Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych"

Transkrypt

1 ROBOTY DROGOWE Spis specyfikacji D WYMAGANIA OGÓLNE D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D Rozbiórka elementów dróg i ulic D ROBOTY ZIEMNE D Roboty ziemne. Wymagania ogólne D PODBUDOWY D Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem poda D Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie D NAWIERZCHNIE D Nawierzchnia z brukowych bloczków betonowych ( betonitów ) D a Nawierzchnie z prefabrykowanych pyt elbetowych Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho 1

2 D WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D Wymagania ogólne odnosi si do wymaga wspólnych dla poszczególnych wymaga technicznych dotyczcych wykonania i odbioru robót, zwizanych z Remontem dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych 1.2. Zakres stosowania STWiORB STWiORB stanowi cz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i naley je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie Zakres robót objtych STWiORB Wymagania ogólne naley rozumie i stosowa w powizaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: D WYMAGANIA OGÓLNE D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D Rozbiórka elementów dróg i ulic D ROBOTY ZIEMNE D Roboty ziemne. Wymagania ogólne D PODBUDOWY D Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem poda D Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie D NAWIERZCHNIE D Nawierzchnia z brukowych bloczków betonowych ( betonitów ) D a Nawierzchnie z prefabrykowanych pyt elbetowych Niezalenie od postanowie w dokumentach umowy normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych b stosowane przez Wykonawc w jzyku polskim Przedmiar robót Przedmiary robót przedstawione w STWiORB maj charakter tylko informacyjny. Obligatoryjne zakresy robót zostay ujte w zaczniku tj. w Przedmiarze Robót i stanowi one podstaw wyceny Okrelenia podstawowe yte w STWiORB wymienione poniej okrelenia naley rozumie w kadym przypadku nastpujco: Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bcy budynkiem, stanowicy ca techniczno-uytkow (drog) albo jego cz stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzdzeniami technicznymi zwizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu Dziennik Budowy - opatrzony pieczci Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, scy do notowania wydarze zaistniaych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 2 Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho

3 rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania polece i innej korespondencji technicznej pomidzy Zamawiajcym ( Inspektorem Nadzoru ), Wykonawc i Projektantem Inspektor Nadzoru osoba wyznaczona przez Zamawiajcego, upowaniona do sprawowania nadzoru inwestorskiego, powoana do reprezentowania Inwestora w sprawach realizacji zadania Jezdnia - cz korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc, upowaniona do kierowania Robotami i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania Konstrukcja nawierzchni - ukad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poczenia Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwizanych z ocen jakoci materiaów oraz Robót Materiay - wszelkie tworzywa niezbdne do wykonania robót, zgodne z Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajcego Nawierzchnia - warstwa lub zespó warstw scych do przejmowania i rozkadania obci od ruchu na pode gruntowe i zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu. a) warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezporednio oddziaywaniu ruchu i czynników atmosferycznych. b) podbudowa - dolna cz nawierzchni sca do przenoszenia obci od ruchu na pode. Podbudowa moe skada si z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej Niweleta - wysokociowe i geometryczne rozwinicie na paszczynie pionowego przekroju w osi drogi Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych Pode - grunt rodzimy lub nasypowy, lecy pod nawierzchni do gbokoci przemarzania Polecenie Zamawiajcego / Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajcego, w formie pisemnej, dotyczce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bca autorem Dokumentacji Projektowej Rekultywacja - roboty majce na celu uporzdkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego Rysunki - cz Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj, charakterystyk i wymiary obiektu bcego przedmiotem robót Zadanie budowlane - cz przedsiwzicia budowlanego, stanowica odrbn ca konstrukcyjn lub technologiczn, zdoln do samodzielnego spenienia przewidywanych funkcji techniczno-uytkowych. Zadanie moe polega na wykonywaniu robót zwizanych z budow, modernizacj, utrzymaniem oraz ochron budowli drogowej lub jej elementu Zamawiajcy Zarzd Dróg i Sby Komunalne w Czerwionce Leszczynach, ul. Polna 6, Czerwionka Leszczyny 1.5. Ogólne wymagania dotyczce Robót Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho 3

4 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z STWiORB i poleceniami Zamawiajcego. Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczestwo podczas wykonywania wszelkich czynnoci na terenie budowy i terenie przylegym do budowy oraz za bezpieczestwo terenów, na których mog wystpi zagroenia dla ludzi i mienia w zwizku z prowadzonymi robotami. Metody uyte przy budowie wyraajce si rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzdze i sprztu musz zapewnia skuteczna ochron ludzi, rodowiska i budynków na obszarze objtym budow a w szczególnoci przed: haasem wibracj drganiami i wstrzsami zanieczyszczeniem odpadami produkcyjnymi i komunalnymi zanieczyszczeniem powietrza emisj gazów, pyów i dymów zanieczyszczeniem rodowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami cikimi. Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczna ochron przed: pogorszeniem istniejcego stanu technicznego budynków ssiadujcych z budow ( wstrzsy, wibracja, osiadanie ), niebezpieczestwem podczas pracy urzdze, maszyn i sprztu, zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzcymi z budowy, Wykonawca ubezpieczy swoj dziaalno przed roszczeniami wynikajcymi z wystpienia szkód, których ródem byyby zdefiniowane powyej zagroenia. Wykonawca musi uwzgldni i uwidoczni w Projekcie Technologii i Organizacji Robót ochron przed uszkodzeniem istniejcej na terenie budowy i terenie przylegym infrastruktury technicznej ( wodocig, kanalizacja, gaz, linie kablowe itp. ) Przekazanie terenu budowy Zamawiajcy w terminie okrelonym w dokumentach umowy przekae Wykonawcy teren i STWiORB Zgodno robót z STWiORB Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajcego Wykonawcy stanowi cz umowy, a wymagania wyszczególnione w choby jednym z nich s obowizujce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byy w caej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiay b zgodne STWiORB. Dane okrelone w STWiORB b uwaane za wartoci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okrelonego przedziau tolerancji. W przypadku, gdy materiay lub roboty nie b w peni zgodne z STWiORB i wpynie to na niezadowalaj jako wykonanych robót, to takie materiay b niezwocznie zastpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy Zabezpieczenie Terenu Budowy Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargniciem osób postronnych. Wszelkie konsekwencje z tytuu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy obciaj Wykonawc. Wykonawca jest zobowizany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, a do zakoczenia i odbioru kocowego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bdzie obsugiwa wszystkie tymczasowe urzdzenia zabezpieczajce zapewniajc w ten sposób bezpieczestwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stae warunki widocznoci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgldów bezpieczestwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placów budowy nie podlega odrbnej zapacie i przyjmuje si, e jest wczony w cen umown. 4 Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho

5 Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowizek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaczania robót Wykonawca bdzie : a) utrzymywa teren budowy w stanie bez wody stojcej, b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki majce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotyczcych ochrony rodowiska na terenie i wokó terenu budowy oraz bdzie unika uszkodze lub uciliwoci dla osób lub wasnoci spoecznej i innych, a wynikajcych ze skaenia, haasu lub innych przyczyn powstaych w nastpstwie jego sposobu dziaania Ochrona przeciwpoarowa Wykonawca bdzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpoarowej. Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprzt przeciwpoarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie prowadzonego remontu oraz w maszynach i pojazdach. Materia atwopalne b skadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostpem osób trzecich. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poarem wywoanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Materiay szkodliwe dla otoczenia Materiay, które w sposób trway s szkodliwe dla otoczenia, nie b dopuszczone do uycia. Nie dopuszcza si ycia materiaów wywoujcych szkodliwe promieniowanie o steniu wikszym od dopuszczalnego, okrelonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiay odpadowe uyte do robót b miay aprobat techniczn, wydan przez uprawnion jednostk jednoznacznie okrelaj brak szkodliwego oddziaywania tych materiaów na rodowisko. Materiay, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoczeniu robót ich szkodliwo zanika (np. materiay pylaste) mog by yte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiajcy powinien otrzyma zgod na uycie tych materiaów od wciwych organów administracji pastwowej Ochrona wasnoci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urzdzenia podziemne, takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wadz bcych wcicielami tych urzdze potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót urzdze podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi innych ni wykazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajcego, do Wykonawcy naley obowizek ich zinwentaryzowania, ustalenia wciciela oraz dokonania ich przeenia lub zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzdze w czasie trwania zadania. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwocznie powiadomi Zamawiajcego i zainteresowane wadze oraz bdzie z nimi wspópracowa dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziaania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzdze podziemnych. Przed rozpoczciem robót naley wykona przekopy kontrolne w celu dokadnego zlokalizowania istniejcych urzdze obcych. Prowadzenie prac przy czynnych liniach i sieciach moe odbywa si wycznie pod nadzorem przedstawicieli poszczególnych wcicieli urzdze obcych Bezpieczestwo i higiena pracy Podczas realizacji Robót Wykonawca bdzie przestrzega przepisów dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia ( Plan BiOZ ) wynikajcy z Art. Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho 5

6 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Zamawiajcym. W szczególnoci Wykonawca ma obowizek zadba, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i bdzie utrzymywa wszelkie urzdzenia zabezpieczajce, socjalne oraz sprzt i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczestwa publicznego. Uznaje si e wszelkie koszty zwizane z wypenieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zapacie Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materiay i urzdzenia uywane do robót od daty rozpoczcia do daty zakoczenia. Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kocowego odbioru. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy byy w zadowalajcym stanie przez cay czas, do momentu odbioru kocowego. Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajcego powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie póniej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia Stosowanie si do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwizane z robotami i bdzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 2. MATERIAY 2.1. róda uzyskania materiaów Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegóowe informacje dotyczce proponowanego róda wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaów i odpowiednie wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiajcego. Zatwierdzenie pewnych materiaów z danego róda nie oznacza automatycznie, e wszelkie materiay z danego róda uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e materiay uzyskane z dopuszczonego róda w sposób ciy speniaj wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w czasie postpu robót Inspekcja wytwórni materiaów Wytwórnie materiaów mog by okresowo kontrolowane przez Zamawiajcego w celu sprawdzenia zgodnoci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiaów mog by pobierane w celu sprawdzenia ich wciwoci. Wynik tych kontroli bdzie podstaw akceptacji okrelonej partii materiaów pod wzgldem jakoci. W przypadku, gdy Zamawiajcy bdzie przeprowadza inspekcj wytwórni b zachowane nastpujce warunki: a) Zamawiajcy bdzie mia zapewnion wspóprac i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiaów w czasie przeprowadzania inspekcji, b) Zamawiajcy bdzie mia wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych czci wytwórni, gdzie odbywa si produkcja materiaów przeznaczonych do realizacji zadania Materiay nie odpowiadajce wymaganiom Materiay nie odpowiadajce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy. Jeli Zamawiajcy zezwoli Wykonawcy na uycie tych materiaów do innych robót, ni te dla których zostay zakupione, to koszt tych materiaów zostanie przewartociowany przez Zamawiajcego. Kady rodzaj robót, w którym znajduj si niezbadane i nie zaakceptowane materiay, Wykonawca wykonuje na wasne ryzyko, liczc si z jego nie przyjciem i niezapaceniem. 6 Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho

7 2.4. Przechowywanie i skadowanie materiaów Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skadowane materiay, do czasu gdy b one potrzebne do robót, byy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachoway swoj jako i wciwo do robót i byy dostpne do kontroli Zamawiajcego. Miejsca czasowego skadowania b zlokalizowane w obrbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc Materiay z rozbiórek Wszystkie elementy i materiay z rozbiórek staj si asnoci Zamawiajcego i powinny by przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiajcego. 3. SPRZT Wykonawca jest zobowizany do uywania takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpywu na jako wykonywanych robót. Sprzt uywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgldem typów i iloci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ. Liczba i wydajno sprztu bdzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okrelonymi w STWiORB i wskazaniach Zamawiajcego w terminie przewidzianym umow. Sprzt bcy wasnoci Wykonawcy lub wynajty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowoci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotyczcymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajcemu kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i narzdzia nie gwarantujce zachowania warunków umowy, zostan przez Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpyn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i wciwoci przewoonych materiaów. Liczba rodków transportu bdzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okrelonymi w STWiORB i wskazaniach Zamawiajcego, w terminie przewidzianym umow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b spenia wymagania dotyczce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca bdzie usuwa na bieco, na wasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Wymagania ogólne dotyczce organizacji robót Przedmiotem realizacji jest zwizany z Remontem dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych. Prowadzenie robót na tym odcinku musi by zorganizowane tak, by w caym okresie realizacji zapewnione byy podstawowe warunki dotyczce utrzymania zarówno ruchu pieszego, jak i koowego Ogólne zasady wykonywania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow, oraz za jako zastosowanych materiaów i wykonywanych robót, za ich zgodno wymaganiami STWiORB, PZJ oraz poleceniami Zamawiajcego. Dopuszcza si moliwo zastosowania przez Wykonawc rozwiza zamiennych w odniesieniu do: - technologii wykonania Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho 7

8 - materiaów przyjtych w zamówieniu. Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska akceptacj Zamawiajcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dokadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoci wszystkich elementów robót. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoci przez Zamawiajcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich dokadno. Polecenia Zamawiajcego b wykonywane nie póniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc, pod gro zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuu ponosi Wykonawca. Zastosowany sprzt, wszystkie materiay, roboty i ich zabezpieczenie wynikajce z przyjtych rozwiza technicznych i technologicznych w ramach opracowa Wykonawcy nie podlegaj odrbnej zapacie, wszelkie koszty z tego tytuu naley uj w Kosztorysie Ofertowym. 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Program Zapewnienia Jakoci (PZJ) Do obowizków Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajcego Programu Zapewnienia Jakoci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moliwoci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujce wykonanie robót zgodnie z STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajcego. Program Zapewnienia Jakoci bdzie zawiera : - organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, - organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, - bhp szczegóowy Plan BiOZ - wykaz zespoów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót, - system (sposób i procedur) proponowanej kontroli i sterowania jakoci wykonywanych robót, - wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wasnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada), - wykaz maszyn i urzdze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania i urzdzenia pomiarowo-kontrolne, - sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat ich wciwoci w czasie transportu, - sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i czstotliwo, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, - sposób postpowania z materiaami i robotami nie odpowiadajcymi wymaganiom Zasady kontroli jakoci robót Celem kontroli robót bdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osign zaon jako robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol robót i jakoci materiaów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wczajc personel, laboratorium, sprzt, zaopatrzenie i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania próbek i bada materiaów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajcy moe zada od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalajcy. Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiaów oraz robót z czstotliwoci zapewniaj stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich czstotliwoci s okrelone w STWiORB, normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy Zamawiajcemu wiadectwa, e wszystkie stosowane urzdzenia i sprzt badawczy posiadaj wa legalizacj, zostay prawidowo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okrelajcych procedury bada. Zamawiajcy bdzie mie nieograniczony dostp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiaów ponosi Wykonawca. 8 Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho

9 6.3. Pobieranie próbek Próbki b pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do bada. Zamawiajcy bdzie mie zapewnion moliwo udziau w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiajcego Wykonawca bdzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiaów, które budz tpliwoci co do jakoci, o ile kwestionowane materiay nie zostan przez Wykonawc usunite lub ulepszone z wasnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajcy Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary b przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa mona wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajcego. Przed przystpieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Zamawiajcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Zamawiajcego Raporty z bada Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiajcemu kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie póniej jednak ni w terminie okrelonym w Programie Zapewnienia Jakoci Badania prowadzone przez Zamawiajcego Do celów kontroli jakoci i zatwierdzenia, Zamawiajcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiaów u róda ich wytwarzania i zapewniona mu bdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaów. Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc, dzie ocenia zgodno materiaów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc. Zamawiajcy moe pobiera próbki materiaów i prowadzi badania niezalene od Wykonawcy, na swój koszt. Jeeli wyniki tych bada wyka e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Zamawiajcy poleci Wykonawcy lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada, albo oprze si wycznie na wasnych badaniach przy ocenie zgodnoci materiaów i robót z STWiORB. W takim przypadku cakowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc Certyfikaty i deklaracje Zamawiajcy moe dopuci do uycia tylko te materiay, które posiadaj: 1. Certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujcy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wciwych przepisów i dokumentów technicznych. 2. Deklaracje zgodnoci lub certyfikat zgodnoci z: - Polsk Norm lub - aprobat techniczn w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeeli nie s objte certyfikacj okrelon w pkt. 1 i które speniaj wymogi STWiORB. W przypadku materiaów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez STWiORB, kada partia dostarczona do robót bdzie posiada te dokumenty okrelajce w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysowe musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego bada. Kopie wyników tych bada dostarczone przez Wykonawc Zamawiajcemu. Jakiekolwiek materiay, które nie speniaj tych wymaga b odrzucone Dokumenty budowy Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho 9

10 Dziennik Budowy Odpowiedzialno za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowizujcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy b dokonywane na bieco i b dotyczy przebiegu robót, stanu bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kady zapis w Dzienniku Budowy bdzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokonaa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sbowego. Zapisy b czytelne, dokonane trwa technik, w porzdku chronologicznym, bezporednio jeden pod drugim, bez przerw. Zaczone do Dziennika Budowy protokoy i inne dokumenty b oznaczone kolejnym numerem zacznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Zamawiajcego. Do Dziennika Budowy naley wpisywa w szczególnoci : - dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, - terminy rozpoczcia i zakoczenia poszczególnych elementów robót, - przebieg robót, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia Zamawiajcego, - daty zarzdzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, - zgoszenia i daty odbiorów robót zanikajcych, ulegajcych zakryciu, czciowych i kocowych odbiorów robót, - wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwizku z warunkami klimatycznymi, - dane dotyczce czynnoci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, - dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, - dane dotyczce jakoci materiaów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kto je przeprowadza, - inne istotne informacje o przebiegu robót. Decyzje Zamawiajcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjcia lub zajciem stanowiska. Pozostae dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastpujce dokumenty: a) protokoy przekazania terenu budowy, b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, c) protokoy odbioru robót, d) korespondencj na budowie. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy b przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginicie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b zawsze dostpne dla Zamawiajcego. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót bdzie okrela faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek bd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowizku ukoczenia robót. Obmiar gotowych robót bdzie przeprowadzony z czstoci wymagan do celu miesicznej atnoci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okrelonym w umowie. 10 Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho

11 7.2. Zasady okrelania iloci robót i materiaów ugoci i odlegci pomidzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b obmierzone poziomo wzd linii osiowej. Jeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wciwe dla danych robót nie wymagaj tego inaczej, objtoci b wyliczone w m 3 jako dugo pomnoona przez redni przekrój. Iloci, które maj by obmierzone wagowo, b waone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary b przeprowadzone przed czciowym lub kocowym odbiorem odcinków robót, a take w przypadku wystpowania dszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikajcych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajcych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Rodzaje odbiorów Robót W zalenoci od ustale odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaj nastpujcym etapom odbioru: a) odbiorowi robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, b) odbiorowi czciowemu, c) odbiorowi kocowemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakoci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu. Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoliwiajcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postpu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiajcy. Gotowo danej czci robót do odbioru zgasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajcego. Odbiór bdzie przeprowadzony niezwocznie, nie póniej jednak ni w cigu 3 dni od daty zgoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajcego. Jako i ilo robót ulegajcych zakryciu ocenia Zamawiajcy na podstawie dokumentów zawierajcych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z STWiORB i uprzednimi ustaleniami Odbiór czciowy Odbiór czciowy polega na ocenie iloci i jakoci wykonanych czci robót. Odbioru czciowego robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze kocowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiajcy Odbiór kocowy robót Zasady odbioru kocowego robót Odbiór kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloci, jakoci i wartoci. Cakowite zakoczenie robót oraz gotowo do odbioru kocowego bdzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do Dziennika Budowy z bezzwocznym powiadomieniem na pimie o tym fakcie Zamawiajcego. Odbiór kocowy robót nastpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajcego zakoczenia robót i przyjcia dokumentów, o których mowa w pkt Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho 11

12 Odbioru kocowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajcego w obecnoci Wykonawcy. Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakociowej na podstawie przedonych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoci wykonania robót z STWiORB. W toku odbioru kocowego robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyjtych w trakcie odbiorów robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwaszcza w zakresie wykonania robót uzupeniajcych i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisj e jako wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w STWiORB z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wikszego wpywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona potrce, oceniajc pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyjtych w dokumentach umowy Dokumenty do odbioru kocowego robót Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kocowego robót jest protokó odbioru kocowego robót sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Do odbioru kocowego Wykonawca jest zobowizany przygotowa nastpujce dokumenty: 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeniajce lub zamienne), 2. Recepty i ustalenia technologiczne, 3. Dzienniki Budowy, 4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych zgodne z STWiORB i PZJ, 5. Deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci wbudowanych materiaów zgodnie z STWiORB i ew. PZJ, 6. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajcego. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego nie b gotowe do odbioru kocowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru kocowego robót. Wszystkie zarzdzone przez Komisj roboty poprawkowe lub uzupeniajce b zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeniajcych wyznaczy komisja Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwizanych z usuniciem wad stwierdzonych przy odbiorze kocowym i zaistniaych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 9. PODSTAWA PATNOCI 9.1. Ustalenia ogólne Podstaw atnoci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatowo podstaw atnoci jest warto (kwota) podana przez Wykonawc w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczatowa pozycji bdzie uwzgldnia wszystkie czynnoci, wymagania i badania skadajce si na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w STWiORB. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczatowe robót b obejmowa: - robocizn bezporedni wraz z towarzyszcymi kosztami, - warto zuytych materiaów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, - warto pracy sprztu wraz z towarzyszcymi kosztami, - koszty porednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, - koszt nadzoru specjalistycznego penionego przez wcicieli instalacji na powierzchni ziemi i urzdze podziemnych. Do cen jednostkowych nie naley wlicza podatku VAT Warunki umowy i wymagania ogólne D Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho

13 Koszt dostosowania si do wymaga warunków umowy i wymaga ogólnych zawartych w D obejmuje wszystkie warunki okrelone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 10. PRZEPISY ZWIZANE 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z póniejszymi zmianami. 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z póniejszymi zmianami). 3. Warunki umowy. D ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 1. WSTP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z rozbiórk elementów dróg i urzdze obcych w ramach Remontu dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych 1.2. Zakres stosowania STWiORB Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zadaniowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objtych STWiORB Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwizanych z rozbiórk: warstw nawierzchni, elementów betonowych, elementów urzdze obcych Okrelenia podstawowe Stosowane okrelenia podstawowe s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D Wymagania ogólne pkt Ogólne wymagania dotyczce robót Ogólne wymagania dotyczce robót podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt MATERIAY 2.1. Ogólne wymagania dotyczce materiaów Ogólne wymagania dotyczce materiaów, ich pozyskiwania i skadowania, podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt SPRZT Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho 13

14 3.1. Ogólne wymagania dotyczce sprztu Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt Sprzt do rozbiórki Do wykonania robót zwizanych z rozbiórk elementów dróg moe by wykorzystany sprzt podany poniej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiajcego: spycharki, adowarki, urawie samochodowe, samochody ciarowe, zrywarki, oty pneumatyczne, piy mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki, oskardy, drgi stalowe, opaty. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt 4. Transport materiaów z rozbiórki Materia z rozbiórki mona przewozi dowolnym rodkiem transportu. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt Roboty rozbiórkowe elementów ulic Warstwy nawierzchni ulic oraz chodników naley usuwa mechanicznie. Dopuszcza si czne prowadzenie robót rozbiórkowych w miejscach trudno dostpnych dla sprztu mechanicznego. Elementy moliwe do powtórnego wykorzystania powinny by usuwane bez powodowania zbdnych uszkodze. Wyboru tych elementów dokonuje Zamawiajcy w czasie robot rozbiórkowych i wskazuje miejsce ich wywozu. Doy powstae po rozbiórce elementów ulic powinny by tymczasowo zabezpieczone. Szczególnie naley zapobiec gromadzeniu si w nich wody opadowej. 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt Kontrola jakoci robót rozbiórkowych Kontrola jakoci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 7. OBMIAR ROBÓT 14 Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho

15 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostk obmiarow robót zwizanych z rozbiórk elementów dróg i ulic jest: dla nawierzchni i chodnika - m 2 (metr kwadratowy), dla elementów betonowych - m 3 (metr szecienny). dla elementów urzdze obcych szt. (sztuka) 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt PODSTAWA PATNOCI 9.1. Ogólne ustalenia dotyczce podstawy patnoci Ogólne ustalenia dotyczce podstawy patnoci podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania robót obejmuje: a.dla rozbiórki warstw nawierzchni: a)wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, b)rozkucie i zerwanie nawierzchni, c)zaadunek i wywiezienie materiaów z rozbiórki, d)wyrównanie poda i uporzdkowanie terenu rozbiórki, e)opat za przyjcie gruzu na wysypisko; 10. PRZEPISY ZWIZANE Brak Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho 15

16 D ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstp 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej szczegóowej specyfikacji technicznej STWiORB s wymagania dotyczce wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych, w ramach Remontu dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych 1.2. Zakres stosowania STWiORB Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zadaniowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objtych STWiORB Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych w ramach realizacji zadania okrelonego w pkt Okrelenia podstawowe Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego speniajca warunki statecznoci i odwodnienia boko wykopu - rónica rzdnej terenu i rzdnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu Wykop pytki - wykop, którego gboko jest mniejsza ni 1 m Wykop redni - wykop, którego gboko jest zawarta w granicach od 1 do 3 m Wskanik zagszczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okrelona wg wzoru: 16 Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho

17 gdzie: I s d ds d - gsto objtociowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/ [9], (Mg/m 3 ), ds - maksymalna gsto objtociowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], sca do oceny zagszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m 3 ) Wskanik rónoziarnistoci - wielko charakteryzujca zagszczalno gruntów niespoistych, okrelona wg wzoru: d 60 U d 10 gdzie: d 60 rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), d 10 rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm) Wskanik odksztacenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okrelona wg wzoru: E 2 I0 E1 gdzie: E 1 - modu odksztacenia gruntu oznaczony w pierwszym obcieniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], E 2 - modu odksztacenia gruntu oznaczony w powtórnym obcieniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4] Pozostae okrelenia podstawowe s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D Wymagania ogólne pkt Ogólne wymagania dotyczce robót Ogólne wymagania dotyczce robót podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt Materiay (grunty) 2.1. Ogólne wymagania dotyczce materiaów Ogólne wymagania dotyczce materiaów, ich pozyskiwania i skadowania, podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt Podzia gruntów Podzia gruntów pod wzgldem wysadzinowoci podaje tablica 1. Tablica 1. Podzia gruntów pod wzgldem wysadzinowoci wg PN-S-02205:1998 [4] Lp. Wyszczególnienie ciwoci Jednostki 1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty wir pospóka piasek gruby piasek redni piasek drobny el nierozpadowy Grupy gruntów niewysadzinowe tpliwe wysadzinowe piasek pylasty zwietrzelina gliniasta rumosz gliniasty wir gliniasty pospóka gliniasta mao wysadzinowe glina piasz- czysta zwia, glina zwia, glina pylasta zwia, i piaszczys-ty, i pylasty bardzo wysadzinowe piasek gliniasty py, py piasz-czysty glina piasz- czysta, glina, glina pylasta warwowy Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho 17

18 2 Zawarto czstek 0,075 mm 0,02 mm % 15 3 od 15 do 30 od 3 do 10 3 Kapilarno bierna H kb m 1,0 1,0 1,0 4 Wskanik piaskowy WP 35 od 25 do Sprzt 3.1. Ogólne wymagania dotyczce sprztu Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt Sprzt do robót ziemnych Wykonawca przystpujcy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza si moliwoci korzystania z nastpujcego sprztu do: odspajania i wydobywania gruntów (narzdzia mechaniczne, moty pneumatyczne, zrywarki, koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, pyty wibracyjne itp.). 4. Transport 4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt Transport gruntów Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by dostosowany do rodzaju gruntu (materiau), jego objtoci, sposobu odspajania i zaadunku oraz do odlegci transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by ponadto dostosowana do wydajnoci sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiau). Zwikszenie odlegci transportu ponad wartoci zatwierdzone nie moe by podstaw roszcze Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zapaty za transport, o ile zwikszone odlegci nie zostay wczeniej zaakceptowane na pimie przez Zamawiajcego. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt Odwodnienie wykopów Technologia wykonania wykopu musi umoliwia jego prawidowe odwodnienie w caym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych naley zachowa odpowiedni spadek podny i nada przekrojom poprzecznym spadki, umoliwiajce szybki odpyw wód z wykopu. O ile nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by mniejszy ni 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni 2% w przypadku gruntów niespoistych. 6. Kontrola jakoci robót 6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho 30 10

19 6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiay nie speniajce wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan odrzucone. Jeli materiay nie speniajce wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Zamawiajcego Wykonawca wymieni je na wciwe, na wasny koszt. 7. Obmiar robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt Obmiar robót ziemnych Jednostk obmiarow jest m 3 (metr szecienny) wykonanych robót ziemnych. 8. Odbiór robót Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt 8. Roboty ziemne uznaje si za wykonane zgodnie z STWiORB i wymaganiami Zamawiajcego, jeeli wszystkie pomiary i badania day wyniki pozytywne. 9. Podstawa patnoci Ogólne ustalenia dotyczce podstawy patnoci podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt Przepisy zwizane 10.1 Normy 1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okrelenia. Symbole. Podzia i opis gruntów 2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoci biernej 4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 5. BN-64/ Drogi samochodowe. Oznaczenie wskanika piaskowego 6. BN-64/ Drogi samochodowe. Oznaczenie moduu odksztacenia nawierzchni podatnych i poda przez obcienie pyt 7. BN-77/ Oznaczenie wskanika zagszczenia gruntu Inne dokumenty f) Instrukcja bada poda gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa g) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pósztywnych, IBDiM, Warszawa h) Wytyczne wzmacniania poda gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho 19

20 D KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODA 1. Wstp 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagszczaniem poda gruntowego, które zostan wykonane w ramach Remontu dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych 1.2. Zakres stosowania STWiORB STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i zadaniowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objtych STWiORB Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwizanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni. - mechaniczne profilowanie poda - rczne profilowanie poda 1.4. Okrelenia podstawowe Okrelenia podstawowe s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D Wymagania ogólne pkt Ogólne wymagania dotyczce robót Ogólne wymagania dotyczce robót podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho

21 2. Materiay Nie wystpuj. 3. Sprzt 3.1. Ogólne wymagania dotyczce sprztu Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt Sprzt do wykonania robót Wykonawca przystpujcy do wykonania koryta i profilowania poda powinien wykaza si moliwoci korzystania z nastpujcego sprztu: - równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukonie ustawianym lemieszem; Inynier moe dopuci wykonanie koryta i profilowanie poda z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, - koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wskich koryt), walców statycznych, wibracyjnych lub pyt wibracyjnych. Stosowany sprzt nie moe spowodowa niekorzystnego wpywu na wciwoci gruntu poda. Cay sprzt powinien by zaakceptowany przez Zamawiajcego. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt Transport materiaów Wymagania dotyczce transportu materiaów podano w ST D pkt 4 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne warunki wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D Wymagania ogólne pkt Warunki przystpienia do robót Wykonawca powinien przystpi do wykonania koryta oraz profilowania i zagszczenia poda bezporednio przed rozpoczciem robót zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeniejsze przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagszczania poda, jest moliwe wycznie za zgod Inyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagszczonym podu nie moe odbywa si ruch budowlany, niezwizany bezporednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni Wykonanie koryta Paliki lub szpilki do prawidowego uksztatowania koryta w planie i profilu powinny by wczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki naley ustawia w osi drogi i w rzdach równolegych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoliwia nacignicie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstpach nie wikszych ni co 10 metrów. Rodzaj sprztu, a w szczególnoci jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s roboty i do trudnoci jego odspojenia. Koryto mona wykonywa cznie, gdy jego szeroko nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykad na poszerzeniach lub w przypadku robót o maym zakresie. Sposób wykonania musi by zaakceptowany przez Inyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkad w miejsce wskazane przez Inyniera. Biuro Usug Inynierskich CONCEPT mgr in. Arkadiusz Cicho 21

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA KOD CPV 452 331 40 2 PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA Spis treci: 1. Wstp -str.1 2. Materiały -str.1 3. Sprzt -str.1 4. Transport -str.2 5. Wykonanie robót -str.2 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I. Przedmiot ST : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania robót budowlanych, które zostan wykonane w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560

PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560 PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560 TEMAT: MATERIAY PRZETARGOWE NA BUDOW DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEBUDOW I PRZEOENIEM ODCINKÓW SIECI GAZOWEJ REDNIEGO CINIENIA INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami SPIS TRECI 1 Podstawy opracowania 6 2 Charakterystyka obiektu 6 3 Stan istniejcy 6 4 Zaenia projektowe 6 5 Zakres opracowania 6 6 Opis projektu 7 7 Opis robót 7 8 Oddziaywanie zamierzonej inwestycji na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) CIAN ZEWNTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOAKLIZOWANEGO W TYCHACH PRZY UL. OJCA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI Wocawek 15 wrzesie 2010. TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2907 C MOSTKI KOWAL OD KM 0+000 DO KM 13+703,70 STADIUM DOKUMENTACJI: BRANA: ZAWARTO OPRACOWANIA WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO ZAMAWIAJCY: SZCZEGÓOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI OKRGLICA ETAP III INWESTOR: GMINA WGLINIEC Sporzdzi mgr in. Krzysztof Polewski Czerwiec 2010 D - M - 00.00.00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 3.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 ZAKAD PROJEKTOWANIA I USUG BUDOWLANYCH BENBUD IN. BENEDYKT REDER ul Ks. dr W. gi 1 /27, 86-300 Grudzidz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

I S. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczce materiałów Wymagania ogólne dotyczce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

I S. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczce materiałów Wymagania ogólne dotyczce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne. WYKONANIE NASYPÓW l. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych

Bardziej szczegółowo

0 0-9 7 3 W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62

0 0-9 7 3 W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62 DOKUMENTACJA TECHNICZNA N A Z W A O P R A C O W A N I A : O B I E K T : L O K A L I Z A C J A : I N W E S T O R : S p e c y f i k a c j a T e c h n i c z n a W y k o n a n i a i O d b i o r u R o b ó t

Bardziej szczegółowo

gdzie: 2. MATERIAŁY (GRUNTY)

gdzie: 2. MATERIAŁY (GRUNTY) D-03.00.00 ROBOTY ZIEMNE WYKOPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowe w placówkach Poczty Polskiej S.A. 1) FUP Jastrzębie-Zdrój, ulica Katowicka PU-623 2) UP Pszczyna, ulica Batorego

Bardziej szczegółowo

Remont ul. Szerokiej w sołectwie Bełk poprzez wykonanie nawierzchni z prefabrykatów betonowych i elementów odwodnienia wraz ze studniami chłonnymi

Remont ul. Szerokiej w sołectwie Bełk poprzez wykonanie nawierzchni z prefabrykatów betonowych i elementów odwodnienia wraz ze studniami chłonnymi ROBOTY DROGOWE Spis specyfikacji D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-00.00.00. Wymagania ogólne pkt.1.5.

Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-00.00.00. Wymagania ogólne pkt.1.5. PP Promost Consulting, Rzeszów obejcie Dobczyc SZCZEGÓOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.05.01.00. Ulepszone pod%o&e z kruszywa stabilizowanego cementem. D-04.05.01.33. Ulepszone pod%o&e z kruszywa stabilizowanego

Bardziej szczegółowo

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 ZAKAD PROJEKTOWANIA I USUG BUDOWLANYCH BENBUD IN. BENEDYKT REDER ul Ks. dr W. gi 1 /27, 86-300 Grudzidz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23

REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23 mado-1 Firma Projektowa architekt Janina Stula ul. Powstaców lskich 1; 44-200 Rybnik tel/fax 032 423 88 77 mado1@poczta.onet.pl REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23 INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE : BUDOWA CHODNIKA W CIGU DROGI POWIATOWEJ NR 1742 O OZIMEK KRASIEJÓW W M. OZIMEK UL. BRZEZINY - IV ETAP - INWESTOR: ZARZD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA Strona 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH . SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE STWIORB/41 STWIORB/42 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) 70 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot OST. Specyfikacja Techniczna ST-05.01 zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTOWANIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ POD UTWARDZENIE DROGI GRUNTOWEJ TŁUCZNIEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTOWANIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ POD UTWARDZENIE DROGI GRUNTOWEJ TŁUCZNIEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTOWANIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ POD UTWARDZENIE DROGI GRUNTOWEJ TŁUCZNIEM SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I -V ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa kanału deszczowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...4 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE...5 1. WSTP...5 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...5 1.2. Zakres stosowania ST...5

Bardziej szczegółowo

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4.

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4. SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 4 45111200-0 WYKONANIE KORYTA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Czstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SPIS TRECI 1. Wstp.. 2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST... 2 1.2 Zakres stosowania SST.. 2 1.3 Zakres robót objtych SST... 2 1.4 Okrelenia podstawowe.. 2 1.5 Ogólne wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr 1

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr 1 PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Czstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA TEMAT OPRACOWANIA : ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA Projekt budowlano - wykonawczy punktu widokowego przy Alei Hugo Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem wejść do podziemi.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zacznik 2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA PRZEWIDZIANEGO ZAKRESU ROBÓT Nr umowy: MZD/28/TM/2008 z dnia 13.02.2008 r. Temat: Obserwacja i badania -o/ysk pod obci3/eniem eksploatacyjnym mostu stalowego (JNI

Bardziej szczegółowo

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI SST-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Opole15.02.2008 r. BIECE UTRZYMANIE ULIC NA TERENIE MZD W OPOLU SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAMAWIAJCY: MIEJSKI ZARZD DRÓG W OPOLU UL. ALEJA PRZYJANI 9 45-573 OPOLE Opracował Egzemplarz Nr 1 SPIS TRECI D -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 23 D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA Przebudowa drogi gminnej w m. Rudnicze strona 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szcegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont Szkoły Podstawowej w Jeziorku w zakresie : - izolacji przeciwwilgotnociowej fundamentów i cokołu - izolacji cieplnej fundamentów i cokołu - wykonania

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE

D - M WYMAGANIA OGÓLNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z naprawą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST D.01.02.04 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG Modernizacja ul. Źródlanej w Czerwonaku 31 Specyfikacje Techniczne 32 ST D.01.02.04 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Szczegółowe specyfikacje techniczne BANK BPH SA /OAugustów 51106000760000320000155181 BANK SPÓŁDZIELCZY w Augustowie 34935100000018919620000010 Przedsibiorstwo POLNET Sp. z o.o. 16-300 Augustów ul. Wypusty 3 tel.: (0-87) 643-2114 NIP: 846-10-31-333

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY ZIEMNE KOD CPV

D ROBOTY ZIEMNE KOD CPV D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111200-0 D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

D ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

D ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG D - 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...2 3. SPRZĘT...2 4. TRANSPORT...3 5. WYKONANIE ROBÓT...3 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...4 7. OBMIAR ROBÓT...4 8. ODBIÓR ROBÓT...4

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

47-200 KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY 47-232 KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY

47-200 KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY 47-232 KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY SPECYFIKACJE TECHNICZNE NALEYTEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 2053O ALEI LISA W KDZIERZYNIE-KOLU ETAP - II Inwestor : POWIATOWY ZARZD DRÓG

Bardziej szczegółowo

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1.

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1. D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania wspólne dla poszczególnych wymaga technicznych zwizanych z remontem mostu drogowego przez rzek Brok w

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85 2/85 D M 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru robót drogowych przy remoncie

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY ZIEMNE

D ROBOTY ZIEMNE D - 02.00.00 1 ROBOTY ZIEMNE SPIS SPECYFIKACJI D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. III-IV...6 2 D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYRÓWNANIE PODBUDOWY GRUNTEM LUB KRUSZYWEM STABILIZOWANYM CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYRÓWNANIE PODBUDOWY GRUNTEM LUB KRUSZYWEM STABILIZOWANYM CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.08.03 WYRÓWNANIE PODBUDOWY GRUNTEM LUB KRUSZYWEM STABILIZOWANYM CEMENTEM 63 SPIS TREŚCI D-04.08.03 WYRÓWNANIE PODBUDOWY GRUNTEM LUB KRUSZYWEM STABILIZOWANYM CEMENTEM

Bardziej szczegółowo

Poszerzenie jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na

Poszerzenie jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na D- 01.02.04 Roboty rozbiórkowe 21 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE D 02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych. 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

7. OBMIAR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

7. OBMIAR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 50 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO INWESTOR: GMINA LUZINO Ul. Ofiar Stutthofu 11 84-242 Luzino OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W O AWIE

STAROSTWO POWIATOWE W O AWIE STAROSTWO POWIATOWE W OAWIE 55 200 Oawa Nr postpowania: IZP.272.23.2014 awa, 10.11.2014 r. Zapytanie ofertowe Nazwa zadania: Realizacja i wspieranie zrównowaonej turystyki na terenach przyrodniczo cennych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM D.05.01.03 UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót uzdatnianie wody FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław funam@funam.pl, www.funam.pl ISO 9001 ISO 14001 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Nazwa Inwestycji: Budowa kolektora odciajcego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa hali widowiskowo-sportowej z zapleczem socjalno-administracyjnym na dziakach 4819/11, 4818/2 i 4818/12 przy ul. Wojska Polskiego i Ksicia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 101 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 ROZBIÓRKI 102 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane 103 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZESPO U SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 7 W DZIELNICY ORZEPOWICE

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZESPO U SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 7 W DZIELNICY ORZEPOWICE PROEKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Wojciech Brewczyski 44-200 RYBNIK ul. Rudzka 28, tel.(0-32) 4222188, 4227664, 0609095214 Konto bankowe: BSK o/ Rybnik nr 23105013441000000403520364 REGON 272275810 ; NIP 642-207-02-91

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo