Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót"

Transkrypt

1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont Szkoły Podstawowej w Jeziorku w zakresie : - izolacji przeciwwilgotnociowej fundamentów i cokołu - izolacji cieplnej fundamentów i cokołu - wykonania drenau

2 OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEPISY OGÓLNE SPIS TRECI 1. WSTP 1.1. Przedmiot OST 1.2. Zakres stosowania OST 1.3. Zakres robót objtych OST 1.4. Okrelenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania dotyczce robót Przekazanie placu budowy Dokumentacja projektowa Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST Zabezpieczenie placu budowy Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót Ochrona przeciwpoarowa Materiały szkodliwe dla otoczenia Ochrona własnoci publicznej i prywatnej Ograniczenie obcie osi pojazdów Bezpieczestwo i higiena pracy Utrzymanie robót 2 MATERIAŁY 2.1. ródła uzyskania materiałów 2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 2.3. Materiały miejscowe ródła materiałów miejscowych 2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 2.5. Materiały nie odpowiadajce wymaganiom 2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 3 SPRZT 4 TRANSPORT 5 WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 6 KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Program zapewnienia jakoci (PZJ) 6.2. Zasady kontroli jakoci robót 6.3. Pobieranie próbek 6.4. Badania i pomiary

3 6.5. Raporty z bada 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 6.7. Atesty jakoci materiałów i urzdze 6.8. Dokumenty budowy 7 OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 7.2. Zasady okrelania iloci robót materiałów 7.3. Urzdzenia i sprzt pomiarowy 7.4. Wagi i zasady waenia 7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 8 ODBIÓR ROBÓT 8.1. Rodzaje odbiorów robót 8.2. Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu 8.3. Odbiór czciowy 8.4. Odbiór kocowy robót 8.5. Dokumenty do odbioru kocowego robót 8.6. Odbiór ostateczny 9 PODSTAWA PŁATNOCI 9.1. Ustalenia ogólne 9.2. Zaplecze zamawiajcego 10 PRZEPISY ZWIZANE SKRÓTY OST SST PZJ - ogólne specyfikacje techniczne - szczegółowe specyfikacje techniczne - program zapewnienia jakoci 1. WSTP Przedmiot OST- kod główny CPV Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s przepisy ogólne dotyczce wykonania robót budowlano montaowych. Tematem jest: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku Gm. Pitnica 1.2. Zakres stosowania OST

4 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowizujc podstaw opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- montaowych Zakres robót objtych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne wspólne dla robót objtych niej wymienionymi specyfikacjami: B Roboty przygotowawcze - ( kod CPV ) B Roboty murowe - ( kod CPV ) B Betonowe - (kod CVP ) B Tynki - ( kod CPV ) B Izolacje - ( kod CPV ) B Docieplenie - ( kod CPV ) B lusarka - ( kod CPV ) B Drena - ( kod CPV ) 1.4. Okrelenia podstawowe Uyte w OST wymienione poniej okrelenia naley rozumie nastpujco: Obiekty budowlane s to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojce instalacje przemysłowe lub urzdzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowice baz techniczno uytkow, wyposaon w instalacje i urzdzenia niezbdne do spełnienia przeznaczonych im funkcji Budowa jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a take jego przebudowa i rozbudowa Roboty budowlane jest to budowa, monta, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub czci wraz z urzdzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urzdzeniami wpływajcymi na wygld obiektu Projekt naley przez to rozumie projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny Drogi bez bliszego okrelenia to drogi, przejazdy cieki, przejcia nie bdce drogami publicznymi znajdujce si na placu budowy lub dojazdy do placu budowy Plac budowy teren, na którym s wykonywane roboty budowlane wymagajce uzyskania pozwolenia lub czynnoci pomocnicze albo prace zwizane z budow (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.) Właciwy organ to organ administracji pastwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice Inwestor to jednostka organizacyjna lub osoba upowaniona do wystpowania w imieniu inwestora Mapa to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnoci lub opracowa Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzdzony w ramach załoe techniczno ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, oraz plan

5 zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bdce jednostkami gospodarki uspołecznionej Nadzór techniczny to osoby pełnice samodzielne funkcje w budownictwie, jak: - projektowanie i sprawdzanie prawidłowoci rozwiza projektowych; - kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); - sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakoci budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); - sprawdzanie prawidłowoci rozwiza projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych wykonywane w ramach organów administracji pastwowej lub gospodarczej Sprzt zmechanizowany to maszyny i urzdzenia, takie jak: d wignice, przenoniki, betoniarki, przecigarki wagonowe, cigniki i inny sprzt o napdzie silnikowym Sprzt pomocniczy to elementy nie stanowice stałego wyposaenia sprztu zmechanizowanego, a niezbdne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenone, podstawki ładunkowe, pomosty przenone, wózki rczne, taczki, narzdzia i urzdzenia pomocnicze Ilekro w niniejszych OST jest mowa o: - wykonawcy, rozumie si przez to przyjmujcego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów; - zamawiajcym, rozumie si przez to udzielajcego zamówienie wykonawcy; do obowizków zamawiajcego naley: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego Dziennik budowy opatrzony pieczci Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słucy do notowania wydarze zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania polece i innej korespondencji technicznej pomidzy Inspektorem Nadzoru, wykonawc i projektantem Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawc, upowaniona do kierowania robotami i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu Kosztorys ofertowy wyceniony kosztorys lepy Kosztorys lepy wykaz robót z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnoci technologicznej ich wykonania Ksiga obmiarów akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami słucy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze, szkiców i ew. dodatkowych załczników. Wpisy w ksidze obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inspektorem Nadzoru Materiały wszelkie tworzywa niezbdne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj projektow i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektorem Nadzoru Polecenie Inspektorem Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektorem Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bdca autorem dokumentacji projektowej.

6 Przedsiwzicie budowlane kompleksowa realizacja nowego połczenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłunym) istniejcego połczenia Rysunki cz dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj, charakterystyk i wymiary obiektu bdcego przedmiotem robót Szeroko całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) odległo midzy zewntrznymi krawdziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłunej, obejmuje całkowit szeroko konstrukcyjn ustroju nioscego Zadanie budowlane cz przedsiwzicia budowlanego, stanowica odrbn cało konstrukcyjn lub technologiczn, zdoln do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno uytkowych. Zadanie moe polega na wykonywaniu robót zwizanych z budow, modernizacj, utrzymaniem oraz ochron budowli drogowej lub jej elementu Ogólne wymagania dotyczce robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Przekazanie placu budowy Zamawiajcy w terminie okrelonym w dokumentach przetargowych przekae Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj i współrzdne punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i ksig obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru kocowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt Dokumentacja projektowa Wykonawca otrzyma od Zamawiajcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Dokumentacja projektowa bdzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowice dokument przetargowy. Jeeli w trakcie wykonywania robót okae si koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajcego, Wykonawca sporzdzi brakujce rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny by zgodne z dokumentacj projektow i SST Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST Dane okrelone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by uwaane za wartoci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okrelonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny by jednorodne i wykazywa

7 blisk zgodno z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeeli przedział tolerancji nie został okrelony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to naley przyj przecitne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Jeeli została okrelona warto minimalna lub warto maksymalna tolerancji albo obie te wartoci, to roboty powinny by prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały si w przewaajcej mierze w pobliu wartoci granicznych. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie s w pełni zgodne z dokumentacj projektow lub SST, ale osignito moliw do zaakceptowania jako elementy budowli, to Inspektor Nadzoru moe akceptowa takie roboty i zgodzi si na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST W przypadku gdy materiały lub roboty nie s w pełni zgodne z dokumentacj projektow lub SST, i wpłynło to na niezadowalajc jako elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostan zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by niezwłocznie rozebrane i zastpione innymi na koszt Wykonawcy Zabezpieczenie placu budowy Wykonawca jest zobowizany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób okrelony w SST D , w okresie trwania realizacji kontraktu a do zakoczenia i odbioru kocowego robót. Przed przystpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzdem drogi i organem zarzdzajcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zalenoci od potrzeb i postpu robót projekt organizacji ruchu powinien by aktualizowany przez Wykonawc na bieco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bdzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urzdzenia zabezpieczajce takie jak: zapory, wiatła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniajc w ten sposób bezpieczestwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widocznoci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgldów bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzdzenia zabezpieczajce powinny by akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystpienia do robót Wykonawca powinien obwieci publicznie przed ich rozpoczciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilociach okrelonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tre tablic informacyjnych powinna by zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bd utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrbnej zapłacie i przyjmuje si, e jest włczony w cen kontraktow Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót (1) Ustalenia ogólne dotyczce ochrony rodowiska

8 Wykonawca ma obowizek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczce ochrony rodowiska naturalnego. W szczególnoci Wykonawca powinien zapewni spełnienie nastpujcych warunków: a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewntrzne drogi transportowe powinny by tak wybrane, aby nie powodowa zniszcze w rodowisku naturalnym. b) Powinny zosta podjte odpowiednie rodki zabezpieczajce przed: - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; - przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; - moliwoci powstania poaru; c) Praca sprztu budowlanego uywanego podczas realizacji robót nie moe powodowa zniszcze w rodowisku naturalnym d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawiera składników zagraajcych rodowisku, o steniu przekraczajcym dopuszczalne normy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, okrelonych w odpowiednich przepisach dotyczcych ochrony rodowiska, obciaj Wykonawc. (2) Ochrona wód. Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mog by zanieczyszczane w czasie robót. Jeeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy połoone s w ssiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny by oczyszczane przez filtracj i osadniki, albo inne urzdzenia, które redukuj zawarto pyłów i innych zanieczyszcze w odprowadzanych wodach do poziomu nie wikszego od wystpujcego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których s odprowadzane. Wody powierzchniowe odpływajce z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny by oczyszczone, jeeli zawieraj składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla rodowiska substancje. Zbiorniki materiałów napdowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla rodowiska substancji powinny by wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujcy nie przedostawanie si tych materiałów do otoczenia. Maszyny i sprzt zmechanizowany nie mog porusza si w obrbie granic zbiorników i cieków wodnych z wyjtkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgod odpowiednich władz a ruch ten odbywa si w celu przeprowadzenia robót okrelonych w kontrakcie. (3) Ochrona powietrza Stenie pyłów i zanieczyszcze odprowadzanych do atmosfery nie moe przekracza wartoci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jeeli roboty bd prowadzone metod mieszania materiałów na budowie z uyciem materiałów pylcych, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzt i technologia powinny ogranicza zapylenie. Roboty takie mog by prowadzone na terenach zabudowanych za zgod organów administracji terenowej.

9 (4) Ochrona przed hałasem Jeeli roboty prowadzone bd na terenach zabudowanych to Zamawiajcy powinien okreli w dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni z odpowiednimi organami administracji samorzdowej, technologi i czas robót ograniczajce w miar moliwoci poziom hałasu i jego uciliwo dla mieszkaców. Wykonawca nie powinien stosowa innej technologii robót, o wikszym poziomie hałasu, ni okrelona przez zamawiajcego pod rygorem wstrzymania robót Ochrona przeciwpoarowa Wykonawca powinien przestrzega przepisy ochrony przeciwpoarowej. Wykonawca powinien utrzymywa sprawny sprzt przeciwpoarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny by składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostpem osób trzecich. Maszyny i urzdzenia napdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by wyposaone w urzdzenia zabezpieczajce przed rozprzestrzenianiem si iskier. Jeeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed rozpoczciem spalania Wykonawca powinien powiadomi odpowiednie władze i / lub słuby. Lokalizacja i sposób spalania powinny by takie, aby nie dopuci do jakichkolwiek uszkodze ssiadujcych obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny by uzgodnione przez Wykonawc z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowa patrole przeciwpoarowe. Spalanie powinno by przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakoczenia spalania ogniska powinny by wygaszone. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub słub albo samodzielnie, powinien na własny koszt wygasi poar na terenie budowy lub w jego ssiedztwie, wywołany bezporednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały s szkodliwe dla otoczenia, nie mog by dopuszczone do uycia. Jeeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedosta si z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mog by stosowane. Nie dopuszcza si uycia materiałów wywołujcych szkodliwe promieniowanie o steniu wikszym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny by rozebrane i wykonane ponownie z właciwych materiałów. Wszelkie materiały odpadowe uyte do robót powinny mie wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion jednostk, jednoznacznie okrelajce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na rodowisko. Materiały, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoczeniu robót ich szkodliwo zanika (np. materiały pylaste) mog by uyte pod warunkiem

10 przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiajcy powinien otrzyma zgod na uycie tych materiałów od właciwych organów administracji pastwowej. Jeeli wykonawca uył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uycie spowodowało jakiekolwiek zagroenie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajcy Ochrona własnoci publicznej i prywatnej Wykonawca jest zobowizany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własnoci publicznej i prywatnej. Jeeli w zwizku z zaniedbaniem, niewłaciwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działa ze strony Wykonawcy nastpi uszkodzenie lub zniszczenie własnoci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon własno. Stan naprawionej własnoci powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzdze uzbrojenia terenu, przewodów, rurocigów, kabli teletechnicznych itp., których połoenie było wskazane przez Zamawiajcego lub ich włacicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajcego, dotyczcej istniejcych urzdze uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczciem robót zasign od ich włacicieli danych odnonie dokładnego połoenia tych urzdze w obrbie placu budowy. O zamiarze przystpienia do robót w pobliu tych urzdze, bd ich przełoenia. Wykonawca powinien zawiadomi włacicieli urzdze i Inspektora Nadzoru. jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzdze podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajcego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostan usunite na koszt Zamawiajcego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obcia Wykonawc Ograniczenie obcie osi pojazdów Wykonawca powinien dostosowa si do obowizujcych ogranicze obcie osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprztu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okrelonym w dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na uycie pojazdów o ponadnormatywnych obcieniach osi, o ile zostan uzyskane przez Wykonawc od odpowiednich władz, nie zwalniaj Wykonawcy od odpowiedzialnoci za uszkodzenia dróg, które mog by spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie moe uywa pojazdów o ponadnormatywnych obcieniach osi na istniejcych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrbie granic placu budowy. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bdzie zobowizany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Bezpiecze stwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzega wszystkie przepisy dotyczce bezpieczestwa i higieny pracy. W szczególnoci Wykonawca ma obowizek zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych.

11 Wykonawca powinien zapewni wszelkie urzdzenia zabezpieczajce oraz sprzt i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczestwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzdzenia socjalne dla personelu prowadzcego roboty objte kontraktem. Uznaje si, e wszelkie koszty zwizane z wypełnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zapłacie i s uwzgldnione w cenie kontraktowej Utrzymanie robót. Wykonawca powinien utrzymywa roboty do czasu kocowego odbioru. utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalajcym stanie przez cały czas, do momentu odbioru kocowego. Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie pó niej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moe natychmiast zatrzyma roboty. 2. MATERIAŁY 2.1. ródła uzyskania materiałów ródła uzyskania wszystkich materiałów powinny by wybrane przez Wykonawc z wyprzedzeniem, przed rozpoczciem robót. Nie pó niej ni 3 tygodnie przed uyciem materiału Wykonawca powinien dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego ródła, Wykonawca powinien przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego ródła. Zatwierdzenie ródła materiałów nie oznacza, e wszystkie materiały z tego ródła bd przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania Wariantowe stosowanie materiałów Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj moliwo wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uyciem materiału, albo w okresie dłuszym jeli bdzie to wymagane dla bada prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moe by pó niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Materiały miejscowe ródła materiałów miejscowych Wykonawca nie moe eksploatowa ródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji ródła zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzdy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to istniejcych ródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wczeniej wydanych decyzji odpowiednich urzdów.

12 Zaaprobowanie ródła wybranego przez wykonawc jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawc wiarygodnej dokumentacji, zawierajcej raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istniej, danych z eksploatacji ródła w przeszłoci, które wyka, e materiał o odpowiedniej jakoci jest dostpny w danym ródle w wymaganej iloci. Lokalizacja ródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiajcego powinna by przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiały z tych ródeł bd akceptowane, z tym e Wykonawca bdzie odpowiedzialny za okrelenie iloci i typów sprztu oraz technologii robót gwarantujcych wyprodukowanie materiałów odpowiadajcych wymaganiom okrelonym w SST. Biorc pod uwag fakt, e na podstawie próbek pobranych ze ródła nie mona dokładnie okreli granic zalegania materiałów i e mog wystpi normalne wahania ich cech, Inspektor Nadzoru moe poleci selekcj materiału z danej czci ródła oraz moe odrzuci cz ródła jako nie nadajc si do eksploatacji Inspekcja wytwórni materiałów Wytwórnie materiałów mog by okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnoci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mog by pobierane w celu sprawdzenia ich właciwoci. Wynik kontroli bdzie podstaw akceptacji okrelonej partii materiałów pod wzgldem jakoci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bdzie przeprowadzał inspekcj wytwórni powinny by zachowane nastpujce warunki: a) Inspektor Nadzoru bdzie miał zapewnion współprac i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji b) Inspektor Nadzoru bdzie miał wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych czci wytwórni, gdzie odbywa si produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu Materiały nie odpowiadajce wymaganiom Materiały nie odpowiadajce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z placu budowy, bd złoone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uycie tych materiałów do innych robót, ni te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartociowany przez Inspektora Nadzoru. Kady rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczc si z jego nie przyjciem i niezapłaceniem Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca powinien zapewni wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniajce zachowanie ich jakoci i przydatnoci do robót oraz zgodno z wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialno za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moe zezwoli na inny sposób przechowywania i składowania ni podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoci za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno by prowadzone w sposób umoliwiajcy inspekcj materiałów.

13 Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny by po zakoczeniu robót doprowadzone przez Wykonawc do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 3. SPRZT Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właciwoci wykonywanych robót. Sprzt uywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgldem typów i iloci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustale w takich dokumentach sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno sprztu powinna gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równie dysponowa sprawnym sprztem rezerwowym, umoliwiajcym prowadzenie robót w przypadku awarii sprztu podstawowego. Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj moliwo wariantowego uycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uyciem sprztu. Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moe by pó niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i narzdzia nie gwarantujce zachowania warunków kontraktu, zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn niekorzystnie na własnoci wykonywanych materiałów. Liczba rodków transportu powinna zapewni prowadzenie robót zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien dysponowa sprawnymi rezerwowymi rodkami transportu, umoliwiajcymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych rodków transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełnia wymagania dotyczce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcie na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadajce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru powinny by usunite z placu budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jako zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Współpraca Inspektora Nadzoru i wykonawcy.

14 Inspektor Nadzoru bdzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach zwizanych z jakoci robót, ocen jakoci materiałów i postpem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, zwizanych z interpretacj dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczcych akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawc. Inspektor Nadzoru bdzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, bd oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgldni wyniki bada materiałów i robót, rozrzuty normalnie wystpujce przy produkcji i przy badaniach materiałów, dowiadczenia z przeszłoci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpływajce na rozwaan kwesti. Inspektor Nadzoru jest upowaniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budow lub na niej produkowanych, włczajc przygotowanie i produkcj materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawc o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniaj wymaga jakociowych okrelonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami naley postpowa jak w pkt Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by wykonywane nie pó niej ni w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawc, pod gro b zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców Jeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała wadliwo tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajcego. 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Program zapewnienia jakoci (PZJ) Do obowizków Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moliwoci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj projektow, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakoci powinien zawiera: a) cz ogóln opisujc: - organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; - organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; - bhp; - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

15 - wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót; - system (sposób i procedur) proponowanej kontroli i sterowania jakoci wykonywanych robót; - system (sposób i procedur) proponowanej kontroli i sterowania jakoci wykonywanych robót; - wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada); - sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujcych a take wyciganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; b) cz szczegółow opisujc dla kadego asortymentu robót: - wykaz maszyn i urzdze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania i urzdzenia pomiarowo kontrolne; - rodzaje i ilo rodków transportu oraz urzdze do magazynowania i załadunku materiałów; - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat ich właciwoci w czasie transportu; - sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i czstotliwo, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; - sposób postpowania z materiałami i robotami nie odpowiadajcymi wymaganiom Zasady kontroli i jakoci robót Celem kontroli robót powinno by takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osign załoon jako robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol robót i jakoci materiałów. Wykonawca powinien zapewni odpowiedni system kontroli, włczajc personel, laboratorium, sprzt, zaopatrzenie i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania próbek i bada materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moe zada od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalajcy. Wykonawca powinien przeprowadzi pomiary i badania materiałów oraz robót z czstotliwoci zapewniajc stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich czstotliwo powinny by okrelone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeeli nie zostały one tam okrelone, to Wykonawca powinien ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy Inspektorowi Nadzoru zawiadczenie, e wszystkie stosowane urzdzenia i sprzt badawczy posiadaj wan legitymacj, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okrelajcych procedury bada. Pomieszczenia laboratoryjne powinny by utrzymywane w stanie czystoci, a wszystkie urzdzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadzoru powinien mie nieograniczony dostp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

16 Inspektor Nadzoru bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocigniciach dotyczcych urzdze laboratoryjnych, sprztu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeeli niedocignicia te s tak powane, e mog wpływa ujemnie na wyniki bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uycie do robót badanych materiałów i dopuci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedocignicia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materiałów. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiałów ponosi Wykonawca Pobieranie próbek Próbki powinny by pobierane losowo. zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do bada. Inspektor Nadzoru powinien mie zapewnion moliwo udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów, które budz wtpliwoci co do jakoci, o ile kwestionowane materiały nie zostan przez Wykonawc usunite lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajcy. Pojemniki do pobierania próbek powinny by dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny by odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary powinny by przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa mona wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystpieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powinien powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Raporty z bada Wykonawca powinien przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie pó niej jednak ni w terminie okrelonym w programie zapewnienia jakoci. Wyniki bada powinny by przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywa kompletne raporty ze wszystkich bada i inspekcji, i udostpni je na yczenie Inspektorowi Nadzoru.

17 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc, moe ocenia zgodno materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc. Inspektor Nadzoru moe pobiera próbki materiałów i prowadzi badania niezalenie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeeli wyniki tych bada wyka, e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moe poleci Wykonawcy lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada, albo moe opiera si wyłcznie na własnych badaniach przy ocenie zgodnoci materiałów i robót z dokumentacj projektow i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc Atesty jakoci materiałów i urzdze Przed wykonaniem bada jakoci materiałów przez Wykonawc, Inspektor Nadzoru moe dopuci do uycia materiały posiadajce atest producenta stwierdzajcy ich pełn zgodno z warunkami podanymi w SST. W przypadku materiałów, dla których atesty s wymagane przez SST, kada partia dostarczona do robót powinna posiada atest okrelajcy w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada. Kopie wyników tych bada powinny by dostarczone przez Wykonawc Inspektorowi Nadzoru na jego yczenie Dokumenty budowy (l) Dziennik budowy Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowizujcym Zamawiajcego i Wykonawc w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do koca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowizujcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by dokonywane na bieco i powinny dotyczy przebiegu robót, stanu bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kady zapis w dzienniku budowy powinien by opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słubowego. Zapisy powinny by czytelne, dokonane trwał technik, w porzdku chronologicznym, bezporednio jeden pod drugim, bez przerw. Załczone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny by oznaczone kolejnym numerem załcznika i opatrzone dat i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy naley wpisywa w szczególnoci: - dat przekazania Wykonawcy placu budowy; - dat przekazania przez Zamawiajcego dokumentacji projektowej; - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoci i harmonogramów robót; - terminy rozpoczcia i zakoczenia poszczególnych elementów robót; - przebieg robót, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; - daty zarzdzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;

18 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikajcych, ulegajcych zakryciu, czciowych i kocowych odbiorów robót; - wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; - stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robot podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwizku z warunkami klimatycznymi; - zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; - dane dotyczce czynnoci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót; - dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; - dane dotyczce jakoci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kto je przeprowadzał; - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; - inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjanienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by przedłoone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjcia lub zajciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si. Projektant nie jest jednak stron kontraktu i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót. (2) Ksiga obmiaru Ksiga obmiaru stanowi dokument pozwalajcy na rozliczenie faktycznego postpu kadego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si w jednostkach przyjtych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksigi obmiarów. (3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakoci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy i Zamawiajcego powinny by gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoci. Dokumenty te stanowi załczniki do odbioru robót. Winny by udostpnione na kade yczenie Zamawiajcego. (4) Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastpujce dokumenty: a) pozwolenie na realizacj zadania budowlanego, b) protokoły przekazania placu budowy, c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, d) protokoły odbioru robót, e) protokoły z narad i ustale. (5) Przechowywanie dokumentów budowy

19 Dokumenty budowy powinny by przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginicie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodowa jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by zawsze dostpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgldu na yczenie Zamawiajcego. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne obmiaru robót zasady Obmiar robót powinien okreli faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa si w obecnoci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by wpisane do ksigi obmiarów Zasady okrelania iloci robót i materiałów O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie okrelano inaczej, wszystkie pomiary długoci, słuce do oblicze pola powierzchni robót, bd wykonywane w poziomie. Do obliczenia objtoci robót ziemnych naley stosowa metod przekrojów poprzecznych lub inn, zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy uywane do przewoenia materiałów, których obmiar nastpuje na podstawie masy na poje dzie powinny by waone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kady pojazd powinien by oznakowany w sposób czytelny, umoliwiajcy jego identyfikacj. Materiały, których obmiar nastpuje na podstawie objtoci na poje dzie powinny by przewoone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mog by dowolnego typu i wielkoci pod warunkiem, e skrzynia pojazdu ma taki kształt, e jej pojemno mona łatwo i dokładnie okreli. Kady pojazd powinien by oznakowany w sposób czytelny, umoliwiajcy jego identyfikacj. Objto materiału przewoonego jednym pojazdem powinna by przed rozpoczciem robót uzgodniona przez Wykonawc i Inspektora Nadzoru na pimie, dla kadego typu uywanych pojazdów. Obmiar objtoci nastpi w punkcie dostawy. Objto materiału na poje dzie, stanowica nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawc i Inspektora Nadzoru, nie podlega zapłacie. Pojazdy przewoce mniejsz objto od uzgodnionej mog by odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objtoci okrelonej przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza losowo stopie załadowania pojazdów. Jeeli przy losowej kontroli stwierdzi on, e objto materiału przewoona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cało materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okrelonym przez stosunek objtoci obmierzonej do uzgodnionej. Jeeli zostało to uzgodnione na pimie przez Wykonawc i Inspektora Nadzoru, materiał rozliczany na podstawie objtoci moe by waony i przeliczany na odpowiedni liczb jednostek objtoci z zastosowaniem gstoci objtociowej materiału. Ustalenia o

20 takiej metodzie obmiaru oraz warto gstoci objtociowej stosowana w przeliczeniach, powinny by uzgodnione przed rozpoczciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objtoci lub gstoci objtociowej materiału jeeli rzeczywista gsto objtociowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartoci uzgodnionej na pimie przed rozpoczciem robót. W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w atecie producenta podano ich wymiary lub mas, dane te mog stanowi podstaw obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mog by losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastpi na podstawie tolerancji okrelonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okrelono w SST. Cement i wapno bd mierzone w megagramach. Drewno bdzie mierzone w metrach szeciennych, przy uwzgldnieniu iloci wbudowanej w konstrukcje. Woda bdzie mierzona w metrach szeciennych. Wszelkie inne materiały bd mierzone w jednostkach okrelonych w dokumentacji projektowej i/lub SST Urzdzenia i sprzt pomiarowy Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzdzenia i sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc. Jeeli urzdzenia te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca powinien posiada wane wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzdzenia pomiarowe powinny by przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót Wagi i zasady waenia Jeeli stosowana metoda obmiaru wymaga waenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w iloci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada wane wiadectwa legalizacji. Wykonawca moe uywa publicznych urzdze wagowych pod warunkiem, e były one atestowane i posiadaj wane wiadectwa legalizacji. Dokładno stosowanych wag powinna wynosi 0,5% uywanego zakresu. Jeeli kontrola wykae, e stosowana waga wskazuje zanion mas, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana. Jeeli kontrola wykae, e stosowana waga wskazuje zawyon mas, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów waonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błd, pomniejszony o dopuszczaln tolerancj równ 0,5% Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary powinny by przeprowadzone przed czciowym lub kocowym odbiorem robót, a take w przypadku wystpowania dłuszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikajcych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajcych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

21 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objtoci powinny by uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog by dołczone w fornale oddzielnego załcznika do ksigi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Rodzaje odbiorów robót W zalenoci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegaj nastpujcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: a) odbiorowi robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, b) odbiorowi czciowemu, c) odbiorowi kocowemu, d) odbiorowi ostatecznemu Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu. Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakoci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu. Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu powinien by dokonany w czasie umoliwiajcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postpu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo danej czci robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien by przeprowadzony niezwłocznie, nie pó niej jednak ni w cigu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako i ilo robót ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierajcych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj projektow, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyle od przyjtych wymaga i innych wczeniejszych ustale, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczce zmian i korekt. W wyjtkowych przypadkach podejmuje decyzj dokonania potrce. Przy ocenie odchyle i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzgldnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczcych danej czci robót Odbiór czciowy Odbiór czciowy polega na ocenie iloci i jakoci wykonanych czci robót wraz z ustaleniem nalenego wynagrodzenia. Odbioru czciowego robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze kocowym robót Odbiór ko cowy robót Odbiór kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1.

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1. D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania wspólne dla poszczególnych wymaga technicznych zwizanych z remontem mostu drogowego przez rzek Brok w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Inwestycja: UZDATNIANIE I DEZYNFEKCJA WODY NA UJCIACH WODY MIASTA POLANICA ZDRÓJ Obiekt: PRZEBUDOWA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót uzdatnianie wody FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław funam@funam.pl, www.funam.pl ISO 9001 ISO 14001 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Nazwa Inwestycji: Budowa kolektora odciajcego

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...4 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE...5 1. WSTP...5 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...5 1.2. Zakres stosowania ST...5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Opole15.02.2008 r. BIECE UTRZYMANIE ULIC NA TERENIE MZD W OPOLU SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAMAWIAJCY: MIEJSKI ZARZD DRÓG W OPOLU UL. ALEJA PRZYJANI 9 45-573 OPOLE Opracował Egzemplarz Nr 1 SPIS TRECI D -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE : BUDOWA CHODNIKA W CIGU DROGI POWIATOWEJ NR 1742 O OZIMEK KRASIEJÓW W M. OZIMEK UL. BRZEZINY - IV ETAP - INWESTOR: ZARZD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAGRODA LEŚNA dz. nr 3500/3 obręb geod. Napierki, gm. Janowiec Kościelny 1. Budynek leśniczówki wraz z zagospodarowaniem terenu KOD CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&'((& )& *$++,- "#$.# /./0 '2 0(& #%3 4 &5/4 &%/&

!#$ %&'((& )& *$++,- #$.# /./0 '2 0(& #%3 4 &5/4 &%/& !"#$ %&'((& )& *$++,- "#$.# /./0 $!,1- '2 0(& #%3 4 &5/4 &%/& 6! /+78 -,9:--4 &5/4 &%/&; %(0" )%# =,++7---9+;=,++77779:!! " # $% &! ' " &?%#5/& ( )*+,-./+$0

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWLANA Temat: Remont pomieszczeń sanitarnych oraz remont dachu w Żłobku nr 4 przy u. Wyspiańskiego 2 w Olsztynie. Adres : Olsztyn, ul. Wyspiańskiego 2 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D «

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D « PRZEDSIBIORSTWO» I N W E S T B U D «S P Ó Ł K A Z O.O. W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych - ul. Jaworowa 15a tel (0-74) 841-83-10, 664-92-80; fax 66 49 281 konto e- mail: biuro@inwestbud.biz KRS: 0000125905

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I DODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I DODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I DODBIORU ROBÓT KOD CPV 45.11.11.00-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA KOD CPV 45.26.10.00-4 WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSYTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY KOD CPV- 45.26.23.00-4

Bardziej szczegółowo

DT 16/2009 "DOMINO" S.C. w Łomy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1

DT 16/2009 DOMINO S.C. w Łomy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1 DT 16/2009 "DOMINO" S.C. w Łomy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE...3 I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. TEMAT... 3 2. INWESTOR:... 3 3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWUJCA DOKUMENTACJ TECHNICZN:...

Bardziej szczegółowo

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85 2/85 D M 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru robót drogowych przy remoncie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO BIUROWEGO W ŁOMŻY Wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Szczegółowe specyfikacje techniczne BANK BPH SA /OAugustów 51106000760000320000155181 BANK SPÓŁDZIELCZY w Augustowie 34935100000018919620000010 Przedsibiorstwo POLNET Sp. z o.o. 16-300 Augustów ul. Wypusty 3 tel.: (0-87) 643-2114 NIP: 846-10-31-333

Bardziej szczegółowo

CZ. III SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZ. III SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INWESTOR : GMINA MIEJSKA ORY Al. Wojska Polskiego 25 44-240 ory TEMAT : LOKALIZACJA : Poprawa warunków bezpieczestwa ruchu na DW 932 i DW 935 na obszarze miasta ory 44-240 ory, Aleja Armii Krajowej dzielnica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja świetlicy w Brzuminie Inwestor: Gmina Góra Kalwaria ul. 3 go Maja 10 05 530 Góra Kalwaria luty 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA TEMAT OPRACOWANIA : ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA Projekt budowlano - wykonawczy punktu widokowego przy Alei Hugo Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem wejść do podziemi.

Bardziej szczegółowo

47-200 KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY 47-232 KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY

47-200 KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY 47-232 KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY SPECYFIKACJE TECHNICZNE NALEYTEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 2053O ALEI LISA W KDZIERZYNIE-KOLU ETAP - II Inwestor : POWIATOWY ZARZD DRÓG

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wymagania ogólne -CPV45000000-7 1.0 Wstęp Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych Zadania:Zmiana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont budynku Domu Nauczyciela w Piątnicy ul. Szkolna 33 gm. Piątnica Zakres robót: - rozbiórka obudowy oraz nieczynnego zbiornika wzbiorczego centralnego

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH SST 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STO, nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia Dostosowanie pomieszczeń higieniczno- sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: Modernizacja i rozbudowa budynku świetlicy w Szczepkach Gm. Wydminy na działce Nr ewid. gruntów 237/4 KOD CPV 45215000-7

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 22a; 22b; 22c; 22d OST. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TREŚCI. 22a; 22b; 22c; 22d OST. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3.SPRZĘT 4.TRANSPORT 5.WYKONANIE ROBÓT 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.OBMIAR ROBÓT 8.ODBIÓR ROBÓT 9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45252200-0 45232421-9 45231000-5 Przedmiot zamówienia: BUDOWA OCZYSZCZALNI CIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY OSTRÓWEK Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DLA ZADANIA :

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DLA ZADANIA : 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DLA ZADANIA : PRZYSTOSOWANIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĘBISZOWIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOYEK Rafał Sójka Ul. Barwinkowa 8, 51-251 Wrocław Tel. +48 696046480, Fax. +48 71 330 42 00 NIP 895-173-20-89 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA INWEST-BUD 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 Tel.245-67-88 Specyfikacja techniczna Obiekt: Ratusz Miejski w Koninie. Temat: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ. (BUDYNEK NR 1 SALA GIMNASTYCZNA) KOD CPV: 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowe w placówkach Poczty Polskiej S.A. 1) FUP Jastrzębie-Zdrój, ulica Katowicka PU-623 2) UP Pszczyna, ulica Batorego

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNCZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNCZNA PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE Marek Kubicki ul. Jasna 18 B/4 87-800 Włocławek Tel.fax. (054) 231 34 06 Tel. kom. 502 250 517 e-mail: mkubicki@pro.onet.pl NIP 888-001-42-62 REGON 910140366 NR RACH.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Nazwa i adres inwestycji Projekt rozbiórki budynku przy ul. Kolonia Zręby 66 w Gdańsku (dz. 806, obręb 064) wraz z projektem stabilizacji muru oporowego Inwestor Opracowanie Gdański

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 73 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont budynku przedszkola ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PIĄTNICY ul. Szkolna 29 Zakres robót: - Demontaż istniejącego poszycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych

Bardziej szczegółowo

Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu

Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu Nazwa Inwestycji: Budowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. gen. Fieldorfa 2 Adres Inwestycji: Wrocław, Nazwa i adres Inwestora: Nowy Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu:. 2009 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH RADIO KATOWICE S.A. 40-036 KATOWICE UL. JULIUSZA LIGONIA 29 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 1 SPIS TRECI 1 Spis treci... 2 2 Cz ogólna... 3 2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 3 2.2 Zakres stosowania ST... 3 2.3 Zakres robót objtych ST... 3 2.3.1 Zakres zasadniczy... 3 2.4 Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

egz. 7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

egz. 7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedsiębiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Włocławek tel. +48 542322319 tel. +48 504 039 974 e-mail:wamar@onet.pl NIP: 888-269-77-62 REGON: 911335221 BOŚ S.A. O/WŁOCŁAWEK 61 1540 1069 2001 8723

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJA PARKINGU WEWNĘTRZNEGO ZOZ DĘBICA CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie chodników

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 1 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE -1- TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE -1- TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ -1- SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.n. DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ DO BUDYNKU URZDU GMINY W LISEWIE obejmujcy rob.budowlane ocieplenie cian zewntrznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO Wymagania Ogólne SPIS TRECI 1. CZ OGÓLNA 2 1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJCEGO 2 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2 1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS ROBÓT TYMCZASOWYCH

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10 Dz.U.02.193.1618 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni.

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Inwestor: Zakład Opieki Zdrowotnej 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO NADZORU I POWIERNICTWA INWESTYCYJNEGO mgr inż. Henryk Szymański 87-800 Włocławek, ul. Zbiegniewskiej 35 tel/fax (054) 235-11-76, tel. kom. 606 443 655 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I PRZEPISY OBOWIAZUJCE 2. 2. ZAKRES ROBÓT 3. 3. WYKAZ ISTNIEJCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3. 4. WYKAZ ELEMENTÓW MOGCYCH STWARZA ZAGROENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45233140 ROBOTY DROGOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45233140 ROBOTY DROGOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45233140 ROBOTY DROGOWE Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont budynku Szkoły Podstawowej w Drozdowie gm. Piątnica Zakres robót: Budynek główny - Demontaż istniejącego poszycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7 Nazwa inwestycji : Remont elewacji, docieplenie i zmiany kolorystyki elewacji, wymiany części stolarki okiennej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRUS, LACHOWICZ ARCHITEKCI Marcin Brus Paweł Lachowicz 41-800 ZABRZE ul. Wolnoci 345a t e l. / f a x ( 3 2 ) 7 7 7 1 3 0 1 e - m a i l : b r u s l a @ o 2. p l temat : PROJEKT REMONTU OGÓLNODOSTPNEGO BOISKA

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM WEJŚCIA 1 ST 01.08.00. MONTAŻ WINDY Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo