Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych"

Transkrypt

1 Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Sebastian Kokot XXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Międzyzdroje 2012

2 Rzetelnie wykonana analiza rynku nieruchomości powinna być elementem, czy teŝ etapem kaŝdej wyceny nieruchomości, w szczególności takiej, w której oszacowaniu podlega wartość rynkowa nieruchomości. Trudności przeprowadzenia analizy rynku w sposób prawidłowy pojawiają się juŝ na etapie pozyskiwania i gromadzenia danych.

3 Wynikają one z następujących względów metodologicznych, technicznych i prawnych: trudność dostępu do danych, ograniczona wiarygodność danych, brak jednolitych, precyzyjnych definicji, niejednorodność danych, opisywanie nieruchomości przez róŝne rodzaje cech statystycznych, subiektywne postrzeganie cech nieruchomości przez uczestników rynku, a nawet działających na nim profesjonalistów,

4 brak moŝliwości uchwycenia specyficznych okoliczności transakcji, asymetria informacji na rynku nieruchomości, obserwacje w czasie są dokonywane na róŝnych obiektach, mała ilość transakcji w krótkich okresach czasu, wysokie nakłady związane z pozyskaniem danych.

5 Celem referatu jest zwrócenie uwagi na pewne aspekty związane z analizą danych zebranych w toku badania rynku, a więc przy załoŝeniu, Ŝe ww. trudności zostały pokonane i dysponujemy kompletem reprezentatywnych, jednorodnych i wiarygodnych danych liczbowych z poddawanego analizie rynku lokalnego. Okazuje się bowiem, Ŝe nawet na tym etapie moŝna popełnić błędy, które w konsekwencji doprowadzą do nieprawidłowych wniosków.

6 Metody statystyczne znajdują zastosowanie tam, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskami masowymi. Zjawisko masowe to takie zjawisko, które często występuje. Częstość występowania moŝe być tu utoŝsamiana zarówno z wystarczająco duŝą liczbą obserwowanych jednostek (obiektów) jak i duŝą liczbą regularnie następujących po sobie obserwacji tego samego obiektu.

7 JeŜeli na podstawie obserwacji takiego zjawiska moŝemy wyciągnąć określony wniosek cechujący je mamy do czynienia z tzw. prawidłowością statystyczną. Inaczej mówiąc - prawidłowość statystyczna to jednoznaczny wniosek wynikający z obserwacji procesów masowych, czyli kształtowanych przez określony zespół warunków, obserwowanych w duŝej liczbie, masie przypadków. O występowaniu prawidłowości statystycznej w sferze ekonomii (a więc teŝ na rynku nieruchomości) mówimy zatem wówczas gdy w duŝej masie przypadków powtarzają się efekty działań ludzkich. Tak teŝ dzieje się na rynku nieruchomości.

8 Identyfikacji, analizom i diagnozom prawidłowości statystycznych słuŝy cały zestaw zarówno prostych jak bardziej zaawansowanych metod. Powodzenie stosowania metod statystycznych jest jednak uwarunkowane spełnieniem określonych warunków. Bez ich spełnienia nawet najdoskonalsze metody nie doprowadzą do satysfakcjonujących wniosków, ba mogą wręcz doprowadzić do wniosków błędnych.

9 Główne warunki stosowania metod statystycznych to: badana prawidłowość jest stała, badane zjawiska są mierzalne, spośród czynników wpływających na kształtowanie się badanego zjawiska moŝna wyodrębnić podzbiór czynników istotnych, istnieją odpowiednie dane statystyczne o badanych zjawiskach.

10 Do podstawowych błędów spotykanych w analizach rynku nieruchomości dokonywanych przy uŝyciu metod statystycznych zaliczyć naleŝy: I. Stosowanie metod statystycznych w sytuacji, gdy de facto w analizowanym zjawisku brak jest podstaw do identyfikacji prawidłowości statystycznych. II. Analiza dotyczy prawidłowości podlegającej istotnej zmianie lub zmianom. III. Miary statystyczne wykorzystywane w ramach analizy zostały źle dobrane.

11 I. Brak jest podstaw do identyfikacji prawidłowości statystycznych Za pomocą metod statystycznych moŝna zarówno zidentyfikować istnienie prawidłowości statystycznej jak i je bliŝej rozpoznać. Jednak stosowanie metod statystycznych tam, Jednak stosowanie metod statystycznych tam, gdzie w rzeczywistości, z róŝnych powodów nie występują prawidłowości statystyczne jest nieprawidłowe, a uzyskane wyniki są obarczone błędami dyskwalifikującymi.

12 I. Brak jest podstaw do identyfikacji prawidłowości statystycznych Warunkiem koniecznym ujawnienia się prawidłowości jest to, by badane zjawisko nosiło znamiona zjawiska masowego. Jeśli analizowane w ramach badanego zjawiska zdarzenia na lokalnym rynku nie wystąpiły w dostatecznej liczbie, nie naleŝy wnioskować o zjawiskach rynku nieruchomości na podstawie metod statystycznych, gdyŝ prawdopodobieństwo zbieŝności obliczonych miar z prawdziwymi charakterystykami takiego rynku jest zbyt małe.

13 I. Brak jest podstaw do identyfikacji prawidłowości statystycznych Innym przypadkiem będzie sytuacja, w której mimo, Ŝe dysponujemy dostatecznie licznym zbiorem obserwacji, prawidłowość statystyczna po prostu nie występuje. Jako potencjalne tego przyczyny naleŝy wskazać zafałszowanie danych, niedoskonałości rynku nieruchomości i w konsekwencji podejmowanie decyzji przez uczestników rynku w warunkach braku rzetelnej informacji, zróŝnicowane postrzeganie walorów nieruchomości przez kupujących.

14 I. Brak jest podstaw do identyfikacji prawidłowości statystycznych W efekcie spotykamy sytuacje, w których teoretycznie podobne nieruchomości uzyskują bardzo zróŝnicowane ceny lub stawki czynszu. Trudno wówczas wnioskować o typowym poziomie cen, ruchach cenowych itp.

15 II. Prawidłowość podlega istotnej zmianie lub zmianom Jednym z warunków stosowania metod statystycznych jest to, by badana prawidłowość była stała. Na rynku nieruchomości zachodzą zmiany w zakresie prawidłowości dotyczących róŝnych zjawisk. Np. moda na określoną lokalizację moŝe trwać dziesięciolecia, natomiast notowane w obrocie ceny mogą w tym czasie ulegać intensywnym wzrostom i spadkom. Podstawowy błąd popełniany przez analityków rynku polega na tym, Ŝe zbyt późno orientują się oni, iŝ badana przez nich prawidłowość przestała istnieć i obecnie mają do czynienia z nową prawidłowością.

16 II. Prawidłowość podlega istotnej zmianie lub zmianom cena [zł/m2] Prawidłowść I Prawidłowość II Cały okres jako jedna prawidłowość kolejne kwartały

17 III Zły dobór miar statystycznych Trzeci przypadek dotyczy sytuacji, w której prawidłowość statystyczna rzeczywiście istnieje i jest stała, lecz miary statystyczne słuŝące jej identyfikacji, analizie i diagnozie zostały nieumiejętnie dobrane. KaŜda miara statystyczna, czy szerzej metoda ma swoją specyfikę, na którą składają się z jednej strony załoŝenia jej stosowania, a z drugiej interpretacja.

18 III Zły dobór miar statystycznych Przykład 1. W toku analiz rynkowych zebrano na lokalnym rynku następujące informacje o cenach rynkowych działek budowlanych w 38-miu transakcjach (w zł/1m2): 75, 76, 76, 77, 79, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 81, 81, 81, 81, 82, 82, 82, 82, 82, 86, 87, 87, 87, 88, 88, 92, 93, 94, 94, 95, 95, 107, 110, 122, 124, 135, 140.

19 III Zły dobór miar statystycznych Wszystkie działki nie róŝniły się bardzo znacząco pod względem takich cech jak lokalizacja ogólna, uzbrojenie, dostępność komunikacyjna, sąsiedztwo, i wszystkie transakcje miały miejsce nie dawniej jak 6 miesiący temu, a w tym czasie nie odntotowano teŝ na lokalnym zmian cen w czasie. Nie stwierdzono równieŝ Ŝadnych dodatkowych uwarunkowań i okoliczności mogących mieć wpływ na uzyskane ceny. Pytanie: jaki jest przeciętny poziom cen jednostkowych działek budowlanych na lokalnym rynku?

20 III Zły dobór miar statystycznych Średnia arytmetyczna wynosi 90,03 zł/m2. Czy rzeczywiście przedstawia ona typowy poziom cen? Inne średnie: mediana dominanta

21 III Zły dobór miar statystycznych

22 III Zły dobór miar statystycznych

23 III Zły dobór miar statystycznych Obliczone dla prezentowanego przykładu miary te wynoszą: M = 82 D = 80

24 III Zły dobór miar statystycznych Przykład 2. Badano zaleŝność między cenami transakcyjnymi działek budowlanych a ich powierzchniami: l.p. cena pow. l.p. cena pow. l.p. cena pow. l.p. cena pow

25 III Zły dobór miar statystycznych Podstawową i najczęściej stosowaną miarą siły związku między zmiennymi jest współczynnik korelacji liniowej Pearsona. r = -0,59 Dla omawianego przykładu nie jest to miara adekwatna, gdyŝ rozpatrywany związek ma charakter nieliniowy.

26 III Zły dobór miar statystycznych

27 III Zły dobór miar statystycznych W analizach zjawisk rynkowych dość często spotykamy związki nieliniowe. Badając je naleŝy stosować miary korelacji odpowiednie dla związków nieliniowych, np. stosunek korelacyjny Pearsona. e xy = 2 S ( x S 2 j ) ( x) gdzie: S 2 ( x) - wariancja cechy zaleŝnej, 2 S ( x j )- wariancja średnich warunkowych cechy zaleŝnej.

28 III Zły dobór miar statystycznych W jego wyznaczeniu pomocna jest tablica korelacyjna Pow: Cena: Środki przedziałów , , , , , ,00 nj y j 1066,57 797,33 746,00 768,00 680,00 680,00 n i x j

29 III Zły dobór miar statystycznych Dla omawianego przykładu wartość stosunku korelacyjnego wynosi: e = 0,70 Wynika z tego, Ŝe rozpatrywana zaleŝność uzyskiwanych cen od powierzchni działek budowlanych na badanym rynku lokalnym jest silniejsza niŝ wskazywałby na to współczynnik korelacji liniowej.

30 Wnioski Przedstawione w artykule przykłady dowodzą, Ŝe zastosowanie metod statystycznych w analizach rynku nieruchomości w sposób nieumiejętny moŝe prowadzić do błędnych wniosków. W szczególności wykorzystując te metody naleŝy zwrócić uwagę na to, czy prawidłowość statystyczna rzeczywiście występuje i jest stabilna oraz właściwy dobór miar statystycznych, odpowiedni do właściwości badanych prawidłowości.

31 Dziękuję za uwagę;)

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kwestie ogólne

Ewaluacja kwestie ogólne Ewaluacja kwestie ogólne Szkolenie dla pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem jako element zapewniania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego

Zarządzanie ryzykiem jako element zapewniania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 23, 2006 Zarządzanie ryzykiem jako element zapewniania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Krzysztof LIDERMAN Zakład Systemów Komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA

METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE SPIS TREŚCI. ANALIZA ALGORYTMÓW POD WZGLĘDEM ŚREDNIEGO ZACHOWANIA...3.. UWAGI WSTĘPNE...3.2. SZACOWANIE RODZAJU / KLASY ZŁOśONOŚCI OBLICZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr inŝ. Ewa Kubińska-Kaleta Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali Promotor pracy: dr hab. inŝ. Wiesław Waszkielewicz,

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy

Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy Bank i Kredyt 41 (1), 2010, 99 128 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy Emilia Tomczyk*, Marta Widłak # Nadesłany: 22 września

Bardziej szczegółowo

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Dr Adam Kucharski Spis treści 1 Podstawowe pojęcia statystyczne 2 1.1 Populacja i zbiorowość................................. 2 1.2

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI WZROSTU CEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DLA DUŻYCH RYNKÓW LOKALNYCH

WSKAŹNIKI WZROSTU CEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DLA DUŻYCH RYNKÓW LOKALNYCH Materiały III Konferencji Naukowo-Technicznej PSRWN, Gdańsk 2003, 119-134 (2003) WSKAŹNIKI WZROSTU CEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DLA DUŻYCH RYNKÓW LOKALNYCH Agnieszka Bitner Zakład Zastosowań Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu PRACA MAGISTERSKA Andrzej Ćwiok System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra InŜynierii Oprogramowania Rodzaj studiów: Kierunek: Specjalność: Dyplomant: Nr albumu: Magisterskie Informatyka InŜynieria

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Datko 27.03.2008 r. Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych

Dr Marek Datko 27.03.2008 r. Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych Dr Marek Datko 27.03.2008 r. Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych Jak kaŝde działanie prowadzone przez przedsiębiorstwo równieŝ aktywność promocyjna pociąga za sobą określone

Bardziej szczegółowo

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych 1 / 71 Paweł Kazibudzki Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych Toruń 2007 2 / 71 Notka o Autorze Dr inŝ. Paweł Kazibudzki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Bardziej szczegółowo

Karolina Sobczak MIGRACJE LUDNOŚCI POŁUDNIOWEGO MAROKA UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH

Karolina Sobczak MIGRACJE LUDNOŚCI POŁUDNIOWEGO MAROKA UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH Karolina Sobczak MIGRACJE LUDNOŚCI POŁUDNIOWEGO MAROKA A ZMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. dr.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Pytania do testów egzaminacyjnych na II stopień Informatyka i ekonometria

Pytania do testów egzaminacyjnych na II stopień Informatyka i ekonometria Pytania do testów egzaminacyjnych na II stopień Informatyka i ekonometria Treści podstawowe Ekonomia 1. Prawo Engla stwierdza, Ŝe 2. Dochodowa elastyczność popytu na dobro konsumpcyjne pokazuje 3. Popyt

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

1 W dokumencie tym Komisja stosuje bardzo szeroką definicję terminu analiza kosztów i korzyści społecznych" (z ang.

1 W dokumencie tym Komisja stosuje bardzo szeroką definicję terminu analiza kosztów i korzyści społecznych (z ang. POLSKA - Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 Komisja Europejska została zobowiązana

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania dr Roman Dolata Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja T

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja T Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych Warszawa, luty 2010 r. Wstęp Niniejszy dokument wydany jest na podstawie

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY ISBN 978-83-88991-16-5 Katarzyna Cheba, Joanna Hołub-Iwan, Maja Kiba-Janiak RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo