PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń; 10/02/2014 W związku z wdrażaniem przez firmę PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. projektu informatycznego pod nazwą Wdrożenie elektronicznego rozwiązania klasy B2B automatyzującego obszar wymiany danych biznesowych między PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. a partnerami biznesowymi zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji niezbędnych w zakładanym zakresie prac, pogrupowanych wg poniższych etapów: NR UMOWY: UDA-POIG /13-00 ETAPY REALIZACJI ETAP 1. ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ETAP 2. LICENCJA SYSTEMU B2B ETAP 3. WDROŻENIE, SZKOLENIE I EWALUACJA ZAŁOŻENIA WYMOGÓW REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ETAP 1. ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Określenia wymagań na oprogramowanie, wymagań komunikacji/interfejsów pomiędzy systemami Wnioskodawcy a Partnerów. Analizy te dotyczyć będą zarówno obecnie wykorzystywanego systemu informatycznego Wnioskodawcy (sprzęt, oprogramowanie, procedury, zasoby osobowe) jak i systemów informatycznych współpracujących przedsiębiorstw. Wynikiem przeprowadzonych analiz będzie dokumentacja, stanowiąca specyfikację wymagań na oprogramowanie. Na jej podstawie Dostawca przygotuje odpowiednie oprogramowanie. ETAP 2. LICENCJA SYSTEMU B2B Wskutek wdrożenia systemu B2B nastąpi automatyzacja wszystkich przedstawionych poniżej procesów biznesowych, realizowanych między Wnioskodawcą, a Parterami Biznesowymi. S t r o n a 1

2 1. proces kompleksowej wymiany informacji o klientach CRM PLUS CENTRALA TELEFONICZNA Wdrażany system B2B zakłada implementację zintegrowanego, centralnego systemu CRM połączonego z obecnym systemem B2B oraz skonfigurowanego z Centralą telefoniczną. Umożliwi to integrację wszelkich działań dotyczących obsługi wspólnych Klientów. Rozwiązanie musi zapewnić szybki dostęp do wszelkich danych dotyczących wspólnych Klientów zawartych w bazie CRM, w tym również danych do informacji o wykonanych połączeniach telefonicznych. Założeniem jest także zmiana procesu obsługi klienta, dzięki połączeniu poprzez API Centrali telefonicznej z modułem CRM w obrębie systemu B2B, gdzie już podczas połączenia Klienta z Wnioskodawcą lub Partnerem zostanie umożliwione uzyskanie dostępu do historii serwisowej. Z obecnego systemu B2B, jego danych a także zarchiwizowanych rozmów, możliwe będzie automatyczne przekazanie klienta do właściwego Partnera. Dodatkowo dzięki odpowiednim licencjom centrali telefonicznej zmieni się charakter posługiwania się telefonem komórkowym/ smartfonem, bowiem komórka każdego pracownia będzie miała wirtualny charakter telefonu wewnętrznego zarówno Wnioskodawcy jak i Partnerów. 2. proces przepływu dokumentów zewnętrznych - WORK FLOW W rezultacie implementacji w ramach systemu B2B zaawansowanego i dedykowanego oprogramowania work flow ( moduł biblioteki dokumentów, hurtownia danych ) nastąpi standaryzacja przepływ dokumentów kosztowych zewnętrznych oraz innej ważnej korespondencji. Dzięki podłączeniu systemu do dowolnego skanera będzie możliwość elektronicznego wprowadzenia dokumentu, korespondencji, zdjęcia i powiązania go z odpowiednią sprawą/ klientem, wstępne zadekretowanie celem opisu np. dla działu księgowości oraz udostępnienie w postaci elektronicznej każdemu z Partnerów on-line. Cały proces związany z wytwarzaniem, gromadzeniem, znakowaniem, porządkowaniem i udostępnianie informacji o zdarzeniach serwisowych zostanie w pełni zautomatyzowany. Zrealizowany zostanie zdalny szybki dostęp do uporządkowanych zgodnie z przyjętymi standardami dokumentów określonej kartoteki sprawy niezależnie od ich postaci; możliwość szybkiej identyfikacji brakujących dokumentów oraz podejmowania decyzji na podstawie aktualnych danych on line. 3. proces przekazywania informacji, powiadomień i przypomnień WIRTUALNY PRACOWNIK Efektem wdrożenia w ramach projektu elektronicznego rozwiązania B2B, możliwa będzie pełna automatyzacja wymiany informacji o aktualnych oraz planowanych akcjach promocyjnych, informacjach handlowych, przypomnieniach i zadaniach. Dzięki funkcji tzw. Wirtualnego Pracownika skróci się droga przekazywania od/do Partnera/ów wszelkich tego rodzaju danych. Co ważne będzie to możliwe, zarówno na drodze owej, jak i sms-owej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, poprzez wprowadzenie aktywnych linków w przesyłanych sms-ach nastąpi transformacja dostępu do informacji na urządzania mobilne. Smartofon stanie się zewnętrznym narzędziem informacyjno /wspomagającym w zakresie bieżących prac i miejscem zdalnej pamięci. Na bieżąco aktualizowane repozytorium danych o obowiązujących ofertach wyeliminuje konieczność bezpośrednich i czasochłonnych kontaktów celem uzgadniania właściwych założeń cenowych na określony asortyment sprzedażowy. 4. raportowanie geograficzne GEOGRAFIA SPRZEDAŻY Dzięki wdrożeniu systemu B2B usprawnieniu ulegnie proces tworzenia i przesyłania raportów pomiędzy Wnioskodawca a Partnerami. Po wdrożeniu systemu wszelkie informacje dotyczące S t r o n a 2

3 geolokalizacji wielkości sprzedaży, uzyskanej marży, poziomów zakupu wypracowanych przerobów, porównań obszarów miejsc sprzedaży Partnerów, wychwytywania odchyleń od przyjętych normatyw będą automatycznie zaczytywane z systemów Partnerów. ETAP 3. WDROŻENIE, SZKOLENIE I EWALUACJA WDROŻENIE po zakupie licencji na oprogramowanie B2B oraz infrastruktury technicznej związanej z centralą telefoniczną przeprowadzone zostaną działania mające na celu: z jednej strony pełną implementację zakupionego rozwiązania informatycznego klasy B2B w środowisku informatycznym Wnioskodawcy, z drugiej zaś wdrożenie i integrację owego systemu B2B z system centrali telefonicznej ( jako komplementarnej choć zewnętrznej części zakupionego systemu B2B) SZKOLENIE - przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników Wnioskodawcy ( 35 osób) po udostępnieniu systemu z zakresu wdrożonego oprogramowania B2B. Zostanie zrealizowanych łącznie 7 dni szkoleniowych w siedzibie PTH, w grupach po 5 dni. EWALUACJA - przeprowadzenie analizy powdrożeniowej wieńczącej realizację projektu : PTH zakupi usługi doradcze o charakterze informatycznym, celem których będzie przeprowadzenie analizy powdrożeniowej oraz opracowanie raportu powdrożeniowego. Zakres ewaluacji obejmować będzie przeprowadzenie weryfikacji uruchomionego systemu B2B zintegrowanego z centralą telefoniczną pod kątem wymogów funkcjonalnych określonych przez Wnioskodawcę, weryfikację komunikacji między systemami Partnerów, weryfikację procesów biznesowych pod kątem ich automatyzacji i optymalizacji ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI SYSTEMU W ramach usługi związanej z instalacją oprogramowania systemu B2B zostaną przeprowadzone następujące czynności: Instalacja i konfiguracja pilotażowa Przeprowadzenie migracji i połączenie danych z istniejących systemów Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemu B2B ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE SKUTKÓW WDROŻENIA Zakładany wpływ wdrożonego systemu klasy B2B na efektywność realizacji ww. procesów biznesowych: optymalizacja czasu przepływu dokumentów związanych z obsługą zdarzeń serwisowych poprzez automatyzację ich generowania, dekretowania oraz kwalifikacji do odpowiedniego zdarzenia skrócenie czasu przetwarzania danych minimalizacja czasu poświęcanego na przygotowywanie wysoko zaawansowanych analitycznie georaportów automatyczne budowanie zestawień na podstawie danych sprzedażowych oraz redukcja ryzyka wystąpienia w nich błędów / niezgodności radykalne skrócenie czasu i zwiększenie poziomu jakości danych w procesie pozyskiwania/wymiany informacji o Kliencie, w zakresie polityki lojalnościowej, historii kontaktów i potrzeb klienta ( efektem czego będzie wzrost jakości obsługi ) optymalizacja komunikacji biznesowej ( radykalne skrócenie czasu procesu wymiany danych dzięki wdrożeniu technologii elektronicznej wymiany danych ) S t r o n a 3

4 ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE STOSOWANEJ TECHNOLOGII Rozwiązanie informatyczne powinno być tak dobrane, aby cechowała je: możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników możliwość działania systemu w oparciu o serwer działający w chmurze duża odporność na błędy szybkość działania wysoki poziom bezpieczeństwa brak ograniczeń, w zakresie wynikającym z potrzeb firmy, odnośnie integracji innych systemów firmy oraz z systemami przedsiębiorców współpracujących implementacja standardu EDI lub równoważnym do EDI WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA TERMINY Data rozpoczęcia realizacji: od 10 marca 2014 Data zakończenia realizacji: maksymalnie do 15 grudnia 2014, w założonych ramach czasowych wskazanych na załączniku nr 1. UWAGA WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU JEST AKCEPTACJA DATY ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU. MIEJSCA WDROŻENIA Zasadniczy zakres prac związanych z realizacją projektu przebiegał będzie w siedzibie firmy w Toruniu. ul. SZOSA BYDGOSKA, nr 82, TORUN, tam zostanie zlokalizowana licencja na oprogramowanie. Ponadto konieczne będzie wdrożenie systemu w oddziałach tj: - oddział w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 29 - oddział we Włocławku, ul. Toruńska odział w Bydgoszczy, al. Jana Pawła 155 Partnerzy projektu mają swoje siedziby w Koninie oraz w Krakowie. WYMAGANIA WZGLĘDEM DOSTAWCY Własne rozwiązania informatyczne: Wymagane jest posiadane własnych rozwiązań informatycznych klasy ERP, na bazie których będzie możliwość wdrożenia/realizowania/automatyzowania w/w procesów i ich odpowiednie dostosowanie do charakteru bieżącej pracy POLMOZBYT TORUŃ S.A.. Architektura oprogramowania: Wskazane jest, aby Dostawca miał doświadczenie w realizacji systemów na rynku motoryzacyjnym. Warunkiem koniecznym jest jednak, aby system był otwarty na realizację na serwerach umieszczonych w chmurze. Odpowiednie informacje w zakresie dzierżawy serwera zostaną przekazane we właściwym czasie. S t r o n a 4

5 KRYTERIA OCENY OFERTY CENA - 80%, Kryterium liczone wg zasady: SYSTEM I DOSTAWCA - 20%, Kryterium liczone wg zasady: Własne rozwiązania: maks. można uzyskać 10 pkt Architektura oprogramowania i stosowane rozwiązania: maks. 10 pkt Razem maksymalnie - 20 pkt SPOSÓB I DATA ZŁOŻENIA OFERT: Oferty zawierające opis Państwa systemu wraz z informacja o założeniach dostosowania do wymaganych kryteriów prosimy składać w terminie do 24 lutego 2014, poprzez przesłanie oferty pocztą na adres siedziby firmy. Liczy się data stempla pocztowego/data nadania kuriera. Prosimy o podanie terminu ważności Państwa oferty. Prosimy o przesłanie opisu proponowanego rozwiązania, Państwa Systemu oraz o złożenie oferty cenowej, wg wzoru zał. nr 1. Ewentualne pytania dotyczące zakresu realizacji systemu prosimy kierować do: w temacie prosimy o wpisanie system B2B Z poważaniem; Adam Obidowski Prokurent S t r o n a 5

6 ZAŁĄCZNIK nr 1 PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. Tabelka cenowa: Lp. Wyszczególnienie działań Wymagania czasowe poszczególnych działań Oferta cenowa [netto w pln] 1. ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA do 30/04/ LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE B2B do 31/07/ WDROŻENIE, SZKOLENIE I EWALUACJA do 15/12/2014 Informacja o Systemie: RAZEM Czy Państwa system jest autorskim rozwiązaniem, czy też bazuje na innych aplikacjach? Czy architektura system pozwala na podłączanie Partnerów, wg wskazanych założeń? Ilość wdrożeń o podobnych parametrach? Termin ważności oferty: Podpis; S t r o n a 6

ZAPYTANIE OFERTOWE KIM JESTEŚMY

ZAPYTANIE OFERTOWE KIM JESTEŚMY ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków; 12/09/2014 KIM JESTEŚMY Dynafleet Sp. z o.o. (DF) prowadzi działalność gospodarczą w obszarze serwisu oraz obsługi i napraw szkód samochodów. Świadczymy usługi na terenie całego

Bardziej szczegółowo

Obszary zapytania ofertowego

Obszary zapytania ofertowego ZGIERZ: 10/01/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zapytanie w zakresie realizacji systemu automatyzacji procesów biznesowych W związku z realizacją przez firmę JASZPOL sp. z o.o.. projektu unijnego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Kraków, dnia 15. 06. 2012 Red Tape Software sp. z o.o. Ul. Bratysławska 2/7 31-201 Kraków Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe Dąbrowa, 08.11.2013 Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Markslojd Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI. Ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów ZAPYTANIE OFERTOWE

Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI. Ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów ZAPYTANIE OFERTOWE EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI Ul. Świdnicka 38 58-200 Dzierżoniów Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

UDA-POIG.08.02.00-10-002/12-00

UDA-POIG.08.02.00-10-002/12-00 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-002/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo