SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???"

Transkrypt

1 SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej. Każdy ma prawo wiedzieć jak wygląda sytuacja finansowa Gminy, w której mieszka, ile jest pieniędzy w budżecie i na co są wydawane. 1. Co to jest budżet? Każda rodzina, firma, instytucja i każde państwo ma wydatki i dochody. Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących jakiegoś określonego czasu - na przykład miesiąca lub roku - nazywamy budżetem. Celem sporządzania budżetu jest rozsądne zarządzanie posiadanymi środkami (pieniędzmi). Budżet stanowi podstawę finansowego planowania przedsięwzięć oraz dostarcza najważniejszych informacji potrzebnych do kontroli prowadzonej działalności. Budżet gminy jest dokumentem, w którym zapisuje się finansowy i rzeczowy roczny plan działania gminy - gromadzi po jednej stronie dochody, a po drugiej wydatki związane z dziedzinami podległymi samorządowi. Budżet gminy jest więc podobny do budżetu rodzinnego, w którym także planuje się uzyskiwanie w ciągu roku określonych dochodów i dostosowanych do nich wydatków. Skąd się biorą pieniądze w budżecie domowym? Pensja żony Wynagrodzenie z umowy zlecenia męża Pensja męża Zysk z lokat bankowych Finansowa pomoc rodziców Oddanie długu przez sąsiada

2 Na co swoje pieniądze wydaje gospodarstwo domowe: Gospodarstwo domowe wydaje pieniądze zależnie od swoich potrzeb i posiadanych środków. Przykładowe wydatki gospodarstwa domowego obejmują: 1. Zakupy produktów spożywczych 2. Wydatki na dzieci 3. Czynsz, energia elektryczna, gaz, telefon, abonament radiowo-telewizyjny 4. Zakup ubrań i innych 5. Zakup roweru

3 Skąd się biorą pieniądze w budżecie Gminy 20% - Podatki częściowo zasilające budżet gminy - od osób fizycznych - od osób prawnych 3% -Opłaty - targowa - miejscowa - administracyjna - skarbowa - inne 3% -Dochody z majątku gminy - sprzedaż mienia komunalnego - dochody z najmu lokali komunalnych - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 34% -Subwencje ogólna z budżetu państwa 11% - PRZYCHODY: - nadwyżki z lat ubiegłych - kredyty i pożyczki - emisja obligacji 17% - Podatki w całości zasilające budżet gminy - od nieruchomości - od środków transportowych - rolny - leśny - od spadków i darowizn - w formie karty podatkowej - od posiadania psa 4% -Inne dochody - wpływy z samoopodatkowania się mieszkańców - spadki, zapisy, darowizny 8% - dotacje celowe kolor czerwony dochody, na które gmina nie ma wpływu kolor niebieski dochody pośrednio zależne od woli gminy kolor zielony dochody które zależą wyłącznie od woli gminy Szczegółowe źródła dochodów gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jeżeli uzyskiwane dochody nie starczają na wydatki lub też Gmina chce zrealizować inwestycje na które nie ma pieniędzy to może zaciągnąć kredyt, pożyczkę lub emitować obligacje komunalne albo też wydać pieniądze zaoszczędzone z lat poprzednich (są to tzw. przychody) Gmina nie może jednak zaciągać kredytów i pożyczek lub emitować obligacji w dowolnej wysokości. Ustawa o finansach publicznych pozwala na zadłużenie się gminy do wysokości 60% planowanych w danym roku dochodów. Ograniczenia te służą ochronie Gminy przed bankructwem.

4 Na co Gmina wydaje pieniądze? 51% -Oświata i wychowanie 13% -Pomoc społeczna 11% Urząd 10% -Drogi gminne 3% -Kultura 2% -Utrzymanie czystości i zieleni 1% - Sport 1% -Oświetlenie uliczne 1% -Bezpieczeństwo 1% -Ochrona zdrowia publiczne I na wiele innych zadań, które drobiazgowo wymienia ustawa o samorządzie gminnym. Szczegółowe przepisy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. Pieniądze na wykonywanie tych zadań muszą zawsze być zaplanowane w budżecie gminy w wystarczającej wysokości. Ponadto inne ustawy mogą nałożyć na gminę obowiązek wykonywania dodatkowych zadań np zwiększając zakres zadań własnych obowiązkowych lub przekazując do realizacji tzw. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Może to jednak nastąpić tylko pod warunkiem zapewnienia gminie odpowiednich wpływów (dotacje celowe, subwencje, zwiększenie dochodów własnych)

5 Budżet Gminy Myślenice na rok 2005 Budżet Gminy Myślenice uchwala Rada Miejska, czyli obecnie 21 radnych, którzy zostali wybrali w wyborach samorządowych jesienią 2002 roku. Budżet dla danego roku powinien być uchwalony zgodnie z przepisami do końca marca. Budżet Gminy Myślenice na 2005 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr 206/XXXIV/2004 w dniu 30 grudnia 2004r W budżecie Gminy na rok 2005 ustalono następujące wielkości: dochody: wydatki: deficyt: zł zł zł dochody wydatki deficyt Deficyt to różnica pomiędzy wydatkami i dochodami - powstaje wtedy, gdy wydatki budżetu są większe niż jego dochody. Deficyt w budżecie Gminy bierze się stąd, iż zaspokojenie potrzeb w różnych dziedzinach, którymi opiekuje się samorząd, wymaga wydania więcej pieniędzy, niż gmina jest w stanie zgromadzić po stronie dochodów. Planowane wydatki w roku 2005 są wyższe od dochodów, co oznacza, że w budżecie gminy Myślenice powstanie deficyt budżetowy. Jest on jednakże związany wyłącznie z inwestycjami gminnymi, nie ma więc charakteru konsumpcyjnego. Pieniądze przeznaczane na inwestycje decydują natomiast o rozwoju gminy. Ponieważ w ostatecznym rozliczeniu kwoty po stronie wydatków i wpływów muszą się równoważyć, trzeba znaleźć źródło pokrycia dla deficytu. W tym celu w roku 2005 Gmina zaciągnie pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyemituje obligacje komunalne. Emitowanie obligacji jest sposobem na pożyczanie pieniędzy od osób fizycznych lub od przedsiębiorców. Jedna obligacja Gminy Myślenice kosztuje zł i mogą ją nabyć tylko osoby prawne, czyli przedsiębiorcy (jest to tzw. emisja niepubliczna). W roku 2005 gmina wyemituje 59 obligacji. Nie mają one formy papierowej, więc nie można ich wziąć do ręki. Są w postaci elektronicznej, czyli są zapisem na rachunku bankowym. Przedsiębiorcy kupują obligacje od banku, który zajmuje się wszystkimi czynnościami z tym związanymi a gmina przekazuje w odpowiednim czasie pieniądze na konto na odkupienie obligacji od przedsiębiorców i na zapłatę im odsetek za to, że pożyczyli swoje pieniądze. Podobnie jest z obligacjami Skarbu Państwa. Są lepiej oprocentowane niż lokaty bankowe i dlatego opłaca się je kupować.

6 Skąd Gmina będzie mieć pieniądze w roku 2005 dotacje celowe zł 9% dochody z mienia zł 3% pozostałe dochody zł 4% subwencje zł 40% udziały w podatkach państwowych zł 22% podatki i opłaty lokalne zł 22% Subwencje W roku 2005 podobnie jak w latach poprzednich największe dochody pochodzić będą z subwencji (40% wszystkich dochodów) Subwencje stanowią bezzwrotną formę zasilania finansowego z budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego i są formą wyrównania niewystarczających dochodów własnych gminy. Otrzymane z budżetu państwa subwencje ogólne mogą być swobodnie wykorzystane. Podatki i opłaty lokalne Kolejnym ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy Myślenice będą wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych (22% wszystkich dochodów). Spośród podatków i opłat lokalnych największe wpływy Gmina planuje pozyskać z podatku od nieruchomości ( zł) i podatku od środków transportowych ( zł). Udziały w podatkach państwowych Każdy mieszkaniec Gminy co roku płaci podatek dochodowy od osób fizycznych zależnie od osiąganych dochodów. Do budżetu Gminy za pośrednictwem Ministerstwa Finansów wpłyną w roku 2005 dochody w wysokości 35,72% zapłaconego przez wszystkich mieszkańców Gminy podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to tzw. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Im więcej pieniędzy mają mieszkańcy Gminy tym więcej pieniędzy ma gmina w swoim budżecie. W roku 2005 będzie to kwota zł. Poza mieszkańcami podatek dochodowy płacą też firmy mające siedzibę na terenie gminy. Udział Gminy w tzw. podatku dochodowym od osób prawnych wynosi % i w roku 2005 Gmina powinna otrzymać za pośrednictwem Urzędów Skarbowych kwotę zł. Tutaj tak samo jak się to ma z mieszkańcami płacącymi podatki im więcej firm ma siedzibę w Gminie i im wyższe te firmy mają zyski tym więcej pieniędzy wpływa do budżetu Gminy. Czyli razem dzięki mieszkańcom i firmom płacącym podatki Gmina otrzyma w roku zł i będzie to 22% wszystkich dochodów.

7 Dotacje celowe Dochody pochodzące z dotacji celowych muszą zostać wydatkowane na ściśle określony cel. Gmina nie może swobodnie decydować na co wydać te pieniądze. Niewydatkowane na wskazany cel pieniądze trzeba zwrócić. W roku 2005 Gmina otrzyma dotacje w wysokości zł (9% wszystkich dochodów) i będą to w większości dotacje na zadania gminy dotyczące pomocy społecznej czyli przede wszystkim na wypłaty zasiłków przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach. Dochody z mienia: Gmina ma też swoje mienie (mieszkania gminne, budynki np. szkoły, grunty) i może uzyskiwać dochody z wynajmowania mieszkań, najmu i dzierżawy budynków lub ich części (np. sal gimnastycznych, najmu powierzchni budynku na tablice reklamowe itp.), dzierżawy gruntów. Może też sprzedać mieszkania, budynki lub grunty i w ten sposób również otrzymać pieniądze. W roku 2005 Gmina Myślenice gospodarując posiadanym mieniem uzyska pieniądze w kwocie zł (3% wszystkich dochodów). Z tego w roku 2005 planuje się sprzedać część mieszkań, budynki starej szkoły na Chełmie, starej szkoły w Bysinie, parcele przy ul. 3-go Maja, działkę w Osieczanach, Ośrodek Wczasowy przy ul Modrzewiowej. Pozostałe dochody: Rodzice płacą za obiady na stołówkach szkolnych, za czesne w przedszkolu, bank płaci gminie odsetki od lokat pieniężnych na kocie bankowym, lokatorzy mieszkań gminnych zwracają gminie pieniądze za prąd wodę i ogrzewanie a to wszystko składa się na pozostałe dochody Gminy, które w roku 2005 wyniosą zł (4% wszystkich dochodów) A kiedy dochody nie wystarczają? W takiej sytuacji Gmina może zaciągnąć kredyt bankowy, pożyczkę lub emitować obligacje komunalne. Tak też się stanie w roku Gmina Myślenice aby wystarczyło pieniędzy na ważne inwestycje - na poprawę stanu dróg i utworzenie strefy przemysłowej- wyemituje obligacje komunalne w wysokości zł. Na ocieplenie budynku Myślenickiego Ośrodka Kultury zostanie zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości zł. Ponadto Gmina odzyska pożyczone innym podmiotom pieniądze w kwocie zł. Z niewydatkowanych środków z lat ubiegłych budżet zasili kwota zł Również w latach poprzednich Gmina pożyczała pieniądze i cały czas spłaca w ratach swoje długi. W roku 2005 trzeba będzie spłacić raty w kwocie zł. Na koniec roku 2005 Gmina Myślenice będzie winna różnym instytucjom zł i będzie to 24% planowanych dochodów przy możliwym 60% zadłużeniu w stosunku do planowanych dochodów. Jednak nie należy się niepokoić. Spłata długu rozłożona jest do roku 2014, a raty w kolejnych latach dostosowane do możliwości finansowych. Co roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gmina wyda na spłatę długu nie więcej niż 43,61zł.

8 Na co Gmina wyda pieniądze w roku 2005? wydatki Oświata i wychowanie czyli m.in wydatki na utrzymanie 19 szkół podstawowych, 17 przedszkoli i 7 gimnazjów Pomoc społeczna czyli m.in. zasiłki z pomocy społecznej, koszty działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Transport i łączność czyli m.in utrzymanie dróg, budowa chodników, budowa dróg Administracja publiczna czyli m.in. na wydatki na utrzymanie Urzędu i wydatki radnych gminny oraz wydatki na promocję gminy Gospodarka mieszkaniowa czyli m.in utrzymanie mieszkań gminnych, gruntów a także wydatki na utworzenie strefy przemysłowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego czyli m.in. wydatki na dofinansowanie imprez kulturalnych a także działalności Myślenickiego Ośrodka Kultury, Muzeum Regionalnego, Biblioteki Publicznej Różne rozliczenia czyli rezerwy na wydatki nieprzewidziane i rezerwy celowe np. na inwestycje Gospodarka komunalna i ochrona środowiska czyli m.in sprzątanie miasta, utrzymanie zieleni, zapłata za prąd dostarczany do ulicznych lamp Edukacyjna opieka wychowawcza czyli m.in utrzymanie świetlic w szkołach i gimnazjach Kultura fizyczna i sport czyli m.in nagrody w dziedzinie sportu, organizacja imprez sportowych, dofinansowania dla stowarzyszeń sportowych a także dopłaty do basenu i kolejki linowej Obsługa długu publicznego czyli pieniądze na zapłatę odsetek od zaciągniętych kiedyś kredytów, pożyczek, emisji obligacji

9 Ochrona zdrowia czyli pieniądze na zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi Bezpieczeństwo publiczne czyli m.in pieniądze na Straż Miejską i dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych Działalność usługowa czyli m.in. pieniądze na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego i utrzymanie cmentarzy Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych czyli m.in. pieniądze na diety dla sołtysów, na koszty dostarczenia mieszkańcom gminy informacji o tym ile podatku powinni zapłacić Turystyka czyli m.in. pieniądze na dofinansowania dla stowarzyszeń zajmujących się turystyką i pieniądze na utrzymanie terenów turystycznych gminy Rolnictwo i łowiectwo czyli m.in. pieniądze obowiązkowe wpłaty przez Gminę na izby rolnicze Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej czyli pieniądze na Gminne Centrum Informacyjne Urzędy naczelnych organów władzy kontroli prawa i sądownictwa czyli pieniądze na sprawdzanie i aktualizację list mieszkańców uprawnionych do głosowania w wyborach RAZEM: Najwięcej pieniędzy Gmina przeznaczy na utrzymanie szkół, przedszkoli gimnazjów i świetlic szkolnych. Razem będzie to zł czyli ponad połowa wszystkich wydatków. Na pomoc społeczną Gmina przeznaczy 13%, na administrację publiczną 11% oraz na utrzymanie dróg i poprawę komunikacji 9%. Na 1 mieszkańca przypadnie 1.491,66zł. A w podziale na najważniejsze rodzaje wydatków i na 1 mieszkańca wygląda to tak: Gospodarka kom. 31,56 zł Gosp. mieszk. 35,12 zł Eduk. opieka wych; 26,74 zł Kultura fiz. i sport 19,67 zł Pozostałe: 86,91 zł Bezpieczeństwo publiczne: 14,67 zł Kultura 52,16 zł Transport i łączność 123,85 zł Oświata i wych. 744,30 zł Administracja pub. 136,25 zł Pomoc społeczna 171,60 zł

10 Ile z tego przeznaczy się na inwestycje? wydatki bieżace zł wydatki inwestycyjne zł Wydatki inwestycyjne służą rozwojowi Gminy, ponieważ albo powiększają majątek gminy albo zwiększają wartość już posiadanego majątku. Dzięki inwestycjom gmina może lepiej realizować swoje zadania i przez to poprawiać poziom życia samych mieszkańców. Ponadto w przyszłości dzięki inwestycjom mogą pojawić się dodatkowe dochody (np. podatki płacone przez nowe firmy, które rozpoczną działalność na terenie gminy gdyż będą mieć odpowiednio przygotowane grunty i dobre drogi dojazdowe) lub też zmniejszą się wydatki bieżące (np. zmniejszą się koszty ogrzewania budynku dzięki ociepleniu) co w efekcie oznacza więcej pieniędzy na inne rzeczy. Na wydatki inwestycyjne w roku 2005 Gmina przeznaczy prawie 15% wszystkich wydatków. Na kompleksowy program poprawy komunikacji w mieście i gminie Myślenice, czyli na remonty i przebudowę dróg w gminie, chodników i mostów Gmina wyda zł Na utworzenie strefy przemysłowej i zakup gruntów do rozwoju przedsiębiorczości: zł Na inwestycje w budynkach szkolnych: zł Na ocieplenie budynku Myślenickiego Ośrodka Kultury: zł Na pozostałe inwestycje: zł Sfinansowanie tych inwestycji z dochodów własnych przekraczałoby możliwości finansowe Gminy. W związku z tym w roku 2005 zostaną wyemitowane obligacje komunalne ( zł) a także zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( zł). Podsumowując radni w imieniu każdego mieszkańca Gminy Myślenice zbiorą pieniądze a następnie podzielą je w roku 2005 tak: dochody własne: 1.227zł nowy dług: 154zł 1.272zł wydatki bieżące dotacje: 126zł 220zł wydatki inwestycyjne 36zł spłata długu

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela Celem niniejszego informatora jest przybliżenie Państwu podstawowych zagadnień z zakresu budżetu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Naszego Powiatu. Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Pojęcie budżetu nie jest praktycznie używane w życiu codziennym, choć każdy z nas, każda rodzina, firma czy państwo ma z tym pojęciem do czynienia.

Pojęcie budżetu nie jest praktycznie używane w życiu codziennym, choć każdy z nas, każda rodzina, firma czy państwo ma z tym pojęciem do czynienia. Chcemy przedstawić Państwu zasady i sposób gromadzenia oraz wydatkowania naszych powiatowych finansów. Niniejsza publikacja jest konsekwencją realizacji akcji społecznej Przejrzysta Polska, w której uczestniczy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC. z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne:

SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC. z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne: SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne: Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr XX/139/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2011 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo