SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) CIAN ZEWNTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOAKLIZOWANEGO W TYCHACH PRZY UL. OJCA BOCHESKIEGO 1-7, BUDOWLANYCH 38 Luty 2009 r. 1

2 SPIS TRECI: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 1.3. Zakres robót objtych Specyfikacji Technicznej 1.4. Ogólne wymagania dotyczce robót 1.5. Teren budowy Projekt organizacji robót wraz z towarzyszcymi dokumentami Dokumenty budowy Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc w trakcie trwania budowy. 2. MATERIAY I URZDZENIA 2.1. róda uzyskiwania materiaów i urzdze Kontrola materiaów i urzdze Atesty materiaów i urzdze Materiay nie odpowiadajce wymaganiom umowy Przechowywanie i skadowanie materiaów i urzdze Stosowanie materiaów zamiennych. 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Przed rozpoczciem robót wykonawca opracuje Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow. 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Zasady kontroli jakoci robót Pobieranie próbek Badania i pomiary Certyfikaty i deklaracje Wyniki kontroli. 7. ODBIORY ROBÓT 7.1. Odbiór czciowy Odbiór ostateczny ( kocowy) robót Dokumenty do odbioru ostatecznego robót Odbiór pogwarancyjny. 8. PODSTAWA PATNOCI 9. PRZEPISY ZWIZANE 10. NORMY I NORMATYWY 2

3 SZCZEGÓOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. WSTP Przedmiot Szczegóowej Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Szczegóowej Specyfikacji Technicznej Zakres robót objtych Szczegóow Specyfikacj Techniczn Okrelenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczce robót. 2. MATERIAY. 3. SPRZT. 4. TRANSPORT. 5. WYKONANIE ROBÓT Koordynacja robót na placu budowy Zagospodarowanie placu budowy Skadowanie, przechowywanie materiaów, elementów i wyrobów na placu budowy Zakres robót do wykonania. 6. KONTROLA JAKOCI. 7. ODBIÓR ROBÓT. 8. PODSTAWA PATNOCI. SZCZEGÓOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-02 DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW 1. WSTP Przedmiot Szczegóowej Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Szczegóowej Specyfikacji Technicznej Ogólne wymagania Zakres robót objtych Szczegóow Specyfikacj Techniczn Okrelenia podstawowe. 2. MATERIAY. 3. SPRZT. 4. TRANSPORT. 5. WYKONANIE ROBÓT. 6. KONTROLA JAKOCI. 7. ODBIÓR ROBÓT. 8. PODSTAWA PATNOCI. 9. PRZEPISY ZWIZANE. 3

4 SZCZEGÓOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-03 DOCIEPLENIE CIAN 1. WSTP Przedmiot Szczegóowej Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Szczegóowej Specyfikacji Technicznej Ogólne wymagania Zakres robót objtych Szczegóow Specyfikacj Techniczn Okrelenia podstawowe. 2. MATERIAY. 3. SPRZT. 4. TRANSPORT. 5. WYKONANIE ROBÓT Wykonanie docieplenia cian i robót przygotowawczych zwizane z dociepleniem cian Przygotowanie poda Wykonanie Zalecenia. 6. KONTROLA JAKOCI Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w szczegóowej specyfikacji technicznej w punkcie Badania przed przystpieniem do robót ociepleniowych Badania w czasie robót Badania w czasie odbioru robót. 7. ODBIÓR ROBÓT. 8. PODSTAWA PATNOCI. 9. PRZEPISY ZWIZANE. SZCZEGÓOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 DOCIEPLENEI STROPÓW 1. WSTP Przedmiot Szczegóowej Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Szczegóowej Specyfikacji Technicznej Ogólne wymagania Zakres robót objtych Szczegóow Specyfikacj Techniczn Okrelenia podstawowe. 2. MATERIAY. 3. SPRZT. 4. TRANSPORT. 5. WYKONANIE ROBÓT. 6. KONTROLA JAKOCI Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w Szczegóowej Specyfikacji Technicznej w punkcie 6. 4

5 6.2. Badania przed przystpieniem do robót ociepleniowych Badania w czasie robót Badania w czasie odbioru robót. 7. ODBIÓR ROBÓT. 8. PODSTAWA PATNOCI. 9. PRZEPISY ZWIZANE. SZCZEGÓOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-05 PRACE MALARSKIE 1. WSTP Przedmiot Szczegóowej Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Szczegóowej Specyfikacji Technicznej Ogólne wymagania Zakres robót objtych Szczegóow Specyfikacj Techniczn Okrelenia podstawowe. 2. MATERIAY. 3. SPRZT. 4. TRANSPORT. 5. WYKONANIE ROBÓT Wymagania ogólne Zakres prac Nanoszenie powok malarskich Warunki wykonywania prac malarskich Przygotowanie materiaów malarskich oraz sprztu. 6. KONTROLA JAKOCI Sprawdzenie jakoci materiaów malarskich Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania Kontrola nakadania powok malarskich Sprawdzenie jakoci wykonanych powok. 7. ODBIÓR ROBÓT. 8. PODSTAWA PATNOCI. 9. PRZEPISY ZWIZANE. SZCZEGÓOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-06 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ WITRYN SKLEPOWYCH 1. WSTP Przedmiot Szczegóowej Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Szczegóowej Specyfikacji Technicznej Ogólne wymagania Zakres robót objtych Szczegóow Specyfikacj Techniczn Okrelenia podstawowe. 5

6 2. MATERIAY. 3. SPRZT. 4. TRANSPORT. 5. WYKONANIE ROBÓT Roboty do wykonania w ramach niniejszej szczegóowej specyfikacji technicznej Osadzanie stolarki okiennej aluminiowej i z PCV. 6. KONTROLA JAKOCI Zasady kontroli jakoci Ocena jakoci powinna obejmowa. 7. ODBIÓR ROBÓT. 8. PODSTAWA PATNOCI. 9. PRZEPISY ZWIZANE. SZCZEGÓOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-07 MONTA I DEMONTA RUSZTOWA 1. WSTP Przedmiot Szczegóowej Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Szczegóowej Specyfikacji Technicznej Ogólne wymagania Zakres robót objtych Szczegóow Specyfikacj Techniczn Okrelenia podstawowe. 2. MATERIAY. 3. SPRZT. 4. TRANSPORT. 5. WYKONANIE ROBÓT Ogólne wymagania dotyczce rusztowa przyciennych Szczegóowe wymagania dotyczce rusztowa przyciennych Pomosty zabezpieczajce na dachach Siatki przeciwodpryskowe Zabezpieczenie okien. 6. KONTROLA JAKOCI. 7. ODBIÓR ROBÓT. 8. PODSTAWA PATNOCI. 9. PRZEPISY ZWIAZANE. 6

7 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SST-00 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) CIAN ZEWNTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOAKLIZOWANEGO W TYCHACH PRZY UL. BUKOWEJ 31-33, BATOREGO 9-13, BIBLIOTECZNEJ

8 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-00 Kod CPV Wymagania Ogólne DLA OBIEKTU: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Tychy ADRES BUDOWY: ul. Ojca Bocheskiego 1-7, Budowlanych 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa nr 32/II w Tychach Tychy TEMAT: Termomodernizacja budynku. Wymagania ogólne. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. s 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstaw opracowania szczegóowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustaw o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych Zakres robót objtych Specyfikacji Technicznej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót objtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegóowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB dla Projektu budowlano-wykonawczego docieplenia (termomodernizacji) cian zewntrznych budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Tychach przy ul. Ojca Bocheskiego 1-7, Budowlanych Ogólne wymagania dotyczce robót. Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstaw do opracowania szczegóowych Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z Ustaw Prawo Zamówie Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego ownika Zamówie Zgodno Robót z Normami. W rónych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s odnoniki do Polskich Norm. Normy te winny by traktowane jako integralna cz Specyfikacji Technicznych i by stosowane w poczeniu z Dokumentacj Budowy i Specyfikacjami, w których s wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w p.10 tych Specyfikacji. 8

9 Wykonawca jest zobowizany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajów UE, które obowizuj w zwizku z wykonaniem prac objtych Kontraktem i stosowania ich postanowie na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakada si, i Wykonawca dogbnie zaznajomi si z treci i wymaganiami tych Norm Niektóre okrelenia podstawowe. yte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniej okrelenia naley rozumie w kadym przypadku nastpujco: Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustaw, normuje dziaalno obejmuj sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz okrela zasady dziaania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz tekst jednolity); obiekt budowlany: - budynek wraz z instalacjami i urzdzeniami technicznymi, - budowla stanowica ca techniczno-uytkow wraz z instalacjami i urzdzeniami, - obiekt maej architektury; budynek obiekt budowlany, który jest trwale zwizany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; budowla kady obiekt budowlany nie bcy budynkiem lub obiektem maej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojce maszty antenowe, wolnostojce trwae zwizane z gruntem urzdzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojce instalacje przemysowe lub urzdzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, skadowiska odpadów, stacje uzdatniania cieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a take czci budowlane urzdze technicznych (kotów, pieców przemysowych i innych urzdze) oraz fundamenty pod maszyny i urzdzenia, jako odrbne pod wzgldem technicznym czci przedmiotów skadajcych si na ca uytkow; obiekt maej architektury niewielkie obiekty, a w szczególnoci: tymczasowy obiekt budowlany obiekt budowlany przeznaczony do czasowego ytkowania w okresie krótszym od jego trwaci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a take obiekt budowlany nie poczony trwale z gruntem, jak: urzdzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe; budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okrelonym miejscu, a take odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego; roboty budowlane budowa, a take prace polegajce na montau, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; remont wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowicych biecej konserwacji, przy czym dopuszcza si stosowanie wyrobów budowlanych innych ni uyto w stanie pierwotnym; urzdzenia budowlane zwizane z obiektem budowlanym urzdzenia techniczne zapewniajce moliwo uytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przycza i urzdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia cieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod mietniki; teren budowy przestrze, w której prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzeni zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy; prawo do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane tytu prawny wynikajcy z prawa wasnoci, uytkowania wieczystego, zarzdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowizaniowego przewidujcego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 9

10 pozwolenie na budow decyzja administracyjna zezwalajca na rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni budowa obiektu budowlanego; dokumentacja budowy pozwolenie na budow wraz z zaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoy odbiorów czciowych i kocowych, w miar potrzeby rysunki i opisy sce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montau i inne dokumenty wykonawcy; dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajca jego przydatno do stosowania w budownictwie; ciwy organ organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wciwoci; wyrób budowlany wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodnoci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trway w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym poczeniu stanowicym integraln ca ytkow; Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujcy, Ofert, Warunki Ogólne, Specyfikacje Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy, Rysunki oznaczaj rysunki Robót, wczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajcego zgodnie z Kontraktem, Roboty oznaczaj Roboty Stae i Roboty Tymczasowe, które maj by zrealizowane przez Wykonawc wg Kontraktu, Urzdzenia oznaczaj aparaty, maszyny i pojazdy majce stanowi lub stanowice cz Robót Staych, Próby Kocowe oznaczaj próby, które s wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejciem przez Zamawiajcego Robót, Inynier oznacza osob wyznaczon przez Zamawiajcego do dziaania jako Inynier dla celów Kontraktu, wymienion w Zaczniku do Oferty, Wykonawca oznacza osob wymienion jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajcego oraz prawnych nastpców tej osoby, Materiay oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (inne ni urzdzenia) majce stanowi lub stanowice cz Robót Staych, Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie maj by realizowane Roboty Stae i do których maj by dostarczone urzdzenia i materiay, Dokumenty Wykonawcy oznaczaj rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie komputerowe, podrczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawc na mocy Kontraktu, ywane skróty naley czyta nastpujco: DTR dokumentacja techniczno-ruchowa, NN niskie napicie, SN rednie napicie, ST Specyfikacja(e) Techniczna(e). 10

11 Ogólne wymagania dotyczce Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow i cise przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jako zastosowanych materiaów i wykonywanych robót, za ich zgodno z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakoci, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarzdzajcego realizacj umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dokadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzdnymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pimie przez zarzdzajcego realizacj umowy. Nastpstwa jakiegokolwiek bdu spowodowanego przez wykonawc w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeli wymaga tego bdzie zarzdzajcy realizacj umowy, zostan poprawione przez wykonawc na wasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoci przez zarzdzajcego realizacj umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich dokadno. Decyzje zarzdzajcego realizacj umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiaów i elementów robót b oparte na wymaganiach sformuowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegóowych specyfikacjach technicznych, a take w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarzdzajcy realizacj umowy uwzgldnia wyniki bada materiaów i jakoci robót, dopuszczalne niedokadnoci normalnie wystpujce przy produkcji i przy badaniach materiaów, dowiadczenia z przeszci, wyniki bada naukowców oraz inne czynniki wpywajce na rozwaana kwesti. Polecenia zarzdzajcego realizacj umowy b wykonywane nie póniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawc, pod gro wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuu poniesie wykonawca Teren budowy Charakterystyka terenu budowy. Przedmiotowy budynek znajduje si na dziace budowlanej w Tychach Przekazanie terenu budowy. Zamawiajcy protokolarnie przekae wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okrelonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajcy przekazuje wykonawcy: dokumentacje techniczn, kopi decyzji o pozwoleniu na budow, kopi uzgodnie i zezwole uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiajcego dla umoliwienia prowadzenia robót Ochrona i utrzymanie terenu budowy. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochron placu budowy oraz wszystkich materiaów i elementów wyposaenia uytych do realizacji robót od chwili rozpoczcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cay ten czas urzdzenia lub ich elementy b utrzymane w sposób satysfakcjonujcy zarzdzajcego realizacj umowy. Moe on wstrzyma realizacj robót jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowizki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzdzenia takie jak: bariery, sygnalizacj ruchu, znaki drogowe etc. eby zapewni bezpieczestwo caego ruchu koowego i pieszego. 11

12 Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzdzenia zabezpieczajce musz by zaakceptowane przez zarzdzajcego realizacj umowy. Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakoczenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wasny koszt. Przed rozpoczciem robót wykonawca umieci, w miejscach i ilociach okrelonych przez zarzdzajcego, tablice podajce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa Ochrona wasnoci i urzdze. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron istniejcych instalacji naziemnych i podziemnych urzdze znajdujcych si w obrbie placu budowy, takich jak rurocigi i kable etc. Przed rozpoczciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich wadz, które s cicielami instalacji i urzdze, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajcego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzdzenia zostay wciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzdzajcego realizacj umowy o kadym przypadkowym uszkodzeniu tych urzdze lub instalacji i bdzie wspópracowa przy naprawie udzielajc wszelkiej moliwej pomocy, która moe by potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziaania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajcego Ochrona rodowiska w trakcie realizacji robót. W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowizany zna i stosowa si do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoczenia robót, wykonawca bdzie podejmowa wszystkie sensowne kroki eby stosowa Siudo wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika dzia szkodliwych dla innych jednostek wystpujcych na tym terenie w zakresie zanieczyszcze, haasu lub innych czynników powodowanych jego dziaalnoci Zapewnienie bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Wykonawca dostarczy na budow i bdzie utrzymywa wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpieczestwa. Zapewni wyposaenia w urzdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposaenie i odzie wymagan dla ochrony ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaa si, e koszty zachowania zgodnoci z wspomnianymi powyej przepisami bezpieczestwa i ochrony zdrowia SA wliczone w cen umown. Wykonawca bdzie stosowa si do wszystkich przepisów prawnych obowizujcych w zakresie bezpieczestwa przeciwpoarowego. Bdzie stale utrzymywa wyposaenie przeciwpoarowe w stanie gotowoci, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczestwa przeciwpoarowego na placu budowy, we wszystkich urzdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiay atwopalne b przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoarowymi, w bezpiecznej odlegci od budynków i skadowisk, w miejscach niedostpnych dla osób trzecich. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstae w wyniku poaru, który mógby powsta w okresie realizacji robót lub zosta spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. 12

13 ycie materiaów, które wpywaj na trwae zmiany rodowiska, ani materiaów emitujcych promieniowanie w ilociach wyszych ni zalecane w projekcie nie bdzie akceptowane. Jakiekolwiek materiay z odzysku lub pochodzce z recyklingu i majce by yte do robót musz powiadczone przez odpowiednie urzdy i wadze jako bezpieczne dla rodowiska. Materiay, które s niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakoczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiay pylce ) mog by dozwolone, pod warunkiem, e b spenione wymagania techniczne dotyczce ich wbudowania. Przed yciem takich materiaów zamawiajcy musu uzyska aprobat od odpowiednich wadz administracji pastwowej, jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Projekt organizacji robót wraz z towarzyszcymi dokumentami Przygotowanie dokumentów wchodzcych w skad projektu organizacji robót. W ramach prac przygotowawczych, przed przystpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowizany do opracowania i przekazania zarzdzajcemu realizacj umowy do akceptacji nastpujcych dokumentów: projekt organizacji robót, szczegóowy harmonogram robót i finansowania, plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia, program zapewnienia jakoci Projekt organizacji robót. Opracowany przez wykonawc projekt organizacji robót musi by dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewni zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewni realizacj robót zgodnie z dokumentacj projektow, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzdzajcego realizacj umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawiera: organizacj wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, wykaz zespoów roboczych, ich kwalifikacj i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót Szczegóowy harmonogram robót i finansowania. Szczegóowy harmonogram robót i finansowania musi uwzgldnia uwarunkowania wynikajce z dokumentacji projektowej i ustale zawartych w umowie. Moliwoci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaowych, kolejno robót oraz sposoby realizacji winny zapewni wykonanie robót w terminie okrelonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarzdzajcemu realizacj umowy do zatwierdzenia szczegóowy harmonogram robót i patnoci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyranie przedstawia w etapach tygodniowych proponowany postp robót. 13

14 Program zapewnienia bezpieczestwa i ochrony zdrowia. W trakcie realizacji robót wykonawca bdzie stosowa si do wszystkich obowizujcych przepisów i wymaga w zakresie bezpieczestwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane jest zobowizany opracowa i przedstawi do akceptacji zarzdzajcemu realizacj umowy, program zapewnienia bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni personelowi prac w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i speniajcych odpowiednie wymagania sanitarne Program zapewnienia jakoci. Wykonawca jest w peni odpowiedzialny za jako robót. W tym celu przygotowuje program zapewnienie jakoci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzdzajcego realizacj umowy. Program zapewnienia jakoci bdzie zawiera: a) cz ogóln opisuj: system (sposób i procedur) proponowanej kontroli i sterowania jakoci wykonywania robót, wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wasnego lub wytypowanego do wykonywania bada zleconych przez wykonawc), sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujcych, a take wyciganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania informacji zarzdzajcemu realizacj umowy; b) cz szczegóow opisuj dla kadego asortymentu robót: wykaz maszyn i urzdze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania i urzdzenia do magazynowania i zaadunku materiaów, sposób zabezpieczenia i ochrony materiaów i urzdze przed utrat ich wciwoci w czasie transportu i przechowywaniem na budowie, sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i czstotliwo bada, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzenie urzdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaów, wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, sposób postpowania z materiaami i robotami nie odpowiadajcymi wymaganiom umowy. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowizany do opracowania programu i planu zapewnienia jakoci zgodnie z wymaganiami certyfikatu Dokumenty budowy Dziennik budowy. Dziennik budowy jest obowizujcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieco, zarówno dla potrzeb zamawiajcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy a do zakoczenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowizujcymi przepisami (Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn ). zapisy do dziennika budowy b czynione na bieco i powinny odzwierciedla postp robót, stan bezpieczestwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwizane z zarzdzaniem budow. Kady zapis do dziennika budowy powinien zawiera jego dat, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by czytelne 14

15 i dokonywane w porzdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajc pustych midzy nimi, w sposób uniemoliwiajcy wprowadzenie póniejszych dopisków. Wszystkie protokoy i inne dokumenty zaczone do dziennika budowy powinny by przejrzycie numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawc jak i zarzdzajcego realizacj umowy. Zarzdzajcy realizacj umowy jest take zobowizany przedstawi swoje stanowisko na temat kadego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego Ksika obmiarów. Ksizka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje si ilociowy postp kadego elementu realizowanych robót. Szczegóowe obmiary wykonywanych robót dokonywane s na bieco i zapisywane do ksiki obmiarów robót, wykorzystujc opis pozycji i jednostki uyte w wycenionym przez wykonawc przedmiarze robót, stanowicy zacznik do umowy Inne istotne dokumenty budowy. Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie i , dokumenty budowy zawieraj tez: Dokumenty wchodzce w skad umowy, Pozwolenie na budow, Protokoy przekazania placu budowy wykonawcy, Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne, Instrukcj zarzdzajcego realizacj umowy oraz sprawozdania ze spotka i narad na budowie, Protokoy odbioru robót, Opini ekspertów i konsultantów, Korespondencja dotyczca budowy Przechowywanie dokumentów budowy. Wszystkie dokumentu budowy b przechowywane na placu budowy we wciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione b natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy b stale dostpne do wgldu zarzdzajcego realizacj umowy oraz upowanionych przedstawicieli zamawiajcego w dowolnym czasie i na kade danie Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc w trakcie trwania budowy Informacje ogólne. W trakcie trwania budowy i przed zakoczeniem robót wykonawca jest zobowizany do dostarczania na polecenie zarzdzajcego realizacj umowy nastpujcych dokumentów: Rysunki robocze, Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzdze 15

16 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. Moliwoci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaowych, kolejno robót oraz sposoby realizacji winny zapewni wykonanie robót w terminie okrelonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie wykonawca we wstpnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegóowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar postpu robót moe by aktualizowany przez wykonawc i zaczyna obowizywa po zatwierdzeniu przez zarzdzajcego realizacj umowy Dokumentacja powykonawcza. Wykonawca odpowiedzialny bdzie za prowadzenie na bieco ewidencji wszelkim zmian w rodzaju materiaów, urzdze, lokalizacji i wielkoci robót. Zmiany te naley rejestrowa na komplecie rysunków, wycznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkada zarzdzajcemu realizacj umowy aktualizowane na bieco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesicu, w celu dokonania ich przegldu i sprawdzenia. Po zakoczeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarzdzajcemu realizacj umowy Zarzdzajcy realizacj umowy. Zarzdzajcy realizacj umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajcego reprezentuje interesy zamawiajcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoci realizacji robót budowlanych z dokumentacj projektow, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidowej realizacji swoich obowizków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzdzajcy realizacj umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru dziaajcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnie i obowizków. Wydane przez nich polecenia maj moc polece zarzdzajcego realizacj umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowizany w ramach kwoty ryczatowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa zamawiajcemu na placu budowy i utrzymywa do koca robót biuro zarzdzajcego realizacj umowy. 2. MATERIAY I URZDZENIA róda uzyskiwania materiaów i urzdze. Wszystkie wbudowane materiay i urzdzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musz by zgodne z wymaganiami okrelonymi w poszczególnych szczegóowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uyciem kadego materiau przewidywanego do wykonywania robót staych wykonawca przedy szczegóow informacj o ródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiaów, atestach, wynikach odpowiednich bada laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarzdzajcego realizacj umowy. To samo dotyczy instalowanych urzdze. Akceptacja zarzdzajcego realizacj umowy udzielona jakiej partii materiaów z danego róda nie bdzie znaczy, e wszystkie materiay pochodzce z tego róda s akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowizany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób materiaów otrzymywanych z zatwierdzonego róda dla kadej dostawy, eby udowodni, e nadal speniaj one wymagania odpowiedniej szczegóowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiaów lokalnych, pochodzcych z jakiegokolwiek miejscowego róda, wczajc te, które zostay wskazane przez zamawiajcego, przed rozpoczciem wykorzystywania tego róda wykonawca ma obowizek dostarczenia 16

17 zarzdzajcemu realizacj umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalajcych na jego prawidow eksploatacj. Wykonawca bdzie ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiaów lokalnych. Za ich ilo i jako odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiaów pochodzcych z lokalnych róde wymaga akceptacji zarzdzajcego realizacj umowy Kontrola materiaów i urzdze. Zarzdzajcy realizacj umowy moe okresowo kontrolowa dostarczane na budow materiay i urzdzenia, eby sprawdzi czy s one zgodne z wymaganiami szczegóowych specyfikacji technicznych. Zarzdzajcy specyfikacj umowy jest upowaniony do pobierania i badania próbek materiau eby sprawdzi jego wasnoci. Wyniki tych prób stanowi mog podstaw do aprobaty jakoci danej partii materiaów. Zarzdzajcy realizacj umowy jest równie upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiaów i urzdze. W czasie przeprowadzania badania materiaów i urzdze przez zarzdzajcego realizacj umowy, wykonawca ma obowizek spenia nastpujce warunki: W trakcie badania, zarzdzajcemu realizacj umowy bdzie zapewnione niezbdne wsparcie i pomoc przez wykonawc i producenta materiaów lub urzdze, Zarzdzajcy realizacj umowy bdzie mia zapewniony w dowolnym czasie dostp do tych miejsc, gdzie s wytwarzane materiay i urzdzenia przeznaczone dla realizacji robót Atesty materiaów i urzdze. W przypadku materiaów, dla których w szczegóowych specyfikacjach technicznych wymagane s atesty, kada partia dostarczona na budow musi posiada atest okrelajcy w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawc bada jakoci materiaów, zarzdzajcy realizacj umowy moe dopuci do uycia materiay posiadajce atest producenta stwierdzajcy pe zgodno tych materiaów z warunkami podanymi w szczegóowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysowe musz posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada. Kopie wyników tych bada musz by dostarczone przez wykonawc zarzdzajcemu realizacj umowy. Materiay posiadajce atesty, a urzdzenia wa legalizacj, mog by badane przez zarzdzajcego realizacj umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno wciwoci przewidzianych do uycia materiaów i urzdze z wymaganiami zawartymi w szczegóowych specyfikacjach technicznych nie zostan one przyjte do wbudowania Materiay nie odpowiadajce wymaganiom umowy. Materiay uznane przez zarzdzajcego realizacj umowy za niezgodne ze szczegóowymi specyfikacjami technicznymi musz by niezwocznie usunite przez wykonawc z palcu budowy. Jeli zarzdzajcy realizacj umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta te materiay do innych robót ni te, dla których zostay one pierwotnie nabyte, warto tych materiaów moe by odpowiednio skorygowana przez zarzdzajcego realizacj umowy. Kady rodzaj robót wykonywanych z uyciem materiaów, które nie zostay sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzdzajcego realizacj umowy, bdzie wykonywany na wasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa sobie spraw, e te roboty mog by odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapacone. 17

18 2.5. Przechowywanie i skadowanie materiaów i urzdze. Wykonawca jest zobowizany zapewni, eby materiay i urzdzenia tymczasowo skadowane na budowie, byy zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywa ich jako i wasnoci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montau. Musz one w kadej chwili by dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzdzajcego realizacj umowy, a do chwili kiedy zostan uyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skadowania materiaów i urzdze b zlokalizowane w obrbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzdzajcym realizacj umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawc. Zapewni on, e tymczasowo skadowane na budowie materiay i urzdzenia b zabezpieczone przed uszkodzeniem Stosowanie materiaów zamiennych. Jeli wykonawca zamierza u w jakim szczególnym przypadku materiay lub urzdzenia zamienne, inne ni przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegóowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzdzajcego realizacj umowy na trzy tygodnie przed ich uyciem lub wczeniej, jeli wymagane jest badanie materiau lub urzdzenia przez zarzdzajcego realizacj umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiau lub urzdzenia nie moe by zmieniany w terminie póniejszym bez akceptacji zarzdzajcego realizacj umowy. 3. SPRZT. Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpywu na jako wykonywanych robót i rodowisko. Sprzt uywany do robót powinien by zgodny z ofert wykonawcy oraz powinien odpowiada pod wzgldem typów i iloci wskazaniom zawartym w szczegóowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoci i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarzdzajcego realizacj umowy. Liczba i wydajno sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzt bcy wasnoci wykonawcy lub wynajty do wykonywania robót musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowoci do pracy oraz by zgodny z wymaganiami ochrony rodowiska i przepisami dotyczcymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzdzajcemu realizacji umowy kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania. Jeeli projekt wykonawczy lub szczegóowe specyfikacje techniczne przewiduj moliwo wariantowego uycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzt do akceptacji przez zarzdzajcego realizacj umowy. Nie moe by póniej zmieniany bez jego zgody. Sprzt, maszyny, urzdzenia i narzdzia nie gwarantujce zachowania warunków umowy zostan przez zarzdzajcego realizacj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 18

19 4. TRANSPORT. Liczba i rodzaje rodków transportu b okrelone w projekcie organizacji robót. Musza one zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okrelonymi w projekcie wykonawczym i szczegóowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzdzajcego realizacja umowy, w terminach wynikajcych z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz spenia wymagania dotyczce przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obci na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadajce warunkom umowy, przez inyniera usunite z terenu budowy na polecenie zarzdzajcego realizacj umowy. Wykonawca jest zobowizany usuwa na bieco na wasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5 WYKONANIE ROBÓT 5.1. Przed rozpoczciem robót wykonawca opracuje. - projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skada si z czci opisowej i graficznej. - plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz). - projekt organizacji budowy. - projekt technologii i organizacji montau (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow lub kontraktem oraz za jako zastosowanych materiaów i wykonywa innych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow, wymaganiami Szczegóowej Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za pe obsug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okrelonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pimie przez Inspektora nadzoru. Nastpstwa jakiegokolwiek bdu spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan, jeli wymaga tego bdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc na wasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiaów i elementów robót b oparte na wymaganiach sformuowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a take w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczce realizacji robót b wykonywane przez Wykonawc nie póniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro 19

20 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT Zasady kontroli jakoci robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol robót i jakoci materiaów prowadzon zgodnie z programem zapewnienia jakoci omówionym w punkcie wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wczajc personel, laboratorium, sprzt, zaopatrzenie i wszelkie urzdzenia niezbdne do pobierania próbek i badania materiaów oraz jakoci wykonywania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoci zarzdzajcy realizacj umowy moe zada od wykonawcy przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajcy. Wykonawca jest zobowizany prowadzi pomiary i badania materiaów oraz robót z czstotliwoci zapewniaj stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym szczegóowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich czstotliwoci s okrelone w szczegóowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyranych przepisów zarzdzajcy realizacj umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow. Wykonawca dostarczy zarzdzajcemu realizacj umowy wiadectwa stwierdzajce, wszystkie stosowane urzdzenia i sprzt badawczy posiada wa legalizacj, zostay prawidowo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okrelajcych procedury bada Pobieranie próbek. Próbki do bada b z zasady pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do bada. Zarzdzajcy realizacj umowy musi mie zapewnion moliwo udziau w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowizek przeprowadzi dodatkowe badania tych materiaów, które budz wtpliwoci co do jakoci, o ile kwestionowane materiay nie zostan przez wykonawc usunite lub ulepszone z jego wasnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawc do bada wykonywanych przez zarzdzajcego realizacj umowy b odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajcy Badania i pomiary. Wszystkie badania i pomiary b przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegóowych specyfikacjach technicznych, stosowa mona wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzdzajcego realizacj umowy. Przed przystpieniem do pomiarów lub bada, wykonawca powiadomi zarzdzajcego realizacj umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki, do akceptacji zarzdzajcego realizacja umowy. Zarzdzajcy realizacj umowy bdzie mia nieograniczony dostp do pomieszcze laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bdzie on przekazywa wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocigniciach dotyczcych urzdze laboratoryjnych, sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeeli niedocignicia te na tyle powane, to mog wpyn ujemnie na wyniki bada, zarzdzajcy realizacj 20

21 umowy natychmiast wstrzyma uycie do robót badanych materiaów i dopuci je dopiero wtedy, gdy niedocignicia w pracy laboratorium wykonawcy zostan usunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materiaów. Wykonawca bdzie przekazywa zarzdzajcemu realizacj umowy kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie póniej jednak ni wq terminie okrelonym w programie zapewnienia jakoci. Kopie wyników bada b mu przekazywane na formularzach wedug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, równie przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiaów ponosi wykonawca. Do celów kontroli jakoci i zatwierdzenia, zarzdzajcy realizacj umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiaów u róde ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiaów zapewniona mu bdzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzdzajcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawc, bdzie ocenia zgodno wykonanych robót i uytych materiaów z wymaganiami szczegóowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawc wyników bada. Zarzdzajcy realizacj umowy moe pobiera próbki i prowadzi badania niezalenie od wykonawcy, na swój koszt. Jeeli wyniki tych bada wyka e raporty wykonawcy s niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada, albo oprze si wycznie na wasnych badaniach przy ocenie zgodnoci materiaów i robót z projektem wykonawczym i szczegóowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku cakowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek zostan poniesione przez wykonawc Certyfikaty i deklaracje. Inspektor moe dopuci do uycia tylko te wyroby i materiay, które: - posiadaj certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujcy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wciwych przepisów - posiadaj deklaracj zgodnoci lub certyfikat zgodnoci z Polsk Norm lub aprobat techniczn, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeeli nie s objte certyfikacj i które speniaj wymogi specyfikacji technicznej Wyniki kontroli. Wyniki kontroli przebiegu Robót, stanu bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy musz by zapisywane na bieco Dzienniku Budowy Do Dziennika Budowy naley wpisywa w szczególnoci: terminy rozpoczcia i zakoczenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora, daty zarzdzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, zgoszenia i daty odbiorów Robót zanikajcych, ulegajcych zakryciu, czciowych i ostatecznych odbiorów Robót, wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 21

22 stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robót podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwizku z warunkami klimatycznymi, zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, dane dotyczce czynnoci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, dane dotyczce jakoci Materiaów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kto je przeprowadza, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza, inne istotne informacje o przebiegu Robót. 7. ODBIORY ROBÓT. Rodzaje odbiorów Robót W zalenoci od ustale odpowiednich specyfikacjach technicznych, Roboty podlegaj nastpujcym odbiorom: - odbiorowi czciowemu, - odbiorowi ostatecznemu. - odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór czciowy. Odbiór Czciowy polega na ocenie iloci i jakoci wykonanych czci robót. wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Odbiór ostateczny ( kocowy) robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich zakresu (iloci) oraz jakoci. Cakowite zakoczenie Robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego bdzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pimie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny Robót nastpi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoczenia Robót i przyjcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniej punkcie. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajcego w obecnoci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakociowej na podstawie przedonych dokumentów, wyników bada i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodnoci wykonania Robót z specyfikacj techniczn i Dokumentacj Projektow. W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna si z realizacj ustale przyjtych w trakcie odbiorów Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorów czciowych, zwaszcza w zakresie wykonania Robót uzupeniajcych i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupeniajcych, Komisja przerwie swoje czynnoci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisj, e jako wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wikszego wpywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczestwo ruchu, Komisja dokona potrce, oceniajc pomniejszon warto wykonanych Robót w stosunku do wymaga przyjtych w Dokumentach Kontraktowych. 22

23 7.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest Protokó Odbioru Ostatecznego Robót sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowizany przygotowa nastpujce dokumenty: Dokumentacj Powykonawcz, tj. dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty uzasadniajce uzupenienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupeniajce lub zamienne), Protokoy wszystkich Odbiorów Czciowych, Dzienniki Budowy, deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci wbudowanych Materiaów, certyfikaty na znak bezpieczestwa zgodnie z specyfikacj techniczn, sprawozdanie techniczne, inne dokumenty wymagane przez Zamawiajcego. Przejcie robót na majtek i do eksploatacji nastpi na postawie Protokou Odbioru Ostatecznego Robót podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajcego Odbiór pogwarancyjny. Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwizanych z usuniciem wad, które ujawni si w Okresie Gwarancyjnym i Rkojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wyganiciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnoci za usterki) nastpi po usuniciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystpiy w Okresie Gwarancji. Odbiór pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgldnieniem zasad Odbioru Ostatecznego. 8. PODSTAWA PATNOCI. Podstaw patnoci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji bdzie uwzgldnia wszystkie czynnoci, wymagania i badania skadajce si na jej wykonanie, okrelone dla tej Roboty. Cena jednostkowa bdzie obejmowa: - robocizn bezporedni, - warto zuytych materiaów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, - warto pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprztu na Plac Budowy i z powrotem, monta i demonta na stanowisku pracy), - koszty porednie, w skad których wchodz,: pace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urzdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczce oznakowana Robót, wydatki dotyczce bhp, usugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczce wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy, - zysk kalkulacyjny zawierajcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuu innych wydatków mogcych wystpi w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 23

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I. Przedmiot ST : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania robót budowlanych, które zostan wykonane w ramach

Bardziej szczegółowo

0 0-9 7 3 W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62

0 0-9 7 3 W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62 DOKUMENTACJA TECHNICZNA N A Z W A O P R A C O W A N I A : O B I E K T : L O K A L I Z A C J A : I N W E S T O R : S p e c y f i k a c j a T e c h n i c z n a W y k o n a n i a i O d b i o r u R o b ó t

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót dla Remontu elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku-Úwidrze przy ul.

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót dla Remontu elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku-Úwidrze przy ul. Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót dla Remontu elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku-Úwidrze przy ul. Mickiewicza 3 Inwestor: Zespóù Publicznych Zakùadów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23

REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23 mado-1 Firma Projektowa architekt Janina Stula ul. Powstaców lskich 1; 44-200 Rybnik tel/fax 032 423 88 77 mado1@poczta.onet.pl REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23 INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I PRZEPISY OBOWIAZUJCE 2. 2. ZAKRES ROBÓT 3. 3. WYKAZ ISTNIEJCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3. 4. WYKAZ ELEMENTÓW MOGCYCH STWARZA ZAGROENIE

Bardziej szczegółowo

PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560

PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560 PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560 TEMAT: MATERIAY PRZETARGOWE NA BUDOW DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEBUDOW I PRZEOENIEM ODCINKÓW SIECI GAZOWEJ REDNIEGO CINIENIA INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 ZAKAD PROJEKTOWANIA I USUG BUDOWLANYCH BENBUD IN. BENEDYKT REDER ul Ks. dr W. gi 1 /27, 86-300 Grudzidz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 ZAKAD PROJEKTOWANIA I USUG BUDOWLANYCH BENBUD IN. BENEDYKT REDER ul Ks. dr W. gi 1 /27, 86-300 Grudzidz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

!! :43 &!"#$ #;1# 3:1"#$

!! :43 &!#$ #;1# 3:1#$ !"#$ %& ' ( )%* +,) -. % /*%,,,. % /*%,0 12 "#$,,,.),*%!! 3456786#9 :43 &!"#$ #;1# 3:1"#$ #0@'$(*$-#"3 =,$#-*0)"3 =,$"."0)( + "#$%&'() '(*'(#*+,*' -. '(/.(0*" 123 45627 8/9,03 $(.5: 5:6 66 26.-;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZESPO U SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 7 W DZIELNICY ORZEPOWICE

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZESPO U SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 7 W DZIELNICY ORZEPOWICE PROEKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Wojciech Brewczyski 44-200 RYBNIK ul. Rudzka 28, tel.(0-32) 4222188, 4227664, 0609095214 Konto bankowe: BSK o/ Rybnik nr 23105013441000000403520364 REGON 272275810 ; NIP 642-207-02-91

Bardziej szczegółowo

a) Kontrakty na roboty budowlane

a) Kontrakty na roboty budowlane LISTA SPRAWDZAJCA DO WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ I FORMALNO- RACHUNKOWEJ FAKTUR DOTYCZCYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH a) Kontrakty na roboty budowlane Formularz weryfikacji kosztów kwalifikowanych Kontrola

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 03 Instalacje elektryczne OBIEKT / TEMAT: Przebudowa Hali Sportowej Działki o nr ewid. 116/62; 116/63 obręb 0004 Śródmieście ul. Wojska Polskiego 6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D «

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D « PRZEDSIBIORSTWO» I N W E S T B U D «S P Ó Ł K A Z O.O. W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych - ul. Jaworowa 15a tel (0-74) 841-83-10, 664-92-80; fax 66 49 281 konto e- mail: biuro@inwestbud.biz KRS: 0000125905

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE : BUDOWA CHODNIKA W CIGU DROGI POWIATOWEJ NR 1742 O OZIMEK KRASIEJÓW W M. OZIMEK UL. BRZEZINY - IV ETAP - INWESTOR: ZARZD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne

Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne Kod CPV: Roboty w zakresie rozbiórek 45.111.100-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45.212.220-4 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45.233.253-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45252200-0 45232421-9 45231000-5 Przedmiot zamówienia: BUDOWA OCZYSZCZALNI CIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY OSTRÓWEK Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...4 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE...5 1. WSTP...5 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...5 1.2. Zakres stosowania ST...5

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SK ODOWSKIEJ 6 - Zadanie Nr 1

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SK ODOWSKIEJ 6 - Zadanie Nr 1 Zacznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SKODOWSKIEJ 6 - Zadanie Nr 1 Wykonanie opinii nt. ciany szczytowej w budynku,przy ul. Skodowskiej 6 1. Warunki i wymagania Zamawiajcego: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót uzdatnianie wody FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław funam@funam.pl, www.funam.pl ISO 9001 ISO 14001 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Nazwa Inwestycji: Budowa kolektora odciajcego

Bardziej szczegółowo

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej.

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKANY w Warszawie Warszawa, 13.03.2013 Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/08SML/02/2013 poniej 200 000 euro na dostawy sprztu medycznego

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI Wocawek 15 wrzesie 2010. TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2907 C MOSTKI KOWAL OD KM 0+000 DO KM 13+703,70 STADIUM DOKUMENTACJI: BRANA: ZAWARTO OPRACOWANIA WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO ZAMAWIAJCY: SZCZEGÓOWE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Czstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOYEK Rafał Sójka Ul. Barwinkowa 8, 51-251 Wrocław Tel. +48 696046480, Fax. +48 71 330 42 00 NIP 895-173-20-89 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA. 1.3 Nazwy i kody robót CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 45321000-3 - Izolacja cieplna

1. CZ OGÓLNA. 1.3 Nazwy i kody robót CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 45321000-3 - Izolacja cieplna 1. CZ OGÓLNA 1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót w zakresie modernizacji instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI OKRGLICA ETAP III INWESTOR: GMINA WGLINIEC Sporzdzi mgr in. Krzysztof Polewski Czerwiec 2010 D - M - 00.00.00

Bardziej szczegółowo

Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych

Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych ROBOTY DROGOWE Spis specyfikacji D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

67-200 Gùogów, ul. Perseusza 13, dziaùka nr 13, obrêb Kopernik Budowlana, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne

67-200 Gùogów, ul. Perseusza 13, dziaùka nr 13, obrêb Kopernik Budowlana, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne OPRACOWANIE NOWA ERA W BIBLIOTECE KOMPLEKSOWY REMONT PLACÓWKI dotycz¹cy Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Gùogowie ADRES OBIEKTU BRANÝA STADIUM INWESTOR OÚWIADCZENIE 67-200

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ) NAZWA OBIEKTU : PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WRAZ Z ZABUDOWANIAMI GOSPODARCZYMI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE... 7 1. WST P... 7

SPIS TRE CI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE... 7 1. WST P... 7 SPIS TRECI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE... 7 1. WSTP... 7 1.1. PRZEDMIOT ST... 7 1.2. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJCEGO... 7 1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST... 7 1.4. ZAKRES ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Opole15.02.2008 r. BIECE UTRZYMANIE ULIC NA TERENIE MZD W OPOLU SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAMAWIAJCY: MIEJSKI ZARZD DRÓG W OPOLU UL. ALEJA PRZYJANI 9 45-573 OPOLE Opracował Egzemplarz Nr 1 SPIS TRECI D -

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Inwestycja: UZDATNIANIE I DEZYNFEKCJA WODY NA UJCIACH WODY MIASTA POLANICA ZDRÓJ Obiekt: PRZEBUDOWA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr 1

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr 1 PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Czstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

I S. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczce materiałów Wymagania ogólne dotyczce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

I S. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczce materiałów Wymagania ogólne dotyczce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne. WYKONANIE NASYPÓW l. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont Szkoły Podstawowej w Jeziorku w zakresie : - izolacji przeciwwilgotnociowej fundamentów i cokołu - izolacji cieplnej fundamentów i cokołu - wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY INFORMACJA O ZAMÓWIENIU Zamówienie sektorowe w trybie art.132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ciesielskie SST 13.0 KOD CPV 45422000-1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ciesielskie SST 13.0 KOD CPV 45422000-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ciesielskie SST 13.0 KOD CPV 45422000-1 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja i adaptacja kompleksu Sali Wielkiej w Centrum Kultury "Zamek"

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. Nr: 829/09/08 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. ST 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ) INWESTOR : OBIEKT : GMINA SKARYSKO - KAMIENNA 26 110 SKARYSKO - KAMIENNA, ul. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 18 BUDOWA

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W O AWIE

STAROSTWO POWIATOWE W O AWIE STAROSTWO POWIATOWE W OAWIE 55 200 Oawa Nr postpowania: IZP.272.23.2014 awa, 10.11.2014 r. Zapytanie ofertowe Nazwa zadania: Realizacja i wspieranie zrównowaonej turystyki na terenach przyrodniczo cennych

Bardziej szczegółowo

Development Design Sp. z o.o. PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA MIEJSKIEGO

Development Design Sp. z o.o. PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA MIEJSKIEGO OBIEKT: RATUSZ MIEJSKI TEMAT: BRANŻA: PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA OGÓLNOBUDOWLANA STADIUM: KOSZTORYS INWESTOR: ADRES : GMINA MIEJSKA SŁUPSK ul. Plac Zwycięstwa 3 76 200 Słupsk ul. Plac

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) ul. Stawowa 17A/15, 41-103 Siemianowice l; tel.: 606 259 140, 606 379 869 NIP: 643-158-15-59; REGON: 240777636; nr konta: 12 1050 1357 1000 0023 2450 8338 Temat opracowania.: Inwestor: SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Znak sprawy: BZP/117/09 Załcznik nr 5 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Nr C.R.U..../ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomidzy: Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych Obiekt : Kod CPV Przebudowa i termomodernizacja budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45321000-3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. na wykonanie Wymiany rynien I rur spustowych dachów ( część I zamówienia) i naprawa ogrodzenia terenu szkoły ( 15 przęseł) i pomalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYTUŁ OPRACOWANIA: Wymiana okien i drzwi w Hali Sportowej LOKALIZACJA INWESTYCJI: Łódź, ul. Północna 36 INWESTOR: Klub Sportowy Społem 91-045 Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 73 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1.

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1. D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania wspólne dla poszczególnych wymaga technicznych zwizanych z remontem mostu drogowego przez rzek Brok w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE -1- TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE -1- TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ -1- SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.n. DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ DO BUDYNKU URZDU GMINY W LISEWIE obejmujcy rob.budowlane ocieplenie cian zewntrznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa i monta owietlenia elewacji w ramach inwestycji: Termomodernizacji obiektów uytecznoci publicznej pełnicych funkcje edukacyjne - budynek główny Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SPIS TRECI 1. Wstp.. 2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST... 2 1.2 Zakres stosowania SST.. 2 1.3 Zakres robót objtych SST... 2 1.4 Okrelenia podstawowe.. 2 1.5 Ogólne wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie remontu wewnêtrznych instalacji elektrycznych wraz z przyù¹czem kablowym w budynku Agencji przy ul. Fredry 12.

Wykonanie remontu wewnêtrznych instalacji elektrycznych wraz z przyù¹czem kablowym w budynku Agencji przy ul. Fredry 12. UMOWA nr... do postêpowania nr... zawarta w dniu... roku w Poznaniu pomiêdzy: Agencj¹ Nieruchomoœci Rolnych Oddziaù Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61-701 Poznañ, zwan¹ dalej Zamawiaj¹cym, reprezentowan¹

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zacznik 2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA PRZEWIDZIANEGO ZAKRESU ROBÓT Nr umowy: MZD/28/TM/2008 z dnia 13.02.2008 r. Temat: Obserwacja i badania -o/ysk pod obci3/eniem eksploatacyjnym mostu stalowego (JNI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załcznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego. Wymiana okien w lokalach zarzdzanych przez GŁUCHOŁASKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu

Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu Nazwa Inwestycji: Budowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. gen. Fieldorfa 2 Adres Inwestycji: Wrocław, Nazwa i adres Inwestora: Nowy Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85 2/85 D M 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru robót drogowych przy remoncie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Budowlany Adam Szymański 14-200 Iława, ul. Rolna 34 tel./fax 89 648 71 96 tel. 505 102 476, 502 932 575 e-mail: szymanskiilawa@gmail.com SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

47-200 KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY 47-232 KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY

47-200 KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY 47-232 KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY SPECYFIKACJE TECHNICZNE NALEYTEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 2053O ALEI LISA W KDZIERZYNIE-KOLU ETAP - II Inwestor : POWIATOWY ZARZD DRÓG

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.01.15. Roboty lusarskie kod CPV 45421100-5 1 Spis tre ci 1. Wst p....3 1.1. Przedmiot SST 3 1.2 Zakres stosowania SST..3 1.3

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo