SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI OKRGLICA ETAP III INWESTOR: GMINA WGLINIEC Sporzdzi mgr in. Krzysztof Polewski Czerwiec 2010

2 D - M WYMAGANIA OGÓLNE

3 SPIS TRECI 1. WSTP 2. MATERIAY 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PATNOCI 10. PRZEPISY ZWIZANE NAZWA ZAMÓWIENIA : PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI OKRGLICA. Lokalizacja: dz. nr 67/438, 68/440, 36/1170, 37/1173 obrb ewidencyjny Okrglica i Kocielna Wie PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT : Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi w Okrglicy o d. 474,00mb. Przebudowa drogi obejmuje: - wykonanie wyrównania istniejcej podbudowy tuczniowej warstw tucznia kamiennego o gr 10cm o szerokoci 4,20m - wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego o gr 4cm i szerokoci 4,0m. - wykonanie poboczy tuczniowych niesortem kamiennym 00/20mm o szerokoci 50cm Spadki jednostronne 2% na prostej i 3% na ukach. Promie wyokrglajcy na pocztku drogi R=9,0m. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH : - prace towarzyszce i roboty tymczasowe nie wystpuj. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY : Droga jest drog dojazdow do wsi Okrglica jest to droga jednojezdniowa dwukierunkowa. Posiada przekrój szlakowy jezdnie nieutwardzona o nawierzchni tuczniowej o szerokoci od 3,5 do 4,5m Brak wydzielonych poboczy. NAZWY I KODY : Drogi dojazdowe

4 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych Zakres stosowania ST Ogólna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. Zaleca si wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych Zakres robót objtych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych Okrelenia podstawowe yte w ST wymienione poniej okrelenia naley rozumie w kadym przypadku nastpujco: Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bcy budynkiem, stanowicy ca techniczno-uytkow (droga) albo jego cz stanowi odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wze) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych Dugo mostu - odleg midzy zewntrznymi krawdziami pomostu, a w przypadku mostów ukowych z nadsypk - odleg w wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzdzeniami technicznymi zwizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunicia po jego zakoczeniu Dziennik budowy zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczci organu wydajcego, wydany zgodnie z obowizujcymi przepisami, stanowicy urzdowy dokument przebiegu robót budowlanych, cy do notowania zdarze i okolicznoci zachodzcych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece i innej korespondencji technicznej pomidzy Inynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc i projektantem Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod terenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego Inynier/Kierownik projektu osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajcego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem Jezdnia - cz korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc, upowaniona do kierowania robotami i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielcymi jezdnie Konstrukcja nawierzchni - ukad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poczenia Konstrukcja nona (przo lub prza obiektu mostowego) - cz obiektu oparta na podporach mostowych, tworzca ustrój nioscy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych Korpus drogowy - nasyp lub ta cz wykopu, która jest ograniczona koron drogi i skarpami rowów Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uenia w nim konstrukcji nawierzchni Ksika obmiarów - akceptowany przez Inyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, scy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze, szkiców i ew. dodatkowych zaczników. Wpisy w ksice obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inyniera/Kierownika projektu Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwizanych z ocen jakoci materiaów oraz robót.

5 Materiay - wszelkie tworzywa niezbdne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inyniera/Kierownika projektu Most - obiekt zbudowany nad przeszkod wodn dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego Nawierzchnia - warstwa lub zespó warstw scych do przejmowania i rozkadania obci od ruchu na pode gruntowe i zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu. a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezporednio oddziaywaniu ruchu i czynników atmosferycznych. b) Warstwa wica - warstwa znajdujca si midzy warstw cieraln a podbudow, zapewniajca lepsze rozenie napr w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow. c) Warstwa wyrównawcza - warstwa sca do wyrównania nierównoci podbudowy lub profilu istniejcej nawierzchni. d) Podbudowa - dolna cz nawierzchni sca do przenoszenia obci od ruchu na pode. Podbudowa moe skada si z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. e) Podbudowa zasadnicza - górna cz podbudowy speniajca funkcje none w konstrukcji nawierzchni. Moe ona skada si z jednej lub dwóch warstw. f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz podbudowy speniajca, obok funkcji nonych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziaaniem wody, mrozu i przenikaniem czstek poda. Moe zawiera warstw mrozoochronn, odsczaj lub odcinaj. g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której gównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziaania mrozu. h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniemoliwienia przenikania czstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lecej powyej. i) Warstwa odsczajca - warstwa sca do odprowadzenia wody przedostajcej si do nawierzchni Niweleta - wysokociowe i geometryczne rozwinicie na paszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kadka dla pieszych i przepust Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeli przedzia tolerancji nie zosta okrelony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwizanych z ni urzdze oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moe równie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzdze chronicych ludzi i rodowisko przed uciliwociami powodowanymi przez ruch na drodze Pobocze - cz korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urzdze organizacji i bezpieczestwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sca jednoczenie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni Pode nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lecy pod nawierzchni do gbokoci przemarzania Pode ulepszone nawierzchni - górna warstwa poda, leca bezporednio pod nawierzchni, ulepszona w celu umoliwienia przejcia ruchu budowlanego i wciwego wykonania nawierzchni Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bca autorem dokumentacji projektowej Przedsiwzicie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poczenia drogowego lub cakowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podnym) istniejcego poczenia Przepust budowla o przekroju poprzecznym zamknitym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wdrówek zwierzt dziko yjcych lub urzdze technicznych przez korpus drogowy Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowicy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykad dolina, bagno, rzeka, szlak wdrówek dzikich zwierzt itp.

6 Przeszkoda sztuczna - dzieo ludzkie, stanowice utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykad droga, kolej, rurocig, kana, cig pieszy lub rowerowy itp Przetargowa dokumentacja projektowa - cz dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj, charakterystyk i wymiary obiektu bcego przedmiotem robót Przyczóek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moe skada si z penej ciany, supów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzy, komór Rekultywacja - roboty majce na celu uporzdkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego Rozpito teoretyczna - odleg midzy punktami podparcia (yskami), prza mostowego Szeroko cakowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleg midzy zewntrznymi krawdziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadej do osi podnej, obejmuje cakowit szeroko konstrukcyjn ustroju nioscego Szeroko uytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko chodników mierzona w wietle porczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni doem oddzielajcej ruch koowy od ruchu pieszego lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnoci technologicznej ich wykonania Teren budowy - teren udostpniony przez Zamawiajcego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzce cz terenu budowy Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini kolejow lub inn drog dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego Zadanie budowlane - cz przedsiwzicia budowlanego, stanowica odrbn ca konstrukcyjn lub technologiczn, zdoln do samodzielnego penienia funkcji techniczno-uytkowych. Zadanie moe polega na wykonywaniu robót zwizanych z budow, modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochron budowli drogowej lub jej elementu Ogólne wymagania dotyczce robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonanych robót, bezpieczestwo wszelkich czynnoci na terenie budowy, metody uyte przy budowie oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow, SST i poleceniami Inyniera/Kierownika projektu Przekazanie terenu budowy Zamawiajcy w terminie okrelonym w dokumentach kontraktowych przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj i wspórzdne punktów gównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny koszt Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bdzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegóowych warunkach umowy, uwzgldniajcym podzia na dokumentacj projektow: Zamawiajcego; wykaz pozycji, które stanowi przetargow dokumentacj projektow oraz projektow dokumentacj wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy, Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inyniera/Kierownika projektu stanowi cz umowy, a wymagania okrelone w choby jednym z nich s obowizujce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byy w caej dokumentacji. W przypadku rozbienoci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowizuje kolejno ich wanoci wymieniona w Kontraktowych warunkach ogólnych ( Ogólnych warunkach umowy ).

7 Wykonawca nie moe wykorzystywa bdów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbienoci, wymiary podane na pimie s waniejsze od wymiarów okrelonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiay b zgodne z dokumentacj projektow i SST. Dane okrelone w dokumentacji projektowej i w SST b uwaane za wartoci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okrelonego przedziau tolerancji. Cechy materiaów i elementów budowli musz wykazywa zgodno z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziau tolerancji. W przypadku, gdy materiay lub roboty nie b w peni zgodne z dokumentacj projektow lub SST i wpynie to na niezadowalaj jako elementu budowli, to takie materiay zostan zastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe ( pod ruchem ) Wykonawca jest zobowizany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejcych obiektów (jezdnie, cieki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a do zakoczenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzdem drogi i organem zarzdzajcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zalenoci od potrzeb i postpu robót projekt organizacji ruchu powinien by na bieco aktualizowany przez Wykonawc. Kada zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bdzie obsugiwa wszystkie tymczasowe urzdzenia zabezpieczajce takie jak: zapory, wiata ostrzegawcze, sygnay, itp., zapewniajc w ten sposób bezpieczestwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stae warunki widocznoci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgldów bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzdzenia zabezpieczajce b akceptowane przez Inyniera/Kierownika projektu. Fakt przystpienia do robót Wykonawca obwieci publicznie przed ich rozpoczciem w sposób uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okrelonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre bdzie zatwierdzona przez Inyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez cay okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrbnej zapacie i przyjmuje si, e jest wczony w cen kontraktow. b) Roboty o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowizany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu do zakoczenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bdzie utrzymywa tymczasowe urzdzenia zabezpieczajce, w tym: ogrodzenia, porcze, owietlenie, sygnay i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne rodki niezbdne do ochrony robót, wygody spoecznoci i innych. W miejscach przylegajcych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyranie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujcych przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystpienia do robót Wykonawca obwieci publicznie przed ich rozpoczciem w sposób uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okrelonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre bdzie zatwierdzona przez Inyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez cay okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrbnej zapacie i przyjmuje si, e jest wczony w cen kontraktow.

8 Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowizek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaczania robót Wykonawca bdzie: a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojcej, b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki majce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotyczcych ochrony rodowiska na terenie i wokó terenu budowy oraz bdzie unika uszkodze lub uciliwoci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikajcych z nadmiernego haasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaych w nastpstwie jego sposobu dziaania. Stosujc si do tych wymaga bdzie mia szczególny wzgld na: 1) lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, skadowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) rodki ostronoci i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyami i gazami, c) moliwoci powstania poaru Ochrona przeciwpoarowa Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpoarowej. Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzt przeciwpoarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiay atwopalne b skadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostpem osób trzecich. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poarem wywoanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Materiay szkodliwe dla otoczenia Materiay, które w sposób trway s szkodliwe dla otoczenia, nie b dopuszczone do uycia. Nie dopuszcza si uycia materiaów wywoujcych szkodliwe promieniowanie o steniu wikszym od dopuszczalnego, okrelonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiay odpadowe uyte do robót b miay aprobat techniczn wydan przez uprawnion jednostk, jednoznacznie okrelaj brak szkodliwego oddziaywania tych materiaów na rodowisko. Materiay, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoczeniu robót ich szkodliwo zanika (np. materiay pylaste) mog by uyte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma zgod na uycie tych materiaów od wciwych organów administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca u materiaów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uycie spowodowao jakiekolwiek zagroenie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajcy Ochrona wasnoci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urzdzenia podziemne, takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wadz bcych wcicielami tych urzdze potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzdze w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowizany jest umieci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju robót, które maj by wykonane w zakresie przeenia instalacji i urzdze podziemnych na terenie budowy i powiadomi Inyniera/Kierownika projektu i wadze lokalne o zamiarze rozpoczcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwocznie powiadomi Inyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wadze oraz bdzie z nimi wspópracowa dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziaania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzdze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajcego. Jeeli teren budowy przylega do terenów z zabudow mieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposób powodujcy minimalne niedogodnoci dla mieszkaców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w ssiedztwie budowy, spowodowane jego dziaalnoci.

9 Inynier/Kierownik projektu bdzie na bieco informowany o wszystkich umowach zawartych pomidzy Wykonawc a wcicielami nieruchomoci i dotyczcych korzystania z wasnoci i dróg wewntrznych. Jednake, ani Inynier/Kierownik projektu ani Zamawiajcy nie bdzie ingerowa w takie porozumienia, o ile nie b one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy Ograniczenie obci osi pojazdów Wykonawca bdzie stosowa si do ustawowych ogranicze nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiaów i wyposaenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wciwych wadz co do przewozu nietypowych wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o kadym takim przewozie bdzie powiadamia Inyniera/Kierownika projektu. Inynier/Kierownik projektu moe poleci, aby pojazdy nie speniajce tych warunków zostay usunite z terenu budowy. Pojazdy powodujce nadmierne obcienie osiowe nie b dopuszczone na wieo ukoczony fragment budowy w obrbie terenu budowy i Wykonawca bdzie odpowiada za napraw wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inyniera/Kierownika projektu Bezpieczestwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca bdzie przestrzega przepisów dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczególnoci Wykonawca ma obowizek zadba, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i bdzie utrzymywa wszelkie urzdzenia zabezpieczajce, socjalne oraz sprzt i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczestwa publicznego. Uznaje si, e wszelkie koszty zwizane z wypenieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zapacie i s uwzgldnione w cenie kontraktowej Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca bdzie odpowiada za ochron robót i za wszelkie materiay i urzdzenia uywane do robót od daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakoczenia robót przez Inyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy byy w zadowalajcym stanie przez cay czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inyniera/Kierownika projektu powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie póniej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia Stosowanie si do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zarzdzenia wydane przez wadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwizane z wykonywanymi robotami i bdzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie podczas prowadzenia robót. Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i bdzie w peni odpowiedzialny za wypenienie wszelkich wymaga prawnych odnonie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprztu, materiaów lub urzdze uytych lub zwizanych z wykonywaniem robót i w sposób ciy bdzie informowa Inyniera/Kierownika projektu o swoich dziaaniach, przedstawiajc kopie zezwole i inne odnone dokumenty. Wszelkie straty, koszty postpowania, obcienia i wydatki wynike z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjtkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inyniera/Kierownika projektu Równowano norm i zbiorów przepisów prawnych Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powoane s konkretne normy i przepisy, które spenia maj materiay, sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b obowizywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powoane normy i przepisy s pastwowe lub odnosz si do konkretnego kraju lub regionu, mog by równie stosowane inne odpowiednie normy zapewniajce równy lub wyszy poziom wykonania ni powoane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inyniera/Kierownika projektu. Rónice pomidzy powoanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz by dokadnie opisane przez Wykonawc i przedone Inynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

10 Wykopaliska Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartociowe, budowle oraz inne pozostaci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b uwaane za wasno Zamawiajcego. Wykonawca zobowizany jest powiadomi Inyniera/Kierownika projektu i postpowa zgodnie z jego poleceniami. Jeeli w wyniku tych polece Wykonawca poniesie koszty i/lub wystpi opónienia w robotach, Inynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajcym i Wykonawc ustali wydenie czasu wykonania robót i/lub wysoko kwoty, o któr naley zwikszy cen kontraktow. 2. MATERIAY 2.1. róda uzyskania materiaów Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegóowe informacje dotyczce proponowanego róda wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaów jak równie odpowiednie wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki materiaów. Zatwierdzenie partii materiaów z danego róda nie oznacza automatycznie, e wszelkie materiay z danego róda uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada w celu wykazania, e materiay uzyskane z dopuszczonego róda w sposób ciy speniaj wymagania SST w czasie realizacji robót Pozyskiwanie materiaów miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od wcicieli i odnonych wadz na pozyskanie materiaów ze róde miejscowych wczajc w to róda wskazane przez Zamawiajcego i jest zobowizany dostarczy Inynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczciem eksploatacji róda. Wykonawca przedstawi Inynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj zawieraj raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod wydobycia i selekcji, uwzgldniajc aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pastwowej i samorzdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spenienie wymaga ilociowych i jakociowych materiaów pochodzcych ze róde miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytuu wydobycia materiaów, dzierawy i inne jakie oka si potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiaów do robót. Humus i nadkad czasowo zdjte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiaów miejscowych b formowane w hady i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoczeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiay pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b wykorzystane do robót lub odwiezione na odkad odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza Inyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie bdzie prowadziadnych wykopów w obrbie terenu budowy poza tymi, które zostay wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn zgod Inyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja róde materiaów bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowizujcymi na danym obszarze Materiay nie odpowiadajce wymaganiom Materiay nie odpowiadajce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy i one w miejscu wskazanym przez Inyniera/Kierownika projektu. Jeli Inynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uycie tych materiaów do innych robót, ni te dla których zostay zakupione, to koszt tych materiaów zostanie odpowiednio przewartociowany (skorygowany) przez Inyniera/Kierownika projektu. Kady rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materiay, Wykonawca wykonuje na wasne ryzyko, liczc si z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezapaceniem 2.4. Wariantowe stosowanie materiaów Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj moliwo wariantowego zastosowania rodzaju materiau w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uyciem tego materiau, albo w okresie dszym, jeli bdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada wymaganych przez Inyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiau nie moe by póniej zmieniany bez zgody Inyniera/Kierownika projektu.

11 2.5. Przechowywanie i skadowanie materiaów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skadowane materiay, do czasu gdy b one uyte do robót, byy zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachoway swoj jako i wciwoci i byy dostpne do kontroli przez Inyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego skadowania materiaów b zlokalizowane w obrbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc i zaakceptowanych przez Inyniera/Kierownika projektu Inspekcja wytwórni materiaów Wytwórnie materiaów mog by okresowo kontrolowane przez Inyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnoci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiaów mog by pobierane w celu sprawdzenia ich wciwoci. Wyniki tych kontroli b stanowi podstaw do akceptacji okrelonej partii materiaów pod wzgldem jakoci. W przypadku, gdy Inynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadza inspekcj wytwórni, musz by spenione nastpujce warunki: a) Inynier/Kierownik projektu bdzie mia zapewnion wspóprac i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiaów w czasie przeprowadzania inspekcji, b) Inynier/Kierownik projektu bdzie mia wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych czci wytwórni, gdzie odbywa si produkcja materiaów przeznaczonych do realizacji robót, c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada w tych miejscach. 3. SPRZT Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpywu na jako wykonywanych robót. Sprzt uywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgldem typów i iloci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustale w wymienionych wyej dokumentach, sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajno sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inyniera/Kierownika projektu. Sprzt bcy wasnoci Wykonawcy lub wynajty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowoci do pracy. Powinien by zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotyczcymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak równie naprawia lub wymienia sprzt niesprawny. Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj moliwo wariantowego uycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed uyciem sprztu. Wybrany sprzt, po akceptacji Inyniera/Kierownika projektu, nie moe by póniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i narzdzia nie gwarantujce zachowania warunków umowy, zostan przez Inyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpyn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i wciwoci przewoonych materiaów. Liczba rodków transportu powinna zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b spenia wymagania dotyczce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie speniajce tych warunków mog by dopuszczone przez Inyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bdzie usuwa na bieco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

12 5. WYKONANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako zastosowanych materiaów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc oraz poleceniami Inyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzdnymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pimie przez Inyniera/Kierownika projektu. dy popenione przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan, usunite przez Wykonawc na wasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany bd okae si skutkiem bdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pimie przez Inyniera/Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoci przez Inyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich dokadno. Decyzje Inyniera/Kierownika projektu dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiaów i elementów robót b oparte na wymaganiach okrelonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inynier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada materiaów i robót, rozrzuty normalnie wystpujce przy produkcji i przy badaniach materiaów, dowiadczenia z przeszci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpywajce na rozwaan kwesti. Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny by wykonywane przez Wykonawc w czasie okrelonym przez Inyniera/Kierownika projektu, pod gro zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuu poniesie Wykonawca. 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Program zapewnienia jakoci Wykonawca jest zobowizany opracowa i przedstawi do akceptacji Inyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakoci. W programie zapewnienia jakoci Wykonawca powinien okreli, zamierzony sposób wykonywania robót, moliwoci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujcy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj projektow, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakoci powinien zawiera: a) cz ogóln opisuj: organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, sposób zapewnienia bhp., wykaz zespoów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedur) proponowanej kontroli i sterowania jakoci wykonywanych robót, wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wasnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada), sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujcych, a take wyciganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji Inynierowi/Kierownikowi projektu; b) cz szczegóow opisuj dla kadego asortymentu robót: wykaz maszyn i urzdze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania i urzdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo rodków transportu oraz urzdze do magazynowania i zaadunku materiaów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat ich wciwoci w czasie transportu, sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i czstotliwo, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób postpowania z materiaami i robotami nie odpowiadajcymi wymaganiom.

13 6.2. Zasady kontroli jakoci robót Celem kontroli robót bdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osign zaon jako robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol robót i jakoci materiaów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wczajc personel, laboratorium, sprzt, zaopatrzenie i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania próbek i bada materiaów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inynier/Kierownik projektu moe zada od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalajcy. Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiaów oraz robót z czstotliwoci zapewniaj stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich czstotliwo s okrelone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostay one tam okrelone, Inynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow. Wykonawca dostarczy Inynierowi/Kierownikowi projektu wiadectwa, e wszystkie stosowane urzdzenia i sprzt badawczy posiadaj wa legalizacj, zostay prawidowo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okrelajcych procedury bada. Inynier/Kierownik projektu bdzie mie nieograniczony dostp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocigniciach dotyczcych urzdze laboratoryjnych, sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeeli niedocignicia te b tak powane, e mog wpyn ujemnie na wyniki bada, Inynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uycie do robót badanych materiaów i dopuci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedocignicia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materiaów. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiaów ponosi Wykonawca Pobieranie próbek Próbki b pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do bada. Inynier/Kierownik projektu bdzie mie zapewnion moliwo udziau w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek b dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych przez Inyniera/Kierownik projektu b odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inyniera/Kierownika projektu. Na zlecenie Inyniera/Kierownika projektu Wykonawca bdzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiaów, które budz wtpliwoci co do jakoci, o ile kwestionowane materiay nie zostan przez Wykonawc usunite lub ulepszone z wasnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajcy Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary b przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa mona wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inyniera/Kierownika projektu. Przed przystpieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Inyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inyniera/Kierownika projektu Raporty z bada Wykonawca bdzie przekazywa Inynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie póniej jednak ni w terminie okrelonym w programie zapewnienia jakoci. Wyniki bada (kopie) b przekazywane Inynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

14 6.6. Badania prowadzone przez Inyniera/Kierownika projektu Inynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiaów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiaów powinien udzieli mu niezbdnej pomocy. Inynier/Kierownik projektu, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc, poprzez midzy innymi swoje badania, bdzie ocenia zgodno materiaów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników wasnych bada kontrolnych jak i wyników bada dostarczonych przez Wykonawc. Inynier/Kierownik projektu powinien pobiera próbki materiaów i prowadzi badania niezalenie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeeli wyniki tych bada wyka, e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inynier/Kierownik projektu oprze si wycznie na wasnych badaniach przy ocenie zgodnoci materiaów i robót z dokumentacj projektow i SST. Moe równie zleci, sam lub poprzez Wykonawc, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku cakowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc Certyfikaty i deklaracje Inynier/Kierownik projektu moe dopuci do uycia tylko te materiay, które posiadaj: 1. certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujcy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wciwych przepisów i dokumentów technicznych, 2. deklaracj zgodnoci lub certyfikat zgodnoci z: Polsk Norm lub aprobat techniczn, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeeli nie s objte certyfikacj okrelon w pkt 1 i które speniaj wymogi SST. W przypadku materiaów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez SST, kada partia dostarczona do robót bdzie posiada te dokumenty, okrelajce w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysowe musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada b dostarczone przez Wykonawc Inynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiay, które nie speniaj tych wymaga b odrzucone Dokumenty budowy (1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowizujcym Zamawiajcego i Wykonawc w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowizujcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy b dokonywane na bieco i b dotyczy przebiegu robót, stanu bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kady zapis w dzienniku budowy bdzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokonaa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sbowego. Zapisy b czytelne, dokonane trwa technik, w porzdku chronologicznym, bezporednio jeden pod drugim, bez przerw. Zaczone do dziennika budowy protokoy i inne dokumenty b oznaczone kolejnym numerem zacznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inyniera/Kierownika projektu. Do dziennika budowy naley wpisywa w szczególnoci: dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, dat przekazania przez Zamawiajcego dokumentacji projektowej, dat uzgodnienia przez Inyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakoci i harmonogramów robót, terminy rozpoczcia i zakoczenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inyniera/Kierownika projektu, daty zarzdzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgoszenia i daty odbiorów robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, czciowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

15 stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwizku z warunkami klimatycznymi, zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczce czynnoci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczce jakoci materiaów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kto je przeprowadza, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjanienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b przedone Inynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si. Decyzje Inyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjcia lub zajciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si. Projektant nie jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót. (2) Ksika obmiarów Ksika obmiarów stanowi dokument pozwalajcy na rozliczenie faktycznego postpu kadego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si w sposób ciy w jednostkach przyjtych w kosztorysie i wpisuje do ksiki obmiarów. (3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci materiaów, orzeczenia o jakoci materiaów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoci. Dokumenty te stanowi zaczniki do odbioru robót. Winny by udostpnione na kade yczenie Inyniera/Kierownika projektu. (4) Pozostae dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nastpujce dokumenty: a) pozwolenie na realizacj zadania budowlanego, b) protokoy przekazania terenu budowy, c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, d) protokoy odbioru robót, e) protokoy z narad i ustale, f) korespondencj na budowie. (5) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy b przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginicie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b zawsze dostpne dla Inyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgldu na yczenie Zamawiajcego. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót bdzie okrela faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj projektow i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b wpisane do ksiki obmiarów. Jakikolwiek bd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowizku ukoczenia wszystkich robót. Bdne dane zostan poprawione wg instrukcji Inyniera/Kierownika projektu na pimie.

16 Obmiar gotowych robót bdzie przeprowadzony z czstoci wymagan do celu miesicznej patnoci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okrelonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc i Inyniera/Kierownika projektu Zasady okrelania iloci robót i materiaów ugoci i odlegci pomidzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b obmierzone poziomo wzd linii osiowej. Jeli SST wciwe dla danych robót nie wymagaj tego inaczej, objtoci b wyliczone w m 3 jako ugo pomnoona przez redni przekrój. Iloci, które maj by obmierzone wagowo, b waone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST Urzdzenia i sprzt pomiarowy Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b zaakceptowane przez Inyniera/Kierownika projektu. Urzdzenia i sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc. Jeeli urzdzenia te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca bdzie posiada wane wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzdzenia pomiarowe b przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w caym okresie trwania robót Wagi i zasady waenia Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzdzenia wagowe odpowiadajce odnonym wymaganiom SST dzie utrzymywa to wyposaenie zapewniajc w sposób ciy zachowanie dokadnoci wg norm zatwierdzonych przez Inyniera/Kierownika projektu Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary b przeprowadzone przed czciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a take w przypadku wystpowania dszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikajcych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegajcych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b wykonane w sposób zrozumiay i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objtoci b uzupenione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog by doczone w formie oddzielnego zacznika do ksiki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Rodzaje odbiorów robót W zalenoci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegaj nastpujcym etapom odbioru: a) odbiorowi robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, b) odbiorowi czciowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakoci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu. Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoliwiajcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postpu robót. Odbioru robót dokonuje Inynier/Kierownik projektu. Gotowo danej czci robót do odbioru zgasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inyniera/Kierownika projektu. Odbiór bdzie przeprowadzony niezwocznie, nie póniej jednak ni w cigu 3 dni od daty zgoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu.

17 Jako i ilo robót ulegajcych zakryciu ocenia Inynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierajcych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj projektow, SST i uprzednimi ustaleniami Odbiór czciowy Odbiór czciowy polega na ocenie iloci i jakoci wykonanych czci robót. Odbioru czciowego robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inynier/Kierownik projektu Odbiór ostateczny robót Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloci, jakoci i wartoci. Cakowite zakoczenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego bdzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwocznym powiadomieniem na pimie o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu. Odbiór ostateczny robót nastpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczc od dnia potwierdzenia przez Inyniera/Kierownika projektu zakoczenia robót i przyjcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajcego w obecnoci Inyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakociowej na podstawie przedonych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoci wykonania robót z dokumentacj projektow i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyjtych w trakcie odbiorów robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwaszcza w zakresie wykonania robót uzupeniajcych i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeniajcych w warstwie cieralnej lub robotach wykoczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj, e jako wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wikszego wpywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona potrce, oceniajc pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyjtych w dokumentach umowy Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó odbioru ostatecznego robót sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowizany przygotowa nastpujce dokumenty: 1. dokumentacj projektow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow, jeli zostaa sporzdzona w trakcie realizacji umowy, 2. szczegóowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeniajce lub zamienne), 3. recepty i ustalenia technologiczne, 4. dzienniki budowy i ksiki obmiarów (oryginay), 5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 6. deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci wbudowanych materiaów zgodnie z SST i ew. PZJ, 7. opini technologiczn sporzdzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów zaczonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszcych (np. na przeenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, owietlenia itp.) oraz protokoy odbioru i przekazania tych robót wcicielom urzdze, 9. geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu, 10. kopi mapy zasadniczej powstaej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego nie b gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

18 Wszystkie zarzdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupeniajce b zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeniajcych wyznaczy komisja Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwizanych z usuniciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniaych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 Odbiór ostateczny robót. 9. PODSTAWA PATNOCI 9.1. Ustalenia ogólne Podstaw patnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatowo podstaw patnoci jest warto (kwota) podana przez Wykonawc w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczatowa pozycji kosztorysowej bdzie uwzgldnia wszystkie czynnoci, wymagania i badania skadajce si na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczatowe robót b obejmowa: robocizn bezporedni wraz z towarzyszcymi kosztami, warto zuytych materiaów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, warto pracy sprztu wraz z towarzyszcymi kosztami, koszty porednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowizujcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naley wlicza podatku VAT Warunki umowy i wymagania ogólne D-M Koszt dostosowania si do wymaga warunków umowy i wymaga ogólnych zawartych w D-M obejmuje wszystkie warunki okrelone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikajcych z postpu robót, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i owietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczestwa ruchu, (c) opaty/dzierawy terenu, (d) przygotowanie terenu, (e) konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawników, barier, oznakowa i drenau, (f) tymczasow przebudow urzdze obcych. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunicie tymczasowych oznakowa pionowych, poziomych, barier i wiate, (b) utrzymanie pynnoci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) usunicie wbudowanych materiaów i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 10. PRZEPISY ZWIZANE 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póniejszymi zmianami). 2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z póniejszymi zmianami).

19 D WYRÓWNANIE PODBUDOWY TUCZNIEM

20 1. WSTP 2. MATERIAY 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PATNOCI 10. PRZEPISY ZWIZANE 1. WSTP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podnego podbudowy tuczniem Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca si wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych Zakres robót objtych OST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwizanych z wykonaniem wyrównania podbudowy tuczniem Okrelenia podstawowe Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej gruboci ukadana na istniejcej warstwie w celu wyrównania jej nierównoci w profilu poprzecznym i podnym Pozostae okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M Wymagania ogólne pkt 1.4 oraz w ST D Podbudowa z tucznia kamiennego pkt Ogólne wymagania dotyczce robót Ogólne wymagania dotyczce robót podano w ST D-M Wymagania ogólne pkt MATERIAY 2.1. Ogólne wymagania dotyczce materiaów Ogólne wymagania dotyczce materiaów, ich pozyskiwania i skadowania podano w ST D-M Wymagania ogólne pkt Materiay do wykonania wyrównania podbudowy tuczniem Do wyrównania podbudowy tuczniem naley stosowa materiay speniajce wymagania okrelone w ST D Podbudowa z tucznia kamiennego pkt SPRZT 3.1. Ogólne wymagania dotyczce sprztu Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w ST D-M Wymagania ogólne pkt Sprzt do wykonania robót Do wykonania wyrównania podbudowy tuczniem Wykonawca powinien dysponowa sprztem okrelonym w ST D Podbudowa z tucznia kamiennego pkt 3.

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI Wocawek 15 wrzesie 2010. TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2907 C MOSTKI KOWAL OD KM 0+000 DO KM 13+703,70 STADIUM DOKUMENTACJI: BRANA: ZAWARTO OPRACOWANIA WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO ZAMAWIAJCY: SZCZEGÓOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I. Przedmiot ST : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania robót budowlanych, które zostan wykonane w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SPIS TRECI 1. Wstp.. 2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST... 2 1.2 Zakres stosowania SST.. 2 1.3 Zakres robót objtych SST... 2 1.4 Okrelenia podstawowe.. 2 1.5 Ogólne wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85 2/85 D M 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru robót drogowych przy remoncie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

47-200 KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY 47-232 KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY

47-200 KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY 47-232 KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY SPECYFIKACJE TECHNICZNE NALEYTEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 2053O ALEI LISA W KDZIERZYNIE-KOLU ETAP - II Inwestor : POWIATOWY ZARZD DRÓG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) CIAN ZEWNTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOAKLIZOWANEGO W TYCHACH PRZY UL. OJCA

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH SST 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STO, nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Opole15.02.2008 r. BIECE UTRZYMANIE ULIC NA TERENIE MZD W OPOLU SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAMAWIAJCY: MIEJSKI ZARZD DRÓG W OPOLU UL. ALEJA PRZYJANI 9 45-573 OPOLE Opracował Egzemplarz Nr 1 SPIS TRECI D -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...4 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE...5 1. WSTP...5 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...5 1.2. Zakres stosowania ST...5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami SPIS TRECI 1 Podstawy opracowania 6 2 Charakterystyka obiektu 6 3 Stan istniejcy 6 4 Zaenia projektowe 6 5 Zakres opracowania 6 6 Opis projektu 7 7 Opis robót 7 8 Oddziaywanie zamierzonej inwestycji na

Bardziej szczegółowo

Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych

Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych ROBOTY DROGOWE Spis specyfikacji D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

0 0-9 7 3 W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62

0 0-9 7 3 W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62 DOKUMENTACJA TECHNICZNA N A Z W A O P R A C O W A N I A : O B I E K T : L O K A L I Z A C J A : I N W E S T O R : S p e c y f i k a c j a T e c h n i c z n a W y k o n a n i a i O d b i o r u R o b ó t

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zacznik 2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA PRZEWIDZIANEGO ZAKRESU ROBÓT Nr umowy: MZD/28/TM/2008 z dnia 13.02.2008 r. Temat: Obserwacja i badania -o/ysk pod obci3/eniem eksploatacyjnym mostu stalowego (JNI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE

D - M WYMAGANIA OGÓLNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z naprawą

Bardziej szczegółowo

REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23

REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23 mado-1 Firma Projektowa architekt Janina Stula ul. Powstaców lskich 1; 44-200 Rybnik tel/fax 032 423 88 77 mado1@poczta.onet.pl REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23 INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560

PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560 PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560 TEMAT: MATERIAY PRZETARGOWE NA BUDOW DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEBUDOW I PRZEOENIEM ODCINKÓW SIECI GAZOWEJ REDNIEGO CINIENIA INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE : BUDOWA CHODNIKA W CIGU DROGI POWIATOWEJ NR 1742 O OZIMEK KRASIEJÓW W M. OZIMEK UL. BRZEZINY - IV ETAP - INWESTOR: ZARZD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 ZAKAD PROJEKTOWANIA I USUG BUDOWLANYCH BENBUD IN. BENEDYKT REDER ul Ks. dr W. gi 1 /27, 86-300 Grudzidz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Budowa boisk sportowych z zapleczem sanitarnoszatniowym w ramach programu Moje boisko Orlik 2012

Budowa boisk sportowych z zapleczem sanitarnoszatniowym w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 1 ZAWARTOŚĆ OPISU ZAWARTOŚĆ OPISU... 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA... 3... 3 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT OST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA OST... 4 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Szczegółowe specyfikacje techniczne BANK BPH SA /OAugustów 51106000760000320000155181 BANK SPÓŁDZIELCZY w Augustowie 34935100000018919620000010 Przedsibiorstwo POLNET Sp. z o.o. 16-300 Augustów ul. Wypusty 3 tel.: (0-87) 643-2114 NIP: 846-10-31-333

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 ZAKAD PROJEKTOWANIA I USUG BUDOWLANYCH BENBUD IN. BENEDYKT REDER ul Ks. dr W. gi 1 /27, 86-300 Grudzidz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SZCZEGÓOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWA OWIETLENIA TERENU W RAMACH INWESTYCJI BUDOWA PARKINGU PRZY UL. REPUBLIKI PICZOWSKIEJ W MIEJSCOWOCI PICZÓW DRAFT Spóka Inynierska S.C. R. Dudek, D. Biaas SPIS TRECI

Bardziej szczegółowo

GMINA JEDLINA-ZDRÓJ z siedzib Jedlina-Zdrój, ul. Poznaska 2 tel/fax 074/ ,

GMINA JEDLINA-ZDRÓJ z siedzib Jedlina-Zdrój, ul. Poznaska 2 tel/fax 074/ , Nazwa i adres Zamawiajcego: GMINA JEDLINA-ZDRÓJ z siedzib 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznaska 2 tel/fax 074/8455-215, 8455-216 PROJEKT BUDOWLANY dokumentacja projektowa 1) na wykonanie robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D WYMAGANIA OGÓLNE

D WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE W niniejszej SST obowiązują ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-M- 00.00.00 "Wymagania Ogólne GDDP 2002, z następującymi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr 1

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr 1 PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Czstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SZCZEGÓOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWA OWIETLENIA TERENU W RAMACH INWESTYCJI BUDOWA PARKINGU DLA POTRZEB WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ NA DZIACE 14/238 obr. RÓDMIECIE PRZY UL. DRAFT Spóka Inynierska

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W O AWIE

STAROSTWO POWIATOWE W O AWIE STAROSTWO POWIATOWE W OAWIE 55 200 Oawa Nr postpowania: IZP.272.23.2014 awa, 10.11.2014 r. Zapytanie ofertowe Nazwa zadania: Realizacja i wspieranie zrównowaonej turystyki na terenach przyrodniczo cennych

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE... 3 D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH D ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY...

D - M WYMAGANIA OGÓLNE... 3 D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH D ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY... w cigu drogi powiatowej nr 1768K Brzenica-Tomice w miejscowoci Nowe Dwory D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOCIOWYCH... 18 D-01.02.02 ZDJCIE WARSTWY HUMUSU

Bardziej szczegółowo

D - M - 00.00.00 NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY SPIS TREŚCI

D - M - 00.00.00 NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY SPIS TREŚCI Załącznik nr 1.1 SIWZ Sprawa nr: RDWM/ZP-25/2008 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - M - 00.00.00 NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY OST - ogólna specyfikacja techniczna SST - szczegółowa specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST robót drogowych Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA KOD CPV 452 331 40 2 PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA Spis treci: 1. Wstp -str.1 2. Materiały -str.1 3. Sprzt -str.1 4. Transport -str.2 5. Wykonanie robót -str.2 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZESPO U SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 7 W DZIELNICY ORZEPOWICE

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZESPO U SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 7 W DZIELNICY ORZEPOWICE PROEKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Wojciech Brewczyski 44-200 RYBNIK ul. Rudzka 28, tel.(0-32) 4222188, 4227664, 0609095214 Konto bankowe: BSK o/ Rybnik nr 23105013441000000403520364 REGON 272275810 ; NIP 642-207-02-91

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE D.00.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 13 3. SPRZĘT... 14 4. TRANSPORT... 15 5. WYKONANIE ROBÓT... 16 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 16 7. OBMIAR ROBÓT... 21 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont Szkoły Podstawowej w Jeziorku w zakresie : - izolacji przeciwwilgotnociowej fundamentów i cokołu - izolacji cieplnej fundamentów i cokołu - wykonania

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y PRZETARGOWE

MATERIA Y PRZETARGOWE MATERIAY PRZETARGOWE STADIUM DOKUMENTACJI BRANA: UMOWA NR DOKUMENTACJI PW DROGOWA ZP342/480/2009 ZAMAWIAJCY GENERALNY PROJEKTANT NAZWA INWESTYCJI OBIEKT GMINA POBIEDZISKA ul.kociuszki 4, 62-010 Pobiedziska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KRASNE W 2015 R. INWESTOR: GMINA KRASNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KRASNE W 2015 R. INWESTOR: GMINA KRASNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KRASNE W 2015 R. INWESTOR: GMINA KRASNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 45.23.31.40-2 Roboty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Czstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot SSTWiORD. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są

Bardziej szczegółowo

D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zał. 4 do SIWZ D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY OST - ogólna specyfikacja techniczna SST - szczegółowa specyfikacja techniczna GDDP - Generalna

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót uzdatnianie wody FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław funam@funam.pl, www.funam.pl ISO 9001 ISO 14001 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Nazwa Inwestycji: Budowa kolektora odciajcego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ST-01- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST-02- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT RUSZTOWANIA ST-03- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1.

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1. D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania wspólne dla poszczególnych wymaga technicznych zwizanych z remontem mostu drogowego przez rzek Brok w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. NAD KANIĄ W GOSTYNIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. NAD KANIĄ W GOSTYNIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. NAD KANIĄ W GOSTYNIU D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i Odbioru Robót. Inwestycja: PRZEBUDOWA UL. ZAGRODOWEJ W SUSZCU WRAZ Z ODWODNIENIEM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i Odbioru Robót. Inwestycja: PRZEBUDOWA UL. ZAGRODOWEJ W SUSZCU WRAZ Z ODWODNIENIEM SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i Odbioru Robót Inwestycja: PRZEBUDOWA UL. ZAGRODOWEJ W SUSZCU WRAZ Z ODWODNIENIEM Inwestor: Gmina Suszec; ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec Kod: 45100000-8 -Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA TEMAT OPRACOWANIA : ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA Projekt budowlano - wykonawczy punktu widokowego przy Alei Hugo Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem wejść do podziemi.

Bardziej szczegółowo

D WYMAGANIA OGÓLNE

D WYMAGANIA OGÓLNE D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębowo gm. Kamień Pomorski Inwestor: Gmina Kamień Pomorski Branża: drogowa Opracowała : Bożena Cichoń Grudzień 2011r

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LASKÓW UL. WSPÓLNA (GMINA DĄBRÓWKA)

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LASKÓW UL. WSPÓLNA (GMINA DĄBRÓWKA) SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH TEMAT: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LASKÓW UL. WSPÓLNA (GMINA DĄBRÓWKA) LOKALIZACJA: Powiat Wołomin, Gmina Dąbrówka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.M SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 1.2. Zakres stosowania ST. 1.3. Zakres robót objętych ST. 1.4. Określenia podstawowe.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WEWNĘTRZNEJ w miejscości Jelno ZAKRES ROBÓT: ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM I PRZEDMIAREM ROBÓT DATA WYKONANIA:

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE

D - M WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. Przedmiot S ST...4 1.2. Zakres stosowania SST...4 1.3. Zakres robót objętych SST...4 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45252200-0 45232421-9 45231000-5 Przedmiot zamówienia: BUDOWA OCZYSZCZALNI CIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY OSTRÓWEK Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne

Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne Kod CPV: Roboty w zakresie rozbiórek 45.111.100-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45.212.220-4 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45.233.253-7

Bardziej szczegółowo

D WYMAGANIA OGÓLNE

D WYMAGANIA OGÓLNE D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem i wymianą energochłonnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Przebudowa części wjazdowej do Centralnego Ośrodka Sportu COS-OPO w Giżycku Obiekt usytuowany na działkach nr ewid.: 343, 340/12, 342/4

Bardziej szczegółowo

"Przebudowa drogi we wsi Chomętowo, gmina Dobiegniew".

Przebudowa drogi we wsi Chomętowo, gmina Dobiegniew. SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 1 D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH... 19 D-01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU... 23 D-01.02.04. ROZBIÓRKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Dariusz Zbieć 08-110 Siedlce, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/55 NIP: 821-239-97-90 REGON: 141163721 tel. 607-728-612 e-mail: biuro@darfik.pl Egz. 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY AS HANNA SOBICZEWSKA ul. Polna 6/17 86-100 Świecie www.as-hs.pl (52) 33-13-849 REGON 093156445 NIP 559-100-77-22 filip@as-hs.pl 663-728-218 Stadium: SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Inwestycja: UZDATNIANIE I DEZYNFEKCJA WODY NA UJCIACH WODY MIASTA POLANICA ZDRÓJ Obiekt: PRZEBUDOWA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej nr 2928W Męczenino Woźniki Czerniewo Staroźreby na odcinku od km 11+282 do km 14+545 o długości 3,263 km

Remont drogi powiatowej nr 2928W Męczenino Woźniki Czerniewo Staroźreby na odcinku od km 11+282 do km 14+545 o długości 3,263 km SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont drogi powiatowej nr 2928W Męczenino Woźniki Czerniewo Staroźreby na odcinku od km 11+282 do km 14+545 o długości 3,263 km Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Nazwa Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str. D-00.00.00 Wymagania ogólne 3 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 15 D-01.02.

SPIS TREŚCI str. D-00.00.00 Wymagania ogólne 3 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 15 D-01.02. SPIS TREŚCI str. D-00.00.00 Wymagania ogólne 3 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 15 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków 19 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik nr 3 do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Remonty elementów odwodnienia ulic w latach 2007-20010 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do remontu i przebudowy boisk i urządzeń sportowych na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1 w Warszawie kod CPV 45212200-8 nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PROJEKTOWANIE NADZORY PRO-NAD Bohdan Nieciecki 11-015 Olsztynek ul. Kolejowa 3/24 601 200 679 E mail bohdan.nieciecki2@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Inwestycja: PRZEBUDOWA UL. POPRZECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wymagania ogólne D-M

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wymagania ogólne D-M SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wymagania ogólne D-M. 00.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Spis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. D-M-00.00.00 Roboty drogowe - wymagania ogólne 1

Spis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. D-M-00.00.00 Roboty drogowe - wymagania ogólne 1 Spis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych D-M-00.00.00 Roboty drogowe - wymagania ogólne 1 D - 01.00.00 Roboty przygotowawcze D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 22 D - 01.02.01

Bardziej szczegółowo

D-M WYMAGANIA OGÓLNE

D-M WYMAGANIA OGÓLNE D-M 00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP... 5 1.1. Przedmiot SST... 5 1.2. Zakres stosowania SST... 5 1.3. Zakres robót objętych SST... 5 1.4. Określenia podstawowe... 5 1.5. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 2 SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 1. D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2. D-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 Rozbiórka elementów dróg D-01.02.01 Wycinka drzew i karczowanie pni 3. D-02 ROBOTY ZIEMNE D-02.01.01

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

D -M WYMAGANIA OGÓLNE

D -M WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI I. Strona tytułowa...1 II. Spis zawartości...2 III. Wymagania ogólne - D-M-00.00.00...3 IV. Nawierzchnia z kostki brukowej - D.05.03.23...24 V. Podbudowa z kruszyw -wymagania ogólne...30

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Odtworzenie jezdni, chodników, zjazdów, trawników po budowie kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w pasie drogowym ulicy 11. listopada w Żyrardowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH A R T P I O U S Ł U G I P R O J E K T O W E mgr inż. BARBARA JAROŃ Chylice, ul. Świętego Mikołaja 10, 05-500 Piaseczno tel. (22) 357 92 56 fax. (22) 357 92 57 NIP 951-110-94-93 REGON 0124 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Międzynarodowe Drogowe Przejście Graniczne w Kuźnicy 3 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE Wymiana masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH "REMONT DROGI GMINNEJ W RASZOWIE - DZ.NR 64/2" INWESTOR Gmina Kamienna Góra AL. WOJSKA POLSKIEGO 10 58-405 Kamienna Góra JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków

ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków STWiORB D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE Spis treści 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...9 3. sprzęt...10 4. transport...10 5. wykonanie robót...10 6. kontrola jakości robót...11

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIAKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA ZADANIE pn.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIAKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA ZADANIE pn. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIAKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA ZADANIE pn. Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów wymiana pomostu wraz z wymianą nawierzchni na dojazdach do mostu w km 12+859

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI

Bardziej szczegółowo