SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: Przedmiot zamówienia: BUDOWA OCZYSZCZALNI CIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY OSTRÓWEK Zamawiajcy: GMINA OSTRÓWEK POWIAT LUBARTÓW WOJ. LUBELSKIE kwiecie 2007 r. 1

2 SPIS TRECI Lp Nr specyfikacji Tytuł szczegółowej specyfikacji technicznej Strona 1 ST-00 Wymagania ogólne 3 2 ST-01 Przygotowanie terenu pod budow, roboty ziemne 19 3 ST-02 Betonowanie konstrukcji 37 4 ST-03 Przygotowanie i monta zbrojenia 54 5 ST-04 Izolacje i powłoki ochronne bitumiczne 62 6 ST-05 Roboty murowe 70 7 ST-06 Wykonywanie pokry dachowych blach, obróbki blacharskie, 76 rynny i rury spustowe 8 ST-07 Podloa i posadzki z betonu i z zaprawy cementowej 90 9 ST-08 lusarka i wyroby stalowe ST-09 Wykonywanie tynków wewntrznych i zewntrznych ST-10 Bezspoinowe ocieplanie cian budynków ST-11 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ST-12 Pokrywanie podłóg i cian - układanie płytek ceramicznych na 134 podłogach i cianach 14 ST-13 Stolarka okienna i drzwiowa ST-14 Roboty malarskie ST-15 Instalacje wodocigowe z tworzyw sztucznych ST-16 Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych ST-17 Monta rozdzielnic elektrycznych ST-18 Instalacje i sieci elektryczne ST-19 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod 226 rurocigi 21 ST-20 Roboty montaowe sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej 248 z tworzyw sztucznych 22 ST-21 Roboty montaowe sieci i przyłczy wodocigowych z tworzyw 261 sztucznych 23 ST-22 Urzdzenia technologiczne ST-23 Drogowe roboty ziemne ST- Podbudowa z betonu ST-24 Krawniki betonowe ST-25 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ST-26 Nawierzchnia bitumiczna 326 2

3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr : ST-00 Kod CPV : WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dla obiektów budowlanych] 3

4 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach budowy oczyszczalni cieków i kanalizacji sanitarnej dla gminy Ostrówek Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objtych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objtych poszczególnymi specyfikacjami technicznymi (ST) Okrelenia podstawowe Ilekro w ST jest mowa o: obiekcie budowlanym naley przez to rozumie: a) budynek wraz z instalacjami i urzdzeniami technicznymi, b) budowl stanowic cało techniczno-uytkow wraz z instalacjami i urzdzeniami, c) obiekt małej architektury; budynku naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale zwizany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach budynku mieszkalnym jednorodzinnym naley przez to rozumie budynek wolno stojcy albo budynek o zabudowie bliniaczej, szeregowej lub grupowej, słucy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowicy konstrukcyjnie samodzieln cało, w którym dopuszcza si wydzielenie nie wicej ni dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni całkowitej budynku budowli naley przez to rozumie kady obiekt budowlany nie bdcy budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojce maszty antenowe, wolno stojce trwale zwizane z gruntem urzdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojce instalacje przemysłowe lub urzdzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a take czci budowlane urzdze technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urzdze) oraz fundamenty pod maszyny i urzdzenia, jako odrbne pod wzgldem technicznym czci przedmiotów składajcych si na cało uytkow obiekcie małej architektury naley przez to rozumie niewielkie obiekty, a w szczególnoci: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrone, figury, b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) uytkowe słuce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzdku, jak: piaskownice, hutawki, drabinki, mietniki tymczasowym obiekcie budowlanym naley przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uytkowania w okresie krótszym od jego trwałoci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a take obiekt budowlany nie połczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urzdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe budowie naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okrelonym miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego robotach budowlanych naley przez to rozumie budow, a take prace polegajce na przebudowie, montau, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego remoncie naley przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowicych biecej 4

5 konserwacji urzdzeniach budowlanych naley przez to rozumie urzdzenia techniczne zwizane z obiektem budowlanym zapewniajce moliwo uytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłcza i urzdzenia instalacyjne, w tym słuce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki terenie budowy naley przez to rozumie przestrze, w której prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzeni zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy prawie do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane naley przez to rozumie tytuł prawny wynikajcy z prawa własnoci, uytkowania wieczystego, zarzdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowizaniowego, przewidujcego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych pozwoleniu na budow naley przez to rozumie decyzj administracyjn zezwalajc na rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni budowa obiektu budowlanego dokumentacji budowy naley przez to rozumie pozwolenie na budow wraz z załczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów czciowych i kocowych, w miar potrzeby, rysunki i opisy słuce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksik obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod montau take dziennik montau dokumentacji powykonawczej naley przez to rozumie dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi terenie zamknitym naley przez to rozumie teren zamknity, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnoci lub bezpieczestwa pastwa, bdcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezporedniego wydobywania kopaliny ze złoa, bdcy w dyspozycji zakładu górniczego aprobacie technicznej naley przez to rozumie pozytywn ocen techniczn wyrobu, stwierdzajc jego przydatno do stosowania w budownictwie właciwym organie naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właciwoci okrelonych w rozdziale wyrobie budowlanym naley przez to rozumie wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodnoci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połczeniu stanowicym integraln cało uytkow organie samorzdu zawodowego naley przez to rozumie organy okrelone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzdach zawodowych architektów, inynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pón. zm.) obszarze oddziaływania obiektu naley przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrbnych, wprowadzajcych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu opłacie naley przez to rozumie kwot nalenoci wnoszon przez zobowizanego za okrelone ustaw obowizkowe kontrole dokonywane przez właciwy organ drodze tymczasowej (montaowej) naley przez to rozumie drog specjalnie przygotowan, przeznaczon do ruchu pojazdów obsługujcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian do usunicia po ich zakoczeniu dzienniku budowy naley przez to rozumie dziennik wydany przez właciwy organ zgodnie z obowizujcymi przepisami, stanowicy urzdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze i okolicznoci zachodzcych w czasie wykonywania robót kierowniku budowy osoba wyznaczona przez Wykonawc robót, upowaniona do kierowania robotami i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszca ustawow odpowiedzialno za prowadzon budow rejestrze obmiarów naley przez to rozumie akceptowan przez Inspektora nadzoru ksik z ponumerowanymi stronami, słuc do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonanych robót 5

6 w formie wylicze, szkiców i ewentualnie dodatkowych załczników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego laboratorium naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamawiajcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania niezbdnych bada i prób zwizanych z ocen jakoci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót materiałach naley przez to rozumie wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie róne tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru odpowiedniej zgodnoci naley przez to rozumie zgodno wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeli granice tolerancji nie zostały okrelone z przecitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych poleceniu Inspektora nadzoru naley przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy projektancie naley przez to rozumie uprawnion osob prawn lub fizyczn bdc autorem dokumentacji projektowej rekultywacji naley przez to rozumie roboty majce na celu uporzdkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych czci obiektu lub etapie wykonania naley przez to rozumie cz obiektu budowlanego zdoln do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uytkowych i moliw do odebrania i przekazania do eksploatacji ustaleniach technicznych naley przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych grupach, klasach, kategoriach robót naley przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okrelone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie (Dz. Urz. L 340 z r., z pón. zm.) inspektorze nadzoru inwestorskiego osoba posiadajca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykonujca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biec kontrol jakoci i iloci wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzdze technicznych, jak równie przy odbiorze gotowego obiektu instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawc urzdze technicznych i maszyn, okrelajca rodzaje i kolejno lub współzaleno czynnoci obsługi, przegldów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujcych ich efektywne i bezpieczne uytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego istotnych wymaganiach oznaczaj wymagania dotyczce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełnia roboty budowlane normach europejskich oznaczaj normy przyjte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji przedmiarze robót to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejnoci technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajcych szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robót podstawowych robocie podstawowej minimalny zakres prac, które po wykonaniu s moliwe do odebrania pod wzgldem iloci i wymogów jakociowych oraz uwzgldniaj przyjty stopie scalenia robót Wspólnym Słowniku Zamówie jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówie publicznych. Składa si ze słownika głównego oraz słownika uzupełniajcego. Obowizuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzdzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okrelania przedmiotu zamówienia przez zamawiajcych z ówczesnych Pastw Członkowskich UE stało si obowizkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 6

7 Polskie Prawo zamówie publicznych przewidziało obowizek stosowania klasyfikacji CPV poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r Zarzdzajcym realizacj umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okrelona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzdzajcym, wyznaczona przez zamawiajcego, upowaniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow w zakresie okrelonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarzdzajcy realizacj nie jest obecnie prawnie okrelony w przepisach) Ogólne wymagania dotyczce robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru Przekazanie terenu budowy Zamawiajcy, w terminie okrelonym w dokumentach umowy przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj i współrzdne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekae dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru kocowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, cz graficzn, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgldniajcym podział na dokumentacj projektow: - dostarczon przez Zamawiajcego, - sporzdzon przez Wykonawc Zgodno robót z dokumentacj projektow i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi załczniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choby jednym z nich s obowizujce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbienoci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowizuje kolejno ich wanoci wymieniona w Ogólnych warunkach umowy. Wykonawca nie moe wykorzystywa błdów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbienoci podane na rysunku wielkoci liczbowe wymiarów s waniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj by zgodne z dokumentacj projektow i ST. Wielkoci okrelone w dokumentacji projektowej i w ST bd uwaane za wartoci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okrelonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa zgodno z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie bd zgodne z dokumentacj projektow lub ST i maj wpływ na niezadowalajc jako elementu budowli, to takie materiały zostan zastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowizany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do zakoczenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bdzie utrzymywa tymczasowe urzdzenia zabezpieczajce, w tym: ogrodzenia, porcze, owietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezbdne do ochrony robót, wygody społecznoci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrbnej zapłacie i przyjmuje si, e jest włczony w cen umown Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 7

8 Wykonawca ma obowizek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykoczeniowych Wykonawca bdzie: a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojcej, b) podejmowa wszelkie konieczne kroki majce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotyczcych ochrony rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bdzie unika uszkodze lub uciliwoci dla osób lub własnoci społecznej, a wynikajcych ze skaenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastpstwie jego sposobu działania. Stosujc si do tych wymaga, Wykonawca bdzie miał szczególny wzgld na: 1) lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) rodki ostronoci i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) moliwoci powstania poaru Ochrona przeciwpoarowa Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpoarowej. Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprzt przeciwpoarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne bd składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostpem osób trzecich. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy Ochrona własnoci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron instalacji i urzdze zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurocigi, kable itp. Wykonawca zapewni właciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzdze w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uytkowników oraz bdzie z nimi współpracował, dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzdze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajcego Ograniczenie obcie osi pojazdów Wykonawca stosowa si bdzie do ustawowych ogranicze obcienia na o przy transporcie gruntu, materiałów i wyposaenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbdne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób cigły bdzie o kadym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujce nadmierne obcienie osiowe nie bd dopuszczone na wieo ukoczony fragment budowy w obrbie terenu budowy i wykonawca bdzie odpowiadał za napraw wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru Bezpieczestwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca bdzie przestrzega przepisów dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczególnoci wykonawca ma obowizek zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i bdzie utrzymywał wszelkie urzdzenia zabezpieczajce, socjalne oraz sprzt i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje si, e wszelkie koszty zwizane z wypełnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zapłacie i s uwzgldnione w cenie umownej Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materiały i urzdzenia uywane do robót od daty rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego. 8

9 Stosowanie si do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pastwowej i samorzdowej, które s w jakikolwiek sposób zwizane z robotami i bdzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i bdzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymaga prawnych odnonie wykorzystania opatentowanych urzdze lub metod i w sposób cigły bdzie informowa Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiajc kopie zezwole i inne odnone dokumenty. 2. MATERIAŁY 2.1. ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczce, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia cigłych bada okrelonych w ST w celu udokumentowania, e materiały uzyskane z dopuszczalnego ródła spełniaj wymagania ST w czasie postpu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia wymagania jakociowe okrelone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST) Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od włacicieli i odnonych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złó miejscowych, włczajc w to ródła wskazane przez Zamawiajcego i jest zobowizany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczciem eksploatacji złoa. Wykonawca przedstawi dokumentacj zawierajc raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spełnienie wymaga ilociowych i jakociowych materiałów z jakiegokolwiek złoa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowi inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru bd formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoczeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bd wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora nadzoru. Eksploatacja ródeł materiałów bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowizujcymi na danym obszarze Materiały nie odpowiadajce wymaganiom jakociowym Materiały nie odpowiadajce wymaganiom jakociowym zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy, bd złoone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kady rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczc si z jego nieprzyjciem i niezapłaceniem Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy bd one potrzebne do robót, 9

10 były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj jako i właciwo do robót i były dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów bd zlokalizowane w obrbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Wariantowe stosowanie materiałów Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj moliwo zastosowania rónych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moe by póniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 3. SPRZT Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych robót. Sprzt uywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgldem typów i iloci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno sprztu bdzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow. Sprzt bdcy własnoci Wykonawcy lub wynajty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowoci do pracy. Bdzie spełniał normy ochrony rodowiska i przepisy dotyczce jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj moliwo wariantowego uycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed uyciem sprztu. Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moe by póniej zmieniany bez jego zgody. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i właciwoci przewoonych materiałów. Liczba rodków transportu bdzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bd spełnia wymagania dotyczce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcie na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadajce warunkom dopuszczalnych obcie na osie mog by dopuszczone przez właciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bdzie usuwa na bieco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Przed rozpoczciem robót wykonawca opracuje: - projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa si z czci opisowej i graficznej, - plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz), - projekt organizacji budowy, 10

11 - projekt technologii i organizacji montau (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow lub kontraktem oraz za jako zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj pro-jektow, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru Wykonawca ponosi odpowiedzialno za pełn obsług geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okrelonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pimie przez Inspektora nadzoru Nastpstwa jakiegokolwiek błdu spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan, jeli wymaga tego bdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc na własny koszt Decyzje Inspektora nadzoru dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów robót bd oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w ST, a take w normach i wytycznych Polecenia Inspektora nadzoru dotyczce realizacji robót bd wykonywane przez Wy-konawc nie póniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, pod grob wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Program zapewnienia jakoci Do obowizków Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moliwoci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj projektow, ST. Program zapewnienia jakoci winien zawiera: - organizacj wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, - organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, - plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót, - system (sposób i procedur) proponowanej kontroli i sterowania jakoci wykonywanych robót, - wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada), - sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, a take wyciganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, - wykaz maszyn i urzdze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania i urzdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo rodków transportu oraz urzdze do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., - sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i czstotliwo, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót Zasady kontroli jakoci robót 11

12 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol jakoci robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włczajc w to personel, laboratorium, sprzt, zaopatrzenie i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania próbek i bada materiałów oraz robót. Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiałów oraz robót z czstotliwoci zapewniajc stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich czstotliwoci s okrelone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam okrelone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow. Inspektor nadzoru bdzie mie nieograniczony dostp do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocigniciach dotyczcych urzdze laboratoryjnych, sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeeli niedocignicia te bd tak powane, e mog wpłyn ujemnie na wyniki bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uycie do robót badanych materiałów i dopuci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedocignicia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materiałów. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiałów i robót ponosi Wykonawca Pobieranie próbek Próbki bd pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do bada. Inspektor nadzoru bdzie mie zapewnion moliwo udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bdzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiałów, które budz wtpliwoci co do jakoci, o ile kwestionowane materiały nie zostan przez Wykonawc usunite lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania próbek bd dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada bd odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary bd przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa mona wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystpieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru Raporty z bada Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie póniej jednak ni w terminie okrelonym w programie zapewnienia jakoci. Wyniki bada (kopie) bd przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Dla celów kontroli jakoci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u ródła ich wytwarzania. Do umoliwienia jemu kontroli zapewniona bdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc, bdzie ocenia zgodno materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada 12

13 dostarczonych przez Wykonawc. Inspektor nadzoru moe pobiera próbki materiałów i prowadzi badania niezalenie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeeli wyniki tych bada wyka, e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada, albo oprze si wyłcznie na własnych badaniach przy ocenie zgodnoci materiałów i robót z dokumentacj projektow i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moe dopuci do uycia tylko te wyroby i materiały, które: 1. posiadaj certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujcy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 2. posiadaj deklaracj zgodnoci lub certyfikat zgodnoci z: 3. Polsk Norm lub 4. aprobat techniczn, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeeli nie s objte certyfikacj okrelon w pkt. 1 i które spełniaj wymogi ST. 5. znajduj si w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporzdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez ST, kada ich partia dostarczona do robót bdzie posiada te dokumenty, okrelajce w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj tych wymaga bd odrzucone Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzdowym obowizujcym Zamawiajcego i Wykonawc w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bd dokonywane na bieco i bd dotyczy przebiegu robót, stanu bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bd czytelne, dokonane trwał technik, w porzdku chronologicznym, bezporednio jeden pod drugim, bez przerw. Załczone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty bd oznaczone kolejnym numerem załcznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy naley wpisywa w szczególnoci: dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, dat przekazania przez Zamawiajcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoci i harmonogramów robót, terminy rozpoczcia i zakoczenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzdzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, czciowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi, zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczce czynnoci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 13

14 robót, dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczce jakoci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjanienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bd przedłoone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjcia lub zajciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si. Projektant nie jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót. [2] Ksika obmiarów Ksika obmiarów stanowi dokument pozwalajcy na rozliczenie faktycznego postpu kadego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si sukcesywnie w jednostkach przyjtych w kosztorysie lub w ST. [3] Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci materiałów, orzeczenia o jakoci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy bd gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoci. Dokumenty te stanowi załczniki do odbioru robót. Winny by udostpnione na kade yczenie Inspektora nadzoru. [4] Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastpujce dokumenty: a) pozwolenie na budow, b) protokoły przekazania terenu budowy, c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoły odbioru robót, e) protokoły z narad i ustale, f) operaty geodezyjne, g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia. [5] Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy bd przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginicie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bd zawsze dostpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgldu na yczenie Zamawiajcego. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót bdzie okrela faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj projektow i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bd wpisane do ksiki obmiarów. Jakikolwiek błd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowizku ukoczenia wszystkich robót. Błdne dane 14

15 zostan poprawione wg ustale Inspektora nadzoru na pimie. Obmiar gotowych robót bdzie przeprowadzony z czstoci wymagan do celu miesicznej płatnoci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okrelonym w umowie Zasady okrelania iloci robót i materiałów Zasady okrelania iloci robót podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okrelonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowejprzedmiarze robót Urzdzenia i sprzt pomiarowy Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bd zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzdzenia i sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc. Jeeli urzdzenia te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca bdzie posiada wane wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzdzenia pomiarowe bd przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót Wagi i zasady wdra ania Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzdzenia wagowe odpowiadajce odnonym wymaganiom ST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniajc w sposób cigły zachowanie dokładnoci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Rodzaje odbiorów robót W zalenoci od ustale odpowiednich ST, roboty podlegaj nastpujcym odbiorom: a) odbiorowi robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urzdze technicznych, c) odbiorowi czciowemu, d) odbiorowi ostatecznemu (kocowemu), e) odbiorowi po upływie okresu rkojmi f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoci wykonywanych robót oraz iloci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu. Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoliwiajcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postpu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo danej czci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bdzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póniej jednak ni w cigu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako i ilo robót ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierajcych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj projektow, ST i uprzednimi ustaleniami Odbiór czciowy Odbiór czciowy polega na ocenie iloci i jakoci wykonanych czci robót. Odbioru czciowego robót 15

16 dokonuje si dla zakresu robót okrelonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru Odbiór ostateczny (kocowy) Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakoci. Całkowite zakoczenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego bdzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoczenia robót i przyjcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajcego w obecnoci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakociowej na podstawie przedłoonych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoci wykonania robót z dokumentacj projektow i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si z realizacj ustale przyjtych w trakcie odbiorów robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorów czciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniajcych i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniajcych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj, e jako wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i ST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wikszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyjtych w dokumentach umowy Dokumenty do odbioru ostatecznego (kocowe) Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowizany przygotowa nastpujce dokumenty: 1. dokumentacj powykonawcz, tj. dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniajce lub zamienne), 3. protokoły odbiorów robót ulegajcych zakryciu i zanikajcych, 4. protokoły odbiorów czciowych, 5. recepty i ustalenia technologiczne, 6. dzienniki budowy i ksiki obmiarów (oryginały), 7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakoci (PZJ), 8. deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczestwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakoci (PZJ), 9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszcych (np. na przełoenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, owietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót włacicielom urzdze, 10. geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu, 11. kopi mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego nie bd gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarzdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupełniajce bd zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. 16

17 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rkojmi i gwarancji Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwizanych z usuniciem wad, które ujawni si w okresie rkojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rkojmi i gwarancji pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny robót(kocowy) robót. 9. PODSTAWA PŁATNOCI 9.1. Ustalenia ogólne Podstaw płatnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc za jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu przyjt przez Zamawiajcego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw płatnoci jest warto (kwota) podana przez Wykonawc i przyjta przez Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe bdzie uwzgldnia wszystkie czynnoci, wymagania i badania składajce si na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót bd obejmowa: robocizn bezporedni wraz z narzutami, warto zuytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, warto pracy sprztu wraz z narzutami, koszty porednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowizujcymi przepisami, ale z wyłczeniem podatku VAT Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikajcych z postpu robót, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i owietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czestwa ruchu, (c) (d) opłaty/dzierawy terenu, przygotowanie terenu, (e) konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawników, barier, ozna-kowa i drenau, (f) tymczasow przebudow urzdze obcych Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunicie tymczasowych oznakowa pionowych, poziomych, barier i wiateł, (b) utrzymanie płynnoci ruchu publicznego Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) (b) usunicie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 17

18 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiajcy. 10. PRZEPISY ZWIZANE Ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). Ustawa z dnia 21 grudnia r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz z pón. zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pón. zm.). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) Rozporzdzenia Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodnoci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia polskich jednostek organizacyjnych upowanionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,

19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr : ST-01 PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW I ROBOTY ZIEMNE ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT. I - V Kod CPV:

20 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrbie placu budowy Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych Zakres robót objtych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmuj: a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 1.4. Okrelenia podstawowe Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych okrela dokumentacja, która powinna zawiera: rzuty i przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokociowy, nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, wyniki techniczne bada podłoa gruntowego, szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagszczenie zasypki, nasypu itp.) Głboko wykopu rónica rzdnej terenu i rzdnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjcia warstwy ziemi urodzajnej Wykop płytki wykop, którego głboko jest mniejsza ni 1 m Wykop redni wykop, którego głboko jest zawarta w granicach od 1 do 3 m Wykop głboki wykop, którego głboko przekracza 3 m Grunt skalisty grunt rodzimy, lity lub spkany o nieprzesunitych blokach, którego próbki nie wykazuj zmian objtoci ani nie rozpadaj si pod działaniem wody destylowanej; maj wytrzymało na ciskanie R c ponad 0,2 Mpa; wymaga uycia rodków wy-buchowych albo narzdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia Ukop miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoony w obrbie obiektu kubaturowego Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, połoone poza placem budowy Odkład miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwizanych z tym obiektem Wskanik zagszczenia gruntu wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okrelona wg wzoru: gdzie: p I s = p p d gsto objtociowa szkieletu zagszczonego gruntu (Mg/m 3 ), d ds 20

Słownik - określenia podstawowe

Słownik - określenia podstawowe Załącznik nr 1 Słownik - określenia podstawowe Ilekroć w Specyfikacji Technicznej, umowie lub innym dokumencie opisującym przedmiot zamówienia jest mowa o: 1. Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót dla Remontu elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku-Úwidrze przy ul.

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót dla Remontu elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku-Úwidrze przy ul. Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót dla Remontu elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku-Úwidrze przy ul. Mickiewicza 3 Inwestor: Zespóù Publicznych Zakùadów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH SST 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STO, nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...4 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE...5 1. WSTP...5 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...5 1.2. Zakres stosowania ST...5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ opracowanie : Eugeniusz Gauza Upr.Bud. 7132/19W/ 2000 Środa Wlkp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE : BUDOWA CHODNIKA W CIGU DROGI POWIATOWEJ NR 1742 O OZIMEK KRASIEJÓW W M. OZIMEK UL. BRZEZINY - IV ETAP - INWESTOR: ZARZD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni)

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) Projekt: Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Będzinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pod nazwą Wykonanie remontu kompleksowego pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej ceramicznej szkliwionej w budynku mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA TEMAT OPRACOWANIA : ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA Projekt budowlano - wykonawczy punktu widokowego przy Alei Hugo Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem wejść do podziemi.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. w Parku Miejskim im. "Solidarność" w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Browarna 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. w Parku Miejskim im. Solidarność w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Browarna 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Montaż tymczasowego ogrodzenia muszli koncertowej w Parku Miejskim im. "Solidarność" w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Browarna 7 str. 1 z 13 1. Wymagania ogólne. 1.1. Przedmiot ST.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) ul. Stawowa 17A/15, 41-103 Siemianowice l; tel.: 606 259 140, 606 379 869 NIP: 643-158-15-59; REGON: 240777636; nr konta: 12 1050 1357 1000 0023 2450 8338 Temat opracowania.: Inwestor: SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D «

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D « PRZEDSIBIORSTWO» I N W E S T B U D «S P Ó Ł K A Z O.O. W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych - ul. Jaworowa 15a tel (0-74) 841-83-10, 664-92-80; fax 66 49 281 konto e- mail: biuro@inwestbud.biz KRS: 0000125905

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI Z DARNI NATURALNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI Z DARNI NATURALNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE Przedsiębiorstwo Budowlane Lasocice, ul. Szkolna 16 64-100 LESZNO NIP 697-22-25-959 tempus@tempus.pl Sp. z o. o. www.tempus.pl tel. 600 871 045, 600 871 062, 604 068 011 REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Opole15.02.2008 r. BIECE UTRZYMANIE ULIC NA TERENIE MZD W OPOLU SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAMAWIAJCY: MIEJSKI ZARZD DRÓG W OPOLU UL. ALEJA PRZYJANI 9 45-573 OPOLE Opracował Egzemplarz Nr 1 SPIS TRECI D -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD CPV 45212211-8 roboty budowlane w zakresie lodowisk Strzegowo ul.sportowa, dz. Nr 138/4 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do projektu Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do projektu Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do projektu Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dom Dziecka nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów Adres zamawiającego: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót uzdatnianie wody FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław funam@funam.pl, www.funam.pl ISO 9001 ISO 14001 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Nazwa Inwestycji: Budowa kolektora odciajcego

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE

D - M WYMAGANIA OGÓLNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z naprawą

Bardziej szczegółowo

REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23

REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23 mado-1 Firma Projektowa architekt Janina Stula ul. Powstaców lskich 1; 44-200 Rybnik tel/fax 032 423 88 77 mado1@poczta.onet.pl REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23 INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowe w placówkach Poczty Polskiej S.A. 1) FUP Jastrzębie-Zdrój, ulica Katowicka PU-623 2) UP Pszczyna, ulica Batorego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Inwestycja: UZDATNIANIE I DEZYNFEKCJA WODY NA UJCIACH WODY MIASTA POLANICA ZDRÓJ Obiekt: PRZEBUDOWA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD GŁÓWNY CPV 45216112-2 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD GŁÓWNY CPV 45216112-2 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD GŁÓWNY CPV 45216112-2 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych Dokumentacja instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń poddasza budynku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MALARSKICH SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI KLIKUSZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MALARSKICH SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI KLIKUSZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MALARSKICH SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI KLIKUSZOWA Opracowanie: PP-B PIETRZAK JÓZEF 1 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych

Bardziej szczegółowo

0 0-9 7 3 W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62

0 0-9 7 3 W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62 DOKUMENTACJA TECHNICZNA N A Z W A O P R A C O W A N I A : O B I E K T : L O K A L I Z A C J A : I N W E S T O R : S p e c y f i k a c j a T e c h n i c z n a W y k o n a n i a i O d b i o r u R o b ó t

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCIEPLENIA I REMONTU ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W DĘBICY (BUDYNEK NIEWPISANY W REJESTR ZABYTKÓW)

PROJEKT DOCIEPLENIA I REMONTU ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W DĘBICY (BUDYNEK NIEWPISANY W REJESTR ZABYTKÓW) KR S T U D I O RAFAŁ OWCZAREK, 39-200 DĘBICA, UL. LIGĘZÓW 44, NIP 872-152-24-54, REGON 691782190,TEL. 603799201 TEMAT: PROJEKT DOCIEPLENIA I REMONTU ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W DĘBICY (BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT REMONTOWYCH GOK W MIEJSCOWOŚCI ŁOPUSZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT REMONTOWYCH GOK W MIEJSCOWOŚCI ŁOPUSZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT REMONTOWYCH GOK W MIEJSCOWOŚCI ŁOPUSZNA Opracowanie: PP-B PIETRZAK JÓZEF 1 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2012 r.

Warszawa, kwiecień 2012 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV - 45000000-7 - Roboty budowlane ADRES NIERUCHOMOŚCI: ul. Krucza 36/ Wspólna 6, 00-522 Warszawa INWESTOR: Warszawa, kwiecień 2012 r. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

CPV 45453000-7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ROBOTY BUDOWLANE SPIS TREŚCI

CPV 45453000-7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ROBOTY BUDOWLANE SPIS TREŚCI STRONA 1 SPIS TREŚCI 1. Wymagania ogólne... 2 2. Roboty rozbiórkowe... 16 3. Zbrojenie betonu... 18 4. Beton... 21 5. Konstrukcje drewniane... 28 6. Roboty murowe... 32 7. Roboty pokrywcze... 40 8. Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45442100-8 Roboty malarskie Nazwa zamówienia: Budynek Główny Muzeum Narodowego w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Nazwa zamówienia Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA Spis treści I. WSTĘP... 4 1. Przedmiot i zakres specyfikacji... 4 1.1 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wymagania ogólne -CPV45000000-7 1.0 Wstęp Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych Zadania:Zmiana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Remont sanitariatów w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie Zakres opracowania: Projekt przebudowy instalacji

Bardziej szczegółowo

Szatnia w Zespole Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Pasłku

Szatnia w Zespole Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Pasłku SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Szatnia w Zespole Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Pasłku ADRES: INWESTOR: 14-400 Pasłk Al. Wojska Polskiego 36 STAROSTWO POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT POMIESZCZEŃ PODDASZA SĄD REJONOWY ŚRODA WLKP KOD CPV 45453000-7 Opracowanie: Eugeniusz Gołębiak Upraw. bud. 69/85/Pw Murzynówko czerwiec

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Szczegółowe specyfikacje techniczne BANK BPH SA /OAugustów 51106000760000320000155181 BANK SPÓŁDZIELCZY w Augustowie 34935100000018919620000010 Przedsibiorstwo POLNET Sp. z o.o. 16-300 Augustów ul. Wypusty 3 tel.: (0-87) 643-2114 NIP: 846-10-31-333

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH polegających na remoncie (modernizacji) sali gimnastycznej, budynku dydaktycznego oraz budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych S 00. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Specyfikacja techniczna S-00 - Wymagania ogólne odnoszą się do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

[CPV 45000000-7] - WYMAGANIA OGÓLNE

[CPV 45000000-7] - WYMAGANIA OGÓLNE OST [CPV 45000000-7] - WYMAGANIA OGÓLNE 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ST 01 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA OGÓLNE 2 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W WIERZCHOSŁAWICACH

SPIS TREŚCI ST 01 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA OGÓLNE 2 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W WIERZCHOSŁAWICACH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. PRZEDMIOT ST...4 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST...4 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST...4 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...4 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT...7 2. MATERIAŁY...10

Bardziej szczegółowo

# Ośrodek Zdrowia w Drygałach# WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH [STRONY 45 49]

# Ośrodek Zdrowia w Drygałach# WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH [STRONY 45 49] SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAZWA ZADANIA: OŚRODEKA ZDROWIA ADRES INWESTYCJI: DRYGAŁY INWESTIOR: GMINA BIAŁA PISKA WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 1.0. STO Kod CPV 45000000-7 - WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące "Wykonania robót w branży hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85 2/85 D M 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru robót drogowych przy remoncie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont Szkoły Podstawowej w Jeziorku w zakresie : - izolacji przeciwwilgotnociowej fundamentów i cokołu - izolacji cieplnej fundamentów i cokołu - wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł S A M O C H O D O W Y C H N O W Y S Ą C Z.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł S A M O C H O D O W Y C H N O W Y S Ą C Z. egzemplarz nazwa i adres obiektu budowlanego: Zespół Szkół Samochodowych, ul. Rejtana 18 w Nowym Sączu nr ew. działek: dz. nr: 1/9, obr. nr: 72 w Nowym Sączu nazwa inwestora: Miasto Nowy Sącz nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I. Przedmiot ST : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania robót budowlanych, które zostan wykonane w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Puławy, 24-100 Puławy, ul..lubelska 5 ZADANIE INWESTYCYJNE: Zagospodarowanie terenu Skweru Rekreacyjno - Wypoczynkowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ NOWE MIASTO I WILDA UL. MŁYŃSKA 1A, 61-729 POZNAŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. INFORMACJE OGÓLNE. Ogólny zakres zamierzenia. Zamierzenie swoim zakresem obejmuje, wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Naprawa

Bardziej szczegółowo

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna STRONA 1 SPIS TREŚCI ST 1. Wymagania ogólne... 2 ST 2. Roboty rozbiórkowe... 15 ST 3. Konstrukcje drewniane... 16 ST 4. Impregnacja i odgrzybianie... 19 ST 5. Roboty murowe... 20 ST 6. Roboty pokrywcze...

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Złotów dnia 27.07.2013r. S P E C Y F I K A C J A techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa i adres obiektu: OŚWIETLENIE ULICZNE W ZŁOTOWIE UL. JASTROWSKA - PARTYZANTÓW Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa zamówienia: Roboty budowlane w Parku Jonstona Lokalizacja : Leszno ul. Bohaterów Westerplatte Zamawiający: Miejski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 ZAKAD PROJEKTOWANIA I USUG BUDOWLANYCH BENBUD IN. BENEDYKT REDER ul Ks. dr W. gi 1 /27, 86-300 Grudzidz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja: Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Orkana 6 w Zakopanem. Adres inwestycji: 34-500 Zakopane, ul. Orkana 6. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Szkolny plac zabaw maùy przy Zespole Szkóù w Sawinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Szkolny plac zabaw maùy przy Zespole Szkóù w Sawinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BIURO PROJEKTOWE S K A L A Marek Zieliñski 22-200 Wùodawa, ul.w.witosa 15 tel. 082-572-46-41 kom. 604-228-039 fax. 082-572-66-10 TEMAT: STADIUM: LOKALIZACJA: INWESTOR: Szkolny plac zabaw maùy przy Zespole

Bardziej szczegółowo

Egz.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Egz.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE MAREK KUBICKI ul. Jasna 18 b/4, 87-800 Włocławek tel. +48 504 250 517 e-mail:mkubicki@pro.onet.pl NIP: 888-001-42-62 REGON: 910140366 Nr rach. PKO.BP O/Włocławek 52 1020

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) Warszawa 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. na wykonanie Wymiany rynien I rur spustowych dachów ( część I zamówienia) i naprawa ogrodzenia terenu szkoły ( 15 przęseł) i pomalowanie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGÓLNE Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówie (CPV) 1 SPIS TRECI SPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR STAROSTWO POWIATOWE ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Bieńkowicach realizowana z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Przebudowa budynku w miejscowości Biadacz na dom dziennego pobytu ul. Szeroka 36 dz. nr 690/169 km 1 Inwestor: Gmina Łubniany

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 1 SPIS TRECI 1 Spis treci... 2 2 Cz ogólna... 3 2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 3 2.2 Zakres stosowania ST... 3 2.3 Zakres robót objtych ST... 3 2.3.1 Zakres zasadniczy... 3 2.4 Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE OPRACOWANIE SPECYFIKACJI TEMAT INWESTOR Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul.okopowa 21/27 Przebudowa przedsionka sanitariatu damskiego IIIpiętro w budynku PUW przy ul. Okopowej 21/27 POMORSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Szkolnej dla potrzeb budynków nr 19;21;23;25 w m. Świebodzice.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Szkolnej dla potrzeb budynków nr 19;21;23;25 w m. Świebodzice. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kanalizacja sanitarna w ul. Szkolnej dla potrzeb budynków nr 19;21;23;25 w m. Świebodzice. 1 Spis treści 1. IS.00. ST Ogólna specyfikacja techniczna Strona

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i pokrycia dachu ZS Olecko WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH [STRONY 18 28]

Remont elewacji i pokrycia dachu ZS Olecko WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH [STRONY 18 28] SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAZWA ZADANIA: REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHU ZS OLECKO ADRES INWESTYCJI: OS. SIEJNIK I 14 INWESTIOR: GMINA OLECKO ADRES INWESTORA: PLAC WOLNOŚCI 3, 19-400 OLECKO

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zrowotnej Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna "Milowice" Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zrowotnej Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna Milowice Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) dla remontu sanitariatów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zrowotnej Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna "Milowice" Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA KONTENOROWEGO ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA KLUBU SPORTOWEGO KAMIONKA ST 1.0. WYMAGANIA OGÓLNE ( Kod CPV 45000000-7 )

Bardziej szczegółowo