SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 1 ZAKAD PROJEKTOWANIA I USUG BUDOWLANYCH BENBUD IN. BENEDYKT REDER ul Ks. dr W. gi 1 /27, Grudzidz tel./fax. (056) tel. kom SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dzia robót - 45 Grupa robót ,45.3, 45.5, Klasa robót , 45.12, 45.23, 45.33, 45.50, BRANA: INWESTYCJA: BUDOWLANA WYMIANA NAWIERZCHNI BETONOWEJ ASFALTOBETONOWEJ NA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ LOKALIZACJA: ul. PARKOWA 12, dziaka nr 16/2 obr. 90 INWESTOR: DOM POMOCY SPOECZNEJ NR 1 ul. PARKOWA GRUDZIDZ Stanowisko Brana Imi i nazwisko Nr. uprawie Podpis Projektant budowlana in. Benedykt Reder UAN- IV/8346/113/To/88 ciciel Zakadu in. Benedykt Reder Data opracowania : listopad 2012r.

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZ OGÓLNA 1.1 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wraz z projektem budowlano-wykonawczym s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru robót dotyczcych budowy wietlicy wiejskiej w miejscowoci Brchnowo gm. ubianka. 1.2 Zakres robót objtych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót objtych specyfikacjami technicznymi (ST). W skad robót wchodz ; roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty betonowe, roboty brukarskie, roboty wykoczeniowe. roboty instalacyjne 1.3 Ogólne wymagania dotyczce wykonania robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystpieniem do wykonywania robót Wykonawca winien zapozna si z dokumentacj techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszcych i robót tymczasowych. Przez roboty towarzyszce i tymczasowe naley rozumie : wykonanie zadasze i zabezpiecze ; wykonanie wygrodzenia placu budowy ; znaki ostrzegawcze ; wykonanie doj i dojazdów do placu budowy ; wietlenie terenu budowy ; zabezpieczenie terenu przed dostpem osób trzecich. 1.5 Informacja o terenie budowy Przekazanie terenu budowy Zamawiajcy, w terminie okrelonym w dokumentach umowy przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskae punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekae dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanego mu mienia do chwili odbioru kocowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wasny koszt Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz graficzn, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegóowych warunkach umowy, uwzgldniajcym podzia na dokumentacj projektow: - dostarczon przez Zamawiajcego, - sporzdzon przez Wykonawc Zgodno robót z dokumentacj projektow i ST Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi zaczniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choby jednym z nich s obowizujce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byy w caej dokumentacji. W przypadku rozbienoci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowizuje kolejno ich wanoci wymieniona w Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie moe wykorzystywa bdów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbienoci podane na rysunku wielkoci liczbowe wymiarów s waniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiay maj by zgodne z dokumentacj projektow i ST. Wielkoci okrelone w dokumentacji projektowej i w ST b uwaane za wartoci docelowe, od których dopuszczalne odchylenia w ramach okrelonego przedziau tolerancji. Cechy materiaów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa zgodno z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziau tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiay lub wykonane roboty nie b zgodne z dokumentacj projektow lub ST i maj wpyw na niezadowalaj jako elementu budowli, to takie materiay zostan zastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy

3 Wykonawca jest zobowizany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do zakoczenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bdzie utrzymywa tymczasowe urzdzenia zabezpieczajce, w tym: ogrodzenia, porcze, wietlenie, sygnay i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezbdne do ochrony robót, wygody spoecznoci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrbnej zapacie i przyjmuje si, e jest wczony w cen umown Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowizek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca bdzie: a) utrzymywa teren budowy w stanie bez wody stojcej, b) podejmowa wszelkie konieczne kroki majce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotyczcych ochrony rodowiska na terenie i wokó terenu budowy oraz bdzie unika uszkodze lub uciliwoci dla osób lub wasnoci spoecznej, a wynikajcych ze skaenia, haasu lub innych przyczyn powstaych w nastpstwie jego sposobu dziaania. Stosujc si do tych wymaga, Wykonawca bdzie mia szczególny wzgld na: 1) lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, skadowisk i dróg dojazdowych, 2) rodki ostronoci i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyami i gazami, moliwoci powstania poaru. Wykonawca zapewni we wasnym zakresie usunicie z terenu budowy powstaych odpady z rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsibiorstwu, które dysponuje skadowiskiem na odpady. Koszt zwizany z wywozem i utylizacj odpadów ponosi Inwestor Ochrona przeciwpoarowa Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpoarowej. Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprzt przeciwpoarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiay atwopalne b skadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostpem osób trzecich. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poarem wywoanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Ochrona wasnoci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron instalacji i urzdze zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurocigi, kable itp. Wykonawca zapewni wciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzdze w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uytkowników oraz bdzie z nimi wspópracowa, dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziaania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzdze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajcego Ograniczenie obci osi pojazdów Wykonawca stosowa si bdzie do ustawowych ogranicze obcienia na o przy transporcie gruntu, materiaów i wyposaenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbdne zezwolenia od wadz co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ciy bdzie o kadym takim przewozie powiadamia Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki powodujce nadmierne obcienie osiowe nie b dopuszczone na wieo ukoczony fragment budowy w obrbie terenu budowy i wykonawca bdzie odpowiada za napraw wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru Bezpieczestwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca bdzie przestrzega przepisów dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczególnoci wykonawca ma obowizek zadba, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. W szczególnoci dotyczy to rozbiórki pokrycia dachu z pyt azbestowo-cementowych. Wykonawca zapewni i bdzie utrzymywa wszelkie urzdzenia zabezpieczajce, socjalne oraz sprzt i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwizane z wypenieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zapacie i s uwzgldnione w cenie umownej Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materiay i urzdzenia uywane do robót od daty rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego Stosowanie si do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pastwowej i samorzdowej, które s w jakikolwiek sposób zwizane z robotami i bdzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

4 przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn r. Nr 47, póz. 401). Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i bdzie w peni odpowiedzialny za wypenienie wszelkich wymaga prawnych odnonie wykorzystania opatentowanych urzdze lub metod i w sposób ciy bdzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziaaniach, przedstawiajc kopie zezwole i inne odnone dokumenty Zaplecze na potrzeby wykonawcy Przedmiotowy zakres robót obejmuje zmian sposobu uytkowania istniejcego budynku biurowego na rodowiskowy Dom Samopomocy wraz z dobudow. Wobec powyszego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy. Wszelkie koszty zwizane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaj odrbnej zapacie i s uwzgldnione w cenie umownej Warunki dotyczce organizacji ruchu. W przypadku wystpienia koniecznoci zajcia pasa jezdni wynikajcej z przyjtej technologii wykonania robót Wykonawca opracuje we wasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Opaty zwizane z zajciem pasa chodnika nie obciaj Zamawiajcego Ogrodzenie. Teren czciowo ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiajcego z zachowanie doj i wjazdów do czynnych pomieszcze. Wszelkie koszty zwizane z wypenieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zapacie i s uwzgldnione w cenie wykonania robót. Opaty zwizane z wykonaniem ogrodzenia nie obciaj Zamawiajcego Zabezpieczenie chodnika i jezdni Wykonawca we wasnym zakresie i na wasny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic. W przypadku uszkodze lub zniszcze Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony chodnik lub ulic na wasny koszt. Opaty zwizane z wykonaniem napraw nie obciaj Zamawiajcego Czas i uwarunkowania realizacji. Przy realizacji niniejszego przedsiwzicia przyjto, e realizacja nastpowa bdzie z zachowaniem jak najwikszych równomiernoci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgldu na technologi realizacji prac przyjto metod pracy równomiernej. Wielko cyklu realizacji ustalono na podstawie iloci r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz przyjtego zatrudnienia. W niniejszym opracowaniu zaono, e brygada wykonujca roboty skada si bdzie z rónych zawodów i kwalifikacji, wykonujcych wielokrotnie powtarzajcy si zony proces jednego typu lub jednorodny. Skady liczbowe brygad odpowiednie do iloci robót obejmujcych skadowe czynnoci procesu roboczego. W takim ukadzie kada z brygad skada si winna z kilku zespoów wykwalifikowanych takich jak : zespó wykonujcy roboty buukarskie - 12 robotników zespó wykonujcy roboty ziemne - 6 robotników zespó wykonujcy roboty betonowe - 3 robotników 1.6 Nazwy i kody robót budowlanych. Dzia robót - 45 Grupa robót ,45.3, 45.5, Klasa robót , 45.12, 45.23, 45.33, 45.50, 1.7 Okrelenia podstawowe. Ilekro w ST jest mowa o: Obiekcie budowlanym - naley przez to rozumie: a) budynek wraz z instalacjami i urzdzeniami technicznymi, b) budowl stanowi ca techniczno-uytkow wraz z instalacjami i urzdzeniami, c) obiekt maej architektury; Budynku - naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale zwizany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Budowli - naley przez to rozumie kady obiekt budowlany nie bcy budynkiem lub obiektem maej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojce maszty antenowe, wolno stojce trwale zwizane z gruntem urzdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojce instalacje przemysowe lub urzdzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, skadowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a take czci budowlane urzdze technicznych (kotów, pieców przemysowych i innych urzdze) oraz fundamenty pod maszyny i urzdzenia, jako odrbne pod wzgldem technicznym czci przedmiotów skadajcych si na ca uytkow. Obiekcie maej architektury - naley przez to rozumie niewielkie obiekty, a w szczególnoci: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrone, figury, b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

5 c) uytkowe sce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzdku, jak: piaskownice, hutawki, drabinki, mietniki. Tymczasowym obiekcie budowlanym - naley przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uytkowania w okresie krótszym od jego trwaci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a take obiekt budowlany nie poczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powoki pneumatyczne, urzdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. Budowie - naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okrelonym miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego. Robotach budowlanych - naley przez to rozumie budow, a takie prace polegajce na przebudowie, montau, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Remoncie - naley przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowicych biecej konserwacji. Urzdzeniach budowlanych - naley przez to rozumie urzdzenia techniczne zwizane z obiektem budowlanym zapewniajce moliwo uytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przycza i urzdzenia instalacyjne, w tym sce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki. Terenie budowy - naley przez to rozumie przestrze, w której prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzeni zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy. Prawie do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane - naley przez to rozumie tytu prawny wynikajcy z prawa wasnoci, uytkowania wieczystego, zarzdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowizaniowego, przewidujcego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Pozwoleniu na budow - naley przez to rozumie decyzj administracyjn zezwalaj na rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni budowa obiektu budowlanego. Dokumentacji budowy - naley przez to rozumie pozwolenie na budow wraz z zaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoy odbiorów czciowych i kocowych, w miar potrzeby, rysunki i opisy sce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod montau - take dziennik montau. Dokumentacji powykonawczej - naley przez to rozumie dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Terenie zamknitym - naley przez to rozumie teren zamknity, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnoci lub bezpieczestwa pastwa, bcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezporedniego wydobywania kopaliny ze za, bcy w dyspozycji zakadu górniczego. Aprobacie technicznej - naley przez to rozumie pozytywn ocen techniczn wyrobu, stwierdzaj jego przydatno do stosowania w budownictwie. ciwym organie - naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. Wyrobie budowlanym - naley przez to rozumie wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodnoci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trway w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poczeniu stanowicym integraln ca uytkow. Organie samorzdu zawodowego - naley przez to rozumie organy okrelone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzdach zawodowych architektów, inynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z pón. zm.). Obszarze oddziaywania obiektu - naley przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrbnych, wprowadzajcych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Opacie - naley przez to rozumie kwot nalenoci wnoszon przez zobowizanego za okrelone ustaw obowizkowe kontrole dokonywane przez wciwy organ. Drodze tymczasowej (montaowej) - naley przez to rozumie drog specjalnie przygotowan, przeznaczon do ruchu pojazdów obsugujcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian do usunicia po ich zakoczeniu. Dzienniku budowy - naley przez to rozumie dziennik wydany przez wciwy organ zgodnie z obowizujcymi przepisami, stanowicy urzdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze i okolicznoci zachodzcych w czasie wykonywania robót.

6 Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc robót, upowaniona do kierowania robotami i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszca ustawow odpowiedzialno za prowadzon budow. Rejestrze obmiarów - naley przez to rozumie - akceptowan przez Inspektora nadzoru ksi z ponumerowanymi stronami, s do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonanych robót w formie wylicze, szkiców i ewentualnie dodatkowych zaczników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. Laboratorium - naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamawiajcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania niezbdnych bada i prób zwizanych z ocen jakoci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. Materiaach - naley przez to rozumie wszelkie materiay naturalne i wytwarzane jak równie róne tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Odpowiedniej zgodnoci - naley przez to rozumie zgodno wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeli granice tolerancji nie zostay okrelone -z przecitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. Poleceniu Inspektora nadzoru - naley przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy. Projektancie - naley przez to rozumie uprawnion osob prawn lub fizyczn b autorem dokumentacji projektowej. Rekultywacji - naley przez to rozumie roboty majce na celu uporzdkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. Przedmiarze robót - naley przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania robót wedug technologicznej kolejnoci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloci robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. Czci obiektu lub etapie wykonania - naley przez to rozumie cz obiektu budowlanego zdoln do speniania przewidywanych funkcji techniczno-uytkowych i moliw do odebrania i przekazania do eksploatacji. Ustaleniach technicznych - naley przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegóowych specyfikacjach technicznych. 2. WYMAGANIA DOTYCZCE WCIWOCI MATERIAÓW 2.1. róda uzyskania materiaów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegóowe informacje dotyczce, zamawiania lub wydobywania materiaów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ciych bada okrelonych w ST w celu udokumentowania, e materiay uzyskane z dopuszczalnego róda speniaj wymagania ST w czasie postpu robót. Pozostae materiay budowlane powinny spenia wymagania jakociowe okrelone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). Wszystkie materiay stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada: - Aprobaty Techniczne lub by produkowane zgodnie z obowizujcymi normami, - Certyfikat lub Deklaracj Zgodnoci z Aprobat Techniczn lub z PN, - Certyfikat na znak bezpieczestwa, - Certyfikat zgodnoci ze zharmonizowan norm europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich Pozyskiwanie masowych materiaów pochodzenia miejscowego Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od wcicieli i odnonych wadz na pozyskanie materiaów z jakichkolwiek z miejscowych, wczajc w to róda wskazane przez Zamawiajcego i jest zobowizany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczciem eksploatacji za. Wykonawca przedstawi dokumentacj zawieraj raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spenienie wymaga ilociowych i jakociowych materiaów z jakiegokolwiek a. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiaów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegóowe warunków umowy stanowi inaczej. Humus i nadkad czasowo zdjte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b formowane w hady i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoczeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiay pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b wykorzystane do robót lub odwiezione na odkad odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora nadzoru.

7 Eksploatacja róde materiaów bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowizujcymi na danym obszarze Materiay nie odpowiadajce wymaganiom jakociowym Materiay nie odpowiadajce wymaganiom jakociowym zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy, b one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kady rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materiay, Wykonawca wykonuje na asne ryzyko, liczc si z jego nieprzyjciem i niezapaceniem Przechowywanie i skadowanie materiaów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skadowane materiay, do czasu gdy b one potrzebne do robót, byy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachoway swoj jako i wciwo do robót i byy dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skadowania materiaów b zlokalizowane w obrbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Wariantowe stosowanie materiaów Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj moliwo zastosowania rónych rodzajów materiaów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiau. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiau nie moe by póniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Przyjcie materiaów i wyrobów na budow powinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 3. SPRZT Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpywu na jako wykonywanych robót. Sprzt uywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgldem typów i iloci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno sprztu bdzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow. Sprzt bcy wasnoci Wykonawcy lub wynajty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowoci do pracy. Bdzie spenia normy ochrony rodowiska i przepisy dotyczce jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj moliwo wariantowego uycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed yciem sprztu. Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moe by póniej zmieniany bez jego zgody. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpyn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i wciwoci przewoonych materiaów. Liczba rodków transportu bdzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b spenia wymagania dotyczce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadajce warunkom dopuszczalnych obci na osie mog by dopuszczone przez wciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bdzie usuwa na bieco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow oraz za jako zastosowanych materiaów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za pe obsug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okrelonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pimie przez Inspektora nadzoru. Nastpstwa jakiegokolwiek bdu spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan, jeli wymaga tego bdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc na wasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiaów i elementów robót b oparte na wymaganiach sformuowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a take w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczce realizacji robót b wykonywane przez Wykonawc nie póniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytuu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

8 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Program zapewnienia jakoci Do obowizków Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moliwoci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj projektow, ST. Program zapewnienia jakoci (PZJ) winien zawiera: - organizacj wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, - organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, - plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, - wykaz zespoów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót, - system (sposób i procedur) proponowanej kontroli i sterowania jakoci wykonywanych robót, - wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wasnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada), - sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, a take wyciganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, - wykaz maszyn i urzdze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania i urzdzenia pomiarowo-kontrolne, - rodzaje i ilorodków transportu oraz urzdze do magazynowania i zaadunku materiaów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., - sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i czstotliwo, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót Zasady kontroli jakoci robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol jakoci robót i stosowanych materiaów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wczajc w to personel, laboratorium, sprzt, zaopatrzenie i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania próbek i bada materiaów oraz robót. Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiaów oraz robót z czstotliwoci zapewniaj stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich czstotliwoci s okrelone w ST. W przypadku, gdy nie zostay one tam okrelone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow. Inspektor nadzoru bdzie mie nieograniczony dostp do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocigniciach dotyczcych urzdze laboratoryjnych, sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeeli niedocignicia te b tak powane, e mog wpyn ujemnie na wyniki bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uycie do robót badanych materiaów i dopuci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedocignicia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materiaów. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem bada laboratoryjnych materiaów i robót ponosi Wykonawca Pobieranie próbek Próbki b pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do bada. Inspektor nadzoru bdzie mie zapewnion moliwo udziau w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bdzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiaów, które budz wtpliwoci co do jakoci, o ile kwestionowane materiay nie zostan przez Wykonawc usunite lub ulepszone z wasnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania próbek b dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada b odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary b przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa mona wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystpieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru Raporty z bada

9 Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie póniej jednak ni w terminie okrelonym w programie zapewnienia jakoci. Wyniki bada (kopie) b przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Dla celów kontroli jakoci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiaów u róda ich wytwarzania. Do umoliwienia jemu kontroli zapewniona bdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc, bdzie ocenia zgodno materiaów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc. Inspektor nadzoru moe pobiera próbki materiaów i prowadzi badania niezalenie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeeli wyniki tych bada wyka, e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada, albo oprze si wycznie na wasnych badaniach przy ocenie zgodnoci materiaów i robót z dokumentacj projektow i ST. W takim przypadku, cakowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moe dopuci do uycia tylko te wyroby i materiay, które: 1. posiadaj certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujcy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 2. posiadaj deklaracj zgodnoci lub certyfikat zgodnoci z: Polsk Norm lub aprobat techniczn, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeeli nie s objte certyfikacj okrelon w pkt. 1 i które speniaj wymogi ST. 3. znajduj si w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporzdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiaów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez ST, kada ich partia dostarczona do robót dzie posiada te dokumenty, okrelajce w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiay, które nie speniaj tych wymaga b odrzucone Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzdowym obowizujcym Zamawiajcego i Wykonawc w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy b dokonywane na bieco i b dotyczy przebiegu robót, stanu bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy b czytelne, dokonane trwa technik, w porzdku chronologicznym, bezporednio jeden pod drugim, bez przerw. Zaczone do dziennika budowy protokoy i inne dokumenty b oznaczone kolejnym numerem zacznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy naley wpisywa w szczególnoci: dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, dat przekazania przez Zamawiajcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoci i harmonogramów robót, terminy rozpoczcia i zakoczenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzdzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgoszenia i daty odbiorów robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, czciowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi, zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczce czynnoci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczce jakoci materiaów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem kto je przeprowadza, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjanienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b przedone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si.

10 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjcia lub zajciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si. Projektant nie jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót. [2] Ksika obmiarów Ksika obmiarów stanowi dokument pozwalajcy na rozliczenie faktycznego postpu kadego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si sukcesywnie w jednostkach przyjtych w kosztorysie lub w ST. [3] Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci materiaów, orzeczenia o jakoci materiaów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoci. Dokumenty te stanowi zaczniki do odbioru robót. Winny by udostpnione na kade yczenie Inspektora nadzoru. [4]Pozostae dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastpujce dokumenty: a) pozwolenie na budow, b) protokoy przekazania terenu budowy, c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoy odbioru robót, e) protokoy z narad i ustale, f) operaty geodezyjne, g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia. [5] Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy b przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginicie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b zawsze dostpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgldu na yczenie Zamawiajcego. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót bdzie okrela faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj projektow i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b wpisane do ksiki obmiarów. Jakikolwiek bd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowizku ukoczenia wszystkich robót. Bdne dane zostan poprawione wg ustale Inspektora nadzoru na pimie. Obmiar gotowych robót bdzie przeprowadzony z czstoci wymagan do celu miesicznej patnoci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okrelonym w umowie Zasady okrelania iloci robót i materiaów Zasady okrelania iloci robót podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by zgodnie z jednostkami okrelonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej Urzdzenia i sprzt pomiarowy Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzdzenia i sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc. Jeeli urzdzenia te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca bdzie posiada wane wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzdzenia pomiarowe b przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w caym okresie trwania robót Wagi i zasady wdraania Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzdzenia wagowe odpowiadajce odnonym wymaganiom ST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniajc w sposób ciy zachowanie dokadnoci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Rodzaje odbiorów robót W zalenoci od ustale odpowiednich ST, roboty podlegaj nastpujcym odbiorom: a) odbiorowi robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, b) odbiorowi czciowemu, c) odbiorowi ostatecznemu (kocowemu), odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu

11 Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoci wykonywanych robót oraz iloci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu. Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoliwiajcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postpu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo danej czci robót do odbioru zgasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bdzie przeprowadzony niezwocznie, nie póniej jednak ni w cigu 3 dni od daty zgoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako i ilo robót ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierajcych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj projektow, ST i uprzednimi ustaleniami Odbiór czciowy Odbiór czciowy polega na ocenie iloci i jakoci wykonanych czci robót. Odbioru czciowego robót dokonuje si dla zakresu robót okrelonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru Odbiór ostateczny (kocowy) Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakoci. Cakowite zakoczenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego bdzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoczenia robót i przyjcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajcego w obecnoci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakociowej na podstawie przedonych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoci wykonania robót z dokumentacj projektow i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si z realizacj ustale przyjtych w trakcie odbiorów robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorów czciowych, zwaszcza w zakresie wykonania robót uzupeniajcych i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeniajcych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj, e jako wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i ST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wikszego wpywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyjtych w dokumentach umowy Dokumenty do odbioru ostatecznego (kocowe) Podstawowym dokumentem jest protokó odbioru ostatecznego robót, sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowizany przygotowa nastpujce dokumenty: 1. dokumentacj powykonawcz, tj. dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 2. szczegóowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeniajce lub zamienne), 3. recepty i ustalenia technologiczne, 4. dzienniki budowy i ksiki obmiarów (oryginay), 5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakoci (PZJ), 6. deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci wbudowanych materiaów, certyfikaty na znak bezpieczestwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakoci (PZJ), 7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszcych (np. na przeenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, owietlenia itp.) oraz protokoy odbioru i przekazania tych robót wcicielom urzdze, 8. geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu, 9. kopi mapy zasadniczej powstaej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego nie gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarzdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupeniajce b zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeniajcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwizanych z usuniciem wad, które ujawni si w okresie gwarancyjnym i rkojmi.

12 Odbiór pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny robót". 9. PODSTAWA PATNOCI 9.1. Ustalenia ogólne Podstaw patnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc za jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu przyj przez Zamawiajcego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczatowo podstaw patnoci jest warto (kwota) podana przez Wykonawc i przyjta przez Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczatowe bdzie uwzgldnia wszystkie czynnoci, wymagania i badania skadajce si na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczatowe robót b obejmowa: robocizn bezporedni wraz z narzutami, warto zuytych materiaów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, warto pracy sprztu wraz z narzutami, koszty porednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowizujcymi przepisami, ale z wyczeniem podatku VAT Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikajcych z postpu robót, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i owietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczestwa ruchu, (c) opaty/dzierawy terenu, (d) przygotowanie terenu, (e) konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawników, barier, oznakowa i drenau, (f) tymczasow przebudow urzdze obcych Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunicie tymczasowych oznakowa pionowych, poziomych, barier i wiate, (b) utrzymanie pynnoci ruchu publicznego Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) usunicie wbudowanych materiaów i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiajcy. 10. PRZEPISY ZWIZANE 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz i Nr 154 póz oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogoszenia zawierajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z póniejszymi zmianami).

13 B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa robót Klasa robót Kategoria robót - Roboty betonowe kod CPV Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i elbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inynieryjnego. Zakres robót objtych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynnoci umoliwiajce i majce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objtych kontraktem. B Betony konstrukcyjne. B Podbetony. Okrelenia podstawowe Beton zwyky beton o gstoci powyej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skadników przed zwizaniem betonu. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skadników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. Nasikliwo betonu - stosunek masy wody, któr zdolny jest wchon beton, do jego masy w stanie suchym. Stopie wodoszczelnoci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujcy beton pod wzgldem przepuszczalnoci wody. Liczba po literze W oznacza dziesiciokrotn warto cinienia wody w MPa, dziaajcego na próbki betonowe. Stopie mrozoodpornoci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujcy beton pod wzgldem jego odpornoci na dziaania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan liczb cykli zamraania i odmraania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni 2%. Klasa betonu symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujcy beton pod wzgldem jego wytrzymaci na ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyma gwarantowan RbG w MPa. Wytrzyma gwarantowana betonu na ciskanie RbG - wytrzyma (zapewniona z 95-proc. prawdopodobiestwem) uzyskania w wyniku badania na ciskanie kostek szeciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm PN-B MATERIAY Wymagania dotyczce jakoci mieszanki betonowej reguluj odpowiednie polskie normy. 1.1 Beton Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inynieryjnych musi spenia nastpujce wymagania: - nasikliwo - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, - mrozoodporno - ubytek masy nie wikszy od 5%, spadek wytrzymaci na ciskanie nie wikszy ni 20% po 150 cyklach zamraania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, - wodoszczelno - wiksza od 0,8MPa (W8), - wskanik wodno-cementowy (w/c) - ma by mniejszy od 0,5. Skad mieszanki betonowej powinien by ustalony zgodnie z norm PN-B tak, aby przy najmniejszej iloci wody zapewni szczelne uenie mieszanki w wyniku zagszczania przez wibrowanie. Skad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany dowiadczalnie powinien odpowiada najmniejszej jamistoci. Zawarto piasku w stosie okruchowym powinna by jak najmniejsza i jednoczenie zapewnia niezbdn urabialno przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by wiksza ni 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymaln zawarto piasku w mieszance betonowej ustala si nastpujco: - z ustalonym skadem kruszywa grubego wykonuje si kilka (3-^5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajcych ró, ale nie wiksz od dopuszczalnej, ilo piasku, - za optymaln ilo piasku przyjmuje si tak, przy której mieszanka betonowa zagszczona przez wibrowanie charakteryzuje si najwiksz mas objtociow. Warto parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskanika w/c charakteryzujcego mieszank betonow naley okreli dowiadczalnie. Wspóczynnik ten wyznacza si na podstawie uzyskanych wytrzymaci

14 betonu z mieszanek o rónych wartociach w/c (mniejszych i wikszych od wartoci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiaów. Dla teoretycznego ustalenia wartoci wskanika w/c w mieszance mona skorzysta z wartoci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne iloci cementu w zalenoci od klasy betonu s nastpujce: kg/m3 - dla betonu klas B kg/m3 - dla betonu klas B kg/m3 - dla betonu klas B25. Przy projektowaniu skadu mieszanki betonowej zagszczanej przez wibrowanie i dojrzewajcej w warunkach naturalnych (rednia temperatura dobowa nie nisza ni 10 C), redni wymagan wytrzyma na ciskanie naley okreli jako równ 1,3 RbG. Zawarto powietrza w mieszance betonowej badana metod cinieniow wg normy PN-B nie powinna przekracza: - wartoci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajcych, - wartoci 3,5-5-5,5% - dla betonu naraonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, - wartoci 4,5-5-6,5% - dla betonu naraonego na stay dostp wody przed zamarzniciem przy uziarnieni kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si podczas projektowania jej skadu i nastpnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si dwie metody badania: - metod Ve-Be, - metod stoka opadowego. Rónice pomidzy zaon konsystencj mieszanki a kontrolowan metodami okrelonymi w normie PN-B nie mog przekracza: - ±20% wartoci wskanika Ve-Be, - ±10 mm przy pomiarze stokiem opadowym. Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si na budowie pomiar przy pomocy stoka opadowego. 2. SPRZT Roboty mona wykona przy uyciu dowolnego typu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie skadników powinno si odbywa wycznie w betoniarkach o wymuszonym dziaaniu (zabrania si stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek naley stosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagszczania mieszanki betonowej naley stosowa wibratory z buawami o rednicy nie wikszej od 0,65 odlegci midzy prtami zbrojenia lecymi w paszczynie poziomej, o czstotliwoci 6000 drga/min i aty wibracyjne charakteryzujce si jednakowymi drganiami na caej dugoci. 3. TRANSPORT Transport mieszanki betonowej naley wykonywa przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilo gruszek" naley dobra tak, aby zapewni wymagan szybko betonowania uwzgldnieniem odlegci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukadanie mieszanki betonowej mona wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub innych rodków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by dszy ni: - 90 min. - przy temperaturze+15 C, - 70 min. - przy temperaturze +20 C, - 30 min. - przy temperaturze +30 C. 4. WYKONANIE ROBÓT Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgldniajcy wszystkie warunki, w jakich b wykonywane roboty budowlane. 4.1 Zalecenia ogólne Rozpoczcie robót betoniarskich moe nastpi na podstawie dostarczonego przez Wykonawc szczegóowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujcej: - wybór skadników betonu, - opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, - sposób wytwarzania mieszanki betonowej, - sposób transportu mieszanki betonowej, - kolejno i sposób betonowania, - wskazanie przerw roboczych i sposobu czenia betonu w tych przerwach, - sposób pielgnacji betonu,

15 - warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), - zestawienie koniecznych bada. Przed przystpieniem do betonowania powinna by stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidowo wykonania wszystkich robót poprzedzajcych betonowanie, a w szczególnoci: - prawidowo wykonania deskowa, rusztowa, usztywnie pomostów itp., - prawidowo wykonania zbrojenia, - zgodno rzdnych z projektem, - czysto deskowania oraz obecno wkadek dystansowych zapewniajcych wymagan wielko otuliny, - przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uonego w miejscu przerwy roboczej, - prawidowo wykonania wszystkich robót zanikajcych, midzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., - prawidowo rozmieszczenia i niezmienno ksztatu elementów wbudowanych w betonow konstrukcj (kanaów, wpustów, sczków, kotw, rur itp.), - gotowo sprztu i urzdze do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie musz by wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B i PN-B Betonowanie mona rozpocz po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 4.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa si wycznie w wyspecjalizowanym zakadzie produkcji betonu, który moe zapewnidane w ST wymagania. Dozowanie skadników do mieszanki betonowej powinno by dokonywane wycznie wagowo z dokadnoci: - ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, - ±3% - przy dozowaniu kruszywa. Dozatory musz mie aktualne wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzdzenia dozujce wod i pynne domieszki powinny by sprawdzane co najmniej raz w miesicu. Przy dozowaniu skadników powinno si uwzgldnia korekt zwizan ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania naley ustali dowiadczalnie, jednak nie powinien on by krótszy ni 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych naley stosowa pojemniki o konstrukcji umoliwiajcej atwe ich oprónianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie naley zrzuca z wysokoci wikszej ni 0,75 m od powierzchni, na któr spada. W przypadku, gdy wysoko ta jest wiksza, naley mieszank podawa za pomoc rynny zsypowej (do wysokoci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokoci 8,0 m). W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest take w nocy, konieczne jest wczeniejsze przygotowanie odpowiedniego owietlenia, zapewniajcego prawidowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczestwa pracy. 4.3 Warunki atmosferyczne przy ukadaniu mieszanki betonowej i wizaniu betonu Betonowanie konstrukcji naley wykonywa wycznie w temperaturach nie niszych ni plus 5 C, zachowujc warunki umoliwiajce uzyskanie przez beton wytrzymaci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzniciem. Uzyskanie wytrzymaci 15 MPa powinno by zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjtkowych przypadkach dopuszcza si betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 C w chwili ukadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat ciepa w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróniania betoniarki nie powinna by wysza ni 35 C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naley zabezpieczy miejsce robót za pomoc mat lub folii. 4.4 Pielgnacja betonu Bezporednio po zakoczeniu betonowania zaleca si przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osonami zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chronicymi beton przed deszczem i nasonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyszej ni +5 C naley nie póniej ni po 12 godz. od zakoczenia betonowania rozpocz pielgnacj wilgotnociow betonu i prowadzi j co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob). Przy temperaturze otoczenia +15 C i wyszej beton naley polewa w cigu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzie i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastpne dni co najmniej 3 razy na dob. Woda stosowana do polewania betonu powinna spenia wymagania normy PN-B W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymaci na ciskanie co najmniej 15 MPa. 4.5 Wykaczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu obowizuj nastpujce wymagania:

16 wszystkie betonowe powierzchnie musz by gadkie i równe, bez zagbie midzy ziarnami kruszywa, przeomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni, knicia i rysy s niedopuszczalne, równo powierzchni ustroju nonego przeznaczonej pod izolacj powinna odpowiada wymaganiom normy PN-B-10260; wypukci i wgbienia nie powinny by wiksze ni 2 mm. Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by oszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykoczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezporednio po rozebraniu deskowa naley wszystkie wystajce nierównoci wyrówna za pomoc tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 4.6 Deskowania Konstrukcja deskowania powinna spenia nastpujce warunki: - zapewnia odpowiedni sztywno i niezmienno ksztatu konstrukcji, - zapewnia jednorodn powierzchni betonu, - zapewnia odpowiedni szczelno, - zapewniaatwy ich monta i demonta oraz wielokrotno uycia, - wykazywa odporno na deformacj pod wpywem warunków atmosferycznych. Deskowania zaleca si wykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz deskowa mona u desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo desek wynosi 32 mm. Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane do czenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie mona zastosowa poczenia na pióro i wpust, naley uszczelni tamami z tworzyw sztucznych albo piank. Naley zwróci szczególn uwag na uszczelnienie styków cian z dnem deskowania oraz styków deskowa belek i poprzecznie. Sfazowania naley wykonywa zgodnie z dokumentacj projektow. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musz by wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, czniki naley wykona wg wymaga dokumentacji projektowej. 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 5.1 Podstawa odbioru robót betonowych 1. Podstaw dla odbioru robót betonowych powinny stanowi nastpujce dokumenty: a) dokumentacja techniczna b) dziennik budowy, c) zawiadczenia o jakoci materiaów i wyrobów dostarczonych na budow przez producentów, d) protokóy odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikajcych, jeeli odbiory te nie byy odnotowywane w dzienniku robót, e) protokóy odbioru materiaów i wyrobów, f) wyniki bada laboratoryjnych materiaów i wyrobów, jeli takie byy zlecane przez budow (np. w odniesieniu co do radioaktywnoci lub zdrowotnoci niektórych wyrobów), g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byy wykonywane przed odbiorem budynku 5.2 Zgodno robót z dokumentacj projektow i ST Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentacj projektow, specyfikacj techniczn oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 5.3 Odbiór robót zanikajcych lub ulegajcych zakryciu Podstaw odbioru robót zanikajcych lub ulegajcych zakryciu jest: pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacj projektow i ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. Zakres robót zanikajcych lub ulegajcych zakryciu okrelaj pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 5.4 Odbiór kocowy Odbiór kocowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoczenia robót betonowych i spenieniu innych warunków dotyczcych tych robót zawartych w umowie. 5.5 Badania kontrolne betonu Dla okrelenia wytrzymaci betonu wbudowanego w konstrukcj naley w trakcie betonowania pobiera próbki kontrolne w postaci kostek szeciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej ni: 1 próbka na 100 zarobów 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dob, 6 próbek na parti betonu.

17 Próbki pobiera si losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nastpnie przechowuje si, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm PN-B jeeli próbki pobrane i badane jak wyej wyka wytrzyma nisz od przewidzianej dla danej klasy betonu, naley przeprowadzi badania próbek wycitych z konstrukcji. Jeeli wyniki tych bada b pozytywne, to beton naley uzna za odpowiadajcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespenienia warunków wytrzymaci betonu na ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si w uzasadnionych przypadkach, za zgod Inspektora nadzoru, spenienie tego warunku w okresie póniejszym, lecz nie szym ni 90 dni. Dopuszcza si pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymaci betonu na ciskanie w okresie krótszym ni od 28 dni. Dla okrelenia nasikliwoci betonu naley pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kadorazowo przy zmianie skadników betonu, sposobu ukadania i zagszczania po 3 próbki o ksztacie regularnym lub po 5 próbek o ksztacie nieregularnym, zgodnie z norm PN-B Próbki trzeba przechowywa w warunkach laboratoryjnych i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm PN-B Nasikliwo zaleca si równie bada na próbkach wycitych z konstrukcji. Dla okrelenia mrozoodpornoci betonu naley pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kadorazowo przy zmianie skadników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub rednicy próbki 100 mm. Próbki naley przechowywa w warunkach laboratoryjnych i bada w okresie 90 dni zgodnie z norm PN-B Zaleca si bada mrozoodporno na próbkach wycitych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przypieszonej wg normy PN-B liczba próbek reprezentujcych dan parti betonu moe by zmniejszona do 6, a badanie naley przeprowadzi w okresie 28 dni. Wymagany stopie wodoszczelnoci sprawdza si, pobierajc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kadorazowo przy zmianie skadników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o gruboci nie wikszej ni 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub rednicy100 mm. Próbki przechowywa naley w warunkach laboratoryjnych i bada w okresie 28 dni wg normy PN-B Dopuszcza si badanie wodoszczelnoci na próbkach wycitych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowizek zapewnienia wykonania bada laboratoryjnych (przez wasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm PN-B-06250, a take gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników bada dotyczcych jakoci betonu i stosowanych materiaów. 5.6 Tolerancja wykonania Wymagania ogólne Rozrónia si tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas tolerancji N2 zaleca si w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodnoci konstrukcji o powanych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Ustalenia projektowe powinny okrela wszelkie wymagania dotyczce tolerancji specjalnych z podaniem: a) zmian wartoci odchyle dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, b) innych typów odchyle, które powinny by dodatkowo kontrolowane, poza wartociami podanymi w normie, cznie z okrelonymi parametrami i wartociami dopuszczalnymi, c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. Dokadno pomiarów odchyek geometrycznych powinna by okrelona w ustaleniach projektowych. Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by mierzone w stosunku do osi podnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajcych si z osiami cian lub supów. Odchylenia poziome wzd wysokoci budynku powinny przyjmowa wartoci róno-imienne w stosunku do ukadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyle o charakterze systematycznym naley podj dziaania korygujce. System odniesienia Przed przystpieniem do robót na budowie naley ustali punkty pomiarowe zgodne z przyj osnow geodezyjn stanowice przestrzenny ukad odniesienia do okrelania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N i PN-74/N Punkty pomiarowe powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Powierzchnie i krawdzie Dopuszczalne odchylenia od paskiej formowanej lub wygadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by wiksze ni: 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenia od paskiej niewygadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by wiksze ni: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne lokalne odchylenia od paskiej formowanej lub wygadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by wiksze ni: 5 mm przy klasie tolerancji N1,

18 2 mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne lokalne odchylenia od paskiej niewygadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by wiksze ni: 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenia elementu o dugoci L (w mm) powodujce jego skono (odchylenie od obrysu) w aszczynie nie powinno by wiksze ni: L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenia linii krawdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by wiksze ni: 4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2 Otwory i wkadki Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkadek nie powinno by wiksze ni: ±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N Zgodno robót z dokumentacj projektow i ST Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentacj projektow, specyfikacj techniczn oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 5.8 Odbiór robót zanikajcych lub ulegajcych zakryciu Podstaw odbioru robót zanikajcych lub ulegajcych zakryciu jest: - pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacj projektow i ST, - inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. Zakres robót zanikajcych lub ulegajcych zakryciu okrelaj pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 5.9 Odbiór kocowy Odbiór kocowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoczenia robót betonowych i spenieniu innych warunków dotyczcych tych robót zawartych w umowie. 6. KONTROLA JAKOCI Kontrola jakoci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodnoci z projektem oraz podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegaj odbiorowi. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Jednostka obmiarowa Jednostk obmiaru jest 1 m (metr szecienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia iloci przedmiarowej przyjmuje si ilo konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrca si rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm. 8. ODBIÓR ROBÓT Wszystkie roboty objte B i B podlegaj zasadom odbioru robót zanikajcych wg zasad podanych powyej. W szczególnoci tunel dla pieszych podlega próbnemu obcieniu wg PN-89/S PODSTAWA PATNOCI 9.1 Cena jednostkowa Cena jednostkowa uwzgldnia: - zakup i dostarczenie niezbdnych czynników produkcji, - wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, - oczyszczenie deskowania, - przygotowanie i transport mieszanki, - uenie mieszanki betonowej z zagszczeniem i pielgnacj, - wykonanie przerw dylatacyjnych, - wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie osadzenie potrzebnych zakotwie, marek, rur itp., - rozbiórk deskowa, rusztowa i pomostów, - oczyszczenie stanowiska pracy i usunicie, bcych wasnoci Wykonawcy, materiaów rozbiórkowych, - wykonanie bada i pomiarów kontrolnych. 10. PRZEPISY ZWIZANE PN-EN 206-1:2003 Beton.

19 PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada. Oznaczenie wytrzymaci. PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada. Oznaczenie czasów wizania i staci objtoci. PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada. Oznaczenie stopnia zmielenia. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B Cement portlandzki z dodatkami. PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek Inne Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: - 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozj konstrukcji betonowych i elbetowych, - 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

20 B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa robót Klasa robót Kategoria robót - Wynajem sprztu kod CPV Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania s warunki techniczne wynajmu sprztu wraz z operatorem Zakres stosowania Warunki techniczne dotycz: wywozu odpadów z terenu budowy, przewóz materiaów niezbdnych do realizacji zadania, 1. MATERIAY nie dotyczy 2. SPRZT 2.1 Sprzt do wykonywania robót Wykonawca jest zobowizany do uywania takich narzdzi, które nie spowoduj niekorzystnego wpywu na jako materiaów i wykonywanych robót oraz b przyjazne dla rodowiska. 3. TRANSPORT Do transportu materiaów stosowa nastpujce sprawne technicznie rodki transportu: -samochód dostawczy samowyadowczy o adownoci 5 ton. 4. WYKONANIE ROBÓT Zaadunek materiaów pochodzcych z rozbiórki odbywa si moe rcznie lub mechanicznie. 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT nie dotyczy 6. OBMIAR ROBÓT 6.1. Jednostka obmiarowa Jednostk obmiarow dla robót transportowych s tony Zasada obmiaru Zasady przedmiarowania naley przyj wg. KNR-u dla wywozu materiaów odpadowych z terenu budowy. 7. PODSTAWA PATNOCI 7.1. Roboty transportowe Podstaw patnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatowo podstaw patnoci jest warto (kwota) podana przez Wykonawc w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczatowa pozycji kosztorysowej bdzie uwzgldnia wszystkie czynnoci, wymagania i badania skadajce si na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczatowe robót b obejmowa: robocizn bezporedni wraz z towarzyszcymi kosztami, warto zuytych materiaów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, warto pracy sprztu wraz z towarzyszcymi kosztami, koszty porednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe mog by waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie naley wlicza podatku VAT. 8. PRZEPISY ZWIZANE nie dotyczy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 ZAKAD PROJEKTOWANIA I USUG BUDOWLANYCH BENBUD IN. BENEDYKT REDER ul Ks. dr W. gi 1 /27, 86-300 Grudzidz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

0 0-9 7 3 W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62

0 0-9 7 3 W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62 DOKUMENTACJA TECHNICZNA N A Z W A O P R A C O W A N I A : O B I E K T : L O K A L I Z A C J A : I N W E S T O R : S p e c y f i k a c j a T e c h n i c z n a W y k o n a n i a i O d b i o r u R o b ó t

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23

REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23 mado-1 Firma Projektowa architekt Janina Stula ul. Powstaców lskich 1; 44-200 Rybnik tel/fax 032 423 88 77 mado1@poczta.onet.pl REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23 INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I. Przedmiot ST : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania robót budowlanych, które zostan wykonane w ramach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót dla Remontu elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku-Úwidrze przy ul.

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót dla Remontu elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku-Úwidrze przy ul. Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót dla Remontu elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku-Úwidrze przy ul. Mickiewicza 3 Inwestor: Zespóù Publicznych Zakùadów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45252200-0 45232421-9 45231000-5 Przedmiot zamówienia: BUDOWA OCZYSZCZALNI CIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY OSTRÓWEK Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) CIAN ZEWNTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOAKLIZOWANEGO W TYCHACH PRZY UL. OJCA

Bardziej szczegółowo

Słownik - określenia podstawowe

Słownik - określenia podstawowe Załącznik nr 1 Słownik - określenia podstawowe Ilekroć w Specyfikacji Technicznej, umowie lub innym dokumencie opisującym przedmiot zamówienia jest mowa o: 1. Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć:

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SPIS TRECI 1. Wstp.. 2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST... 2 1.2 Zakres stosowania SST.. 2 1.3 Zakres robót objtych SST... 2 1.4 Okrelenia podstawowe.. 2 1.5 Ogólne wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZESPO U SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 7 W DZIELNICY ORZEPOWICE

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZESPO U SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 7 W DZIELNICY ORZEPOWICE PROEKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Wojciech Brewczyski 44-200 RYBNIK ul. Rudzka 28, tel.(0-32) 4222188, 4227664, 0609095214 Konto bankowe: BSK o/ Rybnik nr 23105013441000000403520364 REGON 272275810 ; NIP 642-207-02-91

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH SST 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STO, nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

OST. 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OST. 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST. 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania ogólne dotyczce

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE... 7 1. WST P... 7

SPIS TRE CI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE... 7 1. WST P... 7 SPIS TRECI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE... 7 1. WSTP... 7 1.1. PRZEDMIOT ST... 7 1.2. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJCEGO... 7 1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST... 7 1.4. ZAKRES ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD CPV 45212211-8 roboty budowlane w zakresie lodowisk Strzegowo ul.sportowa, dz. Nr 138/4 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SZCZEGÓOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWA OWIETLENIA TERENU W RAMACH INWESTYCJI BUDOWA PARKINGU PRZY UL. REPUBLIKI PICZOWSKIEJ W MIEJSCOWOCI PICZÓW DRAFT Spóka Inynierska S.C. R. Dudek, D. Biaas SPIS TRECI

Bardziej szczegółowo

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI Wocawek 15 wrzesie 2010. TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2907 C MOSTKI KOWAL OD KM 0+000 DO KM 13+703,70 STADIUM DOKUMENTACJI: BRANA: ZAWARTO OPRACOWANIA WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO ZAMAWIAJCY: SZCZEGÓOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI OKRGLICA ETAP III INWESTOR: GMINA WGLINIEC Sporzdzi mgr in. Krzysztof Polewski Czerwiec 2010 D - M - 00.00.00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...4 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE...5 1. WSTP...5 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...5 1.2. Zakres stosowania ST...5

Bardziej szczegółowo

Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych

Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych ROBOTY DROGOWE Spis specyfikacji D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Czstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr 1

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr 1 PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Czstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowe w placówkach Poczty Polskiej S.A. 1) FUP Jastrzębie-Zdrój, ulica Katowicka PU-623 2) UP Pszczyna, ulica Batorego

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA TEMAT OPRACOWANIA : ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA Projekt budowlano - wykonawczy punktu widokowego przy Alei Hugo Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem wejść do podziemi.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLABYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLABYCH Zakad Projektowania i Usug Budowlanych BENBUD in. Benedykt Reder ul Ks. dr W. gi 1 /27 86-300 Grudzidz tel. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLABYCH Dzia

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ opracowanie : Eugeniusz Gauza Upr.Bud. 7132/19W/ 2000 Środa Wlkp

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE : BUDOWA CHODNIKA W CIGU DROGI POWIATOWEJ NR 1742 O OZIMEK KRASIEJÓW W M. OZIMEK UL. BRZEZINY - IV ETAP - INWESTOR: ZARZD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

Bardziej szczegółowo

PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560

PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560 PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560 TEMAT: MATERIAY PRZETARGOWE NA BUDOW DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEBUDOW I PRZEOENIEM ODCINKÓW SIECI GAZOWEJ REDNIEGO CINIENIA INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

Szkolny plac zabaw maùy przy Zespole Szkóù w Sawinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Szkolny plac zabaw maùy przy Zespole Szkóù w Sawinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BIURO PROJEKTOWE S K A L A Marek Zieliñski 22-200 Wùodawa, ul.w.witosa 15 tel. 082-572-46-41 kom. 604-228-039 fax. 082-572-66-10 TEMAT: STADIUM: LOKALIZACJA: INWESTOR: Szkolny plac zabaw maùy przy Zespole

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE

D - M WYMAGANIA OGÓLNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z naprawą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami SPIS TRECI 1 Podstawy opracowania 6 2 Charakterystyka obiektu 6 3 Stan istniejcy 6 4 Zaenia projektowe 6 5 Zakres opracowania 6 6 Opis projektu 7 7 Opis robót 7 8 Oddziaywanie zamierzonej inwestycji na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) ul. Stawowa 17A/15, 41-103 Siemianowice l; tel.: 606 259 140, 606 379 869 NIP: 643-158-15-59; REGON: 240777636; nr konta: 12 1050 1357 1000 0023 2450 8338 Temat opracowania.: Inwestor: SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLABYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLABYCH Zakad Projektowania i Usug Budowlanych BENBUD in. Benedykt Reder ul Ks. dr W. gi 1 /27 86-300 Grudzidz tel. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLABYCH Dzia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Złotów dnia 27.07.2013r. S P E C Y F I K A C J A techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa i adres obiektu: OŚWIETLENIE ULICZNE W ZŁOTOWIE UL. JASTROWSKA - PARTYZANTÓW Nazwa i

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH BENBUD INŻ. BENEDYKT REDER

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH BENBUD INŻ. BENEDYKT REDER ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH BENBUD INŻ. BENEDYKT REDER ul Ks. dr Wł. Łęgi 1 /27, 86-300 Grudziądz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W O AWIE

STAROSTWO POWIATOWE W O AWIE STAROSTWO POWIATOWE W OAWIE 55 200 Oawa Nr postpowania: IZP.272.23.2014 awa, 10.11.2014 r. Zapytanie ofertowe Nazwa zadania: Realizacja i wspieranie zrównowaonej turystyki na terenach przyrodniczo cennych

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SZCZEGÓOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWA OWIETLENIA TERENU W RAMACH INWESTYCJI BUDOWA PARKINGU DLA POTRZEB WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ NA DZIACE 14/238 obr. RÓDMIECIE PRZY UL. DRAFT Spóka Inynierska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ST 01 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA OGÓLNE 2 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W WIERZCHOSŁAWICACH

SPIS TREŚCI ST 01 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA OGÓLNE 2 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W WIERZCHOSŁAWICACH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. PRZEDMIOT ST...4 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST...4 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST...4 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...4 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT...7 2. MATERIAŁY...10

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Nazwa zamówienia Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI Z DARNI NATURALNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI Z DARNI NATURALNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE Przedsiębiorstwo Budowlane Lasocice, ul. Szkolna 16 64-100 LESZNO NIP 697-22-25-959 tempus@tempus.pl Sp. z o. o. www.tempus.pl tel. 600 871 045, 600 871 062, 604 068 011 REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Opole15.02.2008 r. BIECE UTRZYMANIE ULIC NA TERENIE MZD W OPOLU SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAMAWIAJCY: MIEJSKI ZARZD DRÓG W OPOLU UL. ALEJA PRZYJANI 9 45-573 OPOLE Opracował Egzemplarz Nr 1 SPIS TRECI D -

Bardziej szczegółowo

REMONT MIESZKANIA NA II PI TRZE W UP MYS OWICE 1 ul. POWSTA CÓW 11. CIOR KATOWICE Pl. ODDZIA ÓW M ODZIE Y POWSTA CZEJ KATOWICE

REMONT MIESZKANIA NA II PI TRZE W UP MYS OWICE 1 ul. POWSTA CÓW 11. CIOR KATOWICE Pl. ODDZIA ÓW M ODZIE Y POWSTA CZEJ KATOWICE TEMAT: REMONT MIESZKANIA NA II PITRZE W UP MYSOWICE 1 ul. POWSTACÓW 11 INWESTORI: POCZTA POLSKA S.A. CIOR KATOWICE Pl. ODDZIAÓW MODZIEY POWSTACZEJ 7 40-094 KATOWICE STADIUM: ` SPECYFIKACJA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót uzdatnianie wody FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław funam@funam.pl, www.funam.pl ISO 9001 ISO 14001 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Nazwa Inwestycji: Budowa kolektora odciajcego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2012 r.

Warszawa, kwiecień 2012 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV - 45000000-7 - Roboty budowlane ADRES NIERUCHOMOŚCI: ul. Krucza 36/ Wspólna 6, 00-522 Warszawa INWESTOR: Warszawa, kwiecień 2012 r. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1. Wstęp. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Inwestycja: UZDATNIANIE I DEZYNFEKCJA WODY NA UJCIACH WODY MIASTA POLANICA ZDRÓJ Obiekt: PRZEBUDOWA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI Lokalizacja: Instytut Fizyki WMP UJK Kielce ul. Świętokrzyska 15 Branża: budowlana Kod CPV: 45000000-7 Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Opracował:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. na wykonanie Wymiany rynien I rur spustowych dachów ( część I zamówienia) i naprawa ogrodzenia terenu szkoły ( 15 przęseł) i pomalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH BENBUD INŻ. BENEDYKT REDER

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH BENBUD INŻ. BENEDYKT REDER ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH BENBUD INŻ. BENEDYKT REDER ul Ks. dr Wł. Łęgi 1 /27, 86-300 Grudziądz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl 1 BRANŻA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont Szkoły Podstawowej w Jeziorku w zakresie : - izolacji przeciwwilgotnociowej fundamentów i cokołu - izolacji cieplnej fundamentów i cokołu - wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST nr.1/og/e/12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST nr.1/og/e/12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST nr.1/og/e/12 BUDOWA OGRODZENIA Kampusu II etap 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZASIEK NA ODPADY- REMONT OGNIK 20 ABC UL. OGNIK 24-30 W POZNANIU INWESTOR: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O. UL. MATEJKI 57, 60-770 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. INFORMACJE OGÓLNE. Ogólny zakres zamierzenia. Zamierzenie swoim zakresem obejmuje, wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Naprawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do projektu Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do projektu Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do projektu Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dom Dziecka nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów Adres zamawiającego: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH mgr inż. Anna Markiewicz ul. Chełmińska 115/20, 86-300 Grudziądz, tel. kom. 663 304 262, e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOÓT BUDOWLANYCH ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH BENBUD INŻ. BENEDYKT REDER 1 ul Ks. dr Wł. Łęgi 1 /27, 86-300 Grudziądz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji MODERNIZACJA POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL.

Nazwa inwestycji MODERNIZACJA POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. Inwestor Starostwo Powiatowe 60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18 Nazwa inwestycji MODERNIZACJA POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MALARSKICH SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI KLIKUSZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MALARSKICH SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI KLIKUSZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MALARSKICH SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI KLIKUSZOWA Opracowanie: PP-B PIETRZAK JÓZEF 1 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD GŁÓWNY CPV 45216112-2 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD GŁÓWNY CPV 45216112-2 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD GŁÓWNY CPV 45216112-2 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych Dokumentacja instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń poddasza budynku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Bieńkowicach realizowana z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. w Parku Miejskim im. "Solidarność" w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Browarna 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. w Parku Miejskim im. Solidarność w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Browarna 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Montaż tymczasowego ogrodzenia muszli koncertowej w Parku Miejskim im. "Solidarność" w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Browarna 7 str. 1 z 13 1. Wymagania ogólne. 1.1. Przedmiot ST.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa zamówienia: Roboty budowlane w Parku Jonstona Lokalizacja : Leszno ul. Bohaterów Westerplatte Zamawiający: Miejski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.05.01. CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 170 D - 08.05.01 CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa hali widowiskowo-sportowej z zapleczem socjalno-administracyjnym na dziakach 4819/11, 4818/2 i 4818/12 przy ul. Wojska Polskiego i Ksicia

Bardziej szczegółowo