Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Starowa Góra, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o umowę, o dofinansowanie nr UDA-POIG /12-00, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej określony przedmiot zamówienia. I. Przedmiot zamówienia w oparciu o cel projektu Celem projektu jest wdrożenie u Zamawiającego dedykowanego rozwiązania informatycznego klasy B2B umożliwiającego automatyzację procesów zachodzących pomiędzy Zamawiającym, a jego Partnerami, którego głównym celem będzie zwiększenie wydajności pracy poświęconej na obsługę zapytań ofertowych, obsługę zamówień samochodów i części, obsługę serwisową i gwarancyjną oraz skrócenie czasu pracy do przygotowania raportowania posprzedażowego i obsługi należności. Nowo wdrożony system będzie integrował system Zamawiającego z systemami Partnerów w zakresie wymiany danych oraz standaryzował procesy zachodzące w przedsiębiorstwie Zamawiającego, którego podstawowym celem będzie optymalizacja czasu pracy, automatyzacja komunikacji pomiędzy systemami oraz uszczelnienie procesów zachodzących w firmie Zamawiającego, co spowoduje eliminację powstawania błędów w systemie i możliwość optymalizacji etatów pracy. Niniejszy cel zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie i wdrożenie ujednoliconego modelu obsługi procesów w systemie ERP w zakresie współpracy z systemami informatycznymi Partnerów, oraz napisaniu odpowiednich interfejsów programistycznych zgodnie z wymogami Partnerów, które będą obsługiwać komunikację z Partnerami: Fiat Auto Poland S.A. (FAP) i Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. (SMP). Przedmiotem zamówienia w oparciu o ww. informacje jest wykonanie prac niezbędnych do wdrożenia ww. platformy B2B współpracującej z systemem Zamawiającego, w skład których wchodzą: 1

2 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (WNP): Zakup licencji serwerowej MS Windows Server 2008 R2 (+ 5 CAL) 1 szt.; Zakup licencji dostępowej MS Windows Server 2008 R2 (25 CAL) 5 szt.; Zakup licencji systemu informatycznego klasy DMS/B2B dla 30 użytkowników posiadającego min. następujące funkcjonalności: 30 szt.; Moduły zintegrowane pracujące w systemie czasu rzeczywistego: serwis mechaniczny (wielomarkowy); serwis blacharsko lakierniczy (wielomarkowy); gospodarka magazynowa; sprzedaż (salon, serwis samochodowy wielomarkowy); zakupy (salon, serwis samochodowy wielomarkowy); zamówienia i ofertowanie; środki trwałe; finanse; księgowość; kadry i płace; CRM; Obsługa flot; Zakup licencji oprogramowania terminalowego umożliwiającego zdalny dostęp do systemu DMS/B2B dla 30 użytkowników 30 szt.; Zakup relacyjnej bazy danych dla 30 użytkowników 30 szt.; Wytworzenie interfejsów komunikacyjnych w zakresie translacji i przesyłania dokumentów pomiędzy Wnioskodawcą a FIAT; Wytworzenie interfejsów komunikacyjnych w zakresie translacji i przesyłania dokumentów pomiędzy Wnioskodawcą a SUZUKI. 2. Zakup nowych środków trwałych (TRW): Zakup serwera bazy danych na potrzeby systemu B2B (IBM X3650 M3 2xXEON 4C 24 GB RAM 4 x 300 GB HDD) - 1 szt.; Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwera BAZY DANYCH (APC Smart UPS 2200 VA LCD 230V 1980 Watts) - 1 szt. 3. Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania (INS): Zakup usługi informatyczno - technicznej w zakresie instalacji i konfiguracji serwera bazy danych. 2

3 4. Zakup usługi doradczej i eksperckiej (EKS): Zakup usługi doradczej o charakterze wdrożeniowym w zakresie uruchomienia i eksploatacji systemu informatycznego klasy DMS/B2B; Zakup usługi eksperckiej o charakterze informatycznym w zakresie przygotowania i migracji danych. 5. Szkolenia specjalistyczne (SZK): Zakup szkoleń specjalistycznych z zakresu obsługi systemu informatycznego klasy DMS/B2B i dokumentów w standardzie EDI równoważny 10 osobodni (5 grup x 2 dni szkoleniowe). Szczegółowa charakterystyka niezbędnych do wykonania prac w ww. pozycjach została zamieszczona w Załączniku A do niniejszego Zapytania ofertowego, natomiast metodologię przedstawienia cen zawarto w Załączniku G. II. Wymagania dotyczące Oferenta (Dostawcy) 1. Wymagania wobec Oferenta dotyczące wykonania usług w ramach kategorii: WNP, INS oraz EKS 1.1. Oferent posiada doświadczenie w zakresie wdrażania i realizacji projektów o podobnym zakresie i skali do projektu Zamawiającego (oświadczenie załącznik B) w tym: Wykonujący usługi związane z ww. kategoriami powinien posiadać doświadczenie poświadczone referencjami z wdrożeń odpowiadających skali i złożoności działania Zamawiającego; Oferent powinien specjalizować się w dostarczaniu rozwiązań klasy ERP, B2B, DMS (Dealer Management System) dla firm z branży dealerów samochodowych, a pracownicy Oferenta powinni dysponować stosownymi z punktu widzenia realizacji zadań doświadczeniami; Oferent powinien posiadać doświadczenie w realizacji projektów polegających na uruchomieniu procesów biznesowych z partnerami handlowymi. 2. Wymagania wobec Oferenta dotyczące wykonania usług w ramach kategorii: SZK 2.1. Oferent posiada doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Wymaganie będzie uznane za spełnione poprzez udokumentowanie, co najmniej 2 realizacjami wraz z datami realizacji usług (oświadczenie załącznik C); 2.2. miejsce realizacji szkolenia: siedziba Zamawiającego; 2.3. wykonawca szkolenia we własnym zakresie zabezpiecza: przekazanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu osobom przeszkolonym, bądź zaświadczenie, iż szkolenie nie kończyło się niniejszymi certyfikatami. 3

4 3. Wymagania wobec Oferenta dotyczące całości zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki: 1. Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym (w celu potwierdzenia braku powiązań Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik D do niniejszego zapytania ofertowego). 2. Oferent nie znajduje się w likwidacji lub upadłości, bądź z innych informacji posiadanych przez Zamawiającego nie wynika, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne wykonanie zamówienia (w celu potwierdzenia niniejszego faktu każdy Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik E do niniejszego zapytania ofertowego). 3. Realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik F do niniejszego zapytania ofertowego. III. Wymagania dotyczące oferty Oferta powinna zawierać: nazwę i adres Oferenta (pełna nazwa firmy, adres, NIP, dane teleadresowe); informacje na temat osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Oferenta; opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym; o oferta powinna zawierać szczegółowy opis realizacji istotnych elementów zapytania ofertowego zgodnie z punktem z poszczególnymi pozycjami przedstawionymi w pkt I Przedmiot zamówienia w oparciu o cel projektu ; wyliczenia do oferty muszą zostać przygotowane zgodnie ze wzorem (załącznik G do Zapytania Ofertowego); data oferty; termin ważności oferty do 30 dni od daty złożenia; warunki i tryb płatności oraz możliwe do uzyskania upusty; oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym; załączone podpisane przez Oferenta Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie wdrażania i realizacji projektów o podobnym zakresie i skali do projektu (załącznik B do Zapytania Ofertowego); załączone podpisane przez Oferenta Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w świadczeniu usług szkoleniowych (załącznik C do Zapytania Ofertowego); załączone podpisane przez Oferenta Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik D do Zapytania Ofertowego); załączone podpisane przez Oferenta Oświadczenie o niepozostawaniu w likwidacji i/lub upadłości (załącznik E do Zapytania Ofertowego); 4

5 oferta musi zawierać informację, iż przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z harmonogramem realizacji, określonym w załączniku F do Zapytania Ofertowego (załącznikiem do oferty powinien być przedmiotowy harmonogram). IV. Kryteria oceny złożonych ofert: W wyniku niniejszego postępowania wyłoniony zostanie Wykonawca, z którym podpisana zostanie umowa na dostarczenie określonych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wykonanie przedmiotowych usług. Otrzymane oferty będą oceniane punktowo wg poniższych kryteriów formalnych i cenowych. Oferent, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryteriów wygrywa niniejsze zapytanie ofertowe. Ponadto pod uwagę będą brane wymagania dotyczące elementów składowych oferty wskazane w pkt III. Wymagania dotyczące oferty. Kryteria oceny ofert: 1. Kryterium formalne: 1. Oferent posiada doświadczenie w zakresie wdrażania i realizacji projektów o podobnym zakresie i skali do projektu Zamawiającego (wg oświadczenia załącznik B); 2. Oferent posiada doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (wg oświadczenia załącznik C); 3. Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym (wg oświadczenia załącznik D); 4. Oferent nie pozostaje w likwidacji i/lub upadłości (wg oświadczenia załącznik E); Sposób oceny: Ocena 0/1 nie spełnia/spełnia (0 pkt/1 pkt) na podstawie złożonych oświadczeń. 2. Kryterium cenowe waga 100% (C) Sposób oceny: Ocena z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Punkty jakie otrzymają badane oferty będą liczone w następujący sposób: Uzyskane w ten sposób punkty zostaną pomnożone przez współczynnik 1 odpowiadający wadze tego kryterium. 5

6 V. Informacje uzupełniające Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych; Oferty należy złożyć do 1 lipca 2013 r.; Wybór dostawcy nastąpi do 3 lipca 2013 r.; Zamawiający ma prawo do odwołania procedury wyboru dostawcy bez podania przyczyn. VI. Miejsce i tryb składania ofert Oferty, wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem kuriera lub poczty (ważna data wpływu do Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego, w Starowej Górze przy ul. Granicznej 2. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień. VII. Dane kontaktowe do oferty NIP: Osoba kontaktowa: Małgorzata Jeremin-Mazurkiewicz tel. (42) fax: (42) (Podpis osoby upoważnionej) 6

7 Załącznik A do Zapytania Ofertowego Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (WNP): 1.1. Zakup licencji serwerowej MS Windows Server 2008 R2 (+ 5 CAL) 1 szt. Ze względu na specyfikę systemów importerskich planowane rozwiązanie powinno umożliwiać komunikację z aplikacjami stosowanymi na całym świecie w komunikacji między systemami informatycznymi Zakup licencji dostępowej MS Windows Server 2008 R2 (25 CAL) 5 szt. Licencje dostępowe CAL dla 25 użytkowników umożliwiające użytkownikom korzystanie z zainstalowanego na serwerach oprogramowania systemu B2B i bazy danych Zakup licencji systemu informatycznego klasy DMS/B2B dla 30 użytkowników 30 szt. ww. system powinien posiadać min. następujące funkcjonalności: Moduły zintegrowane pracujące w systemie czasu rzeczywistego: serwis mechaniczny (wielomarkowy); serwis blacharsko lakierniczy (wielomarkowy); gospodarka magazynowa; sprzedaż (salon, serwis samochodowy wielomarkowy); zakupy (salon, serwis samochodowy wielomarkowy); zamówienia i ofertowanie; środki trwałe; finanse; księgowość; kadry i płace; CRM; Obsługa flot; Nabycie licencji powinno umożliwić pracownikom Zamawiającego dostęp do aplikacji Partnerów, dzięki czemu możliwa będzie wymiana informacji elektronicznej w zakresie obsługi zamówień i wymiany danych pomiędzy system Zamawiającego a systemami Partnerów; Model licencjonowania: zakup licencji stanowiskowych płatnych jednorazowo na czas nieokreślony dla jednego stanowiska. Limitowanie wykorzystania licencji powinno odbywać się w czasie rzeczywistym na zasadzie: ilość licencji <= ilość jednocześnie zalogowanych użytkowników Zakup licencji oprogramowania terminalowego umożliwiającego zdalny dostęp do systemu DMS/B2B dla 30 użytkowników 30 szt. Nabycie licencji powinno umożliwić pracownikom Zamawiającego: 7

8 - działanie niezależnie od miejsca pracy użytkownika; - przetwarzanie danych wyłącznie na serwerze centralnym; - wysokie bezpieczeństwo transakcji; - ochronę danych Zakup relacyjnej bazy danych dla 30 użytkowników 30 szt. Nabycie licencji powinno umożliwić pracownikom Zamawiającego dostęp do aplikacji Partnerów, dzięki czemu możliwa będzie wymiana informacji elektronicznej w zakresie obsługi zamówień i wymiany danych pomiędzy systemami Partnerów Wytworzenie interfejsów komunikacyjnych w zakresie translacji i przesyłania dokumentów pomiędzy Zamawiającym a FIAT Napisane interfejsy komunikacyjne powinny umożliwić dodatkową integrację aplikacji DMS Zamawiającego z systemem FAP poprzez realizację wymaganych mechanizmów komunikacji i dokumentów elektronicznych w wymaganych przez Partnera standardach Wytworzenie interfejsów komunikacyjnych w zakresie translacji i przesyłania dokumentów pomiędzy Zamawiającym a SUZUKI Napisane dodatkowe interfejsy komunikacyjne powinny umożliwić dodatkową integrację systemu ERP Zamawiającego z systemem SMP poprzez realizację wymaganych mechanizmów komunikacji i dokumentów elektronicznych w wymaganych przez Partnera standardach. 2. Zakup nowych środków trwałych (TRW): 2.1. Zakup serwera bazy danych na potrzeby systemu B2B 1 szt. Minimalne pożądane parametry: IBM X3650 M3 2xXEON 4C 24 GB RAM 4 x 300 GB HDD Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwera BAZY DANYCH - 1 szt. Minimalne pożądane parametry: APC Smart UPS 2200 VA LCD 230V 1980 Watts. 3. Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania (INS): 3.1. Zakup usługi informatyczno - technicznej w zakresie instalacji i konfiguracji serwera bazy danych. W ramach przedmiotowej usługi powinna nastąpić instalacja licencji serwerowej i konfiguracji bazy danych. 4. Zakup usługi doradczej i eksperckiej 4.1. Zakup usługi doradczej o charakterze wdrożeniowym w zakresie uruchomienia i eksploatacji systemu informatycznego klasy DMS/B2B: 8

9 Realizacja niniejszej usługi powinna wiązać się z: - całościowym wdrożeniem i uruchomieniem systemu B2B; - pracami konfiguracyjnymi, wdrożeniowymi i testowymi; - weryfikacją wszystkich funkcji systemu współpracujących z wdrażanymi procesami B2B, ich poprawność, spójność danych po operacjach przesyłu danych i poprawność raportów, i zestawień wymaganych dla realizacji projektu Zakup usługi eksperckiej o charakterze informatycznym w zakresie przygotowania i migracji danych, w tym w szczególności: Scalenia baz danych w celu uspójnienia ich w nowopowstałym systemie B2B; Przeniesienia danych historycznych z poprzednich aplikacji Zamawiającego na potrzeby prowadzenia analiz historycznych i zapewnienia ciągłości funkcjonowania firmy dotyczących np.: - bazy klientów: scalenie danych z różnych źródeł (export z obecnego oprogramowania) i import danych do systemu B2B; - danych dotyczących naprawy pojazdów; - przeniesienie stanów magazynowych części pojazdów. 5. Szkolenia specjalistyczne (SZK): 5.1. Zakup szkoleń specjalistycznych z zakresu obsługi systemu informatycznego klasy DMS/B2B i dokumentów w standardzie EDI równoważny 10 osobodni (5 grup x 2 dni szkoleniowe) Szkolenie specjalistyczne z zakresu funkcjonalności systemu B2B i sposobu realizacji procesów biznesowych z partnerami za pomocą dokumentów EDI i zaprojektowanych interfejsów; Planuje się 2-dniowe szkolenia użytkowników, którzy będą korzystać z wdrożonej funkcjonalności w 5 grupach od 4 do 7 osób każda (5 grup x 2 dni szkoleniowe = 10 dni szkoleniowych). (Podpis osoby upoważnionej) 9

10 Załącznik B do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia w zakresie wdrażania i realizacji projektów o podobnym zakresie i skali do projektu Zamawiającego Nazwa i adres Oferenta: O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorstwo (Oferent) oświadcza, iż posiada doświadczenie w zakresie wdrażania i realizacji projektów o podobnym zakresie i skali do projektu Zamawiającego, w tym: 1. posiada doświadczenie poświadczone referencjami (min. 1 referencje) z wdrożeń odpowiadających skali i złożoności działania Zamawiającego: a) Referencje nr 1: (przedmiot realizowanego zadania, budżet zadania, okres realizacji).. 2. posiada doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań klasy ERP, B2B, DMS (Dealer Management System) dla firm z branży dealerów samochodowych,, a pracownicy Oferenta dysponują stosownymi z punktu widzenia realizacji zadań doświadczeniami; 3. posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektów uruchamiania procesów biznesowych z partnerami handlowymi: a) projekt nr 1: (przedmiot realizowanego zadania, okres realizacji).... miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta podpis Oferenta 10

11 Załącznik C do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia w realizacji usług szkoleniowych Nazwa i adres Oferenta: O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorstwo (Oferent) oświadcza, iż posiada doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Przykładowe realizacje min. 2 usług szkoleniowych: 1. Usługa nr 1: (nazwa i przedmiot usługi, data realizacji) 2. Usługa nr 2: (nazwa i przedmiot usługi, data realizacji).. miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta podpis Oferenta 11

12 Załącznik D do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Nazwa i adres Oferenta: O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorstwo (Oferent) oświadcza, iż nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj.. Poprzez powiązanie kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania: a) pomiędzy Oferentem a Zamawiającym lub; b) pomiędzy Oferentem a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub; c) pomiędzy Oferentem a osobami wykonywującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć: a) uczestnictwo w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku do przysposobienia, opieki lub kurateli... miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta podpis Oferenta 12

13 Załącznik E do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o niepozostawaniu w likwidacji i/lub upadłości Nazwa i adres Oferenta: O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorstwo (Oferent) oświadcza, iż nie znajduje się w toku likwidacji ani w toku postępowania upadłościowego... miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta podpis Oferenta 13

14 Załącznik F do Zapytania Ofertowego Harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia Lp. Okres realizacji Wyszczególnienie działań w ramach etapu ETAP I do 31/08/ /09/ /12/2013 Zakup relacyjnej bazy danych dla 30 użytkowników - 30 szt. Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwera BAZY DANYCH (APC Smart UPS 2200 VA LCD 230V 1980 Watts) - 1szt. Zakup licencji dostępowej MS Windows Server 2008 R2 (25 CAL) - 5 szt. Zakup usługi informatyczno - technicznej w zakresie instalacji i konfiguracji serwera BAZY DANYCH Zakup licencji serwerowej MS Windows Server 2008 R2 (+ 5 CAL) - 1 szt. Zakup licencji oprogramowania terminalowego umożliwiającego zdalny dostęp do systemu DMS/B2B dla 30 użytkowników - 30 szt. Zakup licencji systemu informatycznego klasy DMS/B2B dla 30 użytkowników - 30 szt. Zakup serwera bazy danych na potrzeby systemu B2B (IBM X3650 M3 2xXEON 4C 24 GB RAM 4 x 300 GB HDD) - 1 szt. ETAP II Zakup usługi eksperckiej o charakterze informatycznym w zakresie przygotowania i migracji danych Wytworzenie interfejsów komunikacyjnych w zakresie translacji i przesyłania dokumentów pomiędzy Wnioskodawcą a FIAT Wytworzenie interfejsów komunikacyjnych w zakresie translacji i przesyłania dokumentów pomiędzy Wnioskodawca a SUZUKI Zakup usługi doradczej o charakterze wdrożeniowym w zakresie uruchomienia i eksploatacji systemu informatycznego klasy DMS/B2B Zakup szkoleń specjalistycznych z zakresu obsługi systemu informatycznego klasy DMS/B2B i dokumentów w standardzie EDI równoważny 10 osobodni Autotraper 4x4 Ul. Graniczna Starowa Góra

15 Załącznik G do Zapytania Ofertowego Formularz oferty cenowej Lp Wyszczególnienie działań w ramach etapu Zakup relacyjnej bazy danych dla 30 użytkowników - 30 szt. Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwera BAZY DANYCH (APC Smart UPS 2200 VA LCD 230V 1980 Watts) - 1szt. Zakup licencji dostępowej MS Windows Server 2008 R2 (25 CAL) - 5 szt. Zakup usługi informatyczno - technicznej w zakresie instalacji i konfiguracji serwera BAZY DANYCH Zakup licencji serwerowej MS Windows Server 2008 R2 (+ 5 CAL) - 1 szt. Zakup licencji oprogramowania terminalowego umożliwiającego zdalny dostęp do systemu DMS/B2B dla 30 użytkowników - 30 szt. Zakup licencji systemu informatycznego klasy DMS/B2B dla 30 użytkowników - 30 szt. Zakup serwera bazy danych na potrzeby systemu B2B (IBM X3650 M3 2xXEON 4C 24 GB RAM 4 x 300 GB HDD) - 1 szt. Jednostka miary Sztuka Sztuka Sztuka Osobodzień Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Liczba Koszt jednostkowy netto Wartość razem netto Wartość razem brutto 9 Zakup usługi eksperckiej o charakterze informatycznym w zakresie przygotowania i migracji danych Osobodzień Autotraper 4x4 Ul. Graniczna Starowa Góra

16 Wytworzenie interfejsów komunikacyjnych w zakresie translacji i przesyłania dokumentów pomiędzy Wnioskodawcą a FIAT Wytworzenie interfejsów komunikacyjnych w zakresie translacji i przesyłania dokumentów pomiędzy Wnioskodawca a SUZUKI Zakup usługi doradczej o charakterze wdrożeniowym w zakresie uruchomienia i eksploatacji systemu informatycznego klasy DMS/B2B Zakup szkoleń specjalistycznych z zakresu obsługi systemu informatycznego klasy DMS/B2B i dokumentów w standardzie EDI równoważny 10 osobodni Osobodzień Osobodzień Osobodzień Osobodzień.. miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta.. podpis Oferenta Autotraper 4x4 Ul. Graniczna Starowa Góra

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Dragon Poland. Zapytanie ofertowe

Dragon Poland. Zapytanie ofertowe , Kraków, 23.10.2013r. Zapytanie ofertowe na następuj pujące pozycje: 1. zestaw serwerów (komputerów) 2. wdrożenie oprogramowania serwerowego 3. licencje na oprogramowanie serwerowe 4. usługa backupu serwerów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B La Moda Sp. z o.o. Sp.k. ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B będącego elementem postępowania o wyborze dostawcy w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki szkoleń technologicznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Kraków, dnia 9 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZE DMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający działalność

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki MS Excel w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Wysogotowo, dnia 10 stycznia 2014 r. Ι. POSTANOWIENIA OGÓLNE INSOGLAS Andrzej i Karol Woźniak Sp. J. realizuje w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014 PARTNER KRZYSZTOF KNAP SPÓŁKA JAWNA WIECHLICE, UL. SOSNOWA 4 67-300 SZPROTAWA Wiechlice, dn. 09.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014 Dotyczy projektu pt. "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PARTNER

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo