU JEST PODŁOśEM INTELIGENCJI? SZYBKOŚĆ TRANSMISJI NEURONALNEJ JAKO PODSTAWA DZIAŁANIA INTELIGENTNEGO MÓZGU KONCEPCJA A. JENSENA A/ mózg działa jak jednokanałowy system o ograniczonej pojemności B/ ślad neuronalny szybko zanika, im szybciej operujemy informacją tym lepiej ją wykorzystujemy C/ większa szybkość mentalna pozwala lepiej wykorzystać pamięć długotrwałą D/ szybsze tempo przetwarzania informacji przyczyną przewagi osób o wysokich wynikach w testach inteligencji (szczególnie w zadaniach wymagających szybkiego reagowania lub związanych z ograniczeniami czasowymi) E/ zwiększone tempo przetwarzania informacji jest determinowane przez szybkość procesu przesyłania informacji w neuronach F/ zmodyfikowany paradygmat Hicka niezaleŝny pomiar czasu reakcji RT, czasu decyzji DT oraz czasu reakcji motorycznej MT (MT+DT=RT) 1

2 SZYBKOŚĆ TRANSMISJI NEURONALNEJ JAKO PODSTAWA DZIAŁANIA INTELIGENTNEGO MÓZGU KONCEPCJA A. JENSENA - OBSERWACJE A/ prosty czas reakcji jest słabo negatywnie skorelowany z IQ (r=-.20 do -.30) B/ prosty czas reakcji motorycznej nie jest skorelowany z IQ (!!) C/ czas reakcji z wyborem jest silniej negatywnie skorelowany z IQ niŝ prosty czas reakcji (sprzeczne wyniki) D/ czas reakcji motorycznej z wyborem jest negatywnie skorelowany z IQ E/ im większa ilość wyborów (bitów) tym silniejsza korelacja pomiędzy RT i IQ F/ wariancja czasu reakcji jest negatywnie skorelowana z IQ (silniej niŝ RT czy MT) SZYBKOŚĆ TRANSMISJI NEURONALNEJ JAKO PODSTAWA DZIAŁANIA INTELIGENTNEGO MÓZGU KONCEPCJA A. JENSENA - OBSERWACJE G/ czas reakcji związany z wykorzystaniem STM (zadanie Sternberga) jest negatywnie skorelowany z IQ H/ czas reakcji związany z wykorzystaniem LTM (zadanie Posnera) jest negatywnie skorelowany z IQ I/ czas inspekcji (IT) jest negatywnie skorelowany z IQ K/ czas reakcji w zadaniu Odd-man-out jest negatywnie skorelowany z IQ (r=-60) 2

3 SZYBKOŚĆ TRANSMISJI NEURONALNEJ JAKO PODSTAWA DZIAŁANIA INTELIGENTNEGO MÓZGU - krótsze czasy latencji potencjałów wzrokowych (Reed & Jensen, 1992) obserwowane u osób uzyskujących wyŝsze wyniki w testach inteligencji - szybsze przesyłanie impulsów w obrębie nerwu barkowego (Vernon & Mori, 1989; Reed & Jensen, 1991) w odniesieniu do osób o wyŝszej inteligencji PROBLEM: - czy obserwowane zaleŝności (rzadko replikowane) związane z prędkością przesyłania impulsów nerwowych są podstawą zaleŝności związanych z reakcjami behawioralnymi np. czasem reakcji lub czasem decyzji? - czy zaleŝność pomiędzy czasem reakcji a poziomem intelektualnym ma charakter przyczynowo-skutkowy? SZYBKOŚĆ TRANSMISJI NEURONALNEJ JAKO PODSTAWA DZIAŁANIA INTELIGENTNEGO MÓZGU negatywna korelacja pomiędzy poziomem inteligencji a czasem potrzebnym do poprawnego rozpoznania bodźca - czasem inspekcji (IT inspection time) 3

4 INSPECTION TIME BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE Testy na czas inspekcji IT wykorzystują szybką (zazwyczaj poniŝej 100ms) i wielokrotną prezentację prostych bodźców wzrokowych, maskowanych przez specjalnie dobrany wzorzec. Nettlebeck (1982) sugerował, iŝ ilość czasu potrzebnego danej osobie do poprawnego rozpoznania bodźca zaleŝeć będzie od szybkości transferu informacji do pamięci krótkotrwałej STM. Badania z uŝyciem techniki ERP wskazywały, iŝ pojawiający się 200 ms po ekspozycji bodźca komponent P2 moŝe być wskaźnikiem transferu informacji do STM (Chapman, McCrary & Chapman, 1978). Komponent P2 jako główny obiekt zainteresowania w badaniach z wykorzystaniem technik IT oraz ERP. INSPECTION TIME BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE (Zhang, Caryl & Deary, 1989a; 1989b) P200 risetime - czas do momentu gdy krzywa ERP (pomiędzy załamkiem N1-P2) przekracza wartośćśrednią dla odcinka ms po bodźcu (lub 1024 ms pomiaru ERP) IQ- AH5; N=16 & 8 r =

5 PROBLEM: - czas prezentacji bodźca IT zaleŝny od IT osoby badanej - oznacza to, iŝ kaŝdej osobie w odmienny sposób prezentowano bodźce - mała grupa badanych + mała liczba triali (np. 75) - duŝe prawdopodobieństwo niedokładności w pomiarze P200 rise-time - brak uzasadnienia wyboru parametru INSPECTION TIME BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE (Morris & Alcorn, 1995) P200 slope - (amp. P200 - amp. N140)/ (czas lat. P200 - czas lat. N140) w miejsce bodźca IT prezentowano cztery róŝne litery: b p d q SOA: 17, 34, 50, 67, 84 i 100 ms IQ RSPM, N=49 F7 r = 0.60 (SOA 67 msec) p<.0001 ; T5 r = 0.36 (SOA 67 msec) p<.01 5

6 PROBLEM: - brak zaleŝności pomiędzy IT oraz czasem latencji N140 oraz P200 - brak danych dla prawej półkuli - jeŝeli obserwowano brak róŝnic w czasach latencji to nieuzasadnionym jest wprowadzenie tych wartości do wzoru (tworzą pomijalną stałą) - pozostaje róŝnica w amplitudach N140 oraz P200 WNIOSEK: P200 slope moŝe być efektem kompleksu N140-P200 uzyskane istotne korelacje dotyczą tych dwóch załamków ERP Podobne badania Caryl (1995) brak istotnych korelacji z IQ dla czasów latencji załamków N1 oraz P2 WYNIKI EKSPERYMENTALNE Barrett & Eysenck (1992) pomiar WAIS u 40 osób ERP mierzone w odpowiedzi na dźwięk (1000 Hz, 85 db, 30 ms) electrody: Cz-A1 Cz-A2 Oz-C3 Oz-C4 O1-O2 N1 P2 6

7 CZASY LATENCJI BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE (Burns, Nettelbeck i Cooper, 2000) ERP mierzone w grupie 64 osób IQ- Woodcock i Johnson Psycho-Educational Battery Revised (WJ-R) constructs fluid ability (Gf), crystallised ability (Gc), short-term memory (Gsm), visual processing (Gv), speed of processing (Gs) ERP czarno-białe szachownice (210 bodźców) Oz vs Cz (!!); IT O1, O2, Cz vs A1 7

8 CZASY LATENCJI BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE (Stelmack, Knott i Beauchamp, 2003) BAEP mierzone w grupie 54 kobiet IQ- Jackson MAB (wykonaniowa, werbalna, ogólna) 2000 bodźców (100 ms., 72, 80, 88dB) 8

9 CZASY LATENCJI BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE (Stelmack, Knott i Beauchamp, 2003) CZASY LATENCJI BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE (Zurron i Diaz, 1998) ERP (BAEP, MAEP, LAEP) mierzone w grupie 28 dzieci (9-15 lat) IQ- WISC (wykonaniowa, werbalna, ogólna) pasywny oraz aktywny oddball brak korelacji czasów latencji z IQ w przypadku BAEP, MAEP oraz N1 i P2; istotne współczynniki dla P3: r = (PIQ); r = (VIQ); r = (FSIQ) LAEP MAEP BAEP 9

10 CZASY LATENCJI BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE KOMPONENT P3b De Pascalis, Varriale i Matteoli (2005) passive & active oddball F(1,36)= 4.9, p=0.04, czas latencji P3 - HA (479 ms) < LA (515 ms) Bazana i Stelmack (2002) passive & active oddball F(1,58)= 6.3, p<.01, czas latencji P3 - HA (385 ms) < LA (415 ms) Podział funkcjonalny P1 - korowy potencjał sensoryczny N1 - proces detekcji zdarzenia P2 - proces analizy sensorycznej Generator fizjologiczny rejon pierwszorzędowej kory słuchowej rejon pierwszorzędowej kory słuchowej rejon drugorzędowej kory słuchowej N2a (MMN) klasyfikacja sensoryczna rejon drugorzędowej kory słuchowej (?) N2 - automatyczna analiza bodźca kora ciemieniowa (?) P3a - uwaga egzogenna (proces orientacyjny) kora przedczołowa P3b - uwaga endogenna (obróbka znaczenia bodźca) P600 - detekcja błędów gramatycznych/ reprocessing tylne rejony mózgu styk płatów ciemieniowego i skroniowego TPJ N4 - rozpoznawanie anomalii semantycznych styk płatów ciemieniowego i skroniowego TPJ CNV - oczekiwanie na bodziec gotowość reakcyjna grzbietowo boczna kora przedczołowa DLPFC ERN - endogenna reakcja na popełniony błąd przednia część zakrętu obręczy 10

11 WNIOSKI Brak jednoznacznych dowodów świadczących o róŝnicach w czasach latencji komponentów ERP (mierzonych w zadaniach bez presji czasowej) wśród osób o róŝnym poziomie inteligencji. Wyniki badań z uŝyciem IT (procedura wymagająca szybkiej transmisji neuronalnej) nie pozwalają na wnioskowanie o róŝnicy w tempie przetwarzania informacji u osób o róŝnym poziomie inteligencji. RóŜnice w przebiegu potencjałów związane są z komponentami N1 oraz P2 (lecz najczęściej nie z ich czasem latencji). Parametry wyizolowane w badaniach (tj P200 risetime, P200 slope) są prawdopodobnie częściowo zaleŝne od amplitudy załamków. Istotne związki IQ z czasem latencji komponentu P3 (P300) moŝliwe, Ŝe równieŝ z amplitudą P3. 11

UWAGA! MÓZG W DZIAŁANIU. O NEURONALNYCH PODSTAWACH MECHANIZMU UWAGI.

UWAGA! MÓZG W DZIAŁANIU. O NEURONALNYCH PODSTAWACH MECHANIZMU UWAGI. UWAGA! MÓZG W DZIAŁANIU. O NEURONALNYCH PODSTAWACH MECHANIZMU UWAGI. Eligiusz Wronka Zakład Psychofizjologii, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński Perceiving is as much a motor phenomenon as

Bardziej szczegółowo

INTERFEJSY MÓZG-KOMPUTER OPARTE O TECHNIKI ELEKTROENCEFALOGRAFICZNE

INTERFEJSY MÓZG-KOMPUTER OPARTE O TECHNIKI ELEKTROENCEFALOGRAFICZNE Studia z Psychologii w KUL, tom 18 red. O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek ISBN 978-83-7702-726-4 Lublin, Wyd. KUL 2012, s. 195-216 Andrzej Cudo 1, Emilia Zabielska 2, Dariusz

Bardziej szczegółowo

O dwóch systemach uwagi wzrokowej

O dwóch systemach uwagi wzrokowej PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2008, TOM 51, Nr 2, 113-133 O dwóch systemach uwagi wzrokowej Piotr Styrkowiec*1 Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego Edward Nęcka Instytut Psychologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

8. Poznańskie Forum Kognitywistyczne

8. Poznańskie Forum Kognitywistyczne 8. Poznańskie Forum Kognitywistyczne TEKSTY POKONFERENCYJNE NR 7 Poznań, 12 13 stycznia 2013 PATRONAT: Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne Zakład Logiki i Kognitywistyki IP UAM ISSN 1689-9768 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

pojęcia myślenie informacja

pojęcia myślenie informacja pojęcia myślenie informacja ZESZYT ABSTRAKTÓW Poznań, 1 czerwca 2013 Cz eść I Wystąpienia 1 Kłamstwo: przegląd badań i propozycja eksperymentu Julia Amejko, Tomasz Dąbrowski, Natalia Jatczak, Karolina

Bardziej szczegółowo

Mechanizm uwagi. Przegląd zagadnień w perspektywie psychologicznej i neurofizjologicznej

Mechanizm uwagi. Przegląd zagadnień w perspektywie psychologicznej i neurofizjologicznej Piotr FRANCUZ Mechanizm uwagi. Przegląd zagadnień w perspektywie psychologicznej i neurofizjologicznej W ciągu każdej sekundy do naszych receptorów dociera kilkaset tysięcy bitów informacji. W tym czasie

Bardziej szczegółowo

EEG i ERP przykłady aplikacji

EEG i ERP przykłady aplikacji EEG i ERP przykłady aplikacji processing twarzy twarz jako szczególny obiekt o dużym znaczeniu specjalny 'procesor' twarzy FFA fusiform face are zlokalizowany w fusiform gyrus (zakręt wrzecionowaty) przypomnienie:

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu

Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu Wydawnictwo UR 2008 ISSN 1730-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2009, 1, 8 30 PRACA REDAKCYJNA Ludwika Sadowska 1,2, Monika Mysłek-Prucnal 1, Anna Maria Choińska 1, Artur Mazur

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Elektroenergetyki Autoreferat rozprawy doktorskiej Zastosowanie modeli populacyjnych w interfejsach mózg komputer Promotor:

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania dr Roman Dolata Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych

Bardziej szczegółowo

2. Zasady słyszenia przestrzennego. 2.1. Postrzeganie dźwięku przez człowieka.

2. Zasady słyszenia przestrzennego. 2.1. Postrzeganie dźwięku przez człowieka. 2. Zasady słyszenia przestrzennego. 2.1. Postrzeganie dźwięku przez człowieka. Zdolność do przyjmowania duŝej ilości wraŝeń słuchowych w krótkim czasie wynika z psychofizjologicznych własności człowieka.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metodologii dialogowej w praktyce arteterapeutycznej i diagnozie klinicznej*

Wykorzystanie metodologii dialogowej w praktyce arteterapeutycznej i diagnozie klinicznej* PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2009, TOM 52, Nr 1, 111-122 Wykorzystanie metodologii dialogowej w praktyce arteterapeutycznej i diagnozie klinicznej* Karolina Siodmiak** Uniwersytet Gdański 10 Małgorzata Jędrasik-Styła

Bardziej szczegółowo

Komunikacja jako rezonans między mózgami.

Komunikacja jako rezonans między mózgami. Komunikacja jako rezonans między mózgami. Włodzisław Duch, Katedra Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, http://www.is.umk.pl/~duch 1. Czym są pojęcia?

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Paweł Elert Nr albumu: 203027 Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Praca magisterska na kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTET ŚLĄSKI w KATOWICACH WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Małgorzata Wójcik Efektywność specyficznych i niespecyficznych sposobów zmiany negatywnych stereotypów etnicznych. Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Treści są objęte prawami autorskimi.

Treści są objęte prawami autorskimi. Badania neurofizjologii klinicznej Autor: Prof. UM dr hab. n. med. Juliusz Huber (neurofizjolog) Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Adres: tel.:

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o odbiorze, podobaniu się oraz skuteczności reklamy wizualnej.

Kilka słów o odbiorze, podobaniu się oraz skuteczności reklamy wizualnej. PAWEŁ BARANOWSKI OTWARTA GRUPA TWÓRCZA ARTELUX Grafika: Ryszard Baloń Kilka słów o odbiorze, podobaniu się oraz skuteczności reklamy wizualnej. 1. Neuropsychologia kognitywna... to nowa nauka, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Kierowa. Pedał przyspieszenia. u p. Przepustnica. Układ napędowy. α p. Sterownik silnika α z λ t w Tc. Silnik ZI. M o UPN. F n

Kierowa. Pedał przyspieszenia. u p. Przepustnica. Układ napędowy. α p. Sterownik silnika α z λ t w Tc. Silnik ZI. M o UPN. F n Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 2013 "Inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Diagnostyka Pojazdowa OBD II EOBD, Kody usterek, Kasowanie Inspekcji Serwisowej INSP

Poradnik. Diagnostyka Pojazdowa OBD II EOBD, Kody usterek, Kasowanie Inspekcji Serwisowej INSP Poradnik Diagnostyka Pojazdowa OBD II EOBD, Kody usterek, Kasowanie Inspekcji Serwisowej INSP Opracowanie : Dr mgr inŝ. M. Ł. Nowak Wydawnictwo: Warsztat Sp. z o.o. Nr wydania 10/06 1 Spis treści: Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Grażyna Krasowicz-Kupis Katarzyna Wiejak Katarzyna Gruszczyńska Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej TOM I narzędzia dostępne w poradniach

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne ograniczenia

Psychologiczne ograniczenia Psychologiczne ograniczenia Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska Psychologiczne ograniczenia Recenzja naukowa: prof. dr hab. Tatiana Klonowicz Redakcja i korekta: mgr Anna Żukowska Łamanie: F.W.-P. Prezes

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zasady etyczne w pracy trenera/trenerki - strona 38. Arkusz Kompetencji Trenera/Trenerki - strona 39

Spis treści. Zasady etyczne w pracy trenera/trenerki - strona 38. Arkusz Kompetencji Trenera/Trenerki - strona 39 strona 1 Spis treści ZałoŜenia Metody TROP - strona 5 ZałoŜenie 1: praca jednocześnie na trzech poziomach zmiany - strona 8 ZałoŜenie 2: zasada uczenia się przez doświadczenie i działanie - strona 27 ZałoŜenie

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii ANIDA SZAFRAŃSKA DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof. UŚ dr hab.

Bardziej szczegółowo

Psychologia społeczna a neuronauki: dominacja, separacja czy satysfakcjonujący związek?

Psychologia społeczna a neuronauki: dominacja, separacja czy satysfakcjonujący związek? Psychologia Społeczna 2008 tom 3 1 (6) 11 22 ISSN 1896-1800 Psychologia społeczna a neuronauki: dominacja, separacja czy satysfakcjonujący związek? Piotr Winkielman Department of Psychology, University

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PAUL DIETER KLUGE, PAWEŁ KUśDOWICZ Streszczenie: artykuł podejmuje problematykę opłacalności

Bardziej szczegółowo

Wokół matematyki i psychologii

Wokół matematyki i psychologii NAUKA 2/2011 71-82 KAZIMIERZ SOBCZYK, MARCIN M. SOBCZYK Wokół matematyki i psychologii Matematyka i psychologia spostrzegane są zwykle jako dziedziny nauki bardzo od siebie odległe. Nie znaczy to, że nie

Bardziej szczegółowo