Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Starowa Góra, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o umowę, o dofinansowanie nr UDA-POIG /12-00, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej określony przedmiot zamówienia. I. Przedmiot zamówienia w oparciu o cel projektu Celem projektu jest wdrożenie u Zamawiającego dedykowanego rozwiązania informatycznego klasy B2B umożliwiającego automatyzację procesów zachodzących pomiędzy Zamawiającym, a jego Partnerami, którego głównym celem będzie zwiększenie wydajności pracy poświęconej na obsługę zapytań ofertowych, obsługę zamówień samochodów i części, obsługę serwisową i gwarancyjną oraz skrócenie czasu pracy do przygotowania raportowania posprzedażowego i obsługi należności. Nowo wdrożony system będzie integrował system Zamawiającego z systemami Partnerów w zakresie wymiany danych oraz standaryzował procesy zachodzące w przedsiębiorstwie Zamawiającego, którego podstawowym celem będzie optymalizacja czasu pracy, automatyzacja komunikacji pomiędzy systemami oraz uszczelnienie procesów zachodzących w firmie Zamawiającego, co spowoduje eliminację powstawania błędów w systemie i możliwość optymalizacji etatów pracy. Niniejszy cel zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie i wdrożenie ujednoliconego modelu obsługi procesów w systemie ERP w zakresie współpracy z systemami informatycznymi Partnerów, oraz napisaniu odpowiednich interfejsów programistycznych zgodnie z wymogami Partnerów, które będą obsługiwać komunikację z Partnerami: Fiat Auto Poland S.A. (FAP) i Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. (SMP). Przedmiotem zamówienia w oparciu o ww. informacje jest wykonanie prac niezbędnych do wdrożenia ww. platformy B2B współpracującej z systemem Zamawiającego, w skład których wchodzą: 1

2 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (WNP): Zakup licencji serwerowej MS Windows Server 2008 R2 (+ 5 CAL) 1 szt.; Zakup licencji dostępowej MS Windows Server 2008 R2 (25 CAL) 5 szt.; Zakup licencji systemu informatycznego klasy DMS/B2B dla 30 użytkowników posiadającego min. następujące funkcjonalności: 30 szt.; Moduły zintegrowane pracujące w systemie czasu rzeczywistego: serwis mechaniczny (wielomarkowy); serwis blacharsko lakierniczy (wielomarkowy); gospodarka magazynowa; sprzedaż (salon, serwis samochodowy wielomarkowy); zakupy (salon, serwis samochodowy wielomarkowy); zamówienia i ofertowanie; środki trwałe; finanse; księgowość; kadry i płace; CRM; Obsługa flot; Zakup licencji oprogramowania terminalowego umożliwiającego zdalny dostęp do systemu DMS/B2B dla 30 użytkowników 30 szt.; Zakup relacyjnej bazy danych dla 30 użytkowników 30 szt.; Wytworzenie interfejsów komunikacyjnych w zakresie translacji i przesyłania dokumentów pomiędzy Wnioskodawcą a FIAT; Wytworzenie interfejsów komunikacyjnych w zakresie translacji i przesyłania dokumentów pomiędzy Wnioskodawcą a SUZUKI. 2. Zakup nowych środków trwałych (TRW): Zakup serwera bazy danych na potrzeby systemu B2B (IBM X3650 M3 2xXEON 4C 24 GB RAM 4 x 300 GB HDD) - 1 szt.; Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwera BAZY DANYCH (APC Smart UPS 2200 VA LCD 230V 1980 Watts) - 1 szt. 3. Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania (INS): Zakup usługi informatyczno - technicznej w zakresie instalacji i konfiguracji serwera bazy danych. 2

3 4. Zakup usługi doradczej i eksperckiej (EKS): Zakup usługi doradczej o charakterze wdrożeniowym w zakresie uruchomienia i eksploatacji systemu informatycznego klasy DMS/B2B; Zakup usługi eksperckiej o charakterze informatycznym w zakresie przygotowania i migracji danych. 5. Szkolenia specjalistyczne (SZK): Zakup szkoleń specjalistycznych z zakresu obsługi systemu informatycznego klasy DMS/B2B i dokumentów w standardzie EDI równoważny 10 osobodni (5 grup x 2 dni szkoleniowe). Szczegółowa charakterystyka niezbędnych do wykonania prac w ww. pozycjach została zamieszczona w Załączniku A do niniejszego Zapytania ofertowego, natomiast metodologię przedstawienia cen zawarto w Załączniku G. II. Wymagania dotyczące Oferenta (Dostawcy) 1. Wymagania wobec Oferenta dotyczące wykonania usług w ramach kategorii: WNP, INS oraz EKS 1.1. Oferent posiada doświadczenie w zakresie wdrażania i realizacji projektów o podobnym zakresie i skali do projektu Zamawiającego (oświadczenie załącznik B) w tym: Wykonujący usługi związane z ww. kategoriami powinien posiadać doświadczenie poświadczone referencjami z wdrożeń odpowiadających skali i złożoności działania Zamawiającego; Oferent powinien specjalizować się w dostarczaniu rozwiązań klasy ERP, B2B, DMS (Dealer Management System) dla firm z branży dealerów samochodowych, a pracownicy Oferenta powinni dysponować stosownymi z punktu widzenia realizacji zadań doświadczeniami; Oferent powinien posiadać doświadczenie w realizacji projektów polegających na uruchomieniu procesów biznesowych z partnerami handlowymi. 2. Wymagania wobec Oferenta dotyczące wykonania usług w ramach kategorii: SZK 2.1. Oferent posiada doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Wymaganie będzie uznane za spełnione poprzez udokumentowanie, co najmniej 2 realizacjami wraz z datami realizacji usług (oświadczenie załącznik C); 2.2. miejsce realizacji szkolenia: siedziba Zamawiającego; 2.3. wykonawca szkolenia we własnym zakresie zabezpiecza: przekazanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu osobom przeszkolonym, bądź zaświadczenie, iż szkolenie nie kończyło się niniejszymi certyfikatami. 3

4 3. Wymagania wobec Oferenta dotyczące całości zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki: 1. Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym (w celu potwierdzenia braku powiązań Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik D do niniejszego zapytania ofertowego). 2. Oferent nie znajduje się w likwidacji lub upadłości, bądź z innych informacji posiadanych przez Zamawiającego nie wynika, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne wykonanie zamówienia (w celu potwierdzenia niniejszego faktu każdy Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik E do niniejszego zapytania ofertowego). 3. Realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik F do niniejszego zapytania ofertowego. III. Wymagania dotyczące oferty Oferta powinna zawierać: nazwę i adres Oferenta (pełna nazwa firmy, adres, NIP, dane teleadresowe); informacje na temat osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Oferenta; opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym; o oferta powinna zawierać szczegółowy opis realizacji istotnych elementów zapytania ofertowego zgodnie z punktem z poszczególnymi pozycjami przedstawionymi w pkt I Przedmiot zamówienia w oparciu o cel projektu ; wyliczenia do oferty muszą zostać przygotowane zgodnie ze wzorem (załącznik G do Zapytania Ofertowego); data oferty; termin ważności oferty do 30 dni od daty złożenia; warunki i tryb płatności oraz możliwe do uzyskania upusty; oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym; załączone podpisane przez Oferenta Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie wdrażania i realizacji projektów o podobnym zakresie i skali do projektu (załącznik B do Zapytania Ofertowego); załączone podpisane przez Oferenta Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w świadczeniu usług szkoleniowych (załącznik C do Zapytania Ofertowego); załączone podpisane przez Oferenta Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik D do Zapytania Ofertowego); załączone podpisane przez Oferenta Oświadczenie o niepozostawaniu w likwidacji i/lub upadłości (załącznik E do Zapytania Ofertowego); 4

5 oferta musi zawierać informację, iż przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z harmonogramem realizacji, określonym w załączniku F do Zapytania Ofertowego (załącznikiem do oferty powinien być przedmiotowy harmonogram). IV. Kryteria oceny złożonych ofert: W wyniku niniejszego postępowania wyłoniony zostanie Wykonawca, z którym podpisana zostanie umowa na dostarczenie określonych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wykonanie przedmiotowych usług. Otrzymane oferty będą oceniane punktowo wg poniższych kryteriów formalnych i cenowych. Oferent, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryteriów wygrywa niniejsze zapytanie ofertowe. Ponadto pod uwagę będą brane wymagania dotyczące elementów składowych oferty wskazane w pkt III. Wymagania dotyczące oferty. Kryteria oceny ofert: 1. Kryterium formalne: 1. Oferent posiada doświadczenie w zakresie wdrażania i realizacji projektów o podobnym zakresie i skali do projektu Zamawiającego (wg oświadczenia załącznik B); 2. Oferent posiada doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (wg oświadczenia załącznik C); 3. Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym (wg oświadczenia załącznik D); 4. Oferent nie pozostaje w likwidacji i/lub upadłości (wg oświadczenia załącznik E); Sposób oceny: Ocena 0/1 nie spełnia/spełnia (0 pkt/1 pkt) na podstawie złożonych oświadczeń. 2. Kryterium cenowe waga 100% (C) Sposób oceny: Ocena z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Punkty jakie otrzymają badane oferty będą liczone w następujący sposób: Uzyskane w ten sposób punkty zostaną pomnożone przez współczynnik 1 odpowiadający wadze tego kryterium. 5

6 V. Informacje uzupełniające Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych; Oferty należy złożyć do 1 lipca 2013 r.; Wybór dostawcy nastąpi do 3 lipca 2013 r.; Zamawiający ma prawo do odwołania procedury wyboru dostawcy bez podania przyczyn. VI. Miejsce i tryb składania ofert Oferty, wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem kuriera lub poczty (ważna data wpływu do Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego, w Starowej Górze przy ul. Granicznej 2. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień. VII. Dane kontaktowe do oferty NIP: Osoba kontaktowa: Małgorzata Jeremin-Mazurkiewicz tel. (42) fax: (42) (Podpis osoby upoważnionej) 6

7 Załącznik A do Zapytania Ofertowego Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (WNP): 1.1. Zakup licencji serwerowej MS Windows Server 2008 R2 (+ 5 CAL) 1 szt. Ze względu na specyfikę systemów importerskich planowane rozwiązanie powinno umożliwiać komunikację z aplikacjami stosowanymi na całym świecie w komunikacji między systemami informatycznymi Zakup licencji dostępowej MS Windows Server 2008 R2 (25 CAL) 5 szt. Licencje dostępowe CAL dla 25 użytkowników umożliwiające użytkownikom korzystanie z zainstalowanego na serwerach oprogramowania systemu B2B i bazy danych Zakup licencji systemu informatycznego klasy DMS/B2B dla 30 użytkowników 30 szt. ww. system powinien posiadać min. następujące funkcjonalności: Moduły zintegrowane pracujące w systemie czasu rzeczywistego: serwis mechaniczny (wielomarkowy); serwis blacharsko lakierniczy (wielomarkowy); gospodarka magazynowa; sprzedaż (salon, serwis samochodowy wielomarkowy); zakupy (salon, serwis samochodowy wielomarkowy); zamówienia i ofertowanie; środki trwałe; finanse; księgowość; kadry i płace; CRM; Obsługa flot; Nabycie licencji powinno umożliwić pracownikom Zamawiającego dostęp do aplikacji Partnerów, dzięki czemu możliwa będzie wymiana informacji elektronicznej w zakresie obsługi zamówień i wymiany danych pomiędzy system Zamawiającego a systemami Partnerów; Model licencjonowania: zakup licencji stanowiskowych płatnych jednorazowo na czas nieokreślony dla jednego stanowiska. Limitowanie wykorzystania licencji powinno odbywać się w czasie rzeczywistym na zasadzie: ilość licencji <= ilość jednocześnie zalogowanych użytkowników Zakup licencji oprogramowania terminalowego umożliwiającego zdalny dostęp do systemu DMS/B2B dla 30 użytkowników 30 szt. Nabycie licencji powinno umożliwić pracownikom Zamawiającego: 7

8 - działanie niezależnie od miejsca pracy użytkownika; - przetwarzanie danych wyłącznie na serwerze centralnym; - wysokie bezpieczeństwo transakcji; - ochronę danych Zakup relacyjnej bazy danych dla 30 użytkowników 30 szt. Nabycie licencji powinno umożliwić pracownikom Zamawiającego dostęp do aplikacji Partnerów, dzięki czemu możliwa będzie wymiana informacji elektronicznej w zakresie obsługi zamówień i wymiany danych pomiędzy systemami Partnerów Wytworzenie interfejsów komunikacyjnych w zakresie translacji i przesyłania dokumentów pomiędzy Zamawiającym a FIAT Napisane interfejsy komunikacyjne powinny umożliwić dodatkową integrację aplikacji DMS Zamawiającego z systemem FAP poprzez realizację wymaganych mechanizmów komunikacji i dokumentów elektronicznych w wymaganych przez Partnera standardach Wytworzenie interfejsów komunikacyjnych w zakresie translacji i przesyłania dokumentów pomiędzy Zamawiającym a SUZUKI Napisane dodatkowe interfejsy komunikacyjne powinny umożliwić dodatkową integrację systemu ERP Zamawiającego z systemem SMP poprzez realizację wymaganych mechanizmów komunikacji i dokumentów elektronicznych w wymaganych przez Partnera standardach. 2. Zakup nowych środków trwałych (TRW): 2.1. Zakup serwera bazy danych na potrzeby systemu B2B 1 szt. Minimalne pożądane parametry: IBM X3650 M3 2xXEON 4C 24 GB RAM 4 x 300 GB HDD Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwera BAZY DANYCH - 1 szt. Minimalne pożądane parametry: APC Smart UPS 2200 VA LCD 230V 1980 Watts. 3. Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania (INS): 3.1. Zakup usługi informatyczno - technicznej w zakresie instalacji i konfiguracji serwera bazy danych. W ramach przedmiotowej usługi powinna nastąpić instalacja licencji serwerowej i konfiguracji bazy danych. 4. Zakup usługi doradczej i eksperckiej 4.1. Zakup usługi doradczej o charakterze wdrożeniowym w zakresie uruchomienia i eksploatacji systemu informatycznego klasy DMS/B2B: 8

9 Realizacja niniejszej usługi powinna wiązać się z: - całościowym wdrożeniem i uruchomieniem systemu B2B; - pracami konfiguracyjnymi, wdrożeniowymi i testowymi; - weryfikacją wszystkich funkcji systemu współpracujących z wdrażanymi procesami B2B, ich poprawność, spójność danych po operacjach przesyłu danych i poprawność raportów, i zestawień wymaganych dla realizacji projektu Zakup usługi eksperckiej o charakterze informatycznym w zakresie przygotowania i migracji danych, w tym w szczególności: Scalenia baz danych w celu uspójnienia ich w nowopowstałym systemie B2B; Przeniesienia danych historycznych z poprzednich aplikacji Zamawiającego na potrzeby prowadzenia analiz historycznych i zapewnienia ciągłości funkcjonowania firmy dotyczących np.: - bazy klientów: scalenie danych z różnych źródeł (export z obecnego oprogramowania) i import danych do systemu B2B; - danych dotyczących naprawy pojazdów; - przeniesienie stanów magazynowych części pojazdów. 5. Szkolenia specjalistyczne (SZK): 5.1. Zakup szkoleń specjalistycznych z zakresu obsługi systemu informatycznego klasy DMS/B2B i dokumentów w standardzie EDI równoważny 10 osobodni (5 grup x 2 dni szkoleniowe) Szkolenie specjalistyczne z zakresu funkcjonalności systemu B2B i sposobu realizacji procesów biznesowych z partnerami za pomocą dokumentów EDI i zaprojektowanych interfejsów; Planuje się 2-dniowe szkolenia użytkowników, którzy będą korzystać z wdrożonej funkcjonalności w 5 grupach od 4 do 7 osób każda (5 grup x 2 dni szkoleniowe = 10 dni szkoleniowych). (Podpis osoby upoważnionej) 9

10 Załącznik B do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia w zakresie wdrażania i realizacji projektów o podobnym zakresie i skali do projektu Zamawiającego Nazwa i adres Oferenta: O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorstwo (Oferent) oświadcza, iż posiada doświadczenie w zakresie wdrażania i realizacji projektów o podobnym zakresie i skali do projektu Zamawiającego, w tym: 1. posiada doświadczenie poświadczone referencjami (min. 1 referencje) z wdrożeń odpowiadających skali i złożoności działania Zamawiającego: a) Referencje nr 1: (przedmiot realizowanego zadania, budżet zadania, okres realizacji).. 2. posiada doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań klasy ERP, B2B, DMS (Dealer Management System) dla firm z branży dealerów samochodowych,, a pracownicy Oferenta dysponują stosownymi z punktu widzenia realizacji zadań doświadczeniami; 3. posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektów uruchamiania procesów biznesowych z partnerami handlowymi: a) projekt nr 1: (przedmiot realizowanego zadania, okres realizacji).... miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta podpis Oferenta 10

11 Załącznik C do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia w realizacji usług szkoleniowych Nazwa i adres Oferenta: O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorstwo (Oferent) oświadcza, iż posiada doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Przykładowe realizacje min. 2 usług szkoleniowych: 1. Usługa nr 1: (nazwa i przedmiot usługi, data realizacji) 2. Usługa nr 2: (nazwa i przedmiot usługi, data realizacji).. miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta podpis Oferenta 11

12 Załącznik D do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Nazwa i adres Oferenta: O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorstwo (Oferent) oświadcza, iż nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj.. Poprzez powiązanie kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania: a) pomiędzy Oferentem a Zamawiającym lub; b) pomiędzy Oferentem a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub; c) pomiędzy Oferentem a osobami wykonywującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć: a) uczestnictwo w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku do przysposobienia, opieki lub kurateli... miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta podpis Oferenta 12

13 Załącznik E do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o niepozostawaniu w likwidacji i/lub upadłości Nazwa i adres Oferenta: O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorstwo (Oferent) oświadcza, iż nie znajduje się w toku likwidacji ani w toku postępowania upadłościowego... miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta podpis Oferenta 13

14 Załącznik F do Zapytania Ofertowego Harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia Lp. Okres realizacji Wyszczególnienie działań w ramach etapu ETAP I do 31/08/ /09/ /12/2013 Zakup relacyjnej bazy danych dla 30 użytkowników - 30 szt. Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwera BAZY DANYCH (APC Smart UPS 2200 VA LCD 230V 1980 Watts) - 1szt. Zakup licencji dostępowej MS Windows Server 2008 R2 (25 CAL) - 5 szt. Zakup usługi informatyczno - technicznej w zakresie instalacji i konfiguracji serwera BAZY DANYCH Zakup licencji serwerowej MS Windows Server 2008 R2 (+ 5 CAL) - 1 szt. Zakup licencji oprogramowania terminalowego umożliwiającego zdalny dostęp do systemu DMS/B2B dla 30 użytkowników - 30 szt. Zakup licencji systemu informatycznego klasy DMS/B2B dla 30 użytkowników - 30 szt. Zakup serwera bazy danych na potrzeby systemu B2B (IBM X3650 M3 2xXEON 4C 24 GB RAM 4 x 300 GB HDD) - 1 szt. ETAP II Zakup usługi eksperckiej o charakterze informatycznym w zakresie przygotowania i migracji danych Wytworzenie interfejsów komunikacyjnych w zakresie translacji i przesyłania dokumentów pomiędzy Wnioskodawcą a FIAT Wytworzenie interfejsów komunikacyjnych w zakresie translacji i przesyłania dokumentów pomiędzy Wnioskodawca a SUZUKI Zakup usługi doradczej o charakterze wdrożeniowym w zakresie uruchomienia i eksploatacji systemu informatycznego klasy DMS/B2B Zakup szkoleń specjalistycznych z zakresu obsługi systemu informatycznego klasy DMS/B2B i dokumentów w standardzie EDI równoważny 10 osobodni Autotraper 4x4 Ul. Graniczna Starowa Góra

15 Załącznik G do Zapytania Ofertowego Formularz oferty cenowej Lp Wyszczególnienie działań w ramach etapu Zakup relacyjnej bazy danych dla 30 użytkowników - 30 szt. Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwera BAZY DANYCH (APC Smart UPS 2200 VA LCD 230V 1980 Watts) - 1szt. Zakup licencji dostępowej MS Windows Server 2008 R2 (25 CAL) - 5 szt. Zakup usługi informatyczno - technicznej w zakresie instalacji i konfiguracji serwera BAZY DANYCH Zakup licencji serwerowej MS Windows Server 2008 R2 (+ 5 CAL) - 1 szt. Zakup licencji oprogramowania terminalowego umożliwiającego zdalny dostęp do systemu DMS/B2B dla 30 użytkowników - 30 szt. Zakup licencji systemu informatycznego klasy DMS/B2B dla 30 użytkowników - 30 szt. Zakup serwera bazy danych na potrzeby systemu B2B (IBM X3650 M3 2xXEON 4C 24 GB RAM 4 x 300 GB HDD) - 1 szt. Jednostka miary Sztuka Sztuka Sztuka Osobodzień Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka Liczba Koszt jednostkowy netto Wartość razem netto Wartość razem brutto 9 Zakup usługi eksperckiej o charakterze informatycznym w zakresie przygotowania i migracji danych Osobodzień Autotraper 4x4 Ul. Graniczna Starowa Góra

16 Wytworzenie interfejsów komunikacyjnych w zakresie translacji i przesyłania dokumentów pomiędzy Wnioskodawcą a FIAT Wytworzenie interfejsów komunikacyjnych w zakresie translacji i przesyłania dokumentów pomiędzy Wnioskodawca a SUZUKI Zakup usługi doradczej o charakterze wdrożeniowym w zakresie uruchomienia i eksploatacji systemu informatycznego klasy DMS/B2B Zakup szkoleń specjalistycznych z zakresu obsługi systemu informatycznego klasy DMS/B2B i dokumentów w standardzie EDI równoważny 10 osobodni Osobodzień Osobodzień Osobodzień Osobodzień.. miejscowość i data nazwisko i imię osoby reprezentującej Oferenta.. podpis Oferenta Autotraper 4x4 Ul. Graniczna Starowa Góra

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E

O Ś W I A D C Z E N I E Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Nazwa i adres Oferenta: Firma (Oferent) oświadcza, iż: 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 12.08.2011 Nr Sprawy/01/08/SIÓDEMKA/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 16.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Instytut Studiów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 16.08.2011 Nr Sprawy/01/08/NOBESO/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN Łask,11.07.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN.1.2017 W związku z realizacją projektu STWORZENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO FIRMY OBEJMUJĄCEGO PRZYGOTOWANIE STRATEGII WEJŚCIA NA NOWE ZAGRANICZNE RYNKI ZBYTU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 7 października 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Aspekt sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2016 / RPO WSL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2016 / RPO WSL ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2016 / RPO WSL............ W związku z realizacją projektu pt. Implementacja nowoczesnych rozwiązań informacyjno - komunikacyjnych w procesach: handlowym i zarządczym, celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY AUDYT ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY AUDYT ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 15.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP 15-04-2014, Zblewo Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia: wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 Wrocław, dnia 10 kwietnia 2017r. MEXT Sp. z o.o. ul. PRZYJAZNI, nr 103B, lok. 1 WROCŁAW, kod 53-030 ( Zamawiający ) Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016 Błonie, dnia 02.11.2016 Zamawiający: Ostrowski Handel Internetowy Sp. z o.o. ul. Bieniewicka 43 05-870 Błonie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016 W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014. na dostawę serwera fizycznego wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i montażem

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014. na dostawę serwera fizycznego wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i montażem Jordanów, 25. 06. 2014r. Airstal Sp. z o. o. 95-060 Brzeziny Jordanów 4 tel.: +46 874 66 46 fax: +46 874 66 47 e-mail: airstal@airstal.com Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014 na dostawę serwera fizycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014 Dotacje na Innowacje Mrowino, dnia 10 kwietnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 10/POIG

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014. na dostawę zestawów do składania podpisu elektronicznego

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014. na dostawę zestawów do składania podpisu elektronicznego Jordanów, 02. 10. 2014r. Airstal Sp. z o. o. 95-060 Brzeziny Jordanów 4 tel.: +46 874 66 46 fax: +46 874 66 47 e-mail: airstal@airstal.com Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014 na dostawę zestawów do

Bardziej szczegółowo

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok Kalisz 202012r Polcommerce Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62-800 Kalisz Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pt. Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla realizowanego projektu w ramach działania 8.2 PO IG Numer sprawy 2/EUROCENTRUM/2012

Zapytanie ofertowe dla realizowanego projektu w ramach działania 8.2 PO IG Numer sprawy 2/EUROCENTRUM/2012 Ostrów Wielkopolski, dnia 18.06.2012 EUROCENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Budowlanych 5 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. +48 62 735 06 68 fax. +48 62 736 10 27 mail: biuro@euro.ctiw.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10 Poznań 21 sierpnia 2013r Zapytanie ofertowe OEG Sp. z o.o. Sp. k. realizująca w partnerstwie z Fundacją PATRIA projekt Bądź przedsiębiorcy! w ramach zasady konkurencyjności zaprasza osoby fizyczne oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013 Mrowino, dnia 19 września 2013 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013 W związku z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe: 14.04.2014, Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nnowbogd NO_DOC_EXT: 2016-164962 SOFTWARE VERSION: 9.3.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: b.nowak@boma.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 05.01.2015 na wykonanie konfiguracji środowiska serwerowego.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 05.01.2015 na wykonanie konfiguracji środowiska serwerowego. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 05.01.2015 na wykonanie konfiguracji środowiska serwerowego. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/IWR dotyczące usługi szkoleniowej w zakresie księgowość i gospodarka odpadami w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016 Katowice, dn. 12.08.2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016 dla projektu pn. Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA 22.03.2016R.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA 22.03.2016R. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA.03.016R. 1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO Supervisor Sp. z o.o. ul. Inżynierska 6 81 51 Gdynia REGON: 066459 NIP: 5863545. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

mgr Zbigniew Krzysztofiak F.P.H.U. REZOS Mszana Dolna, dnia 07.01.2014 r. ul. Ogrodowa 9B, Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzacji wraz z montażem

mgr Zbigniew Krzysztofiak F.P.H.U. REZOS Mszana Dolna, dnia 07.01.2014 r. ul. Ogrodowa 9B, Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzacji wraz z montażem Mszana Dolna, dnia 07.01.2014 r., Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzacji wraz z montażem w ramach projektu pt. Wdrożenie systemu klasy B2B w firmie REZOS wspomagającego handel hurtowy paliw I. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu Warszawa, 23.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usługi: pozycjonowania systemu, stworzenie materiałów promocyjnych, kampania informacyjna na portalach internetowych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 04.11.2013r. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego: Lublin, dnia 5 marca 2013 r. miejscowość, data Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. Siedziba: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 NIP: 7122914578 REGON:0 60005172 KRS: 0000228715 e-mail:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja/my niżej podpisani...

OFERTA. Ja/my niżej podpisani... Załącznik nr 3 formularz oferty Nazwa oferenta: Adres: Tel. kontaktowy: E-mail: Fax: OFERTA Do: F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5 61-897 Poznań Ja/my niżej podpisani.... [firma/nazwa Oferenta, siedziba,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK 1. ZAMAWIAJĄCY: AVENIR MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do zaproszenia z dnia 29 listopada 2013 r. Nr ZDG/63/2013 Formularz ofertowy na opracowanie rozwiązania standaryzującego ZZL, udostępnienie systemu HRMS, realizacja szkoleń oraz doradztwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/RPO WSL/3.2/01/2017 dotyczące wyboru dostawcy nowoczesnego systemu laserowego

Zapytanie ofertowe nr 1/RPO WSL/3.2/01/2017 dotyczące wyboru dostawcy nowoczesnego systemu laserowego Skierniewice, 21.01.2017 r. Zapytanie ofertowe nr 1/RPO WSL/3.2/01/2017 dotyczące wyboru dostawcy nowoczesnego systemu laserowego Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup nowoczesnego systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany na terenie 4 następujących powiatów: średzkiego, gostyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego (województwo wielkopolskie).

Projekt realizowany na terenie 4 następujących powiatów: średzkiego, gostyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego (województwo wielkopolskie). Skrzynka, dnia 02 stycznia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Kod CPV: 80500000-9 usługi szkoleniowe Kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pt.: Załóż własną firmę,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/03 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

Syców, dnia 08.12.2015r. PPHU PUSZMAN-MEBLE Magdalena Puszman-Kornak ul. Oleśnicka 2a 56-500 Syców NIP 6191309897 ZAPYTANIE OFERTOWE

Syców, dnia 08.12.2015r. PPHU PUSZMAN-MEBLE Magdalena Puszman-Kornak ul. Oleśnicka 2a 56-500 Syców NIP 6191309897 ZAPYTANIE OFERTOWE PPHU PUSZMAN-MEBLE Magdalena Puszman-Kornak ul. Oleśnicka 2a 56-500 Syców NIP 6191309897 Syców, dnia 08.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części. SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań Poznań, 19.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana Maya 1 w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 wynajem sali

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 wynajem sali Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 wynajem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku nr 2/WSB/ABK/2016

Rozeznanie rynku nr 2/WSB/ABK/2016 Wrocław, 03.11.2016 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Rozeznanie rynku nr 2/WSB/ABK/2016 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , dnia 01.08.2016 r. Zapytanie ofertowe,, NIP 6190020232, REGON 250460950 realizuje projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 24 luty 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r.

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r. Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 26.11.2014 r. Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r. Zamawiający informuje, że zmianie ulegają kryteria wyboru ofert składanych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: Poznań, dnia 25 stycznia 2013 r. Zdzisław Lara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROCONSULT Biuro Handlowe Os. Rusa 134/18 61-245 Poznań Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biłgoraj, 06 maja 203 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia platformy Business to Business do współpracy handlowej pomiędzy Spółką Lider, a jej partnerami biznesowymi stanowiącymi stałych odbiorców

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 z dnia r

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 z dnia r Wrocław, 01.03.2017 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 z dnia 01.03.2017r Bikkoplast Sp. z o.o. ul. Kępińska 7 51-132 Wrocław tel.: +48 71 3304243 e-mail: biuro@bikkoplast.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r. Koniecpol, dn. 20.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-0 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.A/05/2016. Opracowanie i optymalizacja prototypów dedykowanych urządzeń plazmowych

Zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.A/05/2016. Opracowanie i optymalizacja prototypów dedykowanych urządzeń plazmowych Bolesławiec, 23.05.2016r. Zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.A/05/2016 dotyczące wyboru wykonawcy usług zarządzania projektem pt.: Opracowanie i optymalizacja prototypów dedykowanych urządzeń plazmowych

Bardziej szczegółowo

mgr Zbigniew Krzysztofiak F.P.H.U. REZOS Mszana Dolna, dnia 22.11.2013 r. ul. Ogrodowa 11B, Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego

mgr Zbigniew Krzysztofiak F.P.H.U. REZOS Mszana Dolna, dnia 22.11.2013 r. ul. Ogrodowa 11B, Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego Mszana Dolna, dnia 22.11.2013 r., Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. Wdrożenie systemu klasy B2B w firmie REZOS wspomagającego handel hurtowy paliw I. Wstęp Firma

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia na zakup: usług badawczych

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia na zakup: usług badawczych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18-02-2016 na zakup: usług badawczych 1. Nazwa Zamawiającego IN4POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Boya-Żeleńskiego 17 35-105 Rzeszów 2. Postanowienia ogólne Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SuperMemo World sp. z o.o. Poznań, dnia ul. Romana Maya Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE

SuperMemo World sp. z o.o. Poznań, dnia ul. Romana Maya Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE SuperMemo World sp. z o.o. Poznań, dnia 02.10.2013 ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana Maya

Bardziej szczegółowo

Białystok, I. Zamawiający: Nawigator Doradztwo i Szkolenia s. z o.o. ul. Łąkowa 9/38, Białystok NIP: , KRS: ,

Białystok, I. Zamawiający: Nawigator Doradztwo i Szkolenia s. z o.o. ul. Łąkowa 9/38, Białystok NIP: , KRS: , Białystok,24.03.2017 Zapytanie ofertowe Nawigator Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o, w związku z realizacją Projektu Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce Akademią rozwoju kompetencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SNJ/03/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SNJ/03/2014 Strona1 Wrocław, dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SNJ/03/2014 realizowane w ramach projektu Studia najwyższej jakości POKL.04.01.01-00-106/11 I. Nazwa i adres Zamawiającego Międzynarodowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO Iława,.0.05 W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. pkt 8 ustawy z dnia 9 stycznia 00 r. Prawo zamówień publicznych proszę o złożenie oferty na wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo