Rzeszów, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 317 UCHWAŁA NR XL/547/12 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rzeszów, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 317 UCHWAŁA NR XL/547/12 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI. z dnia 21 grudnia 2012 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 317 UCHWAŁA NR XL/547/12 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Stalowa Wola na 2013 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z póź. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z póź. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie ,02 zł, 1) dochody bieżące: ,01 zł 2) dochody majątkowe: ,01 zł wg klasyfikacji budżetowej jak niżej: 1 Dz. Rozdz. Nazwa Plan 2013 razem bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000, ,00 0, Pozostała działalność 8 000, ,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000, , Leśnictwo , ,00 500, Gospodarka leśna 500,00 0,00 500, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 500,00 wpływy ze sprzedaży drewna Pozostała działalność , ,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 400,00 400,00

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz Wpływy z różnych dochodów , ,00 wpływy z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe 2 490, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2 490, ,00 zwrot kosztów dokumentacji projektowej Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z różnych opłat , ,00 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 0920 Pozostałe odsetki 200,00 200,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 6207 europejskich , ,35 1) do zadania pn. "Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5" , ,17 2) do zadania pn: "Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Grabskiego z ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli , ,18 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 6330 gmin) , ,00 dotyczy zadania pn: "Budowa ul. Świerkowej w Stalowej Woli" z Programu Rozwoju Dróg Lokalnych (schetynówka) , , Gospodarka mieszkaniowa , , ,80 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,00 500,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 500, Pozostałe odsetki , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,80 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości , , Wpływy z rożnych opłat , ,00 wpływy z tytułu wyceny lokali Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 osobom fizycznym w prawo własności , ,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 wpływy z opłat z tytułu służebności przejazdu i przechodu przez działki gminne 720 Informatyka ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 6207 europejskich , ,00 dotyczy zadania pn. "PSeAP - Podkarpacki System Administracji Publicznej" - umowa Nr SI.III.0784/1-153/10 dnia r. w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata " , , Administracja publiczna , ,83 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 opłaty za media, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 refundacja wynagrodzeń z PUP, zwrot podatku VAT, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Kwalifikacja wojskowa 400,00 400,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 400, Pozostała działalność , ,83 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2007 europejskich , ,86 dotyczy zadania pn "Profesjonalna kadraprzyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta St. Wola" w ramach POKL umowa nr UDA-POKL /09-00 z dnia r , ,86 Dotacje celowe w ramach programów 2009 finansowanych z udziałem środków , ,97

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 4 Poz europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotyczy zadania pn "Profesjonalna kadraprzyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta St. Wola" w ramach POKL umowa nr UDA-POKL /09-00 z dnia r , ,97 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0, Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 zwrot kosztów upomnienia Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat , ,00 Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 podatkach i opłatach lokalnych , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 0, Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 264,00 264, Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Opłata od posiadania psów , , Wpływy z opłaty targowej , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 5 Poz Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat , ,00 zwrot kosztów upomnienia Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 napojów alkoholowych , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000, , Wpływy z różnych opłat , ,00 wpływy z opłat za udzielone zezwolenia na korzystanie z przystanków Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , ,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , ,00 0, Pozostałe odsetki , , Oświata i wychowanie , ,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 280, ,00 opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , ,00 wpływy za żywienie 0920 Pozostałe odsetki 8 260, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP Przedszkola , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 wpływy za świadczenia opiekuńczo-bytowe

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 6 Poz Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 wpływy z tytułu wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Stalowa Wola, a zamieszkałe na terenie innej gminy Gimnazja , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 765,00 765,00 opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , ,00 wpływy za żywienie 0920 Pozostałe odsetki 4 100, , Wpływy z różnych dochodów 1 210, , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 wpływy za żywienie w szkołach i przedszkolach 0920 Pozostałe odsetki 1 375, , Pomoc społeczna , ,00 0, Ośrodki wsparcia , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 wpływy za usługi opiekuńcze i posiłki 0920 Pozostałe odsetki 2 600, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami 750,00 750,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0900 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o , ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 7 Poz których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 zwroty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 dopłaty mieszkańców do pobytu w Domach Pomocy Społecznej oraz zwroty zasiłków okresowych z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , , Zasiłki stałe , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 wpływy za usługi opiekuńcze i posiłki 0920 Pozostałe odsetki 7 163, , Wpływy z różnych dochodów 130,00 130,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami 1 440, ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 8 Poz Pozostała działalność 6 000, ,00 0, Wpływy z usług 6 000, ,00 odpłatność za posiłki dzieci w szkołach Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, Żłobki , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 wpływy z tytułu opłaty stałej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 300,00 300, Wpływy z usług , ,00 wpływy za żywienie 0920 Pozostałe odsetki 900,00 900, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,18 0, Pozostała działalność , ,18 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2007 europejskich , ,90 dotyczy zadania pn: "Piękny umysł" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2, zgodnie z Umową Nr UDA-POKL /11-00 z dnia r , ,90 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2009 europejskich , ,28 dotyczy zadania pn: "Piękny umysł" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2, zgodnie z Umową Nr UDA-POKL /11-00 z dnia r , ,28 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,42 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność , ,42 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 6207 europejskich , ,79

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 9 Poz ) dotyczy zadania pn. "Stworzenie kompleksowej bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , Osi priorytetowej i Nowoczesna Gospodarka Działania I.1 Infrastruktura uczelni, umowa Nr POPW / , ,37 2) do zadania pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego "Hutnik" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Osi priorytetowej 7 Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1. Rewitalizacja miast , ,42 3) do zadania pn: "Utworzenie naukowo - badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, Umowa Nr POPW /12-00 z dnia r , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,76 1) dotyczy zadania pn. "Stworzenie kompleksowej bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , Osi priorytetowej i Nowoczesna Gospodarka Działania I.1 Infrastruktura uczelni, umowa Nr POPW /10-00 (dotacja bieżąca ,68 zł) , ,68 2) do zadania pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego "Hutnik" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Osi priorytetowej 7 Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1. Rewitalizacja miast , ,08 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,87 dotyczy zadania pn: "System zielonych inwestycji - Termomodernizcja obiektów oświatowych w Stalowej Woli" , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,40 0, , Pozostała działalność ,40 0, ,40

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 10 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,47 dotyczy zadania pn: "Poprawa funkcjonowania bazy lokalowej w MDK w Stalowej Woli poprzez remont i modernizację wnętrz oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Umowa Nr UDA-RPPK /09-00 z dnia r , ,47 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,93 dotyczy zadania pn: "Poprawa funkcjonowania bazy lokalowej w MDK w Stalowej Woli poprzez remont i modernizację wnętrz oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Umowa Nr UDA-RPPK /09-00 z dnia r , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , ,04 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 6207 europejskich , ,04 dotyczy zadania pn: "Stadion lekkoatletyczny - modernizacja stadionu stanowiącego bazę dla rozwoju lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego stylu życia" , , Instytucje kultury fizycznej , ,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , ,00 wpływy ze sprzedaży biletów na basen, sauny, za zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie letnim i zimowym 0920 Pozostałe odsetki 3 664, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP, zwrot podatku VAT Razem , , ,01

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 11 Poz Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie ,41 zł wg klasyfikacji budżetowej jak niżej: 2 Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 2013 r Rolnictwo i łowiectwo 4 133, Izby rolnicze 4 133,00 Wydatki bieżące 4 133,00 a/ dotacje na zadania bieżące 4 133, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 133, Leśnictwo , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Różne opłaty i składki , Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 861, Opłaty na rzecz budżetu państwa , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,26 Wydatki bieżące ,26 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,26 b/ dotacje na zadania bieżące , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Drogi publiczne gminne ,56 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,00 Wydatki majątkowe ,56 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne ,56

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 12 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 1/na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją ,56 zadań jednostki samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 582, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 924, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 820, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 800, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 240, Podróże służbowe krajowe 6 180, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 182,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 13 Poz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,50 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 Wydatki majątkowe ,50 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki n zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Działalność usługowa , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Składki na ubezpieczenia społeczne 200, Składki na Fundusz Pracy 30, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Cmentarze ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Informatyka , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 14 Poz /na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją ,00 zadań jednostki samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna ,56 Zadania własne , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 902, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 000, Różne opłaty i składki 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,46 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 565,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 15 Poz Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 9 990, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 2 498, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wydatki majątkowe ,46 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Składki na ubezpieczenia społeczne 500, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 6 000, Pozostała działalność ,10 Wydatki bieżące ,10 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 290, Składki na Fundusz Pracy 1 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 16 Poz Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Składki do organizacji międzynarodowych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 700,00 c/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z ,10 realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 924, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 874, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 227, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 386, Składki na ubezpieczenia społeczne 199, Składki na Fundusz Pracy 549, Składki na Fundusz Pracy 32, Wynagrodzenia bezosobowe 4 250, Wynagrodzenia bezosobowe 249, Zakup materiałów i wyposażenia 6 184, Zakup materiałów i wyposażenia 362, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,24 Zadania zlecone , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 924, Klasyfikacja wojskowa 400, Wydatki bieżące 400,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400, Zakup usług pozostałych 400,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Zadania zlecone ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 17 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 650, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 162, Składki na Fundusz Pracy 188,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 300, Zakup materiałów i wyposażenia 2 300, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Ochotnicze straże pożarne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Obrona cywilna ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup energii 2 000, Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług pozostałych 2 300, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 200, Zarządzanie kryzysowe ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 644, Składki na Fundusz Pracy 105, Wynagrodzenia bezosobowe 4 251,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 18 Poz. 317 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 150, Zakup materiałów i wyposażenia 2 200, Zakup energii 3 250, Zakup usług pozostałych 2 700, Pozostała działalność 2 600,00 Wydatki bieżące 2 600,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 600, Zakup energii 2 600, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące , a/ obsługa długu jednostki ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00 kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ zakup i objęcie akcji i udziałów , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , Rezerwy ogólne i celowe ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Rezerwy ,00 1) ogólna ,00 2) celowa ,00 a) na zadania z zakresu oświaty ,00-1% odpis na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej ,00 - stypendia dla 60 uczniów (IX-XII.2013) po 120,- zł ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 19 Poz awanse zawodowe ,00 - dodatki motywacyjne ,00 - dopłata do wynagrodzeń nauczycieli za 2012 rok ,00 - remonty szkół i przedszkoli ,00 b) na zarządzanie kryzysowe , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,05 Wydatki bieżące ,05 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9 266, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 071, Podróże służbowe krajowe 6 950, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 c/ dotacje na zadania bieżące , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 864,00 jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,36 d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów ,00 Wydatki majątkowe ,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 20 Poz. 317 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,59 Wydatki bieżące ,59 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,09 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,70 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Przedszkola ,86 Wydatki bieżące ,86 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 8 075, Różne opłaty i składki 9 926, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 21 Poz c/ dotacje na zadania bieżące ,86 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,86 d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Inne formy wychowania przedszkolnego ,43 Wydatki bieżące ,43 a/ dotacje na zadania bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Gimnazja ,02 Wydatki bieżące ,02 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 7 745, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 252, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 476, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 600, Podróże służbowe krajowe 2 226, Różne opłaty i składki 4 413, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 064,00 c/ dotacje na zadania bieżące ,00

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 22 Poz Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,72 systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka ,28 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów , Dowożenie uczniów do szkół ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Licea ogólnokształcące ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 725, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 1 440, Szkoły artystyczne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług remontowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia ,00

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 23 Poz Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Biblioteki pedagogiczne 5 000,00 Wydatki bieżące 5 000,00 c/ dotacje na zadania bieżące 5 000, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 824, Zakup usług pozostałych 3 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Szkolnictwo wyższe ,00

24 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 24 Poz Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego , Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca , Prawo o szkolnictwie wyższym - KUL w Lublinie ,00 - Politechnika Rzeszowska ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Stypendia i zasiłki dla studentów , Ochrona zdrowia , Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Lecznictwo ambulatoryjne , Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę ,00 samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Zwalczanie narkomanii ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.. 266 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9% DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 49 065 938,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła 48 600 729,83 - co stanowiło 99,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2018 r. Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 1 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r.

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE z dnia 26 stycznia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Zaklików na rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK w złotych Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: Zadania gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 371 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI. z dnia 23 stycznia 2015 r.

Rzeszów, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 371 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI. z dnia 23 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 371 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 23 stycznia 2015 r. Na podstawie art. 211, art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/188/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/188/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok UCHWAŁA NR XXVIII/188/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 43 UCHWAŁA NR XXIX/194/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 grudnia 2012r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 43 UCHWAŁA NR XXIX/194/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 grudnia 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 43 UCHWAŁA NR XXIX/194/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2017 Nr XXV Rady Gminy Grębów z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2017 Nr XXV Rady Gminy Grębów z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2017 Nr XXV.172.2016 Rady Gminy Grębów z dnia 28 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2015.

Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2015. Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo