Kognitywistyka II r. Rozwojowe teorie inteligencji. Teorie inteligencji i sposoby jej pomiaru (10) Z perspektywy rozwojowej i biologicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kognitywistyka II r. Rozwojowe teorie inteligencji. Teorie inteligencji i sposoby jej pomiaru (10) Z perspektywy rozwojowej i biologicznej"

Transkrypt

1 Kognitywistyka II r Teorie inteligencji i sposoby jej pomiaru (10) Z perspektywy rozwojowej i biologicznej Rozwojowe teorie inteligencji 1) H. E. Garrett (1946) - hipoteza różnicowania inteligencji: inteligencja zmienia swoją organizację od całkowicie jednolitej i ogólnej zdolności do zorganizowanej grupy zdolności lub czynników 2) Nancy Bayley (1955) - inteligencja mierzona testami inteligencji: wzrasta do 21 r.ż., w miarę dojrzewania powiększają się różnice indywidualne w inteligencji (a) Inteligencja psychometryczna osiąga swój punkt szczytowy w okresie dojrzewania (15-16 lat) (b) Czynnik gf: wzrasta do okresu dojrzewania potem maleje (na skutek systematycznego spadku sprawności funkcjonalnej układu nerwowego) (c) Czynnik gc: nie obniża się wraz z wiekiem 1

2 Rozwojowe teorie inteligencji Zmiany rozwojowe w poziomie inteligencji od urodzenia do 21 roku życia oraz w jego zróżnicowaniu osobniczym (N. Bayley, 1955) Rozwojowe teorie inteligencji W miarę dojrzewania powiększają się również różnice indywidualne w inteligencji Rozwojowa teoria inteligencji 1) Rozwój inteligencji ma charakter jakościowy, a nie ilościowy jak w teoriach czynnikowych 2) Inteligencja, to rozwinięta forma adaptacji biologicznej 3) Przystosowanie polega na utrzymywaniu równowagi pomiędzy procesami asymilacji i akomodacji Asymilacja -włączenie świata zewnętrznego do już ukształtowanych struktur poznawczych Proces zmian polegający na modyfikacji już istniejących struktur tak, aby umożliwić lepsze przystosowanie, to akomodacja 2

3 Rozwojowa teoria inteligencji Pojęcie schematu 1) Schemat to wewnętrzna reprezentacja określonych czynności fizycznych lub umysłowych 2) Noworodek wyposażony jest w szereg wrodzonych schematów, które odpowiadają reakcjom odruchowym (np. schemat patrzenia, chwytania czy ssania) 3) W miarę rozwoju te wrodzone schematy integrują się ze sobą i stają się bardziej rozwinięte, a w odpowiedzi na oddziaływanie środowiska powstają całkowicie nowe schematy 4) Fundamentalne dla inteligencji są schematy składające się z wiedzy o rzeczach i zdarzeniach Rozwojowa teoria inteligencji Równoważenie pozwala na włączenie zewnętrznego doświadczenia do wewnętrznych struktur (schematów). Pojawienie się nierównowagi motywuje dziecko do poszukiwania równowagi (dalszej asymilacji lub akomodacji). Równowaga jest warunkiem koniecznym, do którego organizm nieustannie dąży. Dziecko doświadczając czegoś nowego próbuje zasymilować to do istniejącego schematu. Jeżeli się to uda, zostaje osiągnięta równowaga związana z określonym bodźcem. Jeżeli dziecko nie może zasymilować bodźca, to usiłuje dokonać akomodacji (modyfikując lub tworząc nowy schemat). Prowadzi to do asymilacji i równowagi. Wiedza jest konstruowana przez całe życie. Rozwojowa teoria inteligencji Zdolność przystosowania wzrasta dzięki zwiększającej się złożoności i stałości organizacji struktur poznawczych W początkowym okresie rozwoju bazą są odruchy bezwarunkowe Tworzenie hierarchii coraz bardziej złożonych struktur poznawczych (schematów; zorganizowanych wzorców zachowania) Inteligencja wyraża się w kształtowaniu i organizacji struktur poznawczych 3

4 Rozwojowa teoria inteligencji Cztery okresy rozwoju intelektualnego: 1) Sensoryczno-motoryczny ( do 2.r.ż.): czynności odruchowe, brak dobrze rozwiniętej pamięci trwałej, pojęcie istnienia 2) Przedoperacyjny (od 2 do 7 lat): znaki, symbole, rozwój języka, wyobrażenia jako wewnętrzna reprezentacja świata zewnętrznego 3) Operacje konkretne (7 do lat): pojęcia logiczne: identyczności, odwracalności, kompensacji 4) Operacje formalne (11-12 do 15 lat): myślenie abstrakcyjne, myślenie hipotetyczno-dedukcyjne Rozwojowa teoria inteligencji Krytyka a) Biologiczna perspektywa b) Stadialność rozwoju c) Stadia rozwojowe nie wykraczają poza operacje formalne d) Niewłączenie do koncepcji czynnika kontekstu e) Wątpliwości dotyczące warsztatu metodologicznego Biologicznego źródła inteligencji upatruje się w trzech źródłach: 1) szybkości neuronalnej 2) sprawności układu nerwowego 3) wielkości mózgu 4

5 1) szybkie przewodzenie impulsów przekłada się na lepsze wyniki w zadaniach i testach inteligencji 2) szybkość ta pozwala prześcignąć naturalne procesy utraty informacji (np. zapominanie) 3) badania oparte na prostych nieintelektualnych zadaniach lub prostych miarach szybkości neuronalnej trzy rodzaje badań 1) badania behawioralne 2) badania psychofizjologiczne 3) badania neurofizjologiczne badania behawioralne 1) szybkość przewodzenia nerwowego decyduje o krótkim czasie reakcji lub inspekcji 2) szybkość przewodzenia nerwowego decyduje o podwyższonej sprawności w zakresie testów inteligencji i innych zadań kryterialnych 3) korelacje pomiędzy IQ a CR prostej wynoszą -0,31, a CR z wyborem: -0,49 (próby reprezentatywne, n = 900) Około 25% zmienności w zakresie inteligencji ogólnej można wyjaśnić tempem reagowania na proste, nieintelektualne bodźce 5

6 Biologicznym podłożem inteligencji ogólnej (czynnika g) jest szybkość neuronalna, odzwierciedlona w skróconym czasie wędrówki impulsu nerwowego od siatkówki do kory badania psychofizjologiczne 1) u osób upośledzonych występują istotnie niższe częstotliwości fal alfa w porównaniu z osobami normalnymi fale alfa: stanowią składową rytmu alfa (obecnego w stanie pełnego relaksu); częstotliwość w granicach 18 do 13 c/s, stosunkowo wysoka amplituda (do 100mV) 2) dane niejednoznaczne: stwierdzono dodatnie, ale też ujemne korelacje (lub brak związku) pomiędzy IQ a częstotliwością rytmu alfa 3) prawo Yerkesa-Dodsona związek poziomu aktywacji i trudności zadania jest związkiem krzywoliniowym badania psychofizjologiczne 1) osoby inteligentne charakteryzują się krótszym czasem latencji potencjał wywołany (event related potential) to fazowa zmiana aktywności elektrycznej mózgu, spowodowana nagłym zadziałaniem bodźca potencjały wywołane są elektrycznym wskaźnikiem procesu przetwarzania informacji efektywność tego procesu jest wskaźnikiem IQ 2) badania Ertla oraz Reeda i Jensena: ekspozycja bodźca świetlnego i pomiar czasu, jaki mijał od ekspozycji bodźca do pojawienia się w korze wzrokowej potencjału czynnościowego związanego z analizą bodźca 3) istnieje związek odwrotnie proporcjonalny pomiędzy czasem latencji a IQ 6

7 badania psychofizjologiczne 1) Donna i Allan Hendricsonowie (uczniowie Eysencka): podczas przekazywania impulsów nerwowych przez synapsy powstają błędy w transmisji neuronalnej 2) u osób o wysokim IQ liczba błędów w transmisji jest mniejsza niż u osób z niższym IQ 3) kształt uśrednionych potencjałów wywołanych wskaźnikiem błędów w transmisji 4) gdy błędy takie nie występują to uśredniona fala PW zachowuje kształt pojedynczej fali (pojedynczego zapisu) Metoda sznurkowa Kształt fali uśrednionych potencjałów wywołanych na bodźce słuchowe u osób różniących się IQ Na podstawie Strelau, 2003 badania neurofizjologiczne 1) wykorzystanie bezpośrednich, neurofizjologicznych miar szybkości przewodzenia impulsów nerwowych 2) badania Vernona i Mori: mierzono czas potrzebny impulsowi na pokonanie drogi nerwowej między nadgarstkiem a barkiem 3) osoby inteligentne charakteryzują się krótszym czasem przebiegu impulsu 4) hipoteza: szybkość przewodzenia nerwowego decyduje o krótkim czasie reakcji czy inspekcji, a także o podwyższonej sprawności w zakresie rozwiązywania testów inteligencji i innych zadań kryterialnych 7

8 badania neurofizjologiczne szybkość przewodzenia = szybkość mentalna? Sprawność układu nerwowego 1) Jensen: istotnym korelatem inteligencji ogólnej jest nie tylko czas reakcji, ale też jego intraindywidualna wariancja układ nerwowy osoby inteligentnej jest bardziej niezawodny (krótki czas reakcji, bez błędów, bez powtórek, odporność na zakłócenia, regularność reakcji; bezbłędne przesyłanie impulsów nerwowych) w porównaniu z układem osób mniej inteligentnych (Eysenck, Jensen) Sprawność układu nerwowego 2) wydajność energetyczna mózgu rozwiązywaniu zadań trudniejszych towarzyszy większe zużycie glukozy (zadania trudniejsze są bardziej energochłonne od zadań łatwiejszych Haier i wsp.) wynik w teście Ravena korelował z szybkością przemiany materii (dla całego mózgu r=-0.80; dla prawej półkuli -0.84, dla lewej -0.48) Wniosek: inteligentniejsi mają więcej zasobów energii inteligentniejsi oszczędniej gospodarują energią neuronalną hipoteza wydajności energetycznej mózgu 8

9 Wielkość mózgu Rushton (1997): zewnętrzne pomiary czaszki (obwód, średnich, pojemność); (r=0.40 pomiędzy pojemnością czaszki a IQ) Bardziej pojemne czaszki u mężczyzn; u osób rasy żółtej Dziedziczność inteligencji Metoda porównywania par bliźniąt: MZ i DZ Newman, Freeman i Holzinger (1937) korelacja IQ 19 bliźniąt bez rozróżnienia MZ/DZ: 0.67; Niels Juel-Nielson (1965) korelacja IQ 12 bliźniąt bez rozróżnienia MZ/DZ : Burt (1943) korelacja IQ 62 bliźniąt MZ wychowywanych razem: 0.86 oraz 15 bliźniąt MZ wychowywanych osobno: 0.77 Burt (1953) korelacje IQ 21 bliźniąt MZ wychowywanych osobno od 0.77 do 0.88 w zależności od testu IQ (im większe nasycenie testu czynnikiem g tym większa korelacja) Conway (1958) historia dwóch bliźniąt MZ, synów fellowa Oxfordu (zmarł, dzieci adoptowano): George (wykształcony) 137 IQ, Llewellen (farmer bez wykształcenia) 136 IQ. Dziedziczność inteligencji Metoda porównywania par bliźniąt: MZ i DZ Burt (1966): korelacja osiągnięć bliźniaków jednojajowych wychowywanych razem ; wniosek: jeśli brak specyficznych oddziaływań środowiska na ten sam materiał genetyczny, to niemal brak specyficznych zdolności s; Jensen (1970): korelacja osiągnięć bliźniaków jednojajowych wychowywanych osobno ; wniosek: nawet specyficzne oddziaływanie środowiska nie jest w stanie wywołać specyficznych zdolności s; 9

10 Dziedziczność inteligencji Kamin (1972) artykuł krytyczny wobec prac zwłaszcza Burta nad dziedzicznością inteligencji; 1) niezależnie od wielkości grupy bliźniąt MZ korelacje wyników testów mierzących IQ zawsze wynosiły dokładnie (co jest statystycznie niemożliwe!) 2) Burtowi udało się jakoby odnaleźć aż 53 pary bliźniąt jednojajowych wychowywanych oddzielnie. 3) bliźnięta rzadko były naprawdę odseparowane (wpływu środowiskowego nie dawało się zupełnie wykluczyć) 4) im większa separacja bliźniąt, tym większe różnice w dziedziczności (waga czynnika środowiskowego) Dziedziczność inteligencji Jensen (1981) metaanaliza 51 niezależnych badań genetycznych nad dziedzicznością inteligencji (badania Burta wyłączone) 1) Bliźniaki MZ wychowywane razem ) Bliźniaki MZ wychowywane osobno ) Bliźniaki DZ wychowywane razem ) Bliźniaki DZ przeciwnej płci ) Rodzeństwo wychowywane razem ) Rodzice biologiczni dzieci ) Rodzice dzieci adoptowane ) Dzieci z różnych rodzin wychowywane razem Jensen (1981) - różnica (1-3) to różnica w połowie garnituru genów, oddaje więc połowę zjawiska dziedziczności IQ; Dziedziczność inteligencji Nowe perspektywy badań 1) Cechy ilościowe są kontrolowane przez kumulatywne efekty wielu loci genowych 2) Loci cech ilościowych (QTL ang. quantitative trait loci) są to dające się zlokalizować markery genetyczne, które są ściśle sprzężone (fizycznie blisko DNA) z genami kontrolującymi interesujące nas cechy. Korelacja między markerami i cechą jest wykorzystywana do znalezienia położenia genu kontrującego daną cechę. 3) U podstaw inteligencji leży wiele genów o zmiennej wielkości wpływu 4) W poszukiwaniu genów odpowiedzialnych za inteligencje skoncentrowano się na loci cech ilościowych 5) Badania polegają na przeszukiwaniu genomu w celu znalezienia powiązań QTL, które różniłyby osoby bardzo inteligentne od osób przeciętnie inteligentnych 10

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Alkor Trade Sp. z o.o. Robert Krassowski Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne ograniczenia

Psychologiczne ograniczenia Psychologiczne ograniczenia Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska Psychologiczne ograniczenia Recenzja naukowa: prof. dr hab. Tatiana Klonowicz Redakcja i korekta: mgr Anna Żukowska Łamanie: F.W.-P. Prezes

Bardziej szczegółowo

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Sylwia Wrona Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Komunikacja jako rezonans między mózgami.

Komunikacja jako rezonans między mózgami. Komunikacja jako rezonans między mózgami. Włodzisław Duch, Katedra Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, http://www.is.umk.pl/~duch 1. Czym są pojęcia?

Bardziej szczegółowo

ISBN 97883-242-1111-1

ISBN 97883-242-1111-1 ISBN 97883-242-1111-1 Spis treści PRZEDMOWA................................................ 9 Rozdział 1. KONCEPCJA TEMPERAMENTU PEN H. J. EYSENCKA..... 17 1.1. Cechy osobowości a cechy temperamentu.....................

Bardziej szczegółowo

Ewa Holt (2246) Wpływ medytacji na aktywność mózgu przy przetwarzaniu emocji

Ewa Holt (2246) Wpływ medytacji na aktywność mózgu przy przetwarzaniu emocji Ewa Holt (2246) Wpływ medytacji na aktywność mózgu przy przetwarzaniu emocji Słowa kluczowe: medytacja, emocje, potencjały wywołane Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA Gabriela Sowa WPŁYW REKLAMY TELEWIZYJNEJ NA KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ.

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Akademia Medyczna w Gdańsku Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Praca wykonana w Klinice Chorób Psychicznych

Bardziej szczegółowo

Mózgi i Edukacja: W Stronę Fenomiki Neurokognitywnej

Mózgi i Edukacja: W Stronę Fenomiki Neurokognitywnej Informatyka w Edukacji, 5-7 lipiec, 2013; Toruń Mózgi i Edukacja: W Stronę Fenomiki Neurokognitywnej Włodzisław Duch, wduch@is.umk.pl Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5

Bardziej szczegółowo

Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych w działalności gospodarczej

Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych w działalności gospodarczej Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych... 105 dr Małgorzata Adamska-Chudzińska Katedra Psychologii i Dydaktyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Niezawodność pracowników

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej Aneta Jegier, Beata Szurowska Moje ćwiczenia Program edukacji wczesnoszkolnej Recenzja dr Anna Mikler-Chwastek Redakcja Aneta Jegier Marek Kornacki Korekta Małgorzata Taczanowska Copyright by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu

Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu Wydawnictwo UR 2008 ISSN 1730-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2009, 1, 8 30 PRACA REDAKCYJNA Ludwika Sadowska 1,2, Monika Mysłek-Prucnal 1, Anna Maria Choińska 1, Artur Mazur

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska 1 Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska Copyright Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

UWAGA! MÓZG W DZIAŁANIU. O NEURONALNYCH PODSTAWACH MECHANIZMU UWAGI.

UWAGA! MÓZG W DZIAŁANIU. O NEURONALNYCH PODSTAWACH MECHANIZMU UWAGI. UWAGA! MÓZG W DZIAŁANIU. O NEURONALNYCH PODSTAWACH MECHANIZMU UWAGI. Eligiusz Wronka Zakład Psychofizjologii, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński Perceiving is as much a motor phenomenon as

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? Sylwia Bedyńska Aneta Brzezicka Marzena Cypryańska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej CZĘŚĆ I PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska

Bardziej szczegółowo

! #! % #& ( )%( )!+,,,.#

! #! % #& ( )%( )!+,,,.# ! # % & ( (% # ) +, ). /+ 0 1 2 +3 45! #! % #& ( )%( )!+,,,.# 6 1! / 0 STRESZCZENIE Zjawisko złożoności można rozumieć jako istnienie nietrywialnych własności makroskopowej struktury układu lub jego aktywności,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka

Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka Wstęp 1. Rozwój prenatalny 2. Okres wczesnego dzieciństwa 2.1. Faza noworodka 2.2. Okres niemowlęcy 2.2.1. Rozwój motoryczny 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

Edukacja. osób starszych. Uwarunkowania Trendy Metody. STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku.

Edukacja. osób starszych. Uwarunkowania Trendy Metody. STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku. Zrzeszamy trenerów i trenerki, którzy prowadzą metodami aktywnymi szkolenia

Bardziej szczegółowo

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich 5 Grażyna Krasowicz-Kupis RECENZENTKI: Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka REDAKCJA: Maria Pawlina KOREKTA: Maciej Byliniak PROJEKT GRAFICZNY: Piotr

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1

SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1 Krystyna Sochacka Białystok SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1 Streszczenie W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i problemy związane z wdrażaniem zmian mających na celu wyrównanie szans

Bardziej szczegółowo

Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego.

Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego. Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego. Według K. Kirejczyka upośledzenie umysłowe to istotnie niższy od przeciętnego

Bardziej szczegółowo

Mechanizm uwagi. Przegląd zagadnień w perspektywie psychologicznej i neurofizjologicznej

Mechanizm uwagi. Przegląd zagadnień w perspektywie psychologicznej i neurofizjologicznej Piotr FRANCUZ Mechanizm uwagi. Przegląd zagadnień w perspektywie psychologicznej i neurofizjologicznej W ciągu każdej sekundy do naszych receptorów dociera kilkaset tysięcy bitów informacji. W tym czasie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM SPIS TREŚCI I. Czynniki rozwoju w młodszym wieku szkolnym II. Rozwój procesów poznawczych 1. Spostrzeganie 2. Uwaga 5. Pamięć 4. Mowa 5. Myślenie III. Rozwój uczuciowy

Bardziej szczegółowo