1. CZ OGÓLNA. 1.3 Nazwy i kody robót CPV Instalowanie wentylacji Izolacja cieplna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. CZ OGÓLNA. 1.3 Nazwy i kody robót CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 45321000-3 - Izolacja cieplna"

Transkrypt

1 1. CZ OGÓLNA 1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót w zakresie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z Projektem wykonawczym pergoli południowej z pomieszczeniem wentylatorni w Zespole Pałacowym w Wilanowie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/ Warszawa opracowanego przez pracowni architektoniczn TEKA w czerwcu 2007r. W zakresie wykonania instalacji wentylacji jest: demonta czci kanałów wentylacyjnych, dostawa i monta kanałów i kształtek wentylacyjnych, dostawa i monta czerpni, dostawa i monta wyrzutni, dostawa i monta izolacji na kanałach wentylacyjnych, prace towarzyszce i tymczasowe niezbdne do wykonania modernizacji wentylacji (przekucia, otwory, drobne prace budowlane), rozruch systemu, wykonanie pomiarów wydajnoci, wykonanie pomiarów natenia hałasu. W skład robót towarzyszcych, tymczasowych i specjalnych wchodz: urzdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, utrzymywanie urzdze placu budowy, pomiary do rozliczania robót, działania ochronne zgodne z BHP, utrzymywanie urzdze i narzdzi w dobrym stanie, transport materiałów do miejsc ich wykorzystania, usuwanie odpadów i zanieczyszcze wynikajcych z robót wykonywanych przez Wykonawc z obszaru budowy. 1.2 Zakres stosowania specyfikacji Niniejsz specyfikacj naley stosowa razem z poniszymi: Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Specyfikacja Techniczna nr SST/E/9/2009 Niniejsza specyfikacyjna bdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ST obejmuje prace zwizane z dostaw materiałów i realizacj robót instalacyjnych. 1.3 Nazwy i kody robót CPV Instalowanie wentylacji Izolacja cieplna 1.4 Ogólne wymagania dotyczce robót Podstaw prac jest Projekt wykonawczy przebudowy pergoli południowej pomieszczeniem wentylatorni w Zespole Pałacowym w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budow powinna by sprawdzona przez Wykonawc, w szczególnoci pod ktem moliwoci technicznych realizacji zgodnie z obowizujcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiza technicznych.

2 Wszelkie uzasadnione zmiany i odstpstwa proponowane przez Wykonawc, powinny by obustronnie uzgadniane w terminie zapewniajcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny by kadorazowo potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za konieczne równie potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog powodowa obnienia wartoci funkcjonalnych i uytkowych instalacji, a jeeli dotycz zmiany materiałów i elementów okrelonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog powodowa zmniejszenie trwałoci eksploatacyjnej i winny by uzgodnione z autorem projektu. Cało robót wykona zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia r. Nr 75 poz. 690 wraz z póniejszymi zmianami). 2. WYMAGANIA DOTYCZCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 2.1 Ogólne wymagania dotyczce materiałów i wyrobów Przy wykonywaniu robót budowlanych naley stosowa wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 92 z dnia poz. 881 oraz wymaganiami podanymi w ST Wymagania ogólne. Ogólne wymagania okrelaj równie Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac. COBRTI INSTAL z 2002roku. 2.2 Materiały nie odpowiadajce wymaganiom. Materiały nie odpowiadajce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy, bd złoone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uycie tych materiałów o innych ni te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartociowany przez Inwestora. Kady rodzaj robót, w którym znajduj si niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczc si z jego nie przyjciem i niezapłaceniem. 2.3 Podstawowe materiały pełne zestawienie przedstawia kosztorys inwestorski : Kanały wentylacyjne prostoktne z blachy stalowej ocynkowanej Przepustnice wielopłaszczyznowe z blachy stalowej ocynkowanej Czerpnie cienne z blachy stalowej ocynkowanej produkcji FRAPOL ST-JWN o wymiarach 800x250 Wyrzutnie cienne z blachy stalowej ocynkowanej produkcji FRAPOL ST-JUW o wymiarach 800x250 Izolacja z kauczuku syntetycznego Armaduct o gruboci 15mm 2.4 Niezbdne wymagania zwizane z warunkami dostawy, składowania i kontrol jakoci wyrobów Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada wymaganiom obowizujcych norm i przepisów. Wyroby o zblionych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mona zastosowa na budowie wyłcznie za zgod Inwestora. 3. SPRZT Wykonawcy powinni dysponowa sprztem, zestawem specjalistycznych narzdzi i elektronarzdzi oraz rusztowaniami niezbdnymi do wykonania zakresu prac. Uywany sprzt powinien spełnia wymogi BHP, by utrzymywany w dobrym stanie technicznym, posiada niezbdne dokumenty dopuszczeniowe. 4. TRANSPORT rodki transportu powinny by odpowiednio przystosowane do transportu materiałów niezbdnych do wykonania robót. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania naley przestrzega zalece producenta. 5. WYKONYWANIE ROBÓT 5.1 Ogólne wymagania dotyczce robót Roboty modernizacyjne powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj techniczn, zatwierdzon przez Inwestora, obowizujcymi przepisami BHP i BIOZ, wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" COBRTI INSTAL z 2002roku. Przerwy w dostawie mediów naley bezwzgldnie uzgodni z administracj budynku i pod jej nadzorem.

3 5.2 Warunki przystpienia do robót Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budow powinna by sprawdzona przez Wykonawc, a szczególno i pod ktem moliwoci technicznych wykonawcy, realizacji zgodnie z obowizujcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiza konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstpstwa proponowane przez Wykonawc, powinny by obustronnie uzgadniane w terminie zapewniajcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny by kadorazowo potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za konieczne równie potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog powodowa obnienia wartoci funkcjonalnych i uytkowych instalacji, a jeeli dotycz zmiany materiałów i elementów okrelonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog powodowa zmniejszenie trwałoci eksploatacyjnej i winny by uzgodnione z autorem projektu. 5.3 Zakres robót Roboty rozbiórkowe i demontaowe przed przystpieniem do prac rozbiórkowych naley trwale odłczy media w czci gdzie bd prowadzone prace (woda, elektryczno), stosowane rusztowania powinny posiada niezbdne atesty i dopuszczenia. Kadorazowo rusztowanie musi by dopuszczone do uytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane s równie przegldy okresowe zgodnie z warunkami okrelonymi dla danego typu rusztowania, w zakresie robót demontaowych przewiduje si demonta kanałów i elementów wentylacyjnych wraz z ich usuniciem z terenu budowy Monta instalacji wentylacji mechanicznej instalacja wentylacyjna jest projektowana w systemie kanałów prostoktnych z blachy ocynkowanej, elementy zawieszenia systemowe stosowane zgodne z zaleceniami producenta, kanały podwiesza w odstpach w zalenoci od ich wymiaru, w sposób zapewniajcy odpowiedni sztywno instalacji i wytrzymało podwiesze, zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny by wykonane z materiałów niepalnych, zapewniajcych przejcie siły powstajcej w przypadku poaru w czasie nie krótszym ni wymagany dla klasy odpornoci ogniowej przewodu lub klapy odcinajcej, zawiesia powinny by wyposaone w gumowe podkładki wibroizolacyjne, powierzchnie przewodów powinny by gładkie bez załama i wgniece, instalacj wentylacyjn naley zaizolowa izolacj z kauczuku syntetycznego Armaduct o gruboci 15mm izolacja nie powinna mie ubytków, pkni i tym podobnych wad, izolacje cieplne i akustyczne powinny by wykonane w sposób zapewniajcy nierozprzestrzenianie ognia wszystkie kanały wentylacyjne naley prowadzi zgodnie z rysunkami, kolor i wykonanie czerpni i wyrzutni wentylacyjnych przed zamówieniem ustali z Uytkownikiem, kanały montowa w płaszczyznach pionowych, poziomych i równoległych do osi budynku, trasowanie naley wykona zgodnie z projektem wykonawczym z uwzgldnieniem konstrukcji budynku oraz zapewniajc bezkolizyjno z innymi instalacjami, na kanałach przewidzie rewizje umoliwiajce okresowe czyszczenie instalacji (system mocowania powinien umoliwia ich łatwy demonta np. zatrzaski), midzy otworami rewizyjnymi nie powinny by zamontowane wicej ni dwa kolana lub łuki o kcie wikszym ni 45st, a w przewodach poziomych odległo midzy otworami rewizyjnymi nie powinna by wiksza ni 10m, do wszystkich urzdze wentylacyjnych naley zapewni bezpieczny dostp obsługi w celu okresowej konserwacji, instalacj wentylacji naley wyregulowa za pomoc zaprojektowanych przepustnic,

4 przejcia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane naley zabezpieczy materiałami nie przenoszcymi drga, dopuszczalny poziom dwiku db(a) nie powinien przekracza wartoci podanych w PN-87/B-02151/02 przewody wentylacyjne powinny by wykonane z materiałów niepalnych, przepusty instalacyjne w cianie lub stropie oddzielenia przeciwpoarowego powinny mie odporno ogniow równ odpornoci ogniowej tego oddzielenia, monta kanałów musi by prowadzony przez firm posiadajc odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowizujcymi przepisami BHP, załoga obsługujca i konserwujca musi by przeszkolona pod wzgldem obowizujcych przepisów BHP 6. BADANIA I KONTROLA PRAC REMONTOWYCH Badania, kontrola działania i odbiór powinny by przeprowadzone zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" COBRTI INSTAL z 2002roku. Przed przystpieniem do bada urzdze wentylacyjnych naley dokona przegldu zmontowanych urzdze i stwierdzi ich zgodno z projektem oraz z obowizujcymi przepisami i zasadami technicznymi. Naley równie sprawdzi czysto instalacji, dostpno do obsługi ze wzgldu na działanie, czyszczenie i konserwacj oraz sprawdzi kompletno dokumentów niezbdnych do eksploatacji instalacji. W trakcie odbioru naley sprawdzi: zgodno wymiarów zgodno z projektem zgodno z obowizujcymi normami jako uytych materiałów sprawdzenie poprawnoci działania zawiadczenia o jakoci i wiadectwa W ramach sprawdzenia kompletnoci wykonanych prac naley dostarczy dokumenty dotyczce: inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczestwa, ksika budowy) eksploatacji i konserwacji (instrukcje obsługi, konserwacji, DTR itp.) Po wykonaniu bada mona przystpi do kontroli działania wentylacyjnej, której celem jest prowadzenie moliwoci działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działaj efektywnie. Procedura prac kontrolnych wymaganych dla instalacji opisana jest w punkcie i 5.3 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych". Pozytywna ocena prób stanowi podstaw do podjcia pracy przez komisj obmiaru technicznego urzdze. 7. OBMIAR ROBÓT Jednostk obmiarow dla prac remontowych s: m2 dla robót zwizanych z wykonywaniem kanałów wentylacyjnych, sztuka dla elementów i urzdze Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjtymi w kosztorysowaniu. 8.ODBIÓR ROBÓT Odbiory robót zanikajcych, odbiory czciowe, kocowy i pogwarancyjny bd wykonywane zgodnie z ST Wymagania ogólne Wymagania i badania przy odbiorze prac okrelaj Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" COBRTI INSTAL z 2002roku. Przy odbiorze kocowym naley przedstawi komisji nastpujce dokumenty : dokumentacj techniczn z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy dziennik budowy i ksik obmiarów protokoły wykonanych regulacji instalacji wentylacji protokoły pomiaru hałasu

5 dokumenty dopuszczajce uyte materiały do stosowania w budownictwie instrukcje obsługi i gwarancje Przy odbiorze kocowym naley sprawdzi : zgodno wykonania z projektem technicznym urzdzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczcymi zmian i odstpstw w dokumentacji technicznej, zgodno wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstpstw uzasadnienie koniecznoci odstpstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 9. ROZLICZANIE ROBÓT Rozliczenie robót przedstawione zostało w ST Wymagania ogólne 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1 Dokumentacja projektowa Podstaw do wykonania robót s: Projekt wykonawczy pergoli południowej z pomieszczeniem wentylatorni. Niniejsza specyfikacja techniczna. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Specyfikacja Techniczna nr SST/E/9/2009. Wymagania montaowe, instrukcje producentów zastosowanych elementów Obowizujce przepisy i normy 10.2 Normy PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostoktnym - wymiary PN-B :1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia PN-B :1999 Wentylacja - przewody wentylacyjne - podstawowe wymagania i badania PN-B 76001:1966 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno Wymagania i badania. PN-B :1996 Wentylacja - połczenia urzdze, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieci przewodów - wymagania dotyczce czci składowych sieci przewodów ułatwiajcych konserwacj sieci przewodów PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostoktnym. Wymagania dotyczce wytrzymałoci i szczelnoci PN-EN 13779:2005 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczce właciwoci instalacji wentylacji i klimatyzacji PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków- Procedury bada i metody pomiarowe dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków Procedury bada i metody pomiarowe dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków -podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych wymagania wytrzymałociowe PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków - Procedury bada i metody pomiarowe dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków - Procedury bada i metody pomiarowe dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków - symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach. PN-ISO : Budownictwo. Wyraenie wymaga uytkownika. Wymagania dotyczce czystoci powietrza. PN-89/B Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia. PN-76/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewntrznego. PN-78/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewntrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

6 PN/B-03430:1983. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej. Wymagania PN/B-03430:1983/Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3) PN-87/B Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze w budynkach. Dopuszczalne wartoci poziomu dwiku w pomieszczeniach. PN-99/B Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze w budynkach. Izolacyjno akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. PN-90/B Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania odpornoci ogniowej elementów budynków. PN-B Ochrona przeciwpoarowa w budownictwie. Obliczanie gstoci obcienia ogniowego oraz wyznaczanie wzgldnego czasu trwania poaru PN-B Ochrona przeciwpoarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania PN-B /Az1:2006 Ochrona przeciwpoarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania PN-B-02873:1996. Ochrona przeciwpoarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych Rozporzdzenia Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z póniejszymi zmianami) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia r. Nr 75 poz. 690 wraz z póniejszymi zmianami "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" COBRTI INSTAL z 2002roku. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Dz.U Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz.U Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy. Jednolity tekst Dz.U Zmiana Dz.U Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U Ustawa z dnia r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.dz.u Zmiany: Dz.U , Dz.U art.40, Dz.U , Dz.U Dz.U Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, bada konserwatorskich i architektonicznych, take innych działa przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz bada archeologicznych i poszukiwa ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. Dz.U

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI NAZWA INWESTYCJI: Hala Sportowa z Zapleczem ADRES INWESTYCJI: Legionowo, ul. Chrobrego dz. nr ew 49/33

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 1 OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Wielgosz DATA OPRACOWANIA: lipiec 2012r. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne ST ROBOTY INSTALACYJNE WEWNETRZNE. ST Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Specyfikacje techniczne ST ROBOTY INSTALACYJNE WEWNETRZNE. ST Instalacja wentylacji i klimatyzacji Specyfikacje techniczne ST 03.00 ROBOTY INSTALACYJNE WEWNETRZNE ST 03.01 Instalacja wentylacji i klimatyzacji Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT DLA ZADANIA: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOMORY POMIAROWEJ(OBIEKT NR 10) TEREN OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WARTA CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45330000 9 ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN I SANITARNE INSTALACJA CWU CPV 45331000-6 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI NAZWA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ LOKALIZACJA: INWESTOR: BRANŻA: PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: 43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy URZĄD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Docieplenie budynku Publicznego Przedszkola nr 3 z grupą żłobkową Niezapominajka ul. Spokojna 2, 58-160 Świebodzice DOCIEPLENIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.01 KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś str.1 2 Specyfikacja zawiera: 1. Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. Nr: 829/09/08 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. ST 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Inwestor:

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

SST. - Instalacja wentylacji mechanicznej

SST. - Instalacja wentylacji mechanicznej Pracownia Architektoniczna SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE WENTYLACJI

SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE WENTYLACJI SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE WENTYLACJI Klasa robót: CPV 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne. Kategorie robót: CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 02 Kod CPV 45 262 100-2 RUSZTOWANIA. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 02 Kod CPV 45 262 100-2 RUSZTOWANIA. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 02 Kod CPV 45 262 100-2 RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.IS.09 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.IS.09 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Specyfikacja Techniczna ST.IS.09 Instalacja wentylacji mechanicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.IS.09 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1. PRZEDMIOT ST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: Specyfikacja Techniczna 1 INWESTOR: Miejska Przychodnia DĄBROWA Łódź ul FELIŃSKIEGO 7 TYTUŁ OPRACOWANIA: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: - INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. przedmiot zamówienia pn.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. przedmiot zamówienia pn. Załącznik Nr 1b do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ przedmiot zamówienia pn.: Wykonanie instalacji p. poż. w budynku Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Konrad Jurycki upr. LUB/0179/PWOS/09

mgr inż. Konrad Jurycki upr. LUB/0179/PWOS/09 PRACOWNIA PROJEKTOWA TRAFIK Konrad Jurycki 20-474 Lublin ul. Smoluchowskiego 7 Tel./fax 81 443 50 85 e-mail: biuro@trafik-instalatorzy.pl Temat: Branża: Inwestor: Projektant: Sprawdził: SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45421100-5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA B.07.01.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45421100-5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA B.07.01. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421100-5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA B.07.01.00 1 1.Wstęp 1.1.Przedmiot SST Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST W PRZEBUDOWYWANYM KURNIKU USYTUOWANYM NA TERENIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST W PRZEBUDOWYWANYM KURNIKU USYTUOWANYM NA TERENIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST 00.02.01. W PRZEBUDOWYWANYM KURNIKU USYTUOWANYM NA TERENIE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANYM WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. H 03.00.00 Roboty Umocnieniowe kod CPV 45 200000-9 H 03.01.00 Układanie geowłókniny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 148 2.MATERIAŁY 148-149 3. SPRZĘT... 149 4. TRANSPORT...149

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST ZT 02 OGRODZENIE KOD CPV 45342000-6 Ogrodzenie boisk 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBOIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBOIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBOIORU ROBÓT KOD CPV : 45331210-1 - Instalowanie wentylacji KOD CPV: 45331220-4 - Instalowanie układu konfekcjonowania powietrza (klimatyzacji) 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTÓW (KONSTRUKCJE DREWNIANE)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTÓW (KONSTRUKCJE DREWNIANE) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTÓW (KONSTRUKCJE DREWNIANE) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Elektryczna PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Budynek Stray Poarnej pomieszczenia. Urzdu Gminy -poddasze. Kazimierz Nowicki Upr 532/87 PROJEKTOWAŁ

Elektryczna PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Budynek Stray Poarnej pomieszczenia. Urzdu Gminy -poddasze. Kazimierz Nowicki Upr 532/87 PROJEKTOWAŁ PROJEKT BUDOWLANY Elektryczna STADIUM DOKUMENTACJI BRANA UMOWA NR POZ. UMOWY ZAMAWIAJCY: INWESTOR: NAZWA INWESTYCJI Budynek Stray Poarnej pomieszczenia Urzdu Gminy -poddasze INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja wentylacji INWESTOR : Urząd Skarbowy w Krapkowicach ul. Opolska 96a, 47-300 Krapkowice OBIEKT: Urząd Skarbowy w Krapkowicach ul. Opolska 96a,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYTUŁ OPRACOWANIA: Wymiana okien i drzwi w Hali Sportowej LOKALIZACJA INWESTYCJI: Łódź, ul. Północna 36 INWESTOR: Klub Sportowy Społem 91-045 Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)610 01 07 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 PROJEKT BUDOWLANY

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)610 01 07 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 PROJEKT BUDOWLANY K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)610 01 07 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. Przedmiot SST... 1.2. Zakres stosowania... 1.3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT E-01.00. LINIE KABLOWE SN-15kV oraz nn-0,4kv

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT E-01.00. LINIE KABLOWE SN-15kV oraz nn-0,4kv SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT E-01.00. LINIE KABLOWE SN-15kV oraz nn-0,4kv 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowania: ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa

Jednostka projektowania: ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa Numer dokumentu: E820-PW-SST-04A-KR-0018_Rew 2 Inwestor: Spółka Wodno-Ściekowa Swarzewo Swarzewo, ul. Władysławowska 84 84-120 Władysławowo Jednostka projektowania: ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp... 2

Spis treści. 1. Wstęp... 2 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.... 2 1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.... 2 1.3 ZAKRES ROBÓT UJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.... 2 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH. INNY WYMIAR Pracownia Architektoniczna Jarosław Stelmaszyk Ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice NIP 634 247 00 60 Tel. 604 320 166 Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAGAZYNÓW KSIĄŻEK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAGAZYNÓW KSIĄŻEK USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE INŻYNIERII SANITARNEJ 35-209 RZESZÓW, UL.MIKOŁAJCZYKA 5A TEL. 863-09 - 28 OBIEKT: WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ADRES : ul. SOKOŁA 13, RZESZÓW FAZA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I PRZEPISY OBOWIAZUJCE 2. 2. ZAKRES ROBÓT 3. 3. WYKAZ ISTNIEJCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3. 4. WYKAZ ELEMENTÓW MOGCYCH STWARZA ZAGROENIE

Bardziej szczegółowo

Development Design Sp. z o.o. PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA MIEJSKIEGO

Development Design Sp. z o.o. PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA MIEJSKIEGO OBIEKT: RATUSZ MIEJSKI TEMAT: BRANŻA: PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA OGÓLNOBUDOWLANA STADIUM: KOSZTORYS INWESTOR: ADRES : GMINA MIEJSKA SŁUPSK ul. Plac Zwycięstwa 3 76 200 Słupsk ul. Plac

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. zał. nr 9 do SIWZ ZATWIERDZAM... PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Złotów dnia 27.07.2013r. S P E C Y F I K A C J A techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa i adres obiektu: OŚWIETLENIE ULICZNE W ZŁOTOWIE UL. JASTROWSKA - PARTYZANTÓW Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII W WARSZAWIE UL. INDIRY GANDHI 14 Inwestor: Instytut Hematologii i Transfuzjologii 00-02776 Warszawa ul. Indiry Gandhi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 06. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 06. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 06. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH SPIS TREŚCI 6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych...64 6.1. Wstęp...64 6.1.1

Bardziej szczegółowo

ROBOTY WEWN TRZNE. Adres budowy: 43-100 Tychy, ul.gen. Andersa 19. zakres opracowania funkcja Imi i nazwisko, nr uprawnie, specjalno data podpis

ROBOTY WEWN TRZNE. Adres budowy: 43-100 Tychy, ul.gen. Andersa 19. zakres opracowania funkcja Imi i nazwisko, nr uprawnie, specjalno data podpis ROBOTY WEWN TRZNE Obiekt: DWORZEC PKP W TYCHACH Adres budowy: 43-100 Tychy, ul.gen. Andersa 19 Inwestor : MZBM TYCHY ul. Filaretów 31, 43 100 Tychy Jednostka projektowa: Architektoniczne Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa QUATTRO, ul. Brandstaettera 4, Pozna

Pracownia Projektowa QUATTRO, ul. Brandstaettera 4, Pozna Pracownia Projektowa QUATTRO, ul. Brandstaettera 4, 61-659 Pozna SZCZEGÓOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje saboprdowe Instalacja RTV STS 01.05 KOD CPV 32324000-0 TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Strona 3 z 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 6.1 Ogólne zasady kontroli

Strona 3 z 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 6.1 Ogólne zasady kontroli Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacja wentylacji mechanicznej CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zał. nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Wykonanie metodą lekko - mokrą elewacji budynków Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Łuckiej 17/23. Inwestor: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI ZADANIE:Modernizacja pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej INWESTOR: Starostwo Grodziskie ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45331200-8 (Instalowanie urzdze wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

Kod CPV 45331200-8 (Instalowanie urzdze wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) Administracja Nieruchomoci Łód Polesie RADWASKA" 90-540 Łód, ul. Radwaska 31 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU Kod CPV 45331200-8 (Instalowanie urzdze wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót wentylacji mechanicznej w budynku Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie Spis treści : 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 03.02.02 PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 03.02.02 PRZEPUSTY SKRZYNKOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 03.02.02 PRZEPUSTY SKRZYNKOWE 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

SST-S3 W ZE CIEPLNY. 1.Wst p 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST

SST-S3 W ZE CIEPLNY. 1.Wst p 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow budynku Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej realizowanego w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo-Technicznego II etap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI.

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI. 1 INWESTOR:.. OBIEKT: Szkoła Podstawowa w Trzebini TEMAT: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI.. Nr opracowania : Projektował: Opracował: Sprawdził: mgr inż. M. Stępień mgr inż. M. Stępień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W BOROWYM MŁYNIE DZ NR 52 BOROWY MŁYN gm. LIPNICA INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I.

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. Str. 2 PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. SST-001 ZABEZPIECZEŃ P.POŻ. INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH... 3 I.1. Przedmiot SST... 3 I.2. Zakres robót... 3 I.3. Charakterystyka techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załcznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego. Wymiana okien w lokalach zarzdzanych przez GŁUCHOŁASKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

STALACJA KLIMATYZACJI FREONOWEJ SPIS TRE CI:

STALACJA KLIMATYZACJI FREONOWEJ SPIS TRE CI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLAS 1-3 W IMIELINIE PRZY ul. DOBRA 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/06/2008 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu : Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie budowlanego Ul. Traugutta 1 - dz.nr 96,obręb O-5. Inwestor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACYJNE INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACYJNE INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPIS TREŚCI ROBOTY INSTALACYJNE INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1. Część ogólna... 2 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego... 2 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PRZEBUDOWA ODDZIAŁU OBSERWACYJNO- Temat opracowania: ZAKAŹNEGO PN: MODERNIZACJA ODDZIAŁU OBSERWACYJNO- ZAKAŹNEGO CELEM UTWORZENIA DWÓCH BOKSÓW

Bardziej szczegółowo

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PFU-3 Część informacyjna 1 PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAWARTOŚĆ PFU-3: 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2 Inne informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA 16 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 18 1.1. Przedmiot ST... 18 1.2. Zakres stosowania ST... 18 1.3. Określenia podstawowe... 18 1.4.

Bardziej szczegółowo

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOAROWEJ DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAL SPORTOW Z ZAPLECZEM I BIBLIOTEK Lubosz, ul. Powstaców Wlkp. 1, działki nr 121/4, 122 1. Dane

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

4.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

4.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 4.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą w związku z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI KUCHNI W PRZEDSZKOLU NR 18 W RYBNIKU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Bartosz Kowalczyk MAZ/0515/ POOS/06

mgr inż. Bartosz Kowalczyk MAZ/0515/ POOS/06 NAZWA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: GMINA STANISŁAWÓW 05-304 STANISŁAWÓW, UL. RYNEK 32 BRANŻA INSTALACJA GAZOWA GMINA STANISŁAWÓW 05-304 STANISŁAWÓW, UL. RYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOYEK Rafał Sójka Ul. Barwinkowa 8, 51-251 Wrocław Tel. +48 696046480, Fax. +48 71 330 42 00 NIP 895-173-20-89 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

1.1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr. 2 PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO nr. 211 W SZCZECINIE WOJ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

K O N T U R. Zadanie : A D A P T A C J A P O M I E S Z C Z E Ń S T A R O S T W A

K O N T U R. Zadanie : A D A P T A C J A P O M I E S Z C Z E Ń S T A R O S T W A K O N T U R B o g d a M a t o g a ul. Architektów 158 b 44-151 G l i w i c e NIP 631-105-93-17 Zadanie : A D A P T A C J A P O M I E S Z C Z E Ń S T A R O S T W A PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST -4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST -4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST -4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNYCH KOD CPV : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE. 17 1.Wst p. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót pomiarowych liniowych przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA Inwestycja : PRZEBUDOWA WENTYLACJI W SALACH 113 I 114 BUDYNKU WYDZIAŁU FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3 POZYCJA 3 Zawartość: 4. Opis techniczny... 2 4.1. Normy i zalecenia... 2 4.2. ZałoŜenia projektowe... 2 4.3. Zakres opracowania... 2 4.4. Trasy kablowe... 2 4.5. Telefoniczna sieć rozdzielcza... 3 4.6.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna STS-S-01 WENTYLACJA MECHANICZNA

specyfikacja techniczna STS-S-01 WENTYLACJA MECHANICZNA specyfikacja techniczna STS-S-01 WENTYLACJA MECHANICZNA str.1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA strona 1. WSTĘP... 3-4 2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA... 4-5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE... 5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH REMONTOWYCH POLEGAJCYCH NA WYMIANIE HYDRANTÓW WENETRZNYCH ORAZ WYKONANIU WENTYLACJI MECHANICZNEJ ODDYMIAJCEJ W ŁOBKU NR 1 W AUGUSTOWIE, UL. KILISKIEGO 6 D.M.00.00.01

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT ST... 3 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH ST... 3 1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE...

WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT ST... 3 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH ST... 3 1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE... Spis treści WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT ST... 3 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH ST... 3 1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE... 3 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT... 3 2. MATERIAŁY I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo