Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2017 Nr XXV Rady Gminy Grębów z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2017 Nr XXV Rady Gminy Grębów z dnia 28 grudnia 2016 r."

Transkrypt

1 Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2017 Nr XXV Rady Gminy Grębów z dnia 28 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239,art.242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Grębów uchwala, co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,00 zł; 2) dochody majątkowe ,00 zł; - jak poniżej: Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000, Pozostała działalność 5 000, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek 500, Administracja publiczna ,00

2 75011 Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział gminy we wpłatach za udostępnienie danych osobowych) 20, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z usług ( zwroty za wspólne ogrzewanie budynku) , Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego 0,3%) 750, Kwalifikacja wojskowa 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 039, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 039, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wpływ z usług ( zwroty za wspólne ogrzewanie budynków) , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości ,00

3 0320 Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 4 900, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływ z opłaty eksploatacyjnej 5 000, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za korzystanie z przystanków) 6 000, Wpływ z różnych opłat ( zwroty kosztów upomnień) 2 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00

4 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 2 570, Wpływy z różnych dochodów ( wpływy z tytułu terminowego 2 570,00 wpłacenia podatku dochodowego 0,3%) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z usług ( zwrot za wspólne ogrzewanie budynku) 2 000, Wpływy z pozostałych odsetek 50, Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego 0,3%) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 131, , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 4 000, Wpływy z usług (wpłaty na wyżywianie) , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Zasiłki stałe ,00

5 0970 Wpływy z różnych dochodów ( zwroty nienależnie pobranych świadczeń) 3 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego 0,3%) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 100, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług (usługi opiekuńcze) 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 50, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Wpływy z różnych dochodów ( zwroty nienależnie pobranych świadczeń) 5 000,00

6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za gospodarowanie odpadami) 0690 Wpływy z różnych opłat ( zwrot kosztów upomnień) 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 500, , Wpływy z różnych opłat ( z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska) , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność , Wpływ z usług ( zwroty za wspólne ogrzewanie budynków) ,00 Razem: ,00 Dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 020 Leśnictwo , Gospodarka leśna , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drewna) , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami , Oświata i wychowanie , Przedszkola ,00

7 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Pozostała działalności , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Razem: ,00 Ogółem: ,00 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie ,00 zł, w tym; 1) wydatki bieżące ,37 zł; 2) wydatki majątkowe ,63 zł; - jak poniżej: 2 Dział Rozdział Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych ,00

8 4430 Różne opłaty i składki , Izby rolnicze 8 000,00 Wydatki bieżące 8 000,00 2) dotacje na zadania bieżące 8 000, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 000, Leśnictwo , Gospodarka leśna ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody ,00 Wydatki bieżące ,00 2) dotacje na zadania bieżące , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Dostarczanie energii elektrycznej ,46 Wydatki majątkowe ,46 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Wydatki majątkowe ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00

9 60014 Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki majątkowe ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,00 Wydatki majątkowe ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi wewnętrzne ,00 Wydatki majątkowe ,00 Z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 168, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki bieżące ,00

10 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,00 Wydatki majątkowe ,00 Z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność 5 000,00 Wydatki bieżące 5 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, Zakup usług pozostałych 1 900, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 100, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00

11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 867, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 727,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 450, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 462, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 500,00 służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych 2 500,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup usług pozostałych 1 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,63 Wydatki bieżące ,63 1) wydatki jednostek budżetowych ,63 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 2 000,00

12 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 5 800, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 8 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 504,00 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wydatki majątkowe 8 000,00 Z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, Kwalifikacja wojskowa 100,00 Wydatki bieżące 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych 100,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100, Zakup usług pozostałych 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Nagrody konkursowe 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych 4 500,00

13 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 500, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 2 500,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 039, ,00 Wydatki bieżące 2 039,00 1) wydatki jednostek budżetowych 2 039,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 435, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200, Składki na ubezpieczenia społeczne 206, Składki na Fundusz Pracy 29,40 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 603, Zakup usług pozostałych 603, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji ,00 Wydatki bieżące ,00 2) dotacje na zadania bieżące , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Ochotnicze straże pożarne ,87 Wydatki bieżące ,87 1) wydatki jednostek budżetowych ,87 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 848, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Nagrody konkursowe 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii ,00

14 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800, Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 672,00 terytorialnego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 6) obsługa długu , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00

15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Nagrody konkursowe 1 700, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 9 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 4 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 1 700, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 760, ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 368,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Nagrody konkursowe 200, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00

16 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych 100, Zakup usług zdrowotnych 250, Zakup usług pozostałych 1 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200, Różne opłaty i składki 360, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 440,00 100,00 2) Dotacje na zadania bieżące , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące ,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Przedszkola ,25 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 600, Podróże służbowe krajowe 270, Różne opłaty i składki 1 600,00

17 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 594, ,00 2) Dotacje na zadania bieżące , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wydatki majątkowe ,25 Z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,25 a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 160,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Nagrody konkursowe 700, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług zdrowotnych 1 600, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00

18 4410 Podróże służbowe krajowe 400, Różne opłaty i składki 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 520, ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Dowożenie uczniów do szkół ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Licea ogólnokształcące ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Nagrody konkursowe 300, Zakup materiałów i wyposażenia 5 600, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00

19 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 500,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup usług pozostałych 9 438, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 085,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup środków żywności , Zakup energii 7 000, Zakup usług remontowych 200, Zakup usług zdrowotnych 250, Zakup usług pozostałych 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25, Podróże służbowe krajowe 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 299, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 46,00 terytorialnego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 350,00

20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 350, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 993, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 743, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 5 500, Zakup energii 3 500, Zakup usług remontowych 410, Zakup usług zdrowotnych 80, Zakup usług pozostałych 1 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100, Różne opłaty i składki 150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 699, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 62,00 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 80,00 służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 025, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 025, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00

21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 686, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 3 400, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 400, Zakup energii , Zakup usług remontowych 800, Zakup usług zdrowotnych 700, Zakup usług pozostałych 4 600, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100, Podróże służbowe krajowe 100, Różne opłaty i składki 450, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 263,00 350,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , Pozostała działalność ,28 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 200, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Wydatki majątkowe: ,28 Z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,28 a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochrona zdrowia ,00

22 85153 Zwalczanie narkomanii ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług pozostałych 7 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 919, Składki na Fundusz Pracy 250, Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Nagrody konkursowe 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 860, Pozostała działalność 1 000,00 Wydatki bieżące 1 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00

23 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 564,00 Wydatki bieżące 6 564,00 1) wydatki jednostek budżetowych 6 564,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 984, Składki na ubezpieczenia społeczne 861, Składki na Fundusz Pracy 123, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 580, Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup usług pozostałych 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 280, ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Wydatki bieżące ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 Wydatki bieżące 1 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, Świadczenia społeczne 1 000,00

24 85216 Zasiłki stałe ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 373,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 6 000, Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 250, Podróże służbowe krajowe 6 300, Różne opłaty i składki 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 533, Podatek od nieruchomości 551, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200, ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00

25 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, Świadczenia społeczne , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 733, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 352, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 730, Składki na Fundusz Pracy 958, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 328, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 328,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Wydatki bieżące ,00 2) dotacje na zadania bieżące 5 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 5 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 969, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 157,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 920,00

26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400, Zakup środków dydaktycznych i książek 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 320,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 539, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 539, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 Wydatki bieżące ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Stypendia dla uczniów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 969,00 Wydatki bieżące 969,00 1) wydatki jednostek budżetowych 969,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 969, Zakup usług pozostałych 969, Rodzina , Świadczenia wychowawcze ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 567, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 598,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 9 900, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych 8 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Podróże służbowe krajowe 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 2 000,00 służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00

27 3110 Świadczenia społeczne , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 153, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 614,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 5 000,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii 1 000, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200, Podróże służbowe krajowe 100, Różne opłaty i składki 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800, Świadczenia społeczne , Wspieranie rodziny ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00

28 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 535, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 179, Składki na Fundusz Pracy 879,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Podróże służbowe krajowe 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 600,00 służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Wydatki bieżące ,00 2) dotacje na zadania bieżące , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 Wydatki majątkowe ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka odpadami ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00

29 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 371, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 026, Składki na Fundusz Pracy 946,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 5 300, Zakup energii 2 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 420, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 400,00 służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 Wydatki majątkowe ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność ,28 Wydatki bieżące ,00

30 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenie osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 057, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 014, Składki na Fundusz Pracy 707, Wynagrodzenia bezosobowe 6 120,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup energii 3 500, Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 680,00 terytorialnego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 Wydatki majątkowe ,28 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,87 Wydatki bieżące 5 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Wydatki majątkowe ,87 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Centra kultury i sztuki ,00 Wydatki bieżące ,00 2) dotacje na zadania bieżące ,00

31 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup energii , Zakup usług pozostałych 1 000,00 Wydatki majątkowe ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,36 Wydatki bieżące ,87 1) wydatki jednostek budżetowych ,87 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 760, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup energii 6 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 2 000, Róże opłaty i składki 1 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 168,00 terytorialnego Wydatki majątkowe ,49 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Wydatki bieżące ,00 2) dotacje na zadania bieżące ,00

32 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 RAZEM , Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów. 2. Ustala się przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów 952 w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie ,00 zł; 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,00 zł. ( 992), 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2017 w kwocie ,00 zł, w tym: a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie ,00 zł; c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 zł; 4 W budżecie tworzy się rezerwy : 1) ogólną w wysokości ,00 zł, 2) celową w wysokości ,00 zł, na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 5 Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. 2016r. poz. 487 ze zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18 1 oraz dochody określone w art tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2016, poz. 224, ze zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j. t.: Dz. U. 2016r. poz. 672, ze zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i ustawy. 3. Stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U r. poz.301 ze zm. ) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na

Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2016 Nr XII Rady Gminy Grębów z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2016 Nr XII Rady Gminy Grębów z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2016 Nr XII.104.2015 Rady Gminy Grębów z dnia 29 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r.

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE z dnia 26 stycznia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Zaklików na rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2018 r. Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 1 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje: ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR /0 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia stycznia 0 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 0 rok Na podstawie art. 0 ust. pkt i ustawy z dnia marca 0 r. o

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 295/2016 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 295/2016 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2017 rok. ZARZĄDZENIE NR 295/2016 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2017 rok. Na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Budżetowa Rady Gminy w Bojadłach na rok 2016 Nr XV/82/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/300/2018 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

UCHWAŁA NR XLIV/300/2018 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 UCHWAŁA NR XLIV/300/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo