PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZESPO U SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 7 W DZIELNICY ORZEPOWICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZESPO U SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 7 W DZIELNICY ORZEPOWICE"

Transkrypt

1 PROEKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Wojciech Brewczyski RYBNIK ul. Rudzka 28, tel.(0-32) , , Konto bankowe: BSK o/ Rybnik nr REGON ; NIP Temat opracowania: EGZEMPLARZ: 1 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZESPOU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 7 W DZIELNICY ORZEPOWICE ZWIZANY Z BUDOW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZASILAJCEJ BUDYNEK ZESPOU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO nr 7 W DZIELNICY ORZEPOWICE W ENERGI ELEKTRYCZN I CIEP WOD UYTKOW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres: URZD MIASTA RYBNIKA ul. CHROBREGO RYBNIK ZESPÓ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 7 ul. Borki 37 D Rybnik - Orzepowice Tytu, Imi, Nazwisko Podpis Opracowa : mgr in. Tomasz Bienek Upr. bud. nr SLK/0996/PWOE/05 Nr izby: SLK/IE/3861/06 RYBNIK MAJ 2013 WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEONE. REPRODUKCJA WZBRONIONA Podstawa prawna: Ustawa O prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia r. ( Dz. Ustaw nr 24 poz. 83 z dn r.)

2 SPIS TRECI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE WSTP PRZEDMIOT ST NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJCEGO ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJTYCH ST OKRELENIA PODSTAWOWE NAZWY I KODY ROBÓT OBJTYCH ZAMÓWIENIEM OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZCE ROBÓT Przekazanie terenu budowy Dokumentacja projektowa Zgodno robót z dokumentacj projektow, ST i SST Zabezpieczenie terenu budowy Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót Ochrona przeciwpoarowa Ochrona wasnoci publicznej i prywatnej Bezpieczestwo i higiena pracy Ochrona i utrzymanie robót Stosowanie si do prawa i innych przepisów MATERIAY RÓDA UZYSKANIA MATERIAÓW DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH MATERIAY NIEODPOWIADAJCE WYMAGANIOM JAKOCIOWYM PRZECHOWYWANIE I SKADOWANIE MATERIAÓW WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAÓW KONTROLA JAKOCI ROBÓT PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOCI ZASADY KONTROLI JAKOCI ROBÓT BADANIA I POMIARY RAPORTY Z BADA BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU CERTYFIKATY I DEKLARACJE DOKUMENTY BUDOWY Dziennik budowy Ksika obmiarów Dokumenty laboratoryjne Pozostae dokumenty budowy Przechowywanie dokumentów budowy OBMIAR ROBÓT OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ZASADY OKRELANIA ILOCI ROBÓT I MATERIAÓW URZDZENIA I SPRZT POMIAROWY ODBIÓR ROBÓT RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJCYCH I ULEGAJCYCH ZAKRYCIU ODBIÓR CZCIOWY ODBIÓR OSTATECZNY (KOCOWY) Zasady odbioru ostatecznego robót Dokumenty do odbioru ostatecznego (kocowe) ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPYWIE OKRESU RKOJMI I GWARANCJI PODSTAWA PATNOCI USTALENIA OGÓLNE OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU

3 B. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CZ OGÓLNA SST PRZEDMIOT SST PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJTYCH SST OKRELENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZCE ROBÓT DOKUMENTACJA ROBÓT MONTAOWYCH WYMAGANIA DOTYCZCE WCIWOCI MATERIAÓW RODZAJE MATERIAÓW Kable i przewody Osprzt instalacyjny do kabli i przewodów Systemy mocujce przewody, kable, instalacje wizkowe i osprzt Sprzt instalacyjny Sprzt owietleniowy WARUNKI PRZYJCIA NA BUDOW MATERIAÓW DO ROBÓT MONTAOWYCH WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAÓW DO MONTAU INSTALACJI WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU, MASZYN I NARZDZI WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH TRANSPORT MATERIAÓW WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBÓT OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBÓT ROBOTY DEMONTAOWE MONTA PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH MONTA OPRAW OWIETLENIOWYCH I SPRZTU INSTALACYJNEGO, URZDZE I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ INSTALACJA POCZE WYRÓWNAWCZYCH KABLE NN Wymagania ogólne Roboty ziemne Monta kabli w ziemi Monta kabli w rurach umieszczonych w ziemi Ukadanie przepustów kablowych Oznaczenie linii kablowych KONTROLA JAKOCI ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ROWY POD KABLE UADANIE KABLI SPRAWDZENIE CICI POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ INSTALACJA PRZECIWPORAENIOWA MONTA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POMIAR NATENIA OWIETLENIA BADANIA PO WYKONANIU ROBÓT ZASADY POSTPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI I MATERIAAMI WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT SZCZEGÓOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT MONTAOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ODBIÓR ROBÓT WARUNKI ODBIORU INSTALACJI I URZDZE ZASILAJCYCH Odbiór midzyoperacyjny Odbiór czciowy Odbiór kocowy PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

4 15.1. ZASADY ROZLICZENIA I PATNOCI C. MONTA ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH CZ OGÓLNA SST PRZEDMIOT SST PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJTYCH SST OKRELENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZCE ROBÓT DOKUMENTACJA ROBÓT MONTAOWYCH I PREFABRYKACYJNYCH WYMAGANIA DOTYCZCE WCIWOCI MATERIAÓW RODZAJE MATERIAÓW Obudowy Wyposaenie wewntrzne rozdzielnic Elementy mocujce rozdzielnice Warunki przyjcia na budow wyrobów do robót montaowych i prefabrykacji rozdzielnic Warunki przechowywania wyrobów do montau i prefabrykacji rozdzielnic WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU, MASZYN I NARZDZI TRANSPORT MATERIAÓW WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBÓT PREFABRYKACJA ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH MONTA ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH KONTROLA JAKOCI ROBÓT ZASADY POSTPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI I MATERIAAMI WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT SZCZEGÓOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT MONTAOWYCH I PREFABRYKACJI SPOSÓB ODBIORU ROBÓT WARUNKI ODBIORU INSTALACJI I URZDZE ZASILAJCYCH Odbiór midzyoperacyjny Odbiór czciowy Odbiór kocowy PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT ZASADY ROZLICZENIA I PATNOCI D. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH CZ OGÓLNA SST PRZEDMIOT SST PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZCYCH ZAKRES ODPOWIEDZIALNOCI WYKONAWCY OCHRONA WASNOCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ BEZPIECZESTWO I HIGIENA PRACY OKRELENIA PODSTAWOWE I SKRÓTY MATERIAY I URZDZENIA RODZAJ INSTALOWANYCH MATERIAÓW I URZDZE SADOWANIE MATERIAÓW I URZDZE ZAPEWNIENIE JAKOCI SPRZT TRANSPORT ROBOTY WYMAGANIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA INSTALACJI

5 29.3. MONTA INSTALACJI Dla potrzeb instalacji telefonicznej Dla potrzeb instalacji strukturalnej Budowa instalacji pod tynkiem Budowa instalacji w kanaach kablowych MONTA URZDZE Okablowanie strukturalne Okablowanie telefoniczne KONTROLA, BADANIA I POMIARY WYMAGANIA OGÓLNE PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOCI (PZJ) ZASADY KONTROLI JAKOCI KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW WYKONAWCY DOKUMENTY BUDOWY SPRAWDZENIE INSTALACJI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE PODSTAWOWE JEDNOSTKI OBMIARU ROBÓT SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT ODBIÓR ROBÓT RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJCYCH I ULEGAJCYCH ZAKRYCIU ODBIÓR CZCIOWY ODBIÓR OSTATECZNY E. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV CZ OGÓLNA SST PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT SST KODY CPV WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZCYCH ZAKRES ODPOWIEDZIALNOCI WYKONAWCY OCHRONA WASNOCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ BEZPIECZESTWO I HIGIENA PRACY OKRELENIA PODSTAWOWE I SKRÓTY MATERIAY I URZDZENIA RODZAJ INSTALOWANYCH MATERIAÓW I URZDZE SADOWANIE MATERIAÓW I URZDZE ZAPEWNIENIE JAKOCI SPRZT TRANSPORT ROBOTY WYMAGANIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA INSTALACJI MONTA INSTALACJI MONTA URZDZE KONTROLA, BADANIA I POMIARY WYMAGANIA OGÓLNE PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOCI (PZJ) ZASADY KONTROLI JAKOCI KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW WYKONAWCY DOKUMENTY BUDOWY SPRAWDZENIE INSTALACJI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

6 39.2. PODSTAWOWE JEDNOSTKI OBMIARU ROBÓT SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT ODBIÓR ROBÓT RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJCYCH I ULEGAJCYCH ZAKRYCIU ODBIÓR CZCIOWY ODBIÓR OSTATECZNY F. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYGNALIZACJI WAMANIA I NAPADU SSWIN CZ OGÓLNA SST PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT KODY CPV WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZCYCH ZAKRES ODPOWIEDZIALNOCI WYKONAWCY OCHRONA WASNOCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ BEZPIECZESTWO I HIGIENA PRACY OKRELENIA PODSTAWOWE I SKRÓTY MATERIAY I URZDZENIA RODZAJ INSTALOWANYCH MATERIAÓW I URZDZE SADOWANIE MATERIAÓW I URZDZE ZAPEWNIENIE JAKOCI SPRZT TRANSPORT ROBOTY WYMAGANIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA INSTALACJI MONTA INSTALACJI MONTA URZDZE KONTROLA, BADANIA I POMIARY WYMAGANIA OGÓLNE PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOCI (PZJ) ZASADY KONTROLI JAKOCI KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW WYKONAWCY DOKUMENTY BUDOWY SPRAWDZENIE INSTALACJI PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE PODSTAWOWE JEDNOSTKI OBMIARU ROBÓT SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT ODBIÓR ROBÓT RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJCYCH I ULEGAJCYCH ZAKRYCIU ODBIÓR CZCIOWY ODBIÓR OSTATECZNY PRZEPISY ZWIZANE USTAWY ROZPORZDZENIA NORMY INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE Najwaniejsze oznaczenia i skróty: ST Specyfikacja Techniczna SST Szczegóowa Specyfikacja Techniczna 6

7 ITB Instytut Techniki Budowlanej PZJ Program Zabezpieczenia Jakoci bhp bezpieczestwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 7

8 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajcego PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ TELETECHNICZNYCH ZESPOU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 7 W DZIEL- NICY ORZEPOWICE, ZWIZANY Z BUDOW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZASILAJCEJ BUDYNEK W ENERGI ELEK- TRYCZN I CIEP WOD UYTKOW 1.3. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 1.4. Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno, e podstawowe wymagania b spenione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajcych z dowiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlanej Zakres robót objtych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegóowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Zakres, którego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnoci umoliwiajce i majce na celu realizacj wszelkich robót objtych Dokumentacj Projektow dla wymienionego w punkcie 1.2. przedmiotu, a to: zasilanie obiektu od zcza kablowego, rozbudowa istniejcej rozdzielni gównej RG, tablice pitrowe, instalacja owietlenia ogólnego, instalacja owietlenia nocnego, instalacja awaryjnego owietlenia ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtyczkowych, instalacja gniazd wtyczkowych wydzielonych typu DATA, instalacja owietlenia zewntrznego, instalacje dla odbiorników energii elektrycznej wymagajcych indywidualnego zabezpieczenia, instalacja komputerowa oraz telefoniczna, instalacja nagnienia, instalacja dzwonkowa, instalacja zewntrznej telewizji dozorowej CCTV, instalacja systemu alarmowego SSWiN Okrelenia podstawowe Ilekro w ST jest mowa o: obiekcie budowlanym naley przez to rozumie: a) budynek wraz z instalacjami i urzdzeniami technicznymi, b) budowl stanowi ca techniczno-uytkow wraz z instalacjami i urzdzeniami, c) obiekt maej architektury; budynku naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale zwizany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. budowli naley przez to rozumie kady obiekt budowlany nie bcy budynkiem lub obiektem maej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojce maszty antenowe, wolno stojce trwale zwizane z gruntem urzdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojce instalacje przemysowe 8

9 lub urzdzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, skadowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a take czci budowlane urzdze technicznych (kotów, pieców przemysowych i innych urzdze) oraz fundamenty pod maszyny i urzdzenia, jako odrbne pod wzgldem technicznym czci przedmiotów skadajcych si na ca uytkow. tymczasowym obiekcie budowlanym naley przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uytkowania w okresie krótszym od jego trwaci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a take obiekt budowlany nie poczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powoki pneumatyczne, urzdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. budowie naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okrelonym miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego. robotach budowlanych naley przez to rozumie budow, a take prace polegajce na przebudowie, montau, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. remoncie naley przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowicych biecej konserwacji. urzdzeniach budowlanych naley przez to rozumie urzdzenia techniczne zwizane z obiektem budowlanym zapewniajce moliwo uytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przycza i urzdzenia instalacyjne, w tym sce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki. terenie budowy naley przez to rozumie przestrze, w której prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzeni zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy. prawie do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane naley przez to rozumie tytu prawny wynikajcy z prawa wasnoci, uytkowania wieczystego, zarzdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowizaniowego, przewidujcego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. pozwoleniu na budow naley przez to rozumie decyzj administracyjn zezwalaj na rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni budowa obiektu budowlanego. dokumentacji budowy naley przez to rozumie pozwolenie na budow wraz z zaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoy odbiorów czciowych i kocowych, w miar potrzeby, rysunki i opisy sce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod montau take dziennik montau. dokumentacji powykonawczej naley przez to rozumie dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. wyrobie budowlanym naley przez to rozumie wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodnoci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trway w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poczeniu stanowicym integraln ca uytkow. opacie naley przez to rozumie kwot nalenoci wnoszon przez zobowizanego za okrelone ustaw obowizkowe kontrole dokonywane przez wciwy organ. drodze tymczasowej (montaowej) naley przez to rozumie drog specjalnie przygotowan, przeznaczon do ruchu pojazdów obsugujcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian do usunicia po ich zakoczeniu. dzienniku budowy naley przez to rozumie dziennik wydany przez wciwy organ zgodnie z obowizujcymi przepisami, stanowicy urzdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze i okolicznoci zachodzcych w czasie wykonywania robót. kierowniku budowy osoba wyznaczona przez Wykonawc robót, upowaniona do kierowania robotami i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszca ustawow odpowiedzialno za prowadzon budow. rejestrze obmiarów naley przez to rozumie akceptowan przez Inspektora nadzoru ksi z ponumerowanymi stronami, s do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonanych robót 9

10 w formie wylicze, szkiców i ewentualnie dodatkowych zaczników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. materiaach naley przez to rozumie wszelkie materiay naturalne i wytwarzane jak równie róne tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. odpowiedniej zgodnoci naley przez to rozumie zgodno wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeli granice tolerancji nie zostay okrelone z przecitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. poleceniu Inspektora nadzoru naley przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy. projektancie naley przez to rozumie uprawnion osob prawn lub fizyczn b autorem dokumentacji projektowej. rekultywacji naley przez to rozumie roboty majce na celu uporzdkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. czci obiektu lub etapie wykonania naley przez to rozumie cz obiektu budowlanego zdoln do speniania przewidywanych funkcji techniczno-uytkowych i moliw do odebrania i przekazania do eksploatacji. ustaleniach technicznych naley przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegóowych specyfikacjach technicznych. grupach, klasach, kategoriach robót naley przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okrelone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Sownika Zamówie (Dz. Urz. L 340 z r., z pón. zm.). inspektorze nadzoru inwestorskiego osoba posiadajca odpowiednie wyksztacenie techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykonujca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie kontrol jakoci i iloci wykonanych robot, bierze udzia w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzdze technicznych, jak równie przy odbiorze gotowego obiektu. instrukcji technicznej obsugi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawc urzdze technicznych i maszyn, okrelajca rodzaje i kolejno lub wspózaleno czynnoci obsugi, przegldów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujcych ich efektywne i bezpieczne uytkowanie. Instrukcja techniczna obsugi (eksploatacji) jest równie skadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. istotnych wymaganiach oznaczaj wymagania dotyczce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spenia roboty budowlane. normach europejskich oznaczaj normy przyjte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogólnymi zasadami dziaania tych organizacji. przedmiarze robót to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejnoci technologicznej ich wykonania, ze szczegóowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajcych szczegóowy opis, oraz wskazanie szczegóowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. robocie podstawowej minimalny zakres prac, które po wykonaniu s moliwe do odebrania pod wzgldem iloci i wymogów jakociowych oraz uwzgldniaj przyjty stopie scalenia robót. Zarzdzajcym realizacj umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okrelona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzdzajcym, wyznaczona przez zamawiajcego, upowaniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow w zakresie okrelonym w udzielonym penomocnictwie (zarzdzajcy realizacj nie jest obecnie prawnie okrelony w przepisach) Nazwy i kody robót objtych zamówieniem Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót (kody CPV): Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 10

11 Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Elektryczne elektrycznych urzdze rozdzielczych Roboty instalacyjne w budynkach Ochrona odgromowa Instalowanie przeciwwamaniowych systemów alarmowych 1.7. Ogólne wymagania dotyczce robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru Przekazanie terenu budowy Zamawiajcy, w terminie okrelonym w dokumentach umowy przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekae dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST oraz SST Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, cz graficzn, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegóowych warunkach umowy, uwzgldniajcym podzia na dokumentacj projektow: o dostarczon przez Zamawiajcego, o sporzdzon przez Wykonawc Zgodno robót z dokumentacj projektow, ST i SST Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi zaczniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choby jednym z nich s obowizujce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byy w caej dokumentacji. W przypadku rozbienoci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowizuje kolejno ich wanoci wymieniona w Ogólnych warunkach umowy. Wykonawca nie moe wykorzystywa bdów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbienoci podane na rysunku wielkoci liczbowe wymiarów s waniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiay maj by zgodne z dokumentacj projektow, ST i SST. Wielkoci okrelone w dokumentacji projektowej, ST i w SST b uwaane za wartoci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okrelonego przedziau tolerancji. Cechy materiaów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa zgodno z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziau tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiay lub wykonane roboty nie b zgodne z dokumentacj projektow, ST lub SST i maj wpyw na niezadowalaj jako elementu budowli, to takie materiay zostan zastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowizany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do zakoczenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bdzie utrzymywa tymczasowe urzdzenia zabezpieczajce, w tym: ogrodzenia, porcze, owietlenie, sygnay i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezbdne do ochrony robót, wygody spoecznoci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrbnej zapacie i przyjmuje si, e jest wczony w cen umown Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowizek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczce ochrony rodowiska naturalnego. 11

12 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykoczeniowych Wykonawca bdzie: a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojcej, b) podejmowa wszelkie konieczne kroki majce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotyczcych ochrony rodowiska na terenie i wokó terenu budowy oraz bdzie unika uszkodze lub uciliwoci dla osób lub wasnoci spoecznej, a wynikajcych ze skaenia, haasu lub innych przyczyn powstaych w nastpstwie jego sposobu dziaania. Stosujc si do tych wymaga, Wykonawca bdzie mia szczególny wzgld na: o lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, skadowisk, ukopów i dróg dojazdowych, o rodki ostronoci i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyami i gazami, c) moliwoci powstania poaru Ochrona przeciwpoarowa Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpoarowej. Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprzt przeciwpoarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiay atwopalne b skadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostpem osób trzecich. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poarem wywoanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy Ochrona wasnoci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron instalacji i urzdze zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurocigi, kable itp. Wykonawca zapewni wciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzdze w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uytkowników oraz bdzie z nimi wspópracowa, dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziaania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzdze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajcego Bezpieczestwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca bdzie przestrzega przepisów dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczególnoci wykonawca ma obowizek zadba, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i bdzie utrzymywa wszelkie urzdzenia zabezpieczajce, socjalne oraz sprzt i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje si, e wszelkie koszty zwizane z wypenieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zapacie i s uwzgldnione w cenie umownej Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materiay i urzdzenia uywane do robót od daty rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego Stosowanie si do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pastwowej i samorzdowej, które s w jakikolwiek sposób zwizane z robotami i bdzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 12

13 2. MATERIAY 2.1. róda uzyskania materiaów do elementów konstrukcyjnych Materiay budowlane powinny spenia wymagania jakociowe okrelone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegóowych Specyfikacjach Technicznych (SST) Materiay nieodpowiadajce wymaganiom jakociowym Materiay nie odpowiadajce wymaganiom jakociowym zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy, zone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kady rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materiay, Wykonawca wykonuje na asne ryzyko, liczc si z jego nieprzyjciem i niezapaceniem Przechowywanie i skadowanie materiaów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skadowane materiay, do czasu gdy b one potrzebne do robót, byy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachoway swoj jako i wciwo do robót i byy dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skadowania materiaów b zlokalizowane w obrbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Wariantowe stosowanie materiaów Jeli dokumentacja projektowa, ST lub SST przewiduj moliwo zastosowania rónych rodzajów materiaów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiau. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiau nie moe by póniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 3. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 3.1. Program zapewnienia jakoci Do obowizków Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moliwoci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj projektow, ST, SST. Program zapewnienia jakoci winien zawiera: o organizacj wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, o organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, o plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, o wykaz zespoów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, o wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót, 3.2. Zasady kontroli jakoci robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol jakoci robót i stosowanych materiaów. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiaów i robót ponosi Wykonawca Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary b przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST oraz SST, stosowa mona wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystpieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru Raporty z bada Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie póniej jednak ni w terminie okrelonym w programie zapewnienia jakoci. Wyniki bada (kopie) b przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 13

14 3.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc, bdzie ocenia zgodno materiaów i robót z wymaganiami ST oraz SST na podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc. Inspektor nadzoru moe prowadzi badania niezalenie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeeli wyniki tych bada wyka, e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalenemu wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada, albo oprze si wycznie na wasnych badaniach przy ocenie zgodnoci materiaów i robót z dokumentacj projektow ST i SST. W takim przypadku, cakowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moe dopuci do uycia tylko te wyroby i materiay, które: posiadaj certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujcy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, posiadaj deklaracj zgodnoci lub certyfikat zgodnoci z: o Polsk Norm lub o aprobat techniczn, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeeli nie s objte certyfikacj okrelon w pkt. 1 i które speniaj wymogi ST oraz SST. znajduj si w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporzdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiaów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez SST, kada ich partia dostarczona do robót bdzie posiada te dokumenty, okrelajce w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiay, które nie speniaj tych wymaga b odrzucone Dokumenty budowy Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzdowym obowizujcym Zamawiajcego i Wykonawc w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy b dokonywane na bieco i b dotyczy przebiegu robót, stanu bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy b czytelne, dokonane trwa technik, w porzdku chronologicznym, bezporednio jeden pod drugim, bez przerw. Zaczone do dziennika budowy protokoy i inne dokumenty b oznaczone kolejnym numerem zacznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy naley wpisywa w szczególnoci: o dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, o dat przekazania przez Zamawiajcego dokumentacji projektowej, o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoci i harmonogramów robót, o terminy rozpoczcia i zakoczenia poszczególnych elementów robót, o przebieg robót, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, o uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, o daty zarzdzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, o zgoszenia i daty odbiorów robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, czciowych i ostatecznych odbiorów robót, o wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, o stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi, o dane dotyczce czynnoci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, o dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, o inne istotne informacje o przebiegu robót. 14

15 Propozycje, uwagi i wyjanienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b przedone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjcia lub zajciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si. Projektant nie jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót Ksika obmiarów Ksika obmiarów stanowi dokument pozwalajcy na rozliczenie faktycznego postpu kadego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si sukcesywnie w jednostkach przyjtych w kosztorysie lub w SST Dokumenty laboratoryjne Deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci materiaów, orzeczenia o jakoci materiaów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoci. Dokumenty te stanowi zaczniki do odbioru robót. Winny by udostpnione na kade yczenie Inspektora nadzoru Pozostae dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si, oprócz wymienionych w punktach , nastpujce dokumenty: o pozwolenie na budow, o protokoy przekazania terenu budowy, o umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, o protokoy odbioru robót, o protokoy z narad i ustale, o plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy b przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginicie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b zawsze dostpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgldu na yczenie Zamawiajcego. 4. OBMIAR ROBÓT 4.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót bdzie okrela faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj projektow i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b wpisane do ksiki obmiarów. Jakikolwiek bd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowizku ukoczenia wszystkich robót. Bdne dane zostan poprawione wg ustale Inspektora nadzoru na pimie. Obmiar gotowych robót bdzie przeprowadzony z czstoci wymagan do celu miesicznej atnoci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okrelonym w umowie Zasady okrelania iloci robót i materiaów Zasady okrelania iloci robót podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okrelonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót Urzdzenia i sprzt pomiarowy Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzdzenia i sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc. Jeeli urzdzenia te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca bdzie posiada wane wiadectwa legalizacji. robót. Wszystkie urzdzenia pomiarowe b przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w caym okresie trwania 15

16 5. ODBIÓR ROBÓT 5.1. Rodzaje odbiorów robót W zalenoci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegaj nastpujcym odbiorom: o odbiorowi robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, o odbiorowi instalacji i urzdze technicznych, o odbiorowi czciowemu, o odbiorowi ostatecznemu (kocowemu), o odbiorowi po upywie okresu rkojmi o odbiorowi pogwarancyjnemu po upywie okresu gwarancji Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoci wykonywanych robót oraz iloci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu. Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoliwiajcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postpu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo danej czci robót do odbioru zgasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bdzie przeprowadzony niezwocznie, nie póniej jednak ni w cigu 3 dni od daty zgoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako i ilo robót ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj projektow, SST i uprzednimi ustaleniami Odbiór czciowy Odbiór czciowy polega na ocenie iloci i jakoci wykonanych czci robót. Odbioru czciowego robót dokonuje si dla zakresu robót okrelonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru Odbiór ostateczny (kocowy) Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakoci. Cakowite zakoczenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego bdzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoczenia robót i przyjcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajcego w obecnoci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakociowej na podstawie przedonych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoci wykonania robót z dokumentacj projektow i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si z realizacj ustale przyjtych w trakcie odbiorów robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorów czciowych, zwaszcza w zakresie wykonania robót uzupeniajcych i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeniajcych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj, e jako wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wikszego wpywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyjtych w dokumentach umowy Dokumenty do odbioru ostatecznego (kocowe) Podstawowym dokumentem jest protokó odbioru ostatecznego robót, sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowizany przygotowa nastpujce dokumenty: 1. dokumentacj powykonawcz, tj. dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 16

17 2. szczegóowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeniajce lub zamienne), 3. protokoy odbiorów robót ulegajcych zakryciu i zanikajcych, 4. protokoy odbiorów czciowych, 5. dzienniki budowy i ksiki obmiarów (oryginay), 6. wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakoci (PZJ), 7. deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci wbudowanych materiaów, certyfikaty na znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoci (PZJ), 8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszcych (np. na przeenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, owietlenia itp.) oraz protokoy odbioru i przekazania tych robót wcicielom urzdze, 9. geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu, 10. kopi mapy zasadniczej powstaej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego nie b gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarzdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupeniajce b zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeniajcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie Odbiór pogwarancyjny po upywie okresu rkojmi i gwarancji Odbiór pogwarancyjny po upywie okresu rkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwizanych z usuniciem wad, które ujawni si w okresie rkojmi i gwarancjigwarancyjnym i rkojmi. Odbiór po upywie okresu rkojmi i gwarancji pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 5.4. Odbiór ostateczny (kocowy) robót. 6. PODSTAWA PATNOCI 6.1. Ustalenia ogólne Podstaw patnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc za jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu przyj przez Zamawiajcego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczatowo podstaw patnoci jest warto (kwota) podana przez Wykonawc i przyjta przez Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczatowe bdzie uwzgldnia wszystkie czynnoci, wymagania i badania skadajce si na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczatowe robót b obejmowa: o robocizn bezporedni wraz z narzutami, o warto zuytych materiaów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, o warto pracy sprztu wraz z narzutami, o koszty porednie i zysk kalkulacyjny, o podatki obliczone zgodnie z obowizujcymi przepisami, ale z wyczeniem podatku VAT Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikajcych z postpu robót, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i owietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczestwa ruchu, (c) opaty/dzierawy terenu, (d) przygotowanie terenu, (e) konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawników, barier, oznakowa i drenau, (f) tymczasow przebudow urzdze obcych. 2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunicie tymczasowych oznakowa pionowych, poziomych, barier i wiate, 17

18 (b) (a) (b) utrzymanie pynnoci ruchu publicznego. 3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: usunicie wbudowanych materiaów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiajcy. 7. CZ OGÓLNA SST Przedmiot SST-1 B. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SST-1 Przedmiotem niniejszej szczegóowej specyfikacji technicznej (SST-1) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z ukadaniem i montaem elementów instalacji elektrycznej (ukadanie kabli i przewodów, monta osprztu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inynieryjnego Przedmiot i zakres robót objtych SST-1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej szczegóowej (SST-1) dotycz zasad wykonywania i odbioru robót zwizanych z: o ukadaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza rozdzielnicami, o montaem opraw, osprztu, urzdze i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem poda i robotami towarzyszcymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnoci majcych na celu wykonanie robót zwizanych z: o kompletacj wszystkich materiaów potrzebnych do wykonania podanych wyej prac, o wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania poda (w szczególnoci roboty murarskie, lusarsko-spawalnicze monta elementów osprztu instalacyjnego itp.), o eniem wszystkich materiaów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj techniczn, o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj techniczn wszystkich elementów wyznaczonych w dokumentacji, o eniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanaach zamknitych), uatwiajcego docelowe wciganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych), o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj techniczn wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów, o przeprowadzeniem wymaganych prób i bada oraz potwierdzenie protokoami kwalifikujcymi montowany element instalacji elektrycznej. Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno, e podstawowe wymagania b spenione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajcych z dowiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlanej 7.3. Okrelenia podstawowe, definicje Okrelenia podane w niniejszej szczegóowej specyfikacji technicznej (SST-1) s zgodne z odpowiednimi normami oraz okreleniami podanymi w ST Wymagania ogólne, pkt 1.7. a take podanymi poniej: Aprobata techniczna dokument stwierdzajcy przydatno dane wyrobu do okrelonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymaga podstawowych wyrobu oraz metodyk bada dla potwierdzenia tych wymaga. Deklaracja zgodnoci dokument w formie owiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajcy zgodno z kryteriami okrelonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj techniczn dla danego materiau lub wyrobu. Certyfikat zgodnoci dokument wydany przez upowanion jednostk badaj (certyfikuj), stwierdzajcy zgodno z kryteriami okrelonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj techniczn dla badanego materiau lub wyrobu. Cz czynna przewód lub inny element przewodzcy, wchodzcy w skad instalacji elektrycznej lub urzdzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moe by pod napiciem a nie spenia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s czci czynn). Poczenia wyrównawcze elektryczne poczenie czci przewodzcych dostpnych lub obcych w celu wyrównania potencjau. 18

19 Kable i przewody materiay sce do dostarczania energii elektrycznej, sygnaów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. Osprzt instalacyjny do kabli i przewodów zespó materiaów dodatkowych, stosowanych przy ukadaniu przewodów, uatwiajcy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajcy przed uszkodzeniami, wytyczajcy trasy cigów równolegych przewodów itp. Grupy materiaów stanowicych osprzt instalacyjny do kabli i przewodów: o przepusty kablowe i osony krawdzi, o drabinki instalacyjne, o koryta i korytka instalacyjne, o kanay i listwy instalacyjne, o rury instalacyjne, o kanay podogowe, o systemy mocujce, o puszki elektroinstalacyjne, o kocówki kablowe, zaciski i konektory, o pozostay osprzt (oznaczniki przewodów, linki none i systemy nacigowe, dawice, zczki i szyny, zaciski ochronne itp.). Urzdzenia elektryczne wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztacania, przesyania, rozdziau lub wykorzystania energii elektrycznej. Odbiorniki energii elektrycznej urzdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inn form energii (wiato, ciepo, energi mechaniczn itp.). Klasa ochronnoci umowne oznaczenie, okrelajce moliwoci ochronne urzdzenia, ze wzgldu na jego cechy budowy, przy bezporednim dotyku. Oprawa owietleniowa (elektryczna) kompletne urzdzenie sce do przymocowania i poczenia z instalacj elektryczn jednego lub kilku ródewiata, ochrony ródewiata przed wpywami zewntrznymi i ochrony rodowiska przed szkodliwym dziaaniem róda wiata a take do uzyskania odpowiednich parametrów wietlnych (brya fotometryczna, luminacja), uatwia wciwe umiejscowienie i bezpieczn wymianródewiata, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi s osony lub elementy ukierunkowania ródewiata w formie: klosza, odbnika, rastra, abauru. Stopie ochrony IP okrelona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si cia staych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a któr zapewnia odpowiednia obudowa. Obwód instalacji elektrycznej zespó elementów poczonych porednio lub bezporednio ze ródem energii elektrycznej za pomoc chronionego przed przeteniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio poczonych przewodów elektrycznych. W skad obwodu elektrycznego wchodz przewody pod napiciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzdzenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwizane z danym punktem zasilania w energi (zabezpieczeniem). Przygotowanie poda zespó czynnoci wykonywanych przed zamocowaniem osprztu instalacyjnego, urzdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukadaniem kabli i przewodów majcy na celu zapewnienie moliwo- ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacj. Do prac przygotowawczych tu zalicza si nastpujce grupy czynnoci: o Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, o Kucie bruzd i wnk, o Osadzanie koków w podu, w tym ich wstrzeliwanie, o Montau uchwytów do rur i przewodów, o Monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wizkowych, szynoprzewodów, o Monta korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, o Oczyszczenie poda przygotowanie do klejenia Ogólne wymagania dotyczce robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z dokumentacj projektow, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczce robót podano w ST Wymagania ogólne pkt Dokumentacja robót montaowych Dokumentacj robót montaowych elementów instalacji elektrycznej stanowi: 19

20 o projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajcym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z r. w sprawie szczegóowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie publicznych), sporzdzone zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegó- owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), o dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogoszenia zawierajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póniejszymi zmianami), o dokumenty wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczce stosowania wyrobów, o protokoy odbiorów czciowych, kocowych oraz robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu z zaczonymi protokoami z bada kontrolnych, o dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z póniejszymi zmianami). Monta elementów instalacji elektrycznej naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i szczegóowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montaowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 8. WYMAGANIA DOTYCZCE WCIWOCI MATERIAÓW Wszelkie nazwy wasne produktów i materiaów przywoane w specyfikacji s ustaleniu podanego standardu wykonania i okrelenia wciwoci i wymogów technicznych zaonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiza. Dopuszcza si zamieszczenie rozwiza w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: o speniania tych samych wciwoci technicznych, o przedstawienia zamiennych rozwiza na pimie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). Ogólne wymagania dotyczce wciwoci materiaów, ich pozyskiwania i skadowania podano w ST Wymagania ogólne. Do wykonania i montau instalacji, urzdze elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych naley stosowa przewody, kable, osprzt oraz aparatur i urzdzenia elektryczne posiadajce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si wyroby, dla których producent lub jego upowaniony przedstawiciel: o dokona oceny zgodnoci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedug okrelonego systemu oceny zgodnoci, o wyda deklaracj zgodnoci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Midzynarodow Komisj Elektrotechniczn (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzgldnieniem przepisów bezpieczestwa Midzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczcych Zatwierdzenia Sprztu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, o oznakowa wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowizujcymi przepisami, o wyda deklaracj zgodnoci z uznanymi reguami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobów majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczestwa, o wyda owiadczenie, e zapewniono zgodno wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualn dokumentacj projektow, sporzdzon przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnion. Zastosowanie innych wyrobów, wyej niewymienionych, jest moliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgldnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczcym montau urzdze elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 20

REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23

REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23 mado-1 Firma Projektowa architekt Janina Stula ul. Powstaców lskich 1; 44-200 Rybnik tel/fax 032 423 88 77 mado1@poczta.onet.pl REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23 INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE... 7 1. WST P... 7

SPIS TRE CI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE... 7 1. WST P... 7 SPIS TRECI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE... 7 1. WSTP... 7 1.1. PRZEDMIOT ST... 7 1.2. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJCEGO... 7 1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST... 7 1.4. ZAKRES ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I. Przedmiot ST : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania robót budowlanych, które zostan wykonane w ramach

Bardziej szczegółowo

Słownik - określenia podstawowe

Słownik - określenia podstawowe Załącznik nr 1 Słownik - określenia podstawowe Ilekroć w Specyfikacji Technicznej, umowie lub innym dokumencie opisującym przedmiot zamówienia jest mowa o: 1. Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć:

Bardziej szczegółowo

0 0-9 7 3 W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62

0 0-9 7 3 W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62 DOKUMENTACJA TECHNICZNA N A Z W A O P R A C O W A N I A : O B I E K T : L O K A L I Z A C J A : I N W E S T O R : S p e c y f i k a c j a T e c h n i c z n a W y k o n a n i a i O d b i o r u R o b ó t

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SPIS TRECI 1. Wstp.. 2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST... 2 1.2 Zakres stosowania SST.. 2 1.3 Zakres robót objtych SST... 2 1.4 Okrelenia podstawowe.. 2 1.5 Ogólne wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót dla Remontu elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku-Úwidrze przy ul.

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót dla Remontu elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku-Úwidrze przy ul. Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót dla Remontu elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku-Úwidrze przy ul. Mickiewicza 3 Inwestor: Zespóù Publicznych Zakùadów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 ZAKAD PROJEKTOWANIA I USUG BUDOWLANYCH BENBUD IN. BENEDYKT REDER ul Ks. dr W. gi 1 /27, 86-300 Grudzidz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 ZAKAD PROJEKTOWANIA I USUG BUDOWLANYCH BENBUD IN. BENEDYKT REDER ul Ks. dr W. gi 1 /27, 86-300 Grudzidz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) CIAN ZEWNTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOAKLIZOWANEGO W TYCHACH PRZY UL. OJCA

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45252200-0 45232421-9 45231000-5 Przedmiot zamówienia: BUDOWA OCZYSZCZALNI CIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY OSTRÓWEK Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr 1

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr 1 PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Czstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZ DU GMINY

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZ DU GMINY PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZDU GMINY W CHEMIE SKIM SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Złotów dnia 27.07.2013r. S P E C Y F I K A C J A techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa i adres obiektu: OŚWIETLENIE ULICZNE W ZŁOTOWIE UL. JASTROWSKA - PARTYZANTÓW Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Czstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SZCZEGÓOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWA OWIETLENIA TERENU W RAMACH INWESTYCJI BUDOWA PARKINGU PRZY UL. REPUBLIKI PICZOWSKIEJ W MIEJSCOWOCI PICZÓW DRAFT Spóka Inynierska S.C. R. Dudek, D. Biaas SPIS TRECI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST nr.1/og/e/12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST nr.1/og/e/12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST nr.1/og/e/12 BUDOWA OGRODZENIA Kampusu II etap 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Budynek Górno&lskiego O&rodka Kardiologii, ul. Zio)owa 45/47, 40-635 Katowice

OBIEKT: Budynek Górno&lskiego O&rodka Kardiologii, ul. Zio)owa 45/47, 40-635 Katowice Biuro MABUD Pracownia projektowa 44-121 Gliwice BIURO USUG dla BUDOWNICTWA 44-100 Gliwice Ul. Kozielska 93/12 Spó'ka cywilna Danuta i Marian Mazgaj Ul. Pszczy1ska 44 Tel. 032/238-36-51 Tel. kom. 0600948170;

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji MODERNIZACJA POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL.

Nazwa inwestycji MODERNIZACJA POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. Inwestor Starostwo Powiatowe 60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18 Nazwa inwestycji MODERNIZACJA POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Oznaczenie CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych Uporządkowanie przewodów kominowych dymowych

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. w Parku Miejskim im. "Solidarność" w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Browarna 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. w Parku Miejskim im. Solidarność w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Browarna 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Montaż tymczasowego ogrodzenia muszli koncertowej w Parku Miejskim im. "Solidarność" w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Browarna 7 str. 1 z 13 1. Wymagania ogólne. 1.1. Przedmiot ST.

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA TEMAT OPRACOWANIA : ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA Projekt budowlano - wykonawczy punktu widokowego przy Alei Hugo Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem wejść do podziemi.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOYEK Rafał Sójka Ul. Barwinkowa 8, 51-251 Wrocław Tel. +48 696046480, Fax. +48 71 330 42 00 NIP 895-173-20-89 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI OKRGLICA ETAP III INWESTOR: GMINA WGLINIEC Sporzdzi mgr in. Krzysztof Polewski Czerwiec 2010 D - M - 00.00.00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SZCZEGÓOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWA OWIETLENIA TERENU W RAMACH INWESTYCJI BUDOWA PARKINGU DLA POTRZEB WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ NA DZIACE 14/238 obr. RÓDMIECIE PRZY UL. DRAFT Spóka Inynierska

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W O AWIE

STAROSTWO POWIATOWE W O AWIE STAROSTWO POWIATOWE W OAWIE 55 200 Oawa Nr postpowania: IZP.272.23.2014 awa, 10.11.2014 r. Zapytanie ofertowe Nazwa zadania: Realizacja i wspieranie zrównowaonej turystyki na terenach przyrodniczo cennych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI Lokalizacja: Instytut Fizyki WMP UJK Kielce ul. Świętokrzyska 15 Branża: budowlana Kod CPV: 45000000-7 Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Opracował:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE

D - M WYMAGANIA OGÓLNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z naprawą

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD CPV 45212211-8 roboty budowlane w zakresie lodowisk Strzegowo ul.sportowa, dz. Nr 138/4 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, UL. RATUSZOWA 1/3

WARSZAWA, UL. RATUSZOWA 1/3 PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNE P R O J E K T Y O C I E P L E Ń P R O J E K T Y I N S T A L A C J I C. O. A U D Y T Y E N E R G E T Y C Z N E E K S P E R T Y Z Y I O P I N I E T E C H N I C Z N

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

REMONT MIESZKANIA NA II PI TRZE W UP MYS OWICE 1 ul. POWSTA CÓW 11. CIOR KATOWICE Pl. ODDZIA ÓW M ODZIE Y POWSTA CZEJ KATOWICE

REMONT MIESZKANIA NA II PI TRZE W UP MYS OWICE 1 ul. POWSTA CÓW 11. CIOR KATOWICE Pl. ODDZIA ÓW M ODZIE Y POWSTA CZEJ KATOWICE TEMAT: REMONT MIESZKANIA NA II PITRZE W UP MYSOWICE 1 ul. POWSTACÓW 11 INWESTORI: POCZTA POLSKA S.A. CIOR KATOWICE Pl. ODDZIAÓW MODZIEY POWSTACZEJ 7 40-094 KATOWICE STADIUM: ` SPECYFIKACJA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pod nazwą Wykonanie remontu kompleksowego pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej ceramicznej szkliwionej w budynku mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) ul. Stawowa 17A/15, 41-103 Siemianowice l; tel.: 606 259 140, 606 379 869 NIP: 643-158-15-59; REGON: 240777636; nr konta: 12 1050 1357 1000 0023 2450 8338 Temat opracowania.: Inwestor: SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...4 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE...5 1. WSTP...5 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...5 1.2. Zakres stosowania ST...5

Bardziej szczegółowo

OST. 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OST. 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST. 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania ogólne dotyczce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZASIEK NA ODPADY- REMONT OGNIK 20 ABC UL. OGNIK 24-30 W POZNANIU INWESTOR: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O. UL. MATEJKI 57, 60-770 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI Z DARNI NATURALNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI Z DARNI NATURALNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE Przedsiębiorstwo Budowlane Lasocice, ul. Szkolna 16 64-100 LESZNO NIP 697-22-25-959 tempus@tempus.pl Sp. z o. o. www.tempus.pl tel. 600 871 045, 600 871 062, 604 068 011 REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLABYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLABYCH Zakad Projektowania i Usug Budowlanych BENBUD in. Benedykt Reder ul Ks. dr W. gi 1 /27 86-300 Grudzidz tel. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLABYCH Dzia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ opracowanie : Eugeniusz Gauza Upr.Bud. 7132/19W/ 2000 Środa Wlkp

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych

Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych ROBOTY DROGOWE Spis specyfikacji D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH SST 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STO, nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI Wocawek 15 wrzesie 2010. TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2907 C MOSTKI KOWAL OD KM 0+000 DO KM 13+703,70 STADIUM DOKUMENTACJI: BRANA: ZAWARTO OPRACOWANIA WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO ZAMAWIAJCY: SZCZEGÓOWE

Bardziej szczegółowo

BUDYNK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY DROGOWE PRZEJSCIE GRANICZNE W GRONOWIE CPV 45216110-8

BUDYNK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY DROGOWE PRZEJSCIE GRANICZNE W GRONOWIE CPV 45216110-8 BUDYNK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY DROGOWE PRZEJSCIE GRANICZNE W GRONOWIE CPV 45216110-8 1 2 OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEPISY OGÓLNE 3 SPIS TRECI 1. WSTP 1.1. Przedmiot OST 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560

PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560 PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560 TEMAT: MATERIAY PRZETARGOWE NA BUDOW DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEBUDOW I PRZEOENIEM ODCINKÓW SIECI GAZOWEJ REDNIEGO CINIENIA INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE Budynki mieszkalne: 1000-lecia PP 3/9 (klatka schodowa nr 5 i 6) 1000-lecia PP 19 Kotlarska

Bardziej szczegółowo

PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARA OWEGO STRA Y GRANICZNEJ, BUDYNEK GARA U DLA POTRZEB URZ DU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA

PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARA OWEGO STRA Y GRANICZNEJ, BUDYNEK GARA U DLA POTRZEB URZ DU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA PRZEJCIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARAOWEGO STRAY GRANICZNEJ, BUDYNEK GARAU DLA POTRZEB URZDU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA PRÓBEK POBRANEGO PALIWA ORAZ URZADZENIA DO KONTROLI PALIW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych ZAMAWIAJĄCY: Wojskowa Akademia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY INFORMACJA O ZAMÓWIENIU Zamówienie sektorowe w trybie art.132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa zamówienia: Roboty budowlane w Parku Jonstona Lokalizacja : Leszno ul. Bohaterów Westerplatte Zamawiający: Miejski

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Znak sprawy: BZP/117/09 Załcznik nr 5 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Nr C.R.U..../ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomidzy: Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych S 00. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Specyfikacja techniczna S-00 - Wymagania ogólne odnoszą się do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Gmina Krasnystaw SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ulicznego w Siennicy Nadolnej - I etap obejmujący oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 812 (od sł. Nr 1 do sł. Nr 25) z przejściem pod drogą wojewódzką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa QUATTRO, ul. Brandstaettera 4, Pozna

Pracownia Projektowa QUATTRO, ul. Brandstaettera 4, Pozna Pracownia Projektowa QUATTRO, ul. Brandstaettera 4, 61-659 Pozna SZCZEGÓOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje saboprdowe Instalacja RTV STS 01.05 KOD CPV 32324000-0 TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowe w placówkach Poczty Polskiej S.A. 1) FUP Jastrzębie-Zdrój, ulica Katowicka PU-623 2) UP Pszczyna, ulica Batorego

Bardziej szczegółowo

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej.

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKANY w Warszawie Warszawa, 13.03.2013 Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/08SML/02/2013 poniej 200 000 euro na dostawy sprztu medycznego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I PRZEPISY OBOWIAZUJCE 2. 2. ZAKRES ROBÓT 3. 3. WYKAZ ISTNIEJCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3. 4. WYKAZ ELEMENTÓW MOGCYCH STWARZA ZAGROENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT POMIESZCZEŃ PODDASZA SĄD REJONOWY ŚRODA WLKP KOD CPV 45453000-7 Opracowanie: Eugeniusz Gołębiak Upraw. bud. 69/85/Pw Murzynówko czerwiec

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SK ODOWSKIEJ 6 - Zadanie Nr 1

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SK ODOWSKIEJ 6 - Zadanie Nr 1 Zacznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SKODOWSKIEJ 6 - Zadanie Nr 1 Wykonanie opinii nt. ciany szczytowej w budynku,przy ul. Skodowskiej 6 1. Warunki i wymagania Zamawiajcego: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1. Wstęp. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.0 Informacje ogólne Specyfikacja dotyczy planowego zadania pt. Wykonanie przebudowy w budynku DPT w Świnoujściu w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE Nazwa obiektu: REMONT SKLEPIEŃ ORAZ CZYSZCZENIE CHEMICZNE KOTŁÓW Temat opracowania: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCIEPLENIA I REMONTU ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W DĘBICY (BUDYNEK NIEWPISANY W REJESTR ZABYTKÓW)

PROJEKT DOCIEPLENIA I REMONTU ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W DĘBICY (BUDYNEK NIEWPISANY W REJESTR ZABYTKÓW) KR S T U D I O RAFAŁ OWCZAREK, 39-200 DĘBICA, UL. LIGĘZÓW 44, NIP 872-152-24-54, REGON 691782190,TEL. 603799201 TEMAT: PROJEKT DOCIEPLENIA I REMONTU ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W DĘBICY (BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Wymagania ogólne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Wymagania ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne OBIEKT / TEMAT: Budowa Domu Pomocy Dla Niepełnosprawnych, instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym, instalacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wymagania ogólne -CPV45000000-7 1.0 Wstęp Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych Zadania:Zmiana

Bardziej szczegółowo